viewPoznmku pod čiarou 10) navrhujeme nahradiť textom: „zaveden ako STN EN ISO 9001: ... Požiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320)“. Spoločn odvodnenie: ...

  • Published on
    26-May-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

vznesen Pripomienky vrmci medzirezortnho pripomienkovho konania

Vyhlka Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rozsahu, podmienkach a spsobe poskytovania dotcie na zhotoven dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie

Poet vznesench pripomienok, ztoho zsadnch

97 / 25

Subjekt

Pripomienka

Typ

APZ

k 1, ods. 3, psm. c) bod 4 Bod 4 iadame nahradi novm psm. d), ktorho bude znie: d) ktor je zhotoven z vrobkov vrobcu s certifikovanm systmom manarstva kvality poda ISO 9001 a/alebo zhotovite m certifikovan systm manarstva kvality poda ISO 9001. Poznmku pod iarou 10) navrhujeme nahradi textom: zaveden ako STN EN ISO 9001: 2016 Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320). Spolon odvodnenie: legislatvna zrozumitenos podmieujca efektivitu uplatnenia a aplikovatenos vyhlky v praxi.

Z

APZ

k 1, ods.1 Navrhujeme nahradi slov "s nzkou potrebou energie" slovami "s nzkou potrebou tepla na vykurovanie". Odvodnenie: Potreba energie zaha rad technickch systmov (vykurovanie a prprava teplej vody), km rodinn dom na bze dreva je charakteristick tm, e ovplyvuje potrebu tepla na vykurovanie, ktor sa preukazuje poda STN 73 05340-2: 2012/Z1: 2016. V prvom rade mus preukza drevodom splnenie energetickho kritria poda STN; poiadavka na A1 a 0 by mala nasledova ako druh podmienka na poskytnutie dotcie.

Z

APZ

k 2 ods. 1Odporame vypusti slov "Slovenskej republiky" Odvodnenie: z najvou pravdepodobnosou ide o diskriminciu obanov inch lenskch ttov E, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska, ako aj o obmedzenie obchodnho priestoru pre zhotoviteov stavieb.

O

APZ

k celmu materiluS proklamovanm cieom nvrhu vyhlky, ktorm je zvenie domceho dopytu po vrobkoch z dreva ako dleitho predpokladu zvenia miery domceho spracovania a vyuitia surovho dreva, a tm aj zamestnanosti v tomto sektore, ako aj s cieom podpori bvanie obanov Slovenskej republiky najm na vidieku a zni energetick nronos bvania mono samozrejme shlasi. Nvrh vyhlky vak, a to od dvodovej sprvy a po vlastn nvrh vykazuje vea nepresnost, zbytonho vysvetovania, nesprvnych odkazov, nedvodn zniovanie (v prpade hlavnho mesta SR Bratislavy) i zvyovanie podpory priom z nvrhu ani nevyplva, e zhotoviteom me by len podnikatesk subjekt, ktor vyuva vrobky z dreva aenho na Slovensku ...! iadame stiahnutie nvrhu vyhlky z legislatvneho konania a jej zsadn prepracovanie.

Z

APZ

k 1, ods. 3, psm. c) iadame nahradi navrhnut znenie 1 ods. 3 psm. c) nasledovne: c) ktor je zhotoven zo stavebnch vrobkov spajcich poiadavky prvnych predpisov upravujcich sprstupovanie a uvdzanie stavebnch vrobkov na trh x). S tm, e Poznmka pod iarou x) bude znie: X) zkon . 133/2013 Z. z. o stavebnch vrobkoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 91/2016 Z. z., vyhlka Ministerstva dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja SR . 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupn stavebnch vrobkov a systmy posudzovania parametrov v znen vyhlky . 177/2016 Z. z. a nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. V. E L 088, 4. 4. 2011) v platnom znen.

Z

APZ

k 4 iadame vypusti bez nhrady v ods. 1 psmen c) a d). Odvodnenie: ide o nedvodn obmedzenie obchodnho priestoru pre zhotoviteov stavieb a v konenom dsledku o znenie pozitv, ktor by mala tto vyhlka prinies v zujme proklamovanho ciea: zvi mieru domceho spracovania a vyuitia surovho dreva.

Z

APZ

k 2 ods. 5iadame vypusti ods. 5 bez nhrady. Odvodnenie: vznik oprvnen otzka, ako me iadate vedie, i "zhotovite domu uzatvoril zmluvu o zhotoven domu s viac ako desiatimi iadatemi, ktor podali iados v roku, v ktorom sa poskytuje dotcia" ?!.

O

AZZZ SR

celmu materiluAZZZ SR nem pripomienky

O

GPSR

VeobecneUpozorujeme, e nvrh vyhlky v predloenom znen ide nad rmec splnomocovacieho ustanovenia 1 ods. 2 zkona . 543/2007 Z. z. o psobnosti orgnov ttnej sprvy pri poskytovan podpory v pdohospodrstve a rozvoji vidieka v znen neskorch predpisov uvedenho v vodnej vete nvrhu vyhlky.

O

MDaVSR

10. V 1 ods. 3 odporame doplni psmeno d), ktor znie: d) ktor je zhotoven z vrobkov vrobcu s certifikovanm systmom manarstva kvality poda ISO 9001 alebo zhotovite m certifikovan systm manarstva kvality poda ISO 9001.8). Poznmka pod iarou k odkazu 8) znie: Zaveden ako STN EN ISO 9001: 2016 Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320).. Odvodnenie: certifikcia systmu manarstva kvality neme by alternatvou k postupom certifikcie poda zkona, vyhlky alebo nariadenia. Systm manarstva kvality me ma vrobca alebo zhotovite.

O

MDaVSR

11. V poznmke pod iarou k odkazu 13 odporame na konci doplni slov v znen zkona . 69/2012 Z. z..

O

MDaVSR

12. V 2 ods. 1 odporame vypusti slov ktorm je oban Slovenskej republiky. Odvodnenie: Upozorujeme predkladatea na skutonos, e viaza poskytnutie dotcie len na obana Slovenskej republiky me by diskriminan voi obanom inho lenskho ttu Eurpskej nie, Eurpskeho hospodrskeho priestoru alebo vajiarskej konfedercie, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska. Vstupom Slovenskej republiky do Eurpskej nie sa primrne prvo Eurpskej nie stalo sasou nho prvneho poriadku. Vzhadom na to umoni poskytnutie dotcie iba obanom Slovenskej republiky s trvalm pobytom na zem Slovenska me by diskriminan voi obanom inho lenskho ttu Eurpskej nie, Eurpskeho hospodrskeho priestoru alebo vajiarskej konfedercie, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska a v rozpore napr. s l. 20 a 21 Charty zkladnch prv Eurpskej nie.

O

MDaVSR

13. V 2 ods. 4 odporame predkladateovi v psmene b) bliie pecifikova vecn bremen viaznuce na pozemku pod rodinnm domom, ktor bud dvodom pre neposkytnutie dotcie. Odvodnenie: Poda nvrhu vyhlky dotcia nebude poskytnut iadateovi, ak na pozemku, na ktorom je zhotoven rodinn dom, viazne vecn bremeno. Tto podmienka m svoje opodstatnenie v prpade vecnch bremien, ktor vznikli priinenm iadatea. Poukazujeme vak na skutonos, e vecn bremen na pozemku mu vznika aj zo zkona (napr. prvo na prstup k elektrickmu vedeniu pre dritea povolenia poda zkona . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov) alebo na zklade rozhodnutia sdu (napr. prvo cesty pre vlastnka susediaceho pozemku poda 151o ods. 3 Obianskeho zkonnka). Pozemky, na ktorch viazne takto vecn bremeno s naalej spsobil uvania a je mon na nich v rmci monost zhotovi rodinn dom a neruene ho uva. Poda nvrhu vyhlky vak vlastnk takhoto pozemku vak bude vylen z monosti zska dotciu.

O

MDaVSR

14. V 2 iadame vypusti odsek 5. Odvodnenie: Navrhovan podmienka neposkytnutia dotcie zaklad nerovnos anc pre iadateov. iadate neme vedie, i v ase rozhodovania o poskytnut dotcie u bola poskytnut dotcia na rodinn domy, ktor zrealizoval ten ist zhotovite a teda i m ancu zska dotciu. Ak po vyhlsen vzvy na predkladanie iadost bude v krtkom ase doruench viac ako 10 iadost o poskytnutie dotcie na rodinn dom, ktor zrealizoval ten ist zhotovite, o spench iadateoch bude rozhodova rchlos, s akou Pdohospodrska platobn agentra tieto iadosti posudzova. Z pohadu zhotovitea tto podmienka taktie obmedzuje fungovanie podnikateskch subjektov na trhu nie len v Slovenskej republike, ale aj v Eurpskej nii. Taktie z nvrhu jednoznane nevyplva, e zhotoviteom me by len podnikatesk subjekt, ktor vyuva vrobky zo slovenskho dreva, o je cieom nvrhu. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

15. V 3 ods. 1 odporame zvi Pdohospodrsku platobn agentru ako subjekt oprvnen na zverejnenie vzvy. Odvodnenie: Zkon . 543/2007 Z. z. neobsahuje splnomocnenie pre Pdohospodrsku platobn agentru na vyhlsenie vzvy na podvanie iadost o dotciu. Poda 7 ods. 1 psm. q) tohto zkona me Pdohospodrska platobn agentra zverejni len vzvu tkajcu sa programu propagcie ponohospodrskych vrobkov na vntornom trhu. Poda 1 ods. 2 zkona . 543/2007 Z. z. stanovenie rozsahu, podmienok a spsobu poskytovania podpory je v psobnosti Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR.

O

MDaVSR

16. V poznmke pod iarou k odkazu 17 odporame slov neskorch predpisov nahradi slovami zkona . 198/2007 Z. z..

O

MDaVSR

17. V 3 ods. 2 iadame psmeno g) upravi takto: g) overen kpia certifiktu ISO 9001,. Odvodnenie: SK certifikt o nemennosti parametrov podstatnch vlastnost vrobku a SK certifikt o zhode systmu riadenia vroby u vrobcu s dokumenty vo vlastnctve vrobcu, iadate nem monos ich zska. Distribtor alebo in odberate spolu s prvou dodvkou vrobku zskaj od vrobcu v psomnej forme SK vyhlsenie o parametroch poda 6 ods. 4 zkona. Pre harmonizovan oblas uvdza ustanovenia k poskytnutiu vyhlsenia o parametroch lnok 7 nariadenia. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

18. V poznmke pod iarou k odkazu 19 odporame na konci doplni slov v znen zkona . 479/2005 Z. z..

O

MDaVSR

19. V 4 odporame predkladateovi zvi vku podpory. Kee poda nho nzoru je vka podpory nesystmov a neprimerane vysok v porovnan s ostatnmi podpornmi nstrojmi vlastnckeho bvania. Taktie nevidme dvod pre znenie vky poskytovanej podpory na zem hlavnho mesta Slovenskej republiky, resp. zvenie podpory na dom, ktor sa nachdza na zem obce v najmenej rozvinutom okrese. Takto znenie , resp. zvenie vky podpory je diskriminan voi jednotlivm iadateom a nem priamu svislos s cieom nvrhu vyhlky.

O

MDaVSR

2. Poadujeme legislatvne upravi mechanizmus poskytovania informci o poskytnutej ttnej podpore na zhotoven dreven dom Ministerstvu dopravy a vstavby SR. Odvodnenie: Poda zkona . 575/2001 Z. z. o organizcii innosti vldy a organizcii strednej ttnej sprvy v znen neskorch predpisov MDV SR zodpoved za tvorbu a uskutoovanie ttnej bytovej politiky a povauje za dleit ma k dispozcii vetky relevantn informcie tkajce sa ttnej podpory do oblasti bvania. Informcie o poskytnutch dotcich na zhotoven dreven rodinn dom bud vyuvan nielen na nrodnej rovni pri nastavovan priort ttnej bytovej politiky, ale aj na medzinrodnej rovni. Za elom medzinrodnch porovnan o rznych aspektoch politiky bvania na Slovensku, ako aj alch analz je MDV SR oslovovan medzinrodnmi partnermi (OSN, OECD, World Bank a pod.). Z uvedenho dvodu povaujeme za dleit disponova aktulnymi a presnmi informciami o uvedenej forme podpory. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

20. Poda veobecnej asti dvodovej sprvy k nvrhu vyhlky je poskytovanie dotci na zhotoven dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie v slade s Koncepciou ttnej bytovej politiky do roku 2020 a jej prioritami. Ministerstvo dopravy a vstavby Slovenskej republiky (alej len MDV SR) ako stredn orgn ttnej sprvy zodpovedn za tvorbu a uskutoovanie bytovej politiky zsadne neshlas s uvedenm tvrdenm. Odvodnenie: Snahou MDV SR v oblasti bytovej politiky je zvyova fyzick a cenov dostupnos bvania pri dosiahnut o najvej finannej a energetickej hospodrnosti. V tomto zmysle s prijat a v praxi uplatovan ekonomick nstroje v oblasti verovej a dotanej politiky, zameran najm na zniovanie finannch barir svisiacich s obstaranm a uvanm primeranho bvania tak, aby bolo pre obyvatestvo dostupn. Je potrebn zdrazni, e v sasnosti vyuvan nstroje sleduj konkrtny cie alebo podporu konkrtnej znevhodnenej skupiny na trhu s bvanm. Vlastncke bvanie sce na Slovensku predstavuje najrozrenejiu formu bvania, avak zrove aj jednu z barir mobility pracovnej sily a aj z tohto dvodu je draz kladen na rozvoj njomnho bvania (verejnho, ako aj skromnho), ktorho nedostupnos predstavuje vny problm a m vy potencil posilni mobilitu pracovnej sily a zniova tak regionlne disparity. Nvrhom vyhlky sa podporuje vlastncke bvanie, o nie je prioritou ani cieom Koncepcie ttnej bytovej politiky do roku 2020. Zrove podpora vlastnckeho bvania je aj v rozpore s odporaniami OECD, poda ktorch by mala SR u aj sasn podporu vlastnckeho bvania minimalizova. Navrhovan podpora je nesystmov a neprimerane vysok v porovnan s ostatnmi podpornmi nstrojmi vlastnckeho bvania (pre porovnanie: priemern prspevok ttu k hypotekrnemu veru rone predstavuje cca 400 eur, to znamen, e priemern celkov podpora dosahuje rove 2 000 eur/5 rokov). Je dleit zdrazni, e navrhovanej podpore chba akkovek socilny rozmer, o je op v rozpore s Koncepciou ttnej bytovej politiky do roku 2020, poda ktorej intervencie ttu maj by smerovan len na vytvranie podmienok pre bvanie znevhodnench skupn obyvatestva. Vzhadom na finann nronos projektov drevench rodinnch domov je mone usdi, e podpora tak bude smerovan vym prjmovm skupinm, ktor nie s predmetom intervenci zo strany ttu v oblasti bvania. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

21. Odporame predkladateovi prepracova veobecn as dvodovej sprvy, kee obsahuje mnostvo nepresnost, propagciu konkrtneho vpotovho programu, neprpustn propagciu vybranch obchodnch spolonost.

O

MDaVSR

22. V dvodovej sprve veobecnej asti odporame bod 8 upravi takto: 8. Kvalita podporovanch drevench domov a energetick hospodrnos Ku kvalite samotnho drevenho rodinnho domu me prispie aj sm oban tm, e bude vybera takho zhotovitea drevenho rodinnho domu, ktor ponkne kvalitn referencie o svojej doterajej innosti. Samotn kvalitn vrobca ponka niektor z modernch metd kontroly vslednej kvality. Na trhu existuj spolonosti, ktor s dritemi rznych typov certifiktov kvality.. Odvodnenie: V texte sa zbytone vysvetuje znenie zkona, nariadenia a vyhlky, uvdzaj sa nepresn informcie, naprklad: - uvdzanie v jednom celku informcie o prvnych predpisoch pre stavebn vrobky a certifikcii kvality, priom nie je jasn rozdiel medzi zkonnmi podmienkami a certifiktmi a znakami kvality, - opis vznamu CE oznaenia nie je v slade s lnkom 8 nariadenia, - uvdzanie informci z neplatnch prvnych predpisov (naprklad v 6. odseku: nrodn technick osvedenie, znaka zhody CSK, eurpske technick osvedenie), - certifikcia sa nedefinuje ako najvy stupe posudzovania a overovania nemennosti parametrov, je to sas predpsanho systmu posudzovania parametrov, je potrebn neodvolva sa na certifikciu, ale na posudzovanie parametrov, resp. vyhlsenie o parametroch.

O

MDaVSR

23. V dvodovej sprve veobecnej asti odporame prepracova bod 11 v slade s ustanoveniam zkona . 50/1976 Zb. o zemnom plnovan a stavebnom poriadku (alej len stavebn zkon), resp. ho zjednodui s odkazom, e pred zaatm vstavby rodinnho domu je potrebn zabezpei prslun povolenia poda stavebnho zkona a jeho vykonvacch vyhlok. Odvodnenie: Stavebn zkon upravuje procesy v jednotlivch konaniach (zemn, stavebn, kolaudan); podrobnosti s upraven vo vykonvacch vyhlkach . 453/2000 Z. z. a 532/2002 Z. z. V stavebnom zkone s zadefinovan pecifick prpady, kedy sa nevyaduje vydanie samostatnho zemnho rozhodnutia; v prpade, ak rodinn dom je jednoduchou stavbou ( 139b ods. 1 psm. a) stavebnho zkona) je mon spoji zemn konanie so stavebnm konanm a vyda jedno rozhodnutie; ak sa vyd zemn rozhodnutie, v prpade jednoduchej stavby me nasledova pre stavbu ohlsenie stavebnmu radu a nie stavebn konanie. S to nasledovn ustanovenia stavebnho zkona : Poda 39a ods. 3 psm. a) stavebnho zkona zemn rozhodnutie sa nevyaduje na stavby, ktorch podmienky na umiestnenie podrobne riei zemn pln zny, ak je to v jeho zvznej asti uveden. Poda 39a ods. 4 stavebnho zkona stavebn rad spoj zemn konanie o umiestnen stavby so stavebnm konanm pri jednoduchej stavbe alebo jej prstavbe a nadstavbe, ak s podmienky umiestnenia jednoznan vzhadom na pomery v zem. Poda 39a ods. 5 stavebnho zkona stavebn rad me v rozhodnut o umiestnen jednoduchej stavby, jej prstavby alebo nadstavby uri, e na jej uskutonenie posta ohlsenie poda 55 ods. 2

O

MDaVSR

24. V dvodovej sprve veobecnej asti odporame v bode 13 vypusti text tvrtho odseku, znova sa vyskytuj nepresn informcie o certifikcii, naprklad: - prv veta v odseku hovor o certifikcii spolonost vyrbajcich dreven rodinn domy alebo komponenty na ich vrobu, priom nie je jasn, i ide o certifikciu spolonosti alebo ou vyrbanch vrobkov, - uvdzanie jedinej autorizovanej osoby (Technick a skobn stav stavebn) je zavdzajce, nakoko na predmetn vrobky je viac autorizovanch resp. notifikovanch osb (pre harmonizovan oblas), - certifikty vydan poda zkona nepredklad investor stavby pri kolaudcii, takto povinnos zo zkona nevyplva, predkladaj sa SK vyhlsenia o parametroch poda zkona, resp. pre harmonizovan oblas vyhlsenia o parametroch poda nariadenia, alebo tto povinnos nemus by splnen poda 2 ods. 2 zkona resp. poda l. 5 nariadenia.

O

MDaVSR

3. iadame v nvrhu vyhlky dopracova podmienky poskytnutia dotcie, ktor predkladate uvdza vo veobecnej asti dvodovej sprvy a v nadvznosti na to bliie pecifikova povinn prlohy k iadosti o poskytnutie dotcie. Odvodnenie: V nvrhu vyhlky nie s uveden vetky podmienky pre poskytnutie dotcie, ktor v tomto smere uvdza veobecn as dvodovej sprvy. Napr. podmienka, e iadate nesmie preda podporen rodinn dom po dobu 5 rokov od poskytnutia dotcie, je uveden len vo veobecnej asti dvodovej sprvy, ktor nie je prvne zvzn. Podmienky poskytnutia dotcie ako aj prva i povinnosti fyzickch osb, prvnickch osb alebo ttnych orgnov musia by uveden v prvnom predpise s normatvnou silou zkona, alebo v prvnom predpise niej prvnej sily, pokia na to existuje splnomocnenie zo zkona. In postup by bol v rozpore so zsadou prvneho ttu. Obianske prvo navye pozn okrem dobrovonho predaja nehnutenosti aj in spsoby prevodu vlastnckeho prva z jednej fyzickej osoby na in fyzick osobu alebo prvnick osobu (napr. dedenie, darovanie, vkon exekcie ntenm predajom nehnutenosti a i.), ktor navrhovanou pravou nie s oetren. S poruenm podmienky nepreda rodinn dom po dobu 5 rokov navye nie je v nvrhu vyhlky spojen iadna sankcia pre iadatea. Veobecn as dvodovej sprvy podobne popisuje ako zkladn podmienku poskytnutia dotcie trval pobyt iadatea na zem Slovenskej republiky, priom potvrdenie o trvalom pobyte m iadateovi vyda prslun ohlasova pobytov. Potvrdenie o trvalom pobyte iadatea ale nie je uveden v 3 nvrhu vyhlky medzi povinnmi prlohami iadosti. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

4. V 1 ods. 1 odporame predkladateovi zadefinova pojem rodinn dom s nzkou potrebou energie alebo znenie nvrhu vyhlky vrtane sprievodnch dokumentov primerane upravi (napr. vypusti text s nzkou potrebou energie) alebo poui u zaveden terminolgiu v slade s vyhlkou Ministerstva dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja Slovenskej republiky . 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonva zkon . 555/2005 Z. z. o energetickej hospodrnosti budov a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov (alej len vyhlka MDVRR SR . 364/2012 Z. z.). Odvodnenie: Nvrh vyhlky pracuje s pojmom rodinn dom s nzkou potrebou energie priom tento pojem nie je v nvrhu ani vo vyhlke MDVRR SR . 364/2012 Z. z. zadefinovan. A z dvodovej sprvy nepriamo z 1 ods. 3 psm. b) vyplva, e sa tm mysl rodinn dom, ktor je zatrieden do energetickej triedy A1 alebo A0. Upozorujeme predkladatea, e v predpisoch tkajcich sa energetickej hospodrnosti budov je zadefinovan pojem pre stavby zhotoven v energetickej triede A1 ako stavby v ultranzkoenergetickej rovni vstavby a pre stavby zhotoven v energetickej triede A0 ako stavby s takmer nulovou potrebou energie.

O

MDaVSR

5. V poznmke pod iarou k odkazu 3 odporame predkladateovi prehodnoti spsob urenia podlahovej plochy podlaia rodinnho domu, jej preukazovania a nsledne skmania splnenia tejto podmienky. Odvodnenie: Poda nvrhu vyhlky sa dotcia m poskytn na rodinn dom, priom podlahov plocha jednho podlaia rodinnho domu bez pivnice je najmenej 70 m2, dom m najmenej tri obytn miestnosti a bol skolaudovan najskr 1. oktbra 2017. Pri uren podlahovej plochy nvrh vyhlky odkazuje na 1 ods. 6 vyhlky MDVRR SR . 364/2012 Z. z., ktor uruje spsob vpotu celkovej podlahovej plochy budovy. Pri jej vpote by mala oprvnen osoba, ktor vyhotovuje energetick certifikt zohadni vetky vykurovan podlaia vrtane pivnc, ak v nich dochdza k prave vntornho prostredia. Vzhadom na tto skutonos, daj o celkovej podlahovej ploche budovy uveden v energetickom certifikte neme by rozhodujci pre posdenie splnenia stanovenej podmienky podlahovej plochy podlaia a bez predloenia napr. projektovej dokumentcie overenej v stavebnom konan nem poskytovate dotcie ako overi, e podlahov plocha podlaia je najmenej 70 m2.

O

MDaVSR

6. V poznmke pod iarou k odkazu 4 odporame na konci doplni slov v znen zkona . 237/2000 Z. z..

O

MDaVSR

7. V poznmke pod iarou k odkazu 5 odporame na konci doplni slov v znen neskorch predpisov.. Tto pripomienka plat aj pre poznmky pod iarou k odkazom 11, 12, 16.

O

MDaVSR

8. V poznmke pod iarou k odkazu 6 odporame na konci doplni slov v znen vyhlky . 324/2016 Z. z..

O

MDaVSR

9. V 1 ods. 3 iadame psmeno c) upravi takto: c) ktor je zhotoven zo stavebnch vrobkov spajcich poiadavky prvnych predpisov upravujcich sprstupovanie a uvdzanie stavebnch vrobkov na trh, 7). Poznmka pod iarou k odkazu 7) znie: Zkon . 133/2013 Z. z. o stavebnch vrobkoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 91/2016 Z. z., vyhlka Ministerstva dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja SR . 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupn stavebnch vrobkov a systmy posudzovania parametrov v znen vyhlky . 177/2016 Z. z. a nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. v. E L 88, 4. 4. 2011) v platnom znen.. Poznmky pod iarou k odkazom 8) a 10) sa vypaj. Odvodnenie: Podmienkou pre uvedenie stavebnho vrobku na trh v zmysle zkona . 133/2013 Z. z. o stavebnch vrobkoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 91/2016 Z. z. (alej len zkon) resp. nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. v. E L 88, 4. 4. 2011) v platnom znen (alej len nariadenie) je SK vyhlsenie o parametroch, resp. vyhlsenie o parametroch, nie certifikcia. Certifikty uvdzan v bodoch 1 a 2 s jednmi z podmienok uvedenia stavebnch vrobkov na trh Slovenskej republiky v nadvznosti na prslun ustanovenia zkona a vyhlky Ministerstva dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja SR . 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupn stavebnch vrobkov a systmy posudzovania parametrov v znen vyhlky . 177/2016 Z. z. (alej len vyhlka), nie s kvalitatvnymi kritriami. innosti vrobcu a autorizovanej osoby pre jednotliv systmy posudzovania parametrov sa uvdzaj v 3 ods. 1 a 2 vyhlky. Vrobca vypracuje k vrobku uvdzanmu na domci trh vyhlsenie o parametroch podstatnch vlastnost vrobku vo vzahu k zkladnm poiadavkm na stavby. Navye je monos postupova poda 2 ods. 2 zkona, kde sa uvdzaj vrobky, ktor uveden podmienky nemusia spa. Certifikcia CE v bode 3 nie je relevantn pojem. Ak sa na stavebn vrobok vzahuje harmonizovan norma alebo je v slade s eurpskym technickm posdenm, ktor sa pre vypracovalo, vrobca pri uveden tohto vrobku na trh vypracuje vyhlsenie o parametroch (poda l. 4 a 6 nariadenia). Oznaenie CE sa pripja na tie stavebn vrobky, na ktor vrobca vypracoval vyhlsenie o parametroch v slade s l. 4 a 6 nariadenia. lohy notifikovanch osb a vrobcov pre jednotliv systmy posudzovania a overovania parametrov vrtane certifikcie uvdza prloha V nariadenia. Navye nariadenie uvdza v l. 5 vnimky z vypracovania vyhlsenia o parametroch. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

V vodnom ustanoven nvrhu vyhlky sa uvdza, e Ministerstvo pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR poskytuje podporu poda 1 ods. 2 zkona . 543/2007 Z. z. o psobnosti orgnov ttnej sprvy pri poskytovan podpory v pdohospodrstve a rozvoji vidieka v znen neskorch predpisov (alej len zkon . 543/2007 Z. z.). Poda zkona . 543/2007 Z. z. je v psobnosti Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR poskytovanie podpory v ponohospodrstve, potravinrstve, lesnom hospodrstve a rybnom hospodrstve z prostriedkov ttneho rozpotu poda osobitnch predpisov. Cieom nvrhu vyhlky, ako sa uvdza aj v predkladacej sprve, je zvenie domceho dopytu po vrobkoch z dreva ako dleitho predpokladu zvenia miery domceho spracovania a vyuitia surovho dreva, a tm aj podpory v zamestnanosti. alm cieom nvrhu vyhlky je poda predkladatea podpori bvanie obanov Slovenskej republiky najm na vidieku a zni energetick nronos bvania. Odvodnenie: Samotn nvrh vyhlky vak upravuje poskytovanie dotci iadateovi fyzickej osobe, ktor si obstarala dreven rodinn dom. Z predmetnho nvrhu a takto navrhovanho nstroja ttnej podpory vak nevyplva plnenie cieov predkladatea, a to znenie vvozu slovenskho dreva do zahraniia a zvenie dopytu po vrobkoch zo slovenskho dreva. Taktie z nvrhu vyhlky nevyplva, e podpora smeruje na obstaranie drevenho rodinnho domu najm na vidieku a ani podmienka, e rodinn dom sa m nachdza na zem Slovenskej republiky. Tieto zmery s obsiahnut len v sprievodnch dokumentoch, avak nie s premietnut do legislatvneho nvrhu. V tomto kontexte je diskutabiln, i takto zmer predkladatea je v slade s prvom E. Vzhadom na vyie uveden predmetn nvrh vyhlky nie je v slade so zkonom . 543/2007 Z. z., nakoko kompetencie tkajce sa poskytovania podpory v oblasti rozvoja bvania s v psobnosti MDV SR, ako strednho orgnu ttnej sprvy, zodpovednho za tvorbu a uskutoovanie bytovej politiky. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MFSR

VeobecneJe potrebn vypusti vo veobecnej asti dvodovej sprvy bod 12. Financovanie vstavby drevench rodinnch domov, ktor sa tka financovania vstavby prostrednctvom hypotekrneho veru, pretoe niektor tvrdenia s len veobecnm kontatovanm, in mu by zavdzajce. V tejto asti sa spomnaj iba hypotekrne very, ktor s podmnoinou verov na bvanie poda zkona . 90/2016 Z. z. o veroch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 299/2016 Z. z. Je potrebn zvi aj vypustenie ostatnch ast veobecnej dvodovej sprvy a ich presunutie do jej osobitnej asti, pretoe v predkladanom nvrhu nespaj poiadavky poda l. 19 ods. 2 Legislatvnych pravidiel vldy Slovenskej republiky.

O

MFSR

VeobecneNvrh vyhlky je potrebn prepracova aj z tchto dvodov: a) nezabezpeuje as stanovench cieov, naprklad v predkladacej sprve uveden cie zvenie domceho dopytu po vrobkoch z dreva ako dleitho predpokladu zvenia miery domceho spracovania a vyuitia surovho dreva, a tm aj podpory zamestnanosti; materil potrebn na vstavbu drevenho domu vak nebude mon dodva iba zo slovenskch surovn (Slovensk republika je sasou jednotnho eurpskeho trhu), teda podpora zamestnanosti v sektore a domce spracovanie a vyuitie surovho dreva ostva otzne, b) vo vzahu k dosahovaniu cieov je nedostaton, nakoko upravuje len poskytovanie dotci iadateovi fyzickej osobe, ktor si obstarala dreven rodinn dom; navye navrhovan znenie me by diskriminan, pretoe iadateom o dotciu me by iba oban Slovenskej republiky, s trvalm pobytom na zem SR ( 2 ods. 1), o me by diskriminan voi obanom inho lenskho ttu Eurpskej nie, Eurpskeho hospodrskeho priestoru alebo vajiarskej konfedercie, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska, c) individulna vka dotcie je neadekvtne vysok; podpora vstavby drevench domov je navrhovan vo forme nenvratnch dotci a me dosahova (v uritch prpadoch) a 40 % z obstarvacej ceny domu, vhodnejou podporou s nvratn formy finannej pomoci (na spsob ttneho fondu rozvoja bvania), d) absentuje v om socilny rozmer a adresnos podpory, pretoe iadateom me by akkovek fyzick osoba, ktor je obanom SR a m trval pobyt na zem SR bez toho, aby sa skmala vka jej prjmov; dotcie bud mc by udelen aj osobm s nadtandardnm prjmom, o me by v rozpore s Koncepciou ttnej bytovej politiky do roku 2020, poda ktorej podpora ttu m by smerovan len na vytvranie podmienok pre bvanie znevhodnench skupn obyvatestva.

Z

MFSR

VeobecneNeshlasm s pouvanm termnu dotcia pretoe, poda 8a ods. 1 zkona . 523/2004 Z. z. o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov (alej len zkon . 523/2004 Z. z.) dotcie vo svojej vecnej psobnosti me poskytova sprvca kapitoly, orgn ttnej sprvy, ktor je svojimi prjmami a vdavkami zapojen na rozpoet sprvcu kapitoly, alebo ak tak ustanovia osobitn zkony, in rozpotov organizcia. Dotcie sa poskytuj len na zklade osobitnho zkona v rozsahu, spsobom a za podmienok nm ustanovench alebo ustanovench podrobnejie inm veobecne zvznm prvnym predpisom vydanm na jeho vykonanie. Zkon . 523/2004 Z. z. obsahuje zkladn a veobecn prvnu pravu poskytovania dotci, priom dotcie je mon poskytova len vo svojej vecnej psobnosti a len na zklade osobitnho zkona, priom tento osobitn zkon m ustanovi rozsah, spsob a podmienky poskytovania dotci. Poda 1 ods. 1 psm. a) zkona . 543/2007 Z. z. o psobnosti orgnov ttnej sprvy pri poskytovan podpory v pdohospodrstve a rozvoji vidieka v znen neskorch predpisov (alej len zkon . 543/2007 Z. z.) tento zkon upravuje psobnos Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR a psobnos Pdohospodrskej platobnej agentry pri poskytovan podpory v ponohospodrstve, potravinrstve, lesnom hospodrstve a rybnom hospodrstve z prostriedkov ttneho rozpotu poda osobitnch predpisov. Poskytovanie dotci na zhotoven dreven dom nie je mon subsumova ani pod jeden vecn titul upraven v zkone . 543/2007 Z. z., priom ani v nvrhu vyhlky nie je definovan oblas poskytovania podpory na tieto dotcie a teda nvrh me by v neslade s l. 123 stavy SR, kee predmet jeho pravy ide nad rmec splnomocovacieho ustanovenia vykonvanho zkona ( 1 ods. 1 vykonvanho zkona ustanovuje oblasti, na ktor sa poskytuje podpora, priom podpora na zhotoven rodinn dom v tomto ustanoven absentuje). Upozorujem, e zkon . 543/2007 Z. z. neobsahuje hmotn prvnu pravu poskytovania predmetnch dotci, ktor vyaduje ustanovenie 8a ods. 1 zkona . 523/2004 Z. z. a oblas podpory vstavby rodinnch domov nie je vo vecnej psobnosti Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR. Upozorujem, e v legislatvnom procese je nvrh zkona o poskytovan podpory a dotcie v pdohospodrstve a rozvoji vidieka, ktor zruuje zkon . 543/2007 Z. z., priom ani navrhovan nov prvna prava neobsahuje vecn titul na poskytovanie takejto formy podpory. Taktie upozorujem na ustanovenie 41 ods. 6 nvrhu zkona o poskytovan podpory a dotcie v pdohospodrstve a rozvoji vidieka, poda ktorho do nadobudnutia innosti vykonvacch prvnych predpisov vydanch na zklade tohto zkona zostvaj v platnosti taxatvne vymedzen vykonvacie predpisy. Dotcie na zhotoven dreven rodinn dom nie je mon povaova za systematick podporu, ako sa uvdza v dvodovej sprve, kee poda citovanho ustanovenia me by poskytovan len do nadobudnutia innosti novonavrhovanho zkona.

Z

MFSR

VeobecneUpozorujem na neslad medzi veobecnou asou dvodovej sprvy, kde sa na tvrtej strane v iestom odseku uvdza, e financovanie na roky 2018 a 2020 bude zvisie od spenosti pilotnho projektu a tie od potu iadateov v pilotnom projekte a prostriedky bud zabezpeen z vdavkov kapitoly Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR bez zvench poiadaviek a analzou vplyvov, kde v asti 2.1.1. Financovanie nvrhu je uveden, e financovanie na roky 2018 a 2020 nie je v kapitole Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR rozpotovo zabezpeen a dotcie na zhotoven dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie s sasou prioritnch vdavkov nvrhu rozpotu kapitoly Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR na roky 2018 a 2020, ku ktorm sa len uskutonia rokovania s Ministerstvom financi SR.

O

MFSR

VeobecneZ doloky vybranch vplyvov vyplva, e nvrh bude ma negatvny vplyv na rozpoet verejnej sprvy, ktor je rozpotovo zabezpeen. V Analze vplyvov na rozpoet verejnej sprvy, na zamestnanos vo verejnej sprve a financovanie nvrhu (alej len analza vplyvov) je uveden negatvny vplyv v rokoch 2017 a 2020 v sume 1 000 000 eur rone, priom finann prostriedky s zabezpeen len v roku 2017 v rmci vdavkov kapitoly Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR. Financovanie na roky 2018 a 2020 nie je v kapitole rozpotovo zabezpeen. Dotcie na zhotoven dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie s sasou prioritnch vdavkov nvrhu rozpotu kapitoly Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR na roky 2018 a 2020. Kee v sasnej etape spracovania nvrhu rozpotu verejnej sprvy na roky 2018 a 2020 nie s tieto vdavky zapracovan v nvrhu rozpotu verejnej sprvy na roky 2018 a 2020, iadam, aby uveden vdavky boli rozpotovo zabezpeen v rmci schvlench limitov kapitoly Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR na roky 2018 a 2020 tak, aby rozpotovo nezabezpeen vplyv bol 0 eur. V nadvznosti na uveden iadam upravi analzu vplyvov.

Z

MHSR

Veobecne k vlastnmu materiluOdporame predkladateovi doplni poiadavku na slovensk pvod a spracovanie dreva a drevenho materilu na vstavbu podporenho drevenho domu s nzkou potrebou energie. Zrove odporame doplni poiadavku na trvalo udraten pvod dreva a drevenho materilu. Odvodnenie: Predkladate vo veobecnej asti dvodovej sprvy uviedol ako podnet na zavedenie podpory zlepenie stavu lesncko-drevrskeho sektora vyplvajce z implementcie Aknho plnu Nrodnho programu vyuitia potencilu dreva Slovenskej republiky schvlenho uznesenm vldy Slovenskej republiky . 225/2014 zo 14.05.2014. Jednou z priort tohto programu je podpora vyuvania dreva z lesov Slovenskej republiky.

O

MHSR

K 2 ods. 4 psm. b)Odporame predkladateovi zvi pecifikovanie vecnch bremien vylench z poskytovania dotci. Odvodnenie: Odporame predkladateovi zvi pecifikovanie vecnch bremien vylench z poskytovania dotci v prpade, ak viaznu na pozemku, na ktorom sa nachdza dom alebo na dome v ase podania iadosti, a to vzhadom na typy niektorch vecnch bremien zapsanch na liste vlastnctva, ako napr. prvo prechodu, prejazdu i doivotnho uvania nehnutenosti. Taktie odporame predkladateovi konkrtnejie odvodnenie uvedenho ustanovenia v dvodovej sprve.

O

MKSR

K 2 ods. 5Odporame navrhovan ustanovenie bez nhrady vypusti. Odvodnenie: Poda 1 ods. 1 m s o rodinn dom a poda 2 ods. 1 sa me dotcia poskytn len vlastnkovi domu a pozemku na ktorom je postaven. Tieto podmienky vyluuj monos vzniku situcie uvedenej v navrhovanom odseku 5, kde by zjavne u nelo ani o rodinn dom.

O

MKSR

K 2 ods. 2Odporame slov ,,na jeden dom" nahradi slovami ,,len na jeden dom a". Odvodnenie: Spresnenie.

O

MKSR

K 1Poda 1 ods. 2 zkona by nvrh vyhlky mal ustanovi rozsah, podmienky a spsob poskytovania podpory poda odseku 1 psm. a) zkona. Odporame v 1 doplni oblas poda 1 ods. 1 psm. a) zkona, v ktorej sa navrhovan podpora bude poskytova. Odvodnenie: Legislatvna pripomienka.

O

MKSR

K poznmke pod iarou . 12V texte poznmky pod iarou . 12 odporame na konci pripoji tieto slov: ,,v znen neskorch predpisov.". Odvodnenie: Legislatvno-technick pripomienka.

O

MKSR

K poznmke pod iarou . 13V texte poznmky pod iarou . 13 odporame na konci pripoji tieto slov: ,,v znen zkona . 69/2012 Z. z.". Odvodnenie: Legislatvno-technick pripomienka.

O

MKSR

K poznmke pod iarou . 16V texte poznmky pod iarou . 16 odporame na konci pripoji tieto slov: ,,v znen neskorch predpisov.". Odvodnenie: Legislatvno-technick pripomienka.

O

MKSR

K poznmke pod iarou . 4V texte poznmky pod iarou . 4 odporame na konci pripoji tieto slov: ,,v znen zkona . 237/2000 Z. z.". Odvodnenie: Legislatvno-technick pripomienka.

O

MKSR

K poznmke pod iarou . 5V texte poznmky pod iarou . 5 odporame na konci pripoji tieto slov: ,,v znen neskorch predpisov.". Odvodnenie: Legislatvno-technick pripomienka.

O

MOSR

poznmkam pod iarou Citcie poznmok pod iarou k odkazom odporame upravi v slade s bodmi 49.1. a 50. Prlohy . 1 k Legislatvnym pravidlm vldy Slovenskej republiky. Naprklad v poznmke pod iarou k odkazu 5 odporame na konci pripoji tieto slov : v znen neskorch predpisov., pretoe ustanovenia 76 a 84 zkona . 50/1976 Zb. boli novelizovan viackrt.

O

MPSVRSR

Veobecn pripomienkaOdporame v poznmkach pod iarou zohadova novelizcie citovanch prvnych predpisov, prp. jednotlivch ustanoven prvnych predpisov. Zrove odporame zvi ast vskyt odkazov na poznmky pod iarou v predkladanom nvrhu. Odvodnenie: Legislatvno-technick pripomienka.

O

MSSR

bez pripomienok

O

MVVaSR

celmu materiluOdporame cel obsah vyhlky prehodnoti z hadiska ustanovenia 8a ods. 1 zkona . 523/2004 Z. z., poda ktorho "Dotcie sa poskytuj len na zklade osobitnho zkona v rozsahu, spsobom a za podmienok nm ustanovench alebo ustanovench podrobnejie inm veobecne zvznm prvnym predpisom vydanm na jeho vykonanie; tm nie s dotknut ustanovenia tohto zkona.". Citovan ustanovenie sce umouje vydanie vykonvacieho predpisu, tento ale me upravova len podrobnejie skutonosti ustanoven zkonom. Zkon . 543/2007 Z. z. ako nadriaden prvny predpis navrhovanej vyhlke vak neupravuje nijakm spsobom aspo rmcovo poskytovanie dotci.

O

MVVaSR

k celmu materiluOdporame prehodnotenie poznmkovho apartu, vzhadom na nadbytonos viacerch odkazov (napr. 1 a 5, 17 a 19).

O

MVVaSR

k 1 ods. 1Odporame spresni slov "nzka potreba energie", vzhadom na to, e ich obsah nevyplva jednoznane ani z paragrafovho znenia ani z jeho prlohy.

O

MVVaSR

k 2V odsekoch 1 a 3 odporame slov "Dotcia sa me" nahradi slovami "Dotciu mono". V odseku 1 odporame slov "iadosti o dotciu" nahradi slovami "iadosti o poskytnutie dotcie". Odsek 5 odporame presun do odseku 4 ako nov psmeno.

O

MVVaSR

k 1 ods. 3V psmene a) odporame spresni alebo preformulova pojmy "dom na k", "holodom" a "hrub stavba", ktor nie s v prvnom poriadku definovan. V psmene c) odporame preformulova slov "certifiktom CE", vzhadom na to, e "CE" je oznaenm, nie certifiktom tak, ako to vyplva z nariadenia (E) . 305/2011 - napr. l. 8; pripomienka plat aj pre 3 ods. 2 psm. g).

O

MVVaSR

k poznmkovmu apartuV poznmke pod iarou k odkazu 4 odporame pripoji tieto slov: "v znen zkona . 237/2000 Z. z.", vzhadom na to, e ustanovenie bolo vloen tmto zkonom a doposia nebolo novelizovan. V poznmke pod iarou k odkazu 5 odporame na konci pripoji tieto slov: "v znen neskorch predpisov", vzhadom na to, e ustanoveniu boli novelizovan viac ako raz. V poznmke pod iarou k odkazu 6 odporame na konci pripoji tieto slov: "v znen zkona . 324/2016 Z. z.", vzhadom na to, e ustanovenie bolo doposia novelizovan len raz. Poznmku pod iarou k odkazu 10 odporame preformulova v znen: "STN EN ISO 9001. Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001:2015) (01 320)", vzhadom na revidovan znenie z roku 2015. V poznmke pod iarou k odkazu 11 odporame na konci pripoji tieto slov: "v znen zkona . 171/2015 Z. z.", vzhadom na to, e ustanovenie bolo doposia novelizovan len raz. V poznmke pod iarou k odkazu 12 odporame na konci pripoji tieto slov: "v znen neskorch predpisov", vzhadom na to, e ustanovenie bolo novelizovan viac ako raz. V poznmke pod iarou k odkazu 13 odporame na konci pripoji tieto slov: "v znen zkona . 69/2012 Z. z.", vzhadom na to, e ustanovenie bolo doposia novelizovan len raz. V poznmke pod iarou k odkazu 17 odporame slov "v znen neskorch predpisov" nahradi slovami "v znen zkona . 198/2007 Z. z.", vzhadom na to, e ustanovenie bolo doposia novelizovan len raz. V poznmke pod iarou k odkazu 19 odporame na konci pripoji tieto slov: "v znen zkona . 479/2005 Z. z.", vzhadom na to, e ustanovenie bolo doposia novelizovan len raz.

O

MVVaSR

k 4 ods. 1V vodnej vete odporame slov "Dotcia sa me" nahradi slovami "Dotciu mono". V psmench a) a b) odporame na konci pripoji tieto slov: "mimo zemia hlavnho mesta Slovenskej republiky".

O

MVSR

nvrhuNvrh vyhlky je problematick vzhadom na skutonos, e splnomocovacie ustanovenia 1 ods. 2 zkona o psobnosti orgnov ttnej sprvy pri poskytovan podpory v pdohospodrstve a rozvoji vidieka neumouj vyda vykonvac predpis s navrhovanm obsahom. Predmetn problematika vyaduje zrejme zkonn pravu pri zohadnen skutonosti, e poda kompetennho zkona strednm orgnom ttnej sprvy pre tvorbu a uskutoovanie bytovej politiky je ministerstvo dopravy a vstavby, ktor je gestorom zkona . 443/2010 Z. z. o dotcich na rozvoj bvania a o socilnom bvan v znen neskorch predpisov.

O

MVSR

nvrhuPredloen nvrh vyaduje z legislatvno-technickho hadiska dslednejiu pravu, naprklad a) z nvrhu vyhlky nie je jednoznane zrejm, ktor stavba sa na dan el povauje za dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie, kee chbaj kritri na takto identifikciu, b) v 1 ods. 1 slov Dotcia sa me nahradi slovami Dotciu mono (aj v odsekoch 2 a 3, 2 ods. 1 a 3 a 4 ods. 1); v poznmke pod iarou k odkazu 2 vypusti slov zkona ., ktor s uveden dvakrt, c) v 1 ods. 3 psm. a) vypusti slov (alej len zmluva o zhotoven domu), pretoe tto legislatvna skratka je nevhodn, nepotrebn a v alom texte nvrhu sa ani nepouva; z navrhovanch bodov tohto psmena nie je najm zrejm v treom bode, kedy ide o hrub stavbu, d) v 1 ods. 3 psm. c) slovo deklarovan nahradi inm vhodnm slovom, naprklad poda a zrove gramaticky upravi jednotliv body tohto psmena, e) v 2 ods. 3 slovo vky nahradi inm vhodnejm vrazom, naprklad slovom sumy, kee finann prostriedky nemaj vku; obdobne aj v 4 ods. 1, f) v 2 ods. 4 a 5 slov nie je mon nahradi slovom nemono; v odseku 4 psm. b) slovo viazne ako v danom kontexte nevhodn a nesprvne nahradi naprklad slovom je alebo slovami je zriaden; v odseku 4 psm. b) a c) zjednoti terminolgiu v slovch sa nachdza dom, sa dom nachdza [psmeno b)], ako aj so slovami je zhotoven dom [psmeno c)] a slovami je postaven dom [ 3 ods. 2 psm. i)], g) v 3 ods. 1 vypusti slov (alej len agentra), pretoe tto legislatvna skratka nie je potrebn a v alom texte nvrhu sa nepouva; z rovnakch dvodov vypusti aj legislatvnu skratku v odseku 2 psm. d), h) v 3 ods. 2 vodnej vete slov k iadosti je nahradi slovami iadosti s:; v psmene a) slovo doklad nahradi slovom doklady, pretoe v 8a ods. 5 zkona o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy, na ktor sa odkazuje, s uveden viacer doklady; v psmene k) slov v priebehu ako v danej svislosti nevhodn nahradi naprklad slovom poas alebo slovom do, i) v 4 ods. 1 psm. c) a d) na konci pripoji slovo Bratislavy v slade so zkonom o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo tieto psmen vypusti ako diskriminan, j) v paragrafovom znen nvrhu vyhlky chba vzba na jej prlohu, k) v prlohe vyhlky vodnej vete slov Dotcia bude poskytnut nezohaduj skutonos, e na dotciu nie je prvny nrok, a preto ich treba nahradi slovami Dotciu mono poskytn.

O

MZVaEZSR

K celmu materiluBez pripomienok.

O

MPSR

1 ods. 1 a 3 ods. 2 Navrhujeme jednoznane definova pecifikciu stupa zhotovenia domu (dom na k, holodom, hrub stavba), kee dvodov sprva uvdza, e poda nvrhu vyhlky sa bud podporova dreven rodinn domy, ktor bud zhotoviteom zhotoven v rznych stupoch dokonenia. Oban si me vybera z troch monost stupa dokonenia stavby. Me sa dohodn na hrubej stavbe, holodome alebo dome na k. Uveden by sa malo premietnu tie do 3 ods. 2, ktor ustanovuje povinn prlohy k iadosti o dotciu a definova prslun doklady zodpovedajce stupu zhotovenia domu.

O

MPSR

Doloke vplyvov a predkladacej sprveNavrhujeme zosladi daje tkajce sa vplyvu materilu na rozpoet verejnej sprvy v predkladacej sprve a doloke vybranch vplyvov s analzou vplyvov na rozpoet verejnej sprvy. V doloke vybranch vplyvov bod 9. v asti vplyvy na rozpoet verejnej sprvy, z toho rozpotovo zabezpeen vplyvy, upravi z no na "iastone". V predkladacej sprve doplni negatvny vplyv na rozpoet verejnej sprvy. Zdvodnenie: Uveden vyplva z analzy vplyvov na rozpoet verejnej sprvy, ktor uvdza, e "Finann prostriedky bud zabezpeen v roku 2017 v rmci vdavkov kapitoly MPRV SR zo zdroja ttneho rozpotu, z programu 0910507 z rozvojovch projektov v objeme 1 mil. eur. Financovanie na roky 2018 - 2020 nie je v kapitole rozpotovo zabezpeen. Nvrh rozpotu na roky 2018 - 2020 bol zaslan na MF SR a realizcia dotcie na zhotoven dreven dom s nzkou potrebou energie je sasou prioritnch vdavkov rezortu. Rokovania s Ministerstvom financi SR v svislosti s prioritami kapitoly MPRV SR na roky 2018 - 2020 sa zatia neuskutonil".

O

NBS

k 2 ods. 4 psm. b)K 2 ods. 4 psm. b) 2 ods. 4 ustanovuje dvody, ktor vyluuj poskytnutie dotcie. V psmene b) je uveden dvod neposkytnutia dotcie existencia vecnho bremena alebo zlonho prva viaznceho na pozemku alebo na dome. Navrhujeme bliie pecifikova druh vecnho bremena viaznceho na pozemku, ktor je prekkou poskytnutia dotcie. Odvodnenie: Vyli z monosti zskania dotcie vlastnkov pozemkov na ktorch viazne akkovek vecn bremeno, bez bliej pecifikcie tohto vecnho bremena pokladme za neodvodnen. Ak na pozemku viazne naprklad vecn bremeno spovajce v povinnosti vlastnka nehnutenosti strpie umiestnenie elektrickej alebo vodovodnej prpojky v prospech susednho pozemku alebo prvo prechodu cez nehnutenos, prvo odberu vody zo studne a podobne, nevidme iaden dvod na neposkytnutie dotcie, ak deklarovanm cieom navrhovanej pravy m by a efektvnos pouitia dotcie a vytvorenie o najjednoduchch podmienok pre poskytovanie dotcie obanom Slovenskej republiky.

O

OAPSVLVSR

Veobecne k nvrhuNvrh vyhlky bol vypracovan na zklade splnomocovacieho ustanovenia 1 ods. 2 zkona . 543/2007 Z. z. o psobnosti orgnov ttnej sprvy pri poskytovan podpory v pdohospodrstve a rozvoja vidieka. Zkon . 543/2007 Z. z. upravuje poskytovanie podpory v ponohospodrstve, pdohospodrstve, potravinrstve, lesnom hospodrstve, rybnom hospodrstve a na rozvoj vidieka. Domnievame sa vak, e poskytovanie dotcii na obstaranie drevodomu nie je podporou v priamej svislosti s poskytovanm podpory poda zkona . 543/2007 Z. z.. iadame takto splnomocovacie ustanovenie vypusti. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

OAPSVLVSR

K doloke zluitenostiiadame doplni do bodu 3 (problematika nvrhu prvneho predpisu) medzi legislatvne akty doloky zluitenosti Nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. v. E L 88, 4.4.2011) v platnom znen.

O

OAPSVLVSR

K poznmke pod iarouiadame v poznmke pod iarou k odkazu . 9 upravi publikan zdroj nariadenia (E) . 305/2011 nasledovne: Nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. v. E L 88, 4.4.2011) v platnom znen.

O

OAPSVLVSR

K 2 ods. 1iadame vypusti podmienku, na zklade ktorej dotciu mono poskytn iadateovi, ktorm je oban Slovenskej republiky s trvalm pobytom v obci, na ktorej zem dom nachdza. Tak obmedzenie me predstavova prekku vonho pohybu a pobytu osb na zem Eurpskej nie. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

PMSR

1 nvrhu vyhlkyDo 1 je potrebn doplni el, na ktor je dotcia poskytovan. Odvodnenie: Z textu nvrhu vyhlky nie je zrejm, na ak el je dotcia poskytovan, ak cie poskytovanie dotcie sleduje. Text veobecnej asti dvodovej sprvy (str. 18, bod 20.) uvdza ako jeden z cieov napr. podporu vstavby drevench domov s nzkou potrebou energie, predkladacia sprva uvdza napr. zvenie domceho dopytu po vrobkoch z dreva alebo podporu bvania obanov SR na vidieku.

O

PMSR

3 ods.2 nvrhu vyhlkyDo 3 ods. 2 je potrebn doplni ako prlohu k iadosti: vyhlsenie iadatea o tom, e v rodinnom dome, na ktor iada dotciu alebo na pozemku, na ktorom je zhotoven dom, na ktor iada dotciu, nevykonva hospodrsku innos. Odvodnenie: Predmetn potvrdenie iadatea je nutnou podmienkou poskytnutia dotcie mimo pravidiel ttnej, resp. minimlnej pomoci.

O

PMSR

2 ods.4 nvrhu vyhlkyV 2 ods. 4 je potrebn spresni znenie psm. c) v tom smere, e dotciu nie je mon poskytn, ak je prjemcom dotcie subjekt vykonvajci hospodrsku innos v rodinnom dome, na ktor iada dotciu alebo na pozemku, na ktorom je zhotoven dom, na ktor iada dotciu, s odkazom pod iarou v znen: 5 ods. 2 zkona . 358/2015 o prave niektorch vzahov v oblasti ttnej pomoci a minimlnej pomoci a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o ttnej pomoci). Zrove, v tejto svislosti odporame zvi pouitie, resp. spresnenie odkazov pod iarou, ktor predpokladaj ako prjemcu dotcie podnikatesk subjekt (odkaz pod iarou . 12 - 8a ods. 4 zkona . 523/2004 Z. z.). Odvodnenie: Predpokladme, e myslom predkladatea nvrhu vyhlky bolo vyli poskytovanie dotcie poda nvrhu vyhlky ako ttnej, resp. minimlnej pomoci (v slade s nzvom bodu . 15 na str. 17 veobecnej asti dvodovej sprvy, bodom 3. na str. 3 veobecnej asti dvodovej sprvy, druh odsek). Vzhadom na to je potrebn, aby z textu nvrhu vyhlky bolo mon jednoznane vyli poskytovanie dotcie ako ttnej alebo minimlnej pomoci, a teda z okruhu prjemcov jednoznane vyli podniky v zmysle pravidiel ttnej pomoci. Znenie 2 ods. 4 psm. c) nvrhu vyhlky, ktor vyluuje z predmetu podpory tak dom alebo pozemok s domom, na ktorom je prevdzkare (i s prslunmi demontratvnymi odkazmi), nevyluuje dostatonm spsobom z okruhu prjemcov podpory podnikatesk subjekty. Podniky s v slade s pravidlami ttnej pomoci definovan ako subjekty vykonvajce hospodrsku innos bez ohadu na ich prvne postavenie a spsob ich financovania (t. j. napr. i obianske zdruenie v zmysle pravidiel ttnej pomoci me predstavova podnik). Viacer podmienky uveden v 8a ods. 4 zkona . 523/2004 Z. z. s v prpade, ak prjemcom nie je podnikatesk subjekt, nadbyton (napr. podmienka zkazu neleglneho zamestnvania, podmienka nenachdza sa v konkurze, a i.).

O

PMSR

veobecne k celmu materiluV nadvznosti na pripomienku k 1 nvrhu, v texte nvrhu vyhlky, i v jej samotnom nzve odporame jednoznane vymedzi, i sa dotcia poskytuje na zhotoven dreven rodinn dom alebo na zhotovenie drevenho rodinnho domu. Odvodnenie: Text veobecnej asti dvodovej sprvy uvdza, e dotciu bude mon poskytn na vstavbu drevenho rodinnho domu... (str. 12, bod 10.), taktie, e dom je postaven s podporou ttu (str. 17, bod 16.), predmetom podpory bud ...domy, ktor bud zhotoviteom zhotoven v rznych stupoch dokonenia (str. 11, bod 9.) na rozdiel od nzvu nvrhu vyhlky i vymedzenia obsiahnutho v 1 ods. 1 - na zhotoven dreven rodinn dom.

O

PMSR

2 ods. 1 nvrhu vyhlkyZnenie 2 ods. 1 tkajce sa podmienky trvalho pobytu pre iadatea v obci, na ktorej zem sa nachdza dom, odporame spresni a preformulova. Odvodnenie: Text nepecifikuje, v ktorom okamihu mus ma iadate trval pobyt v obci (napr. v okamihu podania iadosti o dotciu). V prpade, ak je cieom podpory poda nvrhu vyhlky podpori bvanie v tomto type domov, je podmienka trvalho pobytu v obci obmedzujca (vyluovala by vetkch zujemcov, ktor si kpili pozemok na vstavbu takhoto domu v obci, kde ete nemaj trval pobyt, ale kam sa chc po vstavbe takhoto domu presahova).

O

PMSR

2 ods. 1 nvrhu vyhlkyZnenie 2 ods. 1 tkajce sa podmienky trvalho pobytu pre iadatea v obci, na ktorej zem sa nachdza dom, odporame spresni a preformulova. Odvodnenie: Text nepecifikuje, v ktorom okamihu mus ma iadate trval pobyt v obci (napr. v okamihu podania iadosti o dotciu). V prpade, ak je cieom podpory poda nvrhu vyhlky podpori bvanie v tomto type domov, je podmienka trvalho pobytu v obci obmedzujca (vyluovala by vetkch zujemcov, ktor si kpili pozemok na vstavbu takhoto domu v obci, kde ete nemaj trval pobyt, ale kam sa chc po vstavbe takhoto domu presahova).

O

RZSR

materilu ako celku1. Veobecn pripomienka k materilu ako celku S proklamovanm cieom nvrhu vyhlky, ktorm je zvenie domceho dopytu po vrobkoch z dreva ako dleitho predpokladu zvenia miery domceho spracovania a vyuitia surovho dreva, a tm aj zamestnanosti v tomto sektore, ako aj s cieom podpori bvanie obanov Slovenskej republiky najm na vidieku a zni energetick nronos bvania mono samozrejme shlasi. Nvrh vyhlky vak, a to od dvodovej sprvy a po vlastn nvrh vykazuje vea nepresnost, zbytonho vysvetovania, nesprvnych odkazov, nedvodn zniovanie (v prpade hlavnho mesta SR Bratislavy) i zvyovanie podpory at. Na zklade uvedenho odporame nvrh vyhlky zsadne prepracova.

Z

RZSR

3. Zsadn pripomienka k 1, ods. 3, psm. c) bod 4Bod 4 iadame nahradi novm psm. d), ktorho bude znie: d) ktor je zhotoven z vrobkov vrobcu s certifikovanm systmom manarstva kvality poda ISO 9001 a/alebo zhotovite m certifikovan systm manarstva kvality poda ISO 9001. Poznmku pod iarou 10) navrhujeme nahradi textom: zaveden ako STN EN ISO 9001: 2016 Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320). Odvodnenie: Legislatvna zrozumitenos podmieujca efektivitu uplatnenia a aplikovatenos vyhlky v praxi.

Z

RZSR

2. Zsadn pripomienka k 1, ods. 3, psm. c)RZ navrhuje nahradi navrhnut znenie 1 ods. 3 psm. c) nasledovne: c) ktor je zhotoven zo stavebnch vrobkov spajcich poiadavky prvnych predpisov upravujcich sprstupovanie a uvdzanie stavebnch vrobkov na trh x). S tm, e Poznmka pod iarou x) bude znie: X) zkon . 133/2013 Z. z. o stavebnch vrobkoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 91/2016 Z. z., vyhlka Ministerstva dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja SR . 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupn stavebnch vrobkov a systmy posudzovania parametrov v znen vyhlky . 177/2016 Z. z. a nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. V. E L 088, 4. 4. 2011) v platnom znen. Odvodnenie: Legislatvna zrozumitenos podmieujca efektivitu uplatnenia a aplikovatenos vyhlky v praxi.

Z

NMSSR

vlastnmu materiluNavrhujeme nasledovn znenie poznmky pod iarou k odkazu 10: "10) STN EN ISO 9001 Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320).". Odvodnenie: Slad so sstavou platnch slovenskch technickch noriem a s pravidlami na uvdzanie noriem stanovenmi Legislatvnymi pravidlami vldy.

O

NMSSR

celmu materiluNavrhujeme zasla nvrh vyhlky Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rozsahu, podmienkach a spsobe poskytovania dotcie na zhotoven dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie na vntrokomunitrne pripomienkov konanie poda smernice EP a Rady (E) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovan informci v oblasti technickch predpisov a pravidiel vzahujcich sa na sluby informanej spolonosti poda poiadaviek zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov a nariadenia vldy SR . 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a nleitostiach poskytovania informci o nvrhu technickho predpisu, a v tejto svislosti upravi materil a sprievodn dokumenty poda prslunch ustanoven Legislatvnych pravidiel vldy SR. Odvodnenie: Predloenm nvrhom sa zavdza podpora na vstavbu drevench rodinnch domov s nzkou potrebou energie, ktor bude mon poskytn ak dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie bude vyhovova technickm pecifikcim uvedenm v nvrhu, s cieom zni energetick nronos bvania, zmeni sprvanie obyvatestva Slovenskej republiky a zvi zujem obyvatestva o dreven rodinn domy s nzkou potrebou energie. Nvrh vyhlky je teda predpisom s fiklnou/finannou poiadavkou poda 2 ods. 1 psm. h) zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobky a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov, na ktor sa vzahuje notifikan povinnos poda smernice (E) 2015/1535 a mal by by predloen na vntrokomunitrne pripomienkov konanie poda tejto smernice. Predpis, na ktor sa vzahuje notifikan povinnos poda smernice 2015/1535 (E), a ktor nebol takmto spsobom oznmen, nie je poda Rozhodnutia Eurpskeho sdneho dvora C-194/94 v prpade CIA Security vymoiten.

O

PPVII

3 ods. 2 psm. i)Psmeno i) je potrebn vypusti. V zmysle ustanovenia 17 ods. 5 zkona . 305/2013 Z. z. o eGovernmente upozorujeme predkladatea na prehodnotenie danho ustanovenia. Orgn verejnej moci me poadova daje alebo skutonosti len v prpadoch vymenovanch v dotknutom paragrafe zkona o eGov. Legislatvno-technick pripomienka

O

PPVII

Veobecne k textuSlov "dotcia sa me poskytn" odporame nahradi slovami "dotciu mono poskytn". Gramatick pirpomienka

O

PPVII

vodn vetaUpozorujeme predkladatea na mon neslad predmetu pravy s obsahom 1 ods. 2 zkona . 543/2007 Z. z. 1 ods. 1 psm. a) zkona toti neuvdza monos poskytnutia podpory na dreven domy. Dan problematiku je primrne potrebn upravi zkonnm spsobom a to doplnenm 1 ods. 1 psm. a). Legislatvno-technick pripomienka

O

PVSR

celmu materiluBez pripomienok.

O

VO

celmu materilubez pripomienok

O

VSR

K 1 ods. 3 navrhujeme doplni bod 4, ktor znie20 000 eur vrtane dane z pridanej hodnoty, ak ide o hrub stavbu , ktor sa nachdza na zem obce v najmenej rozvinutom okrese (doplni odkaz na 2 ods. 1 zkona . 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutch okresov a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov) Odvodnenie: Znenie ceny hrubej stavby v tchto okresoch pome zvi dostupnos bvania aj pre marginalizovan rmske komunity, pre ktor by navrhovan pvodn hranica obstarvacej ceny bola nedosiahnuten.

O

VSR

K 4 ods. 2 Navrhujeme navi dotcie na dom, ktor sa nachdza na zem obce v najmenej rozvinutom okrese z 2000 eur na 4000 eur. Odvodnenie: Navenm dotcie pre domy nachdzajce sa na zem obce v najmenej rozvinutom okrese sa zlep prstup k bvaniu, ktor je prve na tomto zem najproblematickej pre marginalizovan rmske komunity . Zvenm vky dotcie sa tak ete viac podpor stavba drevench rodinnch domov s nzkou potrebou energie tam, kde je ich stavba najviac iadan.

O

Verejnos

nvrhu Na zklade tejto vyhlky vznik nrok na dotcie aj na domy, ktor bud zmontovan z panelov vyrobench mimo Slovenska. Podiel drevnej hmoty na drevodomoch je len 15 %. Nejde teda len o podporu slovenskho drevrenskeho priemyslu.

O

Verejnos

1Odporame do 1 ods. 3 zkona doplni poiadavku na geografick pvod pouitho drevnho materilu: Vrobky z masvneho dreva pouit na hrub stavbu domu musia by pochdza z drevnej suroviny vyaenej v SR a musia by vyroben v rmci reazca spracovania dreva v SR. Odvodnenie: Takto odporanie je v slade s Aknm plnom Nrodnho programu vyuitia potencilu dreva Slovenskej republiky, strategick cie 2 Efektvne vyuvanie dreva, podpora zamestnanosti v lesncko-drevrskom sektore, opatrenie 2.6 Zvi zhodnotenie surovho dreva, opatrenie 2.7 Podporova domce spracovanie surovho dreva a reziva. Dkazom na overenie je platn certifikt COC dodvatea drevnho materilu, obchodn dokumentcia obsahujca vyhlsenie o certifikovanom stave materilu, kontrola dokumentcie o pvode dreva v dodvateskom reazci.

O

Verejnos

1Odporame do 1 ods. 3 zkona doplni poiadavku na pvod pouitho drevnho materilu z trvalo udratench zdrojov: Na dreven materil pouit na hrub stavbu domu sa vzahuj platn certifikty udratenho obhospodarovania lesov a spotrebiteskho reazca vydan nezvislou treou stranou systmom certifikcie PEFC alebo FSC. Ak produkt alebo produktov rad zaha necertifikovan materil, mus sa preukza, e necertifikovanho materilu je menej ne 30 percent, a e sa na vzahuje overovac systm, ktorm sa zabezpe, e pochdza z leglnych zdrojov a spa alie poiadavky systmu certifikcie necertifikovanho materilu. Odvodnenie: Takto odporanie je v slade s Aknm plnom Nrodnho programu vyuitia potencilu dreva Slovenskej republiky, strategick cie 4 Zlepovanie domceho dopytu po vrobkoch z dreva v slade s princpmi trvalej udratenosti, opatrenie 4.1 Podporova rozvoj vroby a spotreby vrobkov na bze dreva, ktor maj potencil zni negatvne vplyvy na ivotn prostredie, ako s dreven stavby, montovan stavby, stavebn vrobky, vrobky z dreva dennej spotreby a pod., opatrenie 4.2 Zvyova vmeru certifikovanch lesov a potu spotrebiteskch reazcov lesnch produktov. Podpora pouvania certifikovanch vrobkov je zrove sasou kritri zelenho obstarvania E pre vek mnostvo vrobkov (http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm), resp. prruky pre zelen verejn obstarvanie (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf). Dkazom na overenie je platn certifikt COC dodvatea drevnho materilu a obchodn dokumentcia obsahujca vyhlsenie o certifikovanom stave materilu.

O

Verejnos

nvrhu V dvodovej sprve sa uvdza, e vyhlka je opatrenm na zlepenie stavu lesncko-drevrskeho sektora vyplvajcich z implementcie Aknho plnu Nrodnho programu vyuitia potencilu dreva SR. Jednou z priort Nrodnho lesnckeho programu je podpora vyuvania dreva z lesov SR. Ministerstvo touto vyhlkou vytvra pilotn projekt, ktor sa m sta systematickou podporou na vstavbu drevench rodinnch domov s nzkou potrebou energie. Ak ide o systematick nstroj, preo s touto vyhlkou diskriminovan domci vrobcovia stavebnch hmt, resp. stavebnch firiem, ktor stavaj domy z kvalitnch siliktovch materilov a ktor tie v prevanej miere vyuvaj domce suroviny? Vetky novostavby u zo zkona musia by realizovan v energetickej triede A1 (A0). Aj vo vine siliktovch stavieb sa pouva mnostvo dreva, naprklad na krovy, okn, dvere, obklady, podlahy. Kontatovanie, e nvrh vyhlky nebude ma vplyv na podnikatesk prostredie, je nepravdiv a zavdzajce. Jej uplatnenm djde k neprpustnej deformcii trhu.

O

ZSPS

K 1, ods. 3, psm. c) bod 4 Bod 4 iadame nahradi novm psm. d), ktorho bude znie: d) ktor je zhotoven z vrobkov vrobcu s certifikovanm systmom manarstva kvality poda ISO 9001 a/alebo zhotovite m certifikovan systm manarstva kvality poda ISO 9001. Poznmku pod iarou 10) navrhujeme nahradi textom: zaveden ako STN EN ISO 9001: 2016 Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320). Spolon odvodnenie: legislatvna zrozumitenos podmieujca efektivitu uplatnenia a aplikovatenos vyhlky v praxi

Z

ZSPS

K 1, ods.1Navrhujeme nahradi slov "s nzkou potrebou energie" slovami "s nzkou potrebou tepla na vykurovanie" Odvodnenie: Potreba energie zaha rad technickch systmov (vykurovanie a prprava teplej vody), km rodinn dom na bze dreva je charakteristick tm, e ovplyvuje potrebu tepla na vykurovanie, ktor sa preukazuje poda STN 73 05340-2: 2012/Z1: 2016. V prvom rade mus preukza drevodom splnenie energetickho kritria poda STN; poiadavka na A1 a 0 by mala nasledova ako druh podmienka na poskytnutie dotcie.

Z

ZSPS

K 2 ods. 1Odporame vypusti slov "Slovenskej republiky" Odvodnenie: z najvou pravdepodobnosou ide o diskriminciu obanov inch lenskch ttov E, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska, ako aj o obmedzenie obchodnho priestoru pre zhotoviteov stavieb.

O

ZSPS

K nvrhu materilu veobecneS proklamovanm cieom nvrhu vyhlky, ktorm je zvenie domceho dopytu po vrobkoch z dreva ako dleitho predpokladu zvenia miery domceho spracovania a vyuitia surovho dreva, a tm aj zamestnanosti v tomto sektore, ako aj s cieom podpori bvanie obanov Slovenskej republiky najm na vidieku a zni energetick nronos bvania mono samozrejme shlasi. Nvrh vyhlky vak, a to od dvodovej sprvy a po vlastn nvrh vykazuje vea nepresnost, zbytonho vysvetovania, nesprvnych odkazov, nedvodn zniovanie (v prpade hlavnho mesta SR Bratislavy) i zvyovanie podpory priom z nvrhu ani nevyplva, e zhotoviteom me by len podnikatesk subjekt, ktor vyuva vrobky z dreva aenho na Slovensku ...! iadame stiahnutie nvrhu vyhlky z legislatvneho konania a jej zsadn prepracovanie.

Z

ZSPS

K 1, ods. 3, psm. c) iadame nahradi navrhnut znenie 1 ods. 3 psm. c) nasledovne: c) ktor je zhotoven zo stavebnch vrobkov spajcich poiadavky prvnych predpisov upravujcich sprstupovanie a uvdzanie stavebnch vrobkov na trh x). S tm, e Poznmka pod iarou x) bude znie: X) zkon . 133/2013 Z. z. o stavebnch vrobkoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 91/2016 Z. z., vyhlka Ministerstva dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja SR . 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupn stavebnch vrobkov a systmy posudzovania parametrov v znen vyhlky . 177/2016 Z. z. a nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. V. E L 088, 4. 4. 2011) v platnom znen.

Z

ZSPS

K 4 iadame vypusti bez nhrady v ods. 1 psmen c) a d) bez nhrady. Odvodnenie: ide o nedvodn obmedzenie obchodnho priestoru pre zhotoviteov stavieb a v konenom dsledku o znenie pozitv, ktor by mala tto vyhlka prinies v zujme proklamovanho ciea: zvi mieru domceho spracovania a vyuitia surovho dreva.

Z

ZSPS

K 2 ods. 5iadame vypusti ods. 5 bez nhrady. Odvodnenie: vznik oprvnen otzka, ako me iadate vedie, i "zhotovite domu uzatvoril zmluvu o zhotoven domu s viac ako desiatimi iadatemi, ktor podali iados v roku, v ktorom sa poskytuje dotcia" ?!

O

NBSR

Odoslan bez pripomienok

JDSR

Odoslan bez pripomienok

SR

Odoslan bez pripomienok

MZSR

Odoslan bez pripomienok

Vysvetlivky kpouitm skratkm vtabuke:

O obyajn

Z zsadn

Recommended

View more >