All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

DTZ Property Times Ho Chi Minh City Q2 2012

by kiva-dang

on

Report

Category:

Real Estate

Download: 0

Comment: 0

90,883

views

Comments

Description

Báo cáo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Quý 2 năm 2012 do DTZ Property Việt Nam thực hiện
Download DTZ Property Times Ho Chi Minh City Q2 2012

Transcript

  • 1. B n Tin B t ng S n Quý 2 năm 2012 t i TP. HCM Th trư ng có m t vài tín hi u 16/7/2012 • Nh nh ng bi n pháp tích c c ki m ch l m phát c a chính ph ư c áp d ng k t gi a năm 2011, lãi su t ngân hàng và l m phát ã gi m áng k trong quý 2 năm 2012. Thâm h t thương m i ã ư c thu h p trong 6 tháng u năm 2012, nhưng s c mua c a ngư i tiêu dùng suy gi m và t c tăng N i dung trư ng kinh t ch m l i, ch tăng trư ng 4,38 % so v i cùng kỳ năm ngoái. Tóm t t 1 T ng quan n n kinh t • Th trư ng văn phòng cho thuê v n tr m l ng v i m c tiêu th r t th p. Nhu c u hi n t i ch y u là nh ng khách hàng cũ mu n thay i a i m văn Th trư ng văn phòng phòng trên a bàn thành ph hư ng ư c m c giá c nh tranh d ch v t t M t b ng bán l hơn. Công su t cho thuê trung bình c a th trư ng văn phòng gi m 1,3 i m ph n trăm so v i quý 1 còn 80%. Vì di n tích tr ng còn nhi u nên m c dù Th trư ng căn h 4 lư ng khách thuê văn phòng h ng A t 77,7% nhưng giá cho thuê v n gi m nh nghĩa ch còn 32,45 ô la M /m2/tháng, gi m 0,2% so v i quý 1. (Hình 1). Các báo cáo khác 7 • Phân khúc m t b ng bán l cũng ti p t c lao d c vì tình tr ng th a ngu n Liên h 8 cung và s c mua ngư i tiêu dùng suy gi m. Cùng v i nh ng bi n pháp ki m ch l m phát và gi m lãi su t, gói h tr thu c a Chính ph tr giá 1,4 t ô la M s giúp các doanh nghi p vư t qua khó khăn và cũng giúp v c d y Biên t p ngành bán l . Danny Dao • Phân khúc th trư ng nhà v n trên à suy gi m do áp l c lãi su t cho vay Giám c Phòng Th m nh Giá, còn cao. M c dù nhi u d án xây d ng ã ư c kh i ng nhưng nhu c u Tư V n u Tư và Nghiên C u ngư i mua v n m c th p do ngư i có nhu c u mua nhà th t s v n ang Th Trư ng gi tâm lý nghe ngóng, ch i h lãi su t và m c giá th p hơn. kích +84 907 809 958 thích nhu c u ngư i mua, các nhà u tư ã chào v i m c giá gi m kho ng danny.dao@dtzvietnam.com 1% so v i quý trư c và có kh năng s ti p t c gi m n a trong nh ng tháng t i. Hình Liên h Giá thuê và công su t cho thuê văn phòng h ng A Chua Chor Hoon Giám c Nghiên C u Th (Q1 2011=100) Trư ng c p vùng 80% 34 chorhoon.chua@dtz.com 75% 33 70% Ong Choon Fah 32 Giám c Nghiên C u và Tư V n 65% u Tư c p vùng 60% 31 choonfah.ong@dtz.com Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Matthew Hall Occupancy (LHS) Rental index (RHS) Giám c Nghiên C u, D Báo Ngu n: Nghiên c u DTZ và Chi n Lư c Toàn C u matthew.hall@dtz.com Hans Vrensen Giám c Nghiên c u Th Trư ng Toàn C u hans.vrensen@dtz.comwww.dtz.com 1
  • 2. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMT ng quan n n kinh t • T u năm n nay, khách du l ch qu c t Nam có m c tăng trư ng m nh. Trong 6 tháng u n Vi t năm 2012 ã có 3,36 tri u lư t khách qu c t n Vi t• Nh nh ng bi n pháp tích c c ki m ch l m phát c a Nam, tăng 13,9% so v i cùng kỳ 2011. D ki n du l ch chính ph ư c áp d ng k t gi a năm 2011 mà l m Vi t Nam s ón 6,5 tri u lư t khách qu c t trong phát tháng 6 c a Vi t Nam xu ng m c th p nh t trong năm 2012, cao hơn so v i con s 6,01 tri u lư t năm 2 năm qua. Ch s tiêu dùng (CPI) c a c nư c trong 2011. tháng 6 ch còn tăng 6.9% so v i cùng kỳ năm 2011, so v i con s 8,34% trong tháng 5 và 10,54% trong • N ut l l m phát ti p t c gi m, có th có s n i l ng tháng 4. Tính chung, ch s giá bình quân 6 tháng năm hơn n a trong chính sách ti n t mà có th tác ng 2012 tăng 12,2% so v i cùng kỳ 2011 (Hình 2). ns h i ph c c a th trư ng b t ng s n. C t gi m lãi su t l n th năm ã ư c công b vào u tháng• T ng s n ph m qu c n i (GDP) c a Vi t Nam trong 7. quý 2 năm 2012 ã tăng 4,66% so v i cùng kỳ năm ngoái, cao hơn m c 4% c a quý 1. Tính chung, t ng HÌnh 2 s n ph m qu c n i trong 6 tháng u năm tăng Tăng trư ng GDP và ch s giá tiêu dùng CPI kho ng 4,38% so v i cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, con s 9% 25% này v n th p hơn nhi u so v i m c tăng trư ng c a năm 2011 là 5,89%, và là thách th c r t l n trong vi c hoàn thành m c tiêu tăng trư ng kinh t 6% mà Chính 20% 6% ph ã ra cho năm 2012. Theo d báo c a Ngân Hàng Th Gi i, tăng trư ng t ng s n ph m qu c n i 15% c a Vi t Nam ư c d báo tăng 5.7% trong năm nay. 3% Ngành công nghi p có m c tăng trư ng cao nh t, 10% trong ó quý 1 tăng 4,03% và quý 2 tăng 5.40%. 0% 5%• Do tình hình tăng trư ng kinh t b ch m l i và ki m 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1 12 ch l m phát, Chính ph ã ch o Ngân hàng Nhà nư c h lãi su t cho vay. Ngân hàng trung ương ã th c hi n 4 l n c t gi m lãi su t trong tháng 3, 4, 5 và GDP growth (LHS) CPI (RHS) 6. Lãi su t cho vay v a m i ây ã ư c h xu ng ch Ngu n: T ng c c Th ng kê Vi t Nam còn 15%-17% so v i m c 17%-19% trong quý 1. M c dù lãi su t ã ư c gi m áng k nhưng th trư ng b t ng s n v n chưa có d u hi u kh i s c.• Thâm h t thương m i c a Vi t Nam trong 6 tháng u năm nay ã t m c k l c th p nh t trong nh ng năm g n ây, ch còn kho ng 0,7 t ô la M , (b ng 1,3% t ng kim ng ch xu t kh u), th p hơn nhi u so v i con s 6,7 t ô la M c a cùng kỳ năm 2011, (b ng 15,7% t ng kim ng ch xu t kh u). Trong ó, kim ng ch xu t kh u t 53.1 t ô la M , tăng 22.2% so v i cùng kỳ 2011, kim ng ch nh p kh u t 53,8 t ô la M , gi m 6,9% so v i cùng kỳ 2011.• Thu hút u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI) 6 tháng u năm gi m m nh ch t 6,4 t ô la M , gi m 27,3% so v i cùng kỳ 2011. Lĩnh v c công nghi p ch bi n, ch t o và b t ng s n là lĩnh v c thu hút ư c nhi u s quan tâm c a nhà u tư nư c ngoài nh t. Năm 2012, ch tiêu thu hút v n FDI c a Vi t Nam ph n u t b ng năm 2011 v i kho ng 11 t ô la M .www.dtz.com 2
  • 3. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCM Hình 3Th trư ng văn phòng Ngu n cung hi n t i và tương lai (NLA), m2 (000s) 1,600• Trong quý 2 năm 2012, th trư ng văn phòng cho thuê TP. H Chí Minh ch ng ki n vi c gia nh p c a 4 tòa 1,200 2 nhà h ng C m i, cung c p thêm g n 23,000 m sàn (NLA). Tính n cu i quý 2, t ng ngu n cung văn 800 phòng ư c t kho ng 1,41 tri u m2 sàn (Hình 3). 400• Giao d ch văn phòng v n chưa có d u hi u kh i s c. Nhu c u hi n t i ch y u là nh ng khách hàng cũ 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1 12 mu n thay i a i m văn phòng trên a bàn thành ph hư ng l i th v giá thuê c nh tranh và d ch v t t hơn. Existing supply New supply Ngu n: Nghiên c u DTZ• Do có các ngu n cung m i trong quý 2/2012 nên công su t thuê t t c các h ng ch t 80%, gi m nh so v i con s 81.3% c a cu i quý 1. Hi n di n tích văn Hình 4 2 phòng còn tr ng t i TP. HCM còn kho ng 282,000 m . Giá thuê và công su t thuê văn phòng h ng A• M c dù tòa nhà h ng A có lư ng tiêu th th p nh t (Q1 2011=100) nhưng trong quý 2 năm 2012 v n t 77,7%, tăng cao 80% 34 hơn so v i quý 1 là 76% do không có ngu n cung m i h ng A trong 6 tháng u năm (hình 4). Các tòa nhà 75% 33 h ng A m i ph i m t thêm th i gian n a m i l p y 70% ư c di n tích tr ng trong khi nh ng tòa nhà ã n 32 nh v n duy trì ư c công su t cho thuê m c cao. 65% 60% 31• Công su t thuê tòa nhà h ng B trong quý 2/2012 v n Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 duy trì m c 82% trong khi h ng C ch t 81,3%, gi m so v i m c 83.0% c a quý 1 do có s gia nh p c a ngu n cung m i. Occupancy (LHS) Rental index (RHS) Ngu n: Nghiên c u DTZ• Giá thuê văn phòng v n gi m c n nh trong quý 2. Giá thuê tòa nhà h ng A gi m nh 0,2%, còn 32,45 ô la M /m2/tháng (Hình 4) trong khi h ng B và h ng B ng 1 C v n gi m c 20,54 ô la M và 17,11 ô la Nh ng d án tr ng i m s p hoàn thành 2 M /m /tháng. Di n tích• N u nh ng d án văn phòng m i hoàn thành theo D án Qu n 2 H ng sàn (m ) úng ti n , thì s có thêm ngu n cung m i v i trên 270.000 m2 sàn trong 6 tháng cu i năm nay. Xem Saigon One Tower 1 49.000 H ng A b ng 1 dư i ây li t kê nh ng d án tr ng i m s p Lim Tower 1 33.300 H ng A hoàn thành. M c dù có m t s d án ã trì hoãn ti n FOM Tower 1 19.000 H ng B nhưng v i s gia nh p c a ngu n cung m i thì nguy cơ dư cung là r t l n i v i phân khúc th South Building Tân Bình 17.000 H ng C trư ng này. Ngu n: Nghiên c u DTZ• Th trư ng văn phòng cho thuê s ph i i m t v i nhi u thách th c trong nh ng tháng còn l i c a năm nay như t c tăng trư ng kinh t ch m l i và s gia nh p c a ngu n cung m i. Vì v y, chúng tôi d báo giá thuê s ti p t c gi m trong 6 tháng cu i năm 2012.www.dtz.com 3
  • 4. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCM Hình 5M t b ng bán l Ngu n cung hi n t i và tương lai (NLA), m2 (000s)• phân khúc m t b ng bán l , không có ngu n cung 400 m i trong quý 2/2012, t ng ngu n cung di n tích m t 2 b ng trung tâm mua s m t kho ng 235.000 m và 300 2 m t b ng c a hàng bách hoá là 97.000m (Hình 5). 200• Công su t thuê trung bình m t b ng bán l t i TP.HCM v n gi m c 88,7% trong quý 2 (Hình 6), 100 không có s thay i trong công su t cho thuê c khu v c trung tâm và ngoài trung tâm. 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1 12• Giá thuê trung bình m t b ng bán l ti p t c gi m nh kho ng 4% so v i quý trư c vì s c mua gi m m nh Existing supply New supply do ch u nh hư ng c a suy thoái c a kinh t toàn c u. Ngu n: Nghiên c u DTZ• M c dù 6 tháng u năm, t ng m c bán l hàng hóa và d ch v tăng 6,5%, nhưng l i tăng th p hơn so v i Hình 6 cùng kỳ 2011. Riêng trong tháng 6 năm 2012 gi m Công su t cho thuê m t b ng bán l 0,6%. Theo kh o sát ni m tin tiêu dùng do hãng nghiên c u Nielsen th c hi n trong quý 1.2012, ch s 95% ni m tin ngư i tiêu dùng Vi t Nam ã xu ng m c th p nh t k t quý 3 năm 2010, gi m 5 i m so v i quý trư c, xu ng m c 94 i m. Tâm lý bi quan c a ngư i 92% tiêu dùng v tình hình kh ng ho ng kinh t c a Vi t Nam ã th hi n rõ. 89%• Chúng tôi d báo giá thuê s ti p t c gi m do ngu n cung còn d i dào. N u các d án m i hoàn thành theo 86% úng ti n thì n năm 2014, d ki n s có thêm Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 2 kho ng 770,000m di n tích m t b ng bán l gia nh p th trư ng. Con s này tăng hơn g p ôi ngu n cung hi n t i. Trong ó ngu n cung m i trong 6 tháng cu i Ngu n: Nghiên c u DTZ 2 năm 2012 d báo tăng thêm g n 175.000m . Xem b ng 2 li t kê m t s d án tr ng i m s p hoàn B ng 2 thành. Phân khúc th trư ng cho thuê m t b ng bán l khu v c ngoài trung tâm s g p khó khăn hơn vì Nh ng d án tr ng i m s p hoàn thành g n 70% ngu n cung n m khu v c này. Di n D án Qu n tích sàn Lo i• Cùng v i nh ng bi n pháp ki m ch l m phát và gi m (m 2) lãi su t, gói h tr thu c a Chính ph tr giá 1,4 t ô la M s giúp các doanh nghi p vư t qua khó khăn và Eden A 1 37.000 Trung tâm mua cũng giúp v c d y ngành bán l . s m Saigon One Tower 1 10.000 B c bán l M t s nhà bán l nư c ngoài v n ti p t c m r ng ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam. T p oàn bán l Sunrise City 1 70.000 Trung tâm mua s m Aeon c a Nh t B n ã công b k ho ch khai trương 2 trung tâm thương m i m i trong năm 2014. Trong Kenton Residences Nhà Bè 20.000 B c bán l ó, m t trung tâm s m t i TP. HCM và m t huy n Ngu n: Nghiên c u DTZ Thu n An, t nh Bình Dương. T p oàn Lotte Mart c a Hàn Qu c cũng có k ho ch nâng t ng s trung tâm thương m i c a h t i Vi t Nam lên 60 t con s hi n t i là 2.www.dtz.com 4
  • 5. Th trư ng có m t vài tín hi u kho ng 60.000 căn h , g p ôi con s ngu n cungTh trư ng căn h hi n có. B ng 3 li t kê chi ti t m t s d án l n s p hoàn thành. Tuy nhiên có m t s d án s t m hoãn• n cu i quý 2 2012, ngu n cung căn h t i TP. HCM do tình hình óng băng c a th trư ng. t kho ng 55.400 căn v i 209 d án ã hoàn thành (Hình 7). • Th trư ng căn h d báo v n s ti p t c m m trong 6 tháng cu i năm vì ngư i mua v n ang ch• Trong quý 2, có 4 d án chung cư m i ã hoàn thành i giá nhà ti p t c i xu ng và lãi su t gi m m nh v i 1.184 căn h . D án l n nh t là Imperia An Phú hơn n a. qu n 2, v i 700 căn h . Hình 7• Phân khúc th trư ng này v n không m y kh quan Ngu n cung hi n t i và tương lai (000s) hay thay i gì gi a quý 1 so v i quý 2. M c dù lãi su t ngân hàng ã gi m m nh còn kho ng 15% - 60 17%/năm nhưng giao d ch th trư ng này v n m c th p. Vi c ti p c n v i v n vay c a ngư i có nhu c u 40 mua nhà cũng còn g p r t nhi u khó khăn. Cho dù tr n lãi su t huy ng ư c gi m m nh v 9%/năm nhưng v n chưa thuy t ph c ngư i có kh năng tài 20 chính xu t ti n mua nhà. 0• R t nhi u ch u tư ã hoãn l i chương trình rao bán 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H2 12 các căn h và trong su t quý 2 không có chương trình chào bán nào có quy mô l n. M t s nhà u tư th n tr ng thì thăm dò th trư ng v i các chương trình rao Existing supply New supply bán quy mô nh nhưng ngư i mua ph n ng r t y u Ngu n: Nghiên c u DTZ t.• Công b c a Chính ph trong tháng 3 v a qua v vi c B ng 3 b t u t năm nay yêu c u ch s h u nhà bao Nh ng d án căn h m bán g m ch các căn h chung cư ph i n p thu t hàng năm, i u này gây tâm lý e ng i cho ngư i có nhu c u D án Qu n S căn h mua nhà. Vina Square 5 1.186• R t nhi u d án xây d ng nhà ph i t m d ng vì các Diamond Island 2 894 nhà u tư ph i ch u áp l c v v n. Estella 2 1.500• Do phân khúc th trư ng này v n không có tín hi u Sunrise City 7 1.916 kh i s c nên bu c các nhà u tư ph i gi m giá nh Everich II 7 3.125 trong quý 2. Giá trung bình căn h TP. HCM ã gi m Richland Hill 9 1.100 g n 1% ch y u gi m giá phân khúc căn h cho ngư i thu nh p cao và trung bình. Các nhà u tư Kenton Residence Nhà Bè 1.640 ngày càng có xu hư ng áp d ng nhi u chương trình City Garden Bình Th nh 926 khuy n mãi gi m giá kích thích nhu c u ngư i mua.Trong quý 2, giá căn h cho ngư i thu nh p th p Ngu n: Nghiên c u DTZ 2 ư c chào bán t 500 ô la M n 950 ô la M /m và căn h cho ngư i thu nh p trung bình t 950 n 1.700 ô la M /m2. Căn h cao c p rao bán m c 2 giá trên 1.700 ô la M /m .• Ngu n cung d i dào cũng s t o áp l c ph i gi m giá. N u t t c d án m i k c d án ang quy ho ch hay ang xây d ng hoàn thành trong tương lai, thì n trư c cu i năm 2014 ngu n cung m i s tăng thêmwww.dtz.com 5
  • 6. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMCác nh nghĩaKh năng phát Bao g m 2 y u t :tri n/ti m năng cung 1. Di n tích sàn xây d ng c a các d án, ư c nh nghĩa như là di n tích c a nh ng toà cao cc p: ang ư c xây d ng hay nâng c p. 2. Các d án có kh năng th c hi n trong tương lai là nh ng d án có k ho ch kh thi và ch ng nh n u tưDi n tích th c thuê: S thay i c a di n tích tr ng hay di n tích cho thuê trong m t kho ng th i gian nh t nh, theo hư ng tích c c ho c tiêu c c.Ngu n cung m i: S thay i di n tích sàn trong th i gian nh t nh theo hư ng tích c c hay tiêu c c. Không k ph n di n tích không th cho thuê do nâng c p hay tái u tư phát tri n Di n tích m i là ph n di n tích ã sãn sàng cho thuê, ph n di n tích s n sàng cho thuê ư c xem như là ã hoàn thành th c t khi mà tòa nhà ã ư c c p Gi y Ch ng Nh n Hoàn Thành Công Trình T m Th i hay Gi y Ch ng Nh n Hoàn Công theo Lu t Pháp Quy nh (CSC).Cho thuê/ cam k t D án ư c cho thuê hay bán trư c khi hoàn thành.thuê trư cGiá thuê chính: Giá thuê cao nh t t ư c cho m t tòa nhà/ m t b ng m t v trí t t nh t v i d ch v t t nh t cho khách thuê v i m t th a hi p thích áng (ví d : an ninh) (NB. Giá này là giá thuê tr n gói bao g m phí d ch v và thu d a trên h p ng tiêu chu n, nhưng không bao g m nh ng d ch v c bi t (cho nh ng trư ng h p c bi t).Ngu n cung: T ng ngu n cung văn phòng và nhà cho thuê c a các nhà âu tư tư nhân bao g m c di n tích ã cho thuê và còn tr ng. t ch M t b ng ư c t ch thuê hay u tư, bao g m: 1. Văn phòng thuê cho khách thuê s d ng. 2. Các d án cho thuê hay bán trư c khi hoàn thành (NB. Bao g m cho thuê l i.) t ch cũng có th s d ng cho th trư ng căn h ang giao d ch trên th trư ng gi ch căn h .Công su t thuê: T l ph n trăm c a t ng di n tích ã l p y hay ã cho thuê trên t ng di n tích cung. (NB. Không bao g m ph n nh ng ph n không gian dùng ư c cho thuê l i)www.dtz.com 6
  • 7. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMCác báo cáo nghiên c u khác c a DTZCó th t i các báo cáo khác t trang web www.dtz.com/research. Bao g m: Hàng quý có bình lu n, phân tích và ánh giá sâu s cTri n v ng nh ng d báo c a chúng tôi bao g m Ch S Th mCác thông tin c p nh t v th trư ng văn phòng cho nh Th Trư ng c a DTZ v th trư ng toàn c u trongthuê toàn c u do ngư i thuê ti m năng cung c p, v i ó có khu v c Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu vành ng phân tích, l i bình, bi u và d li u minh h a Vương Qu c Anh. Ngoài ra chúng tôi còn phát hànhcho th y tri n v ng c a phân khúc th trư ng này. báo cáo hàng năm v tri n v ng th trư ng b t ng s n.Global Occupancy Costs Offices 2012 Th u hi u sâu s cObligations of Occupation Americas 2012 Báo cáo theo chuyên , ch ho c tùy bi n, v i sObligations of Occupation Asia Pacific 2012 suy xét k lư ng v các v n và lĩnh v c quan tâmObligations of Occupation EMEA 2012 c th liên quan n th trư ng b t ng s n. Giao Thông V n T i H ng Ki u Trung Qu c– 06/B n tin b t ng s n 2012Các thông tin c p nh t thư ng xuyên v th trư ng văn Kh ng Ho ng N Công Toàn C u – 05/ 2012phòng cho thuê toàn c u do các ch u tư ti m năng Th Trư ng Nhà Tokyo – 03/ 2012cung c p v i nh ng phân tích, l i bình, bi u , d li u Các Khu Ngh Dư ng Tích H p Singapore – 03/ 2012minh h a và d báo. Bao g m các thông tin v các th H Th ng Ti n T V ng Ch c – 03/ 2012trư ng khu v c Châu Á Thái Bình Dương, Bangkok, Các Cơ H i u Tư ông Nam Á – 09/ 2011Barcelona, Berlin, Brisbane, Bristol, Brussels,Budapest, Trung Tâm London, thành ph B c Kinh,Thành ô, Trùng Khánh, Hàng Châu, i Liên, Thư ng D ch V Nghiên C u ThH i, Qu ng Châu, Nam Kinh, Thanh o, Th mDương, Th m Tr n, Thiên Tân, Vũ Hán và Tây An Trư ng DTZ(Trung Qu c), ài B c, Edinburgh, Châu Âu, Frankfurt,Glasgow, TP. H Chí Minh, H ng Kông, n , Nh ng n ph m sau ây ã s n sàng phát hành v iJakarta, Nh t B n, Kuala Lumpur, Luxembourg, nhi u thông tin chi ti t hơn. Vui lòng liên h t i aMadrid, Manchester, Melbourne, Milan, Newcastle, ch wesite: graham.bruty@dtz.com bi t thêm chiParis, Th ô Vacsava (Ba Lan), Prague, Ý, Seoul, ti t.Singapore, Stockholm, Sydney và Ukraina. • Các Ch S Th Trư ng B t ng S n Các b n tin v ngành công nghi p vàC p nh t thông tin th trư ng u tư thương m i khu v c Châu Á Thái BìnhCác thông tin c p nh t thư ng xuyên v ho t ng th Dương và Châu Âu.trư ng u tư, v i nh ng l i bình, bi u , d li uminh h a, d báo và các giao d ch l n trên th trư ng. • D Báo Th Trư ng B t ng S n, trongBao g m các thông tin v các th trư ng khu v c Châu ó có Ch S Th m nh Th Trư ng C aÁ Thái Bình Dương, Úc, B , C ng Hòa Czech, Châu DTZÂu, Pháp, c, Ý, Nh t B n, Trung Qu c, ông Nam D báo trong vòng 5 năm t i v ngành côngÁ, Tây Ban Nha, Th y i n, Vương Qu c Anh. nghi p và thương m i khu v c Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và M .Kinh nghi m nghiên c u th trư ng b t ngs n • Cơ S D Li u Giao D ch u TưDTZ ã có hơn 35 năm kinh nghi m trong báo cáo T ng quan v ho t ng u tư châu Ánghiên c u th trư ng, phân tích ánh giá ngu n v n Thái Bình Dương và châu Âu ã u tư vào th trư ng b t ng s n kh p toàn thgi i. DTZ ánh giá s phát tri n và cơ c u th trư ng • Kinh Nghi m Nghiên C u Th Trư ng u tư toàn c u bao g m khu v c Châu Á Thái Bình DTZ ã có hơn 35 năm kinh nghi m trongDương, Châu Âu và Vương Qu c Anh. báo cáo thông tin th trư ng v n bao g m các v n ngu n v n, quy mô và cơ c u u tư, ch u tư, các d án phát tri n, xuD báo hư ng và các phát hi n m i c a các nhà u tư thư ng niên và kh o sát d nh c awww.dtz.com ngư i cho vay v n. 7
  • 8. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMLiên hT ng giám cKP Singh+84 903 912 725kp.singh@dtzvietnam.comB ph n cho thuêLê Nguy n Th Thùy Trang+84 908 723 716trang.le@dtzvietnam.comPhòng tư v n và nghiên c uKP Singh+84 903 912 725kp.singh@dtzvietnam.comPhòng phát tri n kinh doanh và qu n lý d ánBùi Nguy n Quyên Nhi+84 944 759 759nhi.bui@dtzvietnam.comPhòng kinh doanh nhàL Thanh Tú+84 903 030 543tu.lu@dtzvietnam.comPhòng th m nhDanny Dao+84 907 809 958 Gi i h n trách nhi mdanny.dao@dtzvietnam.com B n tin này ch mang tính tham kh o và không nên s d ng giao d ch n u không ti n hành nghiên c u, ki m tra th trư ng và tư v n chuyên môn. Tuy nh ng thông tin t ng h p trong b n tin này ã ư c ki m tra ch t ch nhưng DTZ không ch u trách nhi m v b t kỳ thi t h i ho c thua l nào v nh ng giao d ch th c hi n d a trên b n tin này cũng như m c chính xác c a thông tin trong báo cáo này. Không ư c phép xu t b n ho c tái xu t b n m t ph n hay toàn b thông tin trong báo cáo này mà không ư c s ng ý c a DTZ. © DTZ Tháng 7 năm 2012www.dtz.com 8
Fly UP