Ročnk 2006 Čslo 1 - unms.sk NMS SR č. 1/2006 3 STN EN 60921 (36 0512) Predradnky trubicovch žiari-viek. Prevdzkov požiadavky (EN 60921: 2004, IEC 60921: 2004)

 • Published on
  19-Mar-2018

 • View
  219

 • Download
  6

Transcript

 • Ronk2006 slo 1 V Bratislave 20. janura 2006 Cena 268,- Sk

  O B S A H

  1. Normalizcia

  Oznmenie STN o schvlen slovenskch technickch noriem, ich zmien, oprv a zruen ..................................................................... 2

  Oznmenie STN o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm ............................................................. 12

  Oznmenie STN o predbenej EN ............................................................................................................................................................ 16Oznmenie STN o nvrhu na zruenie STN .............................................................................................................................................. 17

  Oznmenie STN o zverejnen 1. asti Plnu technickej normalizcie na rok 2006 ................................................................................... 18

  2. Metrolgia

  Oznmenie NMS SR o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z. ..................................................... 36Oznmenie NMS SR o zniku autorizcie poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z. ......................................... 39Oznmenie NMS SR o schvlen typu meradiel ....................................................................................................................................... 40

  Rozhodnutie . 2005/160/008981/04164 z 20. 12. 2005 o vyhlsen certifikovanho referennho materilu ................................................................................................................. 44

  3. Skobnctvo

  Oznmenie NMS SR o udelen autorizcie ............................................................................................................................................... 46

  Oznmenie NMS SR o zniku autorizovanej osoby .................................................................................................................................. 48

  4. Akreditcia

  5. Rzne

  6. Prevzat informcie

  ISSN 1335-552X

  9 771335 552007

  01

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  2

  OznmenieSlovenskho stavu technickej normalizcieo schvlen slovenskch technickch noriem,

  ich zmien, oprv a zruen

  Slovensk stav technickej normalizcie oznamuje poda 5a 6 zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch navrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niekto-rch zkonov v znen zkona . 436/2001 Z. z. a zkona. 254/2003 Z. z., e schvlil alej uveden slovensk technic-k normy, ich zmeny, opravy alebo zruenie.

  Ing. Boena Tuovgenerlna riaditeka STN

  v. r.

  Schvlen STN

  1. STN EN 14502-1(27 0047)

  eriavy. Vybavenie na zdvha-nie osb. as 1: Zvesn koe(EN 14502-1: 2005)Vydanie: februr 2006

  2. STN EN 14502-2(27 0047)

  eriavy. Vybavenie na zdvha-nie osb. as 2: Zdvhan sta-novitia obsluhy(EN 14502-2: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 61000-3-12(33 3432)

  Elektromagnetick kompatibi-lita (EMC). as 3-12: Medze.Medze harmonickch zloiekprdu vytvranch zariadenia-mi so vstupnm fzovm pr-dom > 16 A a 75 A, ktor sapripjaj k verejnm rozvod-nm sieam nzkeho naptia(EN 61000-3-12: 2005,IEC 61000-3-12: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  3.

  STN EN 61000-3-12(33 3432)

  Elektromagnetick kompatibilita(EMC). as 3-12: Medze har-monickch prdov spsobenchzariadenm s napjacm fzovmprdom > 16 A 75 A pripoje-nm k verejnm sieam nzkehonaptia ****)(EN 61000-3-12: 2005,IEC 61000-3-12: 2004)z novembra 2005

  4. STN EN 50131-5-3(33 4591)

  Poplachov systmy. Elektric-k zabezpeovacie systmy.as 5-3: Poiadavky na pre-pojovacie zariadenia vyuva-jce techniku rdiovho pre-nosu(EN 50131-5-3: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 60034-9(35 0000)

  Toiv elektrick stroje. as 9:Medzn hodnoty hluku(EN 60034-9: 2005,mod IEC 60034-9: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa od 1. 3. 2008ru

  5.

  STN EN 60034-9(35 0000)

  Toiv elektrick stroje. as 9:Medzn hodnoty hluku(EN 60034-9: 1997,IEC 60034-9: 1997)z oktbra 2001

  STN EN 60127-4(35 4730)

  Miniatrne poistky. as 4:Univerzlne modulrne poist-kov tavn vloky (UMF). Ty-py na mont do priechodnchotvorov a na povrchov mon-t(EN 60127-4: 2005,IEC 60127-4: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa od 1. 3. 2008ru

  6.

  STN EN 60127-4(35 4730)

  Miniatrne poistky. as 4: Uni-verzlne modulrne tavn poist-kov vloky (UMF)(EN 60127-4: 1996,IEC 60127-4: 1996)z augusta 2001

  STN EN 60238(36 0383)

  Objmky s Edisonovm zvi-tom na sveteln zdroje(EN 60238: 2004+ corr. janur 2005,IEC 60238: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 60238(36 0383)

  Objmky na sveteln zdroje s Edi-sonovm zvitom ****)(EN 60238: 2004+ corr. janur 2005,IEC 60238: 2004)z jla 2005a od 1. 10. 2007 sa ru

  7.

  STN EN 60238(36 0383)

  Objmky s Edisonovm zvitomna sveteln zdroje(EN 60238: 1998+ corr. februr 1999,IEC 60238: 1998)z aprla 2001

  1. NORMALIZCIA

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  3

  STN EN 60921(36 0512)

  Predradnky trubicovch iari-viek. Prevdzkov poiadavky(EN 60921: 2004,IEC 60921: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 60921(36 0512)

  Predradnky trubicovch iariviek.Prevdzkov poiadavky ****)(EN 60921: 2004,IEC 60921: 2004)z jla 2005a od 1. 10. 2011 sa ru

  8.

  STN EN 60921 + A1(36 0512)

  Predradnky trubicovch iariviek.Prevdzkov poiadavky(EN 60921: 1991 + A1: 1992,IEC 60921: 1988 + A1: 1990)z oktbra 2002

  STN EN 61047(36 0581)

  Elektronick zniujce menienaptia napjan jednosmer-nm alebo striedavm prdompre iarovky. Prevdzkov po-iadavky(EN 61047: 2004,IEC 61047: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 61047(36 0581)

  Elektronick menie naptia preiarovky. Prevdzkov poiadav-ky ****)(EN 61047: 2004,IEC 61047: 2004)z jna 2005a od 1. 9. 2011 sa ru

  9.

  STN EN 61047(36 0581)

  Elektronick menie naptia preiarovky. Prevdzkov poiadavky(EN 61047: 1992,IEC 61047: 1991)z novembra 1994

  STN EN 60598-1(36 0600)

  Svietidl. as 1: Veobecn po-iadavky a skky(EN 60598-1: 2004,mod IEC 60598-1: 2003+ IS1: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 60598-1(36 0600)

  Svietidl. as 1: Veobecn po-iadavky a skky ****)(EN 60598-1: 2004,IEC 60598-1: 2003 + IS1: 2004)z mja 2005a od 1. 7. 2007 sa ru

  10.

  STN EN 60598-1(36 0600)

  Svietidl. as 1: Veobecn po-iadavky a skky(EN 60598-1: 2000,mod IEC 60598-1: 1999)z jna 2002

  11. STN EN 60598-2-11(36 0600)

  Svietidl. as 2-11: Osobitn po-iadavky. Akvriov svietidl(EN 60598-2-11: 2005+ corr. august 2005,IEC 60598-2-11: 2005)Vydanie: februr 2006

  12. STN EN 50107-2(36 0620)

  Znaky a zariadenia so svietia-cimi trubicami napjan v-stupnm naptm naprzdnovym ako 1 kV a neprevyuj-cim 10 kV. as 2: Poiadavkyna ochrann zariadenia protiunikajcemu prdu a prerue-niu obvodu(EN 50107-2: 2005)Vydanie: februr 2006

  13. STN IEC 61502(40 2103)

  Jadrov elektrrne. Tlakovod-n reaktory. Monitorovanie vib-rcie vntroreaktorovch prvkov(IEC 61502: 1999)Vydanie: februr 2006

  14. STN IEC 61504(40 2104)

  Jadrov elektrrne. Prstrojea riadiace systmy dleit prebezpenos. Radian kontrolaelektrrne(IEC 61504: 2000)Vydanie: februr 2006

  STN EN 10027-1(42 0012)

  Systm oznaovania ocel. as 1:Znaky ocel(EN 10027-1: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  TNI CR 10260(42 0011)

  Systmy oznaovania ocel. Pr-davn symboly(CR 10260: 1998)z augusta 2001

  15.

  STN EN 10027-1(42 0012)

  Systmy oznaovania ocel. as 1:Znaky ocel, zkladn symboly(EN 10027-1: 1992)z oktbra 1998

  STN EN 1104(50 7006)

  Papier a lepenka uren nastyk s povatinami. Stanove-nie prenosu antimikrobilnychzloiek(EN 1104: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  16.

  STN EN 1104(50 7006)

  Papier a lepenka uren na styks povatinami. Stanovenie preno-su antimikrobilnych zloiek(EN 1104: 1995)z jna 1999

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  4

  STN EN 12497(50 7009)

  Papier a lepenka. Papier a le-penka uren na styk s pova-tinami. Stanovenie ortuti vo vod-nom vluhu(EN 12497: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  17.

  STN P ENV 12497(50 7009)

  Papier a lepenka. Papier a lepen-ka uren na styk s povatinami.Stanovenie ortuti vo vodnom v-luhu(ENV 12497: 1998)z jna 2000

  STN EN 12498(50 7010)

  Papier a lepenka. Papier a le-penka uren na styk s pova-tinami. Stanovenie kadmia a olo-va vo vodnom vluhu(EN 12498: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  18.

  STN P ENV 12498(50 7010)

  Papier a lepenka. Papier a lepen-ka uren na styk s povatinami.Stanovenie kadmia, olova a chr-mu vo vodnom vluhu(ENV 12498: 1997)z jna 2000

  19. STN EN ISO 22000(56 0301)

  Systmy manarstva bezpe-nosti potravn. Poiadavky naorganizcie potravinrskeho re-azca (ISO 22000: 2005)(EN ISO 22000: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 13398(65 7035)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie elastickej nvratnostimodifikovanch asfaltov(EN 13398: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  20.

  STN EN 13398(65 7035)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie prunosti modifikova-nch asfaltov ****)(EN 13398: 2003)z jna 2004

  STN EN 13399(65 7036)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie stlosti modifikovanchasfaltov pri skladovan(EN 13399: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  21.

  STN EN 13399(65 7036)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie stlosti modifikovanchasfaltov pri skladovan ****)(EN 13399: 2003)z jna 2004

  STN EN 13763-4(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 4:Stanovenie odolnosti prvod-nch vodiov a rzovch rrokproti oteru(EN 13763-4: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  22.

  STN EN 13763-4(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 4:Stanovenie odolnosti prvodnchvodiov a rzovch rrok protioderu ****)(EN 13763-4: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-5(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 5:Stanovenie odolnosti prvod-nch vodiov a rzovch rrokproti pokodeniu prerezanm(EN 13763-5: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  23.

  STN EN 13763-5(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 5:Stanovenie odolnosti prvodnchvodiov a rzovch rrok protipokodeniu rezanm ****)(EN 13763-5: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-6(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 6:Stanovenie odolnosti prvod-nch vodiov proti popraska-niu pri nzkych teplotch(EN 13763-6: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  24.

  STN EN 13763-6(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 6:Stanovenie odolnosti prvodnchvodiov a rzovch rrok protipokodeniu pri nzkych teplo-tch ****)(EN 13763-6: 2003)z mja 2004

  25. STN EN 13763-7(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 7:Stanovenie mechanickej pev-nosti prvodnch vodiov, r-zovch rrok, spojen, zalemo-van a uzverov(EN 13763-7: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  5

  STN EN 13763-7(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 7:Stanovenie mechanickej pevnos-ti prvodnch vodiov, rzovchrrok, spojok, krtiacich elemen-tov a tesnen ****)(EN 13763-7: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-8(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 8:Stanovenie odolnosti ziho-vch rozbuiek proti vibrcim(EN 13763-8: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  26.

  STN EN 13763-8(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 8:Stanovenie odolnosti zihovchrozbuiek proti vibrcim ****)(EN 13763-8: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-9(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 9:Stanovenie odolnosti rozbuiekproti ohybu(EN 13763-9: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  27.

  STN EN 13763-9(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 9:Stanovenie odolnosti rozbuiekproti ohybu ****)(EN 13763-9: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-11(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 11:Stanovenie odolnosti rozbuieka prenaov proti pokodeniupdom(EN 13763-11: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  28.

  STN EN 13763-11(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 11:Stanovenie odolnosti rozbuiek a o-neskorovaov proti pokodeniu pripde ****)(EN 13763-11: 2003)z mja 2004

  29. STN EN 13763-12(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 12:Stanovenie odolnosti proti hyd-rostatickmu tlaku(EN 13763-12: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  29.

  STN EN 13763-12(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 12:Stanovenie odolnosti proti hyd-rostatickmu tlaku ****)(EN 13763-12: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-20(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 20:Stanovenie celkovho odporuelektrickch rozbuiek(EN 13763-20: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  30.

  STN EN 13763-20(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 20:Stanovenie celkovho ohmick-ho odporu elektrickch rozneco-vadiel ****)(EN 13763-20: 2003)z mja 2004

  31. STN EN 1744-4(72 1189)

  Skky na stanovenie chemic-kch vlastnost kameniva. as 4:Stanovenie citlivosti kamennejmky pre bitmenov zmesina vodu(EN 1744-4: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 13658-1(72 2706)

  Kovov nosie omietky a okra-jov lity omietky. Defincie, po-iadavky a skobn metdy.as 1: Vntorn omietky(EN 13658-1: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  32.

  STN EN 13658-1(74 2706)

  Kovov nosn podklady a ochran-n profily na omietky. as 1:Vntorn omietky ****)(EN 13658-1: 2005)z oktbra 2005

  STN EN 13658-2(72 2706)

  Kovov nosie omietky a okra-jov lity omietky. Defincie, po-iadavky a skobn metdy.as 2: Vonkajie omietky(EN 13658-2: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  33.

  STN EN 13658-2(74 2706)

  Kovov nosn podklady a ochran-n profily na omietky. as 2:Vonkajie omietky ****)(EN 13658-2: 2005)z oktbra 2005

  34. STN EN 1168(72 3011)

  Betnov prefabrikty. Dutino-v dosky(EN 1168: 2005)Vydanie: februr 2006

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  6

  STN EN 14528(72 4853)

  Bidety. Funkn poiadavkya skobn metdy(EN 14528: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  35.

  STN EN 14528(91 4114)

  Bidety. Poiadavky na funknosa skobn metdy ****)(EN 14528: 2005)z novembra 2005

  36. STN EN 13956(72 7661)

  Hydroizolan psy a flie. Plas-tov a gumov psy na hydro-izolciu striech. Defincie a cha-rakteristiky(EN 13956: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 1354(73 1334)

  Stanovenie pevnosti v tlaku ah-kho medzerovitho betnu z p-rovitho kameniva(EN 1354: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  37.

  STN EN 1354(73 1334)

  Stanovenie pevnosti v tlaku ah-kho medzerovitho betnu z p-rovitho kameniva(EN 1354: 1996)z februra 1999

  STN EN 679(73 1366)

  Stanovenie pevnosti v tlaku auto-klvovanho probetnu(EN 679: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  38.

  STN EN 679(73 1366)

  Stanovenie pevnosti v tlaku auto-klvovanho probetnu(EN 679: 1993)z decembra 1996

  STN EN 1019(75 8201)

  Chemiklie pouvan pri pra-ve vody na pitn vodu. Oxidsiriit(EN 1019: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  39.

  STN EN 1019(75 8201)

  Chemiklie pouvan pri pravevody na pitn vodu. Oxid siriit(EN 1019: 1995)z oktbra 2000

  40. STN EN 14806(77 7019)

  Obaly. Predben hodnoteniedezintegrcie obalovch mate-rilov za simulovanch pod-mienok kompostovania v labo-ratrnom meradle(EN 14806: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN ISO 3758(80 0005)

  Textlie. Symboly oetrovania(ISO 3758: 2005)(EN ISO 3758: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  41.

  STN EN ISO 3758(80 0005)

  Textlie. Symboly oetrovania(ISO 3758: 2005) ****)(EN ISO 3758: 2005)zo septembra 2005

  STN EN 13493(80 6223)

  Geosyntetick zbrany. Vlast-nosti poadovan na pouitiepri stavbe miest na skladova-nie a znekodovanie tuhchodpadov(EN 13493: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  42.

  STN EN 13493(80 6223)

  Geosyntetick zbrany. Vlastnos-ti poadovan na pouitie pri stav-be miest na skladovanie a zne-kodovanie tuhch odpadov ****)(EN 13493: 2005)z oktbra 2005

  43. STN P CEN/TS 14793(83 4533)

  Ochrana ovzduia. Stacionr-ne zdroje zneisovania. Po-stup vntrolaboratrnej vali-dcie alternatvnej metdy po-rovnanm s referennou me-tdou(CEN/TS 14793: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN 83 8103 Skldkovanie odpadov. Prevdz-ka a monitoring skldokVydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  44.

  STN 83 8103 Skldkovanie odpadov. Prevdz-ka a monitorovanie skldokz februra 1998

  STN EN ISO 15854(85 6320)

  Stomatolgia. Lejacie vosky a vos-ky na bazlne platne(ISO 15854: 2005)(EN ISO 15854: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN ISO 1567(85 6320)

  Stomatolgia. Polymry zkladuzubnej protzy (ISO 1567: 1999)(EN ISO 1567: 2000)z decembra 2003

  45.

  STN EN ISO 12163(85 6325)

  Stomatologick modelovac voskna zkladn platu(ISO 12163: 1999) ****)(EN ISO 12163: 2000)zo septembra 2002

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  7

  46. STN EN 301 893V1.3.1(87 1893)

  irokopsmov rdiov prstu-pov siete (BRAN). Vysokov-konn RLAN pracujca v ps-me 5 GHz. Harmonizovan ENvzahujca sa na zkladn po-iadavky poda lnku 3.2 smer-nice R&TTE(EN 301 893: 2005 V1.3.1)Vydanie: februr 2006

  Zruen STN

  47. STN 26 9347 Termick kontajnery ISO radu 1.Technick poiadavky a ska-nie(eqv ISO 1496-2: 1988)zo 14. 5. 1990Zruen od 1. 2. 2006

  48. STN EN 50001(35 4102)

  Spnacie a riadiace zariadenianzkeho naptia na priemysel-n ely. Rozmery. Veobecnpravidl ***)(EN 50001: 1972)z decembra 2001Zruen od 1. 2. 2006Zruen v CENELEC bez nhrady.

  49. STN EN 50002(35 4103)

  Spnacie a riadiace zariadenianzkeho naptia na priemysel-n ely. Rozmery. Upevova-cie otvory pomocnch stka-ov ***)(EN 50002: 1972)z decembra 2001Zruen od 1. 2. 2006Zruen v CENELEC bez nhrady.

  50. STN EN 50003(35 4104)

  Spnacie a riadiace zariadenianzkeho naptia na priemysel-n ely. Rozmery. Upevova-cie otvory motorovch stka-ov ***)(EN 50003: 1973)z decembra 2001Zruen od 1. 2. 2006Zruen v CENELEC bez nhrady.

  51. STN 38 6443 Regultory tlaku plynu na vstup-n tlak do 0,5 MPaz janura 2005Zruen od 1. 2. 2006

  52. STN ISO 712(46 1014)

  Obilniny a vrobky z obilnn.Stanovenie obsahu vody. (Prak-tick referenn metda)(obs ISO 712: 1985)z janura 1993Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  53. STN ISO 3093(46 1018)

  Obilniny. Stanovenie sla po-klesu(obs ISO 3093: 1982)z mja 1993Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  54. STN ISO 2171(46 1019)

  Obilniny, strukoviny a vrob-ky z nich. Stanovenie popola(obs ISO 2171: 1980)z marca 1993Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  55. STN ISO 7971(46 1030)

  Obilniny. Stanovenie sypnej hmot-nosti, tzv. hektolitrovej hmot-nosti (referenn metda)(ISO 7971: 1986)z aprla 1997Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  56. STN ISO 3983(46 1031)

  Obilniny a vrobky z obilnn.Stanovenie aktivity alfa-amy-lzy. Kolorimetrick metda(ISO 3983: 1977)z mja 1997Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  57. STN ISO 5504(46 2302)

  Rezdu olejnatch semien. Sta-novenie celkovho obsahu izo-tiokyantov a obsahu vinyltio-oxazolidnu(ISO 5504: 1992)z jla 1998Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO bez nhrady.

  58. STN ISO 7667(56 0079)

  Mikrobiolgia. Stavba noriemmetd mikrobiologickho sk-ania(ISO 7667: 1983)zo septembra 1997Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO bez nhrady.

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  8

  59. STN ISO 7402(56 0096)

  Mikrobiolgia. Veobecn po-kyny na stanovenie potu bak-tri eade Enterobacteriaceaebez resuscitcie. Metda naj-pravdepodobnejieho potu a me-tda potania kolni(ISO 7402: 1993)z augusta 1998Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  60. STN ISO 8523(56 0097)

  Mikrobiolgia. Veobecn po-kyny na dkaz baktri eadeEnterobacteriaceae s neselek-tvnym mnoenm(ISO 8523: 1991)z augusta 1998Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  61. STN ISO 5530-4(56 0114)

  Penin mka. Fyziklne cha-rakteristiky ciest. as 4: Sta-novenie reologickch vlastnostna alveografe(ISO 5530-4: 1991)z jna 2000Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  62. STN ISO 3100-1(57 6020)

  Mso a msov vrobky. Od-ber vzoriek a prprava analy-tickch vzoriek. as 1: Odbervzoriek(ISO 3100-1: 1991)z decembra 1998Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  63. STN ISO 3100-2(57 6020)

  Mso a msov vrobky. Od-ber vzoriek a prprava analy-tickch vzoriek. as 2: Pr-prava analytickch vzoriek namikrobiologick skanie(ISO 3100-2: 1988)z janura 1999Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  64. STN ISO 6883(58 8787)

  ivone a rastlinn tuky a ole-je. Stanovenie objemovej hmot-nosti vo vzduchu(ISO 6883: 1987)zo septembra 1995Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  65. STN ISO 8053(62 1135)

  Kauuky, gumy a latexy. Sta-novenie obsahu medi. Foto-metrick metda(ISO 8053: 1986)zo septembra 1995Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  66. STN ISO 6101-3(62 1136)

  Kauuky a gumy. Stanovenieobsahu kovov metdou atmo-vej absorpnej spektrometrie.3. as: Stanovenie obsahu medi(ISO 6101-3: 1988)zo septembra 1995Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  67. STN ISO 4648(62 1401)

  Guma alebo termoplastick elas-tomry. Urenie rozmerov sk-obnch teliesok a vrobkov naskobn ely(ISO 4648: 1991)z jna 1998Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  68. STN ISO 471(62 1403)

  Guma. Teploty, vlhkosti, trva-nie kondicionovania a skok(ISO 471: 1995)z oktbra 1997Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  69. STN ISO 2882(62 1430)

  Guma. Antistatick a vodivvrobky na nemocnin poui-tie. Hranice elektrickho odpo-ru **)(ISO 2882: 1979)z jna 1999Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO bez nhrady.

  70. STN ISO 7619(62 1432)

  Guma. Stanovenie tvrdosti vtl-anm hrotu vreckovch tvr-domerov(ISO 7619: 1986)zo septembra 1995Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  71. STN ISO 2856(62 1489)

  Elastomry. Zkladn poia-davky na dynamick skky(ISO 2856: 1981)zo septembra 1995Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  9

  72. STN ISO 1431-1(62 1527)

  Guma alebo termoplastick elas-tomry. Odolnos proti pras-kaniu vplyvom oznu. as 1:Skka za statickej deformcie(ISO 1431-1: 1989)z decembra 1997Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  73. STN ISO 2921(62 1555)

  Guma. Stanovenie charakteris-tk pri nzkych teplotch. Tep-lota zotavenia (TR test)(ISO 2921: 1982)zo septembra 1995Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  74. STN ISO 3302(63 0101)

  Guma. Tolerancie rozmerov v-robkov(obs ISO 3302: 1990)z augusta 1993Zruen od 1. 2. 2006Zruen v ISO s nhradou.

  Zmeny STN

  75. STN EN 13414-2/A1(02 4403)

  Zvesy z oceovch ln. Bez-penos. as 2: pecifikcia in-formci na pouvanie a dr-bu poskytovanch vrobcom.Zmena A1STN EN 13414-2 zo septembra2004(EN 13414-2: 2003/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  76. STN EN 12864/A2(06 1821)

  Nzkotlakov neprestaviten re-gultory tlaku plynu s maxi-mlnym vstupnm tlakom do200 mbar vrtane, s prietokomdo 4 kg/h vrtane, uren prebutn, propn alebo ich zmesis pridruenmi zabezpeovac-mi zariadeniami. Zmena A2STN EN 12864 z jna 2004(EN 12864: 2001/A2: 2005)Vydanie: februr 2006

  77. STN EN 1266/A1(06 1908)

  Samostatn konvekn ohrie-vae na plynn paliv vybave-n ventiltorom na prvod spa-ovacieho vzduchu a/alebo od-vod spaln. Zmena A1STN EN 1266 z oktbra 2003(EN 1266: 2002/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  78. STN EN 13155/A1(27 0038)

  eriavy. Bezpenos. Odnma-ten prsluenstvo na zdvha-nie bremien. Zmena A1STN EN 13155 z augusta 2004(EN 13155: 2003/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  79. STN EN 1949/A1(30 0267)

  pecifikcia na intalciu LPGdo obytnch vozidiel na vonas a na obytn ely do inchdopravnch prostriedkov. Zme-na A1STN EN 1949 z jna 2004(EN 1949: 2002/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  80. STN EN 60034-9/Z1(35 0000)

  Toiv elektrick stroje. as 9:Medzn hodnoty hluku. Zme-na 1STN EN 60034-9 z oktbra 2001Vydanie: februr 2006

  81. STN EN 60127-4/Z1(35 4730)

  Miniatrne poistky. as 4: Uni-verzlne modulrne tavn poist-kov vloky (UMF). Zmena 1STN EN 60127-4 z augusta 2001Vydanie: februr 2006

  82. STN EN 60238/Z1(36 0383)

  Objmky s Edisonovm zvi-tom na sveteln zdroje. Zme-na 1STN EN 60238 z aprla 2001Vydanie: februr 2006

  83. STN EN 60921+ A1/Z2(36 0512)

  Predradnky trubicovch ia-riviek. Prevdzkov poiadav-ky. Zmena 2STN EN 60921 + A1 z oktbra2002Vydanie: februr 2006

  84. STN EN 61047/Z1(36 0581)

  Elektronick menie naptiapre iarovky. Prevdzkov po-iadavky. Zmena 1STN EN 61047 z novembra1994Vydanie: februr 2006

  85. STN EN 60598-1/Z1(36 0600)

  Svietidl. as 1: Veobecn po-iadavky a skky. Zmena 1STN EN 60598-1 z jna 2002Vydanie: februr 2006

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  10

  86. STN EN 60335-2-25/A1(36 1055)

  Elektrick spotrebie pre do-mcnos a na podobn ely.Bezpenos. as 2-25: Osobit-n poiadavky na mikrovlnnrry a kombinovan mikrovln-n rry. Zmena A1STN EN 60335-2-25 z decembra2003(EN 60335-2-25: 2002/A1: 2005,IEC 60335-2-25: 2002/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  87. STN EN 60335-2-61/A1(36 1055)

  Elektrick spotrebie pre do-mcnos a na podobn ely.Bezpenos. as 2-61: Osobit-n poiadavky na akumulankachle. Zmena A1STN EN 60335-2-61 z augusta2004(EN 60335-2-61: 2003/A1: 2005,IEC 60335-2-61: 2002/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  88. STN EN 60335-2-86/A1(36 1055)

  Elektrick spotrebie pre do-mcnos a na podobn ely.Bezpenos. as 2-86: Osobit-n poiadavky na elektrick ry-brske zariadenia. Zmena A1STN EN 60335-2-86 z janura2005(EN 60335-2-86: 2003/A1: 2005,IEC 60335-2-86: 2002/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 60601-2-37/A1(36 4800)

  Zdravotncke elektrick pr-stroje. as 2-37: Osobitn po-iadavky na bezpenos ultra-zvukovch zdravotnckych dia-gnostickch a monitorovacchprstrojov. Zmena A1STN EN 60601-2-37 z jla 2004(EN 60601-2-37: 2001/A1: 2005,IEC 60601-2-37: 2001/A1: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  89.

  STN EN 60601-2-37/A1(36 4800)

  Zdravotncke elektrick prstro-je. as 2-37: Osobitn poia-davky na bezpenos ultrazvu-kovch zdravotnckych diagnos-tickch a monitorovacch prstro-jov. Zmena A1 ****)STN EN 60601-2-37 z jla 2004(EN 60601-2-37: 2001/A1: 2005,IEC 60601-2-37: 2001/A1: 2004)zo septembra 2005

  90. STN EN 12186/A1(38 6418)

  Systmy zsobovania plynom.Regulan stanice plynu naprepravu a distribciu. Poia-davky na prevdzku. Zme-na A1STN EN 12186 z oktbra 2001(EN 12186: 2000/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  91. STN EN 12279/A1(38 6430)

  Systmy zsobovania plynom.Regulan zariadenia na pr-pojkch. Poiadavky na pre-vdzku. Zmena A1STN EN 12279 z oktbra 2001(EN 12279: 2000/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  92. STN EN ISO 294-2/A1(64 0210)

  Plasty. Vstrekovanie skob-nch telies z termoplastovchmaterilov. as 2: Mal a-hov teles (ISO 294-2: 1996/Amd 1: 2004). Zmena A1STN EN ISO 294-2 z augusta2001(EN ISO 294-2: 1998/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  93. STN EN 286-1+ A1/A2(69 5286)

  Jednoduch nevyhrievan tla-kov ndoby na vzduch alebodusk. as 1: Tlakov ndobyna veobecn pouitie. Zme-na A2STN EN 286-1 + A1 z marca2001(EN 286-1: 1998/A2: 2005)Vydanie: februr 2006

  94. STN EN 933-1/A1(72 1186)

  Skky na stanovenie geomet-rickch charakteristk kame-niva. as 1: Stanovenie zrni-tosti. Sitov rozbor. Zmena A1STN EN 933-1 z aprla 2002(EN 933-1: 1997/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  95. STN EN 1097-6/A1(72 1187)

  Skky na stanovenie mechanic-kch a fyziklnych vlastnostkameniva. as 6: Stanovenieobjemovej hmotnosti zn a na-siakavosti. Zmena A1STN EN 1097-6 z jna 2003(EN 1097-6: 2000/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  11

  96. STN EN 1097-9/A1(72 1187)

  Skky na stanovenie mechanic-kch a fyziklnych vlastnostkameniva. as 9: Metdy nastanovenie odolnosti proti o-brusu opotrebovanm pneuma-tikami s hrotmi. kandinvskaskka. Zmena A1STN EN 1097-9 z augusta 2002(EN 1097-9: 1998/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  97. STN EN ISO 772/A2(75 0100)

  Hydrometrick terminolgia.Termny a znaky (ISO 772:1996/Amd 2: 2004). Zmena A2STN EN ISO 772 z augusta 2001(EN ISO 772: 2000/A2: 2005)Vydanie: februr 2006

  98. STN EN 1888/A1(94 3008)

  Vrobky uren na starostli-vos o deti. Detsk koky. Bez-penostn poiadavky a sk-obn metdy. Zmena A1STN EN 1888 z aprla 2004(EN 1888: 2003/A1: 2005)Vydanie: februr 2006

  99. STN EN 1888/A2(94 3008)

  Vrobky uren na starostli-vos o deti. Detsk koky. Bez-penostn poiadavky a sk-obn metdy. Zmena A2STN EN 1888 z aprla 2004(EN 1888: 2003/A2: 2005)Vydanie: februr 2006

  100. STN EN 1888/A3(94 3008)

  Vrobky uren na starostli-vos o deti. Detsk koky. Bez-penostn poiadavky a sk-obn metdy. Zmena A3STN EN 1888 z aprla 2004(EN 1888: 2003/A3: 2005)Vydanie: februr 2006

  Opravy STN

  STN EN ISO 772(75 0100)

  Hydrometrick terminolgia. Term-ny, defincie a znaky (ISO 772: 1996)z augusta 2001

  Opravuje sa nzov normy na Hydrometrick terminolgia.Termny a znaky (ISO 772: 1996).

  STN EN 436/O1(91 7811)

  Prun dlkoviny. Stanovenie husto-ty. Oprava 1STN EN 436 z decembra 1997Vydanie: februr 2006

  Normy oznaen *) preberaj medzinrodn alebo eurpskenormy prevzatm originlu (sasou normy je nrodn pred-hovor a znenie normy v pvodnom jazyku).

  Normy oznaen **) preberali medzinrodn alebo eurpskenormy schvlenm na priame pouvanie (norma pozostvaz nrodnej titulnej strany a znenie nie je jej sasou).

  Normy oznaen ***) preberaj medzinrodn alebo eurpskenormy v jazyku lena CEN/CENELEC s nrodnou titulnoustranou.

  Normy oznaen ****) preberaj medzinrodn alebo eurp-ske normy oznmenm vo Vestnku NMS SR (bez vydaniatitulnej strany STN tlaou).

  Normy oznaen CD preberaj medzinrodn alebo eurpskenormy prekladom a s vydan iba na elektronickom nosiiCD-ROM (bez vydania tlaou).

  Upozornenie redakcie

  Vo Vestnku NMS SR . 7/2001 sa v Oznmen STNo schvlen slovenskch technickch noriem, ich zmien, oprva zruen v bode 170 opravuje nzov normy na Hydrometric-k terminolgia. Termny a znaky (ISO 772: 1996) .

  Vo Vestnku NMS SR . 8/2005 v Oznmen STN o pre-vzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STNoznmenm sa v bode 40 opravuje triediaci znak 66 8327 na66 8320.

  Vo Vestnku NMS SR . 11/2005 v Oznmen STN o pre-vzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STNoznmenm sa: v bodoch 6, 7, 16 a 24, 27 a 39 a 44 opravuje < a < na a , v bodoch 8 a 13, 25, 26, 40 a 43 a 45 opravuje a < na a .

  Vo Vestnku NMS SR . 12/2005 v Oznmen NMS SR. 50/2005 na s. 25 sa pri STN EN 348 ru STN EN 348/AC(dtum vydania 12/2005). Oprava AC: 1993 je zapracovanv STN EN 348.

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  12

  OznmenieSlovenskho stavu technickej normalizcie

  o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriemdo sstavy STN oznmenm

  Slovensk stav technickej normalizcie poda 5 a 6 zko-na . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobkya o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zko-nov v znen zkona . 436/2001 Z. z. a zkona . 254/2003 Z. z.oznamuje, e anglick verzie alej uvedench eurpskycha medzinrodnch noriem zskavaj postavenie STN. Tmtosa uveden eurpske a medzinrodn normy preberaj dosstavy slovenskch technickch noriem s nasledujcimioznaeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberaj lentmto oznmenm bez vydania titulnej strany STN tlaou).

  Uveden eurpske a medzinrodn normy s dostupn v Slo-venskom stave technickej normalizcie, Karlovesk 63,P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava 4.

  Ing. Boena Tuovgenerlna riaditeka STN

  v. r.

  Schvlen STN

  STN EN 12900(14 0614)

  Kompresory pre chladiace za-riadenia. Menovit podmienky,tolerancie a vkony kompreso-rov uvdzan vrobcom(EN 12900: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  1.

  STN EN 12900(14 0614)

  Kompresory pre chladiace zaria-denia. Menovit podmienky, to-lerancie a vkony kompresorovuvdzan vrobcom ****)(EN 12900: 1999)z janura 2001

  2. STN EN 2088(31 2429)

  Letectvo a kozmonautika. Zlia-tina hlinka AL-P2014A - T4alebo T42. Plechy a psy 0,4 mm a 6 mm s povlakom(EN 2088: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  3. STN EN 4204(31 2431)

  Letectvo a kozmonautika. Zlia-tina hlinka AL-P8090 - T841.Plechy 0,6 mm a 6 mm(EN 4204: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  4. STN EN 4449(31 2432)

  Letectvo a kozmonautika. Zlia-tina hlinka AL-P7050 - T76.Plechy 0,8 mm a 6 mm(EN 4449: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  5. STN EN 2731(31 2738)

  Letectvo a kozmonautika. Hor-kov zliatina MG-C46001 - T6.Odliatky do piesku(EN 2731: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  6. STN EN 12312-7(31 9860)

  Vybavenie letiskovch plch.Osobitn poiadavky. as 7:Letiskov presvacie zariade-nia(EN 12312-7: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  7. STN EN 12312-10(31 9860)

  Vybavenie letiskovch plch.Osobitn poiadavky. as 10:Premiestovacie transportrykontajnerov a paliet(EN 12312-10: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  8. STN EN 12312-16(31 9860)

  Vybavenie letiskovch plch.Osobitn poiadavky. as 16:Leteck tartovacie zariadenia(EN 12312-16: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  9. STN EN 12312-20(31 9860)

  Vybavenie letiskovch plch.Osobitn poiadavky. as 20:Pozemn elektrick napjaciezdroje(EN 12312-20: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  10. STN EN 61850-10(33 4850)

  Komunikan siete a systmy v e-lektrickch staniciach. as 10:Skanie zhody(EN 61850-10: 2005,IEC 61850-10: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  11. STN EN 60068-2-10(34 5791)

  Skanie vplyvu prostredia.as 2-10: Skky. Skka Ja nvod: Vytvranie plesn(EN 60068-2-10: 2005,IEC 60068-2-10: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa od 1. 6. 2008ru

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  13

  STN 34 5791 as 2-10 Elektrotechnick a elektronickvrobky. Zkladn skky vply-vu vonkajch initeov prostre-dia. as 2-10: Skka J a n-vod: Skka plesami(eqv IEC 60068-2-10: 1988,har HD 323.2.10 S3: 1988)z 18. 5. 1989

  STN EN 60068-2-47(34 5791)

  Skanie vplyvu prostredia.as 2-47: Skky. Skka mon-te sast na vibrcie, nrazya podobn dynamick skky(EN 60068-2-47: 2005,IEC 60068-2-47: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa od 1. 5. 2008ru

  12.

  STN EN 60068-2-47(34 5791)

  Skanie vplyvu prostredia.as 2-47: Skobn metdy.Skka monte sast, zariade-n a inch vrobkov urench doprostredia s vibrciami, nrazmia podobn dynamick skky ***)(EN 60068-2-47: 1999+ corr. jn 2000,IEC 60068-2-47: 1999)z jna 2002

  13. STN EN 60068-2-80(34 5791)

  Skanie vplyvu prostredia.as 2-80: Skky. Skka Fi:Vibrcie. Kombinovan mdkmitania(EN 60068-2-80: 2005,IEC 60068-2-80: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  14. STN EN 62298-1(36 8014)

  Pouvanie sluby TeleWeb.as 1: Veobecn opis(EN 62298-1: 2005,IEC 62298-1: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  15. STN EN 62298-2(36 8014)

  Pouvanie sluby TeleWeb.as 2: Metdy prenosu(EN 62298-2: 2005,IEC 62298-2: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  16. STN EN 62298-3(36 8014)

  Pouvanie sluby TeleWeb.as 3: Profil superteletextu(EN 62298-3: 2005,IEC 62298-3: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  17. STN EN 62258-2(36 9045)

  Polovodiov ipov vrobky.as 2: Formty na vmenudt(EN 62258-2: 2005,IEC 62258-2: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  18. STN EN 14726(42 0672)

  Hlink a zliatiny hlinka. Che-mick analza. Pokyny pre emis-n spektrlnu analzu s riade-nou iskrou(EN 14726: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  19. STN EN ISO 3815-2(42 3556)

  Zinok a zliatiny zinku. as 2:Analza optickou emisnou spek-trometriou s indukne viazanouplazmou(ISO 3815-2: 2005)(EN ISO 3815-2: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  20. STN EN 14268(47 4026)

  Zvlahov technika. Meradlna zvlahov vodu(EN 14268: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  21. STN EN 14719(50 0270)

  Buniina, papier a lepenka. Sta-novenie obsahu diizopropylnaf-talnu (DIPN) extrakciou s roz-padlom(EN 14719: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  STN EN ISO 8987(64 1505)

  Plasty. Fenolick ivice. Stano-venie reaktivity na skobnejplatni pre B-premenu(ISO 8987: 2005)(EN ISO 8987: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  22.

  STN EN ISO 8987(64 1505)

  Plasty. Fenolick ivice. Stano-venie reaktivity na skobnej plat-ni pre B-premenu(ISO 8987: 1995)(EN ISO 8987: 1998)z marca 2001

  23. STN EN 14888(65 4848)

  Priemyseln a vpenat hnoji-v. Stanovenie obsahu kadmia(EN 14888: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  24. STN EN 14639(65 8006)

  Surov decht a surov benzn.Vlastnosti a skobn metdy(EN 14639: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  25. STN EN 14880(66 6155)

  Povrchovo aktvne ltky. Sta-novenie obsahu anorganickchsranov v povrchovo aktvnychltkach. Potenciometrick tit-ran metda s pouitm elek-trdy selektvnej pre olovo(EN 14880: 2005)Plat od 1. 2. 2006

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  14

  26. STN EN 14881(66 6156)

  Povrchovo aktvne ltky. Sta-novenie obsahu N-(3-dimetyl-aminopropyl)-alkylamidu v alkyl-amidopropylbetanoch. Metdaplynovej chromatografie(EN 14881: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  27. STN EN 14798(70 3010)

  Sklen obaly. Run otvraeflia s korunkovm uzverom.pecifikcia(EN 14798: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  28. STN EN ISO 8655-7(70 4110)

  Piestov odmern prstroje.as 7: Negravimetrick me-tdy na posdenie innostiprstroja (ISO 8655-7: 2005)(EN ISO 8655-7: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  STN EN ISO 10590(72 2342)

  Stavebn kontrukcie. Tesnia-ce tmely. Stanovenie vlastnostv ahu tesniacich tmelov pri u-driavanom pretiahnut po po-noren do vody (ISO 10590: 2005)(EN ISO 10590: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  29.

  STN EN ISO 10590(72 2342)

  Stavebn kontrukcie. Tesniacetmely. Stanovenie prinavosti a s-drnosti pri udriavanom pre-tiahnut po ponoren do vody(ISO 10590: 1991)(EN ISO 10590: 1997)z decembra 2000

  STN EN ISO 11432(72 2344)

  Stavebn kontrukcie. Tesnia-ce tmely. Stanovenie odolnostiproti stlaeniu(ISO 11432: 2005)(EN ISO 11432: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  30.

  STN EN ISO 11432(72 2344)

  Stavebn kontrukcie. Tesniacetmely. Stanovenie odolnosti protistlaeniu (ISO 11432: 1993)(EN ISO 11432: 1997)z decembra 2000

  31. STN EN ISO 10563(72 2346)

  Stavebn kontrukcie. Tesnia-ce tmely. Stanovenie zmien hmot-nosti a objemu(ISO 10563: 2005)(EN ISO 10563: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  31.

  STN EN ISO 10563(72 2346)

  Stavebn kontrukcie. Tesniacetmely na tesnenie kr. Stanove-nie zmien hmotnosti a objemu(ISO 10563: 1991)(EN ISO 10563: 1997)z decembra 2000

  STN EN ISO 10591(72 2349)

  Stavebn kontrukcie. Tesnia-ce tmely. Stanovenie prina-vosti a sdrnosti tesniacichtmelov po ponoren do vody(ISO 10591: 2005)(EN ISO 10591: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  32.

  STN EN ISO 10591(72 2349)

  Stavebn kontrukcie. Tesniacetmely. Stanovenie prinavosti a s-drnosti po ponoren do vody(ISO 10591: 1991)(EN ISO 10591: 1997)z decembra 2000

  STN EN 771-6(72 2632)

  pecifikcia murovacch prv-kov. as 6: Murovacie prvkyz prrodnho kamea(EN 771-6: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  33.

  STN EN 771-6(72 2632)

  pecifikcia murovacch prvkov.as 6: Murovacie prvky z pr-rodnho kamea ****)(EN 771-6: 2000)z janura 2004

  STN EN 1071-3(72 7516)

  pecilna technick keramika.Skobn metda pre kera-mick povlaky. as 3: Stano-venie prinavosti a inch me-chanickch spsobov porue-nia skkou vrypom(EN 1071-3: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  34.

  STN P ENV 1071-3(72 7516)

  pecilna technick keramika.Skobn metdy pre keramickpovlaky. as 3: Stanovenie pri-navosti skkou vrypom ****)(ENV 1071-3: 1994)z augusta 2000

  35. STN EN 12788(72 7537)

  pecilna technick keramika.Mechanick vlastnosti keramic-kch kompozitov pri vysokejteplote v inertnom ovzdu. Sta-novenie pevnosti v ohybe(EN 12788: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  15

  STN P ENV 12788(72 7523)

  pecilna technick keramika.Mechanick vlastnosti keramic-kch kompozitov pri vysokej tep-lote v inertnom ovzdu. Stano-venie pevnosti v ohybe ****)(ENV 12788: 1998)z augusta 2000

  36. STN EN ISO 140-11(73 0511)

  Akustika. Meranie zvukovoizo-lanch vlastnost budov a sta-vebnch kontrukci. as 11:Laboratrne meranie zlepeniakrokovej nepriezvunosti po-dlh na ahkch stropoch(ISO 140-11: 2005)(EN ISO 140-11: 2005)Plat od 1. 2. 2006(Rozpracovanie prekladom)

  37. STN EN 14721(73 1307)

  Skobn metdy na betnvystuen kovovmi vlknami.Meranie obsahu vlken v er-stvom a zatvrdnutom betne(EN 14721: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  STN EN 12697-11(73 6160)

  Asfaltov zmesi. Skobnmetdy pre asfaltov zmesi.as 11: Stanovenie prina-vosti medzi kamenivom a spo-jivom(EN 12697-11: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  38.

  STN EN 12697-11(73 6160)

  Asfaltov zmesi. Skobnmetdy pre asfaltov zmesispracvan za horca. as 11:Stanovenie prinavosti medzikamenivom a spojivom(EN 12697-11: 2003)z aprla 2005

  39. STN EN 12274-8(73 6164)

  Kalov zkryty. Skobn me-tdy. as 8: Vizulne stano-venie porch(EN 12274-8: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  40. STN EN 14654-1(75 6919)

  Riadenie a kontrola prevdzkykanalizanch potrub a stk.as 1: istenie stk(EN 14654-1: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  41. STN EN ISO 17353(75 7552)

  Kvalita vody. Stanovenie vy-bratch organotnovch zle-nn. Plynovochromatografickmetda (ISO 17353: 2004)(EN ISO 17353: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  42. STN EN ISO 18856(75 7553)

  Kvalita vody. Stanovenie vy-bratch ftaltov plynovochro-matografickou metdou s de-tekciou pomocou hmotnostnejspektrometrie(ISO 18856: 2004)(EN ISO 18856: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  43. STN EN 14757(75 7755)

  Kvalita vody. Odber vzoriekrb iabrovmi sieami(EN 14757: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  44. STN EN 14882(80 0918)

  Textlie povrstven gumou aleboplastmi. Zisovanie statickhoa dynamickho koeficientu tre-nia(EN 14882: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  45. STN EN ISO 20126(84 0007)

  Stomatolgia. Run zubn kef-ky. Veobecn poiadavky a sk-obn metdy (ISO 20126: 2005)(EN ISO 20126: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  46. STN EN ISO 22374(85 6016)

  Stomatolgia. Stomatologick n-sadce. Elektrick krabky a hro-ty krabiek (ISO 22374: 2005)(EN ISO 22374: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  STN EN 695(91 4107)

  Kuchynsk drezy. Rozmery pri-pjacch otvorov(EN 695: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

  47.

  STN EN 695(91 4107)

  Kuchynsk drezy. Rozmery pri-pjacch otvorov(EN 695: 1997)z decembra 2000

  48. STN EN 13845(91 7896)

  Prun dlkoviny. Polyvinyl-chloridov dlkoviny so zv-enou odolnosou proti myku.pecifikcie(EN 13845: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  49. STN EN 957-1(94 0201)

  Stacionrne trningov zaria-denia. as 1: Veobecn bez-penostn poiadavky a sk-obn metdy(EN 957-1: 2005)Plat od 1. 2. 2006Jej oznmenm sa ru

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  16

  STN EN 957-1 + A1(94 0201)

  Stacionrne trningov zariade-nia. as 1: Zkladn bezpenost-n poiadavky a skobn metdy(obsahuje Zmenu A1: 1998) ***)(EN 957-1: 1996 + A1: 1998)z augusta 2001

  50. STN EN 957-10(94 0201)

  Stacionrne trningov zariade-nia. as 10: Trenary s pev-nm kolesom alebo bez vono-behu, alie pecifick bezpe-nostn poiadavky a skobnmetdy(EN 957-10: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  Zruen STN

  51. STN EN 196110(35 4111)

  Oddielov pecifikcia. Otonspnae. Schvaovanie pri pre-beran(EN 196110: 2002)z mja 2003Zruen od 1. 2. 2006Zruen v CENELEC bez nhrady.

  Zmeny STN

  52. STN EN 55016-2-3/A1(33 4216)

  pecifikcia metd a meracchprstrojov na meranie rdiov-ho ruenia a odolnosti proti ne-mu. as 2-3: Metdy meraniaruenia a odolnosti proti nemu.Meranie vyarovanho ruenia.Zmena A1STN EN 55016-2-3 z mja 2005(CISPR 16-2-3: 2003/A1: 2005,EN 55016-2-3: 2004/A1: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  53. STN EN ISO 10426-2/A1(45 1501)

  Naftov a plynrensk priemy-sel. Cementy a materily na ce-mentovanie sond. as 2: Ska-nie kvality cementov (ISO 10426-2:2003/Amd. 1: 2005). Zmena A1STN EN ISO 10426-2 z mja2004(EN ISO 10426-2: 2003/A1: 2005)Plat od 1. 2. 2006

  OznmenieSlovenskho stavu technickej normalizcie

  o predbenej eurpskej norme

  Slovensk stav technickej normalizcie oznamuje, e na zklade vyjadrenia technickej komisie CEN/TC 250 Kontrukn euro-kdy, neodpora a do odvolania pouva pri navrhovan drevench kontrukci STN P ENV 1995-1-1 Eurokd 5. Navrho-vanie drevench kontrukci. as 1-1: Veobecn pravidl a pravidl pre pozemn stavby (73 1701) z februra 2002.

  Ing. Boena Tuovgenerlna riaditeka STN

  v. r.

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  17

  OznmenieSlovenskho stavu technickej normalizcie

  o nvrhu na zruenie STN

  Slovensk stav technickej normalizcie predklad poda 6 zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobkya o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov na prerokovanie zoznam sloven-skch technickch noriem (STN) navrhovanch na zruenie pre ich technick zastaranos, neaktulnos alebo z inch dvodov.

  Kad, kto m odvodnen nmietky proti zrueniu STN, me ich uplatni do 4 tdov od zverejnenia tohto oznmenia u pr-slunho odbornho referenta STN.

  Slovensk stav technickej normalizcieKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  Ing. Boena Tuovgenerlna riaditeka STN

  v. r.

  Oznaenie STN,dtum vydania

  (schvlenia)Nzov STN

  Meno odbornhoreferenta STN

  STN 57 0107-327. 10. 1980

  Metdy skania prrodnch tavench syrov. Stanovenie obsahu vodya suiny

  STN 57 0107-416. 1. 1984

  Metdy skania prrodnch tavench syrov. Stanovenie obsahu tuku

  Ing. Nadeda Sldkov

  STN 64 13121. 10. 1992

  Plasty. Polyesterov a epoxidov ivice. Stanovenie celkovho objemovhozmrtenia

  STN 64 01511. 11. 1991

  Plasty. Stanovenie zmien vyfarbenia plastov a gumy na svetle xennovejvbojky

  STN 64 092214. 3. 1992

  Plasty. Ionexy. Stanovenie itkovej objemovej kapacity silnokyslchkatexov vo vodkovej forme

  STN 64 093114. 3. 1991

  Plasty. Ionexy. Stanovenie celkovej vmennej kapacity a bzicityslabobzickch anexov

  STN 64 093229.3.1991

  Plasty. Ionexy. Stanovenie itkovej objemovej kapacity silnobzickchanexov

  STN 64 093329.03.1991

  Plasty. Ionexy. Stanovenie itkovej objemovej kapacity slabobzickchanexov

  STN 64 036421. 9. 1990

  Plasty. Polyamidy. Metdy stanovenia obsahu extrahovatench ltok

  Ing. Eva Marsov

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  18

  OznmenieSlovenskho stavu technickej normalizcie

  Na zklade 6 ods. 3 psm. a) zkona . 264/1999 Z. z. v znen zkona . 436/2001 Z. z. a zkona . 254/2003 Z. z. zverejujeSlovensk stav technickej normalizcie 1. as Plnu technickej normalizcie na rok 2006.Orgny, prvnick osoby a fyzick osoby oprvnen na podnikatesk innos, ktor maj zujem sta sa astnkmi pripomien-kovho konania k nvrhom konkrtnych STN, nech sa prihlsia do 4 tdov od zverejnenia u spracovatea, ktorho adresa jeuveden v tomto zozname.Sasne upozorujeme, e lohy tvorby slovenskch technickch noriem me spracva len organizcia alebo oban, s ktormito STN dohodol a ktorch oznmil vo Vestnku NMS SR pri zaat prc s uvedenm spracovatea. Nvrhy slovenskch tech-nickch noriem, pri ktorch neboli tieto dve podmienky splnen, nemu by schvlen.

  Pri lohch oznaench *) sa predpoklad prevzatie medzinrodnej alebo eurpskej normy prevzatm originlu.

  Pri lohch oznaench ***) sa predpoklad prevzatie medzinrodnej alebo eurpskej normy v jazyku lena CEN/CENELECs nrodnou titulnou stranou.

  Pri lohch oznaench ****) sa predpoklad prevzatie medzinrodnej alebo eurpskej normy oznmenm vo VestnkuNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlaou) v zmysle metodickch pokynov MPN 3: 2003 a MPN 2: 2003.

  Ing. Boena Tuovgenerlna riaditeka STN

  v. r.

  Pln technickej normalizcie na rok 2006

  1. as plnu TN

  slo lohy Nzov lohyTermny:zaiatok

  ukonenieSpracovate-adresa

  1 2 3 4

  01/6001/06 Vkresy pozemnch stavieb. Spolon poiadavky a kreslenievkresov pozemnch stavieb. Revzia STN 01 3420: 1985

  06-0106-09

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  01/6002/06 Akustika. Referenn nula na kalibrovanie audiometrickho zaria-denia. as 7: Referenn prahov hladina poutia v podmienkachvonho a difzneho poa ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 389-7: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  01/6003/06 Cestn doprava a telematika. Automatick identifikcia vozidla a za-riadenia. slovanie a dtov truktra ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 14816: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  19

  1 2 3 4

  03/6001/06 Prprava oceovch podkladov pred aplikciou nterovch ltok a po-dobnch vrobkov. Skky na posudzovanie istoty povrchu.as 2: Laboratrne stanovenie chloridov na istenom po-vrchu ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 8502-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  05/6001/06 Skky na preberanie Nd: YAG laserovch zvracch zariaden.Stroje s optickmi vlknami. as 1: Laserov zostava ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 22827-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  05/6002/06 Skky na preberanie Nd: YAG laserovch zvracch zariaden.Stroje s optickmi vlknami. as 2: Pohybov mechaniz-mus ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 22827-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  05/6003/06 Zvracie materily. Zvracie drty a tyinky na tavn zvranietitnu a zliatin titnu. Klasifikcia ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 24034: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  05/6004/06 Skky zvraov. Tavn zvranie. as 1: Ocele. Zmena A2

  Preberan medzinrodn dokumenty: EN 287-1: 2004+ AC: 2004 + prA2: 2005

  06-0106-04

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  05/6005/06 Poiadavky na kvalitu pri tavnom zvran kovovch materilov.as 1: Kritri na vber poiadaviek vhodnej rovne kvality. RevziaSTN EN 729-1: 1997, STN EN ISO 14554-1: 2002, STN EN ISO 14554-2:2002Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 3834-1: 2005

  06-0106-05

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  05/6006/06 Poiadavky na kvalitu pri tavnom zvran kovovch materilov.as 2: pln poiadavky na kvalitu. Revzia STN EN 729-1:1997, STN EN ISO 14554-1: 2002, STN EN ISO 14554-2: 2002Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 3834-2: 2005

  06-0106-05

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  05/6007/06 Poiadavky na kvalitu pri tavnom zvran kovovch materilov.as 3: tandardn poiadavky na kvalitu. Revzia STN EN 729-1:1997, STN EN ISO 14554-1: 2002, STN EN ISO 14554-2: 2002Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 3834-3: 2005

  06-0106-05

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  05/6008/06 Poiadavky na kvalitu pri tavnom zvran kovovch materilov.as 4: Zkladn poiadavky na kvalitu. Revzia STN EN 729-1:1997, STN EN ISO 14554-1: 2002, STN EN ISO 14554-2: 2002Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 3834-4: 2005

  06-0106-05

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  05/6009/06 Poiadavky na kvalitu pri tavnom zvran kovovch materilov.as 5: Pouvan dokumenty. Revzia STN EN 729-1: 1997,STN EN 729-2: 1997, STN EN 729-3: 1997, STN EN 729-4: 1997Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 3834-5: 2005

  06-0106-05

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  05/6010/06 Zvranie. Tavne zhotoven zvarov spoje ocel, niklu, titnu a ichzliatin. Stupne kvality

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 5817: 2003

  06-0106-03

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  05/6011/06 Zvranie. Zvarov spoje hlinka a jeho zliatin zhotoven oblko-vm zvranm. Stupne kvality. Revzia STN EN 30042: 2001

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 10042: 2005

  06-0106-05

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  20

  1 2 3 4

  05/6012/06 Zvracie materily. Obalen elektrdy na run oblkov zvranie nele-govanch a jemnozrnnch ocel. Klasifikcia. Revzia STN EN 499:1998Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 2560: 2005

  06-0106-05

  Vskumn stav zvrask -Priemyseln intitt SRRaianska 71832 59 Bratislava 3

  07/6001/06 Vybavenie na LPG a prsluenstvo. Prenosn vratn fae s kom-pozitovm obalom na skvapalnen ropn plyny (LPG). PravidelnkontrolyPreberan medzinrodn dokument: prEN 14767: 2005

  06-0106-04

  EMITA, s. r. o.Radlinskho 75921 01 Pieany

  07/6002/06 Vybavenie na LPG a prsluenstvo. Hlinkov prenosn a vratnfae na skvapalnen ropn plyny (LPG). Pravideln kontrolyPreberan medzinrodn dokument: EN 14795: 2005

  06-0106-03

  EMITA, s. r. o.Radlinskho 75921 01 Pieany

  07/6003/06 Vybavenie na LPG a prsluenstvo. Postup pri vypan elezni-nej cisterny na LPGPreberan medzinrodn dokument: prEN 14841: 2005

  06-0106-03

  EMITA, s. r. o.Radlinskho 75921 01 Pieany

  07/6004/06 Vybavenie na LPG a prsluenstvo. Vybavenie autocisterien naskvapalnen ropn plyny (LPG)Preberan medzinrodn dokument: prEN 12252: 2005

  06-0106-04

  EMITA, s. r. o.Radlinskho 75921 01 Pieany

  13/6001/06 Podzemn poiarne hydranty

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14339: 2005

  06-0106-05

  Technick skobn stavPieany, . p.Krajinsk cesta 2929/9921 24 Pieany

  13/6002/06 Stpikov poiarne hydranty

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14384: 2005

  06-0106-05

  Technick skobn stavPieany, . p.Krajinsk cesta 2929/9921 24 Pieany

  14/6001/06 Distribun chladiaci nbytok. as 2: Triedenie, poiadavky a sk-obn metdy ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 23953-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  14/6002/06 Chladiace zariadenia pre domcnos. Charakteristiky a skobnmetdy ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 15502: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  25/6001/06 Geometrick pecifikcie vrobkov. Geometrick tolerovanie.Tolerancie tvaru, smeru, polohy a hdzania

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 1101: 2005

  06-0106-03

  Vedecko-technick spolonospri ilinskej univerziteMoyzesova 20010 26 ilina

  27/6001/06 Bezpenostn poiadavky na zariadenia uren na osobn lanovdopravu. Prevencia a opatrenia proti poiaru. as 2: Ostatnpozemn lanov drhy a alie zariadeniaPreberan medzinrodn dokument: CEN/TR 14819-2: 2005

  06-0106-05

  HABYTERSpojovacia 3949 01 Nitra

  28/6001/06 eleznice. Brzdov kote pre eleznin koajov vozidl.as 1: Brzdov kote nalisovan alebo natiahnut za tepla nanpravu alebo hnac hriadePreberan medzinrodn dokument: prEN 14535-1: 2005

  06-0106-05

  Vedecko-technick spolonospri ilinskej univerziteMoyzesova 20010 26 ilina

  28/6002/06 eleznice. Aerodynamika. as 4: Poiadavky a skobn postupyna aerodynamiku na otvorenej trati ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14067-4: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  21

  1 2 3 4

  30/6001/06 Uzamykanie reagujce na alkohol. Skobn metdy a poiadavkyna funkn vlastnosti. as 1: Prstroje programu na zneniepotu vodiov jazdiacich pod vplyvom alkoholu ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 50436-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  32/6001/06 Nmorn navigan a rdiokomunikan zariadenia a systmy.Digitlne rozhrania. as 402: Viacer vysielae dajov a viacerprijmae dajov. Prepojenie lodnch systmov. Poiadavky nadokumentciu a skky ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61162-402: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  32/6002/06 Mal plavidl. Grafick znaky ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 11192: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  33/6001/06 Bezpenos elektrotepelnch zariaden. as 8: Osobitn poia-davky na elektrotroskov pretavovacie pece

  Preberan medzinrodn dokument: EN 60519-8: 2005

  06-0106-04

  MINDIng. Ivan Pobjeck, CSc.Detsk 4921 01 Pieany

  33/6002/06 Bezpenos elektrotepelnch zariaden. as 10: Osobitn poia-davky na elektrick odporov sprievodn ohrievacie sstavy napriemyseln a obchodn elyPreberan medzinrodn dokument: EN 60519-10: 2005

  06-0106-04

  MINDIng. Ivan Pobjeck, CSc.Detsk 4921 01 Pieany

  33/6003/06 Elektrick zariadenia do vbunch plynnch atmosfr. as 15:Typ ochrany n. Revzia STN EN 60079-15: 2004Preberan medzinrodn dokument: EN 60079-15: 2005

  06-0106-05

  EVP, a. s.Trenianska 19018 51 Nov Dubnica

  33/6004/06 Elektrick zariadenia do vbunch plynnch atmosfr. Elektrickodporov lniov ohrevy. as 1: Veobecn a skobn poia-davkyPreberan medzinrodn dokument: EN 62086-1: 2005

  06-0106-06

  PT Servis, s. r. o.Radlinskho 27P. O. BOX 9810 05 Bratislava 15

  33/6005/06 Elektrick zariadenia do vbunch plynnch atmosfr. Elektrickodporov lniov ohrevy. as 2: Nvod na pouitie pri navrhova-n, intalcii a drbePreberan medzinrodn dokument: EN 62086-2: 2005

  06-0106-06

  PT Servis, s. r. o.Radlinskho 27P. O. BOX 9810 05 Bratislava 15

  34/6001/06 Drhov aplikcie. Komunikan a signalizan systmy a syst-my na spracovanie dajov. Eurpsky systm riadenia elezninejdopravy. Rozhranie ruovodi zariadenie. as 1: Ergonomickpoiadavky pri zobrazovan informci ERTMS/ETCS/GSM-R ****)Preberan medzinrodn dokument: CLC/TS 50459-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6002/06 Drhov aplikcie. Komunikan a signalizan systmy a syst-my na spracovanie dajov. Eurpsky systm riadenia elezninejdopravy. Rozhranie ruovodi zariadenie. as 2: Ergonomickrozmiestnenie informci ERTMS/ETCS ****)Preberan medzinrodn dokument: CLC/TS 50459-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6003/06 Drhov aplikcie. Komunikan a signalizan systmy a syst-my na spracovanie dajov. Eurpsky systm riadenia elezninejdopravy. Rozhranie ruovodi zariadenie. as 3: Ergonomickrozmiestnenie informci ERTMS/GSM-R ****)Preberan medzinrodn dokument: CLC/TS 50459-3: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  22

  1 2 3 4

  34/6004/06 Drhov aplikcie. Komunikan a signalizan systmy a syst-my na spracovanie dajov. Eurpsky systm riadenia elezninejdopravy. Rozhranie ruovodi zariadenie. as 4: Vstupn da-je systmov ERTMS/ETCS/GSM-R ****)Preberan medzinrodn dokument: CLC/TS 50459-4: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6005/06 Drhov aplikcie. Komunikan a signalizan systmy a syst-my na spracovanie dajov. Eurpsky systm riadenia elezninejdopravy. Rozhranie ruovodi zariadenie. as 5: Symbo-ly ****)Preberan medzinrodn dokument: CLC/TS 50459-5: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6006/06 Drhov aplikcie. Komunikan a signalizan systmy a syst-my na spracovanie dajov. Eurpsky systm riadenia elezninejdopravy. Rozhranie ruovodi zariadenie. as 6: Akustickinformcie ****)Preberan medzinrodn dokument: CLC/TS 50459-6: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6007/06 Elektroizolan materily. Dlhodob teplotn odolnos. as 2:Stanovenie dlhodobej teplotnej odolnosti elektroizolanch mate-rilov. Vber skobnch kritri ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 60216-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6008/06 Mnohoilov kovov kble na analgov a digitlne riadenie.as 7: pecifikcia meracch a ovldacch kblov ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 50288-7: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6009/06 Ultrazvuk. Charakterizovanie pol. Skobn metdy na zistenietepelnch a mechanickch indexov vzahujcich sa na medicnskediagnostick ultrazvukov polia ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 62359: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6010/06 Elektrick zariadenia plnen olejom. Odber vzoriek plynov a olejana analzu vonch a rozpustench plynov. Nvod. RevziaSTN EN 60567: 2001Preberan medzinrodn dokument: EN 60567: 2005

  06-0106-06

  PETROCHEMA, a. s.tvr kpt. Nlepku 751/1Dubov976 97 Nemeck

  34/6011/06 Skanie nebezpeenstva poiaru. as 9-1: renie plamea popovrchu. Veobecn nvod. Revzia STN EN 60695-9-1: 2001Preberan medzinrodn dokument: EN 60695-9-1: 2005

  06-0106-03

  Ing. Vladimr Adamec, DrSc.Budovatesk 31821 08 Bratislava 2

  34/6012/06 Elektrostatika. as 4-4: Normalizovan skobn metdy napecilne pouvanie. Elektrostatick klasifikcia prunch ve-koobjemovch odpadovch kontajnerov (FIBC) ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61340-4-4: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6013/06 Pltovan izolanty na plon spoje a ostatn prepjacie truktry.as 4-2: pecifikcia pre nepltovan prepregy. Prepregy vystu-en sklenmi E-vlknami impregnovan multifunknm epoxi-dom s definovanou horavosou ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61249-4-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6014/06 Pltovan izolanty na plon spoje a ostatn prepjacie truktry.as 4-5: pecifikcia pre nepltovan prepregy. Prepregy vystu-en sklenmi E-vlknami impregnovan modifikovanm alebonemodifikovanm polyimidom s definovanou horavosou ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61249-4-5: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  23

  1 2 3 4

  34/6015/06 Pltovan izolanty na plon spoje a ostatn prepjacie truktry.as 4-11: pecifikcia pre nepltovan prepregy. Prepregy vystu-en sklenmi E-vlknami impregnovan bezhalognovm epoxi-dom s definovanou horavosou ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61249-4-11: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6016/06 Pltovan izolanty na plon spoje a ostatn prepjacie truktry.as 4-12: pecifikcia pre nepltovan prepregy. Prepregy vystu-en sklenmi E-vlknami impregnovan bezhalognovm multi-funknm epoxidom s definovanou horavosou ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61249-4-12: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6017/06 pecifikcia stupa technickej istoty hexafluoridu sry (SF6)pouvanho v elektronickch zariadeniach ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 60376: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6018/06 pecifikcie jednotlivch typov vodiov na vinutia. as 0: Ve-obecn poiadavky. Oddiel 1: Lakovan meden vodi kruhovhoprierezu. Zmena A2 ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 60317-0-1: 1998/

  A2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  34/6019/06 Silnoprdov kble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odoln proti ohu so pe-cilnou pravou na pouvanie v elektrrach. Zmena A3 ****)

  Preberan medzinrodn dokument: HD 604 S1: 1994/A3: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  35/6001/06 Prce pod naptm. Skaky naptia. as 1: Skaky kapacitn-ho typu na striedav naptie nad 1 kV. Revzia STN EN 61243-1:2003

  Preberan medzinrodn dokument: EN 61243-1: 2005

  06-0106-05

  Zvz priemyselnch,vskumnch a vvojovchorganizciGeologick 1822 11 Bratislava

  35/6002/06 Rozhrania optickch konektorov. as 22: Skupina konektorovtypu F-SMA ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61754-22: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  35/6003/06 Optovlknov spjacie prvky a pasvne siastky. Zkladn sk-obn a meracie postupy. as 2-18: Skky. Such teplo. Odol-nos pri vysokej teplote ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61300-2-18: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  35/6004/06 Optovlknov spjacie prvky a pasvne siastky. Zkladn sk-obn a meracie postupy. as 2-19: Skky. Vlhk teplo (ustle-n stav) ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61300-2-19: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  35/6005/06 Optovlknov spjacie prvky a pasvne siastky. Zkladn sk-obn a meracie postupy. as 2-42: Skky. Statick bon zaa-enie konektorov ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 61300-2-42: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  35/6006/06 Plechy pre transformtory a induktory. as 1: Mechanick a elek-trick charakteristiky ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 60740-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  35/6007/06 Vkonnostn charakteristiky a kalibran metdy pre digitlnesystmy zberu dajov a prslun programov vybavenie ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 62008: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  24

  1 2 3 4

  35/6008/06 Nzkonapov rozvdzae. as 2: Osobitn poiadavky na krytprpojnicov rozvody. Zmena A1

  Preberan medzinrodn dokument: EN 60439-2: 2000/A1: 2005

  06-0106-03

  INFOSERVISGabriela atloovBansk 53053 42 Krompachy

  35/6009/06 Vysokonapov spnacie a riadiace zariadenia. as 107: Poist-kov spnae na striedav prd a na menovit naptia od 1 kV do52 kV vrtanePreberan medzinrodn dokument: EN 62271-107: 2005

  06-0106-04

  INFOSERVISGabriela atloovBansk 53053 42 Krompachy

  35/6010/06 Vysokonapov spnacie a riadiace zariadenia. as 110: Spna-nie induknch za

  Preberan medzinrodn dokument: EN 62271-110: 2005

  06-0106-04

  INFOSERVISGabriela atloovBansk 53053 42 Krompachy

  35/6011/06 Toiv elektrick stroje. as 25: Nvod na navrhovanie a pre-vdzku klietkovch induknch motorov, osobitne urench nanapjanie s menimi *)Preberan medzinrodn dokument: CLC/TS 60034-25: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  36/6001/06 Elektrick spotrebie pre domcnos a na podobn ely. Skob-n postup na stanovenie hluku prenanho vzduchom. as 2-5:Osobitn poiadavky na elektrick akumulan kachle ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 60704-2-5: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  36/6002/06 Elektrick spotrebie pre domcnos a na podobn ely. Bezpe-nos. as 2-8: Osobitn poiadavky na elektrick holiace stroje-ky, strojeky na strihanie vlasov a na podobn spotrebie. Zme-na A1Preberan medzinrodn dokument: EN 60335-2-8: 2003/

  A1: 2005

  06-0106-02

  EVP, a. s.Trenianska 19018 51 Nov Dubnica

  36/6003/06 Rntgenov iarie na lekrsku diagnostiku. Charakteristiky oh-nsk. Revzia STN EN 60336: 2001

  Preberan medzinrodn dokument: EN 60336: 2005

  06-0106-05

  HES COMGEO Bratislavaspol. s r. o.Komenskho 39974 01 Bansk Bystrica

  36/6004/06 Zdravotncke elektrick prstroje. as 1-2: Veobecn poiadav-ky na bezpenos. Pridruen norma. Elektromagnetick kompati-bilita. Poiadavky a skkyPreberan medzinrodn dokument: EN 60601-1-2: 2001

  06-0106-06

  HES COMGEO Bratislavaspol. s r. o.Komenskho 39974 01 Bansk Bystrica

  36/6005/06 iarovky. Poiadavky na bezpenos. as 2: Halognov iarov-ky na veobecn osvetlenie domcnost a podobn pouitie. Zme-na A1Preberan medzinrodn dokument: EN 60432-2: 2000/

  A1: 2005

  06-0106-02

  ERKONTibor PolkNbren 18940 75 Nov Zmky

  36/6006/06 Ovldacie zariadenia svetelnch zdrojov. as 2-12: Osobitnpoiadavky na elektronick predradnky vbojok (inch ako iari-viek) napjan jednosmernm alebo striedavm prdomPreberan medzinrodn dokument: EN 61347-2-12: 2005

  06-0106-02

  ERKONTibor PolkNbren 18940 75 Nov Zmky

  36/6007/06 Elektrick spotrebie pre domcnos a na podobn ely. Bezpe-nos. as 2-15: Osobitn poiadavky na spotrebie na ohrievaniekvapaln. Zmena A1Preberan medzinrodn dokument: EN 60335-2-15: 2002/

  A1: 2005

  06-0106-02

  INKOIveta VmoiovSmetanova 33080 05 Preov 5

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  25

  1 2 3 4

  36/6008/06 Dvojpticov iarivky. Prevdzkov poiadavky. Zmena A3

  Preberan medzinrodn dokument: EN 60081: 1998/A3: 2005

  06-0106-02

  ERKONTibor PolkNbren 18940 75 Nov Zmky

  36/6009/06 Prsluenstvo svetelnch zdrojov. Predradnky vbojok (inch netrubicov iarivky). Prevdzkov poiadavky. Revzia STN EN 60923:1998Preberan medzinrodn dokument: EN 60923: 2005

  06-0106-02

  ERKONTibor PolkNbren 18940 75 Nov Zmky

  38/6002/06 Bezkanlov kontrukcie vodnch tepelnch siet. Oceov rrys polyuretnovou tepelnou izolciou a ochrannou rrou z polyety-lnu. Zmena A1 ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 253: 2003/A1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  38/6003/06 Zemn plyn. Vzah medzi obsahom vody a rosnm bodom ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 18453: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  42/6001/06 Nedetruktvne skanie oceovch rr. as 7: Automatizovanultrazvukov skanie bezvovch a zvranch oceovch rr(okrem rr zvranch pod tavivom) na zisovanie pozdnychchb ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 10246-7: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  42/6002/06 Dut tye na obrbanie. Technick dodacie podmienky. as 1:Nelegovan a legovan ocele ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 10294-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  42/6003/06 Oceov rry a tvarovky pre pobren a prbren potrubia. Vn-torn obklad cementovou maltou ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 10298: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  42/6004/06 Meranie strednej drsnosti Ra a potu vstupkov RPc na plochchkovovch vrobkoch ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 10049: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  42/6005/06 Oceov rry a tvarovky pre pobren a prbren potrubia. Zatepla nanan ivin materily na vonkaj povlak ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 10300: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  45/6001/06 Naftov a plynrensk priemysel. Nvrh a prevdzka podmor-skch aobnch zariaden. as 1: Veobecn poiadavky a od-porania ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 13628-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  45/6002/06 Naftov a plynrensk priemysel. Cementy a materily na ce-mentovanie sond. as 5: Urenie zmrovania a rozanosti pritvorbe kvality cementu pri atmosfrickom tlaku ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 10426-5: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  45/6003/06 Naftov, petrochemick a plynrensk priemysel. Vzduchomchladen vmennky tepla ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 13706: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  45/6004/06 Naftov, petrochemick a plynrensk priemysel. Doskov v-mennk tepla. as 1: Doskov a rmov vmennk tepla ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 15547-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  26

  1 2 3 4

  45/6005/06 Naftov, petrochemick a plynrensk priemysel. Doskov v-mennk tepla. as 2: Spjkovan hlinkov doskov vmennktepla ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 15547-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  45/6006/06 Naftov a plynrensk priemysel. pecifick poiadavky na pr-bren kontrukcie. as 1: Meteoocensky pln a prevdzkovpredpisy ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 19901-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  46/6001/06 Olejnat semen. as 1: Spolon ustanovenia. RevziaSTN 46 1010: 1996

  06-0106-09

  LABORRNDr. Marian PolkKrna 52821 08 Bratislava 2

  46/6002/06 Olejnat semen. as 2: Semeno repky. Revzia STN 46 2300-2:1994

  06-0106-09

  LABORRNDr. Marian PolkKrna 52821 08 Bratislava 2

  46/6003/06 Olejnat semen. as 6: Semeno slnenice. Revzia STN 46 2300-6:1994

  06-0106-09

  LABORRNDr. Marian PolkKrna 52821 08 Bratislava 2

  46/6004/06 Olejnat semen. Stanovenie neistt

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 658: 2002

  06-0106-05

  LABORRNDr. Marian PolkKrna 52821 08 Bratislava 2

  49/6001/06 Extrudovan trieskov dosky. pecifikcie ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14755: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  51/6001/06 Potravinrske stroje. Preklpae die. Bezpenostn a hygienickpoiadavky ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 13288: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  51/6002/06 Potravinrske stroje. Mieae a miesie s horizontlnymi hriade-mi. Bezpenostn a hygienick poiadavky ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 13389: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  51/6003/06 Potravinrske stroje. Sdzacie zariadenia do etovch pec. Bez-penostn a hygienick poiadavky ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 13591: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  56/6001/06 Potraviny. Metdy analzy na dkaz geneticky modifikovanchorganizmov a vrobkov z nich. Kvantitatvne metdy na zkladenukleovch kyseln ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 21570: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  56/6002/06 Mikrobiolgia potravn a krmv. Horizontlna metda na stanove-nie nzkeho potu predpokladanch baktri Bacillus cereus. Me-tda najpravdepodobnejieho potu a metda dkazuPreberan medzinrodn dokument: prEN ISO 21871: 2005

  06-0106-04

  Agentra ACRadlinskho 27811 07 Bratislava 1

  57/6001/06 Mlieko. Kvantitatvne stanovenie bakteriologickej kvality. Postupna vytvorenie prepotavacieho vzahu medzi vsledkami rutinnejmetdy a vsledkami urenej metdy a jeho verifikcia ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 21187: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  27

  1 2 3 4

  58/6001/06 ivone a rastlinn tuky a oleje. Prprava vzorky na anal-zu ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 661: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  58/6002/06 ivone a rastlinn tuky a oleje. Stanovenie izolovanch trans-izomrov infraervenou spektrometriou ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 13884: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  58/6003/06 ivone a rastlinn tuky a oleje. Stanovenie halognovanchhydrokarbnov s nzkou teplotou varu v jedlch olejoch ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 16035: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  58/6004/06 ivone a rastlinn tuky a oleje. Stanovenie sla kyslosti a kys-losti. daje zhodnosti pre panensk olej. Zmena A1 ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 660: 1999/A1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  64/6001/06 Plastov potrubn systmy na rozvody teplej a studenej vody.Polybutn (PB). as 7: Odporania na posudzovanie zho-dy ****)Preberan medzinrodn dokument: CEN ISO/TS 15876-7: 2003

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  64/6002/06 Plastov potrubn systmy na rozvody teplej a studenej vody.Chlrovan polyvinylchlorid (PVC-C). as 7: Odporania naposudzovanie zhody ****)Preberan medzinrodn dokument: CEN ISO/TS 15877-7: 2003

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  64/6003/06 Plasty. tandardn prostredie na kondicionovanie a skanie.Revzia STN EN ISO 291: 2001Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 291: 2005

  06-0106-04

  Mgr. Vlasta Molnrovajkovskho 22949 11 Nitra

  64/6004/06 Plastov potrubn systmy na beztlakov kanalizcie uloen v ze-mi. Polyetyln (PE). as 1: pecifikcie rr, tvaroviek a systmuPreberan medzinrodn dokument: prEN 12666-1: 2005

  06-0106-05

  Mgr. Vlasta Molnrovajkovskho 22949 11 Nitra

  64/6005/06 Rry, tvarovky a zostavy z termoplastov na dopravu tekutn. Sta-novenie odolnosti proti vntornmu tlaku. as 1: VeobecnmetdaPreberan medzinrodn dokument: prEN ISO 1167-1: 2005

  06-0106-05

  Jana BehrovJavorov 9949 01 Nitra

  64/6006/06 Rry, tvarovky a zostavy z termoplastov na dopravu tekutn. Sta-novenie odolnosti proti vntornmu tlaku. as 2: Prprava sk-obnch telies z rrPreberan medzinrodn dokument: prEN ISO 1167-2: 2005

  06-0106-05

  Jana BehrovJavorov 9949 01 Nitra

  64/6007/06 Plastov potrubn systmy. Plastov komny revznych komra vstupnch cht. Stanovenie odolnosti proti povrchovmu a do-pravnmu zaaeniuPreberan medzinrodn dokument: prEN 14802: 2005

  06-0106-04

  VIS - Vodovody a kanalizcies. r. o.Lamask 8, P. O. BOX 46810 01 Bratislava 11

  65/6001/06 Ropn vrobky. Stanovenie oktnovho sla motorovch a letec-kch palv. Motorov metda ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 5163: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  65/6002/06 Asfalty a asfaltov spojiv. Skka urchlenm starnutm s poui-tm tlakovej ndoby (PAV) ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14769: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  65/6003/06 Asfalty a asfaltov spojiv. Stanovenie komplexnho modulu v stri-hu a fzovho uhla. Dynamick strimov reometer (DSR) ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14770: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  28

  1 2 3 4

  66/6001/06 Vbuniny na civiln pouitie. Bleskovice a zpalnice. as 10:Stanovenie inicianej schopnosti bleskovice

  Preberan medzinrodn dokument: EN 13630-10: 2005

  06-0106-04

  Kontrukta - Defence, a. s.Prevdzka pecilnehoskobnctva LieskovecK vstavisku 15AO SKTC - 112018 41 Dubnica nad Vhom

  66/6002/06 Vbuniny na civiln pouitie. Trhaviny. as 1: Poiadavky

  Preberan medzinrodn dokument: EN 13631-1: 2005

  06-0106-04

  Kontrukta - Defence, a. s.Prevdzka pecilnehoskobnctva LieskovecK vstavisku 15AO SKTC - 112018 41 Dubnica nad Vhom

  66/6003/06 Vbuniny na civiln pouitie. Trhaviny. as 3: Stanovenie cit-livosti vbunn na trenie

  Preberan medzinrodn dokument: EN 13631-3: 2004

  06-0106-04

  Kontrukta - Defence, a. s.Prevdzka pecilnehoskobnctva LieskovecK vstavisku 15AO SKTC - 112018 41 Dubnica nad Vhom

  66/6004/06 Vbuniny na civiln pouitie. Trhaviny. as 15: Vpoet ter-modynamickch charakteristk

  Preberan medzinrodn dokument: EN 13631-15: 2005

  06-0106-04

  Kontrukta - Defence, a. s.Prevdzka pecilnehoskobnctva LieskovecK vstavisku 15AO SKTC - 112018 41 Dubnica nad Vhom

  66/6005/06 Vbuniny na civiln pouitie. Trhaviny. as 16: Detekcia a me-ranie toxickch splodn

  Preberan medzinrodn dokument: EN 13631-16: 2004

  06-0106-04

  Kontrukta - Defence, a. s.Prevdzka pecilnehoskobnctva LieskovecK vstavisku 15AO SKTC - 112018 41 Dubnica nad Vhom

  66/6006/06 Vbuniny na civiln pouitie. Streliviny a pohonn hmoty.as 7: Stanovenie vlastnost ierneho prachu

  Preberan medzinrodn dokument: EN 13938-7: 2004

  06-0106-04

  Kontrukta - Defence, a. s.Prevdzka pecilnehoskobnctva LieskovecK vstavisku 15AO SKTC - 112018 41 Dubnica nad Vhom

  66/6007/06 Lepidl na papier a lepenku, obaly a na jednorazov hygienickvrobky. Stanovenie trecch vlastnost filmov prpadne vhodnchna lepenie ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14713: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  66/6008/06 Kontrukn lepidl. Kvalitatvne hodnotenie trvanlivosti lepe-nch zostv. Klinov skka do poruenia materilu ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14444: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  66/6009/06 Lepidl. Stanovenie obsahu izokyantu ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 1242: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  29

  1 2 3 4

  67/6001/06 Organick nterov systmy a obklady na ochranu priemyselnchzariaden a prevdzok pred korziou spsobenou agresvnymprostredm. as 1: Terminolgia, oznaovanie a prprava sub-strtovPreberan medzinrodn dokument: EN 14879-1: 2005

  06-0106-05

  TEKOSIng. Milan SmolrExnrova 12821 03 Bratislava

  69/6001/06 Prepravn fae na plyny. Faov ventily. pecifikcia a typovskkaPreberan medzinrodn dokument: prEN ISO 10297: 2005

  06-0106-05

  EMITA, s. r. o.Radlinskho 75921 01 Pieany

  69/6002/06 Spotrebie pre domcnos na prpravu teplej vody. Spotrebie s te-pelnm prkonom najviac 70 kW a s objemom itkovej vody do300 l. as 1: Posudzovanie prpravy teplej vody pri odberePreberan medzinrodn dokument: prEN 13203-1: 2005

  06-0106-05

  EMITA, s. r. o.Radlinskho 75921 01 Pieany

  69/6003/06 Spotrebie pre domcnos na prpravu teplej vody. Spotrebie s te-pelnm prkonom najviac 70 kW a s objemom itkovej vody do300 l. as 2: Posudzovanie spotreby energiePreberan medzinrodn dokument: prEN 13203-2: 2005

  06-0106-05

  EMITA, s. r. o.Radlinskho 75921 01 Pieany

  70/6001/06 Sklo v stavebnctve. Tepelne tvrden bezpenostn sklo z alkalic-kej zeminy. as 2: Hodnotenie zhody. Norma na vrobky ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14321-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  70/6002/06 Sklen obaly. Vvrtky. Veobecn poiadavky ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14887: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  70/6003/06 Laboratrne sklo. Varn banky so irokm hrdlom ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 24450: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  72/6001/06 Keramick stren krytiny vkladan prekrvanm. Urovaniefyziklnych vlastnost. as 1: Skky presiakavosti ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 539-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  72/6002/06 Kalov zkryty. Skobn metdy. as 7: Skka obrusovaniastriasanm na stanovenie vhodnosti kameniva pre zmesi na kalovzkrytyPreberan medzinrodn dokument: EN 12274-7: 2005

  06-0106-05

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  72/6003/06 Kompozitn panely zo sadrokartnovch dosiek na tepeln a zvu-kov izolciu. Defincie, poiadavky a skobn metdy

  Preberan medzinrodn dokument: EN 13950: 2005

  06-0106-04

  PRAKTIKIng. Katarna BezkovJanotova 2841 05 Bratislava 4

  72/6004/06 Jemn keramika (pecilna keramika, pecilna technick kerami-ka). Stanovenie absoltnej hustoty keramickch prkov pykno-metrom ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 18753: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  72/6005/06 Jemn keramika (pecilna keramika, pecilna technick kerami-ka). Stanovenie mernho povrchu keramickch prkov absorp-ciou plynu metdou BET ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 18757: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  72/6006/06 Betnov stren kridly a tvarovky na pokrvanie striech a ob-klad stien. pecifikcia vrobkov. Zmena A1

  Preberan medzinrodn dokument: EN 490: 2004/prA1: 2005

  06-0106-05

  Bramac-stren systmyspol. s r. o.Mojmrovsk 9951 12 Ivnka pri Nitre

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  30

  1 2 3 4

  73/6001/06 Tesniace vloky a zlievkov hmoty. Skobn metdy na predli-sovan tesniace hmoty ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14840: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6002/06 Komny. Elastick tmely a elastick tesnenia. Poiadavky na ma-teril a skobn metdy. as 1: Tesnenie komnovch vlo-iek ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14241-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6003/06 Komny. Komnov systmy s komnovmi vlokami z plastu. Po-iadavky a skobn metdy ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14471: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6004/06 Samostatne stojace komny. as 7: pecifikcie valcovch oce-ovch prefabriktov, ktor sa pouvaj v jednoplovch oce-ovch komnoch a oceovch komnovch vlokchPreberan medzinrodn dokument: EN 13084-7: 2005

  06-0106-04

  VERTICAL - priemyselnkomny, a. s.Kopianska 94/A852 03 Bratislava

  73/6005/06 Bitmenov zmesi. Poiadavky na materily. as 3: Mkk as-faltov zmes

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 13108-3: 2005

  06-0106-06

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  73/6006/06 Bitmenov zmesi. Poiadavky na materily. as 4: Vtlanpravy

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 13108-4: 2005

  06-0106-06

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  73/6007/06 Bitmenov zmesi. Poiadavky na materily. as 6: Mastixovasfaltov zmes

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 13108-6: 2005

  06-0106-06

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  73/6008/06 Asfaltov zmesi. Skobn metdy pre asfaltov zmesi spracva-n za horca. as 11: Stanovenie prinavosti medzi kamenivoma spojivom. Revzia STN EN 12697-11: 2005Preberan medzinrodn dokument: EN 12697-11: 2005

  06-0106-05

  ilinsk univerzitaStavebn fakultaKomenskho 52010 26 ilina 1

  73/6009/06 Povrchy pre portov arely. Stanovenie absorpcie vody minerl-nych astc nestmelench anorganickch povrchov ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14952: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6010/06 Povrchy pre portov arely. Stanovenie hrbky minerlnych as-tc nestmelench anorganickch povrchov pre vonkajie portovarely ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14953: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6011/06 Povrchy pre portov arely. Stanovenie tvrdosti prrodnho trv-nika a nestmelench anorganickch povrchov pre vonkajie por-tov arely ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14954: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6012/06 Povrchy pre portov arely. Stanovenie truktry a tvaru minerl-nych astc nestmelench anorganickch povrchov pre vonkajieportov arely ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14955: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  31

  1 2 3 4

  73/6013/06 Povrchy pre portov arely. Stanovenie obsahu vody minerlnychastc nestmelench anorganickch povrchov pre vonkajie por-tov arely ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14956: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6014/06 Eurokd 3. Navrhovanie oceovch kontrukci. as 1-8: Navr-hovanie spojov. Revzia STN P ENV 1993-1-1: 1998

  Preberan medzinrodn dokument: EN 1993-1-8: 2005

  06-0106-05

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  73/6015/06 Zariadenia na kondicionovanie vody vntri budov. Zmkovaciezariadenia. Poiadavky na vlastnosti, bezpenos a skanie ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14743: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6016/06 Zariadenia na kondicionovanie vody vntri budov. Systmy dv-kovania chemikli. Poiadavky na vlastnosti, bezpenos a sk-anie ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14812: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6017/06 Tesniace vloky a zlievkov hmoty. as 3: pecifikcie pre tes-niace profilyPreberan medzinrodn dokument: prEN 14188-3: 2005

  06-0106-05

  Ing. Jn Gillinger, PhD.Neporova 4040 11 Koice - Zpad

  73/6018/06 Asfaltov zmesi. Poiadavky na materily. as 21: Vntropodni-kov kontrola vrobyPreberan medzinrodn dokument: prEN 13108-21: 2005

  06-0106-04

  Ing. Jn Gillinger, PhD.Neporova 4040 11 Koice - Zpad

  73/6019/06 Spojky, strediace apy a nnoky na pouitie v pracovnch a mon-tnych leeniach z oceovch rrok. as 1: Poiadavky a sk-obn metdyPreberan medzinrodn dokument: EN 74-1: 2005

  06-0106-04

  EMKAPhDr. Emlia KrikovMeden 27811 02 Bratislava

  73/6020/06 Eurokd. Zsady navrhovania kontrukci. Zmena A1

  Preberan medzinrodn dokument: EN 1990: 2002/prA1: 2004

  06-0106-03

  ilinsk univerzitaStavebn fakultaKomenskho 52010 26 ilina 1

  73/6021/06 Asfaltov zmesi. Skobn metdy pre asfaltov zmesi spracva-n za horca. as 3: Extrakcia asfaltu. Rotan vkuov destila-n zariadenie. Revzia STN EN 12697-3: 2002Preberan medzinrodn dokument: EN 12697-3: 2005

  06-0106-06

  VIS Cesty, s. r. o.Lamask cesta 8817 16 Bratislava 11

  73/6022/06 Asfaltov zmesi. Skobn metdy pre asfaltov zmesi spracva-n za horca. as 4: Extrakcia asfaltu. Frakn kolna. RevziaSTN EN 12697-4: 2002Preberan medzinrodn dokument: EN 12697-4: 2005

  06-0106-06

  VIS Cesty, s. r. o.Lamask cesta 8817 16 Bratislava 11

  73/6023/06 Asfaltov zmesi. pecifikcia materilov. as 1: Asfaltov betn

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 13108-1: 2005

  06-0106-05

  VIS Cesty, s. r. o.Lamask cesta 8817 16 Bratislava 11

  73/6024/06 Asfaltov zmesi. pecifikcia materilov. as 2: Asfaltov betnna vemi tenk vrstvyPreberan medzinrodn dokument: prEN 13108-2: 2005

  06-0106-05

  VIS Cesty, s. r. o.Lamask cesta 8817 16 Bratislava 11

  73/6025/06 Asfaltov zmesi. pecifikcia materilov. as 5: Asfaltov kobe-rec mastixovPreberan medzinrodn dokument: prEN 13108-5: 2005

  06-0106-05

  VIS Cesty, s. r. o.Lamask cesta 8817 16 Bratislava 11

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  32

  1 2 3 4

  73/6026/06 Asfaltov zmesi. pecifikcia materilov. as 7: Asfaltov kobe-rec drennyPreberan medzinrodn dokument: prEN 13108-7: 2005

  06-0106-05

  VIS Cesty, s. r. o.Lamask cesta 8817 16 Bratislava 11

  73/6027/06 Asfaltov zmesi. pecifikcia asfaltov. as 20: Skka typu

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 13108-20: 2005

  06-0106-05

  VIS Cesty, s. r. o.Lamask cesta 8817 16 Bratislava 11

  73/6028/06 Geodetick body. Revzia STN 73 0415: 1979 06-0106-11

  rad geodzie, kartografiea katastra SRStromov 1837 86 Bratislava 37

  73/6029/06 Vykonvanie pecilnych geotechnickch prc. Zlepovanie ze-mn hbkovou vibrciou ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14731: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6030/06 Striekan betn. as 1: Defincie, pecifikcie a zhodaPreberan medzinrodn dokumenty: EN 14487-1: 2005

  + Correction: 2005

  06-0106-03

  PROJKON, s. r. o.Beniakova 24841 05 Bratislava

  73/6031/06 Terminolgia v geodzii a kartografii. as 1: Terminolgia geo-detickch zkladov a ininierskej geodzie. Revzia STN 73 0401:1989

  06-0107-10

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  73/6032/06 Terminolgia v geodzii a kartografii. as 2: Terminolgia ka-tastra nehnutenost, mapovania a fotogrametrie. Revzia STN 73 0401:1989

  06-0107-10

  Slovensk technick univerzitaStavebn fakultaRadlinskho 11813 68 Bratislava 1

  73/6033/06 Asfaltov zmesi. Skobn metdy pre asfaltov zmesi spracva-n za horca. as 1: Obsah rozpustnho spojiva ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 12697-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6034/06 Asfaltov zmesi. Skobn metdy pre asfaltov zmesi spracva-n za horca. as 40: Odvodnenie in situ ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 12697-40: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  73/6035/06 Asfaltov zmesi. Skobn metdy pre asfaltov zmesi spracva-n za horca. as 42: Obsah cudzch ltok v upravench asfal-toch ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 12697-42: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  74/6001/06 Rolety a okenice. Tepeln a optick komfort. Charakteristickvlastnosti a triedenie ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14501: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  74/6002/06 Asfaltov indle s minerlnou a/alebo syntetickou vlokou. peci-fikcia vrobku a skobn metdy. Revzia STN EN 544: 2001

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 544 rev: 2005

  06-0106-05

  JCP Izolcie, a. s.len skupiny ICOPALTovrensk 1943 03 trovo

  75/6001/06 Vrobky pouvan pri prave vody na pitn vodu. Expandovanhlinitokremiitan ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 12905: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  75/6002/06 Vrobky pouvan pri prave vody na pitn vodu. Pemza ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 12906: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  33

  1 2 3 4

  75/6003/06 Vrobky pouvan pri prave vody na pitn vodu. Antracit ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 12909: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  75/6004/06 Vrobky pouvan pri prave vody na pitn vodu. Grant ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 12910: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  75/6005/06 Vrobky pouvan pri prave vody na pitn vodu. Baryt ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 12912: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  75/6006/06 Vrobky pouvan pri prave vody na pitn vodu. Prkovkremelina ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 12913: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  75/6007/06 Vrobky pouvan pri prave vody na pitn vodu. Prkovperlit ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 12914: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  75/6008/06 Kvalita vody. Pokyny na kvantitatvny odber vzoriek a spracova-nie vzoriek morskej makrofauny morskho dna ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 16665: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  79/6001/06 Usne. Chemick skky. Stanovenie prchavch ltok ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 4684: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  80/6001/06 Geosyntetick zbrany. Skobn metda na zisovanie odolnostiproti koreom ****)Preberan medzinrodn dokument: CEN/TS 14416: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  80/6002/06 Textiln podlahov krytiny. Dladice. Stanovenie rozmerovchzmien a vertiklnej deformcie v dsledku rznych vlhkostnch a te-pelnch podmienok. Revzia STN EN 986: 1997Preberan medzinrodn dokument: prEN 986 rev: 2005

  06-0106-04

  NORMKONZULTIng. Boena KainovJilemnickho 2911 01 Trenn 1

  80/6003/06 Textlie. Odevn textlie. Podrobn postup na zisovanie hora-vosti odevnch textli. Revzia STN EN 1103: 1998

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 1103 rev: 2005

  06-0106-04

  NORMKONZULTIng. Boena KainovJilemnickho 2911 01 Trenn 1

  80/6004/06 Textiln podlahov krytiny. Stanovenie skutonej hrbky podkla-dovej vrstvy. Revzia STN EN 1318: 2001

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 1318 rev: 2005

  06-0106-04

  NORMKONZULTIng. Boena KainovJilemnickho 2911 01 Trenn 1

  80/6005/06 Zisovanie prunosti plonch textli. as 1: Skky psikov

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14704-1: 2005

  06-0106-04

  NORMKONZULTIng. Boena KainovJilemnickho 2911 01 Trenn 1

  80/6006/06 Textlie. Matracoviny. pecifikcie a skobn metdy

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14976: 2005

  06-0106-03

  NORMKONZULTIng. Boena KainovJilemnickho 2911 01 Trenn 1

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  34

  1 2 3 4

  80/6007/06 Textlie. Multifilamenty. Skobn metdy na tvarovan a netva-rovan nite z nekonench vlken

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 14621: 2005

  06-0106-04

  Vskumn stav chemickchvlkien, a. s.trova 2059 21 Svit

  83/6001/06 Osobn nadnacie prostriedky. as 1: Zchrann vesty pre n-morn lode. Bezpenostn poiadavky ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 12402-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  83/6002/06 Metdy trojrozmernho skenovania pre medzinrodne kompati-biln antropometrick databzy ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 20685: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  84/6001/06 Zdravotncke informcie. Veobecne pouvan informan prvky.as 1: Prehad ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14822-1: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  84/6002/06 Zdravotncke informcie. Veobecne pouvan informan prvky.as 2: Neklinick ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14822-2: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  84/6003/06 Zdravotncke informcie. Veobecne pouvan informan prvky.as 3: Klinick ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 14822-3: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  85/6001/06 Chirurgick masky. Poiadavky a skobn metdy ****)

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14683: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  85/6002/06 Stomatolgia. Systm selnho kdovania rotanch nstrojov.as 3: pecifick charakteristiky vrtkov a frz ****)Preberan medzinrodn dokument: EN ISO 6360-3: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  85/6003/06 Stomatologick upchvacie apky na koreov kanly. RevziaSTN EN ISO 6877: 2001

  Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 6877 rev: 2005

  06-0106-05

  Slovensk komora zubnchlekrovFibichova 14821 05 Bratislava 2

  85/6004/06 Stomatolgia. Umel zuby na zubn protzy

  Preberan medzinrodn dokument: prEN ISO 22112: 2005

  06-0106-05

  Slovensk komora zubnchlekrovFibichova 14821 05 Bratislava 2

  92/6001/06 Elektrick poiarna signalizcia. as 10: Plameov hlsie. Bo-dov hlsie. Zmena A1Preberan medzinrodn dokument: EN 54-10: 2002/A1: 2005

  06-0106-03

  EVP, a. s.Trenianska 19018 51 Nov Dubnica

  92/6002/06 Elektrick poiarna signalizcia. as 11: Tlaidlov hlsie po-iaru. Zmena A1Preberan medzinrodn dokument: EN 54-11: 2001/A1: 2005

  06-0106-03

  EVP, a. s.Trenianska 19018 51 Nov Dubnica

  92/6003/06 Stabiln hasiace zariadenia. asti sprinklerovch a vodnch roz-strekovacch zariaden. as 2: Mokr ventilov stanice. Zme-na A2Preberan medzinrodn dokument: EN 12259-2: 1999/

  A2: 2005

  06-0106-04

  Technick skobn stavPieany, . p.Krajinsk cesta 2929/9921 24 Pieany

  92/6004/06 Zariadenia na odvod tepla a splodn horenia. as 10: Napjaczdroj ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 12101-10: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  35

  1 2 3 4

  92/6005/06 Zariadenia na odvod tepla a splodn horenia. as 5: Nvody nahodnotenie funknch poiadaviek a vpotov postupy pre vetra-cie systmy na odvod tepla a splodn horenia ****)Preberan medzinrodn dokument: CEN/TR 12101-5: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  92/6006/06 Klasifikcia poiarnych charakteristk stavebnch vrobkov a prv-kov stavieb. as 3: Klasifikcia vyuvajca daje zo skokpoiarnej odolnosti vrobkov pouvanch v prevdzkovch in-talcich stavieb. Potrubia s poiarnou odolnosou a poiarneklapkyPreberan medzinrodn dokument: prEN 13501-3: 2005

  06-0106-04

  Ing. Anna RstockJurkoviova 127059 35 Batizovce

  94/6001/06 Detsk vysok stoliky. as 1: Bezpenostn poiadavky

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 14988-1: 2005

  06-0106-04

  Technick skobn stavPieany, . p.Krajinsk cesta 2929/9921 24 Pieany

  94/6002/06 Detsk vysok stoliky. as 2: Skobn metdy

  Preberan medzinrodn dokument: prEN 14988-2: 2005

  06-0106-04

  Technick skobn stavPieany, . p.Krajinsk cesta 2929/9921 24 Pieany

  94/6003/06 Zariadenie hracch plch. Zariadenie na basketbal. Funkn a bez-penostn poiadavky, skobn metdy ****)Preberan medzinrodn dokument: EN 1270: 2005

  06-0106-02

  STNKarlovesk 63, P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  94/6004/06 Bezpenos hraiek. Nrodn preklady upozornen a nvodov pripouvan EN 71

  Preberan medzinrodn dokument: CEN/TR 15071: 2005

  06-0106-04

  Technick skobn stavPieany, . p.Krajinsk cesta 2929/9921 24 Pieany

  95/6001/06 Pohrebn sluby. Poiadavky

  Preberan medzinrodn dokument: EN 15017: 2005

  06-0106-05

  Eva riovPenianska 5581 01 Bratislava

  95/6002/06 Prepravn sluby. Logistika mesta. Pokyny na defincie obmedze-nho prstupu do stredu mesta

  Preberan medzinrodn dokument: EN 14892: 2005

  06-0106-03

  MINDIng. Ivan Pobjeck, CSc.Detsk 4921 01 Pieany

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  36

  O Z N M E N I Eradu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky

  o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z.

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 31 ods. 2 psm. g) zkona . 142/2000 Z. z.o metrolgii a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 431/2004 Z. z. oznamuje, e poda 24 tohto zkonavydal rozhodnutia o autorizcii a o zmene autorizcie na vkon overovania urench meradiel nasledujcim subjektom:

  1. ST. NICOLAUS a.s. Rozhodnutie . 2005/160/008897/03046ul. 1. mja 113 zo 6. decembra 2005031 28 Liptovsk Mikul Platnos autorizcie:IO: 31 563 066 do 11. oktbra 2006

  Predmetom rozhodnutia s zmeny bodov 3, 4 a 6 prlohy k Rozhodnutiu o autorizcii . 104/2001 z 12. oktbra 2001 vyplvaj-ce zo zmeny zodpovednho zstupcu autorizovanej osoby a novho vydania prruky kvality.

  2. Premagas s.r.o. Rozhodnutie . 2005/160/009024/03370nm. Dr. Alberta Schweitzera 194 z 9. decembra 2005916 01 Star Tur Platnos autorizcie:IO: 31 421 482 do 17. oktbra 2006

  Predmetom rozhodnutia s zmeny bodov 4 a 6 prlohy k Rozhodnutiu o autorizcii . 2/100/2003-129 zo 17. oktbra 2003v znen Rozhodnutia . 006816/160/2004 z 13. jla 2004 na vkon overovania urench meradiel a prvotnho overovania Eurp-skych spoloenstiev vyplvajce z novho vydania prruky kvality.

  3. Premagas s.r.o. Rozhodnutie . 2005/160/009034/03370nm. Dr. Alberta Schweitzera 194 z 9. decembra 2005916 01 Star Tur Platnos autorizcie:IO: 31 421 482 do 28. jla 2008

  Predmetom rozhodnutia s zmeny bodov 4 a 5 prlohy k Rozhodnutiu o autorizcii . 2005/160/005766/02180 z 28. jla 2005vyplvajce z novho vydania prruky kvality, z rozrenia meracch rozsahov pre merae preteenho mnostva vody na stude-n vodu a z rozrenia autorizcie o prvotn overovanie Eurpskych spoloenstiev meraov preteenho mnostva vody na teplvodu.

  4. BYTTERM, a.s. Rozhodnutie . 2005/160/009019/00544Salezinska 4 zo 14. decembra 2005010 77 ilina Platnos autorizcie:IO: 31 584 705 do 14. decembra 2008

  Zodpovedn zstupca AO: Ing. Karol Kucka

  Pridelen overovacia znaka M26

  2. METROLGIA

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  37

  Predmet a rozsah autorizcie, technick pecifikcie:

  Zaveden metdy

  Polo

  ka Druh overovanch meradiel

  (Pol. prlohy . 1 k vyhlke. 210/2000 Z. z.)

  Merac rozsah Rozren neistota U(pre k = 2)

  Druh Dokumentcia

  Ostatnpecifikcie

  1 Merae preteenhomnostva vody na studenvodu(pol.: 1.3.15 a))

  (0,03 a 5) m3.h-1 0,26 % pri Qn0,44 % pri Qmin

  Hmotnostnmetdas pevnmtartom

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 8

  Mdium prioverovan:studen voda

  2 Merae preteenhomnostva vody na teplvodu(pol.: 1.3.15 b))

  (0,03 a 5) m3.h-1 0,26 % pri Qn0,44 % pri Qmin

  Hmotnostnmetdas pevnmtartom

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 9

  Mdium prioverovan:studen voda,tepl voda

  3 Prietokomery ako lenymeraov tepla

  (pol.: 3.1.5 b))

  (0,03 a 5) m3.h-1 0,26 % pri Qn0,44 % pri Qmin

  Hmotnostnmetdas pevnmtartom

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 53

  Mdium prioverovan:studen voda,tepl voda

  5. Slovensk plynrensk priemysel, a. s. Rozhodnutie . 2005/160/009045/00373Mlynsk nivy 44/a, 825 11 Bratislava z 10. oktbra 2005IO: 35 815 256 Platnos autorizcie:Metrologick stredisko plynomerov do 31. decembra 2008a prepotavaov plynuVotrubova 1, 825 17 Bratislava

  Zodpovedn zstupca AO: Ing. Daniel aling

  Pridelen overovacie znaky M43 a M44

  Predmet a rozsah autorizcie, technick pecifikcie:

  Zaveden metdy

  Polo

  ka Druh overovanch meradiel

  (Pol. prlohy . 1 k vyhlke. 210/2000 Z. z.)

  Merac rozsah Rozrenneistota U(pre k = 2) Druh Dokumentcia

  Ostatnpecifikcie

  1 Plynomery membrnov- bytov- domovG 1,6; 2; 2,5; 4; 6(pol.: 1.3.17)

  Prietok(0,016 a 10) m3/h

  0,35 % priameporovnanie

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 13

  STN 25 7859STN 25 7860PN 1430.2OIML 31

  2 Plynomery membrnov- priemyselnG 10; 16; 20; 25; 40; 65; 100;160(pol.: 1.3.17)

  Prietok(0,06 a 250) m3/h

  0,35 % priameporovnanie

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 13

  STN 25 7859STN 25 7860PN 1430.2OIML 31

  3 Plynomery rotanG 16; 25; 40; 65; 100; 160; 250;400; 450(pol.: 1.3.18)

  Prietok(0,06 a 650) m3/h

  0,25 % priameporovnanie

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 13

  STN 25 7859STN 25 7860PN 1432.2OIML 32

  4 Plynomery turbnovG 16; 25; 40; 65; 100; 160; 250;400; 650; 1 000; 1 600; 2 500;4 000; 6 500(pol.: 1.3.18)

  Prietok(0,06 a 10 000)

  m3/h

  0,25 % priameporovnanie

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 13

  STN 25 7859STN 25 7860PN 1432.2OIML 32

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  38

  5 Prepotavae preteenhomnostva plynu vrtanepripojench prstrojovna meranie tlaku a teploty

  (pol.: 1.3.21)

  Tlak5 kPa a 7 MPa

  Teplota(- 40 a + 100) C

  0,1 % priameporovnanie

  Vyhlka . 210/2000 Z. z.,prloha . 35

  TPM 6890-99STN IEC 770STN 25 8310STN 25 8307KP . 10/2TPM 4654-97TPM 4655-97KP . 9/1KP . 9/3

  6. Technick skobn stav Pieany, .p. Rozhodnutie . 2005/160/009111/02870Krajinsk cesta 2929/9 z 13. decembra 2005921 01 Pieany Platnos autorizcie:IO: 00 057 380 do 21. decembra 2008

  Zodpovedn zstupca AO: Milan Krempa

  Pridelen overovacia znaka M74

  Predmet a rozsah autorizcie, technick pecifikcie:

  Zaveden metdy

  Polo

  ka Druh overovanch meradiel

  (Pol. prlohy . 1 k vyhlke. 210/2000 Z. z.)

  Merac rozsah Neistota merania(k = 2)

  Druh Dokumentcia

  Ostatnpecifikcie

  1 Momentov ke

  (pol. .: 2.4.6)

  (0,05 a

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  39

  O Z N M E N I Eradu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky

  o zniku autorizcie poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z.

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 31 ods. 2 psm. g) zkona . 142/2000 Z. z.o metrolgii a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 431/2004 Z. z. oznamuje, e poda 24 ods. 8 psm. d)tohto zkona zanikla autorizcia na vkon overovania urench meradiel a vkon radnho merania nasledujcim subjektom:

  I. Na vkon overovania urench meradiel

  1. VUJE, a.s. - ininierska, projektov a vskumn organizciaOkrun 5, 918 64 TrnavaIO: 31 450 474

  Autorizcia na vkon overovania prevodnkov tlaku a tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikch motorovch vozidiel zaniklauplynutm asu platnosti Rozhodnutia o autorizcii . 80/2002 z 9. septembra 2002.

  II. Na vkon radnho merania

  1. BOSS TRANS Slovakia s.r.o.023 21 Kora 156Prevdzka: Framborsk 58, 010 01 ilinaIO: 31 597 556

  Autorizcia na vkon radnho merania celkovej hmotnosti a zaaenia nprav cestnch vozidiel zanikla uplynutm asu plat-nosti Rozhodnutia o autorizcii . 136/2002 z 5. decembra 2002.

  2. Jn ernk, VIGOJA - PROJEKTThurzova 16, 036 01 MartinIO: 35 392 797

  Autorizcia na vkon radnho merania celkovej hmotnosti a zaaenia nprav cestnch vozidiel zanikla uplynutm asu plat-nosti Rozhodnutia o autorizcii . 142/2002 z 11. decembra 2002.

  Ing. Ivan Mikuleck, CSc.riadite odboru metrolgie

  v. r.

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  40

  O Z N M E N I Eradu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky

  o schvlen typu meradiel

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky v slade s 11 ods. 9, 31 ods. 2 psm. g) a 37 ods. 4psm. b) zkona . 142/2000 Z. z. o metrolgii a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 431/2004 Z. z. (alejlen zkon) oznamuje, e Slovensk metrologick stav v obdob od 1. decembra 2004 do 30. novembra 2005 vydal poda 11a 37 ods. 1 zkona rozhodnutia o schvlen typov meradiel.

  Ing. Ivan Mikuleck, CSc.riadite odboru metrolgie

  v. r.

  Znaka schvlenho typu meradlaNzov meradla Typ meradla Vrobca

  TSK 111/05-012Prehliadacie zariadenie na meranie PZ 009/SO PVP Slovany, s.r.o.dky textli Dvr Krlov nad Labem, R

  TSK 123/02-002Revzia 1Automatick koajov vhy TEN KD 02 TENZONA Bratislava, s.r.o.

  Bratislava, SR

  TSK 126/05-003Vhy s automatickou innosou GLM-I Bizerba GmbH & Co.KG, SRNkontroln a triediace

  TSK 126/05-005Vhy s automatickou innosou PKV Pro YES TAMTRON OY, Fnskodvkovacie plniace

  TSK 127/05-001Kontinulne stavacie vhy EWM 609 Dr. Hans Boekels GmbH & Co.s automatickou innosou SRN

  TSK 131/05-097Vapn ndoba sklen LR 2788 RONA, a.s., Lednick Rovne, SRmenovit objem: 0,04 l; 0,04 l; 0,05 l;0,1 l; 0,1 l; 0,1 l; 0,2 l; 0,2 l; 0,2 l; 0,3 l

  TSK 131/05-098Vapn ndoba sklen 25900 RONA, a.s., Lednick Rovne, SRmenovit objem: 0,02 l a 0,2 l

  TSK 131/05-099Vapn ndoba sklen LR 2809 RONA, a.s., Lednick Rovne, SRmenovit objem: 0,1 l; 0,1 l; 0,2 l; 0,2 l

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  41

  TSK 131/05-100Vapn ndoba sklen ari becher SAHM, s.r.o., Praha, Rmenovit objem: 0,3 l a 0,5 l

  TSK 131/05-101Vapn ndoba sklen EKO R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,3 l a 0,5 l SR

  TSK 131/05-102Vapn ndoba sklen 19908 R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,2 l SR

  TSK 131/05-103Vapn ndoba sklen 500 58 R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,3 l SR

  TSK 131/05-104Vapn ndoba sklen TULIP R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,2 l; 0,3 l; 0,4 l; SR0,5 l

  TSK 131/05-105Vapn ndoba sklen TOSKANA R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,3 l a 0,5 l SR

  TSK 131/05-106Vapn ndoba sklen IDEL R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,3 l a 0,5 l SR

  TSK 131/05-107Vapn ndoba sklen MARNA R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,3 l a 0,5 l SR

  TSK 131/05-108Vapn ndoba sklen KRIV R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,5 l SR

  TSK 131/05-109Vapn ndoba sklen BOR R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,5 l SR

  TSK 131/05-110Vapn ndoba sklen SAURLAND R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,3 l a 0,5 l SR

  TSK 131/05-111Vapn ndoba sklen ALGAU R-GLASS, spol. s r.o., Luenecmenovit objem: 0,3 l a 0,5 l SR

  TSK 134/05-005Coriolisov hmotnostn Promass 80/83 F, M Endress+Hauser GmbH, SRNprietokomer

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  42

  TSK 141/05-053Meracia zostava na vdaj olejov LMS RF Badger Meter Europa GmbH, SRN

  TSK 141/05-054Elektromagnetick prietokomer Typ snmaa: Siemens AG, SRNSITRANS F M MAGLO MAG 3100 W, 5100 W,

  1100 Food, 3100, 3100 ExTyp vyhodnocovacej jednotky:MAG 5000, 6000, 5000 Ex,6000 Ex

  TSK 141/05-055Hmotnostn prietokomer Typ snmaa: Siemens AG, SRNSITRANS F C MASSFLO MASS MC 1,

  MASS 2100Typ vyhodnocovacej jednotky:MASS 6000

  TSK 141/05-056Prietokov meradlo na kvapaliny MN05, MN1, MN2 MACNAUGHT PTY LTD

  Austrlia

  TSK 142/05-092Vrov prietokomer VORTEX VFM 3100 Krohne Messtechnik GmbH

  SRN

  TSK 142/05-095Vrov prietokomer Vortex ABB Automation Products

  FV4000-VT4/VR4 GmbH, SRN

  TSK 142/05-096Elektromagnetick prietokomer Typ snmaa: Siemens AG, SRNSITRANS F M MAGLO MAG 3100 W, 5100 W, 8100 W,

  1100 Food, 3100, 3100 ExTyp vyhodnocovacej jednotky:MAG 5000, 6000, 8000,5000 Ex, 6000 Ex

  TSK 142/05-097Elektromagnetick prietokomer COPA-XE/MAG-XE, ABB Automation Products

  COPA-XM/MAG-XM GmbH, SRN

  TSK 143/01-005Revzia 2Prepotava preteenho - ELCOR ELGAS, s.r.o., Pardubice, Rmnostva plynu

  P TSK 143/03-020Revzia 1Ultrazvukov plynomer USZ 08 RMG Messtechnik GmbH, SRN

  P TSK 143/03-021Revzia 1Vrov plynomer WBZ 08 RMG Messtechnik GmbH, SRN

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  43

  TSK 143/05-033Revzia 1Membrnov plynomer BK PREMAGAS, s.r.o., Star Tur

  SR

  TSK 143/05-037Prepotava mnostva plynu ELCOR-2 ELGAS, s.r.o., Pardubice, R

  TSK 143/05-038Prepotava mnostva plynu microELCOR-2 ELGAS, s.r.o., Pardubice, R

  TSK 172/05-010Meradlo tlaku krvi tonometer Konstante I, Konstante II, Fridrich Bosch GmbH & Co.KG

  Prakticus I, Prakticus II, SRNSysdimed, Maximed

  TSK 181/05-009Modulrny presn analyztor B&K 2260 Observer Brel & Kjr, Dnskozvuku - zvukomer

  TSK 212/05-025Merac transformtor naptia EMFC 145 ABB Power Technologies AB

  vdsko

  TSK 212/05-026Merac transformtor prdu IMBD 145 A4 ABB Power Technologies AB

  vdsko

  TSK 221/05-057Statick elektromer DIZ EMH Elektrizittszhler

  GmbH&Co.KG, SRN

  TSK 221/05-058Viacfzov statick elektromer EM-1023 ECHELON BV, HolandskoEchelon

  TSK 311/04-020Mera tepla MULTICAL 401 Kamstrup A/S, Dnsko

  TSK 311/05-024Revzia 1Ultrazvukov mera tepla SHARKY Hydrometer GmbH, SRN

  HEAT 773

  TSK 321/05-016Odporov snmae teploty TP 15 SENSIT HOLDING, s.r.o.Pt 100, Pt 500 Ronov pod Radhotm, R

  TSK 341/05-003Vlhkomer na obilniny, olejniny GAC 2100 DICKEY john, USAa strukoviny

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  44

  R O Z H O D N U T I E. 2005/160/008981/04164 z 20. 12. 2005

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 7 ods. 5 zkona . 142/2000 Z. z. o metrolgiia o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 431/2004 Z. z. (alej len zkon) vydva toto rozhodnutie.

  l. INa zklade 7 ods. 5 zkona vyhlasujem nasledujci referenn materil certifikovan Slovenskm metrologickm stavompoda 7 ods. 1 zkona a 2 ods. 7 vyhlky radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky. 210/2000 Z. z. o meradlch a metrologickej kontrole v znen neskorch predpisov za certifikovan referenn materil:

  Druh referennho materilu: kontaminovan zeminaNzov referennho materilu: KZ 1Vrobca: ttny geologick stav Dionza tra, Geoanalytick laboratri, Akreditovan

  skobn laboratrium, Referenn laboratrium MP SR, Markuovsk cesta 1,052 40 Spisk Nov Ves

  Certifikt . 074/05Dtum vydania: 13. 6. 2005

  Certifikovan hodnota: nzov, hodnota stanoven charakterizciou vrtane daja o neistote(rozren neistota U pre k = 2)

  po totlnom rozklade:

  Zloka Hmotnostn zlomokmg/kg suiny

  Umg/kg suiny

  Zloka Hmotnostn zlomokmg/kg suiny

  Umg/kg suiny

  Ag 99,1 15,6 Mg 4,76 103 0,34 103

  Al 21,9 103 1,5 103 Mn 2,14 103 0,16 103

  As 9,34 103 0,81 103 Na 4,06 103 0,36 103

  Ba 145 28 Ni 20,1 3,6

  Cd 21,9 2,3 P 407 60

  Co 12,8 2,2 Pb 25,9 103 1,8 103

  Cu 1,69 103 0,14 103 Sb 10,9 103 2,0 103

  Fe 137 103 10 103 Si 290 103 12 103

  Hg 169 20 Ti 0,92 103 0,15 103

  K 8,09 103 0,50 103 Zn 11,4 103 1,0 103

  z kyslho vluhu poda STN EN 13346, metda A:

  Zloka Hmotnostn zlomokmg/kg suiny

  Umg/kg suiny

  Zloka Hmotnostn zlomokmg/kg suiny

  Umg/kg suiny

  As 9,02 103 0,76 103 Mn 2040 144

  Ca 1168 164 Na 1897 170

  Cd 20,6 3,8 Ni 19,4 3,6

  Cu 1721 116 Pb 26029 1864

  Fe 130 103 12 103 Sb 5314 1032

  K 1944 294 Zn 11,3 103 1,2 103

  Mg 3642 332

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  45

  Nadvznos: Medzilaboratrne analzy poda ISO Guide 35: 1989Balenie: 50 g 1g prkovho materilu o vekosti astc < 0,09 mmMinimlna navka: 250 mgara: 07405Platnos do: jn 2015

  l. IIToto rozhodnutie je inn od 20. decembra 2005.

  Ing. Arpd Gondapredseda NMS SR

  v. r.

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  46

  OZNMENIEradu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky

  o udelen autorizcie

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky (alej len rad) poda 11 zkona . 264/1999 Z. z.o technickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorchpredpisov (alej len zkon) oznamuje, e predseda radu udelil autorizciu:

  1. Rozhodnutm . A1/2005/009100/04216 z 12. decembra 2005 udelil autorizciu spolonosti Liptovsk skoba, s. r. o.,Vrbick 632, 031 01 Liptovsk Mikul, IO: 36 406147. Tto spolonos m poverenie ako autorizovan osoba SKTC-178poda 11 ods. 1 zkona na vykonvanie posudzovania zhody poda:

  a) nariadenia vldy Slovenskej republiky . 397/1999 Z. z., ktorm sa ustanovuj podrobnosti o technickch poia-davkch a postupoch posudzovania zhody na streln zbrane a strelivo v znen neskorch predpisov.

  Rozsah autorizcie je vymedzen 1 ods. 1 psm. a) bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10:

  poda 10 a prlohy . 1 uvedenho nariadenia vldy.

  2. Rozhodnutm . A1/2006/000004/00004 z 3. janura 2006 udelil autorizciu organizcii Technick a skobn stav pdo-hospodrsky, 900 41 Rovinka, IO: 31 827951. Tto organizcia m poverenie ako autorizovan osoba SKTC-106 poda 11ods. 1 zkona a notifikovan osoba NO 1300 na vykonvanie posudzovania zhody poda:

  a) nariadenia vldy Slovenskej republiky . 310/2004 Z. z., ktorm sa ustanovuj podrobnosti o technickch poia-davkch a postupoch posudzovania zhody na strojov zariadenia.

  Rozsah autorizcie je vymedzen pre nasledujce vrobky z prlohy . 4 NV:

  A. Strojov zariadenie

  1. Kotov ply s jednm alebo niekokmi kotmi na spracovanie dreva a podobnch materilov alebo na spracovanie msaa podobnch materilov.1.1 Ply so stlou polohou nstroja pri obrban, s pevnm stolom a s runm posuvom obrobku alebo s prdavnm posva-

  cm zariadenm.1.2 Ply so stlou polohou nstroja pri obrban a s runm posuvom stola alebo vozka, ktor vykonvaj vratn pohyb.1.3 Ply so stlou polohou nstroja pri obrban a so zabudovanm strojovm posuvom obrobku a s runm vkladanm

  a/alebo vyberanm.1.4 Ply s posuvnm nstrojom pri obrban, s mechanickm posuvom obrobku a s runm vkladanm a/alebo vyberanm.

  4. Psov ply s pevnm alebo pohyblivm stolom a psov ply s pohyblivm vozkom s runm vkladanm a/alebo vyberanmna spracovanie dreva a podobnch materilov alebo na spracovanie msa a podobnch materilov.

  5. Kombinovan stroje na spracovanie dreva a podobnch materilov, ktor s uveden v bodoch 1 a 4 a 7.

  8. Prenosn reazov ply na spracovanie dreva.14. Ochrann kryty a odnmaten kbov hriadele s univerzlnymi kbmi opsan v prlohe . 1 bode 3.4.7.

  B. Bezpenostn asti

  4. Ochrann kontrukcie chrniace pri prevrten (ROPS).

  5. Ochrann kontrukcie chrniace proti padajcim predmetom (FOPS).

  Postupy posudzovania zhody:

  ES skka typu poda 8 ods. 3 psm. b) a c) bod 3 poda prlohy . 6, prjem sboru technickej kontruknej dokumentcie a jeho uloenie poda 8 ods. 3 psm. c) bod 1, overenie sboru technickej kontruknej dokumentcie a vypracovanie certifiktu o primeranosti pre sbor technickej

  kontruknej dokumentcie poda 8 ods. 3 psm. c) bod 2.

  3. SKOBNCTVO

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  47

  b) nariadenia vldy Slovenskej republiky . 308/2004 Z. z., ktorm sa ustanovuj podrobnosti o technickch poia-davkch a postupoch posudzovania zhody pre elektrick zariadenia, ktor sa pouvaj v uritom rozsahu naptia.

  Rozsah autorizcie je vymedzen pre elektrick zariadenia definovan v 1 nasledovne:

  stroje a strojov zariadenia pre ponohospodrsku vrobu, stroje a strojov zariadenia pre potravinrsku vrobu, stroje a strojov zariadenia pre lesn mechanizciu.

  Postupy posudzovania zhody:

  vypracovanie protokolu o zhode poda 8 ods. 2 NV.

  c) nariadenia vldy Slovenskej republiky . 222/2002 Z. z., ktorm sa ustanovuj podrobnosti o technickch poia-davkch a postupoch posudzovania zhody emisi hluku zariaden pouvanch vo vonkajom priestore.

  Rozsah autorizcie:

  Poda prlohy . 1, poloky .: 2, 6, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 40, 49, 50, 51.

  Postupy posudzovania zhody:

  vntorn kontrola vroby s posudzovanm technickej dokumentcie a periodickou kontrolou poda prlohy . 6, postup overovania jednotlivho zariadenia poda prlohy . 7.

  Toto rozhodnutie ru rozhodnutie . 119/2000 z 29. decembra 2000 v znen neskorch rozhodnut o zmene autorizcie.

  3. Rozhodnutm . A1/2006/000108/00058 z 11. janura 2006 udelil autorizciu spolonosti Vskumn stav papiera a celul-zy a. s., Lignotesting, Lamask 3, 841 04 Bratislava, IO: 31 380 051. Tto spolonos m poverenie ako autorizovan osobaSKTC-129 poda 11 ods. 1 zkona na vykonvanie posudzovania zhody poda:

  a) nariadenia vldy Slovenskej republiky . 398/1999 Z. z., ktorm sa ustanovuj podrobnosti o technickch poia-davkch a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnick vrobky v znen nariadenia vldy SR . 297/2000 Z. z.

  Rozsah autorizcie:

  poda 1 ods. 2 psm. b) 1 zpalky.

  Mgr. Martin Senkriadite odboru skobnctva

  a technickej normalizcie

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  48

  OZNMENIEradu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky

  o zniku autorizovanej osoby

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky poda 11 ods. 12 zkona . 264/1999 Z. z. o technic-kch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisovoznamuje, e dom 31. decembra 2005 zanikla autorizovan osoba:

  SKTC-110, VSAPL, a. s., Novozmock 179, potov prieinok A/50, 949 01 Nitra, IO: 34 102 230.

  Mgr. Martin Senkriadite odboru skobnctva

  a technickej normalizcie

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  49

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  50

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  51

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  52

  Vydavate: rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR, Bratislava, tefanoviova 3 Redakcia: tefanoviova 3, Bratislava.Vedca redakcie: Mgr. Andrea Timkov, telefn 02/5249 1147, e-mail: timkova@normoff.gov.sk Administrcia: Slovensk stav technickejnormalizcie, Karlovesk . 63, P. O. BOX 246, 840 00 Bratislava 4, telefn/fax 02/65428 845 Cena kadho sla 225,- Sk bez DPH Vychdza mesane Tla zabezpeuje: Slovensk stav technickej normalizcie

  V prpade zujmu o odber Vestnka NMS SR zaliteobjednvku na adresu:

  Slovensk stav technickej normalizcieKarlovesk 63P. O. BOX 246840 00 Bratislava 4

  DI 2020901993, I DPH SK 2020901993Fax: 02/654 28 845Telefn: 02/602 94 210, -556e-mail: predaj@sutn.gov.skPredplatn na cel ronk 2006 je 2430,- Sk bez DPH.Ak ste Vestnk odoberali v roku 2005, zaleme faktru naodber aj na rok 2006.Prihlsi sa na odber Vestnka NMS SR mono po celrok. Objedna si mono i jednotliv sla.V psomnom styku uvdzajte vdy Vae IO, DI, I DPH.

  potovn verovan

  1. NORMALIZCIAOznmenie STN o schvlen slovenskch technickch noriem, ich zmien, oprv a zruenOznmenie STN o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenmOznmenie STN o predbenej eurpskej normeOznmenie STN o nvrhu na zruenie STNOznmenie STN o zverejnen 1. asti Plnu technickej normalizcie na rok 2006

  2. METROLGIAOznmenie NMS SR o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z.Oznmenie NMS SR o zniku autorizcie poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z.Oznmenie NMS SR o schvlen typu meradielRozhodnutie . 2005/160/008981/04164 z 20. 12. 2005 o vyhlsen certifikovanho referennho materilu

  3. SKOBNCTVOOznmenie NMS SR o udelen autorizcieOznmenie NMS SR o zniku autorizovanej osoby

  4. AKREDITCIA5. RZNE6. PREVZAT INFORMCIE

Recommended

View more >