ZTS METALURG, a. s. ??Prebierka STN EN ISO 8062-3 DCTG 12, STN EN 1559-1-2, VK STN EN 1370 VC 3, MT skška na trhliny podľa STN EN 1369, UZ skška podľa STN EN 12680-1 - len

 • Published on
  26-Mar-2018

 • View
  226

 • Download
  9

Transcript

 • ZTS METALURG, a. s.

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 2 -

  OBSAH DOKUMENTU:

  OBSAH DOKUMENTU: ........................................................................................................................ 2 1. PROFIL SPOLONOSTI ZTS METALURG, A.S. .............................................................. 3 2. ZPUSTKOV VKOVKY ........................................................................................................... 4 3. INGOTY A ODLIATKY ................................................................................................................. 15 4. HRUBOVA ..................................................................................................................................... 22 5. TEPELN SPRACOVANIE ........................................................................................................ 23 6. AKREDITOVAN LABORATRIUM .................................................................................... 24 7. OZNAMY SPRVCU A NOVHO VLASTNKA ............................................................... 29 8. CERTIFIKCIE ............................................................................................................................... 37

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 3 -

  1. PROFIL SPOLONOSTI ZTS METALURG, a.s.

  Po dlhom obdob 15 mesiacov sa n podnik da 1.11.2015 ocitol na prahu novej etapy v ktorej by sme si dovolili vyslovi presvedenie, e sme pripraven spolupracova s Vami aj naalej a chceli by sme aj efektvnejie a vo vom rozsahu.

  Pevne verme, e nm v tom pome nielen skutonos, e sme ukonili ak obdobie v ktorom ste s nami spolupracovali aj poas konkurzu za o Vm patr naa vaka, ale aj skutonos, e sme sa dostali do rodiny dvoch silnch a stabilnch skupn spolonost majcich v portfliu viacero renomovanch spolonost:

  Prslunos k vyie uvedenm skupinm ns nielen te a stabilizuje, ale

  predovetkm zavzuje pracova tak aby sme sa mohli prvom cti ako rovnocenn len takho vznamnho zoskupenia know-how, majetku a udskho potencilu.

  Ven obchodn partneri pevne verme, e nm zachovte priaze aj v nasledovnom obdob a naa spolonos sa v krtkom ase stane Vaim znovuzrodenm stabilnm a spoahlivm partnerom aj s novm obchodnm nzvom a logom spolonosti, ktor bude lepie vyjadrova nae sksenosti a tradciu vroby, o om Vs samozrejme budeme aktulne informova.

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 4 -

  2. ZPUSTKOV VKOVKY - KOLES - OBRUE - PRTLAN KOTE - KBY PRE NKLADN VAGNY - TORNE HORN - NBOJE NA NPRAVY - HRIADELE SO ZUBAMI - PRRUBY

  Zpustkov kovanie protiben buchar UHG1 a UHG2. Nhrev polotovaru karuselov pec 3200 mm. Prprava polotovaru pred kovanm lis CKZ 1600B. Manipulciu s polotovarom manipultor Dango Dienenthal. Hmotnos vkovkov 35 a 450 kg. Maximlny priemer vkovku 750 mm Max. plocha vkovku cca 4 400 cm2 Monosti vyhotovenia vkovkov s pieskovanm resp. hrubovanm povrchom Materil vkovkov ben ocele tried 11, 12, 13, 14, 15, 16 Mesan produkcia 300t vkovkov

  Kova disponuje sborom hacch pec. Diela rezre zabezpeuje delenie materilu na kotovej ple Wagner WHC 1000A. Prprava vkovkov na expedciu prebieha na dielni - expedcie kovne. Pieskovanie vkovkov, apretcia a nsledne balenie poda poiadaviek zkaznka.

  1 nrazov prca 2 ohrev zpustiek 3 Max. plov kot 4 Max.

  Typ zariadenia ks Rozmer Max. teplota C

  Hmotnos polotovaru

  kg

  Hmotn. vsdzky

  t Plynov Karuselov pec 1 3 200 1 300 6 Protiben buchar UHG 40mt 2 140 000 kp.m 250 50 - 500 Manipultor Dango Dienenthal 1 500 Lis CKZ 1600B 1 Vozov el. pec CAN2 1 10 hacia pec .14 Plynov 1 6x2,8x1,5 900 C 50 hacia pec .15 Plynov 1 6x2,8x1,5 900 C 50 hacia pec .16 Plynov 1 10x2,8x1,5 900 C 60 hacia pec .17 Plynov 1 11,5x2,9x2,2 900 C 80 hacia pec .19 Plynov 1 8,5x2,8x1,5 900 C 80 hacia pec .20 Plynov 1 8,5x2,8x1,5 900 C 80 Pla Wagner WHC 1000A 1 1000x8x1003 330 mm4 Psov trysk bubnov PTB5 2

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 5 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 6 -

  Vizualizcia vybranch zpustkovch vkovkov:

  Hmotnos vkovku: 186 kg

  Rozmer vkovku: 480x280x100

  Hmotnos vkovku: 78 kg

  Rozmer vkovku: 536,5 x 221

  Hmotnos vkovku: 151 kg

  Rozmer vkovku: 800x340x145

  Hmotnos vkovku: 128 kg

  Rozmer vkovku: 536,5 x 140

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 7 -

  Hmotnos vkovku: 265 kg

  Rozmer vkovku: 651 x 210

  Hmotnos vkovku: 128 kg

  Rozmer vkovku: 436 x 171

  Hmotnos vkovku: 145 kg

  Rozmer vkovku: 455 x 171

  Hmotnos vkovku: 250 kg

  Rozmer vkovku: 589 x 179

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 8 -

  Hmotnos vkovku: 270 kg

  Rozmer vkovku: 612 x 179,5

  Hmotnos vkovku: 88 kg

  Rozmer vkovku: 424 x 142

  Hmotnos vkovku: 80 kg

  Rozmer vkovku: 529 x 127

  Hmotnos vkovku: 150 kg

  Rozmer vkovku: 547 x 169

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 9 -

  Hmotnos vkovku: 97 kg

  Rozmer vkovku: 508 x 152

  Hmotnos vkovku: 88,5 kg

  Rozmer vkovku: 477 x 159

  Hmotnos vkovku: 217,5 kg

  Rozmer vkovku: 719 x 119

  Hmotnos vkovku: 216 kg

  Rozmer vkovku: 719,5 x 112,5

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 10 -

  Hmotnos vkovku: 155 kg

  Rozmer vkovku: 650 x 119

  Hmotnos vkovku: 166 kg

  Rozmer vkovku: 668,5 x 119

  Hmotnos vkovku: 29,7 kg

  Rozmer vkovku: 476 x 58,4

  Hmotnos vkovku: 26 kg

  Rozmer vkovku: 468 x 36,3

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 11 -

  Hmotnos vkovku: 148 kg

  Rozmer vkovku: 450 x 150

  Hmotnos vkovku: 252,5 kg

  Rozmer vkovku: 550 x 192

  Hmotnos vkovku: 200 kg

  Rozmer vkovku: 550 x 150

  Hmotnos vkovku: 422 kg

  Rozmer vkovku: 692 x 196

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 12 -

  Hmotnos vkovku: 331 kg

  Rozmer vkovku: 642 x 188

  Hmotnos vkovku: 382 kg

  Rozmer vkovku: 692 x 174

  Hmotnos vkovku: 135 kg

  Rozmer vkovku: 469 x 229

  Hmotnos vkovku: 134 kg

  Rozmer vkovku: 470 x 335

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 13 -

  Hmotnos vkovku: 72 kg

  Rozmer vkovku: 308 x 217

  Hmotnos vkovku: 408 kg

  Rozmer vkovku: 605 x 416,5

  Hmotnos vkovku: 66 kg

  Rozmer vkovku: 318 x 179

  Hmotnos vkovku: 195 kg

  Rozmer vkovku: 629 x 243,5

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 14 -

  Hmotnos vkovku: 162,5 kg

  Rozmer vkovku: 508 x 338

  Hmotnos vkovku: 46 kg

  Rozmer vkovku: 310 x 196

  Hmotnos vkovku: 205 kg

  Rozmer vkovku: 580 x 248

  Hmotnos vkovku: 184 kg

  Rozmer vkovku: 555 x 218,5

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 15 -

  3. INGOTY A ODLIATKY Tekut kov EOP s kapacitou 9, 17, 24. Nsledn rafincia argnom a vstreovanm plnenho profiku

  CaSi a Al drtu Formovanie poloautomatick miesie, technolgia Alfaset Hmotnos 70 a 16 000 kg . Rozmery do tandardizovanch rmov 3,5x4 m, alebo

  do pecilnych rmov poda dohody Kontrukcia odliatkov hrbka stien min. 12 14 mm u odliatkov na 1 000 kg min. 18 mm Monosti vyhotovenia odliatkov stupe presnosti STN EN ISO 8062-3

  DCTG 12, s pieskovanm resp. hrubovanm povrchom a tepelnm opracovanm poda poiadaviek klienta: normalizane han bez hrubovania normalizane han s hrubovanm achten bez hrubovania achten s hrubovanm rozpustne han (mangnov oce) vetky odliatky s pred expedciou

  brsen a pieskovan Materil kontrukn, stredne legovan a mangnov

  ocele Prebierka STN EN ISO 8062-3 DCTG 12, STN EN 1559-1-2,

  VK STN EN 1370 VC 3, MT skka na trhliny poda STN EN 1369, UZ skka poda STN EN 12680-1 - len na hrubovanch plochch

  Mesan produkcia 200 t

  Typ zariadenia Zkladn technick parametre Poet ks EOP 9 t 4 000 kW, taviaci vkon 1,33 t/hod 1 EOP 17 t 5 500 kW, taviaci vkon 2,72 t/hod 1 EOP 24 t 5 500 kW, taviaci vkon 2,72 t/hod 1 Mieacie rameno Wehr 24 t/h 2 Zvesn Tryskacie zriadenie HP 20 x 26 3TR - 2ST + SF08 - 2 x 2000 kg MS 1 Zvesn Tryskacie zriadenie HP 20 x 26 3TR - 2ST + SF08 - 2 x 1000 kg 1 Prklady vybranch realizovanch odliatkov:

  BRZDOV KOTE OZUBEN VENCE PRE MOTORY HORN A DOLN TORA LOISKOV KOMORY UKR NKLADN ELEZNIN PODVOZOK TYPU 70.20 - RM UKR NKLADN ELEZNIN PODVOZOK TYPU 70.20 - PRIENIK

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 16 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 17 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 18 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 19 -

  Hmotnos vkovku: 240 kg

  Rozmer vkovku: 640 x 120

  Hmotnos vkovku: 1 570 kg

  Rozmer vkovku: 1 500 x 1 400

  42 4650.5

  Hmotnos vkovku: 1 570 kg

  Rozmer vkovku: 1 500 x 1 400

  42 4650.5

  Hmotnos vkovku: 1 184 kg

  Rozmer vkovku: 1 200 x 830

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 20 -

  Hmotnos vkovku: 315 kg

  Rozmer vkovku: 1180 x 890

  Rozmer vkovku: GS20Mn5

  Hmotnos vkovku: 315 kg

  Rozmer vkovku: 1180 x 890

  GS20Mn5

  Hmotnos vkovku: 1 200 kg

  Rozmer vkovku: 1 150 x 855

  GS42CrMo4V

  Hmotnos vkovku: 16 140 kg

  Rozmer vkovku: Kokilov liatia

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 21 -

  Hmotnos vkovku: 212 kg

  Rozmer vkovku: 750 x 290

  Hmotnos vkovku: 850 kg

  Rozmer vkovku: 1 090 x 790

  Hmotnos vkovku: 184 kg

  Rozmer vkovku: 570 x 175

  Hmotnos vkovku: 5 280 kg

  Rozmer vkovku: 42 2650.5

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 22 -

  4. HRUBOVA

  SSTRUHY typ stroja

  Zkladn technick parametre D nad loami / D nad suportom x dka

  Poet strojov

  SUR 260 550 / 300 x 3 000 1 SUR 350 740 / 440 x 2 000 1 SU 80A 800 / 495 x 6 000 1

  SUI RP80 800 / 530 x 4 000 1 SUR 350 740 / 440 x 8 000 1 SU 100 1000 / 530 x 10 000 1

  SRM 100 1000 / 670 x 2 000 1 SRM 100 1000 / 700 x 5 000 1 SR 1000 1000 / 710 x 3 000 1 SR1000 1000 / 710 x 4 000 1

  SUA 100P 1000 / 660 x 11 000 1 maximlne sstruen priemer nad suportom sstruhu 940 mm maximlne sstruen dka kusa 10 000 mm maximlna hmotnos sstruenho kusa 9 000 kg

  HLBOKOVTACIE STOLICE typ stroja

  Zkladn technick parametre vtan otvor x dka mm

  Poet strojov

  VHR 500 D 50 - 105 x 3 000 1 VHR 500 D 70 - 150 x 6 800 1 VHR 500 D 70 - 105 x 10 000 1 VHR 500 D 50 - 490 x 10 000 1

  minimlny vtan otvor 45 mm 5 maximlny vtan otvor 490 mm minimlna dka vtanho kusa 800 mm maximlna dka vtanho kusa 10 000 mm maximlny vonkaj D vtanho kusa v lunete 750 mm maximlny vonkaj D vtanho kusa nad loami 1000 mm minimlny vonkaj D vtanho kusa v lunete 105 mm maximlna hmotnos vtanho kusa 10 000 kg tolerancie sstruench D a vtanch otvorov poda ISO 2768-C, opracovanie sstruench D a vtanch otvorov na

  Ra = 6,3 - 12,5 s monosou sptnej stopy po vtacom nstroji

  ZVISL SSTRUHY /KARUSELY/ - typ stroja

  Maximlne rozmery spracovania x vka mm

  Max. hmotn. kg

  Poet strojov

  SK 12 D 1 200 x 1000 4 000 3 Rafamet D 2 000 x 1200 10 000 1

  DKZ 2000 D 2 000 x 1000 10 000 1

  FRZY Typ stroja

  Maximlne rozmery spracovania x vka mm

  Max. hmotn. kg

  Poet strojov

  Frza portlov FRA P10 1 000 x 875 x 4 000 4 000 1 Frza portlov FP 20 1 700 x 1 400 x 4 000 10 000 1

  Horizontlne frzy

  typ stroja Maximlne rozmery spracovania

  x vka mm Max.

  hmotn. kg Poet

  strojov BFT 125/III 2 200 x 1 500 x 2 200 10 000 1 WHN 13,8A 2 200 x 1 500 x 2 200 10 000 1

  5 v zvislosti od hbky otvoru je mon vta aj priemer 20 mm

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 23 -

  5. TEPELN SPRACOVANIE Tepeln spracovanie sa uskutouje na technologickom zariaden bez ochrannch atmosfr, spracovva polotovary, ktor vyrba a zabezpeuje extern koopercie. Sbor vozovch pec s plynovm a elektrickm ohrevom do 1050C. Ochladzovacie mdi olej, voda, polymr, vzduch

  Typ ks dka rka vka hmotnos vsdzky

  kg max.

  teplota C Vozov plynov pec 2 4 750 1 900 850 10 000 1 050 Vozov pec el. CAN 1 4 750 2 350 1550 14 000 1 050 Vozov pec el. CAN 1 4 750 2 350 1550 14 000 750 Vozov pec el. CAN 2 2 350 1 350 1000 7 000 1 050 Vozov pec el. RDO 1 4 000 2 200 1200 14 000 700

  Pece zabezpeuj prakticky vetky druhy hacch reimov a spsoby zuachovania v rznych ochladzovacch mdich a s vybaven automatickou regulciou a zznamom tepelnch reimov. Sbor hlbinnch pec s elektrickm ohrevom do 950C Ochladzovacie mdi olej, voda, vzduch

  Typ ks dka rka hbka hmotnos vsdzky

  kg max.

  teplota C Hlbinn pec HSR 2 - 950 10 000 8 000 950 Hlbinn pec HSR 7 - 950 8 000 8 000 950 Hlbinn pec HSR 5 - 950 6 000 8 000 950

  Pece zabezpeuj prakticky vetky druhy hacch reimov a spsoby zuachovania v rznych ochladzovacch mdich a s vybaven automatickou regulciou a zznamom tepelnch reimov. Vyrovnvacie lisy max. mon. pouitia pracovnho tlaku max. 1000 t, na rovnanie vonch vkovkov, ty, tvarovch pecilnych sast. Kontroln a meracia technika meranie tvrdosti poda Brinella, Rockwella, Vickersa

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 24 -

  6. AKREDITOVAN LABORATRIUM

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 25 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 26 -

  Metalografick skky Druh skky Norma A

  Prprava vbrusu - pecilna IP ZTS-SKL-10-06/16 Prprava vbrusu - klasick IP ZTS -SKL-10-06/15 Leptanie vzorky - klasick IP ZTS -SKL-10-06/15 Leptanie vzorky - pecilne IP ZTS -SKL-10-06/15 Mikroistota M - metda DIN 50 602 Mikroistota K4 - metda DIN 50 602 Mikroistota K3 - metda DIN 50 602 Mikroistota K0 - metda DIN 50 602 Mikroistota metda A ASTM E 45 87 A A Hodnotenie mikrotruktry Odborn literatra poda druhu materilu a TS, SEP 1520 Rozloenie sry v oceli (Baumannov otlaok) ASTM E1180 A Kontrola makrotruktry hlbokm leptanm STN 42 0467 Hrbka vrstvy po P STN EN ISO 1463 Hbka oduhlienia ASTM E1077, STN EN ISO 3887 Hodnotenie liatiny - grafit STN 42 0461 Hodnotenie liatiny - mikrotruktra STN 42 0461 Hodnotenie liatiny - cementit STN 42 0461 Hodnotenie liatiny fosfid. eut. STN 42 0461 Fotografick dokument digitlny - originl Stanovenie vekosti zrna ASTM E 112 (metda 10), SN EN ISO 643 (metda 5a),

  GOST 5639-82 (metda 3.3) A

  Mechanick skky Druh skky Norma A

  Skka ahom komplet, hladk hlavy do 900M Pa (od 900 do 1500 MPa) s vrobou skobnej tye

  STN EN ISO 6892-1 B10 GOST 1497-84

  A

  Skka ahom komplet, zvitov hlavy do 900 MPa (od 900 do 1500 MPa)s vrobou skobnej tye

  STN EN ISO 6892-1 B10, GOST 1497-84

  A

  Urenie Ru, Rpx, Skka lmavosti ty dorban frzovanm STN EN ISO 7438, Zvary: STN EN ISO

  5173 A

  Skka rzom v ohybe norm. teplota bez vroby skobnej tye STN EN ISO 148-1, GOST 9454-78 A

  Skka rzom v ohybe norm. teplota s vrobou skobnej tye STN EN ISO 148-1, GOST 9454-78 A

  Skka rzom v ohybe norm. teplota s vrobou skobnej tye (3 skobn telieska)

  STN EN ISO 148-1, GOST 9454-78 A

  Skka rzom v ohybe in teplota bez vroby skobnej tye STN EN ISO 148-1, GOST 9454-78 A

  Skka rzom v ohybe in teplota s vrobou skobnej tye STN EN ISO 148-1, GOST 9454-78 A

  Skka rzom v ohybe in teplota s vrobou skobnej tye (3 skobn telieska)

  STN EN ISO 148-1, GOST 9454-78 A

  Skka tvrdosti Brinell 1 vpich STN EN ISO 6506-1 Skka tvrdosti Rockwell 1 vpich STN EN ISO 6508-1 Skka tvrdosti Vickers 1 vpich STN EN ISO 6507-1, Zvary: STN EN

  ISO 9015-1

  Priebehy tvrdosti 3 vpichy Vi normy vyie Hodnotenie lomu STN EN ISO 148-1 Skanie charakteristk: tla., a., skrutkovitch prun Poda normy od zkaznka Skka ahom komplet, ploch ty do hr. 5mm STN EN ISO 6892-1 B10, GOST 1497-

  84 A

  Skka ahom komplet, ploch ty od hr. 5mm STN EN ISO 6892-1 B10, GOST 1497-84

  A

  Skka pevnosti v strihu STN 42 0342 Skka ahom bez vroby STN EN ISO 6892-1 B10, GOST 1497-

  84 A

  Meranie charakteristk prun: Pruina hlavov - pred strebou Poda normy od zkaznka Meranie charakteristk prun: Pruina hlavov - po strebe Poda normy od zkaznka Meranie charakteristk prun: Pruina vratn - po strebe Poda normy od zkaznka

  Korzne skky Druh skky Norma A

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 27 -

  Samostatn korzne skky konzervanch prostriedkov - korzna skka v kondenzanej komore -24 hod.

  (nepretrit) - korzna skka v kondenzanej komore - 21 cyklov, 30

  cyklov (cyklick)

  STN EN ISO 6270-2 STN EN ISO 6270-2

  - korzna skka v sonej hmle - 8 hodn - korzna skka v sonej hmle - 76 hodn, 96 hodn

  STN EN ISO 9227 NSS STN EN ISO 9227 NSS A

  Cyklick korzne skky VDA 621- 415, PV 1210, STN EN ISO 11997-1, firemn pecifikcie

  Rozbor prevdzkovch mdi (AquaQuench) - viskozita, stanovenie koncentrcie refraktometricky, pH

  (len pre potrebu ZTS METALURG)

  Rozbor chladiacich emulzi: - korzna skka, stanovenie koncentrcie emulzie, pH

  (len pre potrebu ZTS METALURG)

  Rozbor prevdzkovch olejov Kaliace oleje - vzhad, viskozita, obsah vody

  (len pre potrebu ZTS METALURG)

  Chemick skky Druh skky Norma A

  Chemick analza ocele z pevnej vzorky metdou optickej emisnej spektrometrie (OES) na analyztore Spektromax LMX 06

  IP ZTS- SKL-10-23/16

  Vybavenie Laboratria Prstroj Popis Vrobca Typ

  Optick metalografick mikroskop Zvenie 25 a 2000x Carl Zeiss Neophot 32 Optick metalografick mikroskop Zvenie 25 a 2000x Carl Zeiss Neophot 32

  Fotografick suika - ROW Nemecko Montasupal Zalisovvaka priemer valca 30 mm LECO USA PR-25

  Metalografick brska a letika kota 230 a 300 mm, 150 a 300 ot/min Struers Dnsko Abramin slicov pH meter Presnos 0,01 pH -2000 a+2000 mV Radelkis OP-208/1

  pH/ion analyser -2000 a+2000 mV pH/pX 0-20 .0,001 pH Radelkis OP 274 Elektronick vhy Sartorius 0 220 g Presnos 0,0001g Sartorius CP 224S-0CE

  Predvky Sartorius 0 1200 g ...d = 0,1g Sartorius PT 2100 Teplomer sklenen 0 - 150C ...d = 0,5C Labora . 5/93 Teplomer sklenen 0 50C ...d = 0,1C Labora . 2

  Laboratrna suiare 0 - 300 C Raksko EHRET GMBH Teplomer sklenen 0 200C ...d = 0,2C Kavalier Szava v..05084-26/33 Teplomer sklenen (-10 a +110) C ...d = 1C Kavalier Szava 409/10 Vlasov hygrometer 0 - 100% RH ...mn.20C do +50C NOVID Novky Typ 899

  Rezn nstroj Rozsah 2 mm, ... uho 30,40 Uhersk Brod v. . 895 2E 1 Rezn nstroj Rozsah 1 mm, uho 30,40 Uhersk Brod v. . 895 1E 1

  Rezn nstroj Elcometer Rozsah 0,5 mm Elcometer Typ 1538 Rezn nstroj Elcometer Rozsah 0,5 mm Elcometer Typ 1538

  Son komora VSC 450 Voetsch Reiskirchen 59566032690010 Kondenzan komora ZK 01, 0 50C Kovofini v. . 013628 Klimatizan jednotka 10 - 25C, 20 - 100% Vzduchot. OVER 32M

  Ultratermostat -60C do +260C, objem 7-8 l WEB WERK U 7 Prstroj na bod vzplanutia 40C do 200C Budapest Marcuson OB 36

  Destilan prstroj prietok 100-150 l, vkon 7,4-14,5 l/hod Kavalier IDPE 10 pH-meter (0-14 ) pH, rozli. 0,001 pH Radelkis OP 205/1

  Trhac stroj Zwick 1488 2 kN a 200 kN Zwick 1488.100/01 Trhac stroj RKM 100/20 0,4 kN a 100 kN Roell Korthaus RKM 100/20

  Trhac stroj ZD 40 8 kN a 400 kN VEB WPM ZD 40 Trhac stroj ZDM 30 10 kN a 300 kN Louis Schopper ZDM 30 Trhac stroj ZDM 50 20 kN a 500 kN VEB WPM ZDM 50

  Kyvadlov kladivo PS 30 max. prca 300 J VEB WPM CHARPY PS 30 Kyvadlov kladivo RKP 300 max. prca 300 J Roell Korthaus CHARPY RKP 300 Kyvadlov kladivo PSW 5 max. prca 50 J VEB WPM CHARPY PSW 5

  Tvrdomer RR4 met. Rockwellova HRA, HRB, HRC MEOPTA RR4 Tvrdomer HP 250 met. Rockwell.,Brinell RA, HRB, HRC,HBW VEB WPM HP 250

  Tvrdomer Zwick 3202 met. Vickersova, HV Zwick CO.KG Zwick 3202 Mikroskop 0 a 360 - 130 7409

  Tvrdomer leco AMH 2000 metda Vickersova, HV1, HV0,5 HV0,2 LECO USA AMH 2000 Skobn zariadenie prun SF 25-5 20 N a 400 N PROBAT WERKE SF 25-5 Skobn zariadenie prun SF 26M 1 kN a 20 kN PROBAT WERKE SF 26M

  Tvrdomer TP metda Vickersova Moskovsk zvod TP Tvrdomer BRIRO VAK digital metda Rockwell Georg Reicherter BRIRO VAK

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 28 -

  Mikrometrick krov stolk os X a Y (0-20)mm Zwick v. . 62044 Snma dky digitlny (0 - 30) mm, rozli. 0,0001 mm Heidenheim MT 30 Snma dky digitlny (0 - 3) mm Heidenheim MT 03B

  Uhlomer 0 x 120, D = 2' SOMET v.. 24 Posuvn meradlo (0 - 200) mm, rozli. 0,02 mm Kinex R H1/ .1 Posuvn meradlo (0 - 150) mm, rozli. 0,02 mm Kinex R MTC 1/08 Posuvn meradlo (0 - 150) mm, rozli. 0,02 mm SOMET 4 D Posuvn meradlo (0 - 150) mm, rozli. 0,02 mm na H1/. 2 6SMV Posuvn meradlo (0 - 400) mm, rozli. 0,05 mm, Posko 3 SMV Posuvn meradlo (0 - 150) mm, rozli. 0,02 mm na 30 SMV Posuvn meradlo (0 - 150) mm, rozli. 0,02 mm SOMET H1/.1

  Strmeov mikrometer (25 - 50) mm, rozli. 0,01 mm SOMET 12 D Strmeov mikrometer (0 - 25) mm, rozli. 0,01 mm SOMET 16 D

  Prstroj Popis Vrobca Typ Strmeov mikrometer (0 - 25) mm, rozli. 0,01 mm na . 34

  Strmeov mikrometer s hrotmi (0 - 25) mm, rozli. 0,01 mm Posko 18 D e..68 Strmeov mikrometer (0 - 25) mm, rozli. 0,01 mm SOMET A676

  Mikroskop 0 a 360 st., 1 st., 0,01 mm Carl Zeiss BK 70 x 50 Brska a letika - Vr. drustvo PRAHA v. . 34644

  Popisovaka elektrick Typ .48/01662 - v..84 Vodn kpe elektrick 30C a 100C, prk. 800 W,obsah 6 l Kavalier Szava VL-31

  Muflov pec 0C - 1200C MLW LM 212.11 Mikroskop Typ ZM 50 - E PZO Varava v..23199

  Kontroln trn k rysovaciemu zariadeniu Rozmer: , (3; 5;7,5;10) mm VEB WPM PTA Dkov meradlo k Sk.zar.prun os Z (0 a 300) mm, rozli. 0,1 mm PROBAT WERKE SF 25-5 Dkov meradlo k Sk.zar.prun os Z (0 a 500) mm rozli. 0,1 mm PROBAT WERKE SF 26M

  Tvrdomer HPO 3000 Metda Brinell., VEB WPM HPO 3000 Hrbkomer 0 1000 mikrom. SONATEST SonaCoat F digitlny

  Konduktometer 0 a 1999 mikr.S LUTRON WA 300 3-Uhlov reflektometer 20, 60,85 PAUSCH Messte chnik LESK 3

  Kompresor Oil less . 25sM008 Fotoapart CANON G9 12.1 Megapixels Japonsko v. . 6631415467 Fotoapart NIKON COOLPIX 5000 Japonsko v.. 4543070

  Suiare vkuov STP 200 30C 250C Posko Termostat (-70 a +200)C LAUDA Proline RP 870

  Kyvadlov prstroj Persosz - v..5853 Prieahomer na trhac stroj Zwick 1488 2 60 mm Zwick 1400.682.1 Prieahomer na trhac stroj Zwick 1488 0,05 2 mm Zwick 1400.682.1

  Metalografick brska M 101 - 485-461 Spectromax optick emisn analyztor ocele 140-670 nm Fe bza Metda Fe-01-M SPECTRO v.. 136559/13

  Elektrick sui (fn) NL9206AD Philips - Fotoapart CANON EOS 1100 D Japonsko -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 29 -

  7. OZNAMY SPRVCU A NOVHO VLASTNKA

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 30 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 31 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 32 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 33 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 34 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 35 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 36 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 37 -

  8. CERTIFIKCIE

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 38 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 39 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 40 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 41 -

Recommended

View more >