PODATKI O CESTAH V ZBIRNEM KATASTRU ... - gu.gov.si ?· DR ŽAVNE CESTE-Zakon o javnih cestah (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II., regionalne ceste I. –III.)-Direkcija RS za ceste II. konferenca

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    221

  • Download
    7

DESCRIPTION

PODATKI O CESTAHPODATKI O CESTAH V ZBIRNEM KATASTRU GOSPODARSKE V ZBIRNEM KATASTRU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTUREJAVNE INFRASTRUKTURE Rataj Melita Rataj Melita Geodetska…

Transcript

PODATKI O CESTAHPODATKI O CESTAH V ZBIRNEM KATASTRU GOSPODARSKE V ZBIRNEM KATASTRU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTUREJAVNE INFRASTRUKTURE Rataj Melita Rataj Melita Geodetska uprava RSGeodetska uprava RS EVIDENTIRANOST CEST ZKGJI •JAVNE CESTE - Državne ceste (pokrita celotna Slovenija) - Občinske ceste - Zakon o javnih cestah - Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest •NEKATEGORIZIRANE CESTE - Gozdne ceste (pokrita celotna Slovenija) - Poljske ceste (ni vpisov) - Druge ceste (dostopne) za javni promet (ni vpisov) II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 DRDRŽŽAVNE CESTEAVNE CESTE -Zakon o javnih cestah (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II., regionalne ceste I. – III.) - Direkcija RS za ceste II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 - Državne ceste vpisane v celoti – 7040 km GOZDNE CESTEGOZDNE CESTE - Zakon o gozdovih - Pravilnik o gozdnih prometnicah - Zavod za gozdove Slovenije – vodi EGC - Gozdne ceste vpisane v celoti – 12540 km II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 OBOBČČINSKE CESTEINSKE CESTE - Zakon o javnih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest - Občinske ceste – 16 občin (ni elaborata) II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 VPIS PODATKOV O CESTAH V GJIVPIS PODATKOV O CESTAH V GJI II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 Dogovor glede postopka vpisa občinskih cest v ZKGJI - Direkcija RS za ceste - Zavod za gozdove - Geodetska uprava Namen: - poenotenje postopkov pri evidentiranju cest - enostavnejša kontrola podatkov - odprava neskladji med podatki PODATKI O CESTAH IN OBJEKTIHPODATKI O CESTAH IN OBJEKTIH Podatki o cestah, ki se vodijo v ZKGJI: - SPLOŠNI ATRIBUTI (lastnik, upravljalec, natančnost, vir, zajem podatkov, identifikacijske številke, …) - POSEBNI ATRIBUTI: - ATR1 kategorija ceste (šifrant kategorije cest) - ATR2 tip stacionaže (šifrant tipa stacionaže) (državne ceste) - ATR3 začetna stacionaža (državne ceste) - ATR4 šifra odseka Evidentirajo se tudi podatki o objektih cestne infrastrukture (mostovi, nadvozi, viadukti, galerije, ...) - ATR2 vrsta objekta cestne infrastrukture (šifrant vrste objekta) - ATR4 šifra objekta iz BCP II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 EVIDENCE O CESTAH BCP (Občina) ODLOK o občinskih cestah K GJI (Občina) Zakon o javnih cestah ZPNačrt II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 ZK GJI (GU)BCP (DRSC) POVEZAVA BCP - ZK GJI Primer medresorske povezave uradnih evidenc v Sloveniji Sodelovanje DRSC - GURS Evidenci sta povezani v distribucijskem okolju GU na MJU Pregled omogočen preko spletnega pregledovalnika PREG http://prostor.gov.si (zavihek Zbirni kataster GJI) Dostop mogoč s predhodno registracijo preko HKOM ali s spletnim certifikatom II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 USKLADITEV PODATKOV O CESTAH V ZKGJI ceste različnih kategorij in lastnikov: - državne ceste (DRSC) - občinske ceste (občine) - gozdne ceste (Zavod za gozdove) Projekt ODPRAVA NESKLADIJ MED PODATKI O CESTAH V ZKGJIODPRAVA NESKLADIJ MED PODATKI O CESTAH V ZKGJI Namen: - odpraviti neskladja - vzpostaviti mehanizme za preverjanje podatkov o cestnih odsekih II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 TOPOLOŠKA USKLAJENOST CEST •POZNAMO VEČ NIVOJEV USKLAJENOSTI • Državne ceste – občinske ceste • Državne ceste – gozdne ceste • Občinske ceste – gozdne ceste • Občinske ceste – občinske ceste • POJAVNE OBLIKE USKLAJENOSTI • Prekrivanja cest • Nestikanja cest • Neusklajenost v križiščih • Neusklajenost na občinskih mejah II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 SLOJ KRIŽIŠČ – NA SPLETU GU •Sloj križišč na državnih cestah - DRSC • Sloj križišč na občinskih cestah: 1 USKLAJENA 2 OSTALA USKLAJENA II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 SLOJ KRIŽIŠČ – NA SPLETU GU II. konferenca Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 13. Oktober 2009 Legenda !( 1- usklajena (podpisana) križišča na OC !( 2- križišča na OC !( križišča na DC občinske ceste državne ceste gozdne ceste PODATKI O CESTAH V ZBIRNEM KATASTRU PODATKI O CESTAH V ZBIRNEM KATASTRU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTUREGOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE Rataj Melita Rataj Melita Geodetska uprava RSGeodetska uprava RS melita.rataj@gov.simelita.rataj@gov.si HVALA ZA POZORNOST !HVALA ZA POZORNOST !

Recommended

View more >