• 1. GROEIEN EN WINNENVisie KBVB 2012 - 2016 Ambitieus voetbal vanuit een solide organisatie Voetbal is onze nationale sport met prachtigeHet was een bemoedigende vaststelling dat tradities en heroïsche herinneringen, maar het is ookdezelfde themas in heel wat gesprekken, evaluaties een wereldwijde miljarden industrie geworden. Heten feiten terugkwamen. Ook de passie en de energie was dan ook een gedurfde maar noodzakelijke stap bij velen viel me op. Er is wel degelijk een mooie voor de KBVB om zich begin 2011 aan die nieuwe toekomst voor het Belgisch voetbal en over de tijden aan te passen, zichzelf in vraag te durvennoodzakelijke maatregelen blijkt opvallend veel stellen en zich aan een grondige analyse en dito consensus te zijn. Het zal hierbij belangrijk zijn dat alle hervorming te wagen. partijen de wil vertonen om samen te werken en het Na mijn aanstelling in mei heb ik de tijd genomeneigenbelang opzij kunnen zetten ten voordele van het om mij te verdiepen in de voetbalwereld en ben algemeen belang van onze sport. ik  uitvoerig te rade gegaan bij alle profclubs, de proConcreet stellen we u een eerste visiedocument league, de ligas, de meeste commissievoorzitters, devoor het Belgisch Voetbal voor de volgende 5 jaar p e r s , s u p p o r t e r s v e re n i g i n g e n , d e t r a i n e r s - (2012-2016) voor, met ambities voor onze sport, verenigingen, de overheid, het management van de noodzakelijke voorwaarden om die ambities mogelijk KBVB in alle geledingen en ook bij een aantalte maken alsook concrete strategische doelstellingen vergelijkbare nationale federaties. Daarnaast werd inen plannen. We zijn er van overtuigd dat er over de nauwe samenwerking met de UEFA een interne ambities grote consensus is. De strategie, de concrete evaluatie van onze beslissings - en beleidsstructuur plannen en hun prioriteit zullen we in de volgende georganiseerd en is een nationaal perceptie -maanden aftoetsen bij alle partners in het Belgisch onderzoek uitgevoerd over het Belgisch Voetbal in hetVoetbal. Tegelijkertijd zullen we een interne algemeen en de KBVB in het bijzonder. Op die manierbeslissingsstructuur opbouwen om die acties in de is heel wat feitenkennis verzameld over de huidige volgende jaren te kunnen vormgeven. Er zijn in het staat en positie van onze sport. Alle vaststellingen verleden heel wat goede ideeën geopperd en we werden geconcretiseerd in een uitvoeriggeloven dat dit document de goesting en passie bij werkdocument dat we samen met de leden van het iedereen terug kan opwekken. Uitvoerend Comité en met het KBVB managementSteven Martens verder hebben besproken en uitgewerkt.1
 • 2. “...De verandering is ingezet en nu kunnenwe niet meer terug. We moeten durvenhervormen en consequent blijven in deups en downs van dit proces in dekomende jaren...”François De KeersmaeckerBegin dit jaar kozen wij met het Uitvoerend Comité voor een nieuw dynamisch management van onze sport.Ik ben nog steeds verheugd dat we toen die gedurfde keuze hebben gemaakt. In mijn vele nauwe contacten methet management en uit wat ik hoor van vele collegas binnen en buiten de bond is de nieuwe wind voor hetbeleid al voelbaar.De leden van het Uitvoerend Comité hebben al kennis gemaakt met de analyses en suggesties en zijn in eenvolgende fase bereid om actief mee te denken en beslissingen te nemen in het belang van de verdereontwikkeling van onze sport. Als voorzitter zal ik daar in de komende maanden samen met onze SecretarisGeneraal een actieve beleidsrol in opnemen. Het voetbal is internationaal enorm geëvolueerd maar onzenationale clubs zijn aan een knappe inhaalbeweging bezig. Samen met het vernieuwde enthousiasme rond onzenationale ploeg   moeten we dit momentum aangrijpen om te durven veranderen. We willen als bond eenvoortrekkersrol spelen in dat proces maar reiken ook uitdrukkelijk de hand naar alle instanties op de BelgischeVoetbal scene. François De Keersmaecker2
 • 3. Onze missie, rol en waarden in het Belgisch voetbal Onze missie isOnze waardenWinnen en Groeien We hebben ervoor gekozen om onze rol in die missie voor het Belgisch voetbal te spelen in een nieuweTijdens de termijn van dit beleidsplan en ook daarna stijl met nieuwe kernwaarden. We willen die waardenwillen we samenwerken met alle partners in het zowel intern, binnen onze bedrijfsstructuur, als inBelgisch profvoetbal om een beleid te voeren dat er onze contacten met alle voetbalmensen consequentvoor zorgt dat onze nationale teams en onze beste uitdragen. De KBVB wil tegelijk de "solideploegen het beter doen en meer winnen. scheidsrechter", de "dynamische coach" en deDaarenboven willen we onze sport doen groeien wat "enthousiaste fan" van het Belgisch voetbal zijn.betreft aantal spelers en toeschouwers en willen weals nationale sport een echte ambassadeur zijn voor De fan die verliefd is op het spel, die emotie durftbelangrijke waarden zoals respect, sociale inclusie, tonen en zijn leven, ontspanning, familie engezondheid en opvoeding in onze maatschappij. vriendschappen laat beïnvloeden door de sport. DeOm deze missie te volbrengen zullen we ons stap fan tussen de andere fans die voelt dat voetbalvoor stap organiseren tot een modelorganisatie. verenigt en die weet dat het sportieve en niet de politiek hierin centraal staat. Onze rolDe coach die in dienst van het team, in een dynamische stijl, technisch onderlegd, metDe KBVB is de nationale federatie die door UEFA en geloofwaardigheid en durf het beste in zijn spelersFIFA erkend en gesteund wordt om het Belgischnaar boven brengt en bovendien sterk communiceertVoetbal te organiseren en de kwaliteit ervan tenaar verschillende partijen. De coach die durft kiezenbewaken. Het is onze rol als bond om de gansevoor duurzaamheid en een lange termijn politiek doorBelgische voetbalfamilie te dienen en metrust te bewaren in moeilijke tijden.zelfvertrouwen dat leiderschap uit te dragen. We De scheidsrechter die met kennis van zaken enzullen in nauwe samenwerking met onze clubs, fans, voldoende zelfvertrouwen beslist in het belang vanligas en regionale vleugels (VFV en ACFF) het spel en de spelers, niet van zichzelf. Die niet kansamenwerken om de kwaliteit en de groei van hetscoren maar liefst op een degelijke en onbesprokenamateurvoetbal vorm te geven.  Onze samenwerking manier de wedstrijd leidt met respect en fairplay alsmet de Pro League zal essentieel zijn om het Betaald kernwaarden.Voetbal verder te laten ontwikkelen.“...De evolutie van ministerie van voetbal naar een moderne, efficiënte sportorganisatiemet beleidscontrole is een uitdagend proces....” Steven Martens3
 • 4. De evolutie van het internationaal voetbalDe KBVB is als nationale federatie lid van UEFA en deHet gevoel leeft dat er sinds kort echter een revival aanFIFA en is derhalve ook een speler in de internationalede gang is waarbij heel wat clubs snel en efficiëntvoetbalwereld. Om onze prestaties als bond teprofessionaliseren. Vele van die clubs zijn immersevalueren is een vergelijking met andere landen binnen financieel gezond en de financiële wanorde van anderedie Europese en wereldcontext dus belangrijk. Dielanden heeft ons gelukkig niet bereikt. Ook de Provoetbalwereld is in de laatste decennia echter League streeft een gelijkaardige evolutie na en de bondontzettend geëvolueerd.is zich aan het hervormen. Dit zijn, samen met de hernieuwde feel good factor rond de nationale ploeg,Vanaf begin der jaren 80 waren onze Rode Duivelspositieve signalen die we moeten aangrijpen omecht mee op de internationale scene. Meer dan 2samen verder te doen. Onze economische troevendecennia lang waren we een certitude op de zoals flexibiliteit, creativiteit en innovatie   kunnen weWereldkampioenschappen met 6 deelnames op rij. Deaanwenden ten dienste van onze nationale sport.uitschieter van de halve finale op het WK in Mexico1986 staat in ons collectief geheugen gegrift. Het Wij Op commercieel vlak is concurrentie met de enormegevoel onder spelers, supporters en alle Belgen wasnationale TV gelden van b.v. de Premier League of deuitzonderlijk en de vreugdetaferelen op de grote markt Bundesliga en de wilde weldoeners b.v. uit hetin Brussel spreken nog steeds tot de verbeelding. In Midden-Oosten onmogelijk. Dat mag echter geen2002 kwam echter een einde aan die reeks en het is reden zijn om niet te vernieuwen. Binnen de schootbovendien 27 jaar geleden dat België zichvan de Pro League, de Rode Duivels en onskwalificeerde voor een Europees Kampioenschap.amateurvoetbal liggen nog hele grote onontgonnenEnkel als gastland in 2000 namen we nog deel.commerciële opportuniteiten. De verbeterde media contracten met de Uefa en nationaal met de ProOok onze topclubs kregen de laatste 20 jaar gestaagLeague zijn in dat opzicht positieve evoluties en ook opmeer concurrentie in de Europese clubcompetities.het vlak van de stadiondossiers kunnen we pro-Terwijl Club Brugge in 1992 nog het 1ste doelpunt in actiever zijn. Als we blijven ontginnen en onzede destijds nieuwe Champions League scoorde, werdbeschikbare budgetten verstandig beheren ten dienstehet voor Belgische ploegen alsmaar moeilijker om echtvan een lange termijn visie voor onze sport is er veeltot de eindfase van het kampioenenbal door temogelijk. Voetbal raakt te veel mensen in ons land omdringen. Het uitbreiden van de Champions Leagueniet te slagen.sinds 1999 naar meer ploegen uit de sterkerecompetities maakte de kloof met de topligas gestaaggroter. Anderlecht haalde zon 10 jaar geleden voor hetlaatst de 2de ronde van de Champions league en deandere Belgische topclubs moeten nog verder“... Wat betreft de omkadering van deterugkijken naar echte successen op het Europesenationale ploeg werken we nu werkelijktoneel. Het gevolg was een dalende Europesemet de beste mensen van het land in allecoëfficiënt en het verlies van aansluiting met de top.verschillende compartimenten, van videoanalyse tot medische screening ...”De oorzaken van deze verminderde concurrentiepositie Marc Wilmotszijn talrijk en de groei van het aantal deelnemendelanden - de Uefa groeide van 25 naar 53 leden - , deniet - voetbal gerelateerde financiële injecties, deonvergelijkbare TV-gelden in grotere landen en degigantische en moderne voetbalstadions zijn enkele We moeten niet meer kijken naarvoorbeelden waar wellicht geen mouw aan te passenNederland - wat we veel te lang hebbenvalt. Sommige van deze evoluties zijn heel moeilijkgedaan - we zijn volop bezig om teomkeerbaar.ontwikkelen met onze eigenheden enonze eigen cultuur.”Toch moeten we ook durven naar onszelf kijken envaststellen dat we wat betreft professionalisering, Marc Brysstadionbeleid en sporttechnische innovatie te langhebben achter gehinkt.4
 • 5. De sociale, culturele en politieke contextAls nationale sport speelt voetbal ook een veel ruimererol in de moderne samenleving en dat zowel voorspelers als voor toeschouwers. Een teamsport“...De KBVB is met zijn talloze commissies engebaseerd op fair play, fysieke conditie, ontwikkeling verschillende structuren zon ondoorzichtigen persoonlijke maturiteit waarvoor honderdduizenden apparaat geworden dat het alle vormen vanzon passie voelen zal altijd een speciale plaats hebben innovatie afremt. Dit is mogelijk een uiting vanin het hart van ons land. Voetbal moet de dag vande complexiteit van het Belgischevandaag harder werken dan ooit tevoren om zijnstaatsbestel...” UEFAplaats te veroveren in tijden waar vrije tijd schaarserwordt en het aantal verschillende vrijetijdsbestedingenmet de dag talrijker. Er zijn meer alternatieven binnenen buiten de sport dan ooit tevoren en de spontaneVoetbal is bij uitstek de sport die laagdrempelig en"shotters" communiceren nu niet meer op straat maar betaalbaar kan zijn voor iedereen. Ook voor de mensenvia sociale media. Het wordt dus knokken om deuit vele verschillende landen die ondertussen ook inleidende rol - die we nog steeds hebben - te behouden ons land gaandeweg in ruimere aantallen aanwezigen te versterken. zijn. Voetbal als multicultureel bindmiddel tot socialeHet betekent dat we moeite zullen moeten doen omintegratie.meer kansen, betere omstandigheden, betereAlle partners in het Belgisch voetbal kunnen samenopleidingen en opvoeding te ontwikkelen. Het betekent hun verantwoordelijkheid opnemen om meer danook dat we plezante, veilige en uitdagendevoetbal te zijn en een impact na te streven op onzeomgevingen moeten creëren om kinderen te latenmaatschappij. De rol als entertainer is daarbijgroeien tot de beste versie van zichzelf, wat hun niveaunoodzakelijk maar onvoldoende. Opvoeding en socialeof achtergrond ook moge zijn. We zullen dus innovatiefinclusie via onze voetbalambassadeurs demoeten zijn als we willen groeien als sport.jeugdtrainers zijn essentiële na te streven ambities.Onze rol is immers cruciaal en broodnodig. Kinderen Op politiek vlak beleefden we de laatste 5 jaarbewegen alsmaar minder en zwaarlijvigheid enbijzonder woelige communautaire tijden. Meer dangezondheidsproblemen door onvoldoende bewegingeens wordt het voortbestaan van België zelfs in vraagop jonge leeftijd komen vaker voor. In stedelijke regios gesteld. In ons federaal land met 3 gemeenschappenwordt agressie en onaanvaardbaar gedrag op alsmaaren 3 gewesten is de KBVB als sportbond een unicum.jongere leeftijd vastgesteld. De Rode Duivels zijn één van de laatste echte"nationale" producten. Onze nationale federatie waslange tijd volledig unitair en is pas recent meegeëvolueerd naar een koepelorganisatie met regionalevleugels. Het is in de hoofden van menigeen eenuitdaging om ons als federatie aan die nieuwehervormingen aan te passen. Toch zal het noodzakelijkz i j n o m o n z e re g i o n a l e p a r t n e r s v o l d o e n d ebevoegdheden te geven. De uitdagingen in hetnoorden van het land zijn niet die van het zuiden of vande hoofdstad. Tegelijk dienen we ervoor te zorgen datwe onze noodzakelijke identiteit en gevoel van éénheidhierbij niet verliezen.5
 • 6. Ambitieus voetbal vanuit een solide organisatieAmbities en Voorwaarden voor het Belgisch VoetbalDe principes van een uitgebalanceerd elftal zijn De tweede ambitie is om in het Betaald Voetbal meereen uitstekende metafoor voor de opdracht van onste winnen en dus een kwantificeerbare groei teBelgisch Voetbal. Wij bouwen samen aan een team datgenereren als land en als liga op de internationalein elke linie grondig moet worden herschikt om descene met als gevolg een verhoogde exposure van onze sport. We willen een bereidwillige partner zijn omuitdagingen van het moderne voetbal op nationaal en samen met de Pro League een sporteconomischinternationaal niveau aan te gaan. We gaan daarbij niet klimaat te ontwikkelen waarin profclubs een langevoor resultaat op korte termijn, we bouwen voor de termijn politiek kunnen voeren.toekomst maar we laten niet na te scoren als deDaarnaast willen we meer gebruik maken vankansen zich voordoen.profvoetbal als maatschappelijk bindmiddel, willen we een wij gevoel creëren via onze nationale ploeg enIn de ploegopstelling op het speelveld vind je de 2een programma van sociale integratie via eenambities en de 3 voorwaarden van het beleidsplan s a m e n w e r k i n g m e t d e p ro f p l o e g e n e n h u nterug.  De ambities liggen in de aanval met ‘Groeien ensupportersverenigingen. Tot slot willen wij bouwen aanWinnen’, maar zijn enkel realiseerbaar vanuit   eeneen echte sporttechnische identiteit via een moderne aanpak van jeugd -, trainers - en scheidsrechters-solide organisatie met focus op het leiden en dienen opleidingen, een state of the art nationaalvan en het investeren in onze sport. expertisecentrum en dito sport-wetenschappelijke en sporttechnische ondersteuning voor jeugdopleiding en De twee ambities zijn profvoetbal.groeien en winnenDe eerste ambitie is om in het Amateur Voetbal eengroei te generen in de actieve en passieve De drie voorwaarden zijnvoetbalparticipatie. Daarbij moet voetbal nog meer eenm a a t s c h a p p e l i j k b i n d m i d d e l w o rd e n t u s s e n leiden, dienen en investerenverschillende groepen mensen met extra aandachtvoor vrouwenvoetbal, voetbal voor ouderen, De eerste voorwaarde om onze ambities te kunnenallochtonen en mensen met een handicap. We willenwaarmaken is een hervorming van onzeook het voetbal integraal ondersteunen in al zijnbeslissingsprocessen waarbij we de functies van devormen met extra aandacht voor zaalvoetbal, beachvele entiteiten binnen de KBVB op elkaar afstemmen.soccer en andere voetbalvormen.   We ondersteunenHet doel is om tot een lenige beslissingsstructuur tedaartoe amateur voetbalclubs om hun positie in het komen waarbij elk orgaan zijn rol kent en ter degemoderne vrijetijdsaanbod te kunnen behouden en uitvoert. Daarenboven is een herstructurering van hetversterken. Waardering voor jeugdtrainers alspersoneelsbeleid nodig om de nieuwe doelstellingenambassadeurs van de kwaliteitsvolle vrijetijds-mee vorm te geven en uit te werken.besteding voetbal wordt daarbij een ankerpunt. De tweede voorwaarde om te kunnen slagen is een integratie van een moderne "customer service" politiek waarbij de KBVB zich ten dienste stelt van alle voetbalmensen in het land. De bond is een dienstenorganisatie die zijn prestaties voor een groot deel moet aftoetsen aan de tevredenheid van zijn klanten. Moder ne communicatiemiddelen en automatisering zijn daarin belangrijke pijlers. De derde voorwaarde om in de toekomst te kunnen winnen en groeien is een gerichte en gedurfde investeringspolitiek gekoppeld aan een efficiënt en transparant financieel beleid.6
 • 7. Ambitie: Groeien voor het Amateur VoetbalEen groei van de actieve en passieve voetbalbeleving vanonze sport1. Strategische doelstelling : Voetbalparticipatie als maatschappelijk bindmiddel1.1. Een eigen "voetbal foundation" concretiseren waarin organisaties als Open Stadion, Special Olympics en G voetbal enz.  een duidelijke plaats krijgen in het beleid.1.2. Een professionele cel vrouwenvoetbal oprichten.1.3. De eerste supra-nationale (vrouwen)liga oprichten in Europa.2. Strategische doelstelling : Een integrale ondersteuning van voetbal in al zijn vormen2.1. Een hoogwaardige dienstverlening voor het zaalvoetbal organiseren door gebruik te maken van alle schaalvoordelen van de KBVB.2.2. Beachsoccer ontwikkelen tot een hippe zomersport.3. Strategische doelstelling : Amateurclubs die kunnen concurreren in het moderne vrijetijdsaanbod3.1. Incentives ontwikkelen om meer mensen aan het voetballen te krijgen.3.2. Actief lobbyen voor een ondersteuning van lokale infrastructurele noden.3.3. Aanzetten tot modernisering van clubbesturen door specifieke opleidingen voor bestuurders.3.4. Clubbesturen ondersteunen door  het opbouwen van een netwerk van professionele clubadviseurs.3.5. Clubs aanzetten om meer van hun financiële middelen vrij te maken voor de jeugd.3.6. Actief jonge scheidsrechters recruteren maar ook intensief begeleiden via een eigentijdse aanpak4. Strategische doelstelling : Gewaardeerde jeugdtrainers als ambassadeurs voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding4.1. Massaal aandacht besteden aan  opleiding en diplomering voor (jeugd)trainers.4.2. Het respect voor jeugdtrainers vergroten.4.3. clubs stimuleren om hun jeugdtrainers beter te vergoeden4.4. Ouders en vrijwilligers stimuleren om basiswaarden als ethiek, respect en fairplay mee vorm te geven. “... Het verschil in lagereafdelingen tussen wat de spelers in de eerste ploeg en de jeugdtrainers verdienen is absurd ...”Steven Martens7
 • 8. Ambitie: Winnen in het Betaald VoetbalEen kwantificeerbare groei als land en als liga opinternationaal vlak met meer exposure voor de sport.1.Strategische doelstelling : Een partner zijn in het ontwikkelen van het sporteconomischklimaat waarin profclubs een lange - termijn politiek kunnen voeren. 1.1.Positieve samenwerkingsakkoorden afsluiten met de Pro League met als doel een modern gerund product profvoetbal waarbij :- stijgen economisch haalbaar is en dalen geen catastrofe- jeugd en doorstroming prioriteit zijn- de marktwaarde van onze spelers verhoogt via de uitstraling van onze Rode Duivels-we samen voortdurend zoeken naar een commerciële meerwaarde en eenpermanente maximalisatie van het Bruto Professioneel Voetbal Product 1.2.Stadionvernieuwing in het ganse land kracht bijzetten door een op te richten ‘public affairs cel in samenwerking met de Pro League. 1.3.Een onderzoeksproject opstarten naar de huidige werking van de spelersmakelaars om op termijn tot een meer transparante situatie te komen voor alle betrokkenen.2.Strategische doelstelling : Profvoetbal volwaardig benutten als maatschappelijk bindmiddel 2.1.Via de wedstrijden van de Rode Duivels een modelvoorbeeld worden wat betreft fansegmentering, vernieuwde omkadering en multi-acitivity events. 2.2.Een ombudsdienst voor supporters oprichten om de belangen en service voor supporters te verdedigen.3.Strategische doelstelling : Een nationale sporttechnische identiteit ontwikkelen 3.1.Maatregelen nemen voor meer eigen opgeleide spelers in 1ste en 2de klasse. 3.2.Bruggen bouwen tussen de trainersopleidingen en de   sportieve werking van de professionele clubs door regelmatig contact van de technische staf van de KBVB met de prof coaches en de jeugdverantwoordelijken. 3.3.De samenwerking tussen topsportscholen en jeugdwerking van profclubs verbeteren. 3.4.De omkadering van onze nationale jeugdploegen verder professionaliseren. 3.5.Een innovatief sporttechnisch centre of excellence uitbouwen met internationale uitstraling en sportwetenschappelijk personeel. 3.6.Een begeleidingscel opzetten waarbij talentvolle scheidsrechters individueel worden gedetecteerd en begeleid tot internationaal topniveau.Onze ambities in het betaald en amateur voetbalwaarmaken is niet vanzelfsprekend. In de laatste maanden hebben wij dan ook niet alleen een analyse gemaakt van waar we nu staan en ‘waarwe naar toe willen’ maar ook welke voorwaardenwij als bond moeten creëren om die ambities terechtvaardigen. De drie basisvoorwaarden zijn eengoed bestuur (Leiden), een verstandige en transparante investeringspolitiek (Investeren) eneen moderne dienstverlening (Dienen).8
 • 9. Voorwaarde: Leiden van het Belgisch VoetbalDe organisatie van onze sport via alle beleids- enbeslissingsprocessen.1.Strategische doelstelling : Een duidelijk intern business proces dat de organisatie in staatstelt op een efficiënte manier leiding te geven aan het Belgisch voetbal. 1.1.De functie van de vele entiteiten (comités, commissies, ligas, vleugels en provincies) duidelijk omschrijven, op elkaar afstemmen en doen functioneren volgens de principes van de "corporate governance" van een moderne bedrijf. 1.2.Transparant zijn. 1.3.Het bondsreglement vereenvoudigen.2.Strategische doelstelling : Een management en een administratie die de  doelstellingenkunnen omzetten in concrete acties en projecten. 2.1.Een sterk topmanagement aanstellen. 2.2.Een zinvolle hervorming doorvoeren van het personeelsbeleid met aandacht voor verantwoordingslijnen, kwaliteitscontrole en opleiding. Hierbij rekening houden met de nieuwe realiteit en de specifieke opdrachten van de Vlaamse en Waalse vleugel (VFV en ACFF). 2.3.Een moderne bedrijfscultuur installeren. Ondanks de betrokkenheid van het personeel, wordt gewerkt op eilanden zonder bruggen, er is een duidelijk gebrek aan een gezamenlijke visie..UEFAVoorwaarde: Dienen van de Belgische voetbalmensen De klant eerst1.Strategische doelstelling : Efficiënt en herkenbaar georganiseerde competities enkampioenschappen. 1.1.Streven naar een geoliede organisatiemachine.. 1.2.Scheidsrechters actief ondersteunen op alle niveaus qua opleiding en werking. 1.3.Een administratieve vereenvoudiging en automatisering van procedures doorvoeren. 1.4.Een snelle, onafhankelijke, kwalitatieve en geloofwaardige interne rechtspraak installeren.2.Strategische doelstelling : Een klantvriendelijk dienstencentrum zijn datzijnklantenbehandelt als een commercieel bedrijf. 2.1.Een callcenter oprichten voor dienstencentralisatie 2.2.Op een moderne manier contact zoeken met de voetbalgemeenschap (website, social media, e-kick off ...) 2.3.Alle personeelsleden continu motiveren om deze aanpak vorm te geven. De voetbalbond is een sportfederatie die ten dienste staat van alle mensen die met voetbal in aanraking komen. Die mensen zullen als klanten van een commercieel bedrijf moeten behandeld worden.Vincent Mannaert9
 • 10. Voorwaarde: Investeren in het Belgisch VoetbalEen financiële politiek uitwerken ten dienste van hetvoetbal in zijn geheel.1. Strategische doelstelling : Een transparante, moderne financiële politiek1.1.Een grondige evaluatie maken van onze bedrijfsprocessen met als doel de  automatisering enmodernisering van onze taken.1.2.Een minimale overheadkost nastreven ten dienste van een maximale investering in onsvoetbal zelf.1.3.Een verdere uitbouw van ons commercieel beleid door middel van het verder exploiteren vande opportuniteiten en events van onze nationale ploeg en de Beker van België.1.4.Gericht durven investeren in de groei en kwaliteit van ons voetbal. “...Het is de bedoeling om in het hele land100 satelliet supportersclubs mee te krijgen die zich ongeacht hun clubliefdeof taal verenigen voor één doel, dat vanonze Rode Duivels...” Erik Reynaerts “...Ik denk dat we echt terug moetennaar de basis, de jeugdwerking. Als die goed is ontwikkel je spelers die op 18- jarige leeftijd al echt maturiteituitstralen...” Timmy Simons “...Actieve investeringen in clubwerking zijn noodzakelijk, we moeten echt tevelde gaan met een team van clubadviseurs....” Steven Martens “...Ik ben toch wel wat geschrokken van het gebrek aan omkadering rond de nationale vrouwenploeg. We moeten nu kiezen of we mee willen met de top 15van Europa of dat we verder willen wegzakken....”Yves Serneels10
 • 11. Van visie naar beleid Dit document kwam tot stand na een fase van heel veel luisteren naar vele mensen in het Belgisch voetbal. Daarna werden analyses verwerkt en losse ideeën gebundeld tot een eerste topline visie met een eenvoudige structuur. Twee ambities en drie voorwaarden om te slagen, allen vertaald in strategische doelstellingen voor de volgende 5 jaar. We waagden ons zelfs aan concrete plannen maar beseffen dat hoe dichter je bij concrete maatregelen komt, hoe serieuzer het wordt ... hoe moeilijker ook... Dit document is dan ook geen eindpunt maar het begin van een nieuwe ronde met onze partners in het Belgisch voetbal. Deze keer gaan we niet meer enkel luisteren maar de concrete doelstellingen en maatregelen aftoetsen. We gaan op zoek naar een draagvlak en we zullen prioriteiten stellen. Wat is belangrijk en wat minder ? Wat moet nu gebeuren of wat kan nog even wachten? De concrete plannen voor 2012 zullen we uitvoeren in onze verschillende professionele departementen en we zullen samen met het Uitvoerend Comité en de Raad Van Bestuur actief controleren of wij onze doelstellingen op tijd en met de nodige kwaliteit behalen. Die kwaliteitscontrole wordt zowel intern als extern een transparant en dynamisch proces waar we op regelmatige basis open zullen over communiceren. We zullen in de komende maanden en jaren bewuste keuze maken en acties uitvoeren stappen vooruit te zetten en als onze dynamiek niet gebroken wordt willen we zoveel mogelijk mensen laten deel uitmaken van dit uitdagende proces. Timelines voor het Belgisch voetbal Het is duidelijk dat we nog maar aan het begin van dit "veranderingsproces" staan. We zullen stap voor stap maar tevens ook aan een stevig tempo de zaken aanpakken. Toch is het ook nuttig om dit alles te zien in een ruimer kader over meerdere jaren gespreid.2012"Change"2013Interne Structuur en organisatie op punt - Funderingen voor de toekomst zijngelegd - focus op onze klanten 2014 - 2015Wijzigingen zichtbaar in het voetballandschap en maatschappij 2016 - 2020Impact van de wijzigingen écht voelbaar en gaandeweg onomkeerbaar11
 • 12. Het Belgisch voetbal Feiten en cijfers tot op heden12
 • 13. Het Belgisch voetbal Feiten en cijfers tot op heden13
 • 14. Het Belgisch voetbal In beeldInhoud Steven Martens en het Uitvoerend ComitéConcept Steven Martens en Bob MadouRealisatie Coach no Couch14
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Visie2012-2016

  by belgianfootball

  on

  Report

  Category:

  Sports

  Download: 1

  Comment: 0

  326,093

  views

  Comments

  Description

   
  Download Visie2012-2016

  Transcript

  • 1. GROEIEN EN WINNENVisie KBVB 2012 - 2016 Ambitieus voetbal vanuit een solide organisatie Voetbal is onze nationale sport met prachtigeHet was een bemoedigende vaststelling dat tradities en heroïsche herinneringen, maar het is ookdezelfde themas in heel wat gesprekken, evaluaties een wereldwijde miljarden industrie geworden. Heten feiten terugkwamen. Ook de passie en de energie was dan ook een gedurfde maar noodzakelijke stap bij velen viel me op. Er is wel degelijk een mooie voor de KBVB om zich begin 2011 aan die nieuwe toekomst voor het Belgisch voetbal en over de tijden aan te passen, zichzelf in vraag te durvennoodzakelijke maatregelen blijkt opvallend veel stellen en zich aan een grondige analyse en dito consensus te zijn. Het zal hierbij belangrijk zijn dat alle hervorming te wagen. partijen de wil vertonen om samen te werken en het Na mijn aanstelling in mei heb ik de tijd genomeneigenbelang opzij kunnen zetten ten voordele van het om mij te verdiepen in de voetbalwereld en ben algemeen belang van onze sport. ik  uitvoerig te rade gegaan bij alle profclubs, de proConcreet stellen we u een eerste visiedocument league, de ligas, de meeste commissievoorzitters, devoor het Belgisch Voetbal voor de volgende 5 jaar p e r s , s u p p o r t e r s v e re n i g i n g e n , d e t r a i n e r s - (2012-2016) voor, met ambities voor onze sport, verenigingen, de overheid, het management van de noodzakelijke voorwaarden om die ambities mogelijk KBVB in alle geledingen en ook bij een aantalte maken alsook concrete strategische doelstellingen vergelijkbare nationale federaties. Daarnaast werd inen plannen. We zijn er van overtuigd dat er over de nauwe samenwerking met de UEFA een interne ambities grote consensus is. De strategie, de concrete evaluatie van onze beslissings - en beleidsstructuur plannen en hun prioriteit zullen we in de volgende georganiseerd en is een nationaal perceptie -maanden aftoetsen bij alle partners in het Belgisch onderzoek uitgevoerd over het Belgisch Voetbal in hetVoetbal. Tegelijkertijd zullen we een interne algemeen en de KBVB in het bijzonder. Op die manierbeslissingsstructuur opbouwen om die acties in de is heel wat feitenkennis verzameld over de huidige volgende jaren te kunnen vormgeven. Er zijn in het staat en positie van onze sport. Alle vaststellingen verleden heel wat goede ideeën geopperd en we werden geconcretiseerd in een uitvoeriggeloven dat dit document de goesting en passie bij werkdocument dat we samen met de leden van het iedereen terug kan opwekken. Uitvoerend Comité en met het KBVB managementSteven Martens verder hebben besproken en uitgewerkt.1
 • 2. “...De verandering is ingezet en nu kunnenwe niet meer terug. We moeten durvenhervormen en consequent blijven in deups en downs van dit proces in dekomende jaren...”François De KeersmaeckerBegin dit jaar kozen wij met het Uitvoerend Comité voor een nieuw dynamisch management van onze sport.Ik ben nog steeds verheugd dat we toen die gedurfde keuze hebben gemaakt. In mijn vele nauwe contacten methet management en uit wat ik hoor van vele collegas binnen en buiten de bond is de nieuwe wind voor hetbeleid al voelbaar.De leden van het Uitvoerend Comité hebben al kennis gemaakt met de analyses en suggesties en zijn in eenvolgende fase bereid om actief mee te denken en beslissingen te nemen in het belang van de verdereontwikkeling van onze sport. Als voorzitter zal ik daar in de komende maanden samen met onze SecretarisGeneraal een actieve beleidsrol in opnemen. Het voetbal is internationaal enorm geëvolueerd maar onzenationale clubs zijn aan een knappe inhaalbeweging bezig. Samen met het vernieuwde enthousiasme rond onzenationale ploeg   moeten we dit momentum aangrijpen om te durven veranderen. We willen als bond eenvoortrekkersrol spelen in dat proces maar reiken ook uitdrukkelijk de hand naar alle instanties op de BelgischeVoetbal scene. François De Keersmaecker2
 • 3. Onze missie, rol en waarden in het Belgisch voetbal Onze missie isOnze waardenWinnen en Groeien We hebben ervoor gekozen om onze rol in die missie voor het Belgisch voetbal te spelen in een nieuweTijdens de termijn van dit beleidsplan en ook daarna stijl met nieuwe kernwaarden. We willen die waardenwillen we samenwerken met alle partners in het zowel intern, binnen onze bedrijfsstructuur, als inBelgisch profvoetbal om een beleid te voeren dat er onze contacten met alle voetbalmensen consequentvoor zorgt dat onze nationale teams en onze beste uitdragen. De KBVB wil tegelijk de "solideploegen het beter doen en meer winnen. scheidsrechter", de "dynamische coach" en deDaarenboven willen we onze sport doen groeien wat "enthousiaste fan" van het Belgisch voetbal zijn.betreft aantal spelers en toeschouwers en willen weals nationale sport een echte ambassadeur zijn voor De fan die verliefd is op het spel, die emotie durftbelangrijke waarden zoals respect, sociale inclusie, tonen en zijn leven, ontspanning, familie engezondheid en opvoeding in onze maatschappij. vriendschappen laat beïnvloeden door de sport. DeOm deze missie te volbrengen zullen we ons stap fan tussen de andere fans die voelt dat voetbalvoor stap organiseren tot een modelorganisatie. verenigt en die weet dat het sportieve en niet de politiek hierin centraal staat. Onze rolDe coach die in dienst van het team, in een dynamische stijl, technisch onderlegd, metDe KBVB is de nationale federatie die door UEFA en geloofwaardigheid en durf het beste in zijn spelersFIFA erkend en gesteund wordt om het Belgischnaar boven brengt en bovendien sterk communiceertVoetbal te organiseren en de kwaliteit ervan tenaar verschillende partijen. De coach die durft kiezenbewaken. Het is onze rol als bond om de gansevoor duurzaamheid en een lange termijn politiek doorBelgische voetbalfamilie te dienen en metrust te bewaren in moeilijke tijden.zelfvertrouwen dat leiderschap uit te dragen. We De scheidsrechter die met kennis van zaken enzullen in nauwe samenwerking met onze clubs, fans, voldoende zelfvertrouwen beslist in het belang vanligas en regionale vleugels (VFV en ACFF) het spel en de spelers, niet van zichzelf. Die niet kansamenwerken om de kwaliteit en de groei van hetscoren maar liefst op een degelijke en onbesprokenamateurvoetbal vorm te geven.  Onze samenwerking manier de wedstrijd leidt met respect en fairplay alsmet de Pro League zal essentieel zijn om het Betaald kernwaarden.Voetbal verder te laten ontwikkelen.“...De evolutie van ministerie van voetbal naar een moderne, efficiënte sportorganisatiemet beleidscontrole is een uitdagend proces....” Steven Martens3
 • 4. De evolutie van het internationaal voetbalDe KBVB is als nationale federatie lid van UEFA en deHet gevoel leeft dat er sinds kort echter een revival aanFIFA en is derhalve ook een speler in de internationalede gang is waarbij heel wat clubs snel en efficiëntvoetbalwereld. Om onze prestaties als bond teprofessionaliseren. Vele van die clubs zijn immersevalueren is een vergelijking met andere landen binnen financieel gezond en de financiële wanorde van anderedie Europese en wereldcontext dus belangrijk. Dielanden heeft ons gelukkig niet bereikt. Ook de Provoetbalwereld is in de laatste decennia echter League streeft een gelijkaardige evolutie na en de bondontzettend geëvolueerd.is zich aan het hervormen. Dit zijn, samen met de hernieuwde feel good factor rond de nationale ploeg,Vanaf begin der jaren 80 waren onze Rode Duivelspositieve signalen die we moeten aangrijpen omecht mee op de internationale scene. Meer dan 2samen verder te doen. Onze economische troevendecennia lang waren we een certitude op de zoals flexibiliteit, creativiteit en innovatie   kunnen weWereldkampioenschappen met 6 deelnames op rij. Deaanwenden ten dienste van onze nationale sport.uitschieter van de halve finale op het WK in Mexico1986 staat in ons collectief geheugen gegrift. Het Wij Op commercieel vlak is concurrentie met de enormegevoel onder spelers, supporters en alle Belgen wasnationale TV gelden van b.v. de Premier League of deuitzonderlijk en de vreugdetaferelen op de grote markt Bundesliga en de wilde weldoeners b.v. uit hetin Brussel spreken nog steeds tot de verbeelding. In Midden-Oosten onmogelijk. Dat mag echter geen2002 kwam echter een einde aan die reeks en het is reden zijn om niet te vernieuwen. Binnen de schootbovendien 27 jaar geleden dat België zichvan de Pro League, de Rode Duivels en onskwalificeerde voor een Europees Kampioenschap.amateurvoetbal liggen nog hele grote onontgonnenEnkel als gastland in 2000 namen we nog deel.commerciële opportuniteiten. De verbeterde media contracten met de Uefa en nationaal met de ProOok onze topclubs kregen de laatste 20 jaar gestaagLeague zijn in dat opzicht positieve evoluties en ook opmeer concurrentie in de Europese clubcompetities.het vlak van de stadiondossiers kunnen we pro-Terwijl Club Brugge in 1992 nog het 1ste doelpunt in actiever zijn. Als we blijven ontginnen en onzede destijds nieuwe Champions League scoorde, werdbeschikbare budgetten verstandig beheren ten dienstehet voor Belgische ploegen alsmaar moeilijker om echtvan een lange termijn visie voor onze sport is er veeltot de eindfase van het kampioenenbal door temogelijk. Voetbal raakt te veel mensen in ons land omdringen. Het uitbreiden van de Champions Leagueniet te slagen.sinds 1999 naar meer ploegen uit de sterkerecompetities maakte de kloof met de topligas gestaaggroter. Anderlecht haalde zon 10 jaar geleden voor hetlaatst de 2de ronde van de Champions league en deandere Belgische topclubs moeten nog verder“... Wat betreft de omkadering van deterugkijken naar echte successen op het Europesenationale ploeg werken we nu werkelijktoneel. Het gevolg was een dalende Europesemet de beste mensen van het land in allecoëfficiënt en het verlies van aansluiting met de top.verschillende compartimenten, van videoanalyse tot medische screening ...”De oorzaken van deze verminderde concurrentiepositie Marc Wilmotszijn talrijk en de groei van het aantal deelnemendelanden - de Uefa groeide van 25 naar 53 leden - , deniet - voetbal gerelateerde financiële injecties, deonvergelijkbare TV-gelden in grotere landen en degigantische en moderne voetbalstadions zijn enkele We moeten niet meer kijken naarvoorbeelden waar wellicht geen mouw aan te passenNederland - wat we veel te lang hebbenvalt. Sommige van deze evoluties zijn heel moeilijkgedaan - we zijn volop bezig om teomkeerbaar.ontwikkelen met onze eigenheden enonze eigen cultuur.”Toch moeten we ook durven naar onszelf kijken envaststellen dat we wat betreft professionalisering, Marc Brysstadionbeleid en sporttechnische innovatie te langhebben achter gehinkt.4
 • 5. De sociale, culturele en politieke contextAls nationale sport speelt voetbal ook een veel ruimererol in de moderne samenleving en dat zowel voorspelers als voor toeschouwers. Een teamsport“...De KBVB is met zijn talloze commissies engebaseerd op fair play, fysieke conditie, ontwikkeling verschillende structuren zon ondoorzichtigen persoonlijke maturiteit waarvoor honderdduizenden apparaat geworden dat het alle vormen vanzon passie voelen zal altijd een speciale plaats hebben innovatie afremt. Dit is mogelijk een uiting vanin het hart van ons land. Voetbal moet de dag vande complexiteit van het Belgischevandaag harder werken dan ooit tevoren om zijnstaatsbestel...” UEFAplaats te veroveren in tijden waar vrije tijd schaarserwordt en het aantal verschillende vrijetijdsbestedingenmet de dag talrijker. Er zijn meer alternatieven binnenen buiten de sport dan ooit tevoren en de spontaneVoetbal is bij uitstek de sport die laagdrempelig en"shotters" communiceren nu niet meer op straat maar betaalbaar kan zijn voor iedereen. Ook voor de mensenvia sociale media. Het wordt dus knokken om deuit vele verschillende landen die ondertussen ook inleidende rol - die we nog steeds hebben - te behouden ons land gaandeweg in ruimere aantallen aanwezigen te versterken. zijn. Voetbal als multicultureel bindmiddel tot socialeHet betekent dat we moeite zullen moeten doen omintegratie.meer kansen, betere omstandigheden, betereAlle partners in het Belgisch voetbal kunnen samenopleidingen en opvoeding te ontwikkelen. Het betekent hun verantwoordelijkheid opnemen om meer danook dat we plezante, veilige en uitdagendevoetbal te zijn en een impact na te streven op onzeomgevingen moeten creëren om kinderen te latenmaatschappij. De rol als entertainer is daarbijgroeien tot de beste versie van zichzelf, wat hun niveaunoodzakelijk maar onvoldoende. Opvoeding en socialeof achtergrond ook moge zijn. We zullen dus innovatiefinclusie via onze voetbalambassadeurs demoeten zijn als we willen groeien als sport.jeugdtrainers zijn essentiële na te streven ambities.Onze rol is immers cruciaal en broodnodig. Kinderen Op politiek vlak beleefden we de laatste 5 jaarbewegen alsmaar minder en zwaarlijvigheid enbijzonder woelige communautaire tijden. Meer dangezondheidsproblemen door onvoldoende bewegingeens wordt het voortbestaan van België zelfs in vraagop jonge leeftijd komen vaker voor. In stedelijke regios gesteld. In ons federaal land met 3 gemeenschappenwordt agressie en onaanvaardbaar gedrag op alsmaaren 3 gewesten is de KBVB als sportbond een unicum.jongere leeftijd vastgesteld. De Rode Duivels zijn één van de laatste echte"nationale" producten. Onze nationale federatie waslange tijd volledig unitair en is pas recent meegeëvolueerd naar een koepelorganisatie met regionalevleugels. Het is in de hoofden van menigeen eenuitdaging om ons als federatie aan die nieuwehervormingen aan te passen. Toch zal het noodzakelijkz i j n o m o n z e re g i o n a l e p a r t n e r s v o l d o e n d ebevoegdheden te geven. De uitdagingen in hetnoorden van het land zijn niet die van het zuiden of vande hoofdstad. Tegelijk dienen we ervoor te zorgen datwe onze noodzakelijke identiteit en gevoel van éénheidhierbij niet verliezen.5
 • 6. Ambitieus voetbal vanuit een solide organisatieAmbities en Voorwaarden voor het Belgisch VoetbalDe principes van een uitgebalanceerd elftal zijn De tweede ambitie is om in het Betaald Voetbal meereen uitstekende metafoor voor de opdracht van onste winnen en dus een kwantificeerbare groei teBelgisch Voetbal. Wij bouwen samen aan een team datgenereren als land en als liga op de internationalein elke linie grondig moet worden herschikt om descene met als gevolg een verhoogde exposure van onze sport. We willen een bereidwillige partner zijn omuitdagingen van het moderne voetbal op nationaal en samen met de Pro League een sporteconomischinternationaal niveau aan te gaan. We gaan daarbij niet klimaat te ontwikkelen waarin profclubs een langevoor resultaat op korte termijn, we bouwen voor de termijn politiek kunnen voeren.toekomst maar we laten niet na te scoren als deDaarnaast willen we meer gebruik maken vankansen zich voordoen.profvoetbal als maatschappelijk bindmiddel, willen we een wij gevoel creëren via onze nationale ploeg enIn de ploegopstelling op het speelveld vind je de 2een programma van sociale integratie via eenambities en de 3 voorwaarden van het beleidsplan s a m e n w e r k i n g m e t d e p ro f p l o e g e n e n h u nterug.  De ambities liggen in de aanval met ‘Groeien ensupportersverenigingen. Tot slot willen wij bouwen aanWinnen’, maar zijn enkel realiseerbaar vanuit   eeneen echte sporttechnische identiteit via een moderne aanpak van jeugd -, trainers - en scheidsrechters-solide organisatie met focus op het leiden en dienen opleidingen, een state of the art nationaalvan en het investeren in onze sport. expertisecentrum en dito sport-wetenschappelijke en sporttechnische ondersteuning voor jeugdopleiding en De twee ambities zijn profvoetbal.groeien en winnenDe eerste ambitie is om in het Amateur Voetbal eengroei te generen in de actieve en passieve De drie voorwaarden zijnvoetbalparticipatie. Daarbij moet voetbal nog meer eenm a a t s c h a p p e l i j k b i n d m i d d e l w o rd e n t u s s e n leiden, dienen en investerenverschillende groepen mensen met extra aandachtvoor vrouwenvoetbal, voetbal voor ouderen, De eerste voorwaarde om onze ambities te kunnenallochtonen en mensen met een handicap. We willenwaarmaken is een hervorming van onzeook het voetbal integraal ondersteunen in al zijnbeslissingsprocessen waarbij we de functies van devormen met extra aandacht voor zaalvoetbal, beachvele entiteiten binnen de KBVB op elkaar afstemmen.soccer en andere voetbalvormen.   We ondersteunenHet doel is om tot een lenige beslissingsstructuur tedaartoe amateur voetbalclubs om hun positie in het komen waarbij elk orgaan zijn rol kent en ter degemoderne vrijetijdsaanbod te kunnen behouden en uitvoert. Daarenboven is een herstructurering van hetversterken. Waardering voor jeugdtrainers alspersoneelsbeleid nodig om de nieuwe doelstellingenambassadeurs van de kwaliteitsvolle vrijetijds-mee vorm te geven en uit te werken.besteding voetbal wordt daarbij een ankerpunt. De tweede voorwaarde om te kunnen slagen is een integratie van een moderne "customer service" politiek waarbij de KBVB zich ten dienste stelt van alle voetbalmensen in het land. De bond is een dienstenorganisatie die zijn prestaties voor een groot deel moet aftoetsen aan de tevredenheid van zijn klanten. Moder ne communicatiemiddelen en automatisering zijn daarin belangrijke pijlers. De derde voorwaarde om in de toekomst te kunnen winnen en groeien is een gerichte en gedurfde investeringspolitiek gekoppeld aan een efficiënt en transparant financieel beleid.6
 • 7. Ambitie: Groeien voor het Amateur VoetbalEen groei van de actieve en passieve voetbalbeleving vanonze sport1. Strategische doelstelling : Voetbalparticipatie als maatschappelijk bindmiddel1.1. Een eigen "voetbal foundation" concretiseren waarin organisaties als Open Stadion, Special Olympics en G voetbal enz.  een duidelijke plaats krijgen in het beleid.1.2. Een professionele cel vrouwenvoetbal oprichten.1.3. De eerste supra-nationale (vrouwen)liga oprichten in Europa.2. Strategische doelstelling : Een integrale ondersteuning van voetbal in al zijn vormen2.1. Een hoogwaardige dienstverlening voor het zaalvoetbal organiseren door gebruik te maken van alle schaalvoordelen van de KBVB.2.2. Beachsoccer ontwikkelen tot een hippe zomersport.3. Strategische doelstelling : Amateurclubs die kunnen concurreren in het moderne vrijetijdsaanbod3.1. Incentives ontwikkelen om meer mensen aan het voetballen te krijgen.3.2. Actief lobbyen voor een ondersteuning van lokale infrastructurele noden.3.3. Aanzetten tot modernisering van clubbesturen door specifieke opleidingen voor bestuurders.3.4. Clubbesturen ondersteunen door  het opbouwen van een netwerk van professionele clubadviseurs.3.5. Clubs aanzetten om meer van hun financiële middelen vrij te maken voor de jeugd.3.6. Actief jonge scheidsrechters recruteren maar ook intensief begeleiden via een eigentijdse aanpak4. Strategische doelstelling : Gewaardeerde jeugdtrainers als ambassadeurs voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding4.1. Massaal aandacht besteden aan  opleiding en diplomering voor (jeugd)trainers.4.2. Het respect voor jeugdtrainers vergroten.4.3. clubs stimuleren om hun jeugdtrainers beter te vergoeden4.4. Ouders en vrijwilligers stimuleren om basiswaarden als ethiek, respect en fairplay mee vorm te geven. “... Het verschil in lagereafdelingen tussen wat de spelers in de eerste ploeg en de jeugdtrainers verdienen is absurd ...”Steven Martens7
 • 8. Ambitie: Winnen in het Betaald VoetbalEen kwantificeerbare groei als land en als liga opinternationaal vlak met meer exposure voor de sport.1.Strategische doelstelling : Een partner zijn in het ontwikkelen van het sporteconomischklimaat waarin profclubs een lange - termijn politiek kunnen voeren. 1.1.Positieve samenwerkingsakkoorden afsluiten met de Pro League met als doel een modern gerund product profvoetbal waarbij :- stijgen economisch haalbaar is en dalen geen catastrofe- jeugd en doorstroming prioriteit zijn- de marktwaarde van onze spelers verhoogt via de uitstraling van onze Rode Duivels-we samen voortdurend zoeken naar een commerciële meerwaarde en eenpermanente maximalisatie van het Bruto Professioneel Voetbal Product 1.2.Stadionvernieuwing in het ganse land kracht bijzetten door een op te richten ‘public affairs cel in samenwerking met de Pro League. 1.3.Een onderzoeksproject opstarten naar de huidige werking van de spelersmakelaars om op termijn tot een meer transparante situatie te komen voor alle betrokkenen.2.Strategische doelstelling : Profvoetbal volwaardig benutten als maatschappelijk bindmiddel 2.1.Via de wedstrijden van de Rode Duivels een modelvoorbeeld worden wat betreft fansegmentering, vernieuwde omkadering en multi-acitivity events. 2.2.Een ombudsdienst voor supporters oprichten om de belangen en service voor supporters te verdedigen.3.Strategische doelstelling : Een nationale sporttechnische identiteit ontwikkelen 3.1.Maatregelen nemen voor meer eigen opgeleide spelers in 1ste en 2de klasse. 3.2.Bruggen bouwen tussen de trainersopleidingen en de   sportieve werking van de professionele clubs door regelmatig contact van de technische staf van de KBVB met de prof coaches en de jeugdverantwoordelijken. 3.3.De samenwerking tussen topsportscholen en jeugdwerking van profclubs verbeteren. 3.4.De omkadering van onze nationale jeugdploegen verder professionaliseren. 3.5.Een innovatief sporttechnisch centre of excellence uitbouwen met internationale uitstraling en sportwetenschappelijk personeel. 3.6.Een begeleidingscel opzetten waarbij talentvolle scheidsrechters individueel worden gedetecteerd en begeleid tot internationaal topniveau.Onze ambities in het betaald en amateur voetbalwaarmaken is niet vanzelfsprekend. In de laatste maanden hebben wij dan ook niet alleen een analyse gemaakt van waar we nu staan en ‘waarwe naar toe willen’ maar ook welke voorwaardenwij als bond moeten creëren om die ambities terechtvaardigen. De drie basisvoorwaarden zijn eengoed bestuur (Leiden), een verstandige en transparante investeringspolitiek (Investeren) eneen moderne dienstverlening (Dienen).8
 • 9. Voorwaarde: Leiden van het Belgisch VoetbalDe organisatie van onze sport via alle beleids- enbeslissingsprocessen.1.Strategische doelstelling : Een duidelijk intern business proces dat de organisatie in staatstelt op een efficiënte manier leiding te geven aan het Belgisch voetbal. 1.1.De functie van de vele entiteiten (comités, commissies, ligas, vleugels en provincies) duidelijk omschrijven, op elkaar afstemmen en doen functioneren volgens de principes van de "corporate governance" van een moderne bedrijf. 1.2.Transparant zijn. 1.3.Het bondsreglement vereenvoudigen.2.Strategische doelstelling : Een management en een administratie die de  doelstellingenkunnen omzetten in concrete acties en projecten. 2.1.Een sterk topmanagement aanstellen. 2.2.Een zinvolle hervorming doorvoeren van het personeelsbeleid met aandacht voor verantwoordingslijnen, kwaliteitscontrole en opleiding. Hierbij rekening houden met de nieuwe realiteit en de specifieke opdrachten van de Vlaamse en Waalse vleugel (VFV en ACFF). 2.3.Een moderne bedrijfscultuur installeren. Ondanks de betrokkenheid van het personeel, wordt gewerkt op eilanden zonder bruggen, er is een duidelijk gebrek aan een gezamenlijke visie..UEFAVoorwaarde: Dienen van de Belgische voetbalmensen De klant eerst1.Strategische doelstelling : Efficiënt en herkenbaar georganiseerde competities enkampioenschappen. 1.1.Streven naar een geoliede organisatiemachine.. 1.2.Scheidsrechters actief ondersteunen op alle niveaus qua opleiding en werking. 1.3.Een administratieve vereenvoudiging en automatisering van procedures doorvoeren. 1.4.Een snelle, onafhankelijke, kwalitatieve en geloofwaardige interne rechtspraak installeren.2.Strategische doelstelling : Een klantvriendelijk dienstencentrum zijn datzijnklantenbehandelt als een commercieel bedrijf. 2.1.Een callcenter oprichten voor dienstencentralisatie 2.2.Op een moderne manier contact zoeken met de voetbalgemeenschap (website, social media, e-kick off ...) 2.3.Alle personeelsleden continu motiveren om deze aanpak vorm te geven. De voetbalbond is een sportfederatie die ten dienste staat van alle mensen die met voetbal in aanraking komen. Die mensen zullen als klanten van een commercieel bedrijf moeten behandeld worden.Vincent Mannaert9
 • 10. Voorwaarde: Investeren in het Belgisch VoetbalEen financiële politiek uitwerken ten dienste van hetvoetbal in zijn geheel.1. Strategische doelstelling : Een transparante, moderne financiële politiek1.1.Een grondige evaluatie maken van onze bedrijfsprocessen met als doel de  automatisering enmodernisering van onze taken.1.2.Een minimale overheadkost nastreven ten dienste van een maximale investering in onsvoetbal zelf.1.3.Een verdere uitbouw van ons commercieel beleid door middel van het verder exploiteren vande opportuniteiten en events van onze nationale ploeg en de Beker van België.1.4.Gericht durven investeren in de groei en kwaliteit van ons voetbal. “...Het is de bedoeling om in het hele land100 satelliet supportersclubs mee te krijgen die zich ongeacht hun clubliefdeof taal verenigen voor één doel, dat vanonze Rode Duivels...” Erik Reynaerts “...Ik denk dat we echt terug moetennaar de basis, de jeugdwerking. Als die goed is ontwikkel je spelers die op 18- jarige leeftijd al echt maturiteituitstralen...” Timmy Simons “...Actieve investeringen in clubwerking zijn noodzakelijk, we moeten echt tevelde gaan met een team van clubadviseurs....” Steven Martens “...Ik ben toch wel wat geschrokken van het gebrek aan omkadering rond de nationale vrouwenploeg. We moeten nu kiezen of we mee willen met de top 15van Europa of dat we verder willen wegzakken....”Yves Serneels10
 • 11. Van visie naar beleid Dit document kwam tot stand na een fase van heel veel luisteren naar vele mensen in het Belgisch voetbal. Daarna werden analyses verwerkt en losse ideeën gebundeld tot een eerste topline visie met een eenvoudige structuur. Twee ambities en drie voorwaarden om te slagen, allen vertaald in strategische doelstellingen voor de volgende 5 jaar. We waagden ons zelfs aan concrete plannen maar beseffen dat hoe dichter je bij concrete maatregelen komt, hoe serieuzer het wordt ... hoe moeilijker ook... Dit document is dan ook geen eindpunt maar het begin van een nieuwe ronde met onze partners in het Belgisch voetbal. Deze keer gaan we niet meer enkel luisteren maar de concrete doelstellingen en maatregelen aftoetsen. We gaan op zoek naar een draagvlak en we zullen prioriteiten stellen. Wat is belangrijk en wat minder ? Wat moet nu gebeuren of wat kan nog even wachten? De concrete plannen voor 2012 zullen we uitvoeren in onze verschillende professionele departementen en we zullen samen met het Uitvoerend Comité en de Raad Van Bestuur actief controleren of wij onze doelstellingen op tijd en met de nodige kwaliteit behalen. Die kwaliteitscontrole wordt zowel intern als extern een transparant en dynamisch proces waar we op regelmatige basis open zullen over communiceren. We zullen in de komende maanden en jaren bewuste keuze maken en acties uitvoeren stappen vooruit te zetten en als onze dynamiek niet gebroken wordt willen we zoveel mogelijk mensen laten deel uitmaken van dit uitdagende proces. Timelines voor het Belgisch voetbal Het is duidelijk dat we nog maar aan het begin van dit "veranderingsproces" staan. We zullen stap voor stap maar tevens ook aan een stevig tempo de zaken aanpakken. Toch is het ook nuttig om dit alles te zien in een ruimer kader over meerdere jaren gespreid.2012"Change"2013Interne Structuur en organisatie op punt - Funderingen voor de toekomst zijngelegd - focus op onze klanten 2014 - 2015Wijzigingen zichtbaar in het voetballandschap en maatschappij 2016 - 2020Impact van de wijzigingen écht voelbaar en gaandeweg onomkeerbaar11
 • 12. Het Belgisch voetbal Feiten en cijfers tot op heden12
 • 13. Het Belgisch voetbal Feiten en cijfers tot op heden13
 • 14. Het Belgisch voetbal In beeldInhoud Steven Martens en het Uitvoerend ComitéConcept Steven Martens en Bob MadouRealisatie Coach no Couch14
 • Fly UP