V1 2016 prac - unms.sk ? STN EN ISO 8098 (30 9041) 11/2014 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na

  • Published on
    11-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Ronk 2016 slo 1 V Bratislave 26. janura 2016 Cena 8,95 O B S A H 1. Normalizcia Oznmenie NMS SR . 283/2016 o slovenskch technickch normch k NV SR . 404/2007 Z. z. (veobecn bezpenos vrobkov) ............................................ 2 Oznmenie NMS SR o schvlen slovenskch technickch noriem, ich zmien, oprv a zruen .................................................................... 6 Oznmenie NMS SR o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm ........................................................... 10 Oznmenie NMS SR o vydan technickch normalizanch informci ........................................................................................................ 23 Oznmenie NMS SR o zverejovan plnu technickej normalizcie .............................................................................................................. 24 Oznmenie NMS SR o verejnom prerokovan nvrhov eurpskych a medzinrodnch noriem .................................................................... 24 Oznmenie NMS SR o verejnom prerokovan nvrhov pvodnch STN ....................................................................................................... 25 2. Metrolgia Oznmenie NMS SR o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen neskorch predpisov ................................................................ 26 3. Skobnctvo 4. Akreditcia Zoznam driteov platnch osveden o slade so sprvnou laboratrnou praxou k 31. 1. 2016 ................................................. 27 5. Rzne Oznmenie Informanho strediska WTO o notifikcich lenov Dohody o technickch prekkach obchodu a Dohody o uplatovan sanitrnych a fytosanitrnych opatren WTO .................................................................................................................................. 30 6. Prevzat informcie Vestnk NMS SR . 1/2016 2 Oznmenie . 283/2016 radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR oznamuje poda 3 ods. 4 psm. a) nariadenia vldy Slovenskej republiky . 404/2007 Z. z. o veobecnej bezpenosti vrobkov slovensk technick normy, ktor preberaj eurpske normy, na ktor odkazuje Komisia ES v radnom vestnku Eurpskych spoloenstiev. Toto oznmenie nahrdza Oznmenie NMS SR . 271/2015 uverejnen vo Vestnku NMS SR . 5/2015. Slovensk technick normy preberajce EN, na ktor bol publikovan odkaz v radnom vestnku E, sria C, . 335 z 9. 10. 2015. STN Triediaci znak Dtum vydania Nzov Harmonizovan EN/ zmena STN EN ISO 8098 (30 9041) 11/2014 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle pre mal deti (ISO 8098: 2014) EN ISO 8098: 2014 STN EN ISO 4210-1 (30 9042) 09/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 1: Termny a defincie (ISO 4210-1: 2014) EN ISO 4210-1: 2014 STN EN ISO 4210-2 (30 9042) 09/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 2: Poiadavky na mestsk a cestovn bicykle, bicykle pre mladch, horsk a pretekrske bicykle (ISO 4210-2: 2014) EN ISO 4210-2: 2014 STN EN ISO 4210-3 (30 9042) 09/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 3: Veobecn metdy skania (ISO 4210-3: 2014) EN ISO 4210-3: 2014 STN EN ISO 4210-4 (30 9042) 12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 4: Metdy skania bzd (ISO 4210-4: 2014, opraven verzia z 1. 11. 2014) EN ISO 4210-4: 2014 STN EN ISO 4210-5 (30 9042) 12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 5: Metdy skania riadenia (ISO 4210-5: 2014, opraven verzia z 1. 2. 2015) EN ISO 4210-5: 2014 STN EN ISO 4210-6 (30 9042) 11/2014 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 6: Skobn metdy rmov a vidlc (ISO 4210-6: 2014) EN ISO 4210-6: 2014 STN EN ISO 4210-7 (30 9042) 12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 7: Metdy skania kolies a rfikov (ISO 4210-7: 2014) EN ISO 4210-7: 2014 STN EN ISO 4210-8 (30 9042) 12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 8: Metdy skania pedlov a hnacej sstavy (ISO 4210-8: 2014, opraven verzia z 1. 11. 2014) EN ISO 4210-8: 2014 STN EN ISO 4210-9 (30 9042) 12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 9: Metdy skania sediel a stpikov sediel (ISO 4210-9: 2014) EN ISO 4210-9: 2014 STN EN 14872 (30 9054) 10/2006 Bicykle. Vstroj bicyklov. Nosie batoiny EN 14872: 2006 STN EN 60065 STN EN 60065/A12 (36 7000) 09/2003 08/2011 Audioprstroje, videoprstroje a podobn elektronick prstroje. Poiadavky na bezpenos EN 60065: 2002 EN 60065: 2002/A12: 2011 STN EN 60950-1 STN EN 60950-1/A12 (36 9060) 02/2007 08/2011 Zariadenia informanch technolgi. Bezpenos. as 1: Veobecn poiadavky EN 60950-1: 2006 EN 60950-1: 2006/A12: 2011 1. NORMALIZCIA Vestnk NMS SR . 1/2016 3 STN EN 16156 (56 9560) 05/2011 Cigarety. Hodnotenie vznietivho potencilu. Poiadavky na bezpenos EN 16156: 2010 STN EN ISO 12863 (56 9561) 02/2011 Normalizovan skobn metda na stanovenie vznietivho potencilu cigariet (ISO 12863: 2010) EN ISO 12863: 2010 STN EN 13120+A1 (74 6259) 07/2014 Vntorn clony. Poiadavky na bezpenos EN 13120: 2009+A1: 2014 STN EN 16433 (74 6263) 07/2014 Vntorn clony. Ochrana pred rizikom ukrtenia. Skobn metdy EN 16433: 2014 STN EN 16434 (74 6264) 07/2014 Vntorn clony. Ochrana pred rizikom ukrtenia. Poiadavky a skobn metdy na bezpenostn zariadenia EN 16434: 2014 STN EN 14682 (80 7007) 05/2015 Bezpenos detskho obleenia. nry a sahovacie nry na detskom obleen. pecifikcie EN 14682: 2014 STN EN 1129-1 (91 1002) 10/2001 Nbytok. Sklpacie postele. Bezpenostn poiadavky a skanie. as 1: Bezpenostn poiadavky EN 1129-1: 1995 STN EN 1129-2 (91 1002) 10/2001 Nbytok. Sklpacie postele. Bezpenostn poiadavky a skanie. as 2: Skobn metdy EN 1129-2: 1995 STN EN 1130-1 (91 1016) 10/2001 Nbytok. Jasle a kolsky do bytovch priestorov. as 1: Bezpenostn poiadavky EN 1130-1: 1996 STN EN 1130-2 (91 1016) 10/2001 Nbytok. Jasle a kolsky do bytovch priestorov. as 2: Skobn metdy EN 1130-2: 1996 STN EN 581-1 (91 1601) 06/2006 Vonkaj nbytok. Sedac a stolov nbytok na kempingov a domce pouitie a pouitie v nebytovch budovch. as 1: Veobecn bezpenostn poiadavky EN 581-1: 2006 STN EN 957-10 (94 0201) 02/2006 Stacionrne trningov zariadenia. as 10: Trenary s pevnm kolesom alebo bez vonobehu, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 957-10: 2005 STN EN 957-2 (94 0201) 01/2004 Stacionrne trningov zariadenia. as 2: Posilovacie trningov zariadenia, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 957-2: 2003 STN EN 957-4+A1 (94 0201) 08/2010 Stacionrne trningov zariadenia. as 4: Posilovacie lavice, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy (Konsolidovan text) EN 957-4: 2006+A1: 2010 STN EN 957-5 (94 0201) 07/2009 Stacionrne trningov zariadenia. as 5: Stacionrne bicyklov cvienia a posilovacie trningov zariadenia pre horn as tela. alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 957-5: 2009 STN EN 957-6+A1 (94 0201) 11/2014 Stacionrne trningov zariadenia. as 6: Beeck psy, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 957-6: 2010+A1: 2014 STN EN 957-7 (94 0201) 07/2002 Stacionrne trningov zariadenia. as 7: Veslovacie trningov zariadenia, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 957-7: 1998 STN EN 957-8 (94 0201) 07/2002 Stacionrne trningov zariadenia. as 8: liapacie a stpacie zariadenia a simultory vstupu do schodov, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 957-8: 1998 Vestnk NMS SR . 1/2016 4 STN EN 957-9 (94 0201) 01/2004 Stacionrne trningov zariadenia. as 9: Elipsovit trningov zariadenia, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 957-9: 2003 STN EN ISO 20957-1 (94 0201) 01/2014 Stacionrne trningov zariadenia. as 1: Veobecn bezpenostn poiadavky a skobn metdy (ISO 20957-1: 2013) EN ISO 20957-1: 2013 STN EN 12197 (94 0306) 09/2001 Vybavenie telocvin. Hrazdy. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 12197: 1997 STN EN 12196 (94 0314) 01/2004 Vybavenie telocvin. Kone a kozy. Poiadavky na funknos a bezpenos, skobn metdy EN 12196: 2003 STN EN 913 (94 0324) 04/2009 Gymnastick nradie. Veobecn bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 913: 2008 STN EN 914 (94 0325) 04/2009 Gymnastick nradie. Paraleln bradl a bradl s odlinou vkou rd. Poiadavky a skobn metdy vrtane bezpenosti EN 914: 2008 STN EN 915 (94 0326) 04/2009 Gymnastick nradie. Bradl s odlinou vkou rd. Poiadavky a skobn metdy vrtane bezpenosti EN 915: 2008 STN EN 916 (94 0327) 01/2004 Gymnastick nradie. Gymnastick debny. Poiadavky a skobn metdy vrtane bezpenosti EN 916: 2003 STN EN 13219 (94 0331) 04/2009 Gymnastick nradie. Trampolny. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy EN 13219: 2008 STN EN 12346 (94 0346) 04/2002 Vybavenie telocvin. Rebriny, mriekov rebrky a plhacie rmy. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 12346: 1998 STN EN 12655 (94 0347) 07/2002 Gymnastick nradie. Kruhy. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy EN 12655: 1998 STN EN 12432 (94 0348) 04/2002 Vybavenie telocvin. Kladiny. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy EN 12432: 1998 STN EN 15649-1+A2 (94 0542) 05/2014 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 1: Klasifikcia, materily, veobecn poiadavky a skobn metdy EN 15649-1: 2009+A2: 2013 STN EN 15649-2+A2 (94 0542) 09/2013 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 2: Spotrebitesk informcie EN 15649-2: 2009+A2: 2013 STN EN 15649-3+A1 (94 0542) 06/2012 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 3: alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy na prostriedky triedy A (Konsolidovan text) EN 15649-3: 2009+A1: 2012 STN EN 15649-4+A1 (94 0542) 06/2012 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 4: alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy na prostriedky triedy B (Konsolidovan text) EN 15649-4: 2010+A1: 2012 STN EN 15649-5 (94 0542) 04/2010 Plvajce vrobky na von as na pouitie na a vo vode. as 5: alie pecifick poiadavky a skobn metdy pre prostriedky triedy C EN 15649-5: 2009 STN EN 15649-6+A1 (94 0542) 05/2014 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 6: alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy na prostriedky triedy D EN 15649-6: 2009+A1: 2013 STN EN 15649-7 (94 0542) 04/2010 Plvajce vrobky na von as na pouitie na a vo vode. as 7: alie pecifick poiadavky a skobn metdy pre prostriedky triedy E EN 15649-7: 2009 Vestnk NMS SR . 1/2016 5 STN EN 13319 (94 0914) 04/2003 Potpask vybavenie. Hbkomery a hbkomery kombinovan s merami asu. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy EN 13319: 2000 STN EN 13899 (94 2706) 01/2004 Kolieskov portov vybavenie. Kolieskov korule. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 13899: 2003 STN EN 1651 (94 2811) 07/2002 Zariadenia na padkov lietanie. Postroje. Bezpenostn poiadavky a skky pevnosti kontrukcie EN 1651: 1999 STN EN 12491 (94 2812) 07/2003 Zariadenia na padkov lietanie. Zlon padky. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 12491: 2001 STN EN 12221-1+A1 (94 3007) 01/2014 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Zariadenia na prebaovanie v domcnosti. as 1: Bezpenostn poiadavky EN 12221-1: 2008+A1: 2013 STN EN 12221-2+A1 (94 3007) 01/2014 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Zariadenia na prebaovanie v domcnosti. as 2: Skobn metdy EN 12221-2: 2008+A1: 2013 STN EN 14344 (94 3009) 02/2005 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Detsk sedaky na bicykle. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 14344: 2004 STN EN 1466 (94 3011) 04/2015 Vrobky uren na starostlivos o deti. Prenosn taky a stojany. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 1466: 2014 STN EN 1930 (94 3013) 06/2012 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Bezpenostn zbrany. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 1930: 2011 STN EN 1273 (94 3015) 10/2005 Vrobky pre deti a starostlivos o deti. Detsk chodky. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 1273: 2005 STN EN 13209-1 (94 3016) 03/2005 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Nosidl na deti. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy. as 1: Nosidl na chrbt s rmom EN 13209-1: 2004 STN EN 14350-1 (94 3019) 02/2005 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Vybavenie na pitie. as 1: Veobecn a mechanick poiadavky a skky EN 14350-1: 2004 STN EN 16281 (94 3030) 08/2013 Vrobky na ochranu det. Blokovacie/Zaisovacie zariadenia zabezpeen proti pouitiu demi, namontovan spotrebiteom na okn a balknov dvere. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 16281: 2013 STN EN ISO 9994 (94 5201) 01/2007 Zapaovae. Bezpenostn poiadavky (ISO 9994: 2005) EN ISO 9994: 2006 STN EN 14059 (94 5220) 05/2004 Dekoratvne olejov lampy. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy EN 14059: 2002 prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. predseda NMS SR v. r. Vestnk NMS SR . 1/2016 6 Oznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o schvlen slovenskch technickch noriem, ich zmien, oprv a zruen rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky oznamuje poda 5 a 6 zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen z-kona . 436/2001 Z. z. a zkona . 254/2003 Z. z., e schvlil alej uveden slovensk technick normy, ich zmeny, opravy alebo zruenie. Ing. Mria Semanov poveren riadenm odboru technickej normalizcie v. r. Schvlen STN 1. STN EN ISO 9001 (01 0320) Systmy manarstva kvality.Poiadavky (ISO 9001: 2015) (EN ISO 9001: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 9001 (01 0320) Systmy manarstva kvality. Po-iadavky (ISO 9001: 2008) (EN ISO 9001: 2008) z februra 2009 2. STN EN 12480 (25 7863) Plynomery. Rotan objemovplynomery (EN 12480: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 12480 (25 7863) Plynomery. Rotan objemov ply-nomery ****) (EN 12480: 2015) z oktbra 2015 3. STN ISO 50003 (38 0010) Systmy energetickho mana-rstva. Poiadavky na orgnyvykonvajce audit a certifi-kciu systmov energetickhomanarstva (ISO 50003: 2014) Vydanie: februr 2016 4. STN EN ISO 6141 (38 5610) Analza plynov. Obsah certifi-ktov kalibranch plynnchzmes (ISO 6141: 2015) (EN ISO 6141: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 6141 (38 5610) Analza plynov. Obsah certifik-tov kalibranch plynnch zmes(ISO 6141: 2015) ****) (EN ISO 6141: 2015) z augusta 2015 5. STN EN ISO 6974-5 (38 6111) Zemn plyn. Stanovenie zloenia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. as 5: Izo-termick metda na stanovenie duska, oxidu uhliitho, uhovo-dkov C1 a C5 a uhovodkov C6a vych (ISO 6974-5: 2014) (EN ISO 6974-5: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 6974-5 (38 6111) Zemn plyn. Stanovenie zloeniaa priradenej neistoty plynovouchromatografiou. as 5: Izoter-mick metda pre dusk, oxiduhliit, uhovodky C1 a C5a C6 spolu s vymi uhovodk-mi (ISO 6974-5: 2014) ****) (EN ISO 6974-5: 2014) z aprla 2015 6. STN EN 15497 (49 1538) Kontrukn masvne drevo s kli-novm spojom. Poiadavky navlastnosti a minimlne poiadav-ky na vrobu (EN 15497: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 15497 (73 2200) Kontrukn drevo s klinovmspojom. Poiadavky na vlastnostia minimlne vrobn poiadavky****) (EN 15497: 2014) z aprla 2015 7. STN EN ISO 535 (50 0335) Papier a lepenka. Stanovenienasiakavosti vody. Metda po-da Cobba (ISO 535: 2014) (EN ISO 535: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 535 (50 0335) Papier a lepenka. Stanovenie ab-sorpcie vody. Metda podaCobba (ISO 535: 2014) ****) (EN ISO 535: 2014) z jna 2014 Vestnk NMS SR . 1/2016 7 8. STN EN ISO 12625-3 (50 6301) Papier tissue a vrobky tissue.as 3: Urenie hrbky, hrb-ky v stohu a zdanlivej obje-movej hmotnosti a mernhoobjemu (ISO 12625-3: 2014) (EN ISO 12625-3: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 12625-3 (50 6301) Papier tissue a vrobky tissue.as 3: Urenie hrbky, hrbkyv stohu a zdanlivej objemovejhmotnosti v stohu (ISO 12625-3: 2014) ****) (EN ISO 12625-3: 2014) z augusta 2014 9. STN EN ISO 12625-7 (50 6301) Papier tissue a vrobky tissue.as 7: Urenie optickch vlast-nost. Meranie belosti a farbys D65/10 (vonkajie denn svetlo)(ISO 12625-7: 2014) (EN ISO 12625-7: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 12625-7 (50 6301) Papier tissue a vrobky tissue.as 7: Urenie optickch vlast-nost. Meranie belosti a farby(ISO 12625-7: 2014) ****) (EN ISO 12625-7: 2014) z novembra 2014 10. STN EN 15346 (64 8105) Plasty. Recyklovan plasty. Cha-rakterizcia recykltov z poly-vinylchloridu (PVC) (EN 15346: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 15346 (64 8105) Plasty. Recyklovan plasty. Cha-rakterizcia recykltov z poly-vinylchloridu (PVC) ****) (EN 15346: 2014) z mja 2015 11. STN EN 15348 (64 8106) Plasty. Recyklovan plasty. Cha-rakterizcia recykltov z polyety-lntereftaltu (PET) (EN 15348: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 15348 (64 8106) Plasty. Recyklovan plasty. Cha-rakterizcia recykltov z polyety-lntereftaltu (PET) ****) (EN 15348: 2014) z mja 2015 12. STN EN ISO 2813 (67 3063) Nterov ltky. Stanovenie les-ku nteru pri uhle 20, 60a 85 (ISO 2813: 2014) (EN ISO 2813: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 2813 (67 3063) Nterov ltky. Stanovenie zr-kadlovho lesku nteru pri uhle 20, 60 a 85 (ISO 2813: 2014) ****) (EN ISO 2813: 2014) z mja 2015 13. STN EN 1469 (72 1820) Vrobky z prrodnho kame-a. Obkladov dosky. Poia-davky (EN 1469: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 1469 (72 1820) Vrobky z prrodnho kamea. Obkladov dosky. Poiadavky****) (EN 1469: 2015) z jla 2015 14. STN EN 12057 (72 1822) Vrobky z prrodnho kame-a. tandardn dladice a ob-kladaky. Poiadavky (EN 12057: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 12057 (72 1822) Vrobky z prrodnho kamea. tandardn dladice a obklada-ky. Poiadavky ****) (EN 12057: 2015) z jla 2015 15. STN EN 12058 (72 1823) Vrobky z prrodnho kame-a. Dosky na podlahy a scho-dy. Poiadavky (EN 12058: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 12058 (72 1823) Vrobky z prrodnho kamea. Dosky na podlahy a schody. Po-iadavky ****) (EN 12058: 2015) z jla 2015 16. STN EN ISO 10318-1 (80 6100) Geosyntetika. as 1: Termny a defincie (ISO 10318-1: 2015)(EN ISO 10318-1: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 10318-1 (80 6100) Geosyntetika. as 1: Termny a defincie (ISO 10318-1: 2015) ****) (EN ISO 10318-1: 2015) zo septembra 2015 17. STN EN ISO 10318-2 (80 6100) Geosyntetika. as 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015) (EN ISO 10318-2: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru Vestnk NMS SR . 1/2016 8 STN EN ISO 10318-2 (80 6100) Geosyntetika. as 2: Symbolya piktogramy (ISO 10318-2: 2015)****) (EN ISO 10318-2: 2015) zo septembra 2015 18. STN EN ISO 22300 (83 0001) Ochrana spolonosti. Termino-lgia (ISO 22300: 2012) (EN ISO 22300: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN ISO 22300 (83 5001) Bezpenos spolonosti. Termi-nolgia (ISO 22300: 2012) ****)(EN ISO 22300: 2014) z decembra 2014 19. STN EN 12341 (83 4602) Ochrana ovzduia. Vonkajie ovzduie. Stanovenie hmotnost-nej koncentrcie suspendova-nch astc PM10 alebo PM2,5tandardnou gravimetrickou me-tdou merania (EN 12341: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 12341 (83 5614) Ochrana ovzduia. Kvalita von-kajieho ovzduia. tandardn gravimetrick meracia metda nastanovenie hmotnostnej koncen-trcie polietavch astc PM10alebo PM2,5 ****) (EN 12341: 2014) z decembra 2014 20. STN EN 747-1+A1 (91 0230) Nbytok. Poschodov postelea vysok postele. as 1: Bez-penostn a pevnostn poia-davky a poiadavky na trvanli-vos (EN 747-1: 2012+A1: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 747-1 (91 0230) Nbytok. Poschodov postelea vysok postele. as 1: Bez-penostn a pevnostn poiadav-ky a poiadavky na trvanlivos (EN 747-1: 2012) z oktbra 2012 21. STN EN 14540 (92 0412) Poiarne hadice. Nepresakuj-ce ploch hadice do nstennchhydrantov (EN 14540: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 14540 (92 0412) Poiarne hadice. Nepresakujceploch hadice do nstennchhydrantov ****) (EN 14540: 2014) z aprla 2015 22. STN EN 1866-2 (92 0510) Pojazdn hasiace prstroje.as 2: Poiadavky na kon-trukciu, odolnos proti tlakua mechanick skky hasiacichprstrojov s najvym dovo-lenm tlakom 30 bar alebo menm, ktor spaj poia-davky EN 1866-1 (EN 1866-2: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 1866-2 (92 0510) Pojazdn hasiace prstroje. as 2:Poiadavky na kontrukciu, odol-nos proti tlaku a mechanickskky hasiacich prstrojov pri naj-vyom dovolenom tlaku, ktor sarovn 30 bar, v slade s poia-davkami EN 1866-1 ****) (EN 1866-2: 2014) z novembra 2014 Spolu s STN EN 1866-1 a STN EN 1866-3 ru STN EN 1866 (92 0510) Pojazdn hasiace prstroje (EN 1866: 2005) z decembra 2006 23. STN EN 1366-1 (92 0811) Skanie poiarnej odolnosti pre-vdzkovch zariaden. as 1:Vzduchotechnick potrubia (EN 1366-1: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru STN EN 1366-1 (92 0811) Skanie poiarnej odolnosti pre-vdzkovch zariaden. as 1:Vzduchotechnick potrubia ****) (EN 1366-1: 2014) z aprla 2015 Normy oznaen *) preberaj medzinrodn alebo eurpske normy prevzatm originlu (sasou normy je nrodn pred-hovor a znenie normy v pvodnom jazyku). Normy oznaen ***) preberaj medzinrodn alebo eurpske normy v jazyku lena CEN/CENELEC s nrodnou titulnou stranou. Normy oznaen ****) preberaj medzinrodn alebo eurp-ske normy oznmenm vo Vestnku NMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlaou). Normy oznaen CD preberaj medzinrodn alebo eurpske normy prekladom a s vydan iba na elektronickom nosii CD-ROM (bez vydania tlaou). Vestnk NMS SR . 1/2016 9 Upozornenie redakcie Vo Vestnku NMS SR . 11/2014 v Oznmen NMS SR o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm sa: v bode 97 opravuje nzov na Ochrana spolonosti. Systmy kontinuity riadenia. Poiadavky (ISO 22301: 2012) a triediaci znak na 83 0002; v bode 98 dopa zruenie alej normy: STN EN 14907 Ochrana ovzduia. Vonkajie ovzduie. tandardn gravimetrick metda merania na zisovanie hmotnost-nej frakcie PM2,5 suspendovanch astc z mja 2006 (83 5615). Vo Vestnku NMS SR . 3/2015 v Oznmen NMS SR o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm sa opravuje: v bode 196 nzov na Ochrana spolonosti. Systmy kontinuity riadenia. Nvod (ISO 22313: 2012) a trie-diaci znak na 83 0003; v bode 197 nzov na Ochrana spolonosti. Kamerov sledovanie. Interoperabilita vstupov (ISO 22311: 2014) a triediaci znak na 83 0010. Vo Vestnku NMS SR . 10/2015 v Oznmen NMS SR o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm sa opravuje: v bode 114 nzov na Elektrick poiarna signalizcia. as 22: Resetovaten tepeln hlsie lniovho typu; v bode 116 nzov na Elektrick poiarna signalizcia. as 29: Viacsnmaov poiarne hlsie. Bodov hl-sie s kombinovanm dymovm a tepelnm snmaom. Vestnk NMS SR . 1/2016 10 Oznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 5 a 6 zkona . 264/1999 Z. z. o tech-nickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 436/2001 Z. z. a zkona . 254/2003 Z. z. oznamuje, e an-glick verzie alej uvedench eurpskych a medzinrodnch noriem zskavaj postavenie STN. Tmto sa uveden eurpske a medzinrodn normy preberaj do sstavy slovenskch technickch noriem s nasledujcimi oznaeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberaj len tmto oznmenm bez vydania titulnej strany STN tlaou). Ing. Mria Semanov poveren riadenm odboru technickej normalizcie v. r. Schvlen STN 1. STN EN ISO 9000 (01 0300) Systmy manarstva kvality.Zklady a slovnk (ISO 9000:2015) (EN ISO 9000: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Rozpracovanie prekladom. Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 9000 (01 0300) Systmy manarstva kvality. Z-klady a slovnk (ISO 9000: 2005)(EN ISO 9000: 2005) z marca 2006 2. STN EN 61804-3 (01 3756) Funkn bloky (FB) na riade-nie procesov a jazyk na popiselektronickch zariaden (EDDL).as 3: Syntax a smantikaEDDL (EN 61804-3: 2015, IEC 61804-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa od 14. 7. 2018ru STN EN 61804-3 (01 3756) Funkn bloky (FB) na riadenieprocesov. as 3: Jazyk na popiselektronickch zariaden (EDDL)****) (EN 61804-3: 2011, IEC 61804-3: 2010) z augusta 2011 3. STN EN 61804-5 (01 3756) Funkn bloky (FB) na riade-nie procesov a jazyk na popiselektronickch zariaden (EDDL).as 5: Kninica preddefino-vanch tandardnch podprog-ramov jazyka EDDL (EN 61804-5: 2015, IEC 61804-5: 2015) Plat od 1. 2. 2016 4. STN EN ISO 14253-5 (01 4102) Geometrick pecifikcie vrob-kov (GPS). Kontrola obrobkova meradiel meranm. as 5:Neistota merania indikovan me-racmi prstrojmi (ISO 14253-5: 2015) (EN ISO 14253-5: 2015) Plat od 1. 2. 2016 5. STN EN ISO 19135-1 (01 9324) Geografick informcie. Postupy na registrciu poloiek. as 1:Zsady (ISO 19135-1: 2015) (EN ISO 19135-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 19135 (01 9343) Geografick informcia. Postupyna registrciu poloiek (ISO 19135:2005) *) (EN ISO 19135: 2007) zo septembra 2007 6. STN EN ISO 8044 (03 8001) Korzia kovov a zliatin. Zklad-n termny a defincie (ISO 8044:2015) (EN ISO 8044: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 8044 (03 8001) Korzia kovov a zliatin. Zklad-n termny a defincie (ISO 8044: 1999) (EN ISO 8044: 1999) z novembra 2002 7. STN EN ISO 17643 (05 1179) Nedetruktvne skanie zva-rov. Skanie zvarov vrivmiprdmi analzou komplexnejroviny (ISO 17643: 2015) (EN ISO 17643: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru Vestnk NMS SR . 1/2016 11 STN EN 1711 (05 1179) Nedetruktvne skanie zvarov.Skanie zvarov vrivmi prdmianalzou komplexnej roviny ***)(EN 1711: 2000) z novembra 2001 8. STN EN ISO 14172 (05 5264) Zvracie materily. Obalenelektrdy na run oblkovzvranie niklu a niklovch zlia-tin. Klasifikcia (ISO 14172:2015) (EN ISO 14172: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 14172 (05 5264) Zvracie materily. Obalen elek-trdy na run oblkov zvranieniklu a niklovch zliatin. Klasi-fikcia (ISO 14172: 2008) ****)(EN ISO 14172: 2008) z aprla 2009 9. STN EN 13203-1 (06 1012) Spotrebie na prpravu teplejitkovej vody pre domcnosspaujce plynn palivo. as 1:Posudzovanie hospodrnosti do-dvky teplej vody (EN 13203-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 13203-1 (06 1012) Spotrebie na prpravu teplejitkovej vody pre domcnosspaujce plynn palivo. Spotre-bie s tepelnm prkonom naj-viac 70 kW a s objemom it-kovej vody do 300 l. as 1:Posudzovanie hospodrnosti do-dvky teplej vody (EN 13203-1: 2006) z novembra 2006 10. STN EN 16647 (06 1470) Kozuby na kvapaln paliv.Dekoratvne spotrebie vytv-rajce plame pouitm palivana zklade alkoholu alebo ela-tny. Pouitie v domcnostiach(EN 16647: 2015) Plat od 1. 2. 2016 11. STN EN 1539 (06 5002) Suiky a pece na uvoovaniehoravch ltok. Bezpenostnpoiadavky (EN 1539: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 1539 (06 5002) Suiky a pece na uvoovaniehoravch ltok. Bezpenostnpoiadavky (EN 1539: 2009) z novembra 2010 12. STN EN 16752 (11 1711) Odstrediv erpadl. Skobn postupy utesnenia (EN 16752: 2015) Plat od 1. 2. 2016 13. STN EN 16722 (13 3007) Priemyseln ventily. Kontruk-n rozmery ventilov s konca-mi s vntornm zvitom (EN 16722: 2015) Plat od 1. 2. 2016 14. STN EN ISO 3691-5 (26 8811) Priemyseln vozky. Bezpe-nostn poiadavky a overova-nie. as 5: Vozky s vlastnm pohonom (ISO 3691-5: 2014) (EN ISO 3691-5: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 3691-5 (26 8811) Priemyseln vozky. Bezpenost-n poiadavky a overovanie. as 5: Vozky s vlastnm po-honom (ISO 3691-5: 2014) ****)(EN ISO 3691-5: 2014) z jna 2014 15. STN EN ISO 3691-6 (26 8811) Priemyseln vozky. Poiadav-ky na bezpenos a overovanie. as 6: Nkladn a osobn vozky s pevnou ploinou (ISO 3691-6: 2013) (EN ISO 3691-6: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 3691-6 (26 8811) Priemyseln vozky. Poiadavky na bezpenos a overovanie. as 6: Nkladn a osobn vozky s pevnou ploinou (ISO 3691-6: 2013) (EN ISO 3691-6: 2013, EN ISO 3691-6: 2013/AC: 2014)z jla 2014 16. STN EN ISO 15118-1 (30 0611) Cestn vozidl. Sieov komu-nikan rozhranie vo vozidlch. as 1: Veobecn informciea defincie (ISO 15118-1: 2013) (EN ISO 15118-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 17. STN EN 15430-1 (30 3352) drbrske zariadenia zimnej a cestnej sluby. Zber dt a ich prenos. as 1: Zber dt vo vozidle (EN 15430-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 15430-1+A1 (30 3352) drbrske zariadenia zimnej a cest-nej sluby. Zber dt a ich prenos. as 1: Zber dt vo vozidle (Kon-solidovan text) ****) (EN 15430-1: 2007+A1: 2011) z jna 2011 Vestnk NMS SR . 1/2016 12 18. STN EN 9101 (31 0439) Systmy manarstva kvality.Poiadavky auditu na organi-zcie v letectve, kozmonautike a obrane (EN 9101: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 9101 (31 0439) Systmy manarstva kvality. Po-iadavky auditu na organizcie v letectve, kozmonautike a obra-ne ****) (EN 9101: 2011) z novembra 2011 19. STN EN 9277 (31 0511) Letectvo a kozmonautika. Ma-narstvo programu. Nvod na manarstvo systmovho ini-nierstva (EN 9277: 2015) Plat od 1. 2. 2016 20. STN EN 16602-60 (31 0542) Zabezpeovanie vrobkov koz-mickho programu. Elektrick,elektronick a elektromecha-nick (EEE) komponenty (EN 16602-60: 2015) Plat od 1. 2. 2016 21. STN EN 16602-60-13 (31 0542) Zabezpeovanie vrobkov koz-mickho programu. Poiadav-ky na pouvanie komerne do-stupnch komponentov (COTS)(EN 16602-60-13: 2015) Plat od 1. 2. 2016 22. STN EN 16602-70-55 (31 0542) Zabezpeovanie vrobkov koz-mickho programu. Mikrobio-logick skanie kontruknchast v letectve a kozmonautike a istch priestorov (EN 16602-70-55: 2015) Plat od 1. 2. 2016 23. STN EN 16602-70-56 (31 0542) Zabezpeovanie vrobkov koz-mickho programu. Redukciamikrobilnej kontamincie plyn-nou fzou v kontruknch astiach v letectve a kozmo-nautike (EN 16602-70-56: 2015) Plat od 1. 2. 2016 24. STN EN 16602-70-57 (31 0542) Zabezpeovanie vrobkov koz-mickho programu. Redukciamikrobilnej kontamincie su-chm teplom v kontruknchastiach v letectve a kozmo-nautike (EN 16602-70-57: 2015) Plat od 1. 2. 2016 25. STN EN 16602-70-58 (31 0542) Zabezpeovanie vrobkov koz-mickho programu. Kontrola mikrobilnej kontamincie v is-tch priestoroch (EN 16602-70-58: 2015) Plat od 1. 2. 2016 26. STN EN 16603-31-02 (31 0543) Kozmick technika. Zariadeniena prenos tepla na dve fzy (EN 16603-31-02: 2015) Plat od 1. 2. 2016 27. STN EN 16603-60-30 (31 0543) Kozmick technika. Poiadav-ky na systmy riadenia orien-tcie a drhy (AOCS) satelitov(EN 16603-60-30: 2015) Plat od 1. 2. 2016 28. STN EN 4723 (31 0653) Letectvo a kozmonautika. Me-tdy tandardizovanho merania kritri na pohodlie a ivotn priestor sedadiel pre cestujcichv lietadlch (EN 4723: 2015) Plat od 1. 2. 2016 29. STN EN 4726 (31 0654) Letectvo a kozmonautika. Ak-ceptcia varici estetickhovzhadu ast kabn lietadiel (EN 4726: 2015) Plat od 1. 2. 2016 30. STN EN 4165-015 (31 1753) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick modulov konektory ob-dnikov pre trval prevdz-kov teplotu 175 C. as 015:Okrhly kanl prsluenstva(jeden na otvor modulu), 2 a 4moduly. Norma na vrobok (EN 4165-015: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 4165-015 (31 1753) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick modulov konektory ob-dnikov pre trval prevdzko-v teplotu 175 C. as 015:Okrhly kanl prsluenstva (je-den na otvor modulu). Norma navrobok ****) (EN 4165-015: 2005) z mja 2006 31. STN EN 2591-227 (31 1810) Letectvo a kozmonautika. Prvkyelektrickch a optickch spojen.Skobn metdy. as 227:Skka iastonch vbojov (EN 2591-227: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Vestnk NMS SR . 1/2016 13 32. STN EN 6113 (31 1819) Letectvo a kozmonautika. Isti-e, pripjacie a montne pr-sluenstvo (EN 6113: 2015) Plat od 1. 2. 2016 33. STN EN 2084 (31 1834) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble na veobecn po-uitie s jadrami z medi alebo zozliatiny medi. Technick pecifi-kcia (EN 2084: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 2084 (31 1834) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble jednoilov na ve-obecn pouitie s jadrami z medialebo zo zliatiny medi. Tech-nick podmienky ****) (EN 2084: 2005) z mja 2006 34. STN EN 2235 (31 1843) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble jednoilov a viac-ilov, tienen a oplovan.Technick pecifikcia (EN 2235: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 2235 (31 1843) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble jednoilov a viac-ilov, tienen a oplovan****) (EN 2235: 2006) z decembra 2006 35. STN EN 4604-005 (31 1844) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble na prenos signlu.as 005: Koaxilne kble,75 ohmov, 200 C, typ WL. Norma na vrobok (EN 4604-005: 2015) Plat od 1. 2. 2016 36. STN EN 3375-011 (31 1845) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble na prenos digitl-nych dajov. as 011: Jedno-ducho opleten kbel, krovtvorka 100 ohmov, nzka hmot-nos, typ KL. Norma na v-robok (EN 3375-011: 2015) Plat od 1. 2. 2016 37. STN EN 4641-100 (31 1847) Letectvo a kozmonautika. Optic-k kble s vonkajm priemerom pla 125 m. as 100: Kble s tuhou truktrou, s meno-vitm gradientnm vlknom 62,5/125 m, vonkajm prieme-rom 1,8 mm. Norma na vrobok(EN 4641-100: 2015) Plat od 1. 2. 2016 38. STN EN 4681-005 (31 1853) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble na veobecn po-uitie s vodimi z hlinka alebopomedenho hlinka. as 005: Jednoilov kble triedy AZ na pouitie v nzkotlakovej atmo-sfre. Norma na vrobok (EN 4681-005: 2015) Plat od 1. 2. 2016 39. STN EN 4681-006 (31 1853) Letectvo a kozmonautika. Elek-trick kble na veobecn po-uitie s vodimi z hlinka alebo pomedenho hlinka. as 006:Jednoilov kble a viacilov zostavy kblov triedy AZA na pouitie v nzkotlakovej atmo-sfre. Norma na vrobok (EN 4681-006: 2015) Plat od 1. 2. 2016 40. STN EN 4652-110 (31 1919) Letectvo a kozmonautika. Vy-sokofrekvenn koaxilne ko-nektory. as 110: Typ 1, pre-pojenie BNC. Verzia zostavy svorka matica. Priama zstr-ka. Norma na vrobok (EN 4652-110: 2015) Plat od 1. 2. 2016 41. STN EN 4652-111 (31 1919) Letectvo a kozmonautika. Vy-sokofrekvenn koaxilne ko-nektory. as 111: Typ 1, pre-pojenie BNC. Verzia zostavy svorka matica. Pravouhl z-strka. Norma na vrobok (EN 4652-111: 2015) Plat od 1. 2. 2016 42. STN EN 4652-112 (31 1919) Letectvo a kozmonautika. Vy-sokofrekvenn koaxilne ko-nektory. as 112: Typ 1, pre-pojenie BNC. Verzia zostavy svorka matica. Zsuvka so tvorcovou prrubou. Norma na vrobok (EN 4652-112: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Vestnk NMS SR . 1/2016 14 43. STN EN 4652-113 (31 1919) Letectvo a kozmonautika. Vy-sokofrekvenn koaxilne ko-nektory. as 113: Typ 1, pre-pojenie BNC. Verzia zostavy svorka matica. Zsuvka na pri-pevnenie k stene. Norma navrobok (EN 4652-113: 2015) Plat od 1. 2. 2016 44. STN EN 4652-211 (31 1919) Letectvo a kozmonautika. Vy-sokofrekvenn koaxilne ko-nektory. as 211: Typ 2, pre-pojenie TNC. Verzia zostavy svorka matica. Pravouhl z-strka. Norma na vrobok (EN 4652-211: 2015) Plat od 1. 2. 2016 45. STN EN 4652-212 (31 1919) Letectvo a kozmonautika. Vy-sokofrekvenn koaxilne ko-nektory. as 212: Typ 2, pre-pojenie TNC. Verzia zostavysvorka matica. Zsuvka sotvorcovou prrubou. Norma na vrobok (EN 4652-212: 2015) Plat od 1. 2. 2016 46. STN EN 4652-310 (31 1919) Letectvo a kozmonautika. Vy-sokofrekvenn koaxilne ko-nektory. as 310: Typ 3,prepojenie N. Verzia zostavysvorka matica. Priama z-strka. Norma na vrobok (EN 4652-310: 2015) Plat od 1. 2. 2016 47. STN EN 4377 (31 2648) Letectvo a kozmonautika. iaruvzdorn zliatina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668). Materil na kovanie bez te-pelnho spracovania alebo D 300 mm (EN 4377: 2015) Plat od 1. 2. 2016 48. STN EN 62559-2 (33 0105) Metodika prpadu pouitia.as 2: Defincie ablny pr-padu pouitia, zoznam astn-kov a zoznam poiadaviek (EN 62559-2: 2015, IEC 62559-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 49. STN EN 62878-1-1 (34 6510) Substrt so zabudovanmi s-iastkami. as 1-1: Kmeovpecifikcia. Skobn metdy(EN 62878-1-1: 2015, IEC 62878-1-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 50. STN EN 62321-6 (34 6705) Stanovenie uritch ltok v elek-trotechnickch vrobkoch. as 6:Polybrmovan bifenyly a po-lybrmovan difenyltery v po-lymroch stanoven plynovou chromatografiou v kombincii s hmotnostnou spektrometriou(GC-MS) (EN 62321-6: 2015, IEC 62321-6: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Tto norma od 10. 7. 2018 ias-tone nahrdza STN EN 62321 z decembra 2009. 51. STN EN 50180-1 (34 8153) Priechodky nad 1 kV do 52 kVa od 250 A do 3,15 kA pretransformtory plnen kvapa-linou. as 1: Veobecn po-iadavky na priechodky (EN 50180-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa od 10. 8. 2018 ru STN EN 50180 (34 8153) Priechodky nad 1 kV do 52 kVa od 250 A do 3,15 kA pre trans-formtory plnen kvapalinou ****) (EN 50180: 2010) z marca 2011 52. STN EN 50180-2 (34 8153) Priechodky nad 1 kV do 52 kVa od 250 A do 3,15 kA pre transformtory plnen kvapa-linou. as 2: Poiadavky nasasti priechodky (EN 50180-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 53. STN EN 50180-3 (34 8153) Priechodky nad 1 kV do 52 kVa od 250 A do 3,15 kA pretransformtory plnen kvapa-linou. as 3: Poiadavky na upevnenie priechodky (EN 50180-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 54. STN EN 50588-1 (35 1130) Vkonov transformtory stred-nho vkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvym naptm za-riadenia neprevyujcim 36 kV.as 1: Veobecn poiadavky (EN 50588-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa od 25. 6. 2018 ru Vestnk NMS SR . 1/2016 15 STN EN 50464-1 (35 1122) Trojfzov olejov distribun transformtory 50 Hz, od 50 kVAdo 2 500 kVA, s najvym nap-tm zariadenia neprevyujcim36 kV. as 1: Veobecn poia-davky (EN 50464-1: 2007) z janura 2008 STN EN 50541-1 (35 1110) Trojfzov such distribuntransformtory 50 Hz od 100 kVAdo 3 150 kVA, s najvym nap-tm pre zariadenia neprevyuj-cim 36 kV. as 1: Veobecnpoiadavky (EN 50541-1: 2011) z marca 2012 55. STN EN 50629 (35 1140) Energetick innos vkono-vch transformtorov vekhovkonu (Um > 36 kV aleboSr 40 MVA) (EN 50629: 2015) Plat od 1. 2. 2016 56. STN EN 60512-29-100 (35 4055) Konektory pre elektronick za-riadenia. Skky a merania. as 29-100: Skky integrity signlu do 500 MHz na ko-nektoroch typu M12. Skky29a a 29g (EN 60512-29-100: 2015, IEC 60512-29-100: 2015) Plat od 1. 2. 2016 57. STN EN 61338-1-5 (35 8455) Vlnovodov typy dielektric-kch rezontorov. as 1-5: Veobecn informcia a pod-mienky skania. Meracia me-tda vodivosti na rozhranmedzi vodivou vrstvou a dielek-trickou podlokou pri mikro-vlnnej frekvencii (EN 61338-1-5: 2015, IEC 61338-1-5: 2015) Plat od 1. 2. 2016 58. STN EN 62604-1 (35 8784) Duplexory povrchovej akustic-kej vlny (SAW) a objemovejakustickej vlny (BAW) so stano-venou kvalitou. as 1: Kme-ov pecifikcia (EN 62604-1: 2015, IEC 62604-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 59. STN EN 50632-1 (36 1010) Elektrick nradie. Postupy na meranie prachu. as 1: Veo-becn poiadavky (EN 50632-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 60. STN EN 50632-2-1 (36 1010) Elektrick nradie. Postupy na meranie prachu. as 2-1: Osobitn poiadavky na vta-ky s diamantovmi korunko-vmi vrtkmi (EN 50632-2-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 61. STN EN 50632-2-6 (36 1010) Elektrick nradie. Postupy na meranie prachu. as 2-6: Oso-bitn poiadavky na kladiv (EN 50632-2-6: 2015) Plat od 1. 2. 2016 62. STN EN 50632-2-22 (36 1010) Elektrick nradie. Postupy na meranie prachu. as 2-22: Osobitn poiadavky na roz-brusovaky a stenov drko-vaky (EN 50632-2-22: 2015) Plat od 1. 2. 2016 63. STN EN 62841-1 (36 1560) Elektrick run nradie, pre-nosn nradie a strojov zaria-denia pre trvnik a zhradu. Bezpenos. as 1: Veobec-n poiadavky (EN 62841-1: 2015, IEC 62841-1: 2014, IEC 62841-1: 2014/Cor. 1 May 2014) Plat od 1. 2. 2016 Tto norma iastone nahrdza STN EN 60335-1 z decembra 2012. STN EN 60745-1 z marca 2010 a STN 61029-1 z marca 2010 sa nahradia po termne zruenia vetkch ast 2 tchto noriem. 64. STN EN 61010-2-040 (36 2000) Bezpenostn poiadavky na elek-trick zariadenia na meranie, riadenie a laboratrne pouitie. as 2-040: Osobitn poiadav-ky na steriliztory a umvacie dezinfiktory pouvan na oetrenie zdravotnckeho mate-rilu (EN 61010-2-040: 2015, IEC 61010-2-040: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa od 11. 8. 2018 ru STN EN 61010-2-040 (36 2000) Bezpenostn poiadavky na elek-trick zariadenia na meranie, riadenie a laboratrne pouitie. as 2-040: Osobitn poiadav-ky na steriliztory a umvacie dezinfiktory pouvan na oet-renie zdravotnckeho materilu (EN 61010-2-040: 2005, IEC 61010-2-040: 2005) z jna 2006 Vestnk NMS SR . 1/2016 16 65. STN EN 61010-031 (36 2000) Bezpenostn poiadavky naelektrick zariadenia na mera-nie, riadenie a laboratrne po-uitie. as 031: Bezpenostn poiadavky na run zostavysond na meranie a skanie (EN 61010-031: 2015, IEC 61010-031: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa od 3. 7. 2018ru STN EN 61010-031 (36 2000) Bezpenostn poiadavky naelektrick zariadenia na meranie, riadenie a laboratrne pouitie.as 031: Bezpenostn poia-davky na run zostavy sond nameranie a skanie (EN 61010-031: 2002, IEC 61010-031: 2002) z novembra 2003 66. STN EN 62087-6 (36 7004) Audio-, video- a podobn zaria-denia. Urenie spotreby energie. as 6: Zvukov zariadenia (EN 62087-6: 2015, IEC 62087-6: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Tto norma od 10. 7. 2018 ias-tone nahrdza STN EN 62087z augusta 2012. 67. STN EN 62379-3 (36 8025) Spolon riadiace rozhranie predigitlne audiovrobky a video-vrobky pripojen na sie. as 3: Obraz (EN 62379-3: 2015, IEC 62379-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 68. STN EN 62379-7 (36 8025) Spolon riadiace rozhranie predigitlne audiovrobky a video-vrobky pripojen na sie.as 7: Merania (EN 62379-7: 2015, IEC 62379-7: 2015) Plat od 1. 2. 2016 69. STN EN 253+A2 (38 3371) Diakov tepeln siete. Teplo-vodn bezkanlov zdruenpredizolovan potrubia. Oce-ov rry s polyuretnovou te-pelnou izolciou a ochrannourrou z polyetylnu (EN 253: 2009+A2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 253+A1 (38 3371) Diakov tepeln siete. Teplo-vodn bezkanlov zdruenpredizolovan potrubia. Oceov rry s polyuretnovou tepelnouizolciou a ochrannou rrouz polyetylnu ****) (EN 253: 2009+A1: 2013) z jna 2013 70. STN EN ISO 6142-1 (38 5616) Analza plynov. Prprava ka-libranch plynnch zmes. as 1: Gravimetrick metdapre zmesi triedy I (ISO 6142-1: 2015) (EN ISO 6142-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 6142 (38 5616) Analza plynov. Prprava kali-branch plynnch zmes. Gravi-metrick metda (ISO 6142: 2001) ****) (EN ISO 6142: 2006) z februra 2007 71. STN EN ISO 3925 (40 1115) Neuzavret rdioaktvne ltky.Identifikcia a dokumentcia(ISO 3925: 2014) (EN ISO 3925: 2015) Plat od 1. 2. 2016 72. STN EN ISO 11665-1 (40 4081) Meranie rdioaktivity v prostre-d. Vzduch-radn 222. as 1: Zdroj radnu, rozpad jeho krt-koijcich produktov a prslun meracie metdy (ISO 11665-1: 2012) (EN ISO 11665-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 73. STN EN ISO 11665-2 (40 4081) Meranie rdioaktivity v prostre-d. Vzduch-radn 222. as 2: Integrovan meracia metda nastanovenie priemernej potencil-nej koncentrcie alfa energiekrtkoijcich produktov rozpa-du radnu (ISO 11665-2: 2012)(EN ISO 11665-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 74. STN EN ISO 11665-3 (40 4081) Meranie rdioaktivity v prostre-d. Vzduch-radn 222. as 3: Bodov meracia metda poten-cilnej koncentrcie alfa energiekrtkoijcich produktov rozpa-du radnu (ISO 11665-3: 2012) (EN ISO 11665-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Vestnk NMS SR . 1/2016 17 75. STN EN ISO 11665-5 (40 4081) Meranie rdioaktivity v prostre-d. Vzduch-radn 222. as 5:Kontinulna meracia metdakoncentrcie aktivity (ISO11665-5: 2012) (EN ISO 11665-5: 2015) Plat od 1. 2. 2016 76. STN EN ISO 11665-6 (40 4081) Meranie rdioaktivity v prostre-d. Vzduch-radn 222. as 6:Bodov meracia metda koncen-trcie aktivity (ISO 11665-6: 2012) (EN ISO 11665-6: 2015) Plat od 1. 2. 2016 77. STN EN ISO 11665-7 (40 4081) Meranie rdioaktivity v prostre-d. Vzduch-radn 222. as 7:Akumulan metda stanoveniapovrchovej exhalanej rchlosti(ISO 11665-7: 2012) (EN ISO 11665-7: 2015) Plat od 1. 2. 2016 78. STN EN 10359 (42 1029) Laserom zvran upraven po-lotovary. Technick dodaciepodmienky (EN 10359: 2015) Plat od 1. 2. 2016 79. STN EN ISO 19901-8 (45 0932) Ropn a plynrensk priemy-sel. pecifick poiadavky naprbren kontrukcie. as 8:Prieskum morskho dna (ISO19901-8: 2014) (EN ISO 19901-8: 2015) Plat od 1. 2. 2016 80. STN EN ISO 13702 (45 0941) Ropn a plynrensk priemy-sel. Kontrola a zmierovaniepoiarov a explzi na prbre-nch aobnch zariadeniach.Poiadavky a pokyny (ISO 13702: 2015) (EN ISO 13702: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 13702 (45 0011) Naftov a plynrensk priemy-sel. Kontrola a zmierovanie po-iarov a explzi na prbrenchaobnch zariadeniach. Poia-davky a pokyny (ISO 13702:1999) ****) (EN ISO 13702: 1999) z janura 2001 81. STN EN ISO 15156-1 (45 1500) Ropn a plynrensk priemysel. Materily na pouvanie v pro-stred s obsahom srovodka pri produkcii ropy a plynu. as 1: Veobecn zsady na selekciu materilov odolnch proti tvore-niu trhln (ISO 15156-1: 2015) (EN ISO 15156-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 15156-1 (45 1500) Naftov a plynrensk priemy-sel. Materily pouvan v pro-stred srovodka, v oleji a pro-dukcii plynu. as 1: Veobecn zsady na selekciu materilov (ISO 15156-1: 2009) ****) (EN ISO 15156-1: 2009) z aprla 2010 82. STN EN ISO 15156-2 (45 1500) Ropn a plynrensk priemysel. Materily na pouvanie v pro-stred s obsahom srovodka pri produkcii ropy a plynu. as 2: Uhlkov a nzkolegovan oceleodoln proti tvoreniu trhln a pouitie liatiny (ISO 15156-2: 2015) (EN ISO 15156-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 15156-2 (45 1500) Naftov, petrochemick a plyn-rensk priemysel. Materily na pouitie v prostred ropnho a ply-nrenskho priemyslu s obsahom H2S. as 2: Uhlkov a nzko-legovan ocele odoln proti tvo-reniu trhln a pouitie liatiny (ISO 15156-2: 2009) ****) (EN ISO 15156-2: 2009) z aprla 2010 83. STN EN ISO 15156-3 (45 1500) Ropn a plynrensk priemysel. Materily na pouvanie v pro-stred s obsahom srovodka pri produkcii ropy a plynu. as 3: CRA (korziovzdorn zliatiny) a in zliatiny odoln proti tvo-reniu trhln (ISO 15156-3: 2015)(EN ISO 15156-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 15156-3 (45 1500) Naftov, petrochemick a plyn-rensk priemysel. Materily na pouitie v prostred ropnho a ply-nrenskho priemyslu s obsahom H2S. as 3: CRA (korzio-vzdorn zliatiny) a in zliatiny odoln proti tvoreniu trhln (ISO 15156-3: 2009) ****) (EN ISO 15156-3: 2009) z aprla 2010 Vestnk NMS SR . 1/2016 18 84. STN EN ISO 24817 (45 1671) Ropn, petrochemick a plyn-rensk priemysel. Opravy po-trub pomocou kompozitov. Po-sdenie a kontrukn nvrh,intalovanie, skanie a kon-trola (ISO 24817: 2015) (EN ISO 24817: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN P CEN ISO/TS 24817 (45 1429) Ropn, petrochemick a plyn-rensk priemysel. Opravy potrub pomocou kompozitov. Posdenie a kontrukn nvrh, intalovanie,skanie a kontrola (ISO/TS24817: 2006) ****) (CEN ISO/TS 24817: 2011) z mja 2011 85. STN EN ISO 16961 (45 2222) Ropn, petrochemick a plyn-rensk priemysel. Vntorn po-vlak a obklad oceovch ndr (ISO 16961: 2015) (EN ISO 16961: 2015) Plat od 1. 2. 2016 86. STN EN ISO 10519 (46 2330) Semeno repky olejnej. Stanove-nie obsahu chlorofylu. Spektro-metrick metda (ISO 10519:2015) (EN ISO 10519: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 10519 (46 2330) Semeno repky olejnej. Stanove-nie obsahu chlorofylu. Spektro-metrick metda (ISO 10519: 1997) (EN ISO 10519: 2000) z oktbra 2004 87. STN EN ISO 16558-1 (46 5137) Kvalita pdy. Ropn uhovod-ky ako rizikov faktor. as 1:Stanovenie alifatickch a aro-matickch frakci prchavchropnch uhovodkov plyno-vou chromatografiou (statickheadspace metda) (ISO16558-1: 2015) (EN ISO 16558-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 88. STN EN ISO 16231-2 (47 0015) Samohybn ponohospodrskestroje. Posdenie stability. as 2:Stanovenie statickej stabilitya skobn postupy (ISO 16231-2:2015) (EN ISO 16231-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 89. STN EN ISO 16230-1 (47 0101) Ponohospodrske stroje a trak-tory. Bezpenos vysokonap-ovch elektrickch a elektronic-kch komponentov a systmov.as 1: Veobecn poiadavky(ISO 16230-1: 2015) (EN ISO 16230-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 90. STN EN ISO 18217 (49 6127) Bezpenos drevrskych strojov. Stroje na olepovanie bonchplch s reazovm posuvom(ISO 18217: 2015) (EN ISO 18217: 2015) Plat od 1. 2. 2016 91. STN EN 1674 (51 2530) Potravinrske stroje. Stroje narozvaovanie cesta. Bezpenost-n a hygienick poiadavky (EN 1674: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 1674+A1 (51 2530) Potravinrske stroje. Stroje narozvaovanie cesta. Bezpenost-n a hygienick poiadavky (Kon-solidovan text) (EN 1674: 2000+A1: 2009) z jla 2010 92. STN EN 12331 (51 3055) Potravinrske stroje. Mlyneky na mso. Bezpenostn a hy-gienick poiadavky (EN 12331: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 12331+A2 (51 3055) Potravinrske stroje. Mlynekyna mso. Bezpenostn a hygie-nick poiadavky (Konsolidova-n text) ****) (EN 12331: 2003+A2: 2010) z decembra 2010 93. STN EN 13870 (51 3075) Potravinrske stroje. Stroje narezanie rezov. Bezpenostna hygienick poiadavky (EN 13870: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 13870+A1 (51 3075) Potravinrske stroje. Stroje na re-zanie rezov. Bezpenostn a hy-gienick poiadavky (Konsolido-van text) ****) (EN 13870: 2005+A1: 2010) z decembra 2010 94. STN EN ISO 18743 (58 0171) Mikrobiolgia potravn a kr-mv. Dkaz Trichinella Larvaev mse pomocou metdy ume-lho trvenia (ISO 18743: 2015)(EN ISO 18743: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Vestnk NMS SR . 1/2016 19 95. STN EN ISO 17604 (58 0180) Mikrobiolgia potravn a kr-mv. Odber vzoriek z tiel jato-nch zvierat na mikrobiologic-k analzu (ISO 17604: 2015) (EN ISO 17604: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN ISO 17604 (56 0079) Mikrobiolgia potravn a krmv.Odber vzoriek z tiel jatonchzvierat na mikrobiologick ana-lzu (ISO 17604: 2003) z marca 2007 96. STN EN ISO 11357-7 (64 0748) Plasty. Diferenn snmacia ka-lorimetria (DSC). as 7: Sta-novenie kinetiky krytalizcie(ISO 11357-7: 2015) (EN ISO 11357-7: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 11357-7 (64 0748) Plasty. Diferenn snmacia ka-lorimetria (DSC). as 7: Sta-novenie kinetiky krytalizcie(ISO 11357-7: 2002) ****) (EN ISO 11357-7: 2013) zo septembra 2013 97. STN EN 16465 (64 0769) Plasty. Kalibran metdy ier-nych a bielych tandardnch teplomerov a iernych a bielych panelovch teplomerov na po-uitie pri prirodzenom a ume-lom starnut (EN 16465: 2015) Plat od 1. 2. 2016 98. STN EN 15534-6 (64 5001) Kompozity vyroben z mate-rilov na bze celulzy a ter-moplastov (drevoplastov kom-pozity (WPC) alebo kompozity s prrodnmi vlknami (NFC)).as 6: pecifikcie profilova prvkov pre ploty (EN 15534-6: 2015) Plat od 1. 2. 2016 99. STN EN 15199-4 (65 6224) Ropn vrobky. Stanoveniedestilanho rozmedzia met-dou plynovej chromatografie. as 4: ahk ropn frakcie (EN 15199-4: 2015) Plat od 1. 2. 2016 100. STN EN ISO 20844 (65 6242) Ropa a prbuzn vrobky. Sta-novenie mykovej odolnostiolejov obsahujcich polymrpouitm vznetovej vstrekova-cej dzy (ISO 20844: 2015) (EN ISO 20844: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 20844 (65 6242) Ropa a podobn vrobky. Sta-novenie mykovej odolnosti ole-jov obsahujcich polymr poui-tm vznetovej vstrekovacej dzy (ISO 20844: 2004) ****) (EN ISO 20844: 2004) zo septembra 2004 101. STN EN ISO 18134-1 (65 7406) Tuh biopaliv. Stanovenie ob-sahu vlhkosti. Metda suenm v suiarni. as 1: Celkovvlhkos. Referenn metda (ISO 18134-1: 2015) (EN ISO 18134-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 14774-1 (65 7406) Tuh biopaliv. Stanovenie ob-sahu vlhkosti. Metda suenm v suiarni. as 1: Celkov vlh-kos. Referenn metda (EN 14774-1: 2009) z mja 2010 102. STN EN ISO 18134-2 (65 7406) Tuh biopaliv. Stanovenie ob-sahu vlhkosti. Metda suenm v suiarni. as 2: Celkov vlhkos. Zjednoduen metda (ISO 18134-2: 2015) (EN ISO 18134-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 14774-2 (65 7406) Tuh biopaliv. Stanovenie ob-sahu vlhkosti. Metda suenm v suiarni. as 2: Celkov vlh-kos. Zjednoduen metda (EN 14774-2: 2009) z mja 2010 103. STN EN ISO 18134-3 (65 7406) Tuh biopaliv. Stanovenie ob-sahu vlhkosti. Metda suenm v suiarni. as 3: Vlhkos v analytickej vzorke na veobec-n rozbor (ISO 18134-3: 2015) (EN ISO 18134-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 14774-3 (65 7406) Tuh biopaliv. Stanovenie ob-sahu vlhkosti. Metda suenm v suiarni. as 3: Vlhkos v ana-lytickej vzorke na veobecn roz-bor (EN 14774-3: 2009) z mja 2010 104. STN EN 14680 (66 8820) Lepidl na beztlakov potrubn systmy z termoplastov. pecifi-kcie (EN 14680: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa od 1. 8. 2017 ru Vestnk NMS SR . 1/2016 20 STN EN 14680 (66 8820) Lepidl na beztlakov termoplas-tov potrubn systmy. pecifi-kcie (EN 14680: 2006) z aprla 2007 105. STN EN ISO 8623 (67 1011) Talov mastn kyseliny pre n-terov ltky. Skobn metdy a charakteristick hodnoty (ISO 8623: 2015) (EN ISO 8623: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN ISO 8623 (67 1011) Talov mastn kyseliny pre nte-rov ltky. pecifikcie a sk-obn metdy (ISO 8623: 1997) ****) (EN ISO 8623: 2010) z mja 2011 106. STN EN ISO 17871 (69 0020) Fae na plyny. Rchloupna-cie ventily na fae. pecifi-kcie a typov skky (ISO17871: 2015) (EN ISO 17871: 2015) Plat od 1. 2. 2016 107. STN EN 1397 (69 6321) Vmennky tepla. Vodn izbov ventiltorov vmennkov jed-notky. Skobn postupy stano-venia vkonu (EN 1397: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 1397 (69 6321) Vmennky tepla. Vodn izbovventiltorov vmennkov jed-notky. Skobn postupy stano-venia vkonu (EN 1397: 1998) z janura 2001 108. STN EN 16583 (69 6322) Vmennky tepla. Vodn izbov ventiltorov konvektory. Ure-nie hladiny akustickho vkonu (EN 16583: 2015) Plat od 1. 2. 2016 109. STN EN ISO 21029-2 (69 7251) Kryognne ndoby. Prepravnvkuom izolovan ndoby s ob-jemom do 1 000 litrov vrtane.as 2: Prevdzkov poiadav-ky (ISO 21029-2: 2015) (EN ISO 21029-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 1251-3 (69 7251) Kryognne ndoby. Prepravnvkuom izolovan ndoby s ob-jemom do 1 000 litrov vrtane.as 3: Prevdzkov poiadavky(EN 1251-3: 2000) z jna 2002 110. STN EN 16622 (72 2072) Hydraulick kremiito-vpena-t let do betnu. Defincie, poiadavky a kritri zhody (EN 16622: 2015) Plat od 1. 2. 2016 111. STN EN ISO 9972 (73 0576) Tepelnotechnick vlastnosti bu-dov. Stanovenie vzduchovej prie-pustnosti budov. Metda pretla-ku pomocou ventiltora (ISO 9972: 2015) (EN ISO 9972: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 13829 (73 0576) Tepelnotechnick vlastnosti bu-dov. Stanovenie vzduchovej prie-pustnosti budov. Metda pretlakupomocou ventiltora ****) (EN 13829: 2000) z oktbra 2001 112. STN EN 16351 (73 1720) Dreven kontrukcie. Prienevrstven drevo. Poiadavky (EN 16351: 2015) Plat od 1. 2. 2016 113. STN EN ISO 17621 (83 3803) Ovzduie na pracovisku. Zaria-denia na krtkodob meranie deteknou rrkou. Poiadavky a skobn metdy (ISO 17621:2015) (EN ISO 17621: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 1231 (83 3803) Ovzduie na pracovisku. Zaria-denia na krtkodob meranie deteknou rrkou. Poiadavky a skobn metdy (EN 1231: 1996) z decembra 2000 114. STN EN 14516 (91 4117) Vane na domce pouitie (EN 14516: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 14516+A1 (91 4117) Vane na domce pouitie (Kon-solidovan text) (EN 14516: 2006+A1: 2010) z novembra 2010 115. STN EN 16712-1 (92 0632) Prenosn zariadenia na aplik-ciu hasiacich ltok dodvanch hasiskmi erpadlami. Prenos-n penov zariadenia. as 1:Induktory PN 16 (EN 16712-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Vestnk NMS SR . 1/2016 21 116. STN EN 16712-2 (92 0632) Prenosn zariadenia na apli-kciu hasiacich ltok dod-vanch hasiskmi erpadlami.Prenosn penov zariadenia.as 2: Sacia hadica (EN 16712-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 117. STN EN 16712-3 (92 0632) Prenosn zariadenia na apli-kciu hasiacich ltok dod-vanch hasiskmi erpadlami.Prenosn penov zariadenia.as 3: Run prdnice PN 16s akou a strednou penou (EN 16712-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 118. STN EN 16582-1 (94 0404) Bazny na domce pouitie.as 1: Veobecn poiadavkyvrtane poiadaviek na bezpe-nos a skobn metdy (EN 16582-1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 119. STN EN 16582-2 (94 0404) Bazny na domce pouitie.as 2: pecifick poiadavkyvrtane poiadaviek na bez-penos a skobn metdy nabazny uloen v zemi (EN 16582-2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 120. STN EN 16582-3 (94 0404) Bazny na domce pouitie.as 3: pecifick poiadavkyvrtane poiadaviek na bez-penos a skobn metdy nabazny uloen na povrchu (EN 16582-3: 2015) Plat od 1. 2. 2016 121. STN EN 71-5 (94 3094) Bezpenos hraiek. as 5:Chemick hraky (spravy)okrem sprav na pokusy (EN 71-5: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Jej oznmenm sa ru STN EN 71-5 (94 3094) Bezpenos hraiek. as 5: Che-mick hraky (spravy) okremsprav na pokusy (EN 71-5: 2013) z mja 2014 122. STN EN 16747 (95 0512) Nmorn a prstavn bezpe-nostn sluby (EN 16747: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Zmeny STN 123. STN EN 60974-10/A1 (05 2205) Zariadenia na oblkov zv-ranie. as 10: Poiadavky na elektromagnetick kompatibi-litu (EMC). Zmena A1 STN EN 60974-10 z februra 2015 (EN 60974-10: 2014/A1: 2015, IEC 60974-10: 2014/Amd 1: 2015)Plat od 1. 2. 2016 STN EN 60974-10 z februra 2015 sa bez tejto zmeny A1 me pouva do 24. 7. 2018. 124. STN EN 61784-5-4/A1(18 4020) Priemyseln komunikan siete. Profily. as 5-4: Intalcia pre-vdzkovch zbernc. Intalan profily pre rad komunikanch profilov CPF 4. Zmena A1 STN EN 61784-5-4 zo septembra 2012 (EN 61784-5-4: 2012/A1: 2015, IEC 61784-5-4: 2010/Amd 1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 STN EN 61784-5-4 zo septem-bra 2012 sa bez tejto zmeny A1 me pouva do 21. 7. 2018. 125. STN EN 61784-5-10/ A1 (18 4020) Priemyseln komunikan siete. Profily. as 5-10: Intalcia prevdzkovch zbernc. Intala-n profily pre rad komunika-nch profilov CPF 10. Zmena A1STN EN 61784-5-10 zo septembra 2012 (EN 61784-5-10: 2012/A1: 2015,IEC 61784-5-10: 2010/Amd 1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 STN EN 61784-5-10 zo septem-bra 2012 sa bez tejto zmeny A1 me pouva do 23. 7. 2018. 126. STN EN 61784-5-12/ A1 (18 4020) Priemyseln komunikan siete.Profily. as 5-12: Intalcia prevdzkovch zbernc. Inta-lan profily pre rad komu-nikanch profilov CPF 12. Zmena A1 STN EN 61784-5-12 zo septembra 2012 (EN 61784-5-12: 2012/A1: 2015,IEC 61784-5-12: 2010/Amd 1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 STN EN 61784-5-12 zo septem-bra 2012 sa bez tejto zmeny A1 me pouva do 22. 7. 2018. Vestnk NMS SR . 1/2016 22 127. STN EN 61784-5-15/ A1 (18 4020) Priemyseln komunikan siete.Profily. as 5-15: Intalciaprevdzkovch zbernc. Inta-lan profily pre rad komu-nikanch profilov CPF 15.Zmena A1 STN EN 61784-5-15 zo septembra 2012 (EN 61784-5-15: 2012/A1: 2015,IEC 61784-5-15: 2010/Amd 1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 STN EN 61784-5-15 zo septem-bra 2012 sa bez tejto zmeny A1me pouva do 23. 7. 2018. 128. STN EN 62061/A2 (35 2220) Bezpenos strojov. Funknbezpenos elektrickch, elek-tronickch a programovate-nch elektronickch bezpe-nostnch riadiacich systmov. Zmena A2 STN EN 62061 z novembra 2005 (EN 62061: 2005/A2: 2015, IEC 62061: 2005/Amd 2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 STN EN 62061 z novembra 2005sa bez tejto zmeny A2 mepouva do 31. 7. 2018. 129. STN EN 50416/A1 (36 1055) Elektrick spotrebie pre do-mcnos a na podobn ely.Bezpenos. Osobitn poia-davky na komern elektrickumvacie linky. Zmena A1 STN EN 50416 z augusta 2005 (EN 50416: 2005/A1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 STN EN 50416 z augusta 2005sa bez tejto zmeny A1 me po-uva do 10. 8. 2018. 130. STN EN 60958-3/A2 (36 8303) Digitlne zvukov rozhranie.as 3: Spotrebn aplikcie.Zmena A2 STN EN 60958-3 zo septembra 2007 (EN 60958-3: 2006/A2: 2015, IEC 60958-3: 2006/Amd 2: 2015) Plat od 1. 2. 2016 STN EN 60958-3 zo septembra2007 sa bez tejto zmeny A2me pouva do 23. 7. 2018. Opravy STN 131. STN EN 61207-7/AC (25 7401) Funkn vlastnosti analyzto-rov plynov. as 7: Analyz-tory plynov s nastavitenmipolovodiovmi lasermi. Opra-va AC STN EN 61207-7 z jna 2014 (EN 61207-7: 2013/AC Jun. 2015,IEC 61207-7: 2013/Cor. 1: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Text opravy je iba v dokumente IEC. Normy oznaen ***) preberaj medzinrodn alebo eurpske normy v jazyku lena CEN/CENELEC s nrodnou titulnou stranou. Normy oznaen ****) preberaj medzinrodn alebo eurp-ske normy oznmenm vo Vestnku NMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlaou). Vestnk NMS SR . 1/2016 23 Oznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o vydan technickch normalizanch informci rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky oznamuje, e vydal alej uveden dokumenty CEN, CENELEC, ISO a IEC a dokumenty NMS SR, ktor nemaj postavenie technickej normy, ako technick normalizan informcie s oznaenm TNI a s pridelenm triediacim zna-kom. Ing. Mria Semanov poveren riadenm odboru technickej normalizcie v. r. Schvlen TNI 1. TNI 01 8020 Dopravn znaky na cestch Vydanie: februr 2016 2. TNI CEN/TR 16885 (65 6524) Kvapaln ropn vrobky. Pre-skmanie skobnej metdy na meranie oxidanej stlosti mo-torovej nafty a zmes motorov nafta/FAME urovanm sla kyslosti po starnut ****) (CEN/TR 16885: 2015) Plat od 1. 2. 2016 Dokumenty bez oznaenia hviezdikami sa vydvaj v sloven-skom jazyku. Dokumenty oznaen ****) sa preberaj oznmenm vo Vest-nku NMS SR. Vestnk NMS SR . 1/2016 24 Oznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o zverejovan plnu technickej normalizcie rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky oznamuje, e zoznamy loh zaradench do plnu technickej normalizcie poda 6 zkona . 264/1999 Z. z. v znen zkona . 436/2001 Z. z. a zkona . 254/2003 Z. z. s zve-rejovan na webovej strnke NMS SR na www.unms.sk v asti Technick normalizcia Verejn prerokovanie nvrhov STN. Kad, kto m zujem sta sa astnkom pripomienkovho konania k nvrhom konkrtnych STN sa me prihlsi do 4 tdov od zverejnenia zoznamu u spracovatea, ktorho adresa je uveden pri konkrtnej lohe. Ing. Mria Semanov poveren riadenm odboru technickej normalizcie v. r. Oznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o verejnom prerokovan nvrhov eurpskych a medzinrodnch noriem rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 6 ods. 3 psm. a) zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov oznamuje, e zoznamy nvrhov eurpskych a medzinrodnch noriem a inch dokumentov s zverejovan na verejn prerokovanie na webovej strnke NMS SR www.unms.sk v asti Technick normalizcia Verejn prerokovanie nvrhov STN. Texty nvrhov eurpskych noriem a medzinrodnch noriem a alch dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI s dostupn len v anglickom jazyku. Pre spracovateov loh normalizanej spoluprce a lenov TK s texty nvrhov prstupn cez webov strnku NMS SR, ostatn zujemcovia si mu nvrhy vyiada na uvedenej e-mailovej adrese. V prpade poiadavky na dodanie papierovej verzie nvrhu bude zujemcovi tovan poplatok za koprovanie a poplatok za slubu spojen s balnm a potovnm. Pripomienky k textom nvrhov noriem a alch dokumentov je potrebn zasla najneskr 4 tdne pred termnom na odpove nrodnch lenov uvedenom pri kadom dokumente na adresu: rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR tefanoviova 3 P. O. BOX 76 810 05 Bratislava 15 alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk. Pripomienky musia by vloen do formulra, prednostne v anglitine. Formulr na pripomienky je zverejnen na www.unms.sk. Ing. Mria Semanov poveren riadenm odboru technickej normalizcie v. r. Vestnk NMS SR . 1/2016 25 Oznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o verejnom prerokovan nvrhov pvodnch STN rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 6 zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov a poda l. 4 nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 1025/2012 o eurpskej normalizcii oznamuje, e zoznamy nvrhov pvodnch STN s zverejovan na verejn prerokovanie na webovej strnke NMS SR na www.unms.sk v asti Technick normalizcia Verejn prerokovanie nvrhov STN. Pripomienky k textom nvrhov noriem je potrebn zasiela spracovateovi alebo NMS SR do 3 mesiacov od dtumu zverej-nenia oznamu, ktor je uveden pri kadom nvrhu. Text nvrhu konkrtnej normy v elektronickej forme zale NMS SR na poiadanie. V prpade poiadavky na dodanie papierovej verzie nvrhu bude zujemcovi tovan poplatok za koprovanie a poplatok za slubu spojen s balnm a potovnm. Pripomienky musia by vloen do priloenho formulra v slovenskom jazyku. Formulr na pripomienky je zverejnen na www.unms.sk. Ing. Mria Semanov poveren riadenm odboru technickej normalizcie v. r. Vestnk NMS SR . 1/2016 26 OZNMENIE radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen neskorch predpisov rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 31 ods. 2 psm. g) zkona . 142/2000 Z. z. o metrolgii a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov oznamuje, e poda 24 tohto zkona vydal v novembri a decembri 2015 tieto rozhodnutia z oblasti autorizcie na vkon overovania urench meradiel a radnho merania: 1. Rozhodnutie . 2015/900/009161/03058 z 30. novembra 2015 vydan pre Vskumn stav vodnho hospodrstva, Nbr. arm. gen. L. Svobodu . 5, 812 49 Bratislava 1, IO: 156 850. Predmetom rozhodnutia je zmena autorizcie na vkon radnho merania obsahu rdionuklidov vo vode a zlokch ivotnho prostredia udelenej Rozhodnutm o autorizcii . 2011/900/004648/01949 z 26. oktbra 2011 v znen Rozhod-nutia . 2013/900/003078/01325 z 18. jla 2013 v znen Rozhodnutia . 2013/900/00443/01904 z 12. septembra 2013 v znen Rozhodnutia . 2015/900/002204/00772 z 8. aprla 2015 spovajca vo vydan novej Prruky kvality a zruen pozastavenia autorizcie v asti Stanovenie objemovej aktivity 226Ra vo vzorkch vody a v zlokch ivotnho prostredia. Platnos rozhodnutia: do 26. oktbra 2016. 2. Rozhodnutie o autorizcii . 2015/900/008750/02898 zo 17. decembra 2015 vydan pre Tibor Holk AUTOKLINIKA, Zrieie 117, 020 52 Zrieie, IO: 36 892 408. Predmetom rozhodnutia je autorizcia na vkon overovania urench meradiel. Predmet a rozsah autorizcie, technick pecifikcie: Zaveden metdy Poloka Druh overovanch meradiel (Pol. prlohy . 1 k vyhlke . 210/2000 Z. z.) Merac rozsah Rozren neistota U (pre k = 2) Druh Zoznam predpisov Ostatn pecifikcie elektronick: do 180 km/h elektronick: dka: 0,62 % rchlos: 0,27 km/h as: 0,4 s/24 h 1. zznamov zariadenia v cestnej doprave digitlne: do 250 km/h digitlne: dka: 0,55 % rchlos: 0,23 km/h as: 0,4 s/24 h Priame porovnanieNariadenie Rady (EHS) . 3821/85 z 20. 12. 1985 o zznamovom zariaden v cestnej doprave (Mimoriadne vydanie . v. E, 7/zv. 1), Prruka kvality Metodick prruka overovania zznamovch zariaden v cestnej doprave Zznamov zariadenia v cestnej doprave: 1. elektronick2. digitlne (Pol.: 2.2.2) Pridelen overovacia znaka: M42. Platnos rozhodnutia: do 17. decembra 2020. Ing. Zbynk Schreier, CSc. riadite odboru metrolgie v. r. 2. METROLGIA Vestnk NMS SR . 1/2016 27 Zoznam driteov platnch osveden o slade so sprvnou laboratrnou praxou k 31. 1. 2016 1. Osvedenie .: G-017 Platnos osvedenia od: 16. 9. 2014 do: 16. 9. 2019 EL, spol. s r. o. Stredisko laboratrnych prc Radlinskho 17/A, 051 11 Spisk Nov Ves Oblas tdi: Ekotoxikologick tdie, fyziklno-chemick a analytick tdie, biologick testovanie, tdie mikrobiologickej bezpenosti, tdie mikrobio-logickej odbratenosti. Typy ltok: Lieky, lieiv a pomocn ltky, farmaceutick suroviny, veteri-nrne lieky a lieiv produkty, vivov a krmovinov doplnky, kozmetick produkty, biocdy, pesticdy, pdne pomocn ltky a pestovatesk substrty, odpady a vluhy, priemyseln chemiklie a prpravky, detergenty. 2. Osvedenie .: G-026 Platnos osvedenia od: 26. 6. 2015 do: 26. 6. 2020 hameln rds a.s. Sekcia pre predklinick a klinick vskum: Oddelenie biologickch tdi (BIO) a Oddelenie analytickho a bioanalytickho vvoja (ABD) Horn 36, 900 01 Modra Oblas tdi: Toxicita, mutagenita, farmakokinetika a metabolizmus, farma-kolgia, mikrobiolgia, imunochmia, biochmia, klinicko-chemick testo-vanie. Typy ltok: Humnne lieky, veterinrne lieky, priemyseln chemiklie, zdra-votncke pomcky, kozmetika, aditva potravn a krmv. 3. Osvedenie .: G-027 Platnos osvedenia od: 27. 1. 2012 do: 27. 1. 2016 Slovensk akadmia vied Virologick stav Laboratrium diagnostiky a prevencie rickettsiovch a chlamdiovch nkaz Dbravsk cesta 9, 845 05 Bratislava Oblas tdi: Srologick tdie. Typy ltok: Antigny, diagnostick prpravky in-vitro, povrchov makromole-kuly a korpuskule rickettsi a chlamdi. 4. Osvedenie .: G-031 Platnos osvedenia od: 13. 12. 2012 do: 13. 12. 2017 stav experimentlnej farmakolgie a toxikolgie SAV Laboratrium vvinovej a behaviorlnej toxikolgie Laboratrium bunkovch kultr Dbravsk cesta 9, 841 04 Bratislava Oddelenie toxikolgie a chovu laboratrnych zvierat 919 54 Dobr Voda 360 Platnos pre pracovisk v Bratislave pozastaven od 15. 12. 2015 na vlastn iados, z dvodu sahovania a org. zmien. Oblas tdi: Toxikologick tdie in vivo a in vitro, tdie farmakologickej bezpenosti lieiv. Typy ltok: Humnne a veterinrne lieky a lieiv, kozmetick ltky, potravi-nov doplnky, priemyseln chemick ltky a prpravky, biocdy. 4. AKREDITCIA Vestnk NMS SR . 1/2016 28 5. Osvedenie .: G-036 Platnos osvedenia od: 15. 7. 2013 do: 15. 7. 2018 Slovensk zdravotncka univerzita Limbov 12, 833 03 Bratislava Vedeckovskumn zklada SZU Laboratrium toxikolgie, laboratrium imunotoxikolgie, experimentlne zverince Limbov 14, 833 01 Bratislava Oblas tdi: tdie toxicity, mutagenity, teratogenity a reprodukcie in vivo a in vitro, testy konej senzibilizcie a imunotoxikologick tdie. Typy ltok: Humnne lieky, prpravky na ochranu rastln, veterinrne lieky, potravinov a krmovinov doplnky, kozmetick vrobky, priemyseln ltky a prpravky, zdravotncke pomcky, predmety benho pouvania, dezinfek-n prpravky, istiace prostriedky, povrchov a odpadov vody, xenobiotik. 6. Osvedenie .: G-038 Platnos osvedenia od: 29. 4. 2013 do: 29. 4. 2018 Univerzita veterinrneho lekrstva Koice stav patologickej anatmie Komenskho 73, 041 81 Koice Oblas tdi: Histopatologick tdie. Typy ltok: Tkaniv a orgny ivoneho pvodu. 7. Osvedenie .: G-040 Platnos osvedenia od: 19. 5. 2014 do: 19. 5. 2019 stredn kontroln a skobn stav ponohospodrsky v Bratislave Matkova 21, 833 16 Bratislava Odbor ivotnho prostredia a ekologickho ponohospodrstva Oddelenie organickch analz Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava Platnos pozastaven od 13. 5. 2015 na vlastn iados, z dvodu sahovania a org. zmien. Oblas tdi: Fyziklno-chemick tdie, analytick tdie. Typy ltok: Chemick ltky, prpravky na ochranu rastln. 8. Osvedenie .: G-042 Platnos osvedenia od: 26. 2. 2015 do: 26. 2. 2019 Vskumn centrum preventvnej toxikolgie, potravn a chemickej bezpenosti L. I. Medvea Ministerstvo zdravotnctva Ukrajiny Centrum preventvnej a regulanej toxikolgie Heroiv oborony 6, 03023 Kyjev, Ukrajina predtm Oblas tdi: tdie toxicity, toxikokinetiky, mutagenity, fyziklno-chemick tdie. od: 11. 8. 2011 do: 11. 8. 2014 Typy ltok: Humnne lieky, prpravky na ochranu rastln, veterinrne lieky, po-travinov a krmovinov doplnky, kozmetick vrobky, priemyseln ltky a pr-pravky, zdravotncke pomcky, predmety benho pouvania, chemick ltky a prpravky. 9. Osvedenie .: G-043 Platnos osvedenia od: 29. 11. 2014do: 29. 11. 2019 Clinfarm Ltd Bioanalytick laboratrium Tarasa evenka 3, Irpin, Kyjevsk oblas, 08200 Ukrajina Oblas tdi: Analytick a klinicko-chemick testovanie. Typy ltok: Humnne a veterinrne lieky a lieiv. Vestnk NMS SR . 1/2016 29 10. Osvedenie .: G-044 Platnos osvedenia od: 15. 7. 2013 do: 15. 7. 2016 emiakinov a Ovinnikov intitt bioorganickej chmie Biologick testovacie laboratrium Prospekt nauki 6, Pushchino, Moscow Region, 142290 Rusk federcia Oblas tdi: Analytick a klinicko-chemick testovanie. Typy ltok: Humnne a veterinrne lieky a lieiv 11. Osvedenie .: G-045 Platnos osvedenia od: 21. 2. 2014 do: 21. 2. 2017 AXON Neuroscience SE Dvokovo nbreie 10, 811 02 Bratislava Oddelenie experimentlnej a klinickej farmakolgie a imunolgie Dbravsk cesta 9, 845 10 Bratislava Oblas tdi: Srologick tdie. Typy ltok: Humnne lieky. Mgr. Martin Senk riadite SNAS v. r. Vestnk NMS SR . 1/2016 30 Oznmenie Informanho strediska Svetovej obchodnej organizcie (WTO) o notifikcich lenov Dohody o technickch prekkach obchodu a Dohody o uplatovan sanitrnych a fytosanitrnych opatren WTO rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR Informan stredisko WTO oznamuje, e v decembri 2015 notifikovali lenovia dohd alej uveden nvrhy technickch predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikcie, prp. nvrhy dokumentov si mono vyiada prostrednctvom IS WTO osobne alebo psomne na adrese: rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR Informan stredisko WTO tefanoviova ul. . 3 810 05 Bratislava telefn: 02/57485 323 e-mail: infonot@normoff.gov.sk prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. predseda NMS SR v. r. Predpisy notifikovan v Dohode o technickch prekkach obchodu slo/Dtum Notifikujca strana Charakteristika notifikcie Pripomienkov doba TBT/ARE/298 1. 12. 2015 Spojen arabsk emirty schma na environmentlne oznaovanie vrobkov Schma UAE zahruje oznaovanie vrobkov poda zoznamu, ttky a znaenie odkazujce na etrnos voi ivotnmu prostrediu. 60 dn TBT/AUS/100 7. 12. 2015 Austrlia dovan a domce potraviny Vldny nvrh zameran na komplexn aktualizciu poiadaviek na uv-dzanie krajiny pvodu na etiketch potravinrskych vrobkov, jasn a konzistentn informovanie spotrebitea. 60 dn TBT/BRA/656 9. 12. 2015 Brazlia chirurgick ijac materil Uznesenie stanovujce podmienky na zaradenie uvedench vrobkov dovydania brazlskeho liekopisu. 4. 2. 2016 TBT/CAN/472 3. 12. 2015 Kanada lieky uren na humnne vyuitie vydvan na lekrsky predpis Konzultan dokument tkajci sa nvrhu na uvonenie a povolenie vyd-vania uritch vrobkov s obsahom ltky Fluticasone Propionate bez lekr-skeho predpisu. 10. 2. 2016 TBT/CHN/1159 17. 12. 2015 na rzne druhy drviacich zariaden (eusov drvie, kriv drvie, verti-klne drvie at.) pouvanch v priemysle a stavebnctve Nrodn norma stanovujca poiadavky na vrobky, bezpenos. 60 dn 5. RZNE Vestnk NMS SR . 1/2016 31 TBT/CHN/1160 17. 12. 2015 na filtran zariadenia pouvan pri spracovan nerastov Nrodn norma stanovujca poiadavky na vrobky, bezpenos. 60 dn TBT/CHN/1161 17. 12. 2015 na stacionrne motory pohan plynom Nrodn norma stanovujca poiadavky na vrobky, bezpenos. 60 dn TBT/EGY/111 4. 12. 2015 Egypt extrudovan keramick obklady a dlaby Ministersk vyhlka, ktorou sa nariauje uplatovanie nrodnej normy na uveden vrobky. 60 dn TBT/EGY/112 4. 12. 2015 Egypt za sucha lisovan keramick obklady a dlaby Ministersk vyhlka, ktorou sa nariauje uplatovanie nrodnej normyna uveden vrobky. 60 dn TBT/EGY/113 7. 12. 2015 Egypt pracie a istiace prostriedky, oznaovanie Ministersk vyhlka, ktorou sa nariauje uplatovanie nrodnej normyna uveden vrobky. 60 dn TBT/EU/327 3. 12. 2015 Eurpska nia biocdne vrobky Nvrh vykonvacieho nariadenia Komisie, ktorm sa schvauje kyselinaperoctov (peracetic acid) ako existujca inn ltka na pouitie dobiocdnych vrobkov pre prpravky typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 60 dn TBT/EU/328 9. 12. 2015 Eurpska nia kozmetick vrobky, povolenie pouva ltku Titanium dioxide (nano)ako UV-filter do kozmetickch vrobkov Nvrh nariadenia Komisie, ktorm sa men a dopa prloha VI nariadenia(ES) . 1223/2009 EP a Rady o kozmetickch vrobkoch. 60 dn TBT/EU/329 11. 12. 2015 Eurpska nia ltky identifikovan ako endokrinn disruptory s toxickm inkom nareprodukciu Nvrh rozhodnutia Komisie o uren ltok bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP) a diiso-butyl phthalate (DIBP) ako ltok vzbudzujcich vemi vek obavy podalnku 57 (f) nariadenia (ES) . 1907/2006 EP a Rady. 60 dn TBT/EU/330 16. 12. 2015 Eurpska nia potraviny Nvrh nariadenia Komisie, ktorm sa zamietaj zdravotn vroky o po-travinch, okrem vrokov tkajcich sa znenia rizika ochorenia a vply-vov na vvoj a zdravie det, a ktorm sa men a dopa nariadenie (E). 432/2012. Zamietnutie uvdzania dvoch vrokov. 60 dn TBT/EU/331 16. 12. 2015 Eurpska nia potraviny Nvrh nariadenia Komisie, ktorm sa zamietaj zdravotn vroky o po-travinch, okrem vrokov tkajcich sa znenia rizika ochorenia a vply-vov na vvoj a zdravie det, a ktorm sa men a dopa nariadenie (E). 432/2012. Zamietnutie uvdzania jednho vroku. 60 dn TBT/HUN/31 21. 12. 2015 Maarsko tabakov vrobky Nvrh nariadenia vldy o zmench a doplnkoch nariadenia vldy . 39/2013 zo 14. februra 2013 o vrobe, uvdzan na trh a kontroletabakovch vrobkov, pouvanie kombinovanch varovanch oznaen a podrobn pravidl na uplatovanie zdravotnej ochrany formou ude-ovania pokt. 22. 3. 2016 TBT/IND/51 1. 12. 2015 India alkoholick npoje Predpisy (2015) urujce normy na alkoholick npoje, bezpenos v-robkov. 60 dn Vestnk NMS SR . 1/2016 32 TBT/IND/52 3. 12. 2015 India mlieko a mliene vrobky Predpisy (2015) urujce normy na uveden vrobky, bezpenos, povo-len prdavn ltky. 60 dn TBT/JPN/509 3. 12. 2015 Japonsko elektrick chladniky, energetick hospodrnos, oznaovanie Revzia predpisov, aktualizcia poiadaviek v danej oblasti. 60 dn TBT/JPN/510 15. 12. 2015 Japonsko kodliv chemick ltky Zmeny a doplnky vykonvacej vyhlky o bezpenosti a zdrav v prie-mysle, urenie 27 ltok ako kodlivch, povinnosti zainteresovanchsubjektov. 60 dn TBT/JPN/511 17. 12. 2015 Japonsko ltky s monm inkom na centrlnu nervov sstavu Ltky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikovan ako uren ltky, identifi-kcia 8 substanci a regulcia ich pouitia poda podmienok stanovenchzkonom. 60 dn TBT/KOR/618 1. 12. 2015 Krea biologick produkty Zmeny a doplnky predpisov na schvaovanie a revziu biologickch pro-duktov. 60 dn TBT/KOR/619 7. 12. 2015 Krea oznaovanie potravn Poiadavky na grafick pravu a informcie na etiketch. 60 dn TBT/MDA/29 7. 12. 2015 Moldavsko trhov dohad Nvrh zkona o zmench a doplnkoch uritch zkonov vo vzahu k po-stupom trhovho dohadu. 60 dn TBT/MDA/30 7. 12. 2015 Moldavsko trhov dohad Nvrh zkona o trhovom dohade ustanovujci prvny rmec pre dan oblas. 60 dn TBT/MEX/296 9. 12. 2015 Mexiko glazovan vrobky z keramiky, porcelnu a skla prichdzajce do styku s potravinami a npojmi Nrodn mexick norma stanovujca pecifikcie na uveden vrobky,limitn hodnoty niektorch zloiek, naprklad olova a kadmia. 15. 2. 2016 TBT/MYS/59 1. 12. 2015 Malajzia alkoholick npoje Norma stanovujca veobecn poiadavky na alkoholick npoje, dajena etiketch. 60 dn TBT/MYS/60 1. 12. 2015 Malajzia viaczlokov/miean liehoviny Norma stanovujca defincie a poiadavky na vrobky. 60 dn TBT/MYS/61 1. 12. 2015 Malajzia vetky potraviny, certifikty o bezpenosti potravn Aktualizcia poiadaviek na certifikan orgny a ich registrciu v slades predpismi o hygiene potravn. 60 dn TBT/MYS/62 1. 12. 2015 Malajzia konzervovan potraviny s nzkou kyslosou, hygiena a bezpenos potra-vn Aktualizcia poiadaviek na vrobcov uvedench potravn, absolvovanieodbornch kolen. 60 dn Vestnk NMS SR . 1/2016 33 TBT/MYS/63 1. 12. 2015 Malajzia zariadenia na pravu vody urenej na udsk konzumciu (filtrcia, reverzn osmza, destilcia, ionizcie, alkalizcia, dezinfekcia aleboakkovek ekvivalentn proces) Predpis ustanovujci poiadavky zskanie psomnch schvaovacch dek-rtov pre subjekty predvajce uveden zariadenia. 60 dn TBT/NGA/2 14. 12. 2015 Nigria vrobky veobecne Nvrh nrodnej stratgie v oblasti kvality v Nigrii. 60 dn TBT/NGA/3 14. 12. 2015 Nigria vrobky miestnej produkcie Nigrijsk program povinnho posudzovania zhody (MANCAP) tkajcisa vrobkov miestnej produkcie. neaplikuje sa TBT/NGA/4 14. 12. 2015 Nigria dovan vrobky Program nigrijskej normalizanej organizcie (SONCAP) zahrujci po-sudzovanie zhody vrobkov, postupy a poplatky. neaplikuje sa TBT/PER/82 14. 12. 2015 Peru farmaceutick vrobky Predpis stanovujci poiadavky a postupy regulcie pri vzjomnej zame-nitenosti lieiv. 9. 3. 2016 SPS/RUS/46 4. 12. 2015 Rusk federcia okolda, okoldov masy, polevy a podobn vrobky Nvrh technickho predpisu colnej nie, poiadavky na vrobky, bezpe-nos potravn. neaplikuje sa TBT/SAU/896 16. 12. 2015 Saudsk Arbia chladen vitrny uren na vystavovanie tovarov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciua skky. 60 dn TBT/SAU/897 16. 12. 2015 Saudsk Arbia ponohospodrske a lesn traktory Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky vrtane bezpe-nostnch prvkov proti prevrteniu, dynamick skky. 60 dn TBT/SAU/898 17. 12. 2015 Saudsk Arbia prietokov filtre mazacch olejov do spaovacch motorov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciua skky simulcie studenho tartu motora. 60 dn TBT/SAU/899 17. 12. 2015 Saudsk Arbia prietokov filtre mazacch olejov do spaovacch motorov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciua skky vibranej navy. 60 dn TBT/SAU/900 17. 12. 2015 Saudsk Arbia prietokov filtre mazacch olejov do spaovacch motorov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciu a vstupn a vstupn skky (ventilov) proti pretekaniu. 60 dn TBT/SAU/901 17. 12. 2015 Saudsk Arbia prietokov filtre mazacch olejov do spaovacch motorov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciu a skky innosti filtrcie pomocou stania astc a schopnosti zadria-vania kontaminantov. 60 dn TBT/SAU/902 17. 12. 2015 Saudsk Arbia prietokov filtre mazacch olejov do spaovacch motorov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciu a skky statickho tlaku na roztrhnutie puzdra kompozitnho filtra. 60 dn Vestnk NMS SR . 1/2016 34 TBT/SAU/903 17. 12. 2015 Saudsk Arbia prietokov filtre mazacch olejov do spaovacch motorov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciu a skky vibranej navy puzdra kompozitnho filtra. 60 dn TBT/SAU/904 17. 12. 2015 Saudsk Arbia prietokov filtre mazacch olejov do spaovacch motorov Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, ich klasifikciua skky poiatonej innosti zachytvania astc, ivotnosti a kumula-tvnej innosti (gravimetrick metda). 60 dn TBT/SAU/905 17. 12. 2015 Saudsk Arbia ponohospodrske a lesn traktory Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky, poiadavky navvodov hriadele, veobecn vrobn poiadavky a bezpenos. 60 dn TBT/SAU/906 17. 12. 2015 Saudsk Arbia ponohospodrske a lesn traktory Technick predpis stanovujci poiadavky na vrobky vrtane bezpe-nostnch prvkov proti prevrteniu (ROPS), statick skky. 60 dn TBT/THA/469 9. 12. 2015 Thajsko potraviny, prdavn ltky do potravn Ministersk oznmenie stanovujce poiadavky na uvdzanie prdavnchltok do potravn na etiketch vrobkov, poadovan daje. 60 dn TBT/THA/470 9. 12. 2015 Thajsko audio, video a podobn elektronick prstroje Nrodn norma ustanovujca bezpenostn poiadavky na uveden zaria-denia. 60 dn TBT/THA/471 9. 12. 2015 Thajsko potraviny uren pre dojat a mal deti, klasifikcia a oznaovanie v-robkov Zkon stanovujci regulan opatrenia, podmienky uvdzania vrobkovna trh. 60 dn TBT/TPKM/223 3. 12. 2015 Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu ohrievae vody s vntornou ndrou/zsobnkom Oznmenie v slade so zkonom o inpekcii komodt, poiadavky na vrobky. 60 dn TBT/TPKM/224 3. 12. 2015 Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu plastov boxy a podloky na nzkonapov elektromery striedavhoprdu, diely a prsluenstvo Oznmenie v slade so zkonom o inpekcii komodt, poiadavky navrobky. 60 dn TBT/TPKM/225 8. 12. 2015 Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu organick ponohospodrska produkcia, trvalo udraten systm, zacho-vanie ekologickej rovnovhy Zkon o organickej ponohospodrskej produkcii. 60 dn TBT/TUR/69 3. 12. 2015 Turecko potraviny ivoneho pvodu ako komodity ovplyvnen rezduami in-nch ltok Predpis, ktorm sa men a dopa potravinov kdex Turecka, klasifikciaa ustanovenie maximlnych limitnch hodnt farmakologicky innchltok v potravinch ivoneho pvodu. neaplikuje sa TBT/TUR/70 3. 12. 2015 Turecko army a zloky potravn s aromatickmi vlastnosami Predpis, ktorm sa men a dopa potravinov kdex Turecka, pokia ideo army a zloky potravn s aromatickmi vlastnosami, harmonizcias poiadavkami legislatvy E. neaplikuje sa Vestnk NMS SR . 1/2016 35 TBT/UGA/529 7. 12. 2015 Uganda mrazen ksky tuniaka bez koe Nrodn norma, poiadavky na vrobky, odber vzoriek a skky. 60 dn TBT/UGA/530 10. 12. 2015 Uganda sezamov semienka Nrodn norma, poiadavky na produkt, odber vzoriek a skky. 60 dn TBT/UKR/105 3. 12. 2015 Ukrajina zariadenia uren na pouitie v leglnej metrolgii Nvrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny tkajceho sa schvleniatechnickho nariadenia o zkonne kontrolovanch meracch zariadeniach. 60 dn TBT/USA/1053 1. 12. 2015 USA ovocn konzervovan vrobky sladen umelmi sladidlami Oznmenie sprvy pre potraviny a lieiv (FDA) o zruen zastaranchnoriem na identifikciu vrobkov sladench umelmi sladidlami, meno-vite ovocnch rsolov, demov a podobnch konzervovanch vrobkov. neaplikuje sa TBT/USA/1054 22. 12. 2015 USA vrobky odvoden od organickej ponohospodrskej produkcie Nrodn program organickej produkcie (NOP) 2016, odporania tka-jce sa urenia povolench a zakzanch ltok, nrodn zoznam. 16. 2. 2016 TBT/ZAF/194 4. 12. 2015 Jun Afrika prdavn ltky do potravn sliace ako inidl proti peneniu, emulg-tory, kypriace prostriedky, stabiliztory, zahusovadl a in Nvrh predpisu o prdavnch ltkach do potravn. 60 dn TBT/ZMB/45 16. 12. 2015 Zimbabwe azbestovo-cementov vrobky uren na pouitie do podlh, pri zastreo-van a oplovan Regulcia pouitia uvedench vrobkov, pecifikcie a skky. 60 dn TBT/ZMB/46 16. 12. 2015 Zimbabwe biele a lt vazelny uren pre kozmetick priemysel Poiadavky na vrobky, metdy odberu vzoriek a skky. 60 dn Predpisy notifikovan v Dohode o uplatovan sanitrnych a fytosanitrnych opatren slo/Dtum Notifikujca strana Charakteristika notifikcie Pripomienkov doba SPS/ALB/185 2. 12. 2015 Albnsko chovan a divo ijce opan, mso a spermie uvedench zvierat po-chdzajce z erkeskej oblasti na Ukrajine Ministersk vyhlka ustanovujca ochrann opatrenia proti reniu ocho-renia africk horka opanch (ASF) z Ukrajiny. neaplikuje sa SPS/ARE/62 9. 12. 2015 Spojen arabsk emirty hydina, mso a produkty hydiny vrtane jednodovch kuriat a nsa-dovch vajec z provincie Dordogne, Franczsko Doasn zkaz dovozu hydiny a urench produktov, prevencia reniavtej chrpky (HPAI). neaplikuje sa SPS/ARE/63 9. 12. 2015 Spojen arabsk emirty hydina, mso a produkty hydiny z Rumunska Doasn zkaz dovozu hydiny a urench produktov, prevencia reniaochorenia Newcastle Disease (ND). neaplikuje sa SPS/ARE/64 22. 12. 2015 Spojen arabsk emirty semen a huzy Regulcia dovozu, poiadavky na registrciu, klivos a istota dova-nch produktov. neaplikuje sa Vestnk NMS SR . 1/2016 36 SPS/ARE/65 22. 12. 2015 Spojen arabsk emirty hydina, mso a produkty hydiny vrtane jednodovch kuriat a nsa-dovch vajec z provinci Landes, Haute-Vienne, Aveyron a Gers, Fran-czsko Doasn zkaz dovozu hydiny a urench produktov, prevencia reniavtej chrpky (HPAI). neaplikuje sa SPS/ARE/66 21. 12. 2015 Spojen arabsk emirty iv psy a maky Poiadavky aplikovan pri dovoze uvedench zvierat do UAE. 60 dn SPS/AUS/377 11. 12. 2015 Austrlia semeno mrkvy (Daucus carota) a rozmnoovac materil zeleru (Apiumgraveolens) a patrnku (Pastinaca sativa) ako komodity ovplyvnenkodlivm initeom Analza rizk kodcu Candidatus Liberibacter Solanacearum, poiadavkypri dovoze uvedench komodt. 25. 1. 2016 SPS/AUS/378 18. 12. 2015 Austrlia ponohospodrske a veterinrne chemick ltky Zmeny a doplnky austrlskeho/novozlandskho kdexu potravinrskychnoriem, harmonizcia urench ponohospodrskych a veterinrnych che-mickch ltok a ich efektvne vyuvanie. 25. 1. 2016 SPS/BRA/1077 1. 12. 2015 Brazlia zdravotncke pomcky Ministersk vyhlka, ktorou sa aktualizuj poplatky za registrciu a cer-tifikciu sprvnej vrobnej praxe (GMP) zdravotnckych pomcok. neaplikuje sa SPS/BRA/1078 2. 12. 2015 Brazlia erstv jablk, hruky a duly z Argentny Pracovn pln ustanovujci systmov prstup k vynieniu kodcu Cydiapomonella vyskytujceho sa v zsielkach uvedench produktov dova-nch z Argentny. neaplikuje sa SPS/BRA/1079 16. 12. 2015 Brazlia bavlnk, kvovnk, kukurica, rajiny a in komodity ovplyvnen uvedenoultkou Uznesenie, ktorm sa ltka Spiromesifen zarauje do zoznamu aktvnychpesticdnych zloiek, pouitie uvedenej ltky za stanovench podmienok. neaplikuje sa SPS/BRA/1080 16. 12. 2015 Brazlia jame, penica, sja, banny a in komodity ovplyvnen uvedenoultkou Uznesenie, ktorm sa ltka Fenpropimorph zarauje do zoznamu aktv-nych pesticdnych zloiek, pouitie uvedenej ltky za stanovench pod-mienok. neaplikuje sa SPS/BRA/1081 16. 12. 2015 Brazlia bavlnk, cukrov trstina, kapusta, brokolica, jablk a in komodity ov-plyvnen uvedenou ltkou Uznesenie, ktorm sa ltka Tebufenozide zarauje do zoznamu aktvnychpesticdnych zloiek, pouitie uvedenej ltky za stanovench podmienok. neaplikuje sa SPS/BRA/1082 16. 12. 2015 Brazlia kapustov zelenina, zemiaky, melny, uhorky, paprika a in komodityovplyvnen uvedenou ltkou Uznesenie, ktorm sa ltka Cymoxanil zarauje do zoznamu aktvnychpesticdnych zloiek, pouitie uvedenej ltky za stanovench podmienok. neaplikuje sa SPS/BRA/1083 17. 12. 2015 Brazlia tekvicov zelenina, zemiaky, paprika, uhorky a in komodity ovplyvnenuvedenou ltkou Uznesenie, ktorm sa ltka Zoxamide zarauje do zoznamu aktvnychpesticdnych zloiek, pouitie uvedenej ltky za stanovench podmienok. neaplikuje sa Vestnk NMS SR . 1/2016 37 SPS/BRA/1084 17. 12. 2015 Brazlia plody a rastlinn materil marh, eren, nektriniek, brosk a sliviekz urench krajn Poiadavky pri dovoze uvedench komodt z Argentny, ile, Irnu,Izraela, Talianska, Portugalska, panielska, Turecka a USA. 15. 2. 2016 SPS/BRA/1085 17. 12. 2015 Brazlia kvovnk, cukrov trstina, eukalyptus, citrusy a in komodity ovplyvnenuvedenou ltkou Uznesenie, ktorm sa Indaziflam zarauje do zoznamu aktvnych pesti-cdnych zloiek, pouitie uvedenej ltky za stanovench podmienok. neaplikuje sa SPS/CAN/985 14. 12. 2015 Kanada kukurica, uhorkov zelenina a in komodity ovplyvnen pesticdnou lt-kou Quizalofop-ethyl, stanovenie limitnch hodnt rezdu uvedenej ltky. neaplikuje sa SPS/CAN/986 14. 12. 2015 Kanada uhorkov zelenina a in komodity ovplyvnen pesticdnou ltkou S-metolachlor, stanovenie limitnch hodnt rezdu uvedenej ltky. neaplikuje sa SPS/CAN/987 14. 12. 2015 Kanada erene a in komodity ovplyvnen pesticdnou ltkou Prohexadione calcium, stanovenie limitnch hodnt rezdu uvedenejltky. 20. 2. 2016 SPS/CHL/517 8. 12. 2015 ile priemyseln osiv Camelina sativa a Sapindus saponaria Aktualizcia poiadaviek pri dovoze uvedench komodt do ile. 6. 2. 2016 SPS/CRI/166 8. 12. 2015 Kostarika syr Provolone cheese Technick predpis RTCR stanovujci poiadavky na produkt uren napriamu konzumciu. neaplikuje sa SPS/CRI/167 8. 12. 2015 Kostarika syr Cottage cheese Technick predpis RTCR stanovujci poiadavky na produkt uren napriamu konzumciu. neaplikuje sa SPS/EU/150 11. 12. 2015 Eurpska nia obilniny, potraviny ivoneho pvodu, urit produkty rastlinnho p-vodu vrtane ovocia a zeleniny ako komodity ovplyvnen uvedenmiltkami Prlohy k nvrhu nariadenia Komisie, ktorm sa menia a dopaj prlohyII a III nariadenia (ES) . 396/2005 EP a Rady, pokia ide o maximlnehladiny rezdu ltok 1-naphthylacetamide, 1-naphthylacetic acid, Chlori-dazon, Ffluazifop-P, Fuberidazole, Mepiquat a Tralkoxydim v alebo nauritch produktoch (text relevantn pre EHP). 60 dn SPS/EU/151 14. 12. 2015 Eurpska nia obilniny, potraviny ivoneho pvodu, urit produkty rastlinnho p-vodu vrtane ovocia a zeleniny ako komodity ovplyvnen uvedenmiltkami Prlohy k nariadeniu Komisie (E), ktorm sa menia prlohy II a IIInariadenia (ES) . 396/2005 EP a Rady, pokia ide o maximlne hladinyrezdu ltok Carfentrazone-ethyl, Eethofumesate, Eetoxazole, Ffenami-done, Fluoxastrobin a Flurtamone v alebo na uritch produktoch (textrelevantn pre EHP). 60 dn SPS/EU/152 14. 12. 2015 Eurpska nia obilniny, potraviny ivoneho pvodu, urit produkty rastlinnho p-vodu vrtane ovocia a zeleniny ako komodity ovplyvnen uvedenmiltkami Prlohy k nariadeniu Komisie (E), ktorm sa menia prlohy II, III a Vnariadenia (ES) . 396/2005 EP a Rady, pokia ide o maximlne hladinyrezdu ltok AMTT, Diquat, Dodine, Glufosinate a Tritosulfuron v alebona uritch produktoch (text relevantn pre EHP). 60 dn Vestnk NMS SR . 1/2016 38 SPS/IDN/105 18. 12. 2015 Indonzia jaton tel, mso a spracovan produkty hovdzieho dobytka a malchprevavcov Ministersk predpis stanovujci podmienky a kontroly pri dovoze uve-dench produktov do Indonzie. neaplikuje sa SPS/IND/119 14. 12. 2015 India alkoholick npoje Predpis ustanovujci normy na alkoholick npoje, bezpenos potravn. 60 dn SPS/JPN/434 9. 12. 2015 Japonsko obilniny ako komodity ovplyvnen uvedenou pesticdnou ltkou Normy a pecifikcie na potraviny a prdavn ltky do potravn, nvrh nastanovenie maximlnych limitnch hodnt ltky Benzofenap. 60 dn SPS/JPN/435 9. 12. 2015 Japonsko mso a jedl vntornosti, ryby, krovce, mliene vrobky, ivone pro-dukty, vajcia, med, zelenina, urit korene a huzy, ovocie a orechy, kva,aj, korenia, obilniny, olejnat ovocie, ivone tuky a oleje Normy a pecifikcie na potraviny a prdavn ltky do potravn, maxi-mlne limitn hodnoty ltky Etofenprox. 60 dn SPS/JPN/436 9. 12. 2015 Japonsko mso a jedl vntornosti, ryby, krovce, mliene vrobky, ivone pro-dukty, vajcia, med, zelenina, urit korene a huzy, ovocie a orechy, kva,aj, korenia, obilniny, olejnat ovocie, ivone tuky a oleje Normy a pecifikcie na potraviny a prdavn ltky do potravn, maxi-mlne limitn hodnoty ltky Isoxaflutole. 60 dn SPS/JPN/437 11. 12. 2015 Japonsko spermie hovdzieho dobytka urenho na plemenitbu Zmeny a doplnky zoznamu genetickch chorb, na ktor musia by kon-trolovan plemenn bky pred zskanm spermi. 60 dn SPS/JPN/438 16. 12. 2015 Japonsko rastliny a rastlinn produkty, zoznamy karantnnych kodcov, zoznamyhostiteov, oznamovacie povinnosti Nvrh revzie vykonvacej vyhlky k zkonu o ochrane rastln. 60 dn SPS/KGZ/5 14. 12. 2015 Kirgizsko poloky podliehajce veterinrnej, sanitrnej a epidemiologickej kontrole Veterinrny zkon Kirgizskej republiky. neaplikuje sa SPS/KOR/522 2. 12. 2015 Krea potraviny, prdavn ltky do potravn Zmeny a doplnky noriem a pecifikci na potraviny a prdavn ltky dopotravn, zsady sprvnej vrobnej praxe, defincie 31 funknch triedprdavnch ltok do potravn, nov povolen ltky. 60 dn SPS/KOR/523 17. 12. 2015 Krea potraviny, prdavn ltky do potravn Zmeny a doplnky doasne ustanovench noriem a pecifikci na potra-viny a prdavn ltky do potravn zameran na produkty ivonehopvodu, geneticky modifikovan organizmy a posudzovanie bezpenosti. 60 dn SPS/LKA/38 4. 12. 2015 Sr Lanka oznaovanie potravn, poiadavky na daje na etiketch, nutrin ozna-ovanie Predpisy o oznaovan a propagcii potravn, 2015. neaplikuje sa SPS/MEX/293 18. 12. 2015 Mexiko rastlinn a ivone produkty, rybie vrobky, msov vrobky, obiliea olejniny, oleje a tuky Nvrh mexickej nrodnej normy ustanovujcej pecifikcie na ochranu,manipulciu a kontrolu tovarov umiestnench v sklade vrtane pono-hospodrskych vrobkov a produktov rybolovu. 60 dn Vestnk NMS SR . 1/2016 39 SPS/NZL/527 2. 12. 2015 Nov Zland dovan mrazen bobuov ovocie, skky na prtomnos E. coli Mimoriadne opatrenie ustanovujce normu na dovan bobuov ovo-cie, prevencia renia initeov spsobujcich ochorenia (hepatitda A). neaplikuje sa SPS/NZL/528 9. 12. 2015 Nov Zland klkarsk vpestky pochdzajce z Austrlie, Kanady, ny, Izraela,Holandska alebo USA ako hostitelia kodlivch initeov Ceratocystisfimbriata alebo Ceratocystis platani Zdravotn norma, dovoz uvedench komodt povolen za stanovenchpodmienok. neaplikuje sa SPS/RUS/114 4. 12. 2015 Rusk federcia okolda, okoldov masy, polevy a podobn vrobky Nvrh rozhodnutia Eurzijskho hospodrskeho kolgia tkajceho sabezpenosti potravn. neaplikuje sa SPS/RUS/115 18. 12. 2015 Rusk federcia zvierat a ivone produkty vnmav na ochorenie slintaky a krvaky(FMDV), pochdzajce z Izraela List Federlnej sluby pre veterinrny a sanitrny dohad oznamujcidoasn opatrenia proti reniu uvedenho ochorenia. neaplikuje sa SPS/RUS/116 18. 12. 2015 Rusk federcia hydina a vajcia z oblast Steinfurt, Rostock a Cloppenburg v Nemecku List Federlnej sluby pre veterinrny a sanitrny dohad oznamujcipodmienky na dovoz uvedench komodt. neaplikuje sa SPS/SAU/185 1. 12. 2015 Saudsk Arbia tuniak v konzerve Predpis stanovujci poiadavky na vrobky, obchodovanie v krajinchGolfskej kooperanej rady (GCC). 60 dn SPS/SAU/186 1. 12. 2015 Saudsk Arbia korica (Cinnamomum zeylanicum Blume) Predpis stanovujci poiadavky na vrobky, obchodovanie v krajinchGolfskej kooperanej rady (GCC). 60 dn SPS/SAU/187 1. 12. 2015 Saudsk Arbia koncentrty na vrobu stench npojov Predpis stanovujci poiadavky na vrobky, obchodovanie v krajinchGolfskej kooperanej rady (GCC). 60 dn SPS/SAU/188 22. 12. 2015 Saudsk Arbia iv ryby, kapry Koi Carps z Rakska Rozhodnutie ministerstva ponohospodrstva stanovujce doasn zkazdovozu uvedenej komodity, prevencia renia vrusu herpesu. 60 dn SPS/SGP/47 16. 12. 2015 Singapur iv kone Veterinrne poiadavky na nvrat kon, ktor sa zastnili pretekov alebosa v cudzine do Singapuru. 60 dn SPS/THA/230 1. 12. 2015 Thajsko prdavn ltky do potravn Ministersk oznmenie ustanovujce revziu poiadaviek na uvdzanieinformci o prdavnch ltkach do potravn na etiketch spotrebiteskybalench potravn. 60 dn SPS/THA/231 1. 12. 2015 Thajsko ltky kodliv pre udsk organizmus, mikroorganizmy, biologick ini-tele a toxny Zkon o patognnych ltkach a ivonych toxnoch. 60 dn SPS/THA/232 2. 12. 2015 Thajsko hovdz dobytok a produkty hovdzieho dobytka klasifikovan podarizika prenosu BSE v jednotlivch krajinch dovozu Oznmenie MOPH ustanovujce poiadavky na potraviny s monmrizikom prenosu ochorenia bovinn spongiformn encefalopatia (BSE). 60 dn Vestnk NMS SR . 1/2016 40 SPS/THA/233 9. 12. 2015 Thajsko potraviny uren pre dojat a mal deti Nvrh zkona o regulcii uvdzania uvedench vrobkov na trh, slads odporaniami WHO. 60 dn SPS/TPKM/377 7. 12. 2015 Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu zleniny jdu Potassium iodide a Potassium iodate ako prdavn ltkydo potravn Zmeny a doplnky noriem ustanovujcich pecifikcie, pouitie a obme-dzenie pouitia uvedench prdavnch ltok do potravn. 60 dn SPS/TPKM/378 16. 12. 2015 Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu ovocie, zelenina a obilniny ako komodity ovplyvnen rezduami pesti-cdnych ltok Acequinocyl, Azinphos-methyl, Carfentrazone-ethyl, Chlor-antraniliprole, Pyribencarb, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuronat. Normy ustanovujce limitn hodnoty rezdu pesticdnych ltok v/na uve-dench komoditch. 60 dn SPS/TPKM/379 16. 12. 2015 Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu med a matersk kaika ako komodity ovplyvnen rezduami pesticdnychltok Carbendazim, Fluvalinate a Iprodione Normy ustanovujce limitn hodnoty rezdu pesticdnych ltok v/na uve-dench komoditch. 60 dn SPS/UKR/107 8. 12. 2015 Ukrajina potraviny Nvrh zkona ustanovujceho zmeny a doplnky uritch legislatvnychaktov Ukrajiny tkajcich sa bezpenosti potravn. 60 dn SPS/USA/2802 11. 12. 2015 USA rzne komodity ovplyvnen rezduami uvedench ltok Amitraz, Carfentrazone-ethyl, Ethephon, Malathion, Mancozeb a in, sta-novenie limitnch hodnt rezdu, dovoz komodt povolen za stanove-nch podmienok. neaplikuje sa SPS/USA/2803 11. 12. 2015 USA pomarane a pomaranov olej ako komodity ovplyvnen rezduami uve-denej ltky Etoxazole, stanovenie limitnch hodnt rezdu, dovoz komodt povolenza stanovench podmienok. neaplikuje sa SPS/USA/2804 11. 12. 2015 USA rzne komodity ovplyvnen rezduami pesticdnych ltok Oznmenie o prijat viacerch iadost tkajcich sa poiadaviek na sta-novenie limitnch hodnt rezdu pesticdnych ltok. neaplikuje sa SPS/USA/2805 11. 12. 2015 USA rzne komodity ovplyvnen rezduami pesticdnych ltok Oznmenie o prijat viacerch iadost tkajcich sa poiadaviek na sta-novenie limitnch hodnt rezdu pesticdnych ltok. neaplikuje sa SPS/USA/2806 11. 12. 2015 USA rzne komodity ovplyvnen rezduami pesticdnych ltok Oznmenie o prijat viacerch iadost tkajcich sa poiadaviek na sta-novenie limitnch hodnt rezdu pesticdnych ltok. (Notifikcie. USA 2803, 2804 a 2805 s identick) neaplikuje sa SPS/USA/2807 14. 12. 2015 USA produkty hovdzieho dobytka pochdzajce z Bulharska, Cypru, eskejrepubliky, Estnska, Franczska, Maarska, Indie, Krey, Lotyska,Slovenskej republiky, Lichtentajnska, Luxemburgu, Malty, Portugalska,Rumunska a vajiarska Dokument inpeknej sluby pre zdravie zvierat a rastln, (APHIS) klasi-fikcia krajn poda rizika prenosu bovinnej spongiformnej encefalopatie(BSE), slad s ustanoveniami OIE. neaplikuje sa Vestnk NMS SR . 1/2016 41 SPS/USA/2808 18. 12. 2015 USA prevavce a produkty prevavcov Dokument inpeknej sluby pre zdravie zvierat a rastln (APHIS), aktu-alizcia veobecnch ustanoven tkajcich sa brucelzy a tuberkulzyhovdzieho dobytka. neaplikuje sa SPS/ZAF/40 9. 12. 2015 Jun Afrika prdavn ltky do potravn sliace ako inidl proti peneniu, emulg-tory, kypriace prostriedky, stabiliztory, zahusovadl a in Nvrh predpisu o prdavnch ltkach do potravn. 60 dn Vestnk NMS SR . 1/2016 42 Vestnk NMS SR . 1/2016 43 Vestnk NMS SR . 1/2016 44 Vydavate: rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR, Bratislava, tefanoviova 3 Redakcia: tefanoviova 3, Bratislava, Mgr. Andrea Timkov, telefn 02/57 485 320, e-mail: andrea.timkova@normoff.gov.sk Administrcia: rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR, telefn 0948/876 002 Cena kadho sla 8,95 . Vychdza mesane Tla zabezpeuje: rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR V prpade zujmu o odber Vestnka NMS SR zalite objednvku na adresu: rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR tefanoviova 3 P. O. Box 76 810 05 Bratislava 15 IO 30810710 DI 2020850711 Telefn: 0948/876 002 Fax: 02/654 28 845 Ak ste Vestnk odoberali v roku 2015, zaleme faktru na odber aj na rok 2016. Prihlsi sa na odber Vestnka NMS SR mono po cel rok. Objedna si mono i jednotliv sla. V psomnom styku uvdzajte vdy Vae IO, DI, I DPH. 1. NORMALIZCIAOznmenie . 283/2016 radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republikyOznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o schvlen slovenskch technickch noriem,ich zmien, oprv a zruenOznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriemdo sstavy STN oznmenmOznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o vydan technickch normalizanch informciOznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o zverejovan plnu technickej normalizcieOznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o verejnom prerokovan nvrhov eurpskych a medzinrodnch noriemOznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o verejnom prerokovan nvrhov pvodnch STN2. METROLGIAOZNMENIE radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen neskorch predpisov4. AKREDITCIAZoznam driteov platnch osveden o slade so sprvnou laboratrnou praxou k 31. 1. 20165. RZNEOznmenie Informanho strediska Svetovej obchodnej organizcie (WTO) o notifikcich lenov Dohody o technickch prekkach obchodua Dohody o uplatovan sanitrnych a fytosanitrnych opatren WTO /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

Recommended

View more >