REGULAMENT-CADRU de organizare functionare a conform Planului personalizat de interventie, a Planului de recuperare, ... autism infantil, hidrocefalie, retard mintal, etc.

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  2

Transcript

 • ROMANIA

  JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN 1A$I

  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI

  Municipiul Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 57A, Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; dasiasiZiasi.rdsmailso www.dasiasi.ro

  REGULAMENT-CADRU

  de organizare functionare a serviciului social de zi

 • Avizats Di ct General

  in

  Centrul de zi SLINeculai" Pascani

  Centrul de zi Speranta" Pascani

  Cod Serviciu Social- 8891 CZ-C III

 • ARTICOLUL 1 Definitie

  (1) Regulamentul de organizare func;ionare este un document propriu al serviciilor sociale de zi "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani"si Centrul de zi Speranta Pascani" aprobat prin acelai act administrativ prin care a fost infiintat, in vederea asigurarii functionarii acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile *i a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat pentru angajatii centrului dupa caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, vizitatori.

  ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

  Serviciile sociale de zi "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" si Centrul de zi Speranta Pascani" cod serviciu social 889 ICZ C III inflintate i administrate de furnizorul DGASPC Iasi furnizor de servicii sociale Seria AF 001110/23.05.2014, cu sediul in Iasi, str.V.Lupu nr. 57 A, sediul serviciului social find in Pascani, str.N.Iorga, nr.50 respectiv, Pascani str.Garii, nr.156

  ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

  Scopul serviciului social it constituie asistenta socio-psiho-educativa, ingrijire si recuperare pentru copii si tineri cu dizabilitati . Centrul de zi, este un serviciu pentru protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educatie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala etc. pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in Ingrijire copii. Serviciile oferite de Centrul de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial. Centrul are o capacitate de 20 locuri si se adreseaza copiilor si tinerilor cu dizabilitati psihice si/sau asociate. Centrul ofera in functie de problematica fiecarui caz servicii de supraveghere, ingrijire, asistenta i recuperare, dupa caz, terapie ocupationala, suport pentru dezvoltarea abilitatilor pentru viata independenta, suport emotional consiliere psihosociala pentru copil i familie, socializare petrecere a timpului liber, reintegrare familiala comunitara, dupa caz, orientare scolara.

  3

 • Alte activitati: masa preparare hrana calda, ingrijire speciala, educatie nonfromala si informala, programe de abilitare si reabilitare zilnice.

  ARTICOLUL 4 Cadrul legal de infiintare, organizare ji functionare

  (1) Serviciile sociale "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" si Centrul de zi Speranta Pascani" functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare functionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile completarile ulterioare precum a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

  (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

  (3) Serviciile sociale de zi sunt infiintat prin: Consiliului Judetean IASI nr 193/2004 functioneaza in cadrul Centrului de plasament I. Holban Iasi si implicit in

  subordinea Directiei Generale de Asistentd Socials i Protectia Copilului;

  ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordarii serviciului social (1) Serviciile sociale de zi se organizeaza functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul national de asistentd socials, precum 1 cu principiile specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specified, in conventiile internationale ratificate prin lege in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum i in standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul "Centrului de zi Sf.Neculai si Centrului de zi Speranta Pascani" sunt urmatoarele:

  a) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

  b) protejarea i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privete egalitatea de anse tratament, participarea egald, autodeterminarea, autonomia i demnitatea personals intreprinderea de actiuni nediscriminatorii i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

  c) asigurarea protectiei impotriva abuzului i exploatarii persoanei beneficiare;

  d) deschiderea care comunitate;

  e) asistarea persoanelor Para capacitate de exercitiu in realizarea exercitarea drepturilor lor;

  4

 • 0 asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol statut social, prin incadrarea in

  unitate a unui personal mixt;

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare i luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupA caz, de varsta de gradul sAu de maturitate, de discernamant i capacitatea de exercitiu5;

  h) promovarea unui model familial de ingrij ire a persoanei beneficiare i)asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate ;

  j) preocuparea permanents pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului i abilitatilor persoanei beneficiare de a trAi independent;

  k) incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare a implicdrii active a acestora in solu%ionarea situa%iilor de dificultate;

  1) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

  m) asigurarea confidentialitAtii a eticii profesionale;

  n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentatilor legale cu privire la exercitarea drepturilor i indeplinirea obligatiilor de intretinere;

  o) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitAti de integrare socialA implicarea activA in solu;ionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

  p) colaborarea centrului/unitAtii cu serviciul public de asistentA socialA.

  ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate a) in "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" sunt: copii cu nevoi speciale, afla;i in

  situa%ii de risc de abandon/ separare de familia lor/(re)integrati in familie, incadrati in grad de handicap, proveniti din familii cu probleme sociale si materiale si familiile acestora. Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" cuprinde copii intre 3-18 ani din Pascani si comunele limitrofe ;acestia beneficiaza de terapiii recuperatorii conform Planului personalizat de interventie, a Planului de recuperare, a Contractului cu familia precum si a certificatului de incadrare in grad de handicap

  b) in "Centrul de zi Speranta Pascani" sunt: copii cu nevoi speciale, incadrati in grad de handicap, din familii defavorizate social / (re)integrati in familie, in vederea prevenirii abandonului scolar si familial, si familiile acestora. Centrul de zi Speranta Pascani" cuprinde copii intre 7-18 ani din Pascani si comunele

  5

 • limitrofe care beneficiaza de servicii sociale specializate, respectiv: transport de la domiciliu la centru si retur, masa, suport emotional si material, activitati de formare a deprinderilor de autonomie personala si sociala precum si formarea deprinderilor de viata independenta.

  (2) Conditiile de acces/admitere in centru sunt urinatoorele: a) acte necesare; 1. cererea pArintilor

  2. acte de stare civild si de identitate pentru parinti si ceilalti copii din familie

  3. ancheta sociald intocmita de lucratorul social/ asistentul social comunitar de la

  primAria de domiciliu a copilului

  4. adeverinta de venituri (inclusiv date din registrul agricol)

  5. aviz epidemiologic

  6. adeverinte de sanatate pentru toti membrii familiei care locuiesc la aceeasi adresd

  7. adeverintA de elev

  8. planul de servicii primaria de domiciliu

  9. planul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati

  10. alte documente relevante, dupa caz

  b) Criterii de eligibilitate - Copiii sunt selectati dintre copiii cu nevoi speciale, aflati in evidenta S.E.C.C. Iasi, care au fost diagnosticati ca atare de cAtre S.E.C. D.G.A.S.P.C.. jud. Iasi, copii care au un certificat de incadrare in grad de handicap cu anexa planul de recuperare in care este stipulata recuperarea copilului prin CZ, si pentru care D.G.A.S.P.C.. jud. Iasi care emite o dispozitie de frecventare a CZ. Deficientele prezentate sunt de cele mai multe on asociate incluzand deficiente de ordin neuro-psiho-motor din cele mai diverse cauze: paralizie cerebrald, autism infantil, hidrocefalie, retard mintal, etc. Starea initiald evolutia si progresele inregistrate de fiecare copil sunt pastrate in dosarul intocmit fiecAruia prin fisele specfice. Se constituie echipa multidisciplinary formats din:, psiholog, logoped, kinetoterapeut, asistent social, asistent medical,educatorul specializat, pdrintele copilului; Ca urmare a unei evaluAri in echipA multidisciplinary, se stabilesc nevoile de educatie, abilitare/reabilitare si se elaboreazA un "program personalizat de interventie", in functie de tipul dizabilitAtii si nivelul de dezvoltare, vizand finalitatea programului recuperator, integrarea copilului intr-o unitate de invdtamant corespunzAtoare progresului inregistrat , varstei si adresatA necesitAtilor copilului; Beneficiarii Centrului de zi Speranta sunt selectati dintre copiii cu nevoi speciale/sociale de varstd scolara care au primit orientare scolara prin CJRAE la scoala speciala; c) Cine is decizia de admitere/respingere conducerea D.G.A.S.P.C.Iasi emite dispozitia de admitere a frecventarii la propunerea Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C.lasi

  6

 • d) Modalitatea de incheiere a contractului - serviciile sociale se acorda in baza PPI si contractului cu familia incheiat in conditiile Legii.

  e) Modalitatea de stabilire a contributiei beneficia ru I u

  Furnizarea serviciilor sociale este gratuita.

  (3)Conditii de incetare a serviciilor Incetarea imprejurarilor care au condus la frecventarea CZ si indeplinirea

  obiectivelor PPI; Modificarea Planului de Recuperare Atingerea obiectivelor din Planul de Recuperare (recuperarea copilului) Nerespectarea prevederilor contractului si instituirea unei masuri de protectie

  speciala ; Implinirea varstei de 18 ani Oferirea serviciilor de care o alts institutie Incetare la solicitarea parintilor, Decesul beneficiarului.

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de zi Sf.Neculai si Centrul de zi Speranta Pascani".au urmatoarele drepturi:

  a) s li se respecte drepturile libertatile fundamentale, Para discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alts circumstanta personals on socials;

  b) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia socials care li se aplica;

  c) sa li se asigure pastrarea confidentialita(ii asupra informa%iilor furnizate i primite;

  d) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;

  e) sa fie protejati de lege atat ei, cat bunurile lor, atunci cand nu au capacitate de exercitiu;

  f) sa li se garanteze demnitatea, intimitatea respectarea vietii intime;

  g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

  h) sa li se respecte toate drepturile speciale in situatia in care sunt minori sau persoane cu d izabil RAO.

  7

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in " Centrul de zi Sf.Neculai si Centrul de zi Speranta Pascani".au urmatoarele obligatii:

  a) sA furnizeze informa(ii corecte cu privire la identitate, situatie familiall, socialA, medicala economics; b) sa participe, in raport cu varsta, situatia de dependentA etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) sA contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in functie de tipul serviciului de situatia for materials; d) sA comunice orice modificare intervenita in legAturA cu situatia for personalA;

  e) sA respecte prevederile prezentului regulament si a celorlalte norme interne.

  ARTICOLUL 7 Activitati functii Principalele functii ale serviciului social de zi sunt urmAtoarele:

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

  I . Reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu familia beneficiarului;

  2. Hrana pe perioada frecventarii CZ - asigura copiilor o alimentatie corespunzAtoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, Orland cont de varsta, nevoile si preferintele acestora,cu problemele for de sanatate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

  3. Ingrijire si ajutor temporar, pe perioada programului Centrului de zi, pentru igiena personala,imbracare, dezbracare, igiena intima, transfer si mobilizare, deplasare, ajutor pentru servirea hranei. Asigurd conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanents a nevoilor fizice, emotionale de sAnatate ale fiecArui copil, precum i mAsurile corespunzAtoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personalk supravegherea i mentinerea stArii de sanatate;

  4. Supravegherea starii de samItate, asistentA medicalA de urgenta, recuperare, ingrijire prin cadre medicale specializate

  5. Sprijina beneficiarul si familia acestuia la efectuarea controalelor medicale necesare. Ajuta familia sa faca orientarea scolara a copilului in conformitate cu posibilitatile copilului, particularitatile de dezvoltare si cu decizia CJRAE

  6. Ingrijirea spatiilor de locuit asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor igienico-sanitare necesare desfasurarii activitatilor in conformitate cu normele in vigoare ;

  7. Educare -asigurd accesul beneficiarilor la educatie, informare, culturd; asigurd educatia informant si non-formald a beneficiarilor, in vederea asimildrii cunostintelor si deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrArii sociale; sprijind si promoveazd, prin materiale si mijloace corespunzAtoare, educatia copiilor, cu prioritate in unitAti de invdtdmant din comunitate; Centrul de zi asigura copiilor programe educative individuale si de grup pentru invatarea relatiilor sociale, a drepturilor si indatoririlor cetatenesti, pentru intelegerea regulilor sociale si a consecintelor incalcarii acestora, programe educationale adecvate varstei si nevoilor copilului, activitatile educative find atat de grup cat si individuale

  8

 • 8. Suport pentru dezvoltare abilitati de viata independent& asigurd socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigurd climatul favorabil dezvoltdrii personalitAtii copiilor; asigurd participarea beneficiarilor la activitAti de grup i la programe individualizate, adaptate nevoilor caracteristicilor lor;

  9. Consiliere si asistenta psibo-sociala si suport emotional- oferd copiilor si familiei acestuia sprijin concret pentru optimizarea interrelationarii parinti-copii incurajeazd

  comportamentele dezirabile social; consiliaza aplicA masuri de protejare a copiilor in once forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ; evaluare initiala, detaliata, mentinerea relatiei cu familia si altii semnificativi, reevaluare psiho-socio-medico-educationala. Centrul ()tea copiilor si pArintilor consiliere si sprijin la cerere sau on de cate on personalul de specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale

  1 0.Supraveghere- asigurd paza securitatea beneficiarilor; asigurd mAsuri de siguranta securitate legale necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului a

  vizitatorilor impotriva evenimentelor i accidentelor cu potential vdtdmator; 11 .Socializare culturale, asigura copiilor oportunitaii multiple de petrecere a

  timpului liber, de recreere socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica, cognitivd, sociald i emotionald a copiilor;

  12.Accesul la programe adecvate de educatle pentru sanatate si orientarea acestora, data este cazul, catre servicii specializate care sa completeze educatia cu terapie de specialitate. Copiii cunosc elementele de baza ale vietii sanatoase si consecintele practicilor periculoase: consum de alcool, consum de droguri, fumat, activitate sexuala neprotejata, alimentatie defectuoasa, lipsa igienei etc.

  13 .Asigura programe educative pentru parintii copiilor, in vederea asigurarii complementaritatii programului individualizat al copilului din centru cu programed de

  acasa, pentru obtinerea unor rezultate optime. 14. Elaboreaza si implementeaza programe de recuperare, individuale si de grup

  adaptate nevoilor fiecarui beneficiar ; asigurd interventie de specialitate

  b) de informare a beneficiarilor, potenlialilor beneficiari, autorittlfilor publice $i publicului larg despre domeniul sal, de activitate, prin asigurarea urmdtoarelor

  1. Asigura consilierea si informarea familiilor (proprii si substitut) precum si a beneficiarilor privind problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite etc

  2. Efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor de recuperare, in functie de nevoile copiilor beneficiari;

  3. Intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice beneficiarilor

  4. Promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre

  misiunea si serviciile oferite de centru; 5. Organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din

  mediul exterior institutiei 6. Sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copiii din centru.

  7. Inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente

  importante din viata beneficiarilor.

  9

 • 8. Elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, proiectului institutional, rapoarte de activitate;

  9. Prevenirea abandonului scolar in randul copiilor cu dizabilitati si risc de abandon scolar

  10. Consiliere individuala si de grup parintilor pentru educarea si reabilitarea copiilor beneficiari;

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor $i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum yi de prevenire a situaliilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor

  1. Consilierea parintilor si colaborarea cu autoritatile locale si ONG-uri in vederea ameliorarii situatiei psiho-medico-socio-economice

  2. Informarea beneficiarilor asupra drepturilor si responsabilitatilor !or 3. Cunoacterea de cdtre personal a modalitafilor de abordare si relationare cu copili

  beneficiary in functie de situatiile particulare in care acestia se aflA. 4. Asigurd condiiiik necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu privire la

  serviciile primate 5. Lupta alaturi de familie pentru integrarea copiilor cu dizabilitati in scoli de

  masa; 6. Cresterea gradului de adaptare sociala a copilului cu dizabilitati. 7. Favorizeaza accesul la terapii a copiilor cu deficiente 8. Mentinerea unei bune stare de sanatate a copiilor; respectarea programului

  recuperator; 9. Consiliaza copilul si familia pentru formarea deprinderilor de autonomie la

  copilul cu dizabilitati

  d) de asigurare a calitdiii serviciilor sociale prin realizarea urmdtoarelor activitaii :

  1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;

  2. Realizarea de evaludri periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare efectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control;

  3. Participarea beneficiarilor: implicara activa a beneficiarilor si a familiilor acestora in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale ( chestionare, discutii de grup si individuale, sedinte cu parintii);

  4. Acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

  5. Informarea copiilor beneficiarVapartinatorilor asupra modalitAtii de formulare a eventualelor sesizAri/reclamatii

  10

 • 6. Incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii serviciilor sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si alte servicii de interes general;

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale fi umane ale centrului prin realizarea urmatoarelor activitalk

  1. Recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de comunicare cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime (recrutarea se realizeaza de catre furnizorul public de servicii sociale-D.G.A.S.P.C.lasi) .

  2. Respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si responsabilitatilor din Eisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere

  3. Revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective 4. Asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii

  continuitatii in ingrij ire si educatie pentru beneficiari 5. Realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale 6. Dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si

  imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca

  7. Identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin moblizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor centrului

  8. Supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate

  ARTICOLUL 8

  Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal

  I) Serviciul social Centrul de zi "SfiNeculai" si Centrul de zi Speranta" functioneazA cu un numar de 26 posturi, total posturi, conform prevederilor Hotararii Consiliului Jude%ean nr. 5/2013, din care: a) personal de conducere: ref de centru:-. b) personal de specialitate de ingrijire asistentA, auxiliar: 15 posturi

  asistent medical- 3 posturi; educator specializat: 8 posturi; infirmier: 2 posturi; maseur: 1 post; psiholog: 1 post;

  c) personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere, deservire: 11 posturi contabil: 1 post; fochist: 2 posturi;

  II

 • ingrijitor: 2 posturi; muncitor bucAtArie: 2 posturi; paznic: 2 posturi; gofer: 2 posturi;

  Personalul de specialitate reprezintA 58% din totalul personalului.

  ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este format din: sef de centru:-;

  (2) Atributiile personalului de conducere sunt:

  a) asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfAsurate de personalul serviciului propune organului competent sanc;iuni disciplinare pentru salariatii care nu igi indeplinesc in mod corespunzator cu respectarea prevederilor legate din domeniul furnizArii serviciilor sociale, codului muncii etc.;

  b) elaboreaza rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementhrii obiectivelor si intocmeste informari pe care le prezinta furnizorului de servicii sociale;

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si perfect ionare;

  d) colaboreazA cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societAtii civile in vederea schimbului de bune practici, a ImbunAtatirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calitA%ii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor beneficiare;

  e) intocmeste raportul anual de activitate; f) asigura buna desfAsurare a raporturilor de muncA dintre angajatii

  serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a

  numArului de personal; h) desasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate; i) is in considerare si analizeazA orice sesizare care ii este adresatA, referitoare la

  incAlcAri ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care it conduce; j) raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul

  serviciului gi dispune, in limita competen%ei, mAsuri de organizare care sA conducA la imbunatAtirea acestor activitAti sau, du/A caz, formuleazA propuneri in acest sens;

  k) organizeazA activitatea personalului si asigurA respectarea timpului de lucru si a regulamentului de organizare si functionare;

  I) reprezintA serviciul in rela;iile cu furnizorul de servicii sociale si, dupa caz, cu autoritAtile si institu;iile publice, cu persoanele fizice si juridice din Ora si din strAinAtate, precum si in justitie;

  12

 • m) asigura comunicarea colaborarea permanents cu serviciul public de

  asistenta socials de la nivelul primariei de la nivel jude;ean, cu alte institulii publice locale organizatii ale societatii civile active in comunitate, in folosul

  beneficiarilor; n) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunotinta atat personalului, cat

  beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare

  functionare; o) asigura incheierea cu parintii copiilor beneficiari a contractelor cu familia;

  p) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil

  (3) Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in conditiile

  legii. (4) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu diploma de invatamant superior in domeniul psihologie, asistenta socials i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic i al tiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale.

  (5) Sanctionarea disciplinary sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se face

  in conditiile legii.

  ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de ingrijire si asistenta. Personal de specialitate si auxiliar

  (1) Personalul de specialitate este format din: psiholog (263411); educator specializat (531203); asistent medical generalist (325901); infirmiera (532103); maseur (325501)

  (2) Atributii ale personalului de specialitate:

  a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile a prezentului

  regulament; b) colaboreaza cu special4ti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor, identificarii

  de resurse; c) monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizeaza conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, situatii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

  e) intocmete rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;

  f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea creterii calitylii serviciului

  respectarii legislatiei; g) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.

  13

 • Atributii specifice ale psihologului Contientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara i dezvolta relatii

  profesionale, de colaborare, pe orizontala pe verticala; Participa la intalnirile organizate de eful de centru cu managerul de caz de la

  D.G.A.S.P.C. in scopul analizarii situatiei copilului cunoate procedurile de colaborare cu managerul de caz alti specialiti;

  Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologica, interpreteaza datele obtinute, elaboreaza recomandarile pe care le considers necesare, solicits, in unele cazuri, avizul medicului neuropsihiatru i urrnamte evolu%ia copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale examinati;

  Ofera consultant:I psihologica i consiliere personalului din centru i intervine in rezolvarea conflictelor la locul de muna,

  Ofers indrumare i sprijin educatorilor specializati in stabilirea obiectivelor PIS, PPI i in completarea instrumentelor de lucru i supervizeaza activitatea acestora;

  Concepe organizeaza programe psihoterapeutice pentru copiii/tinerii cu nevoi sociale sau speciale care prezinta tulburari de comportament;

  Initiaza, concepe, coordoneaza i monitorizeaza programe de activitate educativ-recuperatorie, de abilitare reabilitare pentru copiii/tinerii cu nevoi speciale;

  Realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale (PPI , PIS, program de acomodare, program educational etc.), incluzand relatia cu familia ;

  Aduce la cunotinta copilului cu nevoi sociale sau speciale, in concordanta cu nivelul lui de intelegere cu gradul de dizabilitate/handicap, orice informatie pertinenta referitoare la , PIS, PPI, precum i a modalitatilor de aplicare propuse;

  Aduce la cumVinta conducerii institutiei orice disfunctii intalnite care pot aduce prejudicii sat-tat/0i copiilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie;

  Realizeaza evaluari bio-psiho-sociale ale copiilor/tinerilor familiilor acestora

  pentru identificarea definirea problemelor/nevoilor/dificultatilor cu care se confrunta,

  Participa la activitatile educative ale copiilor sustinute de educator i, in echipa, la evaluarea deprinderilor de viata independents ale copiilor/tinerilor din institutie;

  Evalueaza rezultatele interventiilor intreprinse i gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz in parte; in cazul neindeplinirii obiectivelor analizeaza cauzele, propune reformularea acestora identifica solutii alternative pentru indeplinirea obiectivelor din planul de interventie;

  Tine evidenta dosarelor individuale ale cazurilor, consemneaza interventiile intreprinse rezultatele acestora;

  Atributii specifice educator specializat,

  Comtientizeaza rolul sat' in echipa pluridisciplinara dezvolta relatii profesionale, de colaborare, pe orizontala pe verticala;

  Participa la intalnirile organizate de *eful de centru cu specialitii; Este desemnat persoana de referinta pentru copil intocmete programul de

  acomodare, cu sprijinul special4tilor din institutie;

  14

 • Prezinta copilului, clar, in functie de gradul sal de maturitate 4i tipul dizabilitatii/gradului de handicap care sunt principalele reguli de organizare a institutiei;

  Proiecteaza i realizeaza activitati cat mai diverse (mai ales sub forma de joc) in care sa fie exersate comportamentele (motor, verbal, cognitiv i socio-afectiv) urmarete dezvoltarea pe laturi comportamentale;

  Organizeaza activitati de grup, in functie de propunerile i preferintele personale ale copiilor, stimuland libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea intrajutorarii a comunicarii intre copii;

  Organizeaza i anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, gospodareti, turistice, jocuri, etc.in functie de nivelul de dezvoltare a copilului cu dizabilitati;

  Ajuta copilul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti : cu parintii, cu copiii, tinerii din institutie , cu personalul din institutie i alti profesion4ti implicati in recuperarea copilului.

  Incurajeaza copiii sa-i exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din institutie (in functie de gradul de intelegere);

  participa la edintele de supervizare, la intalnirile de perfectionare lunare, la edintele administrative i are datoria de a se autoperfectiona profesional;

  Respects, in interactiunea cu copilul, valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate: caldura i afectiune, limite Clare i bine precizate, raspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a raspunde intrebarilor copilului,sanctionare educative, constructive a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere comunicare, recunoWerea calitatilor i a reuitelor, confidentialitate

  incredere reciproca; Respects demnitatea copilului folosete formula de adresare preferata de copil; Cunogte particularitatile de varstA, diferentele individuale de conduita istoricul

  copiilor din pupa astfel incat sa poata stabili o comunicare i o relationare adecvata cu acetia si familia for ;

  Abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupul de copii in mod nediscriminator, Para antipatii i favoritisme; trebuie sa tie controleze emotiile in fata copilului; sa observe, sa recunoasca i sa incurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; se nu judece sau sa eticheteze copilul; sa fie capabil sa negocieze i sa ofere recompense copilului; sa tie cum sa formeze la copil simtul responsabilitatii, de asumare a consecintelor faptelor sale; sa transmits copilului prin mesaje verbale nonverbale ca este permanent alaturi de el; sa fie capabil sa stabileasca limite in rela;ia cu copilul i cum sa le face acceptate de ate acesta;

  Iii insu4ete i respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului ; Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile

  corespunzatoare; Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil Aduce la cuno4tinta conducerii centrului de zi orice disfunc;iuni intalnite care pot

  aduce prejudicii sanatatii copiilor din institutie;

  15

 • Primeste solutioneazA alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are.

  Atributii specifice ale asistentului medical:

  ConstientizeazA rolul sAu in echipa pluridisciplinara dezvolta relatii profesionale, de colaborare, pe orizontalA si pe verticals;

  10 destIsoarA activitatea in mod responsabil conform reglementArilor profesionale si cerintelor postului;

  Acorda prim ajutor in situatie de urgentA si solicita sprijin medicului ,anuntand imediat familia;

  SupravegheazA efectuarea toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si pat, a schimbArii pozitiei beneficiarului bolnav si a crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale beneficiarilor din CZ;

  ObservA apetitul beneficiarilor, supravegheaza alimentarea acestora dependenti de ingrijirea medicalA, supravegheazA distributia alimentelor conform dietei recomandate ;

  ObservA simptomele si starea beneficiarilor din CZ pe care le noteazA si le comunicA familiei;

  Administreaza personal medicatia si efectueazA tratamente conform prescriptiei medicale ;

  Depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto contagioase si is masuri de izolare a acestora;

  Efectueaza controlul epidemiologic la sosirea in unitate a beneficiarului ; Acorda in lipsa medicului, ajutor de urgentA, se ingrijeste de transportul

  bolnavului la unitatea sanitarA de specialitate, raporteaza sefiilui de centru, la revenirea in unitate, asupra ajutorului de urgentA acordat precum cu privire la evolutia stArii de sanAtate a bolnavului respectiv, la unitatea la care a fost internat;

  OrganizeazA si desfkoara programe de educatie sanitarA; ControleazA respectarea normelor igienico-sanitare in bucAtarie si blocul

  alimentar, curAtenia dezinsectia curentA a veselei; VerificA modul de pAstrare al alimentelor in magazie, calitatea acestora, precum

  valabilitatea for la eliberarea din magazie; Realizeaza planuri de diete meniuri; Verifica corectitudinea distribuirii mesei la beneficiari; ControleazA starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea

  alimentelor; Participa la receptionarea alimentelor la intrarea in magazie; Indeplineste functia de ofiter de serviciu; 10 insuseste respectA legislatia in vigoare cu privire la protectia socialA ; Actioneaza in conformitate cu SMO. existente, asumandu-si rolurile

  corespunzAtoare;

  16

 • Aduce la cunotinta conducerii centrului rezidential orice disfunctiuni intalnite care pot aduce prejudicii saatatii beneficiarilor din institutie;

  Primete i solutioneazA i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in limita competentelor profesionale pe care le are.

  Atributii specifice ale infirmierei: EfectueazA toaleta beneficiarilor (baie, imbrAcat), i ajuta la formarea bunelor

  deprinderi; SchimbA lenjeria de corp i pat, pozitia beneficiarului i asigurA conditiile

  corespunzAtoare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale beneficiarilor din centru;

  Insoteste copiii la masa; Supravegheaza in permanentA curatenia beneficiarilor schimbandu-i on de caw

  on este nevoie; Intretine i pregatete salile, dormitoarele i sala de mese ; Preda lenjeria murdarA, primete pe cea curata i rAspunde de inventarul ce i-a fost

  incredintat; Partici/A la cursuri de igienA; Ii insuete i respectA legislatia in vigoare cu privire la protectia socials

  ActioneazA in conformitate cu SMO existente, asumandu-i rolurile corespunzatoare;

  Aduce la cunotinta conducerii centrului orice disfunctii intalnite care pot aduce prejudicii sAnatAtii copiilor

  Primete i solutioneaza i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are.

  Atributii specifice ale maseur-ului Identificarea nevoilor de recuperare pentru copii/tineri i evaluarea acestora;

  Planificarea i realizarea de interventii specifice in vederea recuperArii i compensArii dizabilitAtii/handicapului copiilor din centru pentru reducerea limitArilor de activitate i creterii participarii sociale a acestora;

  Stabilete programul de recuperare, locul, timpul i modul de desflurare (individual, in sala de kinetoterapie ,cu specialistul , cu un membru al familiei cu abilitati in aplicarea unor programe simple de terapie, in aer liber) impreuna cu echipa pluridisciplinara i propune spre aprobare efului de centru si familiei desf4urarea acestuia;

  Folosete cele mai eficiente metode i mijloace de lucru in raport cu deficientele neuro-motorii a copiilor;

  Intocmete pentru fiecare copil aflat in terapie fie individuate ce contin evidenta edintelor de recuperare, evaluarile, rezultatele obtinute;

  Colaboreaza cu familiile copiilor pentru rezolvarea problemelor motorii i ameliorarea deficientelor asociate, pentru procurarea de orteze, proteze, dispozitive speciale de mers i pozitionare;

  17

 • intocmqte la timp corect Programul de Interven%ie SpecificA pentru toti copiii pe care ii are in activitatea de recuperare, pe baza documentelor furnizate de catre Serviciul de Evaluare ComplexA i a evaluarii realizate in echipa pluridisciplinara;

  Evalueaza rezultatele interven%iilor Intreprinse i gradul de atingere a obiectivelor

  stabilite;

  ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodarie, intretinere-reparatii, deservire Personalul administrativ asigura activitAtile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenantA, achizitii etc. i este costituit din: a) ofer; b) muncitor bucAtArie; c)Ingrijitor d)paznic e)fochist f)contabil

  Atributii specifice sofer Conduce numai autovehiculele pe care le are in primire pe bazA de semnaturA i

  pentru care are permis valabil de conducere pentru categoria din care acestea fac

  parte; Conduce autovehiculul pe drumurile publice in conditiile prevazute de normele

  legale, Wand toate masurile necesare de evitare a oricarui pericol de accidentare din

  culpa sa; In cazul in care este obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor care

  reduc/afecteazA capacitatea de conducere, nu va conduce autovehiculul;

  CompleteazA zilnic foaia de parcurs la plecarea in cursa i la sosirea din cursA;

  Inainte de plecarea in cursA verifica dacA autovehiculul corespunde cerintelor tehnice, inclusiv anvelopele, verificA daca are toate documentele asupra sa i dacA are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei;

  Ia in primire autovehiculul repartizat pe baza de proces verbal consemnat in carnetul de bord, in care mentioneaza dotarea precum starea tehnicA a autovehiculului i nu pleacA in cursA in cazul in care constatA nereguli/defectiuni ale autovehiculului;

  Pastreaza actele i documentele de transport in condi%ii corespunzAtoare i le

  prezintA, la cerere, organelor de control ale politiei rutiere;

  AsigurA, cu cel pu%in o luny Inainte de expirare, reinnoirea contractului de asigurare obligatorie auto prin efectul legii (de raspundere civilA), pentru maina pe care o are

  in primire ; Supravegheaza urcarea coborarea persoanelor din autovehicul incarcarea mainii

  iar in situatia in care transportA copii/tineri, acetia sunt obligatoriu insotiti de un profesionist din cadrul institutiei;

  Nu folosete autovehiculul peste capacitatea sa ;

  Nu utilizeaza autovehiculul in interes personal i nu incredinteaza conducerea

  autovehiculului altor persoane; 18

 • Nu are voie sa transporte alte persoane din afara institutiei fara aprobarea conducerii; La sfaritul programului parcheaza autovehiculul in locurile stabilite de angajator; Respects, pe cat posibil, viteza economics de consum a autovehiculului pentru

  incadrarea consumului de carburant in limitele de consum raportat la 100 km echivalenti;

  Asigurii intretinerea zilnica a mainii (O. fie curata, sa fie facuta alimentarea cu carburant, cu ulei), asigura programarea efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculului i solicits introducerea autovehiculului in reparatii curente sau capitale la indeplinirea normelor de parcurs;

  Efectueaza reparatiile tehnice minore i acorda asistenta tehnica mecanicului pe durata reparatiilor majore;

  Raspunde de integritatea persoanelor a bunurilor pe care le transporta ; Comunica imediat superiorului ierarhic, telefonic, orice eveniment de circulatie in

  care este implicat; Primete i solutioneaza i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie

  ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are.

  Atributii specifice ingrijitor de curatenie Asigura zilnic curatenia aerisirea institutiei, in conditii corespunzatoare, iar

  saptamanal curatenia generals, respectand normele igienico-sanitare in vigoare; Efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor, grupurilor sanitare etc.; Curata dezinfecteaza zilnic on de cate on este nevoie baile, WC-urile cu

  materiale ustensile folosite numai in aceste locuri; Transports pe circuitul stabilit gunoiul reziduurile alimentare in conditii

  corespunzatoare, raspunde de depunerea for coreta in recipiente, curata dezinfecteaza pubelele in care se pastreaza i se transporta acestea;

  Se ingrijeste i raspunde de obiectele de inventar i materialele din incaperile pe care le are in grija;

  Schimba lenjeria paturilor i ajuta la distribuirea lenjeriei copiilor/tinerilor; Respecta normativele in vigoare in procesul tehnologic de curgenie igienizare ; Raspunde de exploatarea corecta a utilajelor, sesizand eventualele defectiuni

  aparute administratorului, pentru a lua masurile necesare de remediere; Raspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb

  pe baza de proces verbal nu are voie sa instraineze produse obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei;

  Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fats de administrator i in fata organelor de control sanitare;

  Iii insuete i respects legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului legislatia specifics activitatii proprii;

  Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzatoare;

  Primete i solutioneaza i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are.

  19

 • Atributi specifice muncitor bucatarie RAspunde de ordinea curAtenia din bucatarie, sala de mese i din Wile aferente

  (camera de paine, camera de zarzavat etc); Pregatqte echipamentul de bucAtArie pentru a fi folosit; RAspunde de intretinerea suprafetelor i ariilor de lucm; AsigurA curatirea echipamentului de bucatarie i respectarea normativelor

  igienico-sanitare in vigoare; Se preocupa de pregAtirea in cele mai bune conditii igienico-sanitare a hranei din

  timpul zilei, avand grija sA fie pregatite toate alimentele scoase din magazie in ziva respective;

  Preia de la magazia de alimente fip de alimente intocmita de administrator i aprobatA de ate eful de centru, conform meniului stabilit pentru ziva respective;

  VerificA i se asigurA ca atat produsele preparate, cat produsele nepreparate sunt bine pastrate, in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare ;

  Tine cont, in masura posibilitAtilor, de optiunile copiilor in stabilirea meniului; Are grija in permanentA ca meniurile preparate a fie gustoase se aibA aspect

  plAcut; RAspunde de circuitul corect al alimentelor i al resturilor alimentare, precum

  de pastrarea for in conditii corespunzAtoare de igiena depozitare; Nu va permite accesul in bucatArie in spatiile anexe a altor persoane decat a

  personalului de serviciu de la bucAtArie i a organelor de control din unitate (ref centru, adjunct ref centru, administrator, medic, asistent medical, educator de serviciu pe unitate) a personalului medico-sanitar sau alte organe de control insotite de eful de centru, administrator sau educatorul de serviciu pe unitate;

  Are in grija conservarea alimentelor pentru land; Nu are voie sA instraineze alimente i obiecte de inventar aflate in gestiunea

  institutiei; Respecta , meniul saptamanal aprobat de eful de centru; Ii insumte i respectA legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului

  legislatia specificA activitAtii proprii; Raspunde de intreaga cantitate de paine primitA in ziva respective; Asigura servirea meselor copiilor/tinerilor in conditii corespunzatoare de igienA i

  de securitatea bunurilor; Raspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le predA la schimb

  pe bail de proces verbal nu are voie sA instrAineze alimente obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei;

  Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fats de bucAtar *i in fata organelor de control sanitare;

  Organizeaza i rAspunde de educarea i indrumarea copiilor/tinerilor de serviciu in sala de mese;

  ActioneazA in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;

  Primete i solutioneazA alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in limita competentelor profesionale pe care le are.

  20

 • Atributii specifice paznic AsigurA paza clAdirii, a autovehiculelor i a altor bunuri ale institutiei; MonitorizeazA intrarea/ieirea din centru i impiedicA intrarea persoanelor

  neautorizate; AutorizeazA accesul persoanelor strAine (inclusiv parinti/rude ale copiilor/tinerilor

  din institutie) pe bazA de identificare i asigura Inscrierea datelor in registrul de acces persoane strain (nume, prenume, adresa, CI);

  Verifica i inregistreaza in caietul de evidentA a autovehiculelor toate mainile care intra sau ies din unitate in timpul serviciului, numArul mainii, numele oferului, bunurile cu care infra sau ies din institutie;

  In caz de incendii, dezastre, calamitAti naturale etc. actioneazA pentru evacuarea persoanelor i salvarea bunurilor;

  In cazul infractiunilor flagrante sau a altor fapte ilicite oprete i predA politiei pe faptuitor, bunurile/valorile care fac obiectul infractiunii;

  Dupa ora 18 nu va permite niciunei persoane straine accesul in incinta institutiei (curte, clAdiri), iar la ora 21 va Inchide toate uile de acces in incinta institutiei;

  Se asigurA a la ieirea din institutie copii/tinerii au bilete de voie semnate de cAtre educatorul specializat;

  In situatia revenirii copilului/CanArului in institutie dupA data/ora inscrise in biletul de voie, consemneazA acest fapt in caietul de evidentA al plecArii/sosirii copiilor/tinerilor din/in institutie i anuntA educatorul special izat/supraveghetorul de noapte;

  Nu va permite intrarea personalului institutiei pe timp de noapte, cand acesta nu are program de lucru i nici aprobarea conducerii institutiei;

  Nu va permite ieirea din institutie a mainilor dupA ora 16 deck cu aprobarea conducerii institutiei;

  Are grija ca personalul institutiei/copiii/tinerii beneficiari sA nu foloseasca altA cale de acces decat poarta principalA;

  VerificA toate persoanele suspecte de a sustrage bunuri ale institutiei, retinand bunurile sustrase i anuntand conducerea institutiei;

  Nu are voie sA parAseascA postul &la la venirea paznicului de schimb; Aduce la cunotinta conducerii centrului de plasament orice disfunctii intalnite

  care pot aduce prejudicii sanAtAtii copiilor /tinerilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie sau orice alte evenimente petrecute in timpul executArii serviciului;

  Primete i solutioneaza i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in limita competentelor profesionale pe care le are

  Atributii fochist: Cunoaterea functionArii intregii centrale termice i a instalatiilor termice din toate

  cladirile;

  RespectA instructiunile de exploatare a centralei termice;

  Asigura temperatura de 18-20 grade in centru pe perioada octombrie-aprilie;

  Asigura apa calda pentru spAlAtorie i baie, conform graficului;

  21

 • ingrijete raspunde de buna funclionare a instalatiilor de incAlzire;

  ExecutA reparatiile lucrArile de intretinere necesare instalatiilor i inventarului din dotare;

  RAspunde de ordinea, curAtenia igienizarea centralelor termice in jurul acestora;

  VerificA in permanenta starea de functionare a centralei a elementelor componente la parametrii corespunzAtori;

  PredA serviciul pe baza de proces verbal;

  Are grija de instalatia de gaz metan;

  Sprijina instalatorii in remedierea defectiunilor aparute spontan sau in unele lucrari de reparatii la instalatia termicA;

  Se respectA graficul privind orele de distribuire a cAldurii apei calde;

  Nu are voie sA lase instalatia cu foc continuu i tablourile electrice in functiune Para supraveghere;

  RAspunde de buna func;ionare a obiectelor i echipamentelor pe care le de%ine i nu are vole sA instraineze obiecte de inventar aflate in gestiunea institu;iei;

  RespectA orele de program evitand intarzierile plecarile din timpul orelor de serviciu;

  Se interzice venirea in stare de ebrietate sau consumarea bauturilor alcoolice in unitate, precum folosirea unui limbaj vulgar;

  1i insumte respectA legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului legislatia specifics activitAtii proprii;

  ActioneazA in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;

  Primete i solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea instituliei, pe linie ierarhicA, in limita competentelor profesionale pe care le are.

  Atributii contabil:

  OrganizeazA conform dispozitiilor legale, circuitul actelor justificative al documentelor contabile asigurA inregistrarea for in mod cronologic i sistematic in evidenta contabilA analitica i sintetica centralizatA;

  RealizeazA inregistrarea in contabilitatea analitica i sinteticd a intrArilor i iqirilor de bunuri de natura stocurilor (inclusiv obiecte de inventar) i a imobilizArilor;

  VerificA exactitatea inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare i contabilitate prin punctajul lunar dintre cantitAtile operate in f4ele de magazie i cele din fiele de cont analitic din contabilitate;

  22

 • Verifica completarea corecta a documentelor de intrare i de ieire a valorilor materiale, inregistrarea corecta a acestora in fiele de magazie stabilirea exacta a stocului scriptic in fiele de magazie;

  Contabilizeaza i inregistreaza facturile furnizorilor;

  intocmete fiele analitice ale furnizorilor, la conturile de cheltuieli materiale cu finantare de la bugetul local i activitati autofinanlate;

  Verifica concordanta dintre evidenta analitica a furnizorilor i balanta de verificare;

  Prezinta periodic conducerii situatia contului 401 "Fumizori";

  Verifica daca documentele primite de la fumizori respects cerintele de forma impuse de lege i daca sunt corecte din punct de vedere aritmetic;

  intocmete ordine de plata pentru cheltuielile centrului i le transmite la sediul direc;iei in vederea efectuarii platilor;

  intocmete partea financials a statelor de plata (centru de plasament centre de zi), respectiv ordine de plata pentru relined, impozite, garantii materiale, rate, chirii, popriri;

  Efectueaza notele contabile privind decontarile cu personalul i asigurarile sociale: inregistrarea salariilor conform statelor de salarii, inregistrarea contributiilor angaja%ilor a unitatii la bugetul de stat i bugetul asugurarilor sociale de stat, retineri din salarii datorate tertilor, imputatii, garantii gestionari, viramentul retinerilor care terti i a contributfilor la bugetul de stat i bugetul asigurarilor sociale de stat, inregistrarea salariilor a altor drepturi de personal neridicate (contul sume de

  mandat);

  inregistreaza in contabilitatea sintetica toate conturile ce intervin la plata salariilor: casa, garantii materiale, avansuri spre decontare, creditori, decontari cu bugetul statului, decontari privind asigurarile sociale, decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj, cheltuielile bugetului local, pe articole si alineate;

  Urmarete modul de formare a garantiilor materiale pentru gestionarii angajati in cadrul centrului de plasament a centrelor de zi din subordine;

  inregistreza incasarile platile in contabilitatea sintetica, conform jurnalelor privincl operatiile de banca fumizate de sediul administrativ al directiei;

  Contabilizeaza i inregistreaza registrul de casa in lei;

  Contabilizeaza inregistreaza deconturile de cheltuieli; verifica concordanta dintre evidenta analitica a debitorilor i balan;a de verificare;

  Contabilizeaza i inregistreaza creditorii centrului; verifica concordanta dintre evidenta analitica a creditorilor i balanta de verificare

  Tine evidenta, intocmqte i introduce notele contabile de amortizare;

  Raspunde de incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri cheltuieli;

  Introduce verifica in programul de contabilitate inregistrarile documentelor;

  23

 • intocmeste componente ale soldurilor conturilor efectueaza reglari pe baza acestora;

  intocmeste lunar notele contabile in vederea introducerii in calculator;

  intocmeste balanta sintetica centralizata cu respectarea prevederilor planului de conturi;

  Verifica legalitatea actelor care stau suport la intocmirea notelor contabile;

  intocmeste contul de executie la titlul cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cheltuieli de capital la nivelul centrului de plasament si a centrelor de zi din subordinea acestuia;

  intocmeste situatia lunara privind platile cheltuielile efectuate atat pe fiecare centru in parte cat centralizat (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli de capital);

  Raspunde de valorificarea inventarierii patrimoniului centrului (anual, in orice situatii cerute de lege sau de ate on directorul general dispune);

  Verifica propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar prezentate de administratorul unitatii si le inainteaza spre aprobare la directie;

  Urmareste organizeaza inregistrarea in registrul jumal, registrul de inventar a tuturor operatiunilor contabile si de inventariere ale centrului;

  Colaboreaza la intocmirea confirmarilor de sold la inchiderea exercitiului, pentru cei mai importanti fumizori ai centrului;

  Tine legatura cu bancile, clientii $i furnizorii intemi, in ceea ce prive$te atributiile ce-i rev in;

  Primeste indosariaza corespondenta cu furnizorii;

  Pastreaza toate actele justificative, documentele contabile, fisele, balante verificare;

  indosariaza toate documentele cu care lucreaza supervizeaza arhivarea lor;

  Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare contabile, precum si la salvarea datelor informatice;

  intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile verifica corelarea acestora;

  Verifica vizeaza I istele zilnice de alimente eliberate de la magazie;

  Instruieste controleaza periodic personalul care gestioneaza valori materiale si banesti in vederea respectiirii de care acestia a Legii nr. 22/1969 precum si evitarea eventualelor pagube materiale in cadrul institutiei;

  Urmareste incadrarea in baremele impuse de conducerea D.G.A.S.P.0 Iasi a consumurilor la combustibil, telefon, echipament alte drepturi prevazute de lege pentru beneficiari ai serviciilor sociale;

  24

 • Face propuneri in scris privind comisiile de receptie, comisiile de inventariere a patrimoniului unitatii, comisiile de casare i instruire, comisiile find aprobate de catre conducerea D.G.A.S.P.C. Iai prin decizie, conform dispozitiilor legale;

  Instruiete i controleaza personalul in vederea efectuarii corecte a operatiunilor de inventariere;

  Raspunde de buna intocmire a lucarilor financiar-contabile i executarea acestora in termenele stabilite;

  Raspunde de exactitatea i corectitudinea datelor furnizate;

  indeplinqte alte sarcini date prin acte nominative cu caracter financiar contabil i once alte situatii care se solicits de conducerea DGASPC I4i;

  Raspunde administrativ, financiar i penal in conformitate cu dispozitiile in vigoare pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu ce-i revin prin actele normative, legi, decrete privind tinerea evidentei contabile;

  Raspunde de respectarea programului de lucru i de folosirea judicioasa a timpului de

  lucru;

  Raspunde de respectarea normelor de conduits in rela%iile de munca cu colegii din compartimentul unde lucreaza cat i cu ceilal;i;

  Raspunde de ridicarea nivelului de pregatire profesionala.

  ARTICOLUL 12

  Finantarea centrului

  (1) In estimarea bugetului de venituri i cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

  (2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, din urmatoarele surse:

  a) contributia persoanelor beneficiare sau a intretinatorilor acestora, dupa caz;

  b) bugetul local al judetului;

  c) bugetul de stat;

  d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice on juridice din tart i din strainatate;

  e) fonduri exteme rambursabile *i nerambursabile;

  25

 • 0 alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

  Vizat,

  Director general adjunct

  Niculina KARACSONY

  Intocmit, Sef centre

  Maria RJGANU ;Mr

  26

Recommended

View more >