Primer ESO.docx - Institut Gabriel Ferrater i Soler ??Web viewGeneralitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Institut Gabriel Ferrater i Soler. Departament. de . LLengua. catalana. i. Literatura . Exercicis. i . temari

  • Published on
    27-Mar-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Transcript

<p>Primer ESO.docx</p> <p>Generalitat de Catalunya</p> <p>Departament d'Ensenyament</p> <p>Institut Gabriel Ferrater i Soler</p> <p> Departament de LLengua catalana</p> <p> i Literatura </p> <p> Exercicis i temari per a la recuperaci</p> <p> de primer curs dESO</p> <p>La prova de recuperaci es realitzar el 4 o 5 de Setembre de 2013.</p> <p>Els alumnes entregaran amb lexamen o prova escrita el quadern dexercicis segent:</p> <p>QUADERN DESTIU 1R ESO</p> <p>Llengua catalana</p> <p>Ignasi Llompart</p> <p>Editorial Barcanova</p> <p>ISBN 978-84-489-2582-6</p> <p>la prova escrita suposar el 70% de la nota i el quadern dactivitats el 30%restant de la qualificaci ; en ambds casos sha dobtenir una qualificaci no inferior a quatre.</p> <p>La prova correspon als continguts del currculum per assolir els objectius segents:</p> <p>- Lordre alfabtic.</p> <p>- Recerca de paraules al diccionari.</p> <p>- Anlisi simple doracions.</p> <p>- Aplicaci de normes ortogrfiques.</p> <p>- Conjugaci verbal.</p> <p>- Els dgrafs.</p> <p>- Les categories lxiques o gramaticals.</p> <p>- La vocal neutra.</p> <p>- Inters per conixer la llengua com a sistema.</p> <p>- Aplicaci de les regles morfolgiques i ortogrfiques relacionades amb el canvi de gnere i de nombre.</p> <p>- Distinci de paraules pel gnere.</p> <p>- Correcci de textos informatius i instructius orals i escrits.</p> <p>- El nom: gnere i nombre.</p> <p>- Ortografia de la o i la u tones.</p> <p>- El text informatiu: els avisos.</p> <p>- Comprensi de les normes establertes en les comunicacions formals.</p> <p>- Atenci a la claredat, la cohesi i la coherncia dels textos informatius i instructius.</p> <p>- Reconeixement i comprensi dels elements que formen les paraules.</p> <p>- Les famlies de paraules.</p> <p>- Els morfemes lxics, derivatius i flexius.</p> <p>- Les paraules compostes.</p> <p>- Reconeixement de ladjectiu: concordana, gnere i nombre, formes invariables.</p> <p>- Aplicaci de regles morfolgiques i ortogrfiques relacionades amb ladjectiu.</p> <p>- Separaci de les sllabes de les paraules i a final de ratlla.</p> <p>- Comprensi i assimilaci de les normes descriptura.</p> <p>- Reconeixement de larticle: definit, personal i neutre.</p> <p>- Lapostrofaci i la contracci.</p> <p>- Identificaci dels diftongs i de la sllaba tnica.</p> <p>- Anlisi i comentari dun text.</p> <p>- El text instructiu: els consells.</p> <p>- Inters per assimilar les normes morfolgiques i ortogrfiques.</p> <p>- Adequaci a les normes convencionals en les comunicacions formals.</p> <p>- Utilitzaci dtims grecs per crear termes despecialitats cientfiques.</p> <p>- Reconeixement de paraules derivades: sufixos i prefixos.</p> <p>- s dels demostratius, possessius, interrogatius i exclamatius.</p> <p>- Els emmudiments voclics i lapostrofaci dels pronoms febles.</p> <p>- Escriptura i s dels numerals.</p> <p>- Identificaci i s dels quantitatius i els indefinits.</p> <p>- Discriminaci de la sllaba tnica duna paraula.</p> <p>- Accentuaci de paraules: accent obert i accent tancat.</p> <p>- Anlisi i correcci de textos expositius.</p> <p>- La carta.</p> <p>- La conferncia.</p> <p>- Adquisici de lhbit de lescriptura dacord amb les normes convencionals.</p> <p>- Reconeixement i comprensi del sentit de les paraules.</p> <p>- Anlisi de les formes del verb.</p> <p>- s de laccent diacrtic.</p> <p>- Paraules amb ms dun sentit: sentit propi i sentit figurat.</p> <p>- Temps simples i temps compostos de la conjugaci verbal.</p> <p>- Inters per adquirir i utilitzar les formes gramaticals correctes.</p> <p>- Entonaci de les oracions.</p> <p>- Anlisi dels constituents de loraci.</p> <p>- Observaci de la concordana gramatical.</p> <p>- s de la diresi.</p> <p>- El text descriptiu.</p> <p>- Apreciaci del valor de la coherncia i la cohesi dels textos.</p> <p>- Com es defineix una paraula: la paraula equivalent i la descripci.</p> <p>- s de sinnims i antnims.</p> <p>- Reconeixement i s dhipernims i hipnims.</p> <p>- Reconeixement de les modalitats de loraci.</p> <p>- s de les majscules.</p> <p>- s del punt, linterrogant, ladmiraci i els punts suspensius.</p> <p>- Inters per ampliar i precisar el vocabulari.</p> <p>- Valoraci de lentonaci i la puntuaci per tal daconseguir una </p> <p>CRITERIS DAVALUACI</p> <p>- Coneixement dels gneres literaris en general i de la narrativa en particular.</p> <p>- Domini de lordre alfabtic.</p> <p>- Discriminaci de les categories lxiques.</p> <p>- Segmentaci del sintagma nominal.</p> <p>- Ortografia de les vocals a i e, o i u.</p> <p>- Coneixement dels elements bsics del gnere potic.</p> <p>- Domini de la morfologia del nom i de ladjectiu.</p> <p>- Domini del gnere arbitrari del nom.</p> <p>- Creaci de textos del tipus avs i consell.</p> <p>- Coneixement dels elements del gnere teatral.</p> <p>- Separaci dels morfemes duna paraula.</p> <p>- Localitzaci dadjectius en una frase.</p> <p>- Separaci de les sllabes duna paraula.</p> <p>- Domini del concepte de diftong.</p> <p>- Coneixement i s del concepte de famlia de paraules.</p> <p>- Discriminaci de les llenges dEuropa.</p> <p>- Domini de lapostrofaci i la contracci de larticle.</p> <p>- Reconeixement de larticle neutre.</p> <p>- Localitzaci de la sllaba tnica duna paraula.</p> <p>- Classificaci de les paraules segons la seva sllaba tnica.</p> <p>- Coneixement del nom i lorigen de les llenges romniques.</p> <p>- Formaci pautada de paraules derivades.</p> <p>- Identificaci i utilitzaci correcta de diversos tipus de determinants.</p> <p>- Domini de lapostrofaci de la preposici de i dels pronoms.</p> <p>- Coneixement dels elements propis de la can popular.</p> <p>- Ortografia dels numerals.</p> <p>- Accentuaci grfica, segons normativa, de les paraules.</p> <p>- Redacci duna carta personal.</p> <p>- Discriminaci de les caracterstiques de les llegendes i les rondalles.</p> <p>- Comprensi del sentit figurat de les paraules.</p> <p>- Anlisi morfolgica de formes verbals.</p> <p>- Conjugaci dels verbs regulars, dins de context o sense context.</p> <p>- s adequat de laccent diacrtic.</p> <p>- Coneixement de la divisi dialectal de la llengua catalana.</p> <p>- Segmentaci dels elements duna oraci simple.</p> <p>- Localitzaci del subjecte, ellptic o no, duna oraci simple.</p> <p>- s adequat de laccent grfic i la diresi.</p> <p>- Redacci duna descripci.</p> <p>- Coneixement dels elements que configuren una novella.</p> <p>- Cerca de lhipernim duna paraula.</p> <p>- Redacci de definicions de paraules.</p> <p>- Classificaci doracions segons la seva modalitat.</p> <p>- Transformaci de la modalitat duna oraci.</p> <p>- Puntuaci de frases i textos breus.</p>

Recommended

View more >