Prenatlo entisko testu perspektvas

  • Published on
    27-Nov-2014

  • View
    67

  • Download
    5

Transcript

Prenat lo en tisko testu perspekt vasPerspectives in prenatal genetic testing

Prenat lais testsPrenat l en tisk test ana galvenok rt tiek veikti gr tniec bas laik , lai prognoz tu iesp jamus, iedzimtus defektus Galvenais o testu m r is ir nodro in t ime u inform t bu par reprodukciju, ar to saist taj m en tiskaj m probl m m un nodro in t rstus ar visaptvero ko inform ciju, kas pal dz tu sieviet m gr tniec bas periodhttps://www.labcorp.com/genetics/prenatal_genetic_testing/index.html

Noteikts prenat lais skr nings ir pieejams vis m gr tniec m Kopum vis m gr tniec m tiek pied v ts m tes seruma skr nings Galvenok rt en tiskie testi tiek pied v ti p riem vai indiv diem, kas atrodas riska grup ieg t noteiktas patolo ijas :Gr tniec m, kas ir 35 gadus vecas un vec kas Pie abnorm liem ultraska as att liem P riem, kas ir tuvi asins radinieki, piem ram, pirm s pak pes m s cas un br l ni Etnisk pieder ba Nepl noti vai vair ki aborti Ar imenes v sturi, kas ietver p rmantotas slim bas, ment las saslim anas Sieviet m, kas slimo ar diab tu Pie pozit va m tes seruma skr ninga (AFP tetra)

Ir divas testu metodes: skr nings un diagnostikahttps://www.labcorp.com/genetics/prenatal_genetic_testing/index.html

Skr ningsNevar diagnostic t iedzimtos defektus, bet tikai determin t vai auglim ir augsts vai zems risks uz p t mo probl mu Tiek izmantotas gr tnieces asinis, ar m r i noteikt vai auglim ir iesp ja b t ar Dauna sindromu, 18 hromosomas trisomiju un atv rt s nervu caurul tes defektu Prote ni, ko izdala placenta un b rns, iek st m tes asinsrit . Bie k noteiktie prote ni ir AFP (alfa-fetoprote ns), HCG (cilv ka horija gonadotrop ns) UE3 (nesajauktais estriols) im DIA (dim ru inhibirots A) Nosakot o prote nu l meni asin s, iesp jams noteikt vai risks sievietei b t b rnam ar k du no en tiskaj m saslim an m Tom r metode nav diagnostiska, t d pat, ja seruma skr ninga tests ir pozit vs, kas noz m , ka ir paaugstin ta iesp ja uz en tisku saslim anu, rsts var izdar t t l kus izmekl jumushttps://www.labcorp.com/genetics/prenatal_genetic_testing/index.html

DiagnostikaSp j diagnostic t noteiktu aug a patolo iju ar oti augstu precizit ti CVS - horija b rksti u paraugu pa em ana Aminocent ze aug a dens diagnostiskais tests. Auglim augot, t nas non k amnija dum un var tikt izmantotas hromosomu izmekl jumos. Visaptvero ultrasonogr fija(http://www.nsgc.org/resourcelink.cfm).

P t jumsTiek visp r gi run ts par prenat l en tisk testa devumu m sdienu sabiedr bai un k tas uzlabo popul cijas vesel bu Akcents tiek likts uz FISH un Real-time multiplex PCR amplifik ciju un veidu k tas samazina rezult tu ieg anas laiku no 2-3dien m l dz 1-2 dien m, sasniedzot pat da as stundas!

FISH metodeCytogeneticists can now go "FISH-ing" for chromosomal abnormalities :) Izmantojot fluorescent s DNS zondes, 13, 18 ,21, X un Y hromosomas katr n var tikt izskait tas At ir b no parastaj m hromosomu anal z m, kur s nepiecie ams, lai nas b tu akt vi augo as, sp j gas dal ties un, kas prasa 7-14 dienas, tr tehnolo ija var tik izmantota nekultiv t m n m tie i no amnija idruma Kam r ne visas hromosom l s anom lijas var tikt identific tas tikai saskaitot specifisk s hromosomas, tom r liel koties t das saslim anas k Dauna sindroms (trisomija 21), trisomija 18, trisomija 13, Klinefelter sindroms (47,XXY), triple-X sindroms (47,XXX), Turner sindroms (45,X) un 47,XYY var tikt veiksm gi atrastashttp://www.nature.com/scitable/topicpage/fluorescence-in-situ-hybridization-fish-327

PCRAr polimer zes Polimer zes 1. 2. des reakciju var atrast noteiktu DNS fragmentu un to pavairot des reakcijai ir 3 posmi, kas tiek atk rtoti ciklisk veid .

Pirmais posms ir denatur cija - DNS u atdal ana. 940C temperat t tiek sarautas saites starp b zu p riem un izveidojas divas vienpavediena DNS des N kamais posms ir praimeru piesaist an s vienpavediena DNS. Praimeri ir aptuveni 20 30 b zu gari vienpavediena DNS fragmenti, viens no tiem piesaist s vienai, bet otrs otrai DNS vienpavediena molekulai, t lai tie katrs no savas puses ietvertu nepiecie amo DNS fragmentu. Praimeru sekvence ir specifiski piem rota, lai piesaist tos noteikt DNS rajon . Piesaist an s temperat ru parasti izv l s aptuveni 40 600C, tas ir atkar gs no praimeru garuma un sekvences Tre aj posm Tag polimer ze s k komplement ri vienpavediena DNS dei pievienot nukleot dus, pagarinot praimerus interes jo fragmenta virzien . Parasti des pagarin an s notiek 720C. Jaunuzsintez tais DNS fragments kalpo k jauna vieta kur piesaist ties praimeriem P c trim sec gajiem posmiem no dubutrspiraliz t DNS ir izveidoju s divas dubultspiralisk s DNS, kuru sekvences ir nepiecie amais DNS fragments. Tr s posmu ciklu parasti atk rto 20-30 reizes. T vair kos ciklos fragments tiek pavairots eometriskaj progresij un p c 20 cikliem ir izveidoju s aptuveni miljons fragmenta kopijas, bet p c 30 biljons kopiju

3.

http://raksti.daba.lv/referaati/2004/VIgnatovica/metodes.shtml

Real-time multiplex PCRIr balst ti uz br v fet l DNS anal zi, kas atrodas gr tnieces asinscirkul cij Rezult ti j ieg st ar ierobe otu fet l DNS daudzumu,attiec b pret augsto m tes br vo DNS Real-time PCR izmanto fluorescences zondes vai kr sas un tam dom tus instrumentus, lai nov rotu amplikonu uzkr anos, kas veidoti caur PCR att st bu Real-time PCR var tikt izmantots kvantitat vai vai kvalitat vai PCR produktu nov rt anai un ir ide li piem rota nukleot du sec bu vari ciju(punktveida mut cijas) un g nu devu mai as ( lokusa del cijas vai insercijas/duplik cijas), kas izraisa cilv ka monog n s saslim anas, anal zei Real-time PCR pied v veidus tr kai un potenci li prec z kai p rbaudei, bez precizit tes apdraud anas auj noteikt heterozigus vai blastom ras, kas var b t biju i daini diagnostic ti par homozigotiem ar parastaj m PCR metod m, k ar dzimumu, aneoplodiju, DNS

pirkstu nospiedumus u.c

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T9P-4J3NY9J1&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2006&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1684129449&_rerunOrigin=google&_acct=C000050 221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=67efa06468870941a715b92bd102680c&searchtype=a

H 3C+

CH3

HO

O

OH

H 3C

N

O

N

CH3

Cl COOH

-

COOH

Rodamns (Rhodamine B)

Fluorescns (Fluorescin)

Diagnostic tas hromosom las patolo ijas Latvij 2010.gadPATOLO IJAS 2005. 2006. 19 4 2 9 2007. 24 4 9 2008. 15 8 3 6 2009. 27 3 1 15 21.HROMOSOMAS 9 TRISOMIJA 18.HROMOSOMAS 3 TRISOMIJA 13.HROMOSOMAS TRISOMIJA Citas (45,x0; 47,xxx; 47,xyy; 47,xxy; 69,xxx u.c.)hromosom las patolo ijas 4

2010. 21 3 5 6

Dati : VSIA B rnu kl nisk universit tes slimn ca Valsts medic nisk s en tikas kl nikaPrenat l s diagnostikas noda a

Citi p t jumiMultiplex and Real-Time Quantitative PCR on Fetal DNA in Maternal Plasma: A Comparison with Fetal Cells Isolated from Maternal Blood SINUHE HAHN, XIAO YAN ZHONG, MARTIN R. BRK, CAROLYN TROEGER, WOLFGANG HOLZGREVE Rapid Screening of Multiple -Globin Gene Mutations by Real-Time PCR on the LightCycler: Application to Carrier Screening and Prenatal Diagnosis of Thalassemia Syndromes Christina Vrettou1,2, Joanne Traeger-Synodinos1, Maria Tzetis1, George Malamis1 and Emmanuel Kanavakis1,a Rapid Single-Tube Screening of the C282Y Hemochromatosis Mutation by Real-Time Multiplex Allele-specific PCR without Fluorescent Probes Gerard G. Donohoe1, Maija Laaksonen1, Kari Pulkki1, Tapani Rnnemaa2 and Veli Kairisto1,a

Secin jumiPrenat l s en tisk s p rbaudes sniedz inform ciju par iesp jamaj m aug a/embrija anom lij m s metodes ir invaz vas, liel koties izmantojot amnija dumu Jaun kie m sdienu atkl jumi ir vu i diagnostikas laiku samazin t l dz pat da m stund m FISH un Real-time PCR ir prenat l s p rbaudes metodes, kas auj izmekl tajai personai (gr tniecei) g t inform ciju par iesp jamaj m en tiskaj m saslim an m