o instituţie inovativă, ancorată dinamic în evoluţia societăţii şi a ...

 • Published on
  07-Feb-2017

 • View
  216

 • Download
  0

Transcript

 • RReevviissttaa rroommnn aa iinnoovvrriiiiRevist editat de AMCSIT POLITEHNICA

  Splaiul Independenei nr. 313, sector 6, 060024 BucuretiTelefon: 021 402 93 43; Fax: 021 402 97 50

  E-mail: secretariat@amcsit.ro; Site: www.amcsit.ro

  IISSSSNN 11884444--88335566

  AMCSIT POLITEHNICAReproducerea textelor i a ilustraiilor din revist nu este permis dect cu

  acordul scris al redaciei.

  PPrree--pprreessss,, ttiippaarr:: VViissiioonn DDeessiiggnn

  CCoolleeggiiuull rreeddaacciioonnaall::

  CCoolleeggiiuull ttiiiinniiffiicc::

  AAddrreessaa rreeddaacciieeii

  Prof. univ. dr. ing. Cristian ANDREESCUProf. univ. dr. ing. Traian AURITEDr. ec. George BALAProf. univ. dr. ing. Dan MihaiCONSTANTINESCUProf. univ. dr. ec. Horaiu DRAGOMIRESCUProf. univ. dr. ing. Marin DRGULINESCUAcad. Florin Gheorghe FILIPProf. univ. dr. ing. tefan IANCUProf. univ. dr. ing. Szabolcs LANYIProf. univ. dr. ing. Neculai MIHILESCUCS I dr. ing. Vergil MURARU

  Gen. ing. Marcel OPRIProf. univ. dr. ing. Claudia POPESCUProf. univ. dr. ing. Mihai Octavian POPESCUProf. univ. dr. ec. Roxana SRBUDr. ing. Alexandru TRENCProf. univ. dr. ing. Florin TNSESCUCS I dr. ing. Mihai tefan TEODORESCUProf. univ. dr. ing. Nicolae VASILEProf. univ. dr. Ing. Daniela VASILIUProf. univ. dr. ing. Nicolae VASILIUDr. ec. Viorel VULTURESCU

  DDiirreeccttoorr: prof. univ. dr. ing. Nicolae VASILIUDDiirreeccttoorr eeccoonnoommiicc: ec. ing. Emilia DUMITRA

  RReeddaaccttoorr eeff: acad. Florin Gheorghe FILIPRReeddaaccttoorr eeff aaddjjuunncctt: prof. univ. dr. ing. Cristian ANDREESCU

  SSeeccrreettaarr ggeenneerraall ddee rreeddaacciiee: Tudor-George MRUNELURReeddaaccttoorr: Anca PEROIU

  TTeehhnnoorreeddaaccttoorr: Ana CENU

  RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

 • RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  IINNTTEERRVVIIUU

  AANNAALLIIZZEE -- EEVVAALLUURRII

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA IINNOOVVAARREEAA

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  Participare romneasc la proiecte de dezvoltare durabil ale UE pentru un transport durabil 3

  Anul acesta, la Geneva, inventatorii romni au urcat pe podium de 55 de ori! 4

  Conferina Naional a Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior - CNCSIS 11 10

  Universitatea acestui mileniu - o instituie inovativ, ancorat dinamic n evoluia societii i a 11economieiInterviu cu prof. dr. ing. Ioan Dumitrache, preedinte CNCSIS

  Inovarea i modelul elicei triple 14FFlloorriinn GGhheeoorrgghhee FFIILLIIPP,, NNiiccoollaaee VVAASSIILLIIUU

  Piaa cunotinelor. Neajunsuri i soluii 20AAuurreell IIAANNCCUU

  Iniierea i dezvoltarea procesului de inovare 29tteeffaann IIAANNCCUU

  Direciile Romniei de politic guvernamental n domeniul cercetrii, dezvoltrii i inovrii 36II. Concluzii i recomandri n urma desfurrii P.N.C.D.I.1

  MMiirrcceeaa SSIIMMIIOONNEESSCCUU,, OOccttaavviiaann SSTTRROOIIEE

  Relaia dintre brevetul de invenie i inovarea tehnologic 39II. Brevetul de invenie - exponent i motor al inovrii tehnologice

  AAlleexxaannddrruu CCrriissttiiaann TTRREENNCC

  Noi module de evaluare a conformitii puse la dispoziia productorilor de legislaia comunitar 43MMiihhaaeellaa IIOORRDDNNEESSCCUU

  Analiza juridic a contractului de finanare n inovare 47II. Condiii de validitate a contractului de finanare

  BBooggddaann SSLLTTIINNEEAANNUU

  Cu RoboScan 1M, MB Telecom a adus, n premier, Marele Premiu inventicii romneti 50Grupaj realizat de AAnnccaa PPEERROOIIUU

  TRACK VIEW - Sistem de localizare, urmrire, gestiune i management al unui parc de locomotive 57AAnnttoonn CCoorriioollaann CCHHIICCIIUUDDEEAANN

  Senzori i traductoare. Autor: Constantin Clinoiu 63NNiiccoollaaee VVAASSIILLIIUU

  CCUUPPRRIINNSS

 • 33RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  Plecnd de la ideea c transportul feroviar - celmai ecologic, sigur i confortabil - nu este nc suficientde competitiv, proiectul ECORailS propune ca achiziio-narea materialului rulant s se fac dup noi meto-dologii care s impulsioneze dezvoltarea acestuia, maiales din punctul de vedere al costurilor de exploatare ial condiiilor de mediu, criterii evaluate pe toat duratade via (cca. 30 ani).

  Proiectul va furniza administraiilor de transportferoviar i operatorilor feroviari instrumente dereferin (manual, proceduri, suport legislativ etc.)pentru obinerea celor mai competitive oferte de apli-caii feroviare din punctul de vedere al eficienei ener-getice, al costurilor de exploatare, al nivelului tehno-logic i al siguranei, raportate i la criteriile verzi.

  Participarea unor reprezentani ai comunitiitiinifice tehnice romneti IInntteeggrraall CCoonnssuullttiinngg RR&&DDBBuuccuurreettii i UUnniivveerrssiittaatteeaa PPoolliitteehhnniiccaa TTiimmiiooaarraa ,precum i a RReeggiioonnaalleeii CCFFRR TTiimmiiooaarraa la realizareaacestui important proiect european reprezint o onoarei o recunoatere deosebit, care demonstreaz, nc odat, capacitatea i interesul Romniei de a se racordarapid la cercetarea i prioritile Uniunii Europene,referitoare la condiiile de via i mediu.

  Participarea romneasc ntr-un asemeneaproiect ofer, totodat, avantajul c participanii dinRomnia vor informa permanent despre schimbrilemajore i tendinele de perspectiv din acest domeniu.Urmare acestor informri, factorii implicai n trans-portul feroviar (autoriti centrale i locale, operatoriferoviari, productori de material rulant, dar i publicullarg) vor avea ansa de a se informa i evolua gradat pedurata proiectului, fiind pregtii s se adapteze i srspund eficient directivelor Uniunii Europene, carevor reglementa achiziiile feroviare n partea a doua aanului 2011.

  Consoriul proiectului ECORailS este format dinurmtorii parteneri:

  1. TSB Innovation Agency Berlin GmbH FAV, TransportTechnology Systems, Germania coordonator proiect(WP1), WP4 - aplicaii pilot zona Berlin i WP7

  2. Senate Department for Urban Development,Germania

  3. Pro Rail Alliance, Germania - coordonator WP6 i alPlatformei utilizatorilor

  4. KCW GmbH, Germania5. Berlin University of Technology, Germania6. Trafikstyrelsen, Danemarca7. Transportforskningsgruppen I Borlnge AB, Suedia

  -coordonator WP3 i WP4-aplicaii pilot zonaresund

  8. Province administration of Brescia, Italia - coordo-nator WP4 i aplicaii pilot zona Brescia

  9. Universit Commerciale L. Bocconi, Italia10. Universit di Roma La Sapienza, Italia - coordo-

  nator WP211. IInntteeggrraall CCoonnssuullttiinngg RR&&DD,, RRoommnniiaa -- ccoooorrddoonnaattoorr

  WWPP55 ii WWPP44 -- aapplliiccaaiiii ppiilloott zzoonnaa TTiimmiiooaarraa12. UUnniivveerrssiittaatteeaa PPoolliitteehhnniiccaa TTiimmiiooaarraa,, RRoommnniiaa13. CCFFRR CCllttoorrii TTiimmiiooaarraa,, RRoommnniiaa14. Budapest University of Technology and Economics,

  Ungaria

  Proiectul va fi susinut i de factori de decizieadministrativ, autoriti, operatori feroviari, companii deinfrastructur, experi din domenii conexe, reprezen-tani ai UIC - Internaional Union of Railways (UniuneaInternaional a Cilor Ferate) - i CER Community ofEuropean Railway and Infrastructure Companies(Comunitatea Cilor Ferate Europene i a Companiilor deInfrastructur). Implicarea acestora se va concretiza princrearea Platformei utilizatorilor ECORailS, ca grup dereferin, ce se va ntruni n mod regulat pe durata pro-iectului pentru a identifica ateptri i nevoi proprii, amultiplica bune practici i a evalua efectiv rezultateleproiectului, determinnd o abordare orientat spre utilizator.

  n Romnia, proiectul este susinut de MinisterulTransporturilor, SNTFC CFR Cltori, MinisterulMediului i exist sperana c va fi susinut i de alteautoriti, de societatea civil, ONG-uri, organizaiiprofesionale (n special cele din domeniul feroviar).RRRRII

  DDaann CCAARRAAMMAANNDirector general

  INTEGRAL CONSULTING R&D

  PPaarrttiicciippaarree rroommnneeaasscc llaa pprrooiieeccttee ddeeddeezzvvoollttaarree dduurraabbiill aallee UUnniiuunniiii EEuurrooppeennee

  ppeennttrruu uunn ttrraannssppoorrtt dduurraabbiillPPrrooiieeccttuull EECCOORRaaiillSS EEffiicciieenn eenneerrggeettiicc ii ccrriitteerriiii ddee mmeeddiiuu ppeennttrruu aacchhiizziiiioonnaarreeaa sseerrvviicciiiilloorr ii vveehhiiccuulleelloorr ddeettrraannssppoorrtt ffeerroovviiaarr rreeggiioonnaall ,, ddeezzvvoollttaatt nn ccaaddrruull uunnuuii ppaarrtteenneerriiaatt ccoonnssttiittuuiitt ddiinn 1144 iinnssttiittuuiiii ddiinn aassee rrii eeuurrooppeennee((GGeerrmmaanniiaa,, DDaanneemmaarrccaa,, SSuueeddiiaa,, IIttaalliiaa,, RRoommnniiaa ii UUnnggaarriiaa)),, aa ffoosstt sseelleeccttaatt llaa ccoommppeettiiiiaa IIEEEE ddiinn 22000088,, ffiiiinndd ssiinngguurruullpprrooiieecctt aacccceeppttaatt ppeennttrruu ddoommeenniiuull ttrraannssppoorrttuulluuii ffeerroovviiaarr.. PPrrooiieeccttuull ssee vvaa ddeessffuurraa ppee ppaarrccuurrssuull aa 2266 ddee lluunnii ((11 mmaaii 22000099 -- 3300 iiuunniiee 22001111)),, ccuu uunn bbuuggeett ttoottaall ddee ccccaa.. 11,,44 mmiilliiooaanneeEEuurroo,, aallooccaatt ddiinn ffoonndduurriillee UUnniiuunniiii EEuurrooppeennee,, ffoonndduurrii aattrriibbuuiittee cceelloorr mmaaii ccoommppeettiittiivvee pprrooppuunneerrii ddee pprrooiieeccttee ddiinnmmuulltteellee ccaarree ssee ddeeppuunn aannuuaall llaa BBrruuxxeelllleess ppeennttrruu PPrrooggrraammuull ddee CCeerrcceettaarree CCaaddrruu 77 ((FFPP77)) ii PPrrooggrraammuull IInntteelllliiggeennttEEnneerrggyy EEuurrooppee ((IIEEEE))..

  nn pprreemmiieerr

 • AAnnuull aacceessttaa,, llaa GGeenneevvaa,,iinnvveennttaattoorriiii rroommnnii aauu uurrccaatt ppee ppooddiiuumm

  ddee 5555 ddee oorrii!!

  2266 MMeeddaalliiii ddee AAuurr ((ddiinnttrree ccaarree 66 MMeeddaalliiii ddee AAuurr ccuu FFeelliicciittrriillee JJuurriiuulluuii)),, 2244 MMeeddaalliiii ddee AArrggiinntt ii 55 MMeeddaalliiiiddee BBrroonnzz,, ddaarr ii MMaarreellee PPrreemmiiuu aall SSaalloonnuulluuii -- aacceessttaa eessttee ppaallmmaarreessuull RRoommnniieeii llaa cceell ddee--aall 3377--lleeaaSSaalloonn IInntteerrnnaaiioonnaall aall IInnvveenniiiilloorr,, TTeehhnniicciilloorr ii PPrroodduusseelloorr NNooii ddee llaa GGeenneevvaa--EELLVVEEIIAA ((11--55 aapprriilliiee 22000099))

  NNrr..ccrrtt..

  UUnniittaatteeaa AAuuttoorrii TTiittlluuMMeeddaalliiee//PPrreemmiiuu

  1 Persoan fizic reprezentat de:S.C. IPA CIFATT Craiova

  URSU Benoni nclzitor electric cuaripioare radiante

  BRONZ

  2 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia MunciiAlexandru Darabont

  VOICU VictorBADEA Daniel

  Instalaie pentru captareai reinerea noxelor lasudarea electric n spaiinchise

  BRONZ

  3 IDEA Institut Romnia GIURC Liviu Motor supraalimentar isitem de propulsie hibridderivat

  BRONZ

  4 Forumul Inventatorilor Romni DEBELI MihaiSANDU Andrei VictorSANDU Ion

  Sistem de iluminare ipersonalizare muzical ameniurilor

  BRONZ

  5 Institutul de Cercetri iModernizri Energetice ICEMENERG Bucureti

  CIOROIANU GabrielaCIOROIANU LelianDAMIAN Gabriela SilviaTUDOSE Andrada

  Compoziie anticorozivrezistent la solicitricomplexe

  BRONZ

  6 Universitatea POLITEHNICATimioara

  ICLANZAN Tudor AlexandruSTAN Daniel VoicuSEICULESCU ValentinTULCAN AurelCOSMA Cristian

  Matri pentrumicroinjectare

  ARGINT

  7 Unversitatea de tiine Agricole iMedicin Veterinar a BanatuluiTimioara, Departamentul detiine Exacte

  BUTNARIU Monica SREANU VeronicaSAMFIRA Ionel JIANU Ionel Clin TONEA ElenaPALICICA Radu Dimitrie CHE Cornelia

  Procedeu i bioproduse dinSalvia Nemorosa pe bazde compui bioactivi cuaplicaii cosmetice,farmaceutice i alimentare

  ARGINT

  8 Universitatea din Piteti PETRE Marian Procedeu biotehnologic deobinere a biomasei fungicede Lentinula Edodes cuproprieti imunomodu-latoare, antitumorale iantiinfecioase

  ARGINT

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//2200009944

 • 9 Societatea Inventatorilor dinRomnia

  ANTOHI Constantin-MarinGIURMA IonCRCIUN Ioan

  Instalaie pentru iluminareaambientului cu fasciculvariabil de radiaie vizibil

  ARGINT

  10 Persoan fizic BIRTOK BANEASA Corneliu Filtru supraaspirantinversat

  ARGINT

  11 Institutul Naional de C-D pentruOptoelectronic - INOE 2000

  SAVASTRU Dan MICLOS SorinTAUTAN Marina RUSU I. Mdlin SAVU Valeriu

  Dispozitiv de atenuarecontinu a radiaiei laserpentru biomicroscopoftalmologic

  ARGINT

  12 Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Maini i Utilajedestinate Agriculturii i IndustrieiAlimentare (INMA)

  MANEA DragoGNGU VergilMARIN EugenCOJOCARU IosifPOPESCU MarianSZABOLCS Lanyi

  Echipament tehnic pentruaplicat inoculanimicrobieni

  ARGINT

  13 Universitatea tefan cel MareSuceava

  LARIONESCUAlexandru BogdanMOROAN LARIONESCU Virgil Adrian

  Aparat pentru nvare itestarea blocajului n joculde volei

  ARGINT

  14 Persoan fizic TRK Arpad CASA ENERGY++ ARGINT

  15 COMOTI Institutul Naional deCercetare-DezvoltareTurbomotoare

  IONESCU Mircea DanSILIVESTRU ValentinSAVU George

  Turbin eolian intubat cuax vertical

  ARGINT

  16 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile iPielrie

  MIHAI CarmenSALISTEAN AdrianNICULESCU ClaudiaCARAC SabinaRADUCA Petre

  Structur 3D pentruparapant i tehnologie derealizare

  ARGINT

  17 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronic iTehnica Msurrii

  GHEORGHE GheorghePAUL BecaNECULAI MocanuPAUL AncuaOLARU MirceaIULIAN IlieSOREA Sorin

  Sistem mecatronicinteligent de mare preciziepentru msurareamicrodeplasrilor liniare DIGITRIL

  ARGINT

  18 INCDIE ICPE-CA MIHAIESCU Gh. MihaiILIE CristinelGAVRILA HoriaVASILE IulianKAPPEL Wilhelm

  Maini electrice cu magneipermaneni n aranjamentespeciale

  ARGINT

  19 Persoan fizic MELUSEL Valentin Mecanism de acionare auilor pliante

  ARGINT

  20 Forumul Inventatorilor Romni DEBELI MihaiSANDU Andrei VictorSANDU Ion

  Contor de gaz cu sistemintegrat de analiz acompoziiei i puteriicalorice

  ARGINT

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099 55

 • 66 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  21 S.C. ECOCER DEZ S.R.L.CRAIOVA

  HOPARTEAN CorneliuVLADU Gabriel CtlinENUICA ConstantinCLUGRI Cristea

  Instalaie modulat pentruobinerea produselorapicole ecologice idezvoltarea albinelor

  ARGINT

  22 S.C. Institutul de Cercetri pentruMaini Electrice (ICPE-ME S.A.)Bucureti

  POPESCU MihailCISTELECAN Mihail VasileNIIGU Victor

  Inductor de mainelectric heteropolar, cumagnei permaneni

  ARGINT

  23 Institutul de Cercetare-Dezvoltarepentru Protecia Plantelor

  OANCEA Florin VELEA SandaPOPESCU MarianaLUPU Carmen

  Procedeu de obinere a unuibiofumigant pentru sol

  ARGINT

  24 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru MetaleNeferoase i Rare

  ULMANU MihaelaVELEA Teodor

  Procedeu de purificareavansat a apelor ncrcatecu metale grele toxice

  ARGINT

  25 Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca

  CIUPAN CornelMORAR LiviuGALI MirceaPOP Aurel

  Sistem de tiere cu jet deap

  ARGINT

  26 ICPE S.A. BIDULESCU George DanPOPA Ionel

  Procedeu ecologic deobinere a unui lac utilizabilla obinerea de materialeelectroizolantetermorezistente

  ARGINT

  27 INCDIE ICPE-CA GRIGORE Florentina,GAVRILIU tefania,LUNGU Magdalena

  Nanocompozit ceramicavansat pentru reparaiiosoase i procedeu deobinere a acestuia

  ARGINT

  28 Centrul tiinific Aplicativ InsectFarm

  CIUHRII Mircea Substan biologic activpentru stimulareamemoriei omului

  ARGINT

  29 UNIVERSITATEA TEHNICGHEORGHE ASACHI din Iai

  TEODOSIU CarmenMANEA Liliana Rozemarie BARJOVEANU GeorgeBERTEA Andrei PetruMUSTERET Corina PetronelaCAILEAN Daniela

  Procedeu integrat deultrafiltrare - utrasonarepentru epurarea apeloruzate

  ARGINT

  30 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogenie iTehnologii Izotopice Rm. Vlcea

  DAVID ElenaTEFNESCU Ioan

  Metod i sistem deseparare/purificare ahidrogenului bazate pesorbii ciclice rapide latemperatur variabil

  AURPremiulSpecialARCA alUniuniiInventato-rilor dinCroaia **

  31 UNIVERSITATEA TEHNICGHEORGHE ASACHI din Iai

  CRETESCU IgorSOREANU GabrielaPETRUC MariaMACOVEANU Matei

  Instalaie i procedeu deschimb ionic n cmpmagnetic

  AUR

  32 S.C. ICPE-Bistria S.A. OGRUTAN Petre LucianMUNTEANU Radu IoanSUCIU Liviu

  Dispozitiv de protecie lascurtcircuit isupratensiune pentrureceptori de energieelectric

  AUR

 • 77RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  33 Persoan fizic CAUNI Victor Mihail Teac de nefrostomie AUR

  34 Universitatea LUCIAN BLAGA din Sibiu

  BUCUR ViorelNANU DanU Aurel MihailOPREAN Constantin

  Instalaie de debitare prineroziune electric cu rupe-re de contact, cu obiect detransfer, band metalic

  AUR

  35 Natural Research SCOREI Ion RomulusSTNESCU Constantin DoruFRIEDMAN Andreas

  Procedeu de obinere acomplexului calciu-bor-fructoza

  AUR

  36 MEDIA PROINVENT S.R.L. SLEMCU NicolaeVASILIU MirceaIOAN RzvanTOANCHINA Cristian Drago

  Compoziie i procedeupentru tratarea ieiurilor

  AUR

  37 Institutul Naional deCercetareDezvoltare pentruFizic Tehnic IFT Iai

  LUPU NicoletaVLEANU Mihaela-CristinaCHIRIAC Horia

  Material magnetostrictivpolicristalin n diferiteforme masive i procedeude obinere a acestuia

  AUR

  38 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutic

  EREMIA MihaelaCERCEL MariaMOSCOVICI MiuCORNEA PetruaLUPESCU IrinaSAVOIU GabrielaSPIRIDON MariaCOJANU AngelaDOBRA MihaelaNICULESCU Floarea

  Procedeu biotehnologic deobinere apolihidroxialcanoailor

  AUR

  39 Institutul de Mecanica Solidelor alAcademiei Romne

  VLDREANU LuigeVELEA M. LucianMUNTEANU RaduCURAJ AdrianCONONOVICI SergiuSIRETEANU TudorCPITANU LucianMUNTEANU S. Mihai

  Metod i dispozitiv decontrol n timp real alroboilor prin proiecievirtual

  AURPremiulMinisteruluiIndustriei iComeruluidinFederaiaRus **

  40 S.C. ICAA S.A. PRUNDIANU Mihai CIOBANU Florena GARDU RaditaPICA Alexandra

  Nano-acoperiri ecologicefotocatalitice

  AUR

  41 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentruTextile i Pielrie

  DAN MariaVISILEANU EmiliaMOCIOIU Ana-MariaRADULESCU Hortensia-ClaraRADULESCU RaduDUMITRU AnicaNEAGU Elena - INCDTPLUCHIAN LAGUNOVSCHIViorica - USAMV BucuretiVARZARI Aurel- SC NATROMPROD IMPEX SRL - Bucureti

  nvelitori textile modularepentru protecia plantelori mulcire

  AUR

  42 S.C. CYROM INVESTMENTS S.R.L.Universitatea POLITEHNICA dinBucureti

  SZABO AdamHADAR AntonNEGREANU Sorin RaduSZABO tefanMARIN DumitruBUD Mircea

  Mecanism percutant irotopercutant electric

  AUR

 • IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  43 Institutul Naional de Cercetare -Dezvoltare pentru Mecatronic iTehnica Msurrii Bucureti

  POPAN GheorgheSOREA SorinCREU Cornel

  Mecanism mecatronicpentru verificareaperpendicularitii

  AUR

  44 Institutul Naional de Cercetare -Dezvoltare pentru Optoelectronic -INOE 2000

  STOICA Axente,SAVASTRU DanMICLOS SorinRUSU Mdlin Ion

  Echipament mobil pentruprelevarea video automata suprafeelor arterelorrutiere

  AUR

  45 UNIVERSITATEA TEHNICGHEORGHE ASACHI din Iai

  GIURMA IonANTOHI ConstantinCRCIUN IoanGIURMA- HANDLEY Catrinel-Raluca

  Pluviometru avertizor AURPremiulMinisteruluiIndustriei iComeruluidinFederaiaRus **

  46 Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

  GHICULESCU Liviu DanielMARINESCU Niculae IonNANU Alexandru Sergiu

  Echipament pentruprelucrarea prinelectroeroziune asistat deultrasunete a microfantelor

  AUR cuFelicitrileJuriului,PremiulMinisteru-lui Educa-iei si tiin-ei dinFederaiaRus**

  47 ICPE S.A. TURCIN ValerPAUNA IonPENCIOIU PaulLANYI SzabolcsBEATA AbrahamNIKOLIC Vasilie ANCA VeronicaFLORE Liliana TOMA AlexandrinaMAGUREANU Emilia

  Procedeu i instalaie deprocesare termic,nedistructiv, a laptelui

  AURcuFelicitrileJuriului

  48 Universitatea POLITEHNICABucuretiFacultatea EnergeticCentrul de Cercetri Energetice ide Protecia Mediului

  VASILIU NicolaeCALINOIU Constantin

  Regulator automat devitez numericelectrohidrulic pentruhidroagregate

  AURcuFelicitrileJuriuluiPremiulAsociaieiInventato-rilor dinPolonia **

  49 Institutul de ChimieMacromolecular Petru Poni Iai

  IOANID Emil GhiocelIOANID Aurelia

  Procedeu de dezinfecie aobiectelor de patrimoniu

  AURPremiulAsociaieiMalaezienepentrutiin iCercetare(MARS) *

  50 Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca

  VIDA-SIMITI IoanCIUPAN Cornel

  Procedeu de obinere atuburilor poroase prinrulare cu strat elastic atablelor sinterizate

  AURPremiul In-cubatoruluide InveniiVladislavFADEEVdinFederaiaRus*

  RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//2200009988

 • 51 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie iMaterie Condensat Timioara i Institutul de Chimie al AcademieiRomne

  VAN STADEN Raluca-Ioana FAGADAR-COSMA Eugenia-Lenua

  Metod pentru dezvoltareaunor senzori stocasticibazai pe porfirine i pastde diamant sau grafit,utilizai la determinareaacidului ascorbic la nivelmolecular

  AURPremiulSpecialARCA alUniunii In-ventatorilordin Croaia*

  52 Persoane fizice ENACHE AurelLUCA Liviu

  Procedeu i instalaiepentru creterea energieide combustie produs de ungaz natural combustibil

  AURcuFelicitrileJuriuluiPremiulAGEPI dinRepublicaMoldova *PremiulAsociaieiInventatori-lor dinPolonia **

  53 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie iPetrochimie-ICECHIM-Bucureti

  ION Rodica-Mariana NEAGU Monica Teodora,CONSTANTIN Carolina BODA Daniel

  Utilizarea porfirineitetrasulfonate n fabricareaunui agent fotosensibili-zator pentru terapiadermatologic

  AURcuFelicitrileJuriuluiPremiulMinisteru-lui Educa-iei i tiin-ei dinFederaiaRus *

  IInnvveenniiii pprreezzeennttaattee nn ssttaanndduurrii pprroopprriiii,, ddaarr rreepprreezzeennttaattee ddee ddeelleeggaaiiii MMEEddCCII--AANNCCSS

  54 Universitatea Alexandru IoanCUZA din Iai

  CHIRAZI MarinANTON IonuNECULE Marius

  Dispozitiv pentrurecuperarea din paraplegie(POLIKINETTE)

  AUR

  55 MB Telecom S.R.L. Mircea TUDOR i alii ROBOSCAN(ROBOtic SCANner pentruradiografierea totalautomatizat a camioanelori containerelor)

  AURcu Felicit-rile JuriuluiMARELEPREMIU ALSALONU-LUI *

  Not: * - premii obinute la Festivitatea de Premiere din seara zilei de 03.04.2009 ** - premii obinute la Ziua Romniei, organizat n 03.04.2009.

  Meniune: La Ziua Romniei, organizat n 03.04.2009, Delegatul Oficial pentru Romnia al SalonuluiInternaional de Invenii de la Geneva, doamna Camelia MARINESCU, consilier ANCS, a primit, dinpartea Delegaiei din Polonia, Medalia Omagial MARIE CURIE, n semn de apreciere pentrucontribuia special n intensificarea colaborrii dintre Romnia i Polonia n domeniul inventicii.

  (Sursa : www.ANCS.ro)

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099 99

 • 1100 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  Conferina a avut ca scop crearea unuispaiu de discuii care s faciliteze realizarea unuischimb de opinii ntre cercettorii romni, precumi prezentarea unei imagini retrospective amodului n care CNCSIS a reuit, pe parcursulcelor 15 ani de funcionare, s rspund nevoilorcomunitii tiinifice romneti.

  Evenimentul s-a dorit a fi, de asemenea, oprezentare a rezultatelor concrete, obinute deuniversiti, att pe componenta educaional, cti pe cea de cercetare tiinific (exponate, produ-se), prin organizarea expoziiei cu titlul UUnniivveerr--ssiittiillee rroommnneettii ssee pprreezziinntt.

  Urmare a discuiilor purtate n cadrulconferinei, participanii au elaborat o rreezzoolluuiiee,prin care recomand:

  Alocarea de urgen a unor fonduri publice su-plimentare, inclusiv din mprumuturi externe,necesare susinerii cercetrii i educaiei, pre-cum i stabilirea unei strategii financiare pe ter-men mediu i lung de susinere a acestor pri-oriti naionale;

  Utilizarea de ctre autoritile guvernamentalei locale a potenialului de expertiz existent ncentrele universitare i de cercetare prin insti-tuirea unor mecanisme adecvate, care s facili-teze participarea activ a corpului academic larezolvarea problemelor dificile prin care trececonomia i societatea n actualul context;

  Identificarea de ctre autoriti a problemelormajore cu care se confrunt economia i socie-tatea romneasc i angajarea comunitii aca-demice n formularea de soluii inovative, bazatepe cercetare avansat;

  Extinderea parteneriatelor dintre universiti,ageni economici, autoriti regionale i locale, icentrarea acestora pe transfer cognitiv i tehno-logic;

  Crearea a cel puin apte parcuri tiinifice nmarile universiti, cu rol de catalizatori ai unorclustere inovative, pentru concentrarea de re-surse i ntrirea colaborrii cu mediul socio-economic;

  Organizarea unor mese rotunde n toate cen-trele universitare, cu participarea mediului aca-demic, economic i de cercetare, a camerei decomer i industrie, precum i a factorilor dedecizie locali, pentru a identifica probleme aleeconomiei i modalitile de implicarea cerce-trii n rezolvarea lor;

  Promovarea unui proiect strategic focalizat peanaliza condiiilor i formelor de configurare aRomniei Inovrii;

  ntrirea coordonrii la nivel naional apoliticilor de inovare prin operaionalizareaConsiliului Naional pentru Politica tiinei iTehnologiei;

  Asumarea unui rol activ al comunitii acade-mice i de cercetare din Romnia n implemen-tarea proiectelor strategice privind reformasistemului de nvmnt superior i cercetare;

  Susinerea prioritar a cercetrii fundamen-tale/exploratorii ca instrument de formare aresursei umane nalt calificate, n mod deosebita tinerelor talente din ar i strintate, i camijloc de a contribui la promovarea i dezvol-tarea cunoaterii;

  Creterea gradului de implicare a cercettorilorromni n colaborri internaionale, mai ales ncadrul programului FP7, i intensificarea cola-borrilor cu cercettorii romni din diaspora;

  CNCSIS, prin UEFISCSU, va monitorizaimplementarea rezoluiei i va informa periodiccomunitatea tiinific.RRI

  (Sursa: www.cncsis.ro)

  CCoonnffeerriinnaa NNaaiioonnaall aa CCeerrcceettrriiiittiiiinniiffiiccee ddiinn nnvvmmnnttuull SSuuppeerriioorr

  CCNNCCSSIISS 1111CCoonnssiilliiuull NNaaiioonnaall aall CCeerrcceettrriiii ttiiiinniiffiiccee ddiinn nnvvmmnnttuull SSuuppeerriioorr,, mmpprreeuunn ccuu UUnniittaatteeaa EExxeeccuuttiivvppeennttrruu FFiinnaannaarreeaa nnvvmmnnttuulluuii SSuuppeerriioorr ii aa CCeerrcceettrriiii ttiiiinniiffiiccee UUnniivveerrssiittaarree,, aa oorrggaanniizzaatt,, nnppeerriiooaaddaa 77--99 mmaaii 22000099,, nnttrr--uunn ccaaddrruu ddeeoosseebbiitt ooffeerriitt ddee UUnniivveerrssiittaatteeaa PPoolliitteehhnniiccaa ddiinn TTiimmiiooaarraa,, nnccaalliittaattee ddee ccoooorrggaanniizzaattoorr,, cceeaa ddee--aa uunnsspprreezzeecceeaa eeddiiiiee aa CCoonnffeerriinneeii NNaaiioonnaallee aa CCeerrcceettrriiii ttiiiinniiffiiccee ddiinnnnvvmmnnttuull SSuuppeerriioorr -- CCNNCCSSIISS 1111.

 • 1111RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  RReevviissttaa RRoommnn aa IInnoovvrriiii:: ncepnd cuanul 2007, Programul de finanare IDEI, din cadrulPlanului Naional de Cercetare, Dezvoltare iInovare, PNII, este coordonat de CNCSIS.

  V rog, domnule preedinte, s evaluaigradul de valorificare a lucrrilor de cercetareelaborate n cadrul acestui program.

  IIooaann DDuummiittrraacchhee:: Trebuie precizat faptul cprogramul de finanare IDEI are ca scop obinereaunor rezultate tiinifice i tehnologice de vrf,comparabile cu cele de nivel european, reflectateprin creterea vizibilitii i recunoaterea inter-naional a cercetrii romneti. Aadar, progra-mul IDEI este un program de finanare a cerce-trii fundamentale, exploratorii, cu impact asupradezvoltrii cunoaterii.

  Dac ne referim la cercetarea fundamen-tal, aceasta are drept obiectiv dezvoltarea unornoi concepte, deschiderea unor noi direcii decercetare, explorarea unor domenii noi alecunoaterii.

  Deci, deocamdat, nu s-a pus problemavalorificrii prin produse a acestor activiti decercetare. Sigur c aceste proiecte vor puteaconduce, n final, la dezvoltarea unor aplicaii,astfel nct cercetarea fundamental, maidevreme sau mai trziu, s se finalizeze ntr-unrezultat concret, n realizarea unor noi produsesau tehnologii.

  Pot s v informez c n anul 2009 secontinu finanarea unui numr de 430 Proiecte deCercetare Exploratorie, cu o implicaie bugetarde 63.084.133 lei, ceea ce reprezint, din cauzaconstrngerilor financiare existente, 50% dinbugetul total necesar solicitat.

  Dac analizm ce s-a ntmplat pn nprezent cu derularea programului IDEI, putemaprecia c cea mai mare parte a proiectelorcorespund exigenelor impuse n procesul deevaluare, fiind realizai indicatori de performanimpui. De remarcat faptul c, n ultimii ani, caurmare a activitii de cercetare fundamental desfurat n universiti i institute de cercetare

  IINNTTEERRVVIIUU

  UUnniivveerrssiittaatteeaa aacceessttuuii mmiilleenniiuu oo iinnssttiittuuiieeiinnoovvaattiivv,, aannccoorraatt ddiinnaammiicc nn eevvoolluuiiaa

  ssoocciieettiiii ii aa eeccoonnoommiieeii

  Prof. dr. ing. IIooaann DDUUMMIITTRRAACCHHEEPreedinte CNCSIS

 • 1122

  tiinific, a crescut vizibilitatea Romniei pe planinternaional, numrul de articole publicate nreviste cotate ISI practic s-a dublat, iar prezenacercettorilor notri la manifestri tiinifice deprestigiu este activ i constistent.

  De menionat i preocuparea constant aCNCSIS de a promova excelena, de a valorificarezultatele cercettorilor n reviste cu vizibilitatei factor de impact ridicat. Cele pente 55 de revisteromneti incluse n baza de date ISI Thomsonreprezint un succes i o recunoatere a activitiidepuse pentru creterea calitii revistelor, a arti-colelor publicate, a vizibilitii tiinifice romneti.

  RRRRII:: V rog s ne transmitei opiniadumneavoastr referitoare la orientarea progra-mului Inovare i la implicarea universitilor nacest program.

  II..DD..:: Este pentru prima dat cnd lansm unasemenea program n Romnia, ntr-o maniersistematic, urmare a elaborrii strategiei cer-cetrii, dezvoltrii i inovrii. Romnia trebuie sbeneficieze de pe urma programului Inovare,pentru c, mai devreme sau mai trziu, ne n-dreptm spre o economie bazat pe cunoatere,pe creativitate i pe inovare.

  n consecin, cred c acest program tre-buie s susin economia romneasc. n acestsens, universitile ar trebui s se implice multmai mult n procesul inovativ, pentru c existcapacitate intelectual care trebuie valorificatprin elaborarea unor noi produse, realizarea unornoi echipamente cu valoare agugat mare. nfelul acesta, i universitile ar putea s contribuiela dezvoltarea societii cunoaterii, respectiv aeconomiei bazate pe cunoatere.

  Cred c este momentul ca universitile sse implice n susinerea economiei romneti, scontribuie direct la conceperea unor produseinovative.

  Cred c este momentul ca universitarii sneleag c aceast criz nu este numai crizaeconomiei, ci este criza ntregii societi, i noiavem obligaia moral de a contribui, prin efortu-rile noastre, specifice, la atenuarea efectelorcrizei economice.

  Este momentul s probm capacitateanoastr de a transfera tehnologii i cunotiine nsprijinul ntreprinderilor mici i mijlocii, de a creaproduse inovative care s asigure implementareaunei economii sustenabile, bazate pe cunoatere.

  n acelai timp, cred c guvernanii trebuie

  s neleag faptul c prin cercetare, educaie iinovare se pot obine acele rezultate care satenueze efectele crizei. Fondurile pentrueducaie i cercetare nu se reduc cnd avem crizeconomic; acestea trebuie crescute i orientateeficient pentru rezolvarea problemelor economiei.

  RRRRII:: n ce const politica CNCSIS refe-ritoare la susinerea tinerilor cercettori nvederea participrii acestora la elaborarealucrrilor de cercetare aplicativ?

  II..DD..:: Consiliul Naional al Cercetrii gestio-neaz programul RESURSE UMANE din PlanulNaional. n cadrul acestui program, exist foartemulte instrumente prin care ncercm s dez-voltm resursa uman pentru cercetare. Printreacestea sunt programe specifice pentru tineriicercetttori, cum ar fi Programul pentru tineri,Programul de mobiliti, Programul de bursedoctorale. Ele sunt prezentate pe site-ul CNCSISn detaliu. Sigur c preocuparea a fost aceea dea-i selecta pe cei mai buni dintre cei ce fac aplicaiipentru susinere financiar.

  n raportul de cercetare pe care l-amprezentat la Conferina de la Timioara vei gsidetalii referitoare la modul n care tinerii au fostsprijinii s participe la aceste programe decercetare.

  Problema formrii resurselor umane pentrucercetare i educaie este esenial pentru osocietate a cunoaterii. CNCSIS, mpreun cuUEFISCSUS, a iniiat programe specifice pentruformarea tinerilor cercettori nc din 1998, dez-voltnd constant instrumente care s asigureaccesul tinerilor la fondurile destinate cercetriitiinifice. n anul 2005,a fost lansat, la iniiativaCNSCSIS, programul Platforme de cercetare iformare interdisciplinar, cu scopul crerii unuicadru optim de formare n cadrul programelor demasterat i doctorat ale viitorilor cercettori.

  Pe site-ul www.cncsis.ro pot fi identificateprogramele iniiate i gestionate de CNCSIS pentrususinerea tinerilor cercettori.

  RRRRII:: La Conferina CNCSIS desfurat nluna mai la Timioara, ai prezidat o mas rotunddedicat implicrii n inovare a cercetriitiinifice universitare. Ai invitat reprezentani demarc ai industriei romneti, care au expuspropuneri de implicare a colii n industrie. Cumapreciai ecoul acestor propuneri n comunitateaacademic?

  II..DD..:: Dac lum n consideraie interveniile

  RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  IINNTTEERRVVIIUU

 • colegilor la aceast mas rotund, ecourile suntpozitive. Dar nu trebuie s ne rezumm numai laaceste ecouri. Noi trebuie s inem cont de faptulc am propus la aceast conferin o rezoluie careprevede ca toate centrele universitare importantes organizeze astfel de mese rotunde, la care sfie invitai reprezentanii industriei, ai mediuluisocial i economic, universitarii, reprezentaniicamerelor de comer, reprezentanii programuluiInovare din Romnia. n felul acesta, putemdezbate mpreun problemele care apar, modul decooperare, n aa fel nct s ajungem la ofinalitate. Eu sper ca, pn la sfritul luniidecembrie, s organizm mai multe asemeneadezbateri, ncercnd s identificm temele decercetare n care universitarii s se implice, sncercm, prin intermediul CNCSIS, s facem unbrokeraj de idei i, ca atare, societatea romneas-c, economia s fie susinute prin rezultatelecercetrii universitare.

  RRRRII:: n calitatea dumneavoastr de membrual Consiliului de Administraie al AMCSITPOLITEHNICA, v-ai implicat n elaborarea pa-chetelor de informaii ale primelor dou competiiide proiecte. Ce schimbri considerai c ar trebuifcute pentru a adapta programul Inovare la

  situaia economic actual, n Anul European alCreativitii i Inovrii?

  II..DD..:: Cred c ar trebui s facem opopularizare mult mai ampl a programuluiInovare. nc nu se cunoate, chiar la nivelulGuvernului, c exist un asemenea program.

  Ar trebui ca activitatea noastr s seorienteze mai mult ctre ntreprinderile mici imijlocii, crora s le crem faciliti ntru redu-cerea participrii acestora cu resurse financiare,cel puin n aceast perioad dificil din punct devedere economic. Ar trebui s ne implicm maimult, noi, universitarii, pentru a crea acele con-sorii fireti, naturale, ntre universiti i ntre-prinderi, s ncercm s identificm problemeleacestora, ajutnd la rezolvarea acestor probleme.

  Este momentul s nelegem c avemresponsabiliti pentru formarea viitorilor spe-cialiti, dar, n acelai timp, trebuie s participmla revigorarea economiei prin pregtirea manage-rilor de ntreprinderi mici i mijlocii, princonceperea unor produse inovative care pot fipreluate n economie, prin formarea resurselorumane care s asigure dezvoltarea durabil aRomniei.

  Interviu realizat de AAnnccaa PPeerrooiiuu

  IINNTTEERRVVIIUU

  1133RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  Ziua Ora Activitatea

  28.07.20099 - 10

  nregistrareaparticipanilor

  10 - 11.30Sesiunea dedeschidere

  - Ecaterina Andronescu - Ministru, M.E.C.I- Florin Filip - Vicepreedinte, ACADEMIA ROMN- Ion Stnciulescu - Preedinte, P.R.C.P.- erban Raicu - Rector, U.P.B.- Alexandru trenc - Director tehnic, O.S.I.M.

  11.30 - 12Deschidereaexpoziiei

  - Gerard Jitreanu - Preedinte, A.N.C.S.- Lanyi Szabolcs - Preedinte, A.M.C.S.I.T. - POLITEHNICA

  12 - 13 Sesiunea plenar

  - Nicolae Vasiliu - Director General, A.M.C.S.I.T - POLITEHNICA- Jan Leuridan - LMS INTL, Belgia- Marc Demange - ESSEC, Frana- Ray Iunius - EHL, Elveia

  13 - 14 Prnz

  14 - 16

  Prezentriproiecteinovative desucces

  - Mircea Tudor - MB TELECOM S.R.L.- Dan Caraman - INTEGRAL CONSULTING R&D SRL- Corneliu Dica - C-TECH S.R.L.- Constantin Toma - GRUPUL ROMET BUZU

  29.07.2009 9 - 11.30 Mas rotund Strategii pentru inovare

  11.30 - 13.30nchidereamanifestrii

  1. Evaluarea programului INOVARE - Traian Aurite, Director programe,A.M.C.S.I.T - POLITEHNICA2. Rezoluia Conferinei - Lanyi Szabolcs, Preedinte, A.M.C.S.I.T. - POLITEHNICA

  IINNOOVVAARREEAA OO AANNSS PPEENNTTRRUU RROOMMNNIIAAConferin organizat de AMCSIT-POLITEHNICA i U.P.B.

  28 - 29 iulie 2009Corp Rectorat, U.P.B.

 • 1144 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  AArrttiiccoolluull ccoonniinnee oo nncceerrccaarree ddee ssiisstteemmaattiizzaarree aa ccoonncceepptteelloorrmmooddeelluulluuii pprroocceesseelloorr iinnoovvaattiivvee ddee ttiipp eelliiccee ttrriippll,, nn ccaarreeoorrggaanniizzaaiiii ii ppeerrssooaannee ddiinn ttrreeii ssffeerree iinnssttiittuuiioonnaallee ddiissttiinnccttee --aaddmmiinniissttrraaiiaa ppuubblliicc,, ccoommuunniittaatteeaa ttiiiinniiffiicc ii sseeccttoorruullpprriivvaatt -- ssee aaddaapptteeaazz ii ccoollaabboorreeaazz ppeennttrruu rreeaalliizzaarreeaa ddeeeelleemmeennttee ddee ccuunnooaatteerree,, aapplliiccaarreeaa aacceessttoorraa nn pprroodduussee iisseerrvviicciiii ii ddiiffuuzzaarreeaa aacceessttoorraa ccttrree uuttiilliizzaattoorrii.. PPrreezzeennttaarreeaaeessttee ffccuutt pprriinn pprriissmmaa ssiittuuaaiieeii ccrreeaattee ddee ccrriizzaa ffiinnaanncciiaarr iieeccoonnoommiicc ii aa ssttrriiii ssppeecciiffiiccee ddiinn RRoommnniiaa..

  CCuuvviinnttee cchheeiiee:: inovare, modelul elicei triple, producerea deelemente de cunoatere, recuperare din criz.

  IInnnnoovvaattiioonn aanndd tthhee TTrriippllee HHeelliixx MMooddeell

  AAbbssttrraacctt:: This paper aims at presenting in a systematic manner theconcepts of the triple helix (3H) innovation processes. 3Hinnovation processes are characterized by a tight cooperation ofvarious organizations from three institutional spheres -government, scientific community, and industry - with a view ofproducing and applying knowledge. The presentation is made fromthe perspective of the current day financial and economic crisis andspecific characteristic features of Romanian economic, scientificand organizational landscapes.

  KKeeyywwoorrddss: innovation, knowledge production, recovery, triplehelix.

  11.. IInnttrroodduucceerree

  n urm cu patru decenii, cnd se punea problema dezvoltriicercetrii tiinifice n Gteborg (al doilea ora ca mrime din Suedia), seputea auzi replica La ce bun, doar avem antierele navale?. Aceastsituaie a fost relatat de profesorul Lars Nordestrm de la Facultatea detiine Economice a Universitii din Gteborg, cu ocazia conferineiintitulate Ctre societatea bazat pe cunoatere. Experiena rilorscandinave, desfurat la Gteborg n anul 2005.

  n 1988, cu ocazia lansrii sprgtorului de ghea Odin, antierelenavale au fost nchise, dup ce au produs peste 2.500 de nave atingnd400.000 TDW. Cteva zeci de mii de oameni au trebuit s fie reorientaiprofesional. Astzi, n locul halelor dezafectate ale antierelor navale seafl Parcul tiinific Lindholmen, creat de municipalitatea oraului

  IInnoovvaarreeaa ii mmooddeelluull eelliicceeii ttrriippllee

  FFlloorriinn GGhheeoorrgghhee FFIILLIIPP**NNiiccoollaaee VVAASSIILLIIUU****

  * Acad. FFlloorriinn GGhheeoorrgghhee FFiilliippeste redactorul ef alRevistei romne a inovrii.www.acad.ro/cv2006/birou_vice02Filip.htm

  **NNiiccoollaaee VVaassiilliiuu esteprofesor universitar, doctoringiner la Catedra deHidraulic, Maini hidraulicei Ingineria mediului,Facultatea de Energetic,Universitatea POLITEHNICABucureti. Director al Centrului deCercetri Energie-Mediu,U.P.B. Director general AMCSIT POLITEHNICA.e-mail: vasiliu@amcsit.ro

 • 1155RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  Gteborg i de Universitatea Tehnic Chalmers.Acestora li s-au asociat mari firme care genereaztehnologii avansate, precum Ericson i Volvo CarCorporation. n locul construciei de nave, nacelai areal se desfoar acum cercetri ndomeniul sistemelor de transport inteligente, alcomunicaiilor mobile i metodelor moderne dedesign, a aprut o universitate de Tehnologiainformaiei i s-au ridicat ansambluri de locuinenoi (Filip, 2004).

  Situaia descris nu este singular. rilenordice exceleaz n dezvoltarea i exploatareatehnologiilor avansate. Astfel, Suedia i Finlandasunt singurele ri din Uniunea European care aundeplinit i chiar depit obiectivul stabilit laLisabona, n anul 2000, de alocare a 3% din PIBpentru cercetare. Explicaia acestor performanerezult din noul tip de relaii stabilite ntre sfereleinstituionale ale cercetrii i industriei pentrudeterminarea noilor prioriti i promovareaproceselor de inovare ntr-o abordare care a fostdenumit elicea tripl (Triple helix 3H),(Etzkowitz, 2008).

  n prezent, omenirea se confrunt cu o crizfinanciar i economic global. Recentul raportal VINOVA instituie suedez pentru educaie icercetare afirm c inovarea i strategiile destimulare a acesteia trebuie s joace un rol centraln programele guvernamentale de combatere arecesiunii (Pagels - Fick, 2009). De altfel, ra-portul OECD din 2009 recomand o programare aaciunilor care permit (n principiu) stabilizareasituaiei pe termen lung. Astfel, n acel raport searat c politicile adoptate trebuie s asigure orefacere sustenabil i durabil. ntr-o perspec-tiv pozitiv, OECD consider c restructurareacreativ, care se impune n mod natural nsituaiile de declin, poate fi folosit ca o oportu-nitate de ctre decideni pentru a susine inovareai sectoarele industriale emergente, prin pro-movarea spiritului antreprenorial, ncurajareaactivitilor de cercetare i dezvoltare, investiii ninfrastructurile inteligente i n perfecionareacontinu a forei de munc.

  Recomandrile OECD se regsesc nprogramele de aciune ale rilor avansate. Astfel,American Recovery and Reinvestment Act,document semnat de preedintele Obama la17.02.2009, prevede un pachet de msuri, nvaloare de 789 miliarde de dolari, pentru redre-sarea situaiei economice. Asociaia americanpentru progresul tiinei (AAPS) estimeaz c, dinsuma menionat, 2,7% reprezint finanarea

  federal n domeniul C-D-I. Aceasta este unsemnal clar c cercetarea tiinific nu esteperceput numai ca o investiie pe termen lung,ci i ca un factor important al redresrii econo-mice pe termen scurt.

  n Raportul VINOVA (PagelsFick, 2009),sunt trecute n revist i alte iniiative similarerecente din ri dezvoltate precum Japonia,Germania, China, Olanda i Finlanda. Acestea arputea servi ca surs de inspiraie pentru cei care,sperm, elaboreaz politicile romneti dindomeniu. Iniiativele menionate au cteva carac-teristici comune ( PagelsFick, 2009; CIFS, 2009):

  a) guvernele rilor avansate au planuriconcrete de combatere a crizei, menite s creascnumrtorul la bugetul statelor, nu numai smicoreze numitorul prin diminuarea cheltuielilorbugetare;

  b) planurile conin liste de prioriti care nuse limiteaz la dezvoltarea de infrastructuri, ci aumenirea s stimuleze noile industrii care utili-zeaz tehnologii ecologice;

  c) investiiile publice sunt solicitate scompenseze fluctuaiile din sectorul privat nfinanarea activitilor de C-D-I;

  d) investiiile n C-D-I au ca scop recupe-rarea rapid a investiiilor, dar nu le neglijeaz pecele pe termen mediu i lung, care vizeaz creareaunor fonduri de cunotine capabile s asigure odezvoltare durabil.

  Din aceste elemente se observ o tendinde apropiere mai accentuat a instituiilor dinsferele C-D, ale afacerilor i ale celor guver-namentale. Activitile de C-D nu sunt de naturs rezolve singure problemele acute. Exemplul dinraportul OECD (citat de Pagels Fick, 2009),referitor la programul japonez de C-D n anii 90este edificator: finanarea abundent nu a condusla refacerea economic a acestei ri deoarecepolitica de C-D nu s-a constituit ca o parte a uneiabordri mai cuprinztoare, care trebuia s con-sidere obstacolele ntmpinate de procesele deinovare i legturile slabe dintre industrie i orga-nizaiile productoare de cunotine tiinifice.

  n contextul schiat mai sus, credem c neconomia bazat pe cunoatere, afectat de crizaeconomic i financiar, modelul 3H trebuie con-siderat cu atenie, n scopul elaborrii de planurii programe de aciune adecvate (eficiente) pentruara noastr. n consecin, acest articol i pro-pune s realizeze o ncercare de sistematizare amodelului 3H pe baza literaturii consultate.

 • 1166 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  ntr-un articol ulterior, se va prezenta analizasituaiei din Romnia prin prisma modelului 3H ise vor propune aciunile corespunztoare.

  n continuare, materialul este structuratdup cum urmeaz: n capitolul 2 se vor prezentaconceptele principale ale modelului 3H; ncontinuare, se vor trece n revist unele abordrialternative i, n final, se vor prezenta ctevaconcluzii preliminare.

  22.. MMooddeelluull 33HH

  n perioada 17-19 iunie 2009, s-a desfuratla Universitatea Strathclyde din Glasgow (Scoia)cea de a aptea conferin internaional TripleHelix on University, Industry & GovernamentalLinkages (http://www.triple-helix-7.org). Devizaconferinei a fost Rolul 3H n stabilirea agendeimondiale asupra inovrii, competitivitii i suste-nabilitii. Acest eveniment, ca i cele precedente,a avut ca scop clarificarea i adoptarea concep-telor modelului 3H prin contribuia reprezen-tanilor din trei sfere instituionale (comunitateatiinific, sectorul privat i administraia public)i stabilirea alianelor pentru ndeplinirea agendeide lucru. Pe lng conferinele 3H, literatura despecialitate conine multe articole relative la acestsubiect, reflectnd o mare diversitate de perspec-tive i exemple de aplicare. O cutare cu ajutorulGoogle Scholar, excluznd domeniile biologie imedicin, identific cca. 11.000 de articole.Subiectul a fost abordat i de ctre unii autoriromni (Filip, 2004; Miron, 2008; Stancu et al., 2008).

  Modelul 3H este folosit i de ctre organis-mele guvernamentale responsabile cu elaborareapoliticilor tiinifice. Exemplul cel mai proeminenteste oferit de VINOVA (www.vinova.se). La con-ferina Triple Helix VII a fost prevzut o sesiuneministerial la care au participat reprezentani aiministerelor pentru educaie, tiin i cercetaredin UE, Asia-Pacific i Africa, pentru a realizaschimburi de experien privind aciunile ntre-prinse n vederea atingerii obiectivelor de suste-nabilitate i competitivitate pentru economiilerespective.

  n continuare, sunt examinate liniile trasatede principale autoriti n domeniu: H. Etzkowitz(n prezent, la Universitatea Newcastle) i L.Leydesdorff (de la Amsterdam School ofCommunications Research).

  2.1. Definiii i evoluii

  Principalii actori implicai n procesele deinovare se gsesc n trei sfere instituionale: a)statul (reprezentat de administraia public), b)

  comunitatea tiinific (universiti i institute decercetare) i c) industrie. Se pot identifica maimulte tipuri de relaii ntre elementele carepopuleaz cele trei sfere instituionale. La oextrem, se situeaz modelul etatist (identificabiln fostele ri socialiste i, parial, n unele rilatino-americane), n care statul este proprietaruli transmite sarcini industriei i comunitiitiinifice, sfera guvernamental incluznd, ntr-oreprezentare grafic, pe celelalte dou. La cealaltextrem, se afl modelul liberal american, n careelementele celor trei sfere sunt independente unade alta i stabilesc sporadic legturi bilaterale.Etzkowitz susine c 3H este un model al inovriide tip spiral (nu liniar), care descrie relaiilereciproce multiple care se stabilesc ntre compo-nentele celor trei sfere instituionale, la diferitemomente de timp, pe parcursul acumulrii ifolosirii de elemente de cunoatere. Spredeosebire de cele dou modele de interaciuneextreme amintite mai sus (etatist i liberal), nmodelul 3H, cele trei sfere se suprapun parial, iarentitile care le populeaz coopereaz nde-aproape. Procesele de inovare care rezult dinactivitile elicei triple constau n colaborarea iangajarea resurselor specifice ale celor trei tipuride entiti pentru descoperirea de noi elemente decunoatere, elaborarea de noi tehnologii, produsei servicii, care sunt apoi transmise utilizatorilor.Acetia fie le consum pentru folosina proprie,fie le utilizeaz pentru a produce noi bunuri iservicii care sunt, la rndul lor, fie consumateintern, fie vndute unor tere pri (Leigh, 2000).

  Leydesdorff i Etzkowitz (1998) arat cmodelul 3H este rezultatul unei evoluii con-ceptuale. Ei identific trei forme succesive, caredifer prin modul de realizare a relaiilor dintreentitile care compun cele trei sfere. Astfel, ncazul primului model, 3H I, interaciunile realizatetraversnd graniele sferelor sunt mediate deorganizaii specializate, precum centrele detransfer tehnologic, birourile de legtur etc.

  n al doilea model, 3H II, elicele sunt repre-zentate de sistemele de comunicaii i meca-nismele de control al interfeelor.

  n modelul 3H III, interaciunile se manifestpe trei planuri (Etzkowitz). n primul rnd, cele treisfere (elice) evolueaz sub influena factorilorendogeni. Se observ aliane ntre ntreprinderi,iar unele universiti ncep s i extindactivitile economice. n al doilea rnd, se poateobserva efectul interaciunilor reciproce. Al treileaplan se refer la apariia de reele trilaterale, cu

 • 1177RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  componente din cele trei sfere instituionale, carepreiau pe rnd rolul de coordonator.

  2.2. Niveluri

  n afar de descrierea pe baza celor treiplanuri de mai sus, modelul 3H poate fi privit prinprisma nivelurilor ierarhice. Astfel, Viali iGhiglione (2008) descriu evoluiile conformmodelului 3H prin perspectiva a trei niveluri: a)persoane, b) organizaii, c) cadru legislativ.

  La nivelul micro al persoanelor, se potobserva urmtoarele evoluii:

  cercettorii din lumea academic devin ntre-prinztori, folosind tehnologiile pe care le-audezvoltat n institute de cercetare iuniversiti;

  ntreprinztorii lucreaz n centrele de transfertehnologic;

  cercettorii din instituiile publice merg nlaboratoarele ntreprinderilor din sectorulprivat etc.

  La nivelul mediu al instituiilor, se potobserva urmtoarele fenomene:

  preluarea de ctre o organizaie dintr-o sfer aunor funcii caracteristice altei sfere: aparuniversiti antreprenoriale (Etzkowitz, 2003;Leydesdorff, Meyer, 2006), iar numeroase firmei organizeaz centre proprii de educaie iinstruire;

  apariia unor ageni pentru inovare, uniti detip incubatoare i spin-off din universiti iinstitute de cercetare, societi cu capital derisc, fondate chiar de universiti;

  afirmarea coordonatorilor inovrii care reali-zeaz selectarea pentru finanare i manage-mentul activitilor de inovare; AMCSIT -POLITEHNICA poate fi plasat n aceastcategorie.

  La nivelul macro, al cadrului legislativ, pelng reglementrile privind proprietatea intelec-tual i autonomia universitar, apar (n special nS.U.A.) legi care stimuleaz activitile realizate cuajutorul capitalului de risc n domeniul tehnolo-giilor avansate i ncurajeaz preluarea dreptu-rilor de proprietate intelectual i exploatare arezultatelor cercetrilor finanate din fonduripublice, dup modelul propus de University andSmall Business Patent Procedures Act, promovatde parlamentarii americani Birch Bayh i BobDole, n 1980.

  2.3. Modaliti de implementare

  Modalitile de implementare vor fianalizate n continuare pe dou planuri: a) direciade aciune i b) succesiunea stadiilor ce trebuieatinse urmnd linia propus de Etzkowitz. Dupcum observ acest autor, n timp ce n Europa estefavorizat n mod evident un demers de tip top-down (observabil parial i n Romnia), n careorganele administraiei publice au iniiativa, nS.U.A. abordarea de tip bottom-up estedominant.

  Acelai autor sugereaz c implementareamodulului 3H se poate face la nivel regional princrearea, la intersecia celor trei sfere institu-ionale, a trei tipuri de spaii: a) al elementelor decunoatere, b) al consensului i c) al inovrii.Primul spaiu, cel al elementelor de cunoatere, afost propus (Casas, de Gortari, Sants, 2000) nscopul descentralizrii i distribuirii institutelorde cercetare mexicane pe ntreg teritoriul rii, nvederea crerii premiselor pentru dezvoltareabazat pe cunoatere n ct mai multe regiuni.Crearea spaiului elementelor de cunoatere serealizeaz prin contribuia tuturor factorilor rele-vani la nivel regional, urmrind concentrareaunor activiti de C-D i a altora ajuttoare pentrumbuntirea condiiilor pentru inovare.

  Spaiul consensului const n stabilirea unuiloc de ntlnire n care reprezentanii celor treisfere instituionale se pot aduna i dezbate idei noide dezvoltare pe care s le pun n practic toiactorii implicai. Experiena Academiei Romnen acest sens este relevant.

  n fine, Spaiul inovrii const n realizareamecanismelor organizaionale, prin care sencearc realizarea obiectivelor fixate prinstrategiile create n spaiul consensului. Se are nvedere, n primul rnd, atragerea capitalului derisc public i privat.

  n finalul acestui capitol, se impun ctevaobservaii privind modelul discutat din punctul devedere al numrului de elice. Plecnd de laobservarea posibilitilor tot mai mari de impli-care ale publicului n definirea politicilor guver-namentale, s-au manifestat unele tendine deconsiderare a sa drept o a patra elice. Leydesdorffi Etzkowitz (2003) argumenteaz inutilitateaacestui demers prin aceea c societatea civilconstituie nsi temelia ntreprinderii i inovriii o condiie necesar pentru implementareamodelului 3H prin combinarea demersului de tiptop-down cu cel de tip bottom-up.

 • 1188 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  33.. AAllttee aabboorrddrrii

  Modelul 3H nu este singurul demers princare se ncearc n ultima vreme reprezentareaactivitilor de generare de elemente de cunoa-tere i folosirea lor n procesele de inovare. Pentrucompletitudinea tabloului, n continuare vor fitrecute n revist cteva modele alternative.

  MMooddeelluull NNPPKK (New Production ofKnowledge), propus la mijlocul deceniului trecutde Gibons i colegii si, analizat i extins deNowotny i colegii acestuia (2001), reprezint,dup toate aparenele, abordarea cea mai frecventconsiderat n analize i, n bun msur, cea maiapropiat de 3H. La baza NPK st Modul 2 (M2) deelaborare a elementelor de cunoatere.

  Modul 2 este definit prin comparaie cuModul 1 (M1), cel clasic i liniar, pe cinci planuriprincipale. Astfel, n M2 cunotinele sunt gene-rate n contextul unor aplicaii, corespunznd nmare msur cercetrii de tip Pasteur, dinclasificarea celebr a lui Stokes (1997). Astfel, else deosebete de M1 unde aplicarea cunotinelorse face, n general, ntr-un alt moment de timp ide ctre o entitate (persoan sau organizaie),diferit de cea care a generat elementele decunoatere.

  Transdisciplinaritatea, a doua trsturcaracteristic a M2, const n folosirea att acunotinelor teoretice, ct i a celor practicepentru rezolvarea problemelor.

  Spre deosebire de M1, n care se presupu-nea c elementele de cunoatere pot fi generatenumai n universiti, institute de cercetare ilaboratoare ale companiilor, M2 este caracterizatde practici eterogene. Acestea denot faptul c nproducerea de elemente de cunoatere pot fiangrenate, cu bune rezultate, i alte entiti,precum ageniile guvernamentale, grupurile de tipthink-tank, firmele de tip spin-off i cele deconsultan.

  A patra caracteristic distinctiv a M2 estereflexivitatea. Aceasta indic faptul c n M2 cer-cettorii sunt tot mai mult preocupai de impactulsocial al rezultatelor muncii lor, nu numai de celevaluat prin numrul de citri.

  n fine, controlul de calitate n M2 ineseama i de efectele economice, politice, sociale iculturale i nu se reduce numai la proceduri depeer review, ca n cazul M1.

  Alte modele care au obinut audien ncontextul articolului de fa sunt:

  MMooddeelluull PPoosstt--nnoorrmmaall sscciieennccee (Funtowicz,Ravetz, 1993), care este caracterizat, printrealtele, de participarea larg a societii nprocesele decizionale i n controlul de calitate(formnd un peer community extins).

  MMooddeelluull ssiisstteemmeelloorr ddee iinnoovvaarree (Freeman,1997; Smits, Kuhlmann, 2004; Hessels, vanLemke, 2008) care, ca i 3H, pune accentul peinteraciunile care se produc ntre participanii laprocesele de inovare: cercettori i dezvoltatori deproduse industriale, organizaiile cu rol de inter-mediere i utilizatorii finali.

  CCaappiittaalliissmmuull aaccaaddeemmiicc (Slaughter, Leslie,1997) care scoate n relief influena mecanismelorde pia asupra comunitii tiinifice. Aceasta semanifest att prin accentuarea concureneipentru obinerea de granturi de cercetare,atragerea i nrolarea studenilor i ncheierea departeneriate cu industria, ct i prin ateniaacordat activitilor aductoare de profit, precumcrearea de firme de tip spin-off, brevetarea iacordarea de licene n vederea obinerii deredevene etc.

  O comparaie a acestor modele i a altoracare nu au fost amintite n articolul de fa, fcutde pe poziiile unor susintori ai NPK, poate figsit n (Hessels, van Lemke, 2008).

  44.. CCoonncclluuzziiii

  n articolul de fa s-a ncercat o siste-matizare a informaiilor privitoare la modelulproceselor de inovare de tip 3H, n contextul feno-menelor i aciunilor generate de criza mondialfinanciar i economic i al situaiei specifice dinara noastr. Cteva concluzii preliminare care sepot desprinde sunt:

  n situaia actual, pentru ieirea din criz,este necesar stabilirea de ctre guverne a uneiliste de prioriti care nu se limiteaz la lucrri deconstruire a infrastructurilor de transport. Existnumeroase alte exemple care pot i ar trebui s fiefolosite ca surs de inspiraie.

  Activitile de C-D-I pot s constituie unadintre cheile de recuperare din criz i deconstruire a unei economii sustenabile, cu condiias fie racordate la prioritile reale ale economieirii. Programul naional de C-D-I ar trebuiactualizat prin prisma prioritilor naionaleactuale, diferite mult de cele n care a fost elaboratPN II (Programul Naional II).

  Finanarea public a activitilor de C-D-Itrebuie s compenseze fluctuaiile din domeniul

 • 1199RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  celor private. Prin atestarea i acreditarea entit-ilor de cercetare n Romnia, indiferent de formade proprietate (conform HG 551/2004), sunt createpremisele pentru ndeplinirea acestei cerine.

  Universitile tinere, din afara Capitalei i amarilor centre universitare cu tradiie, pot juca unrol foarte important n dezvoltarea n profil teri-torial, prin aportul de cunotine noi, contribuindastfel la formarea unor spaii ale elementelorcunoaterii n regiunile fr tradiii deosebite ntehnologiile avansate.

  n condiiile n care industria romneasceste slbit sau aparine capitalului internaional,aplicarea modelului 3H este recomandabil ntr-oabordare predominant top-down.

  Evaluarea rezultatelor Programului deINOVARE ar trebui s considere nu numai pro-dusele i serviciile nou create i eventual aplicatei rspndite, ci, mai ales, funcionalitatea, pere-nitatea i eficacitatea relaiilor stabilite ntrediferitele organizaii care aparin celor trei sfereinstituionale i care au fost implicate n proiecteleacceptate pentru finanare.RRI

  BBiibblliiooggrraaffiiee

  [1] CCaassaass,, RR..,, ddee GGoorrttaarrii,, RR..,, SSaannttooss JJ..MM.. (2000). The building of knowledge spaces in Mexico: a regional approachto networking. Research, Policy, 29 (2), 225-241

  [2] CCIIFFSS (2009). Opportunities in Crisis. Copenhagen Institute for Future Studies.[3] EEttzzkkoowwiittzz,, HH.. (-) (2002 11). The Triple Helix of University Industry Government Implication for Policy and

  Evaluation. Working paper. Institute for studier av utbildung och forsknung, Stockholm.[4] EEttzzkkoowwiittzz,, HH.. (2003). Research groups as quasi-firms; the invention of the entrepreneurial university.

  Research Policy, 32, 109-121.[5] EEttzzkkoowwiittzz,, HH.. (2008). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. Routledge.[6] EEttzzkkoowwiittzz,, HH..,, LLeeyyddeessddoorrffff,, LL.. (1998). The end less transition: a Triple helix of university industry

  government relations. Minerva 36, 203-208[7] FFiilliipp,, FF..GG.. (2004). Experiena scandinav n construirea societii bazate pe cunoatere. ACADEMICA nr.45, An

  XVI (182), 68-69.[8] FFrreeeemmaann,, CC.. (1997). The diversity of national research systems. In: Science of Tomorrows Europe (R. Barre et

  al. Coord.), Economica International, Paris, 5-32.[9] FFuunnttoowwiicczz,, SS..,, RRaavveettzz,, JJ.. (1993). Science for the post-normal age. Futures, 25, 735-755.

  [10] GGiibbbboonnss,, MM..,, LLiimmooggeess,, GG..,, NNoowwoottnnyy,, HH..,, SScchhwwaattzzmmaannnn,, SS..,, SSccoott,, PP..,, TTrrooww,, MM.. (2006), 10th

  ed., The new Productionof Knowledge, The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies.. SAGE, London.

  [11] HHeesssseellss,, LL.. KK..,, vvaann LLeennttee,, HH.. (2008). Re-thinking new knowledge production: A literature review and a researchagenda. Research Policy, 37, 740-760.

  [12] LLeeiigghh,, JJ.. (2008). Taxonomy of Triple He4lix Innovation. The National Institute for Triple Helix Innovation, Univ.of Hawaii, Honolulu.

  [13] LLeeyyddeessddoorrffff,, LL..,, EEttzzkkoowwiittzz,, HH.. (1998). The Triple Helix model for innovation studies. Science & Public Policy,25(3), 195-2003.

  [14] LLeeyyddeessddoorrffff,, LL..,, EEttzzkkoowwiittzz,, HH.. (2003). Can the public be considered as a fourth helix in university industry government relations? Science & Public Policy, 30(1), 55-61.

  [15] LLeeyyddeessddoorrffff,, LL..,, MMeeyyeerr,, MM.. (2006). Triple Helix indicators of knowledge based innovation systems:introduction to the special issue. Research Policy, 35(10), 1441-1449.

  [16] MMiirroonn,, DD.. (2008). Linking the double helix of learning and work to the tripe helix of university industry government in the Europe of knowledge. Management & Marketing, 3(4), 3-20.

  [17] NNoowwoottnnyy,, HH..,, SSccootttt,, PP..,, GGiibbbboonnss,, MM.. (2001). Re-thinking Science: knowledge and the Public in the Age ofUncertainty. Polity Press, Cambridge.

  [18] OOEECCDD (2009). AA FFoorrwwaarrdd llooookkiinngg RReessppoonnssee ttoo tthhee CCrriissiiss.. FFoosstteerriinngg aann IInnnnoovvaattiioonn lleedd ssuussttaaiinnaabbllee rreeccoovveerryy.D STT/IND/STP/ CCP.

  [19] PPaaggeellss FFiicckk GG.. (2009). Fight the Crisis with Research and Innovation? VINNOVA Analysis VA 2009 14,VINNOVA, Stockholm.

  [20] SSllaauugghhtteerr,, SS..,, LLeesslliiee,, LL..LL.. (1997). Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University.The John Hopkins University Press, Baltimore.

  [21] SSmmiittss,, RR..,, KKuuhhllmmaann,, SS.. (2004). The rise of systemic instruments in innovation Policy, International J. ofForesight and Innovation Policy, 1, 4-32.

  [22] SSttaannccuu,, AA..,, ZZaahhaarriiaa RR..MM..,, DDrrggooii,, CC.. (2008), The triple helix of Romanian academic research: a comparativeanalysis of economic and medicine field. In: Proc. Intl. Scie. Conf. European Integration New challanges forthe Romanian Economy, 4th edition (A. Dodescu, coord.). 30-31 mai, Oradea.

  [23] SSttookkeess,, DD..EE.. (1997). Pasteur Quadrant: Basic Science and Tchnological Innovation. Brooking Institution Press.[24] VViiaallii,, RR..,, GGhhiigglliioonnee,, BB.. (2008). The Triple Helix Model: a Tool for the Study of European Regional Socio Economic

  Systems, Fondazione Rosseli.

 • 2200 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  nn aacceesstt aarrttiiccooll ppiiaaaa eessttee iinntteerrpprreettaatt ccaa uunn mmeeddiiuu nn ccaarree aauulloocc ttrraannzzaacciiiillee ddiiffeerriitteelloorr bbuunnuurrii pprriivvaattee,, iiaarr ccuunnoottiinneelleettiiiinniiffiiccee ii tteehhnnoollooggiiccee ssuunntt iinntteerrpprreettaattee ccaa bbuunnuurrii ppuubblliicceeddaattoorriitt ccaarraacctteerriissttiicciilloorr lloorr iinnttrriinnsseeccii ((pprriinn ccoonnssuumm,, eellee nnuu sseeeeppuuiizzeeaatt ii llaa aacceessttee bbuunnuurrii ppooaattee aavveeaa aacccceess uunn nnuummrrnneelliimmiittaatt ddee uuttiilliizzaattoorrii)).. nnttrree cceellee ddoouu ccaatteeggoorriiii eeccoonnoommiiccee((ppiiaaaa ii bbuunnuurriillee ppuubblliiccee)) aappaarr iinnccoommppaattiibbiilliittii,, ttrraadduussee pprriinniimmppoossiibbiilliittaatteeaa pprroodduuccttoorruulluuii ddee ccuunnoottiinnee ss--ii rreeccuuppee--rreezzee iinnvveessttiinniiiillee.. SSiisstteemmuull ppuubblliicc ddee bbrreevveettaarree ii ddee ffiinnaann--aarree,, pprreeccuumm ii ppssttrraarreeaa uunneeii ccoottee cctt mmaaii rriiddiiccaattee ddee ccuunnoo--ttiinnee ttaacciittee nn rraappoorrtt ccuu cceellee ccooddiiffiiccaattee aauu mmeenniirreeaa ddee aa ssoolluu--iioonnaa iinnccoommppaattiibbiilliittiillee,, nnss nn ddeettrriimmeennttuull iinntteerreessuulluuiiiimmeeddiiaatt aall ppuubblliiccuulluuii ddee aa aavveeaa aacccceess ddiirreecctt ii ggrraattiiss llaa ttooaatteeccaatteeggoorriiiillee ddee ccuunnoottiinnee..

  CCuuvviinnttee cchheeiiee:: bunuri private, bunuri publice, cunotine tiinificei tehnologie, cunotine codificate, cunotine tacite, proprietateintelectual, brevete de invenie, avans tehnologic.

  KKnnoowwlleeddggee MMaarrkkeettFFaaiilluurreess aanndd SSoolluuttiioonnss

  AAbbssttrraacctt:: In this paper the market is interpreted as an environmentin which transations of different private goods are made and thescientific and technological knowledge is interpreted as publicgoods because of their intrinsic characteristics (by consumtion theyare not exhausted and an unlimited number of consumers mayhave access to these kind of goods). Between these two economiccategories (market and public goods), incompatibilities appearsuch as impossibility of the knowledge producers to recover theinvestments. The patent and the public finance systems as well asthe keeping a higher share of the tacit knowledge against thecodified one could solve incompatibilities but against the imediatpublic interest to have direct and free access to the all categoriesof knowledge.

  KKeeyywwoorrddss:: pprivate goods, public goods, scientific and technologicalknowledge, tacit knowledge, intellectual property, patent,technological advance.

  IInnttrroodduucceerree

  O analiz aprofundat a coninutului economic al cunotinelor i astructurii acestora, aa cum vom vedea mai jos, demonstreaz falsitatea

  PPiiaaaa ccuunnoottiinneelloorrNNeeaajjuunnssuurrii ii ssoolluuiiii

  AAuurreell IIAANNCCUU**

  *Acad. AAuurreell IIaannccuu estedoctor n economie,cercettor tiinific gr. I laInstitutul Naional deCercetri EconomiceConstantin C. Kiriescu.iancua1@yahoo.com

 • 2211RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  supoziiilor din modelele neoclasice, falsitatedetermina t, n principal, de particularitileacestei categorii de bunuri, ceea ce, n mod im -plicit, explic att eecul pieei concureniale nacest domeniu, ct i obstacolele care stau n caleadezvoltrii produciei de cunotine i folosirii lorn procesul de inovare. n acelai timp, studiulprivind natura economic a cunotinelor i modulde funcionare a pieelor cunoaterii are oimportan vi tal i pentru aplicarea unor politicii decizii economice corecte care s nlture nea-junsurile acestor piee i s stimuleze activitilede CD&I pentru a spori con tribuia acestora lacreterea competitivi tii firmelor.

  Fa de problematica vast nfiat maisus, n acest articol ne propunem s ne con-centrm atenia asupra urmtoarelor as pecteimportante: interpretarea cunotinelor din pers -pectiva relaiilor de pia concureniale; inter-nalizarea activitilor de producere a cuno-tinelor; drepturile de proprietate intelectual camijloc de nlturare a neajunsurilor pieei i destimulare a pro duciei de cunotine; metodealternative de excludere a firmelor rivale ievaluarea unor efecte.

  IInntteerrpprreettaarreeaa ccuunnoottiinneelloorr ddiinn ppeerrss--ppeeccttiivvaa rreellaaiiiilloorr ddee ppiiaa ccoonnccuurreenniiaallee

  Dup cum se tie, existena i funcio nareapieelor concureniale sunt legate de existenabunurilor private care se tran zacioneaz liber peaceste piee, pe baza cererii i ofertei. ntrebareaeste dac bunurile formate din cunotine pot fitranzacionate pe piaa liber.

  La aceast ntrebare s-au conturat doucategorii de rspunsuri: una, dat de interpretareanedifereniat (reducionis t) a cunotinelor tra-tate ca informaie i alta, dat de interpretareaanalitic, difereniat a cunotinelor tratate cabunuri speciale.

  IInntteerrpprreettaarreeaa nneeddiiffeerreenniiaatt

  De regul, caracterul public sau caracterulprivat al unui bun nu se defi nete prin nsisimpla declarare a tipului de proprietate ori prinsimpla recunoate re de ctre autoritatea public atipului de proprietate, fr a avea la baz anumitecriterii. Fr asemenea criterii, aceasta ar nsemnanu numai o tautologie, ci i un act pur subiectiv.Clasificarea bunurilor n una dintre cele dou cate-gorii public sau privat este legat, n principal,de ca racteristicile intrinseci ale bunurilor res -pective1. Aceste caracteristici se refer la urm-toarele dou trsturi sau criterii fundamentale nceea ce privete posibilitatea de utilizare a lor de

  ctre unul sau mai muli consumatori: ex cludereai rivalitatea, respectiv antoni mele lor non-excluderea i nonrivalita tea.

  Prin esena lor, cunotinele au un caracterpublic ntruct de la utilizarea lor nu poate fiexclus nimeni sau nu exist rivalitate n consum.Toi utilizatorii au acces la cunotine ntruct, prinutilizare, ele nu se epuizeaz. n principiu, la teorii,formule, algoritmi de calcul, idei, creaii literare iartistice, melodii, proiecte, modele de produse etc.are acces un nu mr nelimitat de utilizatori, fr caaceste bunuri s se epuizeze, ceea ce nu este ca zulcu alte categorii de bunuri, cum sunt pinea, lotu-rile de pmnt, automobilele .a., la care nu potavea acces mai muli utilizatori, datorit faptuluic bunurile respective ori se epuizeaz princonsum, ori au o limit fizic de accesibilitate,ceea ce atrage dup sine excluderea utilizatorilorsuplimentari i rivalitatea n utili zare. Tocmai deaceea, prima categorie de bunuri, reprezentndcunotinele, are un caracter public, spre deosebirede cea de-a doua categorie de bunuri, care are uncaracter privat, cu toate consecinele ce decurg deaici pe planul produciei i al transferului (apro-prierii i nstrinrii) bunurilor i distribuieiveniturilor.

  Evident, n cazul nonexcluderii i nonrivali-tii n utilizare, productorii de cunotine nunumai c nu sunt stimulai, dar nu-i pot recuperanici cheltuielile de pro ducie i de investiii dintransferul cuno tinelor sub form de bunuripublice.

  Pentru a stimula dezvoltarea produci ei decunotine i contribuia acesteia la cretereaeconomic i a competitivitii, trebuie aplicateanumite politici, pe de o parte, de atenuare acaracterului public (mai ales prin finanareapublic a produciei de cunotine), iar pe de altparte, de simulare, cel puin parial, a caracte ruluiprivat al acestei categorii de bunuri, mai ales prinreglementri i msuri care s confere exclusi-vitatea folosirii cunotinelor de ctre nii crea-torii acestora, pentru ca efortul lor s fie remu-nerat la un nivel asemntor cu valoarea social acunotinelor produse. Tocmai n acest scop adevenit tradiional aplica rea politicii de finanareguvernamental (public) a cercetrii i de crearea siste mului de brevetare, pentru a compensacaracterul public al cunotin elor finannd creaiaacestora, i pentru a reduce caracterul public, avnddreptul de transfer al proprietii asupra cunotine -lor produse (European Commission, 2000, p. 21).

  Aceast abordare se bazeaz pe o viziunenedifereniat, reducionist, potrivit creia cu-notinele sunt asimilate informaiei, ca i cum

 • 2222 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  acestea s-ar prezenta numai n form codificat,cu diferite posibiliti de nregistrare i stocare, iuor transmisibil diferiilor utilizatori situai lamari distane. Aceast concepie nedifereniat,reduci onist, estompeaz att posibilitatea deanaliz a unei realiti extrem de com plexe idiversificate, ct i cutarea unor soluii i aplicareaunor politici viabile de stimulare a produciei i acirculaiei cunotinelor sub diferitele lor forme i acapabilitii tehnologice la diferite niveluri.

  IInntteerrpprreettaarreeaa aannaalliittiicc,, ddiiffeerreenniiaatt

  A ine seama de natura complex i diver-sificat a cunotinelor nseamn a observa formeleconcrete prin care se manifest cunotinele,precum i posibilitile oferite creatorilor de acontrola propria producie de cunotine i transfe -rul acestora ctre utilizatori. Asemenea formeconcrete se evideniaz prin efec tuarea diferitelorclasificri dup anumite criterii.

  n afar de gruparea clasic cunotinefundamentale2 i cunotine a plicative3, fcutdup criteriile coninu tului i posibilitii deutilizare, cuno tinele mai pot fi clasificate i nfuncie de forma n care ele se prezint sau sunt

  evideniate, i anume: cunotine codificate, cunotine tacite.Acestea sunt produse comune (combi nate)

  ale activitii de CD&I, fiecare avnd ns trsturii roluri specifice.

  ntre cele dou tipuri de cunotine (codifi-cate i tacite) apar anumite dife rene. Acestediferene pot fi evideniate n funcie de urmtoa-rele trei situaii dis tincte: de comunicare sautransfer, de generare i acumulare, de agregare ia propiere.

  n fig. 1 evideniem caracteristicile celor doutipuri de cunotine, n funcie de cele 3 situaii.

  Cunotinele codificate coexist cu celetacite, ambele fiind generate simul tan de acti-vitile CD&I, de cele produc tive i de interac-iunea dinamic i com binarea acestor dou tipuride cunotine (Lam, 1998). Pe msura avansrii ncercetarea domeniului i n aplicaiile practice,apar noi cunotine tacite, iar unele dintre acestea,ajunse la maturitate, trec n categoria cuno-tinelor codificate. Cercettorii genereaz i acu-muleaz cunotine tacite, care sunt folositoare n

  aa.. SSiittuuaaiiaa ddee ccoommuunniiccaarree ssaauu ttrraannssffeerrCCuunnoottiinnee ccooddiiffiiccaattee CCuunnoottiinnee ttaacciittee

  Apar n forme explicite, conform unor reguli convenite.Ele sunt specificate sau comunicate verbal (dup unvocabular i reguli gramaticale convenite) ori n formesimbolice, cum sunt: documente sau texte scrise,desene sau proiecte, programe de computer. Cuno-tine de acest tip pot fi stocate, nelese, mprite nmod obiectiv i comunicate, fr a se cunoatesubiectul productor sau fr prezena acestuia.

  Se refer la acea clas de cunotine intuitive,nearticulate i care nu pot fi uor codificate itransferate sau comunicate. Transferul acestorapresupune prezena productorului (creatorului), deciprin contacte personale (de la instructor la ucenic), icare necesit nelegere i ncredere ntre cele doupri implicate n transfer.

  bb.. SSiittuuaaiiaa ddee ggeenneerraarree ii aaccuummuullaarreeCCuunnoottiinnee ccooddiiffiiccaattee CCuunnoottiinnee ttaacciittee

  Pot fi generate prin deducie logic i obinute prinaa-numitul studiu formal i pot fi stocate n formeobiective, pe suport material.

  Bazndu-se mai mult pe experien i pe aciunipersonale, aceste cunotine pot fi obinute prinexperien practic n anumite contexte specifice.Factorii cei mai critici, care determin generarea iacumularea cunotinelor tacite, sunt reprezentai devarietatea experienei i de angajamentul i implicareaindividului n soluionarea problemelor respective. Elesunt acumulate n memoria i aptitudinile individuluicreator.

  cc.. SSiittuuaaiiaa ddee aaggrreeggaarree ii ddee aapprrooppiieerreeCCuunnoottiinnee ccooddiiffiiccaattee CCuunnoottiinnee ttaacciittee

  Ele pot fi agregate la diferite niveluri (local, regional,naional, mondial), stocate n forme obiective iapropriate fr participarea subiectului cunoaterii(productorului de cunotine).

  Avnd un accentuat caracter personal, contextual idistributiv, ele nu pot fi uor agregate i stocate nforme obiective. Datorit acestor trsturi, ele pot fins apropriate prin aplicaii directe. Implicarea i coo-perarea strns a subiectului cunosctor (produc-torului) asigur folosirea ntregului potenial creativ alacestuia.

  FFiigguurraa 11.. ((aa..,,bb..,,cc..)).. CCaarraacctteerriissttiicciillee cceelloorr ddoouu ttiippuurrii ddee ccuunnoottiinnee..

 • 2233RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  aplicarea cunotinelor codificate exis tente pentrua crea noi cunotine (Haruyama, 2004, p.2).Cunotinele tacite con stituie o componentimportant a rezul tatelor activitii productive i acelei de CD&I. Codificarea are anumite limitenaturale i, de aceea, cunotinele codifi cate re-prezint doar vrful aisbergului, fa de ntregulcorp de cunotine (Lam, 1998, p. 7).

  Cunotinele tacite se manifest la nivelulindividului i la nivelul organiza iei. La nivelul indi-vidului, sunt cele care in de nsuirile intelectualei fizice ale acestuia, de ndemnarea i capaci-tatea sa de creaie tiinific i de inovare. Lanivelul organizaiei, sunt cunotinele colectiveacumulate sau stocate n reguli, procedu ri, prac-tic stabilit i norme dup care se ghideaz com-portamentele, activitile de soluionare a proble-melor i modelul de colaborare sau de interac-iune dintre membrii organizaiei (Lam, 1998, p. 8).Cunotinele colective reprezint mintea i nde-mnarea colectiv a organizaiei, prestigiul i cre-dibilitatea acesteia n ca drul comunitii i nsocietate.

  Proporia n care se gsesc cele dou tipuride cunotine (codificate i tacite) difer mult de lao zon la alta a lumii. De exemplu, aa cumsubliniaz Nonaka i Takuchi (1995), cunotineletacite joac un rol mai important n firmele japo-neze dect n firmele din alte ri dezvoltate dinVest. Dac managementul din Vest prezint onclinaie puternic n favoarea cunotinelor codi-ficate (explicite i for male) i o tendin constantde codifica re i formalizare a cunotinelor, mana -gementul japonez, dimpotriv, favorizea z cuno-tinele tacite i organizeaz fir mele n direcia ncare, n mod deliberat, ia n considerare rolulimportant al cunotinelor tacite (Lam, 1998, p. 2).

  Clasificarea cunotinelor n cele dougrupe i caracterizarea fiecreia dup criteriulposibilitilor de transfer i de accesibilitate a con-sumatorilor la cunotinele existente are rele-van pentru a vedea n ce msur fiecare dintreacestea au caracter public sau privat. Dac n cazulcunotinelor codificate apare evident natura lorde bunuri publi ce, n cazul cunotinelor tacite,trsturile prezentate mai sus ofer argumentepen tru a susine, mai degrab, natura lor debunuri private sau pe cea apropiat de naturabunurilor private. ntr-adevr, cunotinele tacitencorporate n individ i sdite n organizaii suntintim legate de subiectul care le genereaz i pecare le utilizeaz, ceea ce confer acestora (cuno-tinelor tacite) o caracteristic ce le deosebetenet de cunotinele codificate. De aceea, spredeosebire de cunotinele codificate, cele tacite nu

  circul liber, pentru bunul motiv c acestea sl-luiesc, n principal, n capetele, n ndemnarea, ncapabilitatea cercettorilor i a specia litilorangajai n producia i utilizarea acestor cuno-tine. Tocmai asemenea caracteristici fac ca tipulde cunotine tacite s fie mai degrab propriuclasei de bunuri de natur privat, ns cu anumitetrsturi specifice. De exemplu, cu toate c tipulde cunotine tacite este caracterizat prin gradridicat de rivalitate i de exclu dere, totui, la acesttip de cunotine pot ajunge i alte persoane(inovatori, specia liti, antreprenori), fr a ledegrada sau mpuina prin utilizare, ns numai nmod excepional, prin nvare i prin voinadeintorului de cunotine. Doar n acest senscunotinele tacite ncorporate n persoanelecreatoare i cunosctoare au un aspect denonrivalitate i nonexcludere i doar atunci cndele sunt difuzate i altor entiti. Procesul dedifuzare a cunotinelor tacite se face prin nvarei prin practic mai ales nuntrul firmei. n afarafirmei, procesul este att de lent, nct firma carea adoptat iniial i a dez voltat cunotinele tacitermne unicul deintor al cunotinelor i teh-nologiei (situaie de monopol), ceea ce i asiguracesteia obinerea unor venituri n exces (de mo-nopol) stimulative. Firete, n ipo teza n carecunotinele tacite sunt com plet difuzate, datoritcodificrii lor, dis pare situaia de monopol afirmei, iar veniturile scad la nivelul impus demecanismul concurenial.

  Prin cunotinele tacite, inventatorii i an-treprenorii dein prghiile necesare pentru acontrola i valorifica mai bine capacitile tehno-logice de care dispun firmele, n scopul recu-perrii cheltuielilor cu CD&I i stimulrii produc-iei de cunotine. Aceste prghii pot fi folosite nupentru valorificarea ntregii capaciti tehnologicei inovative, ci doar a unei pri din aceasta, ianume a celei legate de cunotinele tacite.

  Valorificarea cunotinelor tacite nuntrulorganizaiei se face pentru a mbunti calitateaproduciei i a siste mului de organizare prin ino-varea de pro dus i de proces. Se alege asemeneasolu ie, datorit faptului c tipul de cunotinetacite se difuzeaz prin comunicare di rect, de lapersoan la persoan, sau prin intervenii directeale productorilor de cunotine, pentru susine-rea unor pro grame sau soluionarea unor proble-me specifice ale firmei.

  Pe msur ce cunotinele tacite devincodificate, inventatorii i antreprenorii pierdprghiile de control asupra acestora. Cunotinelecodificate capt statutul de bunuri publice, lacare poate avea acces liber orice utilizator. n

 • 2244 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  principiu, acest acces prezint avantajul c noilecunotine, sub diversele lor forme, pot fi largrspndite n societate, ceea ce contribuie la pro-gre sul acesteia. Astzi, rspndirea cunotin elorcodificate este facilitat de noua tehnologie ainformaiei i comunicaiilor.

  n acelai timp ns, trebuie inut seama caccesul liber la cunotinele codificate produce n-semnate efecte negative, datorit faptului c suntanulate n ntregime posibilitile, att de stimula -re a produciei de cunotine, ct i de re cuperarea cheltuielilor cu CD&I, ceea ce, n fond, nseamnnsi subminarea pro gresului tehnologic i, prinaceasta, sub minarea dezvoltrii economice.

  Pentru a iei din acest cerc vicios, s-au gsitdiverse soluii concretizate n strategii i aciunipolitice la nivelul firmelor i la cel al autoritilorguvernamentale. Ca principale soluii, se disting,la nivelul firmelor, politica de internalizare a acti -vitilor de CD&I i cea de parteneriate, iar lanivelul autoritilor guvernamenta le, msurileprivind garantarea drepturilor de proprietateintelectual.

  IInntteerrnnaalliizzaarreeaa aaccttiivviittiilloorr ddee ggeenneerraarreeaa ccuunnoottiinneelloorr

  Internalizarea activitilor de produce re acunotinelor are ca scop ocolirea relaiilor depia. Motivele generale de ocolire sunt legate fiede costurile de tranzacie prea ridicate, fie deanumite caracteristici ale bunurilor care definesctipul de proprietate al acestora. Dac ne referim labunurile reprezentnd cunotinele, trebuie luaten considerare mai ales caracteristicile celor doucategorii de cunotine: ale celor tacite, greutrans-ferabile, la care se prefer extinderea arieide valorificare a lor n cadrul acele iai firme saugrup de firme; ale celor codificate, care, deirelativ uor transfe rabile, la acestea se prefertotui internalizarea pentru a exclude gratuitateautili zrii i a pstra monopolul, cu condiia ps-trrii secretului asupra inveniei.

  Transferul poate fi privit din douperspective: a utilizatorului de cunotine i a pro-ductorului de cunotine. Privind lucrurile dinpunctul de vedere al utilizatorului, aciunile detransfer se realizeaz pe dou ci princi pale,strns legate ntre ele.

  Prima cale este de a atrage pe scar ct mailarg cunotinele codificate din cele mai diver sesurse, tiind c acestea, n general, sunt bunuripublice, deci, gratuite. Pentru uti lizator, costulbunurilor publice atrase se ncarc doar cucheltuielile de nvare (colarizare, documentare,copiere etc.).

  A doua cale este aceea de a promova activi -tile de documentare, cercetare i dez voltarenecesare, care, pe baza cunotin elor codificateatrase din afar n mod gratuit, s genereze noicunotine utili zabile n practic.

  Dac pentru utilizator obinerea cuno-tinelor din afar, prin nvare, este deosebit deavantajoas, pentru produc torul de cunotineacest proces este one ros, ntruct el (produc-torul) nu-i poate recupera cheltuielile. De aceea,strduina acestuia din urm este de a meninenoile cunotine timp ct mai ndelungat n sta diulde cunotine tacite, pentru a le folosi n aciunileproprii de inovare sau de a le menine secrete.Dei asemenea politic este adoptat la nivelulfirmelor, adeseori sunt fcute rspunztoareguvernele rilor respective, care nu dezvoltsufici ent acele categorii de cercetri capabile sproduc cunotine codificate cu caracter public.Cazul tipic este cel al Japoniei, care d atenieprea mare dezvoltrii (cercetrii) cunotinelortacite cu carac ter aplicativ i nu dezvolt, nmsur suficient, producia de cunotine codifi -cate cu caracter public.

  Cunotinele tacite nu au mobilitate,ntruct ele se gsesc ncorporate n specialiti, nminile i abilitile acestora, i sunt sdite ncapacitatea tehnologic i antreprenorial, pre-cum i n comporta mentul i credibilitatea colec-tiv a firmei. Neavnd caracter public i fiindlipsite de mobilitate, cunotinele tacite pot fi valo -rificate n mod profitabil nu numai n ca drul firmei,ci i n afara acesteia. Valori ficarea n afara firmeiare loc nu prin tranzacie de pia, ci prin n-cheierea unor nelegeri cu alte firme de tipulparteneri atelor pentru relaii durabile. Ca iinternalizarea n cadrul firmei, parteneri atul esteaciunea ce ocolete relaiile de pia. De aceea,adeseori, parteneriatul este asimilat aciunii deinternalizare a activitilor.

  nscrierea marilor cunotine tiinifice itehnologice n relaiile de pia, deci valorificarealor comercial (n afara firmei), presu pune ne-aprat codificarea acestora, ele devenind bunuripublice. n acest caz, este vorba ns de o ofert aunor bunuri valorificate sub valoarea lor socialsau adeseori gratuit. Recurgnd la una dintrecele dou soluii internalizare sau parteneriat se realizea z o unire i, respectiv o relaie directdintre productorul de cunotine i utili zatorul decunotine cu rezultate pozitive pentru produc-torul de cunotine i pentru societate.

 • 2255RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  PPrroopprriieettaatteeaa iinntteelleeccttuuaall ii rroolluullaacceesstteeiiaa

  Internalizarea proceselor de producere i deutilizare a cunotinelor mpiedic rspndireainformaiilor acestor procese. Introducerea pro-teciei drepturilor de proprietate intelectual (DPI)tinde s nlture aceast piedic i, totodat, sasigure stimularea produciei de cunotine (aimaginaiei i a creativitii) i s dezvolte pieelecunoaterii.

  DDeeffiinniirreeaa ddrreeppttuurriilloorr ddee pprroopprriieettaatteeiinntteelleeccttuuaallPrin aplicarea DPI se realizeaz prin cipiul

  excluderii i se nltur principiul nonrivalitii. Caatare, cunotinele se transform din bunuripublice n bunuri private. Mai precis, prin aplicareaDPI, productorul de cunotine persoan fizicsau juridic capt recunoatere juridic acalitii de proprietar privat asupra bunului produsde el (asupra creaiei sale intelectuale) ntreagaperioa d ct acest bun este protejat prin dreptulde autor sau prin brevetul acordat de autoritateapublic la nivel na ional sau internaional.

  Proprietatea intelectual este termenulcare cuprinde ideile, inveniile, tehnologiile, ope-rele de art, muzica, literatura etc., n form intan-gibil, cnd acestea au fost create prima dat i, nform tangi bil, ca produse, cnd acestea audevenit obiecte evaluabile concrete (Idris, 2003,p. 9). Dreptul de proprietate asupra acestor bunurieste cerut de persoane sau grupuri de persoane ieste important din cauz c potenialul de ctigde pe urma acestui drept ofer un stimulentputernic pentru inovare, ncurajeaz investiia nnoi cercetri i creaz oportuniti pentru re -cuperarea investiiilor i a celorlalte cheltuieliefectuate n sfera CD&I (Idris, 2003, Romer, 1990).

  Drepturile de proprietate intelectual au casfer de cuprindere cea mai mare parte din cu-notinele codificate. Dac ne referim, de exemplu,la cunotinele codi ficate tehnice, se apreciaz cnumai bre vetele de invenii conin circa 80% dincunotinele tehnice acumulate ale lumii(European Commission, 2000, p18).

  Drepturile de proprietate intelectual seconcretizeaz n urmtoarele tipuri de documente(instrumente juridice) impor tante: bbrreevveettee ddeeiinnvveenniiii,, ddrreeppttuurrii ddee aauuttoorr ii mmrrccii. Creativitateaintelectual este atestat de brevete i drepturi deautor. Mrcile au doar rolul de a distinge (princuvinte sau semne) i de a identifica sursabunurilor sau a serviciilor4.

  BBrreevveettuull ddee iinnvveenniiee reprezint un drept

  exclusiv acordat la cerere unei per soane fizice saujuridice pentru o invenie (de produs sau deproces). Acesta (brevetul) asigur protecia inven-iei pentru o peri oad limitat (pn la 20 de ani)de la data nregistrrii la oficiile naionale de in-venii i mrci, cu condiia dezvluirii publice aconinutului inveniei. Brevetul obinut d dreptulproprietarului de brevet de a decide cine poatefolosi invenia bre vetat n baza unor termeni con-venii n tre pri (Idris, 2003, p. 1819). Deci, pro -prietarul brevetului poate vinde altei persoanefizice sau juridice dreptul su asupra inveniei,aceasta devenind noul propri etar. ndat ce ter-menul de protecie a in veniei expir, invenia res-pectiv poate fi folosit liber de oricine. Deci, eadevine bun public, la care, n aceast calitate, seaplic pe deplin principiul nonexcluderii i cel alnonrivalitii, aa cum ar fi avut loc, nc de lanceput, dac coninutul noii invenii ar fi fost pedeplin dezvluit public i dac aceast invenie nuar fi fost brevetat.

  DDrreeppttuurriillee ddee aauuttoorr reprezint un set dedrepturi date creatorilor de lucrri literare iartistice, precum i de lucrri de genul: softwarepentru computere, articole i cri publicate norice domeniu, hri, schie i desene tehnice.Creatorii i motenitorii acestora dein drepturileexclusive de a folosi i dispune sau de a permitealtora s foloseasc lu crrile respective n anumiitermeni convenii. n general, lucrrile de creaieprotejate prin drepturile de autor necesit distri-buie i comunicare de mas, pre cum i investiiepentru diseminarea lor. De regul, creatorii(autorii) vnd dreptu rile de autor asupra lucrrilorunor per soane fizice sau juridice care pot pre-lucra, mpacheta, comercializa i distribui lucr -rile respective contra unei pli. Dreptu rile econo-mice au o limit de timp de a folosi i dispune ianume: ct triete autorul, plus 50 de ani (iar nunele ri, 70 de ani) dup moartea acestuia (Idris,2003, p. 19).

  Dreptul de proprietate intelectual a devenitun important mijloc de a obine venituri dinvnzarea cunotinelor. Se apreciaz c n ntreagalume utilizarea drepturilor de proprietate intelec-tual genereaz mai mult de 100 miliarde de USDpe an de venituri numai din vnzarea licenelor debrevet, iar existena n porto foliul firmelor a noilorbrevete de invenii, duce la creterea important avalorii capitalului acestor firme (Idris, 2003, p. 4).

  BBrreevveettuull ddee iinnvveenniiee ccaa iinnssttrruummeenntt jjuurriiddiicc iieeccoonnoommiiccAspectele economice ale proprietii inte-

  lectuale au un caracter complex. Natura i com-

 • 2266 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  plexitatea acestora pot fi vzute mai clar dac vomprivi lucrurile din perspectiva rolului sistemuluide bre vete n creterea performanei economiei ia competitivitii firmelor. Din aceast perspec-tiv, sistemul de brevete este apli cat pe scarlarg pentru:

  1) a promova i dezvolta creativitatea i inven-tivitatea, oferind autorilor acestora drepturi depro prietate exclusive pe o anumit perioad ncare se recupereaz costurile de CD&I;

  2) a promova investiiile pentru comercializareanoilor invenii prin drepturile exclusive ilimitate n timp n exploatarea inveniei icomercia lizarea acestora;

  3) a difuza cunotinele i informaiile prinpublicarea documen telor de brevet nbeneficiul dezvoltrii cercetrii i societii nansamblu (Idris, 2003, p. 37).

  Efectele importante produse de comercia-lizarea i aplicarea inveniilor au determinat uninteres crescnd fa de politica privind proteciadrepturilor de proprietate intelectual. Aceasta adevenit mult mai activ dect n trecut n maimulte direcii, i anume:

  1) ncheierea unor noi nelegeri internaionale lanivel global i euro pean privind protecia DPI;

  2) nfiinarea unor noi organizaii internaionale,ca, de exemplu, cea care coordo neaz i moni-torizeaz felul cum se respect nelegerileprivind protecia drepturilor de proprietateintelectual (Organizaia Mondial a Pro-prietii Intelectuale), cea care re glementeazi acord brevete de in venii la nivel european(Oficiul Euro pean de Brevete);

  3) extinderea proteciei drepturilor de pro prietateintelectual la noi domenii cu tehnic de vrf tehnologia infor maiei i comunicaiilor, software,biotehnologia, telecomunicaiile, produsele far-maceutice, nanotehnologiile etc.

  Principala caracteristic a unora dintre do-meniile menionate este diferena mare dintrecostul producerii sau dezvoltrii unor noi inveniii relativa uurin cu care pot fi copiate acesteinvenii. De aceea, n aceste domenii, drepturile deproprietate intelectual sunt considerate a ficruciale pentru a permite firmelor s recuperezecosturile foarte ridicate de in vestiii n CD&I, maiales dac se are n vedere faptul c n domeniilemai sus pomenite sunt implicate adeseori IMM-uricare, de regul, sunt lipsite de posibiliti financiarepentru a face fa acestor solicitri pe termen lung.

  Este clar faptul c extinderea i ntri reaproteciei DPI nseamn, n aceeai msur, ex-

  tinderea i ntrirea monopo lului firmelor asupranoilor produse i procese pentru a impune saucontrola nivelul preului acestora. Acest fapt vinen conflict cu interesul public de a cobor preurile,de a le menine ct mai joase i de a nvigoraconcurena. Pentru a atenua asemenea conflicte,n politica economic (la nivel naional i la nivelulfirmelor) se pot lua n considerare sau se poaterecurge la concilieri de interese, la alegeri devariante, la compromisuri prin compensri deefecte. Fcnd raiona mente pe termen lung, sepoate constata i accepta situaia potrivit creiacosturile sociale ale monopolului determinat deprotecia DPI sunt compensate de nsui rolulimportant al DPI de a stimula cercetarea iinovarea i de a asigura creterea economic prinposibilitatea pe care o au firmele n asemeneacondiii de a investi excedentul de profit n CD&I.

  MMeettooddee aalltteerrnnaattiivvee ddee eexxcclluuddeerree aa ffiirr--mmeelloorr rriivvaallee ii eevvaalluuaarreeaa uunnoorr eeffeeccttee

  n abordrile clasice se consider csingura metod de excludere a firmelor rivale, destimulare a investiiilor n CD&I i de apropriere aefectelor inovrii o reprezint protecia DPI. nnoile abordri se consider ns c alturi deprotecia DPI mai pot fi luate n considerare i altemetode, aa cum se ntlnesc n realitate. Deexemplu, Romer arat c pstrarea se cretuluiasupra noilor cunotine (inven ii) reprezint ceade-a doua metod prin cipal de excludere(Romer, 1986). La aceste dou metode se maipoate aduga i avansul tehnologic n timp,complexitatea tehnic i serviciile complementare(European Commission, 2000, p. 59).

  n studiul Innovation Policy in a Knowledge-based Economy al Comisiei Europene se subli-niaz faptul c nu ar exista niciun motiv de a ntrii extinde DPI att timp ct exist i alte metode cepot oferi o stimulare adecvat a inovrii (EuropeanCommission, 2000, p. 59), ca de exemplu, folosireasecretului, ca o alternativ a brevetului de in-venie. Ambele metode asigur mono polul firmeiasupra inveniei i a inovrii i, prin aceasta,controlul preului noului produs. Totui, dac sepune n balan i interesul public, nu numai celprivat, se apreciaz c metoda secretului ar puteaconduce la scderea bunstrii generale, ntructar reduce fluxul de idei ntre ino vatori (firme iindivizi), ceea ce ar provoca o scdere a rateigenerale a inovrii n economie.

  Se consider c brevetul de invenieservete i interesul public, ncurajnd firmele sfoloseasc mai degrab brevetele dect pstrareasecretului datorit faptului c, pe de o parte, prin

 • 2277RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  brevete sunt dezvluite in formaii cu privire lainvenie, iar, pe de alt parte, brevetul reprezintun bun in strument de transfer, prin comercia-lizare, a noilor cunotine aplicate. ns nici pentrufirme strategia bazat pe utilizarea bre vetelor deinvenii nu nseamn neaprat success, dac ele(firmele) nu fac eforturi pentru folosirea aa-numitelorpractici complementare, cum sunt marketingul,nvarea, mbuntirile tehnice perma nente,susinerea serviciilor post-vnzare (service).

  Ca alternative la folosirea brevetelor deinvenii, aa cum se afirma mai sus, apar n modfrecvent practica rea metodei secretului i folo-sirea meto dei avansului tehnologic n timp, castrategii ispiti toare din partea multor firme, maiales a celor mari multinaionale, cu preocuparealor de a-i valorifica i cultiva capacitatea compe-titiv.

  Majoritatea firmelor, n activitatea lor deprotejare a DPI i de stimulare a inovrii, combincele trei metode n diferite proporii. Diferenadintre firme i indus trii este dat nu de folosireasau nefolosi rea unora dintre metode, ci maimult de accentul pe care acestea l pun peutiliza rea unora dintre metodele menionate.Din studiile empirice, efectuate sub egidaComisiei Uniunii Europene, rezult date iinformaii surprinztoare cu privire la structura(ponderea) metodelor utilizate efectiv nprotejarea DPI i n stimularea inovrilor. Dintotalul inveniilor breveta bile din aa-numiteleindustrii standardizate, sunt brevetate efectiv nUniunea Eu ropean doar 44% din produsele noi i26% din procesele tehnologice noi, iar n SUA, 52%i respectiv, 44%. Pot fi date multe explicaii nlegtur cu rata sczut a brevetrii in veniilor.Printre acestea, ns, dou sunt cele maiimportante:

  1) cerina general de a dezvlui informaiileprivitoare la coninutul inveniei ntr-un mediueconomico-social cu deficit de credibili tate,deoarece legislaia privind DPI nu este pedeplin respectat de toi partenerii iar justiiacontinu s funcioneze de fectuos;

  2) costurile prea ridicate cu nre gistrarea i cumeninerea n vigoare a brevetelor de invenii,mai ales pentru cele cu valabilitate n mai multeri.

  Fa de ponderea sczut a brevetelor deinvenii n totalul inveniilor brevetabile, nunseamn c restul inveniilor rmn neprotejate.Tocmai artam mai sus c n afar de brevetare, nlume se practic i alte metode de protejare a in -veniei i de apropriere a beneficiilor din activi-

  tatea de inovare. Diferite studii arat c, ncepnddin ultimele decenii ale se colului trecut, breve-tarea a devenit mai puin important dect altemetode de protejare i de apropriere. De exemplu,dac brevetarea este trecut cu valoarea 1 caimportan n veniturile rezultate din inovarea deprodus, celelalte dou metode secretul i avan-sul tehnologic n timp nregistrea z valori maimari dect cea privind bre vetarea ca mijloc decreare sau conserva re a avantajului competitiv.

  Din tabelul 1 rezult c cele dou metode secretul i avansul tehnologic n timp depescbrevetul ca importan valoric relativ n toateariile geografice, cu excepia Japoniei. Sursa citatn tabel arat c aproxi mativ aceeai situaiedifereniat fa de brevet se prezint i la inveniade proces.

  Tabelul 1.Comparaia ntre metodele alternative de

  protecie brevetul, secretul i avansul n timp privind venitul obinut din invenia de produs(brevetul luat ca reper, cu valoarea 1)

  Brevetarea are ca principal scop protejareainveniei de procesul de copiere de ctre firmeleconcurente. De aici s-ar putea deduce c toateinveniile brevetate ar fi ferite complet de opera-iile de copie re iar inveniile nebrevetate ar ficomplet expuse acestui proces. n realitate, aacum am artat mai sus, chiar i inveniile nebre-vetate au un anumit grad de protec ie la nivelulfirmei prin aplicarea celor dou metode alter-native. Din pcate, nici n cazul brevetului i nici ncel al alternativelor, protecia nu este total i, caatare, imitarea are loc cu un anumit de calaj detimp ceva mai mare n cazul inveniilor brevetatei mai redus n cazul inveniilor nebrevetate. ntabelul 2 se red numrul mediu de luni n care sere alizeaz imitaia inveniilor la cele mai semni-ficative produse i procese n Japonia i SUA.

  Timpul de realizare a imitrii inveni ilorbrevetate la produse este cu 30% mai mare fa decele nebrevetate, att n Ja ponia ct i n SUA.

  Brevetarea este conceput i nfptuit nunumai pentru a preveni imitarea noilor invenii saupentru ntrzierea timp ct mai ndelungat a

  BBrreevveettuull SSeeccrreettuull AAvvaannssuull nn ttiimmpp

  EEuurrooppaa 1,00 1,52 2,01EEllvveeiiaa 1,00 1,05 1,64AAuussttrraalliiaa 1,00 1,62 2,36

  SSUUAA 1,00 1,44 1,45JJaappoonniiaa 1,00 0,68 1,08

  Sursa: European Commission, 2000, p.61.

 • 2288 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  acestui proces, pentru a da posibilitatea inventa-torului de a obine n exclusivitate beneficiilecuvenite ca stimulente pentru eforturile salecreative. Interesul inventatorilor este i acela de abloca crearea de invenii a altor poteniali inventa-tori competitori din domeniu. n felul acestainventatorul, care nregistrea z primul invenia,evit riscul de a fi ac ionat n justiie de ctre aliinventatori pentru violarea drepturilor de pro-prietate intelectual i, totodat, el deine putereade a impune condiii n negocierile privind tran-zaciile pentru transferul sau utilizarea licenelorde brevet, pentru co operare i ncheierea dealiane ori parte neriate tehnologice.

  Tabelul 2.Numrul mediu de luni n care se realizeaz

  imitarea inveniilor brevetate i nebrevetate

  CCoonncclluuzziiii

  Sunt nc multe probleme spinoase nlegtur cu stimularea produciei de cunotine pentreaga filier, inclusiv pe cea privind distribuiacunotinelor. Dup cum s-a artat, din cauzaneajunsu rilor pieei, productorii i distribuitoriinoilor cunotine gsesc soluii fie n afara pieei,fie n cadrul acesteia. n ca zul soluiei din afarapieei, se face apel la diferite instrumente pentruremedierea neajunsurilor. n acest studiu, aa cumam precizat i n introducere, ne-am ocupat dediferite ci i mijloace, insistnd mai mult asuprainstrumentului juridic reprezentat de drepturilede proprietate intelectual, cu aspectele salepozitive i negative. Un alt mijloc important fo-losit pentru remedierea neajunsurilor pieelorcunoaterii, l reprezint instrumentul financiar,acesta fiind considerat cel puin tot att deimportant ca i cel juridic.RRI

  Sursa: European Commission, 2000, p.65.

  JJaappoonniiaa SSUUAA

  brevetate nebrevetate brevetate nebrevetate

  PPrroodduussee 31 24 44 34

  PPrroocceessee 41 24 50 41

  1La acest criteriu se mai ataeaz imperfeci unile sau neajunsurile mecanis melor pieei i interesele sociale (individu ale ide grup). Aceti factori sunt analizai pe larg n A. Iancu, Bazele teoriei politicii economice, Ed. All & Beck, Bucureti, 1998,p. 230254.

  2Cunotine cu caracter general sau funda mental cuprinznd ipoteze, verificri de ipoteze, teorii, metodologii, descrieri ale unorprocese (fizice, chimice, biologice, informaionale, sociale, economice etc.) prin modele, formule, schie, desene con cretizaten articole, cri, tratate, atlase. Acest gen de cunotine contribuie la creterea orizontului cunoaterii, a nelegeriifenomenelor i proceselor, ofer instrumente de analiz, dezvolt funda mentele cercetrilor aplicative, creeaz bazeletiinifice i metodologice, preg tete terenul pentru cercetrile aplicative i pentru realizarea unor invenii majore.

  3Cunotine cu caracter aplicativ se refer la generarea, asimilarea i valorificarea CD&I n sfera economic i social i cu prinderezultatele activitilor desfurate n cadrul cercetrii aplicative, dezvoltrii tehnologice i inovrii i are ca scop reali zareade noi produse, tehnologii, sisteme de organizare i servicii, sau/i perfecio narea celor existente. Aceast categorie decunotine este apropiat sau n strns legtur cu producia i piaa i concreti zat n proiecte, planuri, scheme, docu -mentaii, desene, modele i invenii de noi produse, procese i servicii.

  4Marca asigur protecia proprietarului su, prin prevenirea confuziei asupra surselor de provenien a bunurilor i serviciilor nconexiune cu distribuia acestora. Transfe rul dreptului de folosire a mrcilor se face n baza vnzrilor unor licene.

  BBiibblliiooggrraaffiiee

  [1] European Commission (2000) Innovation Policy in a Knowledge-based Economy, Entreprise Directorate General, EUR 17023, June.

  [2] HHaarruuyyaammaa TTeettssuuggeenn (2004) Competitive Inno vation when Codified and Tacit Knowledge are Joint Products, e-mail: tetsu_yes@yahoo.co.uk.

  [3] IIaannccuu AAuurreell (2003) Bazele teoriei politicii economice, Bucureti, All-Beck, 1998.[4] IIddrriiss KKaammiill, Intelectual Property. A Power Tool for Economic Growth, World Intelectual Property Organiza tion.[5] LLaamm AAlliiccee ((1998) Tacit Knowledge, Organ isa tional Learning and Innovation: A So cietal Perspective, DRUID,

  Working Paper, No. 22.[6] NNeellssoonn RRiicchhaarrdd (1993) National Innovation Systems: A Comparative Analysis, New York, Oxford University

  Press.[7] NNoonnaakkaa IIkkuujjuurroo,, TTaakkuucchhii HH.. (1995) The Knowledge Creation Company, New York, Oxford University Press.[8] RRoommeerr PPaauull MM.. (1990) Endogenous Techno logical Change, Journal of Political Economy, no.98.[9] RRoommeerr PPaauull MM.. (1986) Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Politi cal Economy, no. 94,

  Octombrie.[10] SSooeettee LLuucc,, BB..JJ.. tteerr WWeeeell (1999) Innovation, Knowledge Creation and Technology Policy in Europe, MERIT,

  Maastricht University.

 • 2299RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  nn lluuccrraarree ssee eennuunn ffaaccttoorriiii ddee ccaarree aarr ttrreebbuuii ss ssee iinn sseeaammaann aannaalliizzaarreeaa ssttrriiii ccuurreennttee aa uunneeii oorrggaanniizzaaiiii ppeennttrruu aa sseesscchhiimmbbaa mmooddeelluull eexxiisstteenntt ddee ddeessffuurraarree aa uunneeii aaffaacceerrii ii aassttaabbiillii ccii ddee pprroommoovvaarree aa uunnoorr iinnoovvrrii ssttrraatteeggiiccee pprriinn ddeezzvvooll--ttaarreeaa ddee pprrooggrraammee ddee iinnoovvaarree.. LLuuccrraarreeaa ssee nncchheeiiee pprriinn pprree--zzeennttaarreeaa aa cceeeeaa ccee eessttee nneecceessaarr ppeennttrruu iimmpplleemmeennttaarreeaa uunneeiissttrraatteeggiiii ddee iinnoovvaarree,, aa rreellaaiieeii ccaarree aarr ttrreebbuuii ss eexxiissttee nnttrreeddeezzvvoollttaarreeaa ddee pprrooggrraammee ddee iinnoovvaarree ii ppoolliittiiccaa gguuvveerrnnaa--mmeennttaall..

  CCuuvviinnttee cchheeiiee:: programe inovare, protecia proprietii industriale,strategia naional a cercetrii, dezvoltrii i inovrii.

  TThhee IInniittiiaattiioonn aanndd DDeevveellooppmmeenntt ooff tthhee IInnnnoovvaattiioonn PPrroocceessss

  AAbbssttrraacctt:: In this paper there are enounced the utilized factors in thecurrent analyze of the economic state of an organization forchanging the existing model of development of a business and forestablishing the ways for promotion of the strategic innovationsthrough the development of the innovation programs. The paper isfinished with the presentation of what it is necessary forimplementation of an innovation strategy, of the relation betweenthe development of the innovation programs and the governmentalpolitics.

  KKeeyywwoorrddss:: innovation programs, protection of the industrialproperty, national strategy of the research, development andinnovation.

  IInnttrroodduucceerree

  n ultimii ani, procesul inovrii a devenit unul dintre cele maiimportante procese de dezvoltare. Acum este larg recunoscut faptul crealizarea att a unei competitiviti de frunte, ct i a altor obiectivesocial economice, este dependent de desfurarea cu succes a proce-sului inovrii. Un alt aspect larg recunoscut este faptul c iniiativele de ainova nu se ntemeiaz numai pe rezultatele obinute n cercetare-dezvoltare, ci i pe transfer de tehnologie din alt ar, sub diverse forme(import licen, know-how, utilaje, constituirea de societi mixte, desocieti internaionale, cooperare internaional n cercetare, mobilitatecercettori, transfer gratuit etc.). Procesul de inovare este cheia dezvol-trii continue i a prosperitii unei companii, n noua economie acunoaterii i constituie numai o oportunitate posibil de aplicare a unui

  IInniiiieerreeaa ii ddeezzvvoollttaarreeaa pprroocceessuulluuii ddee iinnoovvaarree

  tteeffaann IIAANNCCUU**

  **tteeffaann IIaannccuu este profesoruniversitar doctor inginer,membru titular alAcademiei Oamenilor detiin din Romnia,consilier de proprietateindustrial, secretartiinific al seciei ,,tiina itehnologia informaiei aAcademiei Romne,secretar tiinific al,,Comitetului Romn pentruIstoria i Filosofia tiinei iTehnicii al AcademieiRomne. Domenii de expertiz:control electronic procese,mecatronic, proprietateindustrial, managementulinovrii, politica tiinei.stiancu@acad.ro.

 • 3300 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  rezultat al procesului de cercetare-dezvoltare. Programele de inovare se pot constitui sub

  diferite forme, urmrindu-se dezvoltarea acelorpri ale sistemului de inovare care pot avea ovarietate de obiective care s pun n valoare omultitudine de metode i instrumente.

  Inovarea este un proces imperativ pentruorice firm care dorete s progreseze. n actualulmediu economic, care evolueaz extrem de rapid,nicio firm care urmrete s aib succes nu-ipoate permite s nu inoveze. Un studiu efectuat n1995 de ctre un comitet de conducere corporatistdin SUA (http://www.executiveboard.com/EXBD/)asupra evoluiei a 50 de companii, n perioada1955-1995, a evideniat faptul c printre cauzelecare au blocat dezvoltarea continu a unora dintreacestea dei dispuneau de resurse masive,precum i de acces la consultan de specialitatei nalt tehnologie a fost i aceea c nu auneles rolul procesului de inovare.

  Dezvoltarea unei culturi a inovrii nudepinde numai de existena unor ntreprinztoriinovatori. Companiile inovatoare, pentru a puteas dezvolte programe de inovare de succes,trebuie ca, n mediul economic n care evolueaz,s se fac simit o cerin de inovare, s existe opia a noilor bunuri i servicii inovative. Deasemenea, este necesar ca oamenii politici sdevin perfect contieni de problematica inovriii de faptul c este necesar aportul lor n dezvol-tarea unei culturi a inovrii care s stimuleze attcompaniile productoare inovatoare, ct i consu-matorii i utilizatorii noilor bunuri i servicii.

  n susinerea modelului liniar de evoluie arelaiei cercetare-inovare a nceput s se formezeo nelegere mult mai complex a procesuluiinovrii prin conceperea de politici de inovare. nlocul unui flux continuu de cunotine de-a lungulunor etape succesive, de la tiin la comer-cializare, inovarea a nceput s fie considerat carezultatul mai multor bucle de rspuns retroactivdin diferite etape de cercetare-dezvoltare. Unuldintre scopurile politicii de inovare ar fi s asigurecomunicarea ntre aceste etape de cercetare idiverse puncte de aplicare tehnologic. Politicainovrii nu apeleaz numai la rezultatele activitiide cercetare, ci apeleaz i la comercializareaactivelor intangibile, la transferul tehnologic, laadaptarea soluiilor tehnologice la condiiile con-crete existente pentru a fi implementate ntr-unmediu economic dat. n concluzie, orice programde inovare implic o varietate de aciuni i pune nfunciune o larg gam de mecanisme i instru-mente, care nu pot constitui numai rezultatulactivitii de cercetare-dezvoltare. Politica ino-

  vrii, n principal, ar putea s se bazeze numai perezultatele programelor de cercetare-dezvoltare,comandate de unitile productoare, pe bazalurii n considerare att a preferinelor ultimilorutilizatori, ct i a aciunilor tehnico-economice,necesare aplicrii tehnologice a acestor rezultate(http://www.proinno-europe.eu/).

  AAnnaalliizzaarreeaa ssttrriiii ccuurreennttee aa uunneeii oorr--ggaanniizzaaiiii ppeennttrruu ssttaabbiilliirreeaa uunneeii ssttrraatteeggiiiiddee iinnoovvaarree

  n analizarea strii curente a unei organi-zaii i stabilirea unei strategii de inovare, instru-mentele utilizate n mod frecvent sunt: analizareaperiodic a tehnologiilor utilizate i a platformelortehnologice existente, managementul cercetrii idezvoltrii, precum i calitatea angajailor. Oriceproces de inovare este un proces dificil i, deaceea, utilizarea numai a instrumentelor amintitepoate s nu asigure succesul, chiar dac a fostelaborat o politic inovatoare eficient. n lite-ratur (Oetinger B., 2004) se consider c estefoarte dificil s se promoveze inovarea n organi-zaii economice, n principal, din urmtoareleconsiderente:

  Unul dintre obstacolele principale n calea des-furrii cu succes a unei inovri este nece-sitatea renunrii la vechea gndire. Dac nperioada anterioar s-au obinut succese, semenine tendina forat de a continua cuvechile procedee. Un succes deosebit obinutanterior creeaz un sentiment puternic de acontinua tot aa. O metod i un produsncercate i testate pe pia cu succes sunt ncfoarte bune pentru consumatori. Nimic nu seopune att de puternic dezvoltrii de noiproduse ca propriul succes anterior.

  n mod particular, n companiile de high-tech,inovrile majore se dezvolt dac sunt i noiconsumatori. Este mult mai simplu s se vndnoi produse unor noi consumatori, care nucunosc nimic despre produsele mai vechi.Istoria dezvoltrii vnzrilor la orice companiencepe cu noii cumprtori nu cu cei cunoscuianterior. Multe companii de succes nu suntcreatoarele noilor lor produse, ele fiind createde companii tere. De exemplu, calculatorulpersonal nu a fost creat de IBM, ci de firmaApple. Un student finlandez a creat Linux.Telefoanele mobile integrate cu camer foto nuau fost create de liderul de pia Nokia, ci de ocompanie mixt Sony i Ericson. (http://www.emeraldinsight. com/info/journals/sl/sl .html)

 • 3311RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  Noii venii ntr-un domeniu nu au nimic depierdut i nu trebuie s respecte reguli de pia. nconsecin, pentru a fi inovatoare, firmele care aucunoscut succesul pe pia trebuie s stea ladistan de fotii lor clieni i s caute nie de piacu noi clieni.

  DDeezzvvoollttaarreeaa uunnuuii nnoouu mmooddeell ddeeddeessffuurraarree aa uunneeii aaffaacceerrii

  Din literatur (Wood C.Robert, 2007) rezultc exist dou coli cu opinii distincte att asupramodului n care ar trebui dezvoltat un nou modelde desfurare a unei afaceri, ct i asupra celeimai eficiente ci de a lansa pe pia o importantinovare. Una dintre coli consider c echipamanagerial a companiei trebuie s dezvolte oviziune i un plan, care s enune, foarte clar,etapele prin care se realizeaz obiectivul inovriii apoi s definitiveze un program concret cusarcini, resurse i termene pentru a transformaviziunea n realitate. Cea de a doua coal nelege,n mod intuitiv, c o inovare strategic este cevadeosebit, care s-ar putea realiza cu succes numaidac nu este preplanificat detaliat. Conformprerilor acestei coli, managerului ef i-ar reveniresponsabilitatea de a adapta continuu att obiec-tivele inovrii, ct i procedeele utilizate, pe msurce procesul inovrii evolueaz.

  Pentru a se schimba un model existent dedesfurare a unei afaceri, este necesar ca:

  toi cei care poart convorbiri cu noii consu-matori s aib capacitatea de a sesiza oricesemnal real, care poate fi dat de ctre consu-matori, n loc s raporteze c au recepionatceea ce voiau ei s aud;

  s se dispun, n cadrul colectivului de munc,de o echip capabil s sesizeze oportunitileaprute pe pia, iar managerii, n baza ncre-derii n echip, s aib curajul de a pune nvaloare aceste oportuniti;

  s se ncadreze unitile subordonate organiza-iei cu manageri tineri, experimentai i talen-tai, care s stimuleze cercettorii s gn-deasc, sub influena noilor lideri, ntr-un altmod;

  s se organizeze o mai bun diseminare acunotinelor n rndul membrilor echipei.

  Din prezentarea n literatur a mai multorexperimentri referitoare la cile de promovare aunor inovri strategice (http://www.emeraldinsight.com/info/journals/sl/sl.html) rezult c cele maimulte succese s-au obinut dac, n loc s se

  elaboreze un plan strategic detaliat, care s indicecum va trebui s lucreze compania inovatoare, s-anceput cu declararea ntr-un mod emoional,mobilizator, a obiectivului urmrit prin inovare i cudefinirea primilor pai n scopul atingerii obiecti-vului enunat. Prin urmrirea atent a modului dedesfurare a procesului inovrii i cu implicareaafectiv a ntregului colectiv n realizarea obiecti-vului, toi au avut de nvat, intervenind prompt,ierarhic, n scopul realizrii obiectivului enunat. nliteratur se evideniaz faptul c pentru a crea oputernic mobilizare a ntregului colectiv la reali-zarea obiectivului trebuie ca ntregul colectiv sneleag foarte bine acest obiectiv i s se impliceemoional n atingerea acestuia.

  Procesul prin care companiile inovatoarenva s creeze i s implementeze noile strategiicare asambleaz noi procedee i metode de lucru,care modific n mod semnificativ procedurilestandard, trebuie s includ urmtoarele etape:

  aa)) IIddeennttiiffiiccaarreeaa uunneeii ssttrrii ddee ccrriizz ii aa nneecceessiittiiiiuunnoorr ttrraannssffoorrmmrrii rraaddiiccaallee.. Modificri n situaiaexistent pot fi iniiate numai dac se recunoatec organizaia economic se afl ntr-o stare decriz, din care se poate salva numai prin trans-formri radicale. Liderii trebuie s foloseasccriza pentru a dezghea organizaia, slbindangajamentele luate de a se menine stareaexistent. Despre modul de desfurare a acesteietape, cele dou coli menionate ante-riorsusin urmtoarele:

  Prima coal susine c liderii organizaieieconomice trebuie s enune principii care s fieasimilate de ntregul personal ca formulesacre care s ghideze realizarea a ceea celiderii au enunat ca fiind noile abordri n ceeace privete: modul de desfurare a activitii,noua structur formal a activitii, culturaorganizaiei economice i cile specifice de aantrena salariaii pentru noul mod de lucru.Pentru atingerea obiectivului urmrit, estenecesar ca liderii de ordinul doi s accepte nmod tacit aceste abordri i s participe efectivla transpunerea lor n via. n final, se considerc noul mod de desfurare a activitii aresucces dac se simte c s-a nceput cutarea denoi mijloace, care s consolideze schimbrilefcute.

  Cea de a doua coal consider c, dupdeclararea ntr-un mod emoional, mobilizator,a obiectivului urmrit prin inovare, niciun lidernu trebuie s indice cum ar trebui s fie noulmod de desfurare a activitii, ci s lase ca

 • 3322 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  oamenii care particip afectiv i efectiv s-i dea cuprerea asupra modului n care ei consider cse poate atinge obiectivul declarat.

  Personal, consider c, n acest mod, cea dea doua coal determin ca fiecare membru alcolectivului, calificat corespunztor, s neleagcare este obiectivul urmrit, obiectiv stabilit nfuncie de cerinele pieei i, astfel, nvnd dinpropria experien, ntregul colectiv particip lagenerarea metodelor i practicilor noului procesde inovare.

  bb)) EEnnuunnaarreeaa uunnoorr oobbiieeccttiivvee iinnssppiirraattee,, nneecceessaarree,,ddaarr iimmpprreecciiss ddeetteerrmmiinnaattee.. Liderii fiecreiorganizaii inovatoare enun un obiectivimportant, mobilizator i se strduiesc s seasigure c toi ceilali membri ai organizaiei iasum responsabilitatea de a participa larealizarea acestuia. Experienele acumulate audemonstrat c perioada definitivrii de ctrentregul colectiv a obiectivului urmrit nu sepoate prelungi prea mult, deoarece realizareaoricrui obiectiv presupune i angajarea deresurse umane i materiale.

  cc)) nncceeppeerreeaa pprroocceessuulluuii iinnoovvrriiii nn aabbsseennaa uunnoorrpprriinncciippiiii ddee lluuccrruu ccllaarr ddeeffiinniittee.. Liderii dinfiecare proces inovator de succes au lsat caprocesul inovrii s nceap, n afara timpuluioficial de munc, fr a se respecta cu stricteeregulile curente de desfurare a activitii. Cualte cuvinte, primii pai n direcia inovrii suntimprovizaii care apar simultan n mai multelocuri de munc. Rolul liderului n aceastparte de iniiere n procesul inovrii este de asesiza paii care se fac ctre inovareastrategic. Cunoaterea i nsuirea de ctretoi participanii a obiectivului important,mobilizator, dar enunat vag, nedefinit exact,teama salariailor de starea de criz care seanun i cunoaterea de ctre membriicolectivului a faptului c trebuie s participe laconceperea unei noi strategii inovatoare,autentice, productive, n final se concretizeaz,de regul, ntr-un proces inovator de succes.

  dd)) LLuuaarreeaa ccaa eexxeemmpplluu aa iinnoovvrriilloorr ddee ssuucccceessaanntteerriiooaarree. Dac un proces de inovare desucces a nceput printr-o enunare vag aobiectivului urmrit, atunci modelul procesuluide inovare standard va recomanda ca, n viitor,s se studieze i s se aplice experienaacumulat n procesele de inovare anterioare.Modul n care se dezvolt un proces de inovarede succes, desfurat fr o planificare strict,evolueaz, n final, ntr-o viitoare strategieinovatoare. Aceast practic nu numai c

  servete pentru conceperea altor strategii deinovare, dar ea este specific organizaieieconomice n care a fost creat.

  ntre organizaiile economice care au avutsucces n procesul inovrii i cele care nu s-aubucurat de un asemenea succes exist dou dife-rene semnificative: prima const n aceea cfirmele lipsite de succes au o nelegere a uneistri de criz vdit inferioar celei a celor desucces; a doua diferen const n aceea c lideriiunei firme, care nu s-a bucurat de succes n urmaunui proces de inovare, sunt mult mai nclinai spreconceap foarte exact un plan asupra unuiviitor posibil, dect liderii unei firme de succes.

  Din analiza comparativ a prerilor celordou coli privind modul n care companiile inova-toare nva s creeze i s implementeze noilestrategii care asambleaz noi procedee i metodede lucru, rezult, n mod evident, c cea mai bunpractic este s se recunoasc faptul c eforturilede a realiza o inovare strategic sunt destinate in-succesului, dac nu se formeaz convingerea corganizaia este n criz.

  SSaarrcciinniillee iimmpplleemmeennttrriiii uunneeii ssttrraatteeggiiiiddee iinnoovvaarree

  Implementarea unei strategii de inovare sencheie atunci cnd compania inovatoare ajungecel puin la performanele maxime anterioare, iar,din punct de vedere organizatoric, corespundeviziunii sperate. Un rspuns comprehensibil la n-trebarea care au fost efectele implementrii stra-tegiei de inovare? trebuie s evidenieze mbun-tirile fundamentale care au avut loc n sistemulsocial i n cel tehnic. Oricum, n urma inovrii, n-treaga cultur a companiei trebuie s se schimbe.

  Pentru ca o strategie de inovare s fieimplementat cu succes, este necesar ca echipamanagerial s ndeplineasc urmtoarele sarcini(Iancu t, 2007):

  aa)) SS ssee aassiigguurree cc ssaallaarriiaaiiii aauu nneelleess ssttrraatteeggiiaaddee iinnoovvaarree.. Salariaii trebuie s cunoasc exactcare sunt mbuntirile ce se vor aduce prinprocesul de inovare n mediul de lucru i sdevin contieni c aceste mbuntiri se vorrealiza cu adevrat. Pentru informarea salaria-ilor asupra obiectivelor, a noilor metode demunc i asupra realizrilor procesului deinovare se pot folosi buletine de informare (desens unic) sau mitinguri deschise, n cadrulcrora se fac expuneri pe baz de postere, darcele mai reuite sisteme de comunicare suntcele interactive, n care membrii echipei mana-geriale poart dialoguri cu salariaii organizai

 • 3333RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  pe echipe profesionale. n cadrul acestordialoguri, se va insista asupra neajunsurilor cear putea aprea n timpul implementrii iasupra cilor de soluionare a acestora. Dac sefac informri asupra strategiei numai princomunicri unisens, de sus n jos, se pot creaneliniti n rndul salariailor i nu se ajunge lao coparticipaie majoritar a acestora landeplinirea strategiei de inovare.

  bb)) SS iinntteennssiiffiiccee iimmpplliiccaarreeaa eemmooiioonnaall aassaallaarriiaaiilloorr nn rreeaalliizzaarreeaa oobbiieeccttiivveelloorr pprrooccee--ssuulluuii ddee iinnoovvaarree.. Salariaii nu trebuie scunoasc numai care sunt mbuntirile ce sevor aduce prin procesul de inovare, ci i cetrebuie s fac fiecare dintre ei pentru caobiectivele procesului s devin o realitate.Salariaii care neleg n profunzime proble-mele procesului de inovare n care vor fiimplicai, n special dac aceste probleme suntexplicate ntr-un dialog interactiv, n cadrulunui mediu sigur de instruire, pot deveniprofund motivai s participe efectiv i afectiv lasoluionarea acestor probleme. Ei pot vedeasuccesul implementrii ca fiind propriul lorsucces. Ascultnd punctul de vedere alsalariailor din ateliere nu nseamn c artrebui s li se solicite prerea asupra oricreimodificri care trebuie efectuate sau c artrebui s li se cear permisiunea pentru areproiecta procesul de validare a rezultatelor.Lucrtorii din atelierele de producie pot i, deregul, i doresc aceasta, s poat juca un rolsemnificativ, dar nu hotrtor, n identificareai soluionarea problemelor curente alemediului de lucru. Ei trebuie s se simtrespectai i apreciai de superiorii lor pentruparticiparea lor modest.

  cc)) SS mmbbuunntteeaasscc ppeerrffoorrmmaanneellee llaa llooccuull ddeemmuunncc.. Implementarea cu succes a strategieide inovare impune ca la fiecare loc de munc sse stopeze activitile care nu se ncadreaz nrealizarea obiectivelor strategiei i s senceap urmrirea realizrilor conform noilorobiective de munc. n primul rnd, trebuieimpus respectarea strict a noilor instruciunide munc, precum i realizarea noului proces deproducie. Mediul de munc trebuie s impunrespectarea disciplinei sociale i tehnologicepentru ca performanele la locul de munc s sembunteasc.

  Liderii care au responsabiliti n dezvol-tarea strategiei de implementare a procesului deinovare trebuie s identifice i factorii ce depind delanul de aprovizionare i de lanul de distribuie

  pentru ca schimbrile n procesul de producie,conform strategiei de inovare, s nu fie influenatenegativ de impactul evoluiei acestor factori.

  DDeezzvvoollttaarreeaa ddee pprrooggrraammee ddee iinnoovvaarree iippoolliittiiccaa gguuvveerrnnaammeennttaall

  n ntreaga lume, dezvoltarea de programede inovare este o problem de prim ordin n gn-direa asupra viitoarei prosperiti i caliti alevieii. n prezent, este pe larg acceptat c perfor-mana economic nu depinde numai de accesul laresurse materiale i la o bun pia de desfacere ichiar i de faptul c dispune de specialiti cu odeosebit calificare. Toi aceti factori suntdeosebit de importani, dar, n ultimii ani, cele maiimportante realizri din domeniul creterii econo-mice i bunstrii nu ar fi putut fi obinute dac nuse dezvoltau procese de inovare. Noi procese deinovare au fcut posibil formarea de piee demas pentru produse care anterior erau rezervatenumai elitelor, crendu-se posibilitatea ca oame-nii s ating un nalt nivel de trai. Companiileinovatoare se dezvolt i prosper; rile i regiu-nile economice care au creat un mediu inovator sedezvolt dinamic i promoveaz bunstarea cusucces. Aceste puncte de vedere sunt, n prezent,larg acceptate i este surprinztor s se afle cnumai cu cteva decade n urm aceste ri iregiuni economice erau evaluate ca fiind srace.Au fost necesare multe studii industriale ieconomice i mult experien practic pentru ase genera dezvoltare i bunstare (Iancu t, 2007).

  n ultimii ani, dezvoltarea de proceseinovatoare a devenit i mai important, ca pro-blem vital, datorit dezvoltrii tiinei ingine-reti, a promovrii noilor tehnologii i a noilorproduse. n prezent a devenit banal s se mai vor-beasc despre ,,revoluia informatic, dar continuacretere a capacitilor de producie i semnifica-tiva reducere a costurilor de fabricaie evideniazrolul ingineriei, prin conceperea noilor tehnologii,astfel c ne putem atepta ca aceste schimbriimportante s continue n decadele care vin.

  Biotehnologiile se aplic cu succes n do-meniul sntii, agriculturii, serviciilor ecologicei se poate considera c referitor la aceste tehno-logii lumea se afl n aceeai situaie n care s-asituat n anii 70 cu tehnologia informaiei.

  Nanotehnologia care include o largvarietate de lucruri foarte mici, de la noilemateriale pn la microelectronic i nanomaini se afl n primele faze ale dezvoltrii, daraplicaiile ncepnd cu loiunile antisolare pn lainstrumente de achiere foarte ascuite sau pnla fire extrem de puternice, se afl deja pe pia.

 • 3344 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  Desfurarea unei politici guvernamentaleeste compartimentat ntr-un grup de ministeresau agenii guvernamentale: educaie, tiin,industrie, energie, mediu etc. Nu se cunoate dacpolitica inovrii i programele de inovare ar trebuis constituie obiectul coordonrii de ctre un ompolitic cu atribuii decizionale sau s constituieobiectul activitii unui singur minister. Pe de altparte, politica de inovare este mai degrab opolitic complex, care, dac setul de activitiinovatoare sunt coordonate de departamente gu-vernamentale distincte, poate s nu fie ntot-deauna coerent. Uneori promovarea inovriipoate fi i o int politic dar, alteori, este posibilca politica, intenionat sau nu, s afecteze desf-urarea unui program de inovare de succes. Unfapt care poate deveni real este c un program deinovare promitor s fie subminat de aciunintreprinse din anumite interese politice.

  Pornind de la realitatea c inovarea n sineare o multitudine de forme de manifestare i poli-tica de inovare este foarte divers, n fiecare arexist un anumit patrimoniu tehnico-tiinific,format n timp, exist o abordare diferit privindrolul statului, exist diferite preri despre rolulntreprinztorilor etc. Climatul internaional, deasemenea, s-a schimbat, au aprut noi tehnologii,cercettorii, ntreprinztorii i guvernanii au asi-milat n mod diferit cunotinele privind cerineledesfurrii unui proces de inovare. n consecin,nu trebuie s surprind faptul c politica de inovarepoate mbrca diferite forme, se poate concentraasupra dezvoltrii anumitor domenii, poate antrenan stimularea inovrii anumite metode .a.m.d.

  O abordare politic tradiional a fost i esteaceea de a fi sprijinii, n primul rnd, campioniinaionali n dezvoltare. n orice ar, firmele caredezvolt cele mai noi tehnologii, pentru a fi stimu-late ca iniiatori i pentru a fi n pas cu dezvoltareape plan internaional, necesit eforturi i sprijinguvernamental (mici subsidii, promovarea unorpiee prefereniale etc.). Aceast abordare a fostdiscreditat de faptul c firmele campioninaionali, simind c sunt sprijinite la nivel naio-nal n iniierea de direcii de evoluie, au exageratschimbnd direcia de dezvoltare nainte de afinaliza cu succes evoluia direciilor de inovareanterioare. ntruct actele normative comercialei de achiziionare adoptate interzic favoritisme,sprijinirea politic direct a anumitor firme adevenit din ce n ce mai d i f ic i l . Doctr inacampionilor naionali a fost combtut i defaptul c poziia politic dominant ar trebui srecunoasc limitele existente ntr-un stat demo-cratic. n mod nelept, ar trebui recunoscut c

  puterea de stat nu poate s impun pe pia unanumit produs al unei anumite companii, chiardac acest produs ar fi cel mai valoros. Sprijinulpentru campionii naionali continu totui, nu nmod deschis, ci, de exemplu, sub pretextul c seevit pierderea ocaziei ca o anumit companienaional s fie inclus ntr-o corporaie transna-ional, ceea ce ar contribui, n mod eficient, ladezvoltarea procesului inovrii la nivel naional.

  Consensul asupra limitelor puterii de statde a sprijini anumite companii a fost negat i prinfaptul c sunt guverne care decid ce tehnologiijustific finanarea de ctre economia naionalpentru a fi dezvoltate. Exist motive foarte temei-nice pentru care guvernul unui stat ar putea optapentru finanarea unor tehnologii de protecie amediului nconjurtor sau pentru finanarea dise-minrii, prin coli i librrii, de informaii privindtehnologii considerate cheie. Guvernul unei ri nupoate decide care promisiuni tehnologice ar aveacele mai mari anse de a deveni tehnologii reale.Piaa are procese de selecie proprii a ceea ce seprezint numai la nivel de ofert i trebuie lsats decid care sunt domeniile tehnologice n carepot aprea cele mai importante oportuniti dedezvoltare.

  Deziluzia campionilor naionali, generatde faptul c s-a negat dreptul lor de a fi favorizaide politica de inovare, i-a determinat s solicite sfie favorizai de politica de cercetare-dezvoltare.Statul, prin aceast politic a cercetrii-dezvol-trii, ar putea crea domenii dezvoltate tiinific,din care, printr-un cunoscut model liniar, s-arputea concluziona c ar trebui s se dezvolteinovri prin care s se creeze valoare pe pia.Acest mod de gndire nu este justificat, deoareceo tendin de dezvoltare a unui domeniu tiinific(chiar dac aceast tendin a fost confirmatteoretic i experimental) nu antreneaz, deregul, ntreprinztorii locali. Uneori tiina, chiarn plin dezvoltare, nu indic i cile cele maievidente de aplicare tehnologic. Aceast realitatenu ar trebui neleas ca un argument mpotrivacercetrilor fundamentale, ci trebuie interpretatprin aceea c ar trebui considerat i aportulinginerilor n stabilirea potenialului aplicativ alrezultatelor cercetrii. Uneori, realizri tiinificedeosebite ar putea genera aplicaii tehnologicevaloroase dac ntreprinztorii locali, stimulai destudii de fezabilitate fundamentate ntocmite deingineri, ar decide s finaneze iniierea unorprocese de inovare. Aceast situaie i poate gsisoluionarea i prin achiziionarea i aplicarea dectre ntreprinztori din alte ri a rezultatelortiinifice deosebite obinute. Modelul liniar de

 • 3355RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  evoluie a fost contrazis de realitate i devineastfel obiect al criticii cercettorilor din domeniulinovrii.

  n prefaa la traducerea n limba romn aunui raport ctre Clubul de la Roma, acade-micianul Mihai Drgnescu lansa un apel:,,Rezult de aici necesitatea unei teorii a proce-selor revoluionare din tiin i tehnologie ncorelare cu o viziune asupra viitorului societii(Drgnescu Mihai, 1985). Pn n prezent, nu s-aelaborat o teorie a inovrii sau chiar o tiin ainovrii (Hamson Ned, 2002) i n literatura despecialitate nu s-au abordat problemele estimriiriscului i ale evalurii costului efortului deinovare (http://www.racai.ro/~dragam, 2005).

  CCoonncclluuzziiii

  Economiile de succes trebuie s devincapabile s utilizeze noile tehnologii (biotehno-logiile, nanotehnologiile etc.) n cele mai bunecondiii tehnico-economice, pentru a concepe noiproduse i servicii, pentru a deschide noi piee.

  ntr-un proces de inovare, n care seformeaz convingerea c organizaia economictrece printr-o stare de criz, se ajunge la abordrimanageriale care genereaz strategii pozitive carenu se pot regsi n modelele standard. Strategiiinovatoare eficiente apar atunci cnd liderii concepun obiectiv semnificativ i las membrii organi-zaiei s nceap prin a improviza ci de realizare aacestuia.

  Crearea unor noi piee i acceptarea dectre ultimii utilizatori a noilor produse i serviciisunt de o importan deosebit pentru desfu-rarea cu succes a procesului inovrii. Impactulpieei asupra desfurrii procesului inovriitrebuie s se fac simit din ce n ce mai mult itrebuie s se atepte ca piaa s devin din ce n cemai receptiv la noile produse i servicii. Cererilesofisticate ale consumatorilor trebuie s devin unfactor determinant n conceperea noilor produse iservicii n cadrul unui nou proces de inovare.

  Politica de inovare nu trebuie s sedesfoare sub controlul unui grup de industriai(campioni naionali), ci ea este un ,,joc de echipn care trebuie atrai factori diveri: ntreprinderimici i mijlocii, universiti, sectorul public, com-petitori, colaboratori etc. Politica de inovaretrebuie s ia n considerare toi factorii implicai,iar modul de interaciune dintre acetia, condi-ionarea optim a cadrului larg de desfurare ainovrii, determin comportamentul acestorfactori.

  Guvernele, independent de culoarea politici de dimensiunea geografic a rii lor, au

  recunoscut importana procesului inovrii i s-auangajat s dezvolte acest proces. Inovarea a devenitastfel unul dintre principalele obiective politice, iarprogramele de inovare au devenit instrumenteimportante de realizare a acestei politici.RRI

  BBiibblliiooggrraaffiiee

  [1] DDrrggnneessccuu MMiihhaaii (1985) Prefa la Micro-electronica i societatea la bine i la ru,Raport ctre Clubul de la Roma, CoordonatoriG. Frederichs, A. Schaff, Editura Politic,Colecia Idei contemporane, Bucureti.

  [2] HHaammssoonn NNeedd,, HHoollddeerr RRoobbeerrtt (2002) GlobalInnovation, Capstone Publishing (a WileyCompany), Oxford, United Kingdom, MicrosoftReader, E-book.

  [3] http://www.emeraldinsight.com/info/journals/sl/sl.html.

  [4] http://www.proinno-europe.eu/BscherReinhard, Creating the dynamics for newinnovation policy, European Innovation, May2007.

  [5] http://www.racai.ro/~dragam, 2005.

  [6] http://www.executiveboard.com/EXBD/.

  [7] IIaannccuu tt.. (2006) Societatea cunoaterii, IntegrareaEuropean i cercetarea tiinific n Romnia,Comunicare la Sesiunea de comunicri tiini-fice organizat de Academia pentru StudiiEconomice Bucureti, 26 mai.

  [8] IIaannccuu tt.. (2005, 2007) Valorificarea creaieiintelectuale Inovarea i valorificarea creaieiintelectuale, Ediia I, Iai, Ed. Performantica;Ediia II-a, Bucureti, Editura ,,Ion Basgan;

  [9] OOeettiinnggeerr BB.. (2004) From ideea to innovation:Making creativity real, Journal of BusinessStrategy, Vol 25, nr. 5.

  [10] WWoooodd CChhaappmmaann RRoobbeerrtt (2007) How StrategicInnovation Really Gets Started, IEEEEngineering Management Review, Vol. 35,Number 1, First Quarter.

 • 3366 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  AANNAALLIIZZEE -- EEVVAALLUURRII

  *MMiirrcceeaa SSiimmiioonneessccuu esteconfereniar universitardoctor la UniversitateaDimitrie Cantemir din Tg. Mure.

  ** OOccttaavviiaann SSttrrooiiee esteinginer, doctorand neconomie, auditor superiorla Ministerul EducaieiCercetrii i Inovrii,Autoritatea Naional pentruCercetare tiinific,nominalizat DynamicEntrepreneurs from centraland Eastern Europe ncadrul unui studiu PHARE,EFER i EVCA, membruconsultant Europe`s 500 Bruxelles, Belgia.

  DDiirreecciiiillee RRoommnniieeii ddee ppoolliittiiccgguuvveerrnnaammeennttaall nn ddoommeenniiuull cceerrcceettrriiii,,

  ddeezzvvoollttrriiii ii iinnoovvrriiiiIIII.. CCoonncclluuzziiii ii rreeccoommaannddrrii nn uurrmmaa ddeessffuurrrriiii PP..NN..CC..DD..II.. 11

  MMiirrcceeaa SSIIMMIIOONNEESSCCUU **OOccttaavviiaann SSTTRROOIIEE****

  PPllaannuull NNaaiioonnaall ddee CCeerrcceettaarree DDeezzvvoollttaarree 11 ((PP..NN..CC..DD..II..)) aarreepprreezzeennttaatt pprriinncciippaalluull iinnssttrruummeenntt aall ppoolliittiicciiii nnaaiioonnaallee nnddoommeenniiuull cceerrcceettrriiii--ddeezzvvoollttrriiii,, ffuunncciioonnnndd ii ccaa ddooccuummeennttssttrraatteeggiicc,, nn aabbsseennaa uunneeii ssttrraatteeggiiii ddee aarr nn ddoommeenniiuullcceerrcceettrriiii,, ddeezzvvoollttrriiii,, iinnoovvrriiii ((CC..DD..II..)) nn mmoommeennttuull llaannssrriiiiaacceessttuuiiaa.. LLaannssaarreeaa PP..NN..CC..DD..II.. 11 aa aavvuutt lloocc nn aannuull 11999999,, ccnndd aaffoosstt iinniiiiaatt pprriimmuull ppaacchheett ddee pprrooggrraammee,, ccoommpplleettaatt uulltteerriioorr ccuuppaacchheettuull 22 ((22000011)) ii 33 ((22000066)).. EEllaabboorraatt iinniiiiaall ppeennttrruu ppeerriiooaaddaa11999999--22000033,, PP..NN..CC..DD..II..11 aa ffoosstt pprreelluunnggiitt ppnn nn 22000066,, iiaarr,,nncceeppnndd ccuu 22000077,, aacceessttaa aa ffoosstt nnllooccuuiitt ccuu nnoouull ppllaann nnaaiioonnaallPP..NN..CC..DD..II.. IIII..

  CCuuvviinnttee cchheeiiee:: cercetare, dezvoltare, inovare.

  RRoommaanniiaass GGoovveerrnnmmeennttaall PPoolliittiiccss RReeggaarrddiinngg RReesseeaarrcchh,,DDeevveellooppmmeenntt aanndd IInnnnoovvaattiioonnIIII.. CCoonncclluussiioonnss aanndd RReeccoommmmeennddaattiioonnss FFoolllloowwiinngg tthheeDDeevveellooppmmeenntt ooff PP..NN..CC..DD..II.. 11

  AAbbssttrraacctt:: The Romanian National Plan for Research andDevelopment (hereinafter referred to as NPRDI 1) has been themain tool and a strategic document within the national policy ofresearch, development and innovation (RDI), in the absence of anational strategy in the field at the time of its launching. NPRDI 1was launched in 1999, when the first set of programmes wasinitiated, and was later consolidated with a second set ofprogrammes in 2001 and a third one in 2003. Although the plan wasinitially intended for 1999-2003, it has been extended until 2006 andthen replaced by the new plan in 2007.

  KKeeyywwoorrddss:: research, developement, inovation.

  RReeaalliizzrrii aallee PP..NN..CC..DD..II.. 11

  NNiivveell ggeenneerraall Stabilirea de obiective n concordan cu prioritile naionale de

  dezvoltare, chiar n absena unui document strategic de ar (lalansare, n 1999);

  Msuri de stimulare a investiiilor n infrastructuri de cercetare;

 • 3377RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  AANNAALLIIZZEE -- EEVVAALLUURRII

  Investiia n resursele umane din cercetare; Facilitarea contactelor i a mobilitilor externe

  ale cercettorilor; ncurajarea participrii cercettorilor romni la

  programe finanate la nivel European (FP6,FP7);

  Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe bazecompetiionale;

  Adecvarea mentalitii cercettorilor la mediulconcurenial;

  Crearea unei mase critice de cercetare nanumite domenii;

  Dezvoltarea cercetrii colaborative; Dezvoltarea i acreditarea de laboratoare de

  cercetare.

  MMaannaaggeemmeennttuull pprrooggrraammeelloorr ii aall pprrooiieecctteelloorr

  Exersarea de noi mecanisme manageriale ifinanciare care acum se pot perfeciona;trecerea la finanarea multianual;

  Dezvoltarea competenelor de analiz iprognoz la nivelul A.N.C.S. i al conduceriiprogramelor;

  Formarea de echipe de proiect cu expertiz ndesignul i implementarea de programe de cer-cetare, prin sistem competiional i prin licitaii;

  Dezvoltarea competenelor de management deproiect;

  Dezvoltarea spiritului competiional ntre dife-rite colective sau centre de cercetare la nivelgeneral.

  Dezvoltarea de laboratoare acreditate; Creterea continu a calitii aplicaiilor, att n

  plan formal ct i n coninut;

  CCoonnssttaattrrii ccaarree iimmppuunn nnppeerrssppeeccttiivv

  RReeccoommaannddrrii ppeennttrruu PP..NN..CC..DD..II.. 22

  NNiivveell ggeenneerraallUn nivel relativ de antrenare asectorului privat i orientareatematic a proiectelor decercetare spre tematici carenu reprezentau interesulmediului privat

  Marketing intit ctre entitile private pe domenii n vedereacreterii interesului acestora pentru programele naionale;

  Crearea unor servicii tampon ntre birocraia specific domeniuluipublic i habitudinile contractuale din mediul privat;

  Clarificarea regimului drepturilor de proprietate intelectual ncadrul programelor;

  Susinerea explicit a sectorului privat pentru crearea de tehnologiievaluate direct prin productivitate i valoare de pia ;

  Identificarea nevoilor mediului privat n domeniul C.D.I. pentrustimularea participrii acestuia la programele de cercetare ca icofinanator;

  Persistena ntr-un sistem dealocare financiar orientat peinputuri, nu pe outputuri,incapabil de feedback

  Identificarea unor obiective msurabile, a unor indicatori asociai i amodalitilor concrete de colectare i verificare a acestora, inndcont de specificul fiecrui program;

  Asigurarea stabilitii acestor inte, astfel nct acestea s fie inte-grate ca obiective de ctre entitile din sistem;

  Acces nemijlocit al managerilor de program la baza de proiecte i deindicatori de rezultat;

  Adecvarea finanrii proiectelor la nivelul necesar unei cercetricom-petitive internaional;

  Alocarea financiar proporio-nal cu oferta de cercetare,ceea ce poate conduce latransformarea unui sistemaparent competitiv ntr-oascuns alocare financiar peinstituii

  Identificarea pe baze prospective a unor domenii strategice (interesnaional i potenial tiinific de nivel mondial) i reflectarea acestoran alocarea financiar pe termen lung;

  Legislaia privind sistemulC.D.I., n general, a fost revi-zuit foarte des, neconcor-dan, nu permite deschidereasistemului C.D.I. ctre publicullarg i nu promoveazrecunoaterea social arolului cercettorului

  Propuneri de adecvare legislativ prin studii i analize concrete,realizate de un grup de experi;

  Identificarea de mecanisme de urgentare a adoptrii legislaieispecifice domeniului C.D.I.;

  Concentrarea fondurilor decercetare la nivelulBucuretiului

  Aciuni de informare i sensibilizare a actorilor C.D.I. la nivel regional; Includerea criteriilor de diversitate geografic n cadrul partene-

  riatelor, n special ntre regiuni cu potenial de dezvoltare similar; Lrgirea bazei de selecie a evaluatorilor;

 • 3388 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  AANNAALLIIZZEE -- EEVVAALLUURRII

  MMaannaaggeemmeennttuull pprrooggrraammeelloorr ii pprrooiieecctteelloorrnlocuirea criteriilor deevaluare tiinific de ctrecele administrativ-formale lafinele proiectelor

  Universalizarea alocrii de monitori tiinifici (cu specializare tiini-fic i pregtire managerial) ca parteneri reali din partea finana-torului n proiecte;

  Introducerea recepiei tiinifice a lucrrilor; Stimularea elaborrii de rapoarte de etap sintetice, care s dife-

  renieze procesul tiinific, rezultate i valorificare. Aceasta arpermite o citire efectiv a rapoartelor, evaluarea riscului specific decercetare i, totodat, reducerea unor eforturi inutile deimpresionare cantitativ;

  Introducerea i generalizarea monitorizrii post-proiect; Includerea de criterii de asigurare i evaluare calitativ i cantitativ

  (inclusiv n termeni economici) a transferului tehnologic de la nivelulpropunerii de proiect elaborarea unei fie de proiect care scuprind elementele eseniale ale transferului tehnologic cu ce sefinalizeaz proiectul, cine preia i implementeaz rezultatele, undese realizeaz transferul tehnologic, perspectivele i dimensiunileutilizrii faptice a rezultatelor n economia real;

  Pentru proiecte prioritare, lista de titluri a propunerilor de proiecteprioritare s fie nsoit de termenii de referin i de fia definalizare.

  Sistem informatic greoi curapoarte orientate micro, frposibilitatea agregrii datelor,neadaptabil la necesiti iorientate n mod prioritar peevidena cheltuielilor

  Proiectarea unui sistem informatic integrat, care s permit accesuldirectorilor i potenialilor competitori la interogaii complexe alebazei de date, care s le ofere informaii adecvate unei maridiversiti de solicitri;

  Dezvoltarea unei baze de date care s permit elaborarea unorsituaii complexe, flexibile, privind costurile i rezultatele cercetrii;

  Centralizarea excesiv acondus la formalismulactivitii de management -program. Comunicaredisfuncional ntre A.N.C.S. iconductorii de program intre conductorii deprograme pe orizontal

  Identificarea clar a gradelor de libertate ale managerilor deprograme;

  Profesionalizarea managementului de programe i a personalului dinaceste centre;

  Motivarea managerilor de programe pentru creterea participrii i ambuntirii rezultatelor programelor;

  Crearea unor cadre de colaborare ntre managerii de programe; Crearea unei platforme de colaborare ntre managerii programelor i

  entitile finanate; Implicarea entitilor de management program n elaborarea

  pachetelor de informaii i corectarea pe parcurs a acestora; Asigurarea unei transparene reale la nivelul autoritii de stat

  pentru cercetare - acces public la situaii privind repartizareafondurilor publice pe programe i pe beneficiari, la situaii privindproiectele oferite i cele finanate, pe tipuri de instituii de CD, nprofil teritorial i pe tipuri de proiecte i subprograme;

  Participarea sczut a tinerilori demotivarea n cariera decercetare

  Evaluarea echipelor de cercetare pe baza rezultatelor obinute nultimii 3-5 ani.

  Crearea unor grupuri deinterese n cadrulcomunitilor specializate deevaluatori

  Introducerea evalurii internaionale; Creterea considerabil a remunerrii evalurii (pn la nivelul de

  zi/munc expert n proiecte europene); Organizarea de cursuri obligatorii de management proiecte CD

  pentru evaluator;

  Dificultatea de evitare asuprapunerilor tematice

  Introducerea accesului la bazele de date cu proiectele anterioare nprocesul de evaluare pentru evitarea dublrii unor teme sauacumulrii excesive a efortului de cercetare n anumite direcii;

  O analiz a suprapunerii tematice a proiectelor din lista ctigtoaren acelai an (i eventual recomandarea de colaborare ctre ceiasemntori).

 • 3399RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  LLuuccrraarreeaa ddee ffaa pprreezziinntt,, ppee ppaarrccuurrssuull aa ccttoorrvvaa nnuummeerree ddeerreevviisstt,, pprriinncciippaalleellee eelleemmeennttee ccaarree ccoonnccuurr llaa eexxiisstteennaa uunneeiirreellaaiiii ddiirreeccttee nnttrree pprroocceessuull ddee iinnoovvaarree tteehhnnoollooggiicc iibbrreevveettuull ddee iinnvveenniiee.. EEssttee oo lleeggttuurr ddiirreecctt ii llooggiicc cceettrreebbuuiiee nnuu nnuummaaii aaffiirrmmaatt,, ccii ii ccoonnssttrruuiitt nn RRoommnniiaa,, nnccoonnddiiiiiillee nn ccaarree eexxiisstt aatttt oo nneenneelleeggeerree aa nnooiiuunniilloorr ddeepprroocceess ddee iinnoovvaarree ii iinnoovvaaiiee ddaarr,, ii mmaaii sseerriiooss,, aa iimmppoorrttaanneeiipprrootteejjrriiii pprriinn ddrreeppttuurrii ddee pprroopprriieettaattee iinntteelleeccttuuaall ii,, nnppaarrttiiccuullaarr,, pprriinn bbrreevveett ddee iinnvveenniiee,, aa rreezzuullttaatteelloorr pprroocceessuulluuiiddee cceerrcceettaarree--ddeezzvvoollttaarree--iinnoovvaarree.. DDuupp oo ccllaarriiffiiccaarree ddeennooiiuunnii ii oo ssccuurrtt pprreezzeennttaarree ddee aabboorrddrrii eeuurrooppeennee nnmmaatteerriiee,, lluuccrraarreeaa iinnvveessttiigghheeaazz pprriinncciippaalleellee ccoooorrddoonnaattee aalleerreellaaiieeii bbrreevveett--iinnoovvaarree,, pprreeccuumm ii ccii ii mmiijjllooaaccee pprriinn ccaarreerreellaaiiaa ss ffiiee vvaalloorriiffiiccaatt ssuuppeerriioorr.. OO aatteenniiee ppaarrttiiccuullaarr eesstteeaaccoorrddaatt pprroobblleemmeelloorr ffiinnaalliizzrriiii pprriinn bbrreevveett aa rreezzuullttaatteelloorriinnoovvrriiii tteehhnnoollooggiiccee ddiinn iinnssttiittuutteellee ddee cceerrcceettaarree,, ddiinnnnvvmmnnttuull ssuuppeerriioorr ii IIMMMM--uurrii,, nn ccaarree iinniiiiaattiivveellee bbuunneenncceeppuuttee ssee cceerr iinntteennss ccoonnttiinnuuaattee ii ddiivveerrssiiffiiccaattee,, aatttt ppee ppllaannvveerrttiiccaall,, cctt ii oorriizzoonnttaall..

  CCuuvviinnttee cchheeiiee:: brevet, invenie, inovare, drepturi de proprietateintelectual.

  TThhee RReellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn PPaatteenntt ffoorr IInnvveennttiioonn aannddTTeecchhnnoollooggiiccaall IInnnnoovvaattiioonnIIII.. PPaatteenntt ffoorr IInnvveennttiioonn -- EExxppoonneenntt aanndd EEnnggiinnee ooffTTeecchhnnoollooggiiccaall IInnnnoovvaattiioonn

  AAbbssttrraacctt:: This paper aims at presenting, within a couple of issues,main elements which contributes to the existence of a directrelationship between the process of technological innovation andthe patent for invention.There is a direct and logical connectionwhich deserves not only to be asserted but also to be built inRomania, having in mind the misunderstanding of both theconcepts of innovation and innovative process, but also of theimportance of IP rights protection, in particular of patents ofinvention, of the results of the research-development-innovationprocess. After a clarification of notions and a short presentation ofEuropean approaches in this respect, this paper investigates themain coordinates of the relationship between patent and innovation,as well as some ways and means by which the relationship shouldbe improved. A particular attention is given to the problemsencountered at finalization by patents of the results of technologicalinnovation from research institutes, technical Universities and SMEs,in which the good already started initiatives should be continued at alarger scale and intensified at both vertical and horizontal planes.

  KKeeyywwoorrddss:: patent, invention, innovation, intellectual propertyrights.

  RReellaaiiaa ddiinnttrree bbrreevveettuull ddee iinnvveenniiee iiiinnoovvaarreeaa tteehhnnoollooggiicc

  IIII.. BBrreevveettuull ddee iinnvveenniiee eexxppoonneenntt ii mmoottoorr aall iinnoovvrriiii tteehhnnoollooggiiccee

  AAlleexxaannddrruu CCrriissttiiaann TTRREENNCC**

  *AAlleexxaannddrruu CCrriissttiiaann ttrreenncceste doctor inginer, Directorgeneral adjunct al Oficiuluide Stat pentru Invenii iMrci OSIM.alexandru.strenc@osim.ro

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREEProprietate industrial

 • 4400 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  PPrreelliimmiinnaarriiii

  Afirmarea faptului c brevetul de invenieeste un exponent al inovrii tehnologice nseamnc nivelul i amploarea inovrii tehnologice sunt nmod direct indicate i/sau reprezentate prin niveluli amploarea proteciei proprietii intelectuale nparticular, prin brevet de invenie a rezultatelorce au decurs din procesul de inovare.

  Cele mai bune indicatoare asupra niveluluide dezvoltare tehnologic ale unei ri/ramuritehnologice/firme sunt date de numrul de brevete,mrci, desene i modele (design), programe de cal-culator etc. protejate. Faptul c statisticile n dome-niile industrial, economic, comercial sunt reflectateaproape n oglind de statisticile n domeniulproprietii intelectuale reprezint cea mai bundovad a faptului c brevetul de invenie, n special,dar i alte titluri de protecie reprezint un expo-nent al inovrii tehnologice.

  Cea de-a dou valen, de motor al inovriitehnologice, pe care o are brevetul de invenie,nseamn c nivelul inovrii tehnologice este sti-mulat de o protecie corespunztoare a rezultate-lor inovrii.

  Odat protejate rezultatele inovrii tehnolo-gice, ntre entitatea care a protejat i restul com-petitorilor s-a ridicat n mod inevitabil, un zidprotector care, n ultim instan, cel puin pentruo perioad de timp, ofer avantajul deosebit alexploatrii exclusive a produselor i tehnologiilorprotejate.

  Asupra acestor chestiuni se va reveni n moddetaliat, ns dorim s subliniem faptul c expri-marea celor dou valene ale brevetului de invenieeste valabil ncepnd cu nivelul local al unei IMM,institut de cercetare sau companie, trecnd prinnivelul intermediar al unei ramuri industriale sautehnologice i ajungnd la nivelul vertical maximal unei ri.

  BBrreevveettuull ddee iinnvveenniiee eexxppoonneenntt aalliinnoovvrriiii tteehhnnoollooggiiccee

  Exist o relaie direct ntre nivelul de dez-voltare i cel de inovare tehnologic al unei entitiilocale IMM, companie, institut de cercetare saual unei ri i nivelul proteciei asigurate prin brevetde invenie creaiilor tehnice originale, realizate nrespectivul perimetru.

  Cu ct compania sau ara este mai dezvol-tat din punct de vedere tehnologic, cu att seaduce, n principiu, un aport mai important la tiinai tehnologia mondial, aport care se concretizeazprin numrul de creaii intelectuale protejate, nspecial, prin brevete de invenie, dar i programe

  de calculator, mrci, design, topografii de circuitesemiconductoare, soiuri de plante etc.

  Este deosebit de sugestiv faptul c rilecele mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic,economic i comercial au sisteme de protecie ide respectare a drepturilor de proprietate intelec-tual situate la niveluri foarte nalte.

  Astfel, Japonia este exemplar att nprivina nivelului cercetrii-dezvoltrii i inovriitehnologice, dar i prin faptul c recent (n.n. nanul 2002), s-a definit la nivelul strategiei guver-namentale ca fiind o naiune bazat pe proprie-tate intelectual.

  n calitate de superputere tehnologic,Statele Unite ale Americii s-au definit, la rndullor, ca avnd o economie bazat pe cunoatere iau definit o strategie de dezvoltare tehnologic, ncare proprietatea intelectual este consideratcondiia sine qua non a acestui tip de economie.

  n cadrul Strategiei Lisabona, menit a facedin aceast zon politic i economic, n careacum este integrat i Romnia, cea mai puterniceconomie din lume, pn n anul 2010, UniuneaEuropean i-a propus s utilizeze proprietateaintelectual ca pe un instrument de baz n atin-gerea acestui el strategic fundamental.

  Pentru ilustrarea unei evidene de naturadezvoltrii tehnologice, menionm c Japoniei i-au trebuit 95 de ani pentru a acorda primul milionde brevete de invenie, dar i-au trebuit numai 15ani pentru urmtorul milion, cifr care se va reducela civa ani pentru cel de-al treilea milion debrevete.

  Exemple cu totul excepionale sunt date deCoreea i Finlanda: urmare a alocaiilor impresio-nante din PIB pentru cercetare i inovare tehno-logic, Coreea a ajuns al treilea gigant mondial nceea ce privete protecia proprietii intelectuale,iar Finlanda, cel mai important solicitant de bre-vete de nalt tehnologie prin raportare la numrulde locuitori.

  Probabil, ns, China este exemplul careilustreaz cel mai bine, pentru ultimii ani, modul ncare se reflect ritmul impresionant de dezvoltaretehnologic n creterea importanei proprietiiintelectuale.

  Potrivit unei strategii naionale n domeniulproprietii intelectuale, finalizat foarte recent icoordonat la nivelul unui vice-prim-ministru,China i-a propus s devin puterea tehnologicnumrul unu la nivel mondial, iar reflectareadirect a acestui nivel se va face prin numrul celmai mare, n lume, de brevete depuse.

  Cteva date statistice ilustreaz deosebit depregnant n ce mod dezvoltarea i inovarea tehnologic

 • 4411RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  a unei ri este reflectat n statisticile privind pro-prietatea intelectual i, n particular, privindnumrul de brevete.

  Astfel, la nivelul anului 2005, statisticanumrului de brevete acordate n lume, conside-rate dup ara de origine a solicitanilor, a fost,dup cum urmeaz:

  Japonia 188 827;

  SUA 134 019;

  Coreea 63 865;

  Germania 48 700;

  Frana 22 413;

  China 21 519.

  Avnd n vedere c, n ultim instan, foraunui brevet const, n special, n destinul su peplan internaional, nu este deloc ntmpltor faptulc din numrul total de cereri de brevet de inven-ie depuse pe calea Tratatului de cooperare ndomeniul brevetelor PCT, statisticile, dup arade origine, pentru anul 2006, arat:

  SUA 50 000;

  Japonia 27 800;

  Germania 17 200;

  Frana 7 800;

  Coreea 7 700.

  Semnificativ este, de asemenea, faptul c,relativ la numrul de brevete acordate de ctreOficiul European de Brevete n baza ConvenieiBrevetului European, statisticile arat urmtoareasituaie, dup ara de origine:

  SUA 12 508 brevete;

  Germania 11 933 brevete;

  Japonia 10 650 brevete;

  Frana 3 980 brevete.

  Foarte semnificative sunt statisticile cuprivire la numrul de brevete depuse de rezideni/PIB (exprimat n miliarde USD):

  Coreea 128;

  Japonia 104;

  Germania 23;

  Noua Zeeland 22;

  SUA 19.

  Statisticile trebuie s aib n vedere dina-mica extraordinar a Chinei, care, din anul 2000pn n 2006, a nregistrat o cretere anual decca. 21% a numrului de brevete depuse dechinezi, astfel nct, de exemplu, pentru cele treitipuri de brevete acceptate n China, pentru

  rezidenii chinezi s-au acordat 224 000 brevete n2006, fa de 171 700, n anul 2005.

  Situaia este valabil i la nivelul unei firmea crei competitivitate pe plan naional i, maiales, internaional este exprimat n aceeaimsur prin numrul i calitatea titlurilor deprotecie obinute n plan naional sau interna-ional, inclusiv regional.

  Este semnificativ faptul c cei mai marideponeni de cereri de brevet i titulari de breveteuropean la Oficiul European de Brevete de laMnchen sunt:

  Philips 3 222;

  Samsung 2 478;

  Siemens 1 850;

  BASF 1 474.

  n ceea ce privete mrcile i, respectivdesignul industrial, ierarhiile naionale prezentaten statistici se regsesc de o manier similarabsolut remarcabil.

  Cu o formulare extrem de simplificat, amputea spune c cine dezvolt inovare tehnologicdezvolt soluii tehnice brevetabile, care suntpotenate prin mrcile, designul, programele decalculator care le nsoesc.

  Deoarece nu dorim s ncrcm prea multlucrarea cu date statistice, credem c cele pre-zentate ilustreaz n cel mai nalt grad faptul c,ntr-un anume sens, ierarhia tehnologic estemsurat la nivelul unei ri sau firme prinnumrul de brevete acordate pentru procesele iprodusele inovative dezvoltate la nivelul perime-trului luat n considerare.

  BBrreevveettuull ddee iinnvveenniiee mmoottoorr aallddeezzvvoollttrriiii ii iinnoovvrriiii tteehhnnoollooggiiccee

  Este evident faptul c o ar ori o firm dez-voltat i promoveaz interesele economice iindustriale printr-un nalt nivel de contientizare aproteciei proprietii intelectuale, ca o politicofensiv de protejare a creaiilor intelectuale ap-rute ca urmare a activitii de cercetare, desf-urate ntr-un cadru juridic naional i interna-ional corespunztor.

  Protecia creaiilor intelectuale ale unei rii poate asigura acesteia o poziie dominant sauimportant n sistemul economic mondial orinaional i intensa competiie care i st la baz.

  n mod similar, o politic fcut corespun-ztor la nivelul unei firme, n vederea protejriicreaiilor proprii, i dicteaz acesteia, practic, loculn economia de pia naional sau mondial.

  Firma i, n cele din urm, ara au, n mod

 • 4422 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  normal, n vedere nu numai s-i valorificerezultatele cercetrii n care s-au investit resurseumane, materiale i financiare importante, dar is obin un monopol garantat chiar de stat, prinprotecia drepturilor de proprietate intelectual.Se asigur, n acest fel, o prioritate mondial aunei creaii care, n mod normal, poate fi ex-ploatat doar de titularul sau persoanele autori-zate de acesta, el putnd chiar interzice oricruiter o exploatare neautorizat.

  Proprietatea intelectual, n particular,brevetul de invenie i definete astfel a doua safaet de baz, aceea de motor al dezvoltriitehnologice.

  Influena proprietii intelectuale i, nparticular, a brevetelor la creterea contribuieiindustriilor bazate pe tehnologii nalte n produsulnaional brut al unei ri este bine reflectat deSUA, n care aceast pondere a crescut de la 21%n 1982, la 27% n 1995 i 31% n 2005.

  n sensul celor precizate anterior, brevetulconstituie unul dintre cele mai puternice instru-mente ale economiei de pia, fiind intrinsecdestinat s asigure titularului un monopol pe pia.

  CCii ddee eexxpprriimmaarree aa vvaalleenneeii bbrreevveettuulluuiiddee iinnvveenniiee ccaa mmoottoorr aall iinnoovvrriiii tteehhnnoollooggiiccee

  Se apreciaz c brevetul de inveniecontribuie la stimularea inovrii tehnologice, decieste un motor al acesteia, n urmtoarele moduri: Prin posibilitatea obinerii de drepturi exclusive

  pentru aplicarea unei invenii pentru o perioadlimitat de timp, el constituie o ncurajare aactivitii inventive i inovative. Prin mono-polul de exploatare dat titularului de un brevet,concurenii pe pia trebuie s ocoleascsoluia brevetat, ceea ce evident c nu estefacil, necesit timp i investiii majore. Astfel,se asigur un leadership local sauinternaional pentru compania titular debrevet care, utilizat eficient, asigur, n fond,creterea decalajului fa de concuren.

  Prin perioada limitat de timp la care titularuleste autorizat la deinerea unor drepturiexclusive asupra inveniei, se creeaz un mediucare faciliteaz dezvoltarea eficient iutilizarea inveniilor brevetate. El protejeazinventatorul mpotriva unei competiii neloaialedin partea celor care nu i-au asumat riscurifinanciare i creeaz condiiile unei utilizriadecvate a capitalului de risc necesar aplicriiunei invenii brevetate.

  Sistemul de brevete ofer cadrul cel maieficient pentru colectarea, clasificarea idiseminarea celei mai bogate surse de

  informaie tehnologic existent n ziua de azi.Prin publicarea cererii, informaia tehnologicpoate fi utilizat, chiar de la data publicrii,exclusiv n scopuri de cercetare, experimentarei necomerciale, iar apoi, dup stingereadrepturilor conferite de brevet, informaia teh-nologic coninut n brevet intr n domeniulpublic i este liber utilizabil.

  Prin accesul la informaia tehnologic coninutn literatura de brevet, se pune n micare exactmotorul prin care inovarea tehnologic sepropag n mediul tehnic, industrial i tiinifici care este, n fond, baza unor noi salturitehnologice ale umanitii, n ansamblu.

  CCoonncclluuzziiii

  Dei problematica va fi tratat n detaliu nnumerele urmtoare ale revistei, prezentareadatelor statistice conduce, n mod evident, laconcluzia c afirmarea valenelor brevetului deinvenie n domeniul inovrii tehnologice nu este osimpl aseriune de circumstan.

  nelegerea n Romnia a importanei pro-blematicii reprezint, n opinia noastr, una dintrecile eseniale ale progresului general i, nparticular, tehnologic al rii noastre. Trebuie sse neleag faptul c formula consacratromnul este inventiv este n ntregime valabili este certificat de creaii intelectuale remar-cabile, dar este insuficient n condiiile n care nziua de azi creaiile i, n particular, inveniile serealizeaz tot mai puin prin eforturi individuale itot mai mult printr-o dezvoltare tehnologic sus-tenabil, care trebuie nsoit de o proteciecorespunztoare a rezultatelor inovrii tehnolo-gice.RRI

  BBiibblliiooggrraaffiiee

  [1] AA..CC.. ttrreenncc,, BB..IIoonneessccuu,, GG.. GGhheeoorrgghhiiuu (2005),Dreptul brevetului Tratat, vol.I, EdituraLumina Lex.

  [2] KK.. IIddrriiss (2003), Proprietatea Intelectual Uninstrument puternic pentru dezvoltareaeconomic, Editura WIPO.

  [3] World Intellectual Property Organization WIPO Patent Report 2007.

  [4] European Patent Office EPO Annual Report2007.

  [5] World Intellectual Property Organization Intellectual Property Reading Material, EdituraWIPO, 1998.

 • 4433RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREEGhid pentru IMM-uri

  NNooii mmoodduullee ddee eevvaalluuaarree aa ccoonnffoorrmmiittiiii

  ppuussee llaa ddiissppoozziiiiaa pprroodduuccttoorriilloorr

  ddee lleeggiissllaaiiaa ccoommuunniittaarrMMiihhaaeellaa IIOORRDDNNEESSCCUU**

  DDiirreeccttiivveellee ddiinn NNoouuaa AAbboorrddaarree ssttaabbiilleesscc cceerriinneellee eesseenniiaalleeppee ccaarree pprroodduusseellee ttrreebbuuiiee ss llee ssaattiissffaacc ppeennttrruu aa cciirrccuullaalliibbeerr ppee ppiiaaaa ccoommuunniittaarr,, pprreeccuumm ii pprroocceedduurriillee ddee eevvaalluuaarreeaa ccoonnffoorrmmiittiiii ccuu aacceessttee cceerriinnee.. DDee rreegguull,, aacceessttee pprroocceedduurriissuunntt bbaazzaattee ppee cceellee oopptt mmoodduullee ssttaabbiilliittee pprriinn DDeecciizziiaa9933//446655//CCEEEE aa CCoonnssiilliiuulluuii.. nn iiuulliiee 22000088,, aacceeaasstt ddeecciizziiee aa ffoossttaabbrrooggaatt ii nnllooccuuiitt pprriinn DDeecciizziiaa 776688//22000088.. AArrttiiccoolluull pprreezziinnttpprriinncciippaalleellee eelleemmeennttee aadduussee ddee aacceesstt nnoouu aacctt lleeggiissllaattiivv nnsspprriijjiinnuull pprroodduuccttoorriilloorr,, ppeennttrruu aa ddeemmoonnssttrraa ccoonnffoorrmmiittaatteeaapprroodduusseelloorr aacceessttoorraa ccuu cceerriinneellee eesseenniiaallee..CCuuvviinnttee cchheeiiee:: piaa intern, libera circulaie a mrfurilor,acreditare, evaluarea conformitii, intreprinderi mici i mijlocii.

  NNeeww MMoodduulleess ffoorr AAsssseessssiinngg CCoonnffoorrmmiittyy AAvvaaiillaabbllee ttooPPrroodduucceerrss bbyy LLeeggiissllaattiioonn

  AAbbssttrraacctt:Product compliance with applicable legislation are pre-requisites for placing a product on the Community market. TheNew Approach Directives set out the essential health and safetyrequirements for products as well the procedures to demonstrateproduct conformity with this essential requirements. As a rule, thisprocedures are based on eight assessment modules which coverthe design and production phases, established by Council Decision93/465/EEC. On July 2008, this decision was repealed by CouncilDecision no. 768/2008. The article presents the main elementsprovided by this new legislative act in order to help manufacturersto demonstrate the conformity of their products with the essentialrequirements. KKeeyywwoorrddss:: internal market, free mouvement of goods,accreditation, conformity assessment, small and mediumenterprises.

  Scopul principal al Deciziei 768/2008 este mbuntirea calitiiviitoarei legislaii comunitare referitoare la produse, constituind cadrulorizontal al legislaiei de armonizare tehnic. Dei ea a intrat n vigoareimediat ce a fost publicat, nu produce nc efecte asupra productorilor,deoarece se adreseaz instituiilor europene care vor elabora viitoarealegislaie sau vor amenda legislaia n vigoare. ns, cunoaterea din timpa prevederilor acestei decizii constituie un real sprijin pentru operatoriieconomici, cu precdere ntreprinderi mici i mijlocii, care pot lua msuri

  *MMiihhaaeellaa IIoorrddnneessccuu estedoctor inginer, Directortehnic al RENAR.2000-2006 directorulprogramului naional de CDIINFRAS - Infrastructurilestandardizrii i calitii; 2005-2008 coordonatortehnico-tiinific al modululuiIV - Dezvoltareainfrastructurii de evaluare icertificare a conformitii alprogramului CEEX -Cercetare de excelen. 2004-2006 expert naionalla SOGS ad-hoc WorkingGroup for Accreditation andNotified Bodies, CE Markingand Modules-DG Enterprise-European Comission. miordanescu@renar,ro

 • 4444 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  adecvate, nainte ca aceste reglementri sproduc efecte. n principal, deoarece au intervenito serie de nouti n materie de obligaii aleproductorilor, precum i n procedurile de eva-luare a conformitii care vor putea fi utilizate deacetia, pentru demonstrarea conformitii culegislaia comunitar.

  Prin evaluarea conformitii se nelegeprocesul prin care se evalueaz dac s-ademonstrat c au fost ndeplinite cerinele speci-ficate pentru un produs, un proces, un serviciu, unsistem, o persoan sau un organism.

  Dup cum se tie, legislaia comunitar dearmonizare a definit procedurile de evaluare aconformitii produselor pe baza modulelorstabilite prin Decizia 93/465/CEE a Consiliului din22 iulie 1993, grefate pe opt module de baz,identificate prin litere de la A la H. Din modulele debaz au derivat i variante adiacente cum ar fi Aa1i Aa2 pentru modulul A, respectiv C1 i C2 pentrumodulul C, H1 pentru modulul H.

  Aceste module acoper fazele de proiectareale produsului i/sau fazele de producie i sebazeaz fie pe o intervenie de prim parte productorul , fie pe o intervenie de ter parte organismul notificat.

  O prim noutate a deciziei 768/2008 venit nsprijinul productorilor i, mai ales, a ntreprin-derilor mici i mijlocii, se refer la introducereaunor variante ale modulelor A i C bazate fie peintervenia unui organism intern acreditat al pro-ductorului, fie pe intervenia unui organismnotificat.

  Aceste noi module, A1 i A2, vor nlocuiversiunile existente Aa1 i Aa2, dup cum noilemodule C1 i C2 vor nlocui vechile module Cbis 1i Cbis 2. Noile module din grupa A i C sunturmtoarele:

  MMoodduulluull AA -- CCoonnttrroolluull iinntteerrnn aallpprroodduucciieeii..

  Acoper att faza de proiectare, ct i pe ceade producie, evaluarea conformitii fiind efec-tuat chiar de productor, fr intervenia unuiorganism notificat.

  MMoodduulluull AA11 -- CCoonnttrroolluull iinntteerrnn aall pprroo--dduucciieeii pplluuss nncceerrccaarreeaa ssuupprraavveegghheeaattaa pprroodduussuulluuii..

  Suplimentar fa de modulul A, acest modulprevede ca, la alegerea productorului, ncercriles fie efectuate fie de un organism acreditat careface parte din organizaia sa, fie sub responsa-bilitatea unui organism notificat ales de el.

  MMoodduulluull AA22 -- CCoonnttrroolluull iinntteerrnn aall pprroodduucciieeiipplluuss vveerriiffiiccrrii aallee pprroodduussuulluuii ssuupprraavveegghheeaatteellaa iinntteerrvvaallee aalleeaattoorriiii..

  La alegerea productorului, fie un organismacreditat care face parte din organizaia produ-ctorului, fie un organism notificat, ales de ctreproductor, efectueaz verificri ale produsuluisau dispune efectuarea acestor verificri laintervale aleatorii, stabilite de ctre organism,avnd ca scop verificarea calitii controalelorinterne ale produsului.

  MMoodduulluull CC -- CCoonnffoorrmmiittaatteeaa ccuu ttiippuullbbaazzaatt ppee ccoonnttrroolluull iinntteerrnn aall pprroodduucciieeii..

  Este un modul care acoper numai faza defabricaie a produsului (motiv pentru care estenecesar o validare anterioar a proiectrii, prinutilizarea modulului B) i nu necesit interveniaunui organism notificat.

  MMoodduulluull CC11 -- CCoonnffoorrmmiittaattee ccuu ttiippuullbbaazzaatt ppee ccoonnttrroolluull iinntteerrnn aall pprroodduucciieeiipplluuss nncceerrccaarreeaa ssuupprraavveegghheeaatt aapprroodduussuulluuii..

  Pentru fiecare produs individual fabricat seefectueaz ncercri specifice produsului. Laalegerea productorului, aceste ncercri suntefectuate fie de organismul intern acreditat, fie deun organism notificat ales de productor.

  MMoodduulluull CC22 -- CCoonnffoorrmmiittaattee ccuu ttiippuullbbaazzaatt ppee ccoonnttrroolluull iinntteerrnn aall pprroodduucciieeiipplluuss vveerriiffiiccrrii aallee pprroodduussuulluuii ssuupprraa--vveegghheeaattee llaa iinntteerrvvaallee aalleeaattoorriiii..

  La alegerea productorului, fie un organismacreditat care face parte din organizaia produ-ctorului, fie un organism notificat, ales de ctreproductor, efectueaz verificri ale produsuluisau dispune efectuarea acestor verificri la inter-vale aleatorii stabilite de ctre organism, avnd cascop verificarea calitii controalelor interne aleprodusului.

  Dup cum se poate observa, productoriicare au la dispoziie laboratoare proprii le pot

 • 4455RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  utiliza nu numai pentru ncercrile de cas, dar ipentru demonstrarea conformitii, fr a mai finecesar repetarea acestor ncercri de ctreorganismul notificat. Pentru aceasta, laboratorultrebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii :

  s fie acreditat n acord cu Regulamentul (CE)nr. 765/2008 pentru efectuarea ncercrilor deconformitate n cauz;

  s fie parte separat i identificabil n cadrulorganizaiei productorului;

  s nu fie responsabil cu proiectarea, fabricarea,furnizarea, instalarea, exploatarea sau ntrei-nerea produselor pe care le evalueaz ;

  s presteze servicii exclusive pentru ntreprin-derea din care face parte.

  Organismele interne acreditate nu senotific Comisiei sau statelor membre, dar auto-ritile de notificare pot solicita informaii cuprivire la acreditare, fie productorului, fie orga-nismului naional de acreditare.

  MMoodduulluull BB EExxaammiinnaarree EECC11 ddee ttiipp

  Pentru acest modul, destinat exclusivevalurii etapei de proiectare a produsului cuintervenia unui organism notificat, noutileconstau n mrirea flexibilitii sale, prin introdu-cerea unor posibiliti suplimentare. Astfel, suntprevzute trei posibiliti:

  examinarea documentaiei tehnice plusexaminarea modelelor reprezentative pentruproducia luat n considerare, avnd n vedereuna sau mai multe componente eseniale aleprodusului (combinaie de tip de producie i tipde proiect);

  examinarea unui model de produs complet,reprezentativ pentru producie (tip deproducie);

  examinarea documentaiei tehnice.

  Privind modulele D, E i F destinate eva-lurii etapei de fabricare a produsului, noutatea,care reduce, de asemenea, costurile produsului,const n introducerea explicit a modulelor D1,respectiv E1 i F1, care pot fi utilizate frnecesitatea validrii proiectrii prin examinareaEC de tip (modulul B), dar numai n cazul unorproduse a cror concepie este simpl.

  Elementele comune ale modulelor din acestgrup constau n obligaia productorului de agaranta i a declara, pe rspunderea sa exclusiv,c produsele sunt conforme cu tipul descris ncertificatul de examinare EC de tip i satisfaccerinele aplicabile ale legislaiei europene ncauz, de a lua toate msurile pentru ca procesulde fabricaie i monitorizarea acestuia s asigureaceast conformitate, precum i faptul c necesitintervenia unui organism notificat. Modalitileprin care se asigur i se evalueaz conformitateadifer ns, de la un modul la altul.

  MMoodduulluull DD CCoonnffoorrmmiittaatteeaa ccuu ttiippuullbbaazzaatt ppee aassiigguurraarreeaa ccaalliittiiii pprroocceessuulluuiiddee pprroodduucciiee..

  Productorul implementeaz un sistem alcalitii care asigur conformitatea produselor cucerinele corespunztoare ale legislaiei aplica-bile, pentru producia, inspecia produselor finitei ncercarea produselor n cauz, iar organismulnotificat evalueaz acest sistem, l aprob i-lsupravegheaz periodic, astfel nct s existecertitudinea c productorul i respect toateobligaiile ce decurg din sistemul calitii aprobat.

  MMoodduulluull EE -- CCoonnffoorrmmiittaatteeaa ccuu ttiippuull bbaa--zzaatt ppee aassiigguurraarreeaa ccaalliittiiii pprroodduussuulluuii

  Productorul implementeaz un sistem alcalitii care asigur conformitatea produselor cucerinele corespunztoare ale legislaiei aplica-bile, pentru inspecia produselor finite i ncer-carea produselor n cauz. Organismul notificatevalueaz sistemul calitii i dac constat cacesta satisface cerinele, l aprob i-l supunesupravegherii periodice, astfel nct s existecertitudinea c productorul i respect toateobligaiile ce decurg din sistemul calitii aprobat.

  MMoodduulluull FF -- CCoonnffoorrmmiittaatteeaa ccuu ttiippuullbbaazzaatt ppee vveerriiffiiccaarreeaa pprroodduussuulluuii

  Evaluarea conformitii produselor esteefectuat de un organism notificat, ales de ctreproductor, prin dou alternative, de asemenea,alese de productor: fie prin examinarea i ncer-carea fiecrui produs, fie prin examinarea incercarea produselor pe baz statistic.

  Modulele derivate, respectiv

  MMoodduulluull DD11 -- AAssiigguurraarreeaa ccaalliittiiiipprroocceessuulluuii ddee pprroodduucciiee,,

 • 4466 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  MMoodduulluull EE11 -- AAssiigguurraarreeaa ccaalliittiiii llaaiinnssppeecciiaa ii nncceerrccaarreeaa pprroodduussuulluuii ffiinniitt,,

  MMoodduulluull FF11 -- CCoonnffoorrmmiittaatteeaa bbaazzaatt ppeevveerriiffiiccaarreeaa pprroodduussuulluuii,,

  difer n raport cu modulele de baz D,respectiv E i F, prin faptul c apare o cerinsuplimentar, referitoare la obligaia producto-rului de a ntocmi o documentaie tehnic pe bazacreia s poat fi efectuat evaluarea conformitiiprodusului cu cerinele aplicabile, incluznd i oanaliz adecvat a riscului (riscurilor). Documen-taia tehnic specific cerinele aplicabile iacoper, n msura n care acest lucru esterelevant pentru evaluare, proiectarea, fabricareai utilizarea produsului.

  MMoodduulluull GG CCoonnffoorrmmiittaatteeaa bbaazzaatt ppeevveerriiffiiccaarreeaa uunniittiiii ddee pprroodduuss

  Ca i modulul vechi, acoper att faza deproiectare, ct i pe cea de producie, necesitintervenia unui organism notificat i const nevaluarea fiecrui produs n parte.

  MMoodduulluull HH -- CCoonnffoorrmmiittaatteeaa bbaazzaatt ppeeaassiigguurraarreeaa ttoottaall aa ccaalliittiiii

  Productorul implementeaz un sistem alcalitii care asigur conformitatea produselor cucerinele corespunztoare ale legislaiei aplica-bile, pentru proiectarea, fabricarea i inspeciaproduselor finite i ncercarea produselor ncauz. Organismul notificat evalueaz sistemulcalitii i, dac constat c acesta satisfacecerinele, l aprob i-l supune supravegheriiperiodice, astfel nct s existe certitudinea cproductorul i respect toate obligaiile cedecurg din sistemul calitii aprobat.

  MMoodduulluull HH11 -- CCoonnffoorrmmiittaatteeaa bbaazzaatt ppeeaassiigguurraarreeaa ttoottaall aa ccaalliittiiii pplluuss eexxaa--mmiinnaarreeaa pprrooiieeccttuulluuii

  Suplimentar modulului H, se cere exami-narea proiectului de ctre organismul notificat iemiterea unui certificat de examinare EC aproiectului. Noutatea introdus se refer la faptulc examinarea proiectului se efectueaz numai osingur dat.

  O alt facilitate avut n vedere pentruntreprinderile mici i mijlocii de producie serefer la luarea n considerare a situaiei lorspecifice, atunci cnd se stabilesc sarcinile admi-nistrative. n acest sens, nu se intenioneaz calegislaia comunitar s prevad excepii iderogri generale pentru astfel de ntreprinderi,pentru a nu crea impresia unor operatori econo-mici sau a unor produse de calitate inferioar i anu genera o situaie juridic complex, ci se are nvedere introducerea celor mai adecvate proceduride evaluare a conformitii, n paralel cu impu-nerea unei obligaii organismelor de evaluare aconformitii de a aciona n mod proporional cudimensiunea ntreprinderii i seria de fabricaie aproduselor.

  Dup efectuarea adecvat a procedurilor deevaluare a conformitii, productorul aplic mar-cajul CE i emite declaraia EC de conformitate.

  Trebuie subliniat faptul c marcajul CE estesingurul marcaj de conformitate care indic con-formitatea unui produs cu ntreaga legislaie co-munitar de armonizare care i este aplicabil ic, prin redactarea declaraiei CE de conformitate,productorul i asum responsabilitatea pentruconformitatea produsului, deoarece aceastdeclaraie semnific faptul c a fost demonstratndeplinirea cerinelor specificate de toate direc-tivele aplicabile produsului n cauz.

  Nu n ultimul rnd, trebuie amintit cresponsabilitatea privind conformitatea produsu-lui cu legislaia comunitar aplicabil revine ope-ratorului economic care introduce produsul pepiaa comunitar, productorul sau importatorul.Nu are importan dac acetia au proiectat ifabricat ei nii produsul n cauz.RRI

  BBiibblliiooggrraaffiiee

  [1] DECIZIA NR. 768/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 9 iulie 2008 privind uncadru comun pentru comercializarea produselor i de abrogare a Deciziei 93/465/CEE

  1 n articol s-a pstrat traducerea denumirii modulelor din legislaia naional de transpunere adirectivelor Noii Abordri.

 • 4477RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  AAnnaalliizzaa jjuurriiddiicc aa ccoonnttrraaccttuulluuii ddee ffiinnaannaarree nn iinnoovvaarree

  IIII.. CCoonnddiiiiii ddee vvaalliiddiittaattee aa ccoonnttrraaccttuulluuii ddee ffiinnaannaarree

  BBooggddaann SSLLTTIINNEEAANNUU**

  PPeennttrruu aa ffii vvaallaabbiill nncchheeiiaatt,, ccoonnttrraaccttuull ddee ffiinnaannaarree,, ppoottrriivviittaarrtt.. 994488--996688 CCoodd CCiivviill,, ttrreebbuuiiee ss nnttrruunneeaasscc ddiiffeerriitteeeelleemmeennttee ccaarree,, ccoonnffoorrmm rreegguulliilloorr ggeenneerraallee nn mmaatteerriiee ddeeccoonnttrraaccttee,, ssuunntt:: ccoonnssiimmmmnnttuull vvaallaabbiill aall pprriilloorr ccaarree sseeoobblliigg,, pprriillee ss aaiibb ccaappaacciittaatteeaa ddee aa ccoonnttrraaccttaa,, oobbiieeccttuull ssffiiee ddeetteerrmmiinnaatt,, lliicciitt ii ppoossiibbiill ii ccaauuzzaa ccoonnttrraaccttuulluuii ss ffiiee lliicciittii mmoorraall.. TTrrssttuurriillee ssppeecciiffiiccee ccoonnttrraaccttuulluuii ddee ffiinnaannaarree nniinnoovvaarree ssuunntt:: ccoonnttrraaccttuull rreepprreezziinntt uunn aaccoorrdd ddee vvooiinn nnttrreeaauuttoorriittaatteeaa ccoonnttrraaccttaanntt ii uunn ssuubbiieecctt ddee ddrreepptt ppuubblliicc ssaauupprriivvaatt;; pprreessuuppuunnee eeffeeccttuuaarreeaa ddee lluuccrrrrii ddee ccttrree ssuubbiieeccttuull ddeeddrreepptt ppuubblliicc ssaauu pprriivvaatt nn vveeddeerreeaa nnddeepplliinniirriiii oobbiieeccttuulluuiiccoonnttrraaccttuulluuii;; eessttee ddeessttiinnaatt aa aassiigguurraa ddeessffuurraarreeaa aaccttiivviitt--iilloorr ddee cceerrcceettaarree--ddeezzvvoollttaarree ii iinnoovvaarree,, aa ccrroorr oorrggaanniizzaarreerreepprreezziinntt oo oobblliiggaaiiee lleeggaall aa aauuttoorriittiiii ccoonnttrraaccttaannttee;; pprriilleettrreebbuuiiee ss aacccceeppttee ccllaauuzzeellee ddee nnaattuurr rreegglleemmeennttaarr ssttaabbiilliitteepprriinn lleeggee ssaauu,, nn bbaazzaa lleeggiiii,, pprriinn hhoottrrrree aa aauuttoorriittiiii ccoomm--ppeetteennttee ((ccllaauuzzee rreegglleemmeennttaarree));; ccnndd iinntteerreessuull ppuubblliicc oo cceerreessaauu ccoonnttrraaccttoorruull ((ssuubbiieecctt ddee ddrreepptt ppuubblliicc ssaauu pprriivvaatt)) nnuu ii--aannddeepplliinniitt ddiinn ccuullpp oobblliiggaaiiiillee ddiinn ccoonnttrraaccttuull ddee ffiinnaannaarree,, oorriiccnndd eexxeeccuuttaarreeaa aappaarree pprreeaa mmppoovvrrttooaarree ppeennttrruu ccoonnttrraacc--ttoorr,, aauuttoorriittaatteeaa ccoonnttrraaccttaanntt ppooaattee mmooddiiffiiccaa ssaauu rreezziilliiaa uunnii--llaatteerraall ccoonnttrraaccttuull,, ffrr aa mmaaii rreeccuurrggee llaa jjuussttiiiiee;; pprriillee,, pprriinnssiimmppllaa aacccceeppttaarree aa ccllaauuzzeelloorr pprreessttaabbiilliittee,, aauu nneelleess cc ssee vvoorrssuuppuunnee,, iinncclluussiivv ccuu pprriivviirree llaa ssoolluuiioonnaarreeaa lliittiiggiiiilloorr,, uunnuuii rreeggiimmjjuurriiddiicc ddee ddrreepptt ppuubblliicc;; ssoolluuiioonnaarreeaa lliittiiggiiiilloorr eessttee ddee ccoomm--ppeetteennaa iinnssttaanneelloorr nnaaiioonnaallee ddee ccoonntteenncciiooss aaddmmiinniissttrraattiivv..CCuuvviinnttee cchheeiiee:: contract de finanare, consimmnt valabil,capacitatea de a contracta, autoritate contractant, contractor,obiect determinat, obiect licit, cauz licit i moral, subiect dedrept public sau privat, activiti de inovare, clauze reglementare.

  LLeeggaall AAnnaallyyssiiss ooff tthhee FFiinnaanncciinngg CCoonnttrraacctt ooff IInnnnoovvaattiioonn..IIII.. CCoonnddiittiioonnss ooff VVaalliiddiittyy ooff FFiinnaanncciinngg CCoonnttrraacctt

  AAbbssttrraacctt:: In compliance with art. 948-968 Civil Code, in order thatthe financing contract should be validly concluded, it has to includevarious elements which are, according to the general rules in thefield of contracts, the valid consent of the engaging parties, theparties shall have the capacity of contracting, the object shall bedetermined, licit and possible and the cause of the contract shall belicit and moral. In the light of the above, we may retain that the

  ** BBooggddaann SSllttiinneeaannuu estedoctorand, avocat, membru alBaroului Bucureti, aflat subjurisdicia Uniunii Naionale aBarourilor din Romnia, dinanul 2000; membru cu drepturi deplineal International BarsAssociation, din anul 2004; practician n insolven,membru al Uniunii Naionalea Practicienilor n Insolvendin Romnia; consultant juridic al AMCSIT POLITEHNICA, ncepnd cuanul 2006. e-mail: office@slatineanu.ro

  Ghid juridic

 • 4488 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  specific features of the respective financing contract also represent a freewill agreementbetween the contracting authority and a subject of public or private right; it implies performingworks by the subject of public or private right with a view to carrying out the object of thecontract; it is destined to ensure fulfillment of the R&D and innovation activities whoseorganization represents a legal obligation of the contracting authority; the parties shall acceptthe clauses of a regulating nature laid down by the law or based on the law by the decision ofthe competent authority (regulating clauses); where the public interest requires or thecontractor (subject of public or private right) did not fulfill the obligations in the financingcontract out of guilt, or where execution appears too overwhelming for the contractor, thecontracting authority may modify or unilaterally terminate the contract, without appealing tojustice; the parties, by simply accepting the pre-established clauses, agreed to comply,including regarding the settlement of litigations, with a legal regime of public right; and, thesettlement of litigations falls within the competence of the national contentious administrativecourts.

  KKeeyywwoorrddss:: Financing Contract, Valid Consent, Capacity of Contracting, ContractingAuthority, Contracting Party, Determined Object, Licit Object, Licit and moral Cause, Subject ofPublic or Private Right, Innovation Activities, Regulating Clauses.

  Pe cale de consecin, vom proceda ncontinuare la prezentarea i analiza fiecreicondiii de validitate, aa cum au fost enunate npartea introductiv.

  CCoonnssiimmmmnnttuull pprriilloorr ccoonnttrraaccttaannttee.. Caorice contract, contractul de finanare n inovare ianatere prin acordul prilor, ele dndu-iconsimmntul reciproc asupra condiiilor iclauzelor contractului. n principiu, aa cum amprecizat, finanarea n inovare este perfect ideplin ncheiat prin ntlnirea concordant amanifestrilor de voin ale autoritii contrac-tante i ale contractorului, n ndeplinirea obiectu-lui contractului. De asemenea, ca la toate contrac-tele, consimmntul trebuie s emane de la unsubiect capabil i s fie rezultatul unei voineveritabile, contiente, libere, clare i cu intenia dea se obliga, cu alte cuvinte, s nu fi fost dat neroare, s nu fi fost surprins prin dol, s nu fi fostsmuls prin violen sau leziune.

  Finanrii n domeniul inovrii, perfectndu-se numai printr-un contract, i se aplic n primulrnd principiile dreptului comun referitoare laconsimmnt, principiul autonomiei de voin,libertatea contractual, momentul ncheieriicontractului. Pentru aceste motive, ne vom referila problemele privind vviicciiiillee ddee ccoonnssiimmmmnntt,precum i la unele probleme specifice contractuluide finanare.

  11.. EErrooaarreeaa.. Eroarea-viciu de consimmntconst n reprezentarea fals asupra realitii nraionamentul unei pri la ncheierea contrac-tului de finanare, care privete fie substanamaterial sau intelectual a obiectului, fie iden-titatea persoanei ori o calitate esenial a acesteia(error in personam). De aici rezult ca eroarea-viciu de consimmnt poate fi de mai multe feluri: a) eroarea asupra substanei materiale a

  obiectului; b) eroarea asupra substanei intelectuale a

  obiectului;

  c) eroarea asupra subiectului de drept public sauprivat (persoanei), care poate privi identitateaori o calitate esenial a acestuia, potrivitlegilor speciale aplicabile n instituia inovrii.

  Pentru a fi n prezena erorii-viciu de con-simmnt, trebuie s fie ndeplinite urmtoarelecondiii: a) eroarea trebuie s cad asupra unui element

  determinant (hotrtor) la ncheierea contrac-tului;

  b) cealalt parte trebuia s fi tiut c faptul asupracruia poart eroarea a constituit motivuldeterminant (cauza hotrtoare) la momentulncheierii pentru cealalt parte.

  Sanciunea aplicabil pentru actul viciatprin eroare este nulitatea relativ.

  Din cele mai sus artate, rezult c nu oriceeroare viciaz consimmntul. Pentru ca eroareas duc la nulitatea conveniei este necesar ca eas fi fost cauza unic i/sau determinant a con-simmntului.

  Prin substan se nelege orice calitate/condiie esenial a obiectului contractului definanare (implicate de reglementrile legale ninovare), pe care prile contractante au avut-o nvedere, n momentul contractrii, i a crei lips,dac ar fi cunoscut-o, ele nu ar fi contractat. Prinurmare, dac prile au avut n vedere asemeneaproprieti ale obiectului, comunicndu-i-le cuprilejul ncheierii contratului de finanare icznd de acord asupra lor, constatarea ulterioara lipsei lor va fi de natur a ndreptai partea aflatn eroare s solicite anularea conveniei i resta-bilirea situaiei anterioare (de exemplu: n cazulcnd un element esenial specific domeniuluiinovrii este stipulat n obiectului contractului,acesta trebuie interpretat n semnificaiile saletehnico-tiinifice).

  22.. DDoolluull.. Dolul (dolus) sau viclenia const ntotalitatea manoperelor frauduloase (mincinoase,

 • 4499RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  dolosive) pe care una din prile contractante lentrebuineaz cu prilejul ncheierii contractului,pentru a induce n eroare cealalt parte i, prinaceasta, a o determina s ncheie actul respectiv,manopere fr de care partea contractant indusn eroare nu l-ar fi ncheiat. Pentru a fi n prezenadolului-viciu de consimmnt, se cer ntrunitecumulativ urmtoarele elemente:

  a) elementul obiectiv, care const n folosireamanoperelor viclene (dolosive, mincinoase)pentru a induce n eroare cealalt parte;

  b) elementul subiectiv (intenional), care const nintenia de a induce n eroare o persoan pentrua o determina s ncheie contractul.

  Pentru a primi valoare de viciu de consim-mnt, dolul trebuie s ntruneasc cumulativurmtoarele condiii: a) dolul s cad asupra unor elemente hotr-

  toare pentru ncheierea contractului, adic: s cad asupra unor elemente hotrtoare

  pentru ncheierea contractului; s priveasc obiectul, persoana sau oricare alte

  elemente care ar putea duce la ncheiereacontractului;

  chestiunea caracterului determinant al doluluise apreciaz i se rezolv de la caz la caz (inconcreto).

  b) dolul trebuie s provin de la cealalt parte. Dolul are un cmp de aplicare mai larg dect

  eroarea pentru partea prejudiciat, fiind depreferat invocarea acestuia atunci cnd esteposibil, deoarece instana de judecat nu mai esteinut s se rezume la o singur analiz psiholo-gic, ca n cazul erorii, ci se bazeaz i pe ele-mente exterioare, obiective, specifice acestuia.

  Spre deosebire de eroare, care nu duce lanulitate, atunci cnd privete lucrurile nesub-staniale ale obiectului contractului, dolul nu selimiteaz numai la error in substantia, n sfera sade aplicare fiind incluse i ale caliti ale pre-staiei, cum ar fi, de exemplu, rezultatul final.Dolul-viciu de consimmnt atrage sanciuneanulitii relative a contractului.

  33.. VViioolleennaa.. Violena-viciu de consimmntconst n faptul de a insufla unui subiect, printr-oameninare just, temerea (metus) de un ru, careeste de natur a o determina pe aceasta lancheierea unui contract pe care altfel nu l-ar fincheiat (art. 955-958 Cod Civil). Nu insistm ntratarea acestui viciu de consimmnt n acelaifel cum au fost enunate celelalte, ntruct n cazulcontractului de finanare, practic nu-i gseteaplicabilitatea.

  44.. LLeezziiuunneeaa.. ntr-o concepie obiectiv,leziunea-viciu de consimmnt este viciul ceconst n disproporia vdit de valoare ntre

  prestaii. n concepia subiectiv, leziunea-viciu deconsimmnt const n paguba ce se produceatunci cnd prestaiile la care se oblig prileunui contract nu se gsesc ntr-un raport permisde echivalen, existnd, deci, o disproporie ntreprestaia la care se oblig o parte i prestaia lacare se oblig cealalt parte. De asemenea, ca i ncazul violenei-viciu de consimmnt, leziunea-viciu de consimmnt nu se poate produce nconcret raportndu-ne la specificul contractuluide finanare pentru inovare.

  CCaappaacciittaattee.. n literatura de specialitate,capacitatea de a ncheia acte juridice civile estedefinit ca fiind acea condiie de fond i emina-mente esenial, care const n aptitudinea su-biectului de a deveni titular de drepturi i obligaiiprin ncheierea contractului. De asemenea, tot ncadrul acestei condiii de validitate, putem includei condiiile impuse de reglementrile speciale in-cidente n domeniul inovrii, asupra crora nu mairevenim, acestea fiind tratate n episodul anterior.

  OObbiieeccttuull ccoonnttrraaccttuulluuii.. n doctrin, prinobiect al actului juridic se nelege conduitaprilor stabilit prin acel act juridic civil, respectivaciunile sau inaciunile la care prile suntndreptite sau de care sunt inute. n cazulcontractului de finanare n inovare, obiectulobligaiei este produsul care se urmrete a fiobinut.

  CCaauuzzaa ccoonnttrraaccttuulluuii ddee ffiinnaannaarree.. Cauzacontractului de finanare este acel obiect al actuluijuridic care const n obiectivul urmrit de pri lancheierea contractului de finanare. Cauzacuprinde dou elemente: scopul imediat (causa proxima) scopul mediat (causa remota) care este motivul

  principal ce a determinat ncheierea contrac-tului n cauz.

  Condiiile care trebuie ndeplinite sunturmtoarele: 1. Cauza s existe.2. Cauza s fie real3. Cauza s fie licit i moral.RRI

  BBiibblliiooggrraaffiiee[1] IIoonn DDooggaarruu,, EEddmmoonndd GGaabbrriieell OOlltteeaannuu,, LLuucciiaann

  BBeerrnndd SSuulleeaannuu (2009) Bazele Dreptului Civil,Volumul IV. Contracte speciale, Editura C.H.Beck, Bucureti.

  [2] FFrraanncciisscc DDeeaakk (2007) Tratat de Drept Civil.Contracte Speciale, Editura Actami, Bucureti.

  [3] AAnnttoonniiee IIoorrggoovvaann (2006) Tratat de dreptadministrativ, Volumul II, Editura C.H. Beck,Bucureti.

 • 5500 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  CCuu RRoobbooSSccaann 11MM,, MMBB TTeelleeccoomm aa aadduuss,, nn pprreemmiieerr,,

  MMaarreellee PPrreemmiiuu iinnvveennttiicciiii rroommnneettii

  MMiirrcceeaa TTuuddoorr ssrrbbttoorriinndd ttrriiuummffuull ffiirrmmeeii llaa SSaalloonnuullIInntteerrnnaaiioonnaall ddee llaa GGeenneevvaa..

  MMBB TTeelleeccoomm SSRRLL,, ffiirrmm ccuu ccaappiittaall iinntteeggrraall rroommnneesscc,, aa ccttiiggaatt MMaarreellee PPrreemmiiuu llaa cceell mmaaiipprreessttiiggiiooss ssaalloonn iinntteerrnnaaiioonnaall ddee iinnvveenniiii,, ccaarree ss--aa ddeessffuurraatt llaa GGeenneevvaa,, nn ppeerriiooaaddaa 11--55 AApprriilliiee22000099 ((3377--tthh IInntteerrnnaattiioonnaall EExxhhiibbiittiioonn ooff IInnvveennttiioonnss,, NNeeww TTeecchhnniiqquueess aanndd PPrroodduuccttss ooff GGeenneevvaa))..

  AAcceeaasstt nnaalltt ddiissttiinncciiee eessttee oobbiinnuutt ppeennttrruu pprriimmaa ddaatt ddee uunn iinnvveennttaattoorr rroommnn ((nn aacceesstt ccaazz,,oo ssoocciieettaattee ccoommeerrcciiaall)) nn iissttoorriiaa ddee 3377 ddee aannii aa SSaalloonnuulluuii..

  Succesul inventatorilor romni este cu att mairsuntor, cu ct juriul internaional, compus din82 de membri, a votat n unanimitate i cu felici-tri acordarea Marelui Premiu (The Grand Prix ofthe 37th International Exhibition of Inventions ofGeneva) firmei MB Telecom pentru produsulRoboScan 1M, apreciat a fi cel mai avansat sis-tem de radiografiere cu raze gama a camioanelor singurul sistem din lume care asigur proteciatotal a operatorilor mpotriva radiaiei ionizanteprodus de sistemele de radiografiere, fiind, nacelai timp, cel mai automatizat i inteligent, celmai flexibil i versatil sistem.

  PPrreeeeddiinntteellee ffiirrmmeeii,, MMiirrcceeaa TTuuddoorr,, ccuupprrooff.. ddrr.. iinngg.. RRaadduu MMuunntteeaannuu..

  n cadrul acestei competiii au fost nscriseaproximativ 1000 de invenii din 45 ri. Firma

  romneasc MB Telecom a ctigat MarelePremiu, dei, la deschiderea Salonului, favorit

  era o firm spaniol. Aceast schimbarespectaculoas de situaie a fost declanat de

  Rectorul Universitii Tehnice din Cluj Napoca,prof. dr. ing. Radu Munteanu (foto dreapta),

  singurul membru romn din juriul internaionalcare a propus i a susinut acordarea Marelui

  Premiu inveniei romneti RoboScan.

  IInnvveennttaattoorriiii llaauurreeaaii ii ddeelleeggaaiiaa ooffiicciiaall aa RRoommnniieeii,, ccuuaammbbaassaaddoorruull RRoommnniieeii llaa OONNUU..

  La decernarea premiilor, au participat Excelena Sadna. Maria Ciobanu, ef al Misiunii Permanente aRomniei pe lng ONU, dl. Gerard Jitreanu,Preedinte ANCS, dna. Camelia Marinescu,membr a comitetului internaional de organizare a Salonului, reprezentani ai autoritilor federaleelveiene i locale, din cantonul Geneva, precum iali oficiali din rile participante.

  Proiecte inovative de succes

 • 5511RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  RRoobbooSSccaann,, vveeddeettaa SSaalloonnuulluuii iinnvveennttiicciiii,, llaa GGeenneevvaa

  RRoobbooSSccaann 11MM ccuummuulleeaazz,, ppee oo ppllaattffoorrmm uunniicc,, nnttrr--uunn pprroodduuss ddee nnaalltt ccoommpplleexxiittaattee,,tteehhnnoollooggiiii pprreeccuumm:: ffiizziicc nnuucclleeaarr,, eelleeccttrroonniicc,, iinnffoorrmmaattiicc,, tteelleeccoommuunniiccaaiiii,, mmeeccaanniicc,, hhiiddrraa--uulliicc,, ppnneeuummaattiicc,, ccaallccuull ccuu eelleemmeenntt ffiinniitt,, ccee nneecceessiitt pprreeggttiirree ttrraannssddiisscciipplliinnaarr nn aacceesstteeddoommeenniiii.. CCiinnccii RRoobbooSSccaann 11MM ssee aaffll ddeejjaa nn ffoolloossiinnaa AAuuttoorriittiiii NNaaiioonnaallee aa VVmmiilloorr,, ffuunncciioonnnndd nnppuunncctteellee ddee ttrreecceerree aa ffrroonnttiieerreeii SSiirreett,, GGiiuurrggiiuulleettii,, AAllbbiiaa,, MMoorraavviiaa ii HHaallmmeeuu.. AAcceesstt pprrooiieecctt ddee cceerrcceettaarree aa ffoosstt ffiinnaannaatt ddee MMBB TTeelleeccoomm,, iinntteeggrraall ddiinn rreessuurrssee pprroopprriiii,, ssuummaaiinnvveessttiitt aajjuunnggnndd llaa aapprrooxxiimmaattiivv 66 mmiilliiooaannee ddee eeuurroo.. nn mmoommeennttuull ddee ffaa,, ssee aaffll nn ddeerruullaarree ((EEttaappaa 22 -- lluunnaa 77//2244)) uunn pprrooiieecctt ccaarree vviizzeeaazz uunn ssaalltttteehhnnoollooggiicc nn ssiisstteemmuull ddee iimmaaggiissttiicc iinncclluuss nn pprroodduussuull RRoobbooSSccaann pprreemmiiaatt llaa GGeenneevvaa.. AAcceessttpprrooiieecctt ssee ddeessffooaarr nn ccaaddrruull pprrooggrraammuulluuii IINNOOVVAARREE 22000088,, ddeerruullaatt ddee AAMMCCSSIITT PPOOLLIITTEEHHNNIICCAA..

  BBuuccuurriiee nn ttaabbrraa MMBB TTeelleeccoomm,, nn uullttiimmaa zzii ddeeeexxppoozziiiiee,, dduupp ccttiiggaarreeaa mmaarreelluuii pprreemmiiuu..

  Standul firmei MB Telecom SRL a fost consideratca cel mai spectaculos, avnd expus un produs

  real, de serie, susinut de prezentri multimediainteractive, dinamice, care au atras i votul

  unanim al publicului, confirmnd votul unanim alspecialitilor din juriu.

  Cercetarea i proiectarea acestui produs de marecomplexitate este rezultatul eforturilor, pe parcursul a4 ani, a unui colectiv de 17 specialiti romni din cadrulfirmei MB Telecom.

  RRoobbooSSccaann nnaaiinnttee ddee ddeesscchhiiddeerreeaa ssaalloonnuulluuii,, aatteeppttnndd vviizziittaattoorriiii..

  MMiirrcceeaa TTUUDDOORR, preedinte MB Telecom Ltd.SRL CCoonnssttaannttiinn SSIIMMAA, director executiv AAddrriiaann BBZZGGAANN, director de cercetare-dezvoltare AAnnddrreeii IIAACCOOBBII, manager sisteme de automatizareEEmmiilliiaann MMiirrcceeaa MMIIEEIILLIICC, manager tehnologia informaiilorCCrriissttiiaann GGRREECCHHII, inginer programator DDaanniieell IIOONNEESSCCUU, inginer mecanic AAddrriiaann OOSSVVAATT, inginer automatist IIlliiee CCrriissttiiaann PPRRIIOOTTEEAASSAA, inginer automatist SSeerrggiiuu SSEEMMEENNEESSCCUU, inginer programator AAlliinnaa GGaabbrriieellaa SSTTRROOEE, programator SSiillee IIoonneell CCHHIIRRII, ef atelier mecanic TTuuddoorr GGHHEEOORRGGHHEE, ef compartiment electro-mecanic MMiihhaaii SSPPTTRREESSCCUU, specialist structuri autoportante CCrriissttiiaann TTEEOODDOORREESSCCUU, specialist electronic IIoossiiff MMaarriiuuss TTIIBBEERRIIUU, specialist electro-mecanic RRzzvvaann IIuulliiaann IIOONNEESSCCUU, manager departamentul asamblare i

  service RReepprreezzeennttaanniiii ffiirrmmeeii MMBB TTeelleeccoomm llaa ttrrgguulliinntteerrnnaaiioonnaall ddee llaa GGeenneevvaa

 • 5522 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  Sistemele mobile de scanare cu raze gamaexistente au o surs de radiaii ce este purtat deun bra metalic solidar cu autoasiul, bra purttorfoarte costisitor, cu greutate mare, care genereazun moment de rsturnare semnificativ i careprezint dezavantajul limitrii distanei de plasarea sursei de radiaii la lungimea maxim a braului.Aceasta este, de altfel, i soluia aplicat lageneraia 1 a astfel de echipamente produse nprezent de MB Telecom.

  De asemenea, toate sistemele mobile descanare cunoscute au cabina operatorilor montatpe autoasiu, expunnd personalul operator lariscuri de iradiere profesional i accidental(peste limita de 1000 de uS/an, stabilit de Legeanr. 111/1996), riscuri eliminate nc de la gene-raia 1, prin instalarea cabinei operatorului pe ounitate mobil, remorcabil, care n timpulscanrii este plasat n afara zonei de excludere icontroleaz toate procesele de la distan, prinunde radio. O alt caracteristic limitativ este

  aceea c sistemele cunoscute au nevoie de unofer care s conduc unitatea de scanare,necesitate eliminat n soluia propus prinimplementarea unui subsistem de control automatal direciei i al vitezei de deplasare n perimetrulde lucru.

  Alte dezavantaje ale sistemelor cunoscuteconstau n faptul c sunt greoaie, fiind instalate peautoasie de capacitate mare, cu dou pn lapatru axe, necesare pentru a suporta greutateacomponentelor i a contragreutilor de compen-sare a momentului de rsturnare generat debraul cu sursa de radiaie, care trebuie susinutla o distan lateral de minimum 4 metri fa dearia detectoarelor.

  Operarea sistemelor cunoscute este foartecomplicat, necesitnd un echipaj de minimum 3persoane pe schimb, respectiv operator, ofer isupervizor extern, acesta din urm avnd respon-sabilitatea de a dirija traficul vehiculelor ceurmeaz a fi controlate n zona de scanare,

  precum i de a preveni ptrundereaunor eventuali intrui n zona deexcludere, unde exist pericol deiradiere.

  Principiile de funcionare alesistemelor cunoscute presupun cap-tarea i procesarea semnalelor furni-zate de la un numr mare de detec-toare, de regul, cteva sute, ceea ceimplic blocuri electronice compli-cate i o reea de cabluri cu un numrmare de fire paralele ntre acest brai subsistemele de generare a ima-ginii radiografiate.

  Problema tehnic pe care orezolv acest proiect, pornind de la

  MMeettoodd ii ssiisstteemm ddee ccoonnttrrooll nneeiinnttrruussiivv pprriinn rraaddiiooggrraaffiieerree ,, aa ccoonnttaaiinneerreelloorr,,

  aauuttoovveehhiiccuulleelloorr ii aa vvaaggooaanneelloorr ddee ttrreenn,,ffrr ddeessiiggiillaarreeaa,, ddeesscchhiiddeerreeaa ii ccoonnttrroolluullffiizziicc aall aacceessttoorraa,, ffoolloossiinndd mmoobbiillee ccoommpplleett

  rroobboottiizzaattee..

  MMiirrcceeaa TTuuddoorr ddeemmoonnssttrrnndd ffuunncciioonnaalliittaatteeaa ccoonnssoolleeii ddee ooppeerraarree aa RRoobbooSSccaann..

 • 5533RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  brevetul menionat, este realizarea unei metode ia unui sistem de control neintrusiv, care elimintotal riscul de expunere profesional la radiaii aoperatorilor, prin scoaterea postului de lucru aloperatorului (centrul de control) n afara zonei deexcludere i eliminarea necesitii unui ofer isupervizor extern, prin comanda de la distan iautomatizarea tuturor proceselor desfurate nzona cu risc de radiaii i zona limitrof. Prinimplementarea acestor automatizri este posibilreducerea personalului operator la un singuroperator pe schimb. De asemenea, prin folosirea adou uniti de scanare deplasate sincron, unacare s deplaseze sursa de radiaie i a doua,braul cu detectori, se reduce dimensiunea igreutatea total a sistemului cu pn la 80%,genernd astfel o economie important de re-surse, cu respectarea principiul eco2.

  Sistemul propus este constituit dintr-ounitate mobil de scanare instalat pe un auto-asiu pe care este montat un bra cu nite arii dedetectoare specifice tipului de radiaie penetrantfolosit, un robot surs, purttor al unei surse deradiaie penetrant, ambele uniti mobile fiindautonome i avnd n componen subsistemepentru controlul automat al deplasrii, un sub-sistem de sincronizare a poziiei i un subsistemde transmisie hidraulic pentru deplasarea cuvitez redus a unitii de scanare. Sistemulinclude i un centru mobil de control de ladistan, care se poziioneaz n afara unei zone deexcludere i care are rolul de a gestiona tele-comandat toate procesele i n care se afl unsubsistem de achiziie, prelucrare, stocare i

  afiare a imaginii radio-grafiate. Sistemul include iun subsistem de protecieperimetral, un subsistemde management automat altraficului i un subsistemde gestiune informatizat.

  Avantaje aduse desistemul propus:

  eliminarea riscului deiradiere profesional a ope-ratorilor, precum i de ira-diere accidental a posibi-lilor intrui n zona descanare;

  reducerea echipajuluinecesar pentru operare dela minimum 3 membri peschimb la 1 pe schimb;

  mobilitate, flexibilitate i manevrabilitatecrescute;

  operare complet robotizat;

  productivitate crescut un numr mai marede vehicule/or scanate prin automatizareaproceselor i reducerea timpilor mori, prinoperare asistat de calculator;

  posibilitatea modificrii vitezei de scanare ntimpul scanrii pentru a oferi cel mai bun raportde penetrare/numr de vehicule scanate;

  control precis al vitezei i al direciei;

  pstrarea performanelor dinamice (putere icuplu) a asiului n mod transport frafectarea specificaiilor productorului;

  reducerea semnificativ a greutii totale asistemului, cu efecte pozitive n reducereamomentului de rsturnare i a forelor de tor-siune din asiu. Astfel, masa total a sistemuluiva fi de 5 tone, fiind cel mai uor sistem de acesttip din lume.

  trasabilitatea operaiilor realizate, la unmoment de timp ulterior, prin implementareaunui sistem de tip cutie neagr ce nregis-treaz automat toate comenzile, rspunsurile iparametrii sistemului, precum i toatemesajele generate automat de sistem;

  geometria imaginii mbuntit, rezultat dinoptimizarea formei braului detectorilor;

  diagnoza, service i configurare de la distan,prin conexiune internet.RRI

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  CCoonnssoollaa ddee ooppeerraarree ddee llaa ddiissttaann aa ssiisstteemmuulluuii ddee ssccaannaarree RRoobbooSSccaann..

 • 5544 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  SSuunntt ppaarrttiizzaannuull ddeeccllaarraatt aall eeffiicciieenneeii nn cceerrcceettaarree..

  RReevviissttaa RRoommnn aa IInnoovvrriiii:: Stimate domnule Mircea Tudor, ct decomplicat este parcursul de la nfiinare la performan al uneifirme private a crei activitate este axat pe cercetare-inovare?

  MMiirrcceeaa TTuuddoorr:: n cazul nostru, drumul a fost foarte lung. Amnfiinat MBTelecom SRL n decembrie 2004. Din 2005 am nceputactivitile de cercetare, astfel c la sfritul anului 2005 am avut primamare reuit tehnologic, ceea ce a nsemnat i primul mare eecfinanciar rezilierea unui contrat ncheiat cu Uzina de AutoturismeDacia. Nu ne-am oprit din drum, dei a trebuit s facem eforturidisperate, timp de 3 ani, pentru a compensa pierderea financiarconsiderabil suferit i am continuat s investim resurse n cercetareaaplicativ. Astfel, n 2003 am nceput s vindem Companiei deAutostrzi i Drumuri Naionale - CNADNR) (AND, pe vremea aceea) primele sisteme portabile pentru cntrirea metrologic acamioanelor, integrate n cadrul firmei noastre n baza unui brevet deinvenie pe care l deinem. Acest produs s-a dovedit a fi de maresucces, deinnd i astzi titlul de cel mai dezvoltat sistem portabil decntrire existent pe piaa din Romnia i, din ceea ce tim, i dinEuropa.

  Fr ndoial, performana cea mai vizibil este ROBOSCANul,proiect la care am nceput s lucrm n 2004 i pe care l-am finalizatanul trecut ntr-un produs cu maturitate comercial...

  Aadar, drumul este lung, anevoios, cu multiple capcane idificulti, dar care, n cazul nostru, a dus ctre satisfacii profesionalede neegalat.

  RRRRII:: Care este politica financiar a firmei privind susinereaactivitii de cercetare-inovare i care este aportul statului n acestsens?

  MMiirrcceeaa TTUUDDOORRPPrreeeeddiinnttee MMBB TTeelleeccoomm

 • 5555RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  MM..TT..:: Am aplicat consecvent politica de areinvesti masiv, uneori peste 80% din profit, ncercetare/dezvoltare i acum culegem roadeleacestor eforturi. Din pcate, pn n prezent,susinerea statului a fost inexistent. Totui,spre bucuria noastr, n prezent avem o tem decercetare important, finanat de AMCSIT ncadrul unui contract de cercetare i vomparticipa i la competiiile viitoare, dup ce amdovedit c tim s alocm resursele financiare cumaxim eficien i competen profesional.

  RRRRII:: Cum ai caracteriza activitatea decercetare n Romnia? Ar fi interesant oparalel ntre sectorul privat i cel de stat.

  MM..TT..:: Sunt partizanul declarat al eficienein cercetare i din acest punct de vedere,sectorul privat are avantajele nete aleflexibilitii, ale unei mai bune conexiuni cueconomia real i cu mediul economic inter-naional i, nu n ultimul rnd, al unei res-ponsabiliti n alocarea resurselor, avnd nvedere dependena stabilitii economice aentitii de cercetare de rezultatele cercetrii.Nu neg prin aceast afirmaie rolul major alcercetrii fundamentale, academice, dar vreaus afirm necesitatea politicilor de stat de a alocapreferenial resurse financiare ctre sectorul decercetare privat i, n special, ctre IMM-uri,cunoscute pentru dinamica lor i pentrumobilitatea economic determinat de ineriadecizional redus.

  Pe de alt parte, sunt inamicul sistemuluide cercetare care s implice statul cu mai multde 75 % din resursele de cercetare. Acolo undenu sunt implicate fonduri proprii, ansele caprodusul cercetrii s zac ani n ir prin sertaresunt foarte mari. Resursele ar trebui alocate pecriterii de eficien dovedite... Noi nici nu amndrznit s solicitm vreo finanare pn cndnu am realizat cu resurse proprii ceva... dinpcate, nici atunci nu am reuit s convingem.Dar, aa cum spuneam, n prezent am reuit savem un parteneriat real i eficient cu instituiilestatului cu responsabiliti n finanareacercetrii.

  RRRRII:: Poate deveni cercetarea o soluie arevigorrii economice romneti?

  MM..TT..:: Fr ndoial c cercetarea este unadintre puinele soluii i anse pentru depireacrizei economice i relansarea economieiromaneti... din pcate, la nivel guvernamental

  nu se contientizeaz aceast ans,acionndu-se pompieristic, sub necesitilede moment i ignornd ansa real pe care oreprezint cercetarea pe termen mediu i lung...Nu ntmpltor, Frana a sporit de 3 ori bugetulcercetrii, ca msur de criz, n timp ce la noi,acest buget a fost redus substanial. Suntem nfaa unor decizii guvernamentale cu consecinedramatice pentru anii care vor urma. Abordareafinanrii cercetrii doar ca pe o terapieintensiv, la limita la care cercetarea s numoar, taie ansa cercetrii romneti de a seafirma ca o for n lume, cu att mai mult cu ctcercettorii romni au dovedit competente denecontestat n domeniile cele mai abstracte idificil de conceptualizat.

  RRRRII:: Care este politica promovat n cadrulfirmei pentru motivarea echipei de a obineperforman?

  MM..TT..:: Aplicm forme complexe demotivaie, ele nsele inovative. Dar, fr ndoial,cea mai eficient form de motivare esteimplicarea cercettorilor n proiecte de mareamploare, care se constituie n provocriprofesionale, pe care puini cercettori le au, icare genereaz produse cu vizibilitateinternaional.

  RRRRII:: Avei o strategie de marketing pentruprodusele de cercetare?

  MM..TT..:: Sigur c avem o strategie demarketing pentru promovarea rezultatelorcercetrii. De altfel, participarea noastr laSalonul de la Geneva este o component aacestei strategii, componenta pe care ampregtit-o cu consecven timp de civa ani, cuscopul de a adjudeca Marele Premiu.

  Strategia implic i alte componente,astfel participm n mod constant la conferine isimpozioane internaionale, la trguri comer-ciale i, de asemenea, organizm prezentridirecte pentru clienii notri poteniali.

  RRRRII:: Care credei c este cheiasuccesului pe care tocmai l-ai repurtat?

  MM..TT..:: n primul rnd, realismul, dar indrzneala ideilor pe care le transformm nteme de cercetare, apoi consecvena i efortulprofesional de a le concretiza n proiecte, modeleexperimentale i, la final, n produse comerciale.

 • 5566 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  RReevviissttaa RRoommnn aa IInnoovvrriiii::V ateptai s fi obinutMarele Premiu la Geneva?Ai fost surprini?

  AAddrriiaann BBzzggaann:: Pots v spun c ne-ampregtit i am participat laacest trg avnd ca obiectivMarele Premiu. Din punctde vedere administrativ, amfi putut participa la

  Expoziia Internaional de Inventic de la Geneva ncdin anul 2004, cnd am depus cererea de brevet la OSIM,ns am tiut c dac mergem cu o idee, ca majoritateainventa-torilor de la aceast expoziie, produsul nostruva fi doar unul ntre altele. Aa c am decis participareanumai dup ce am reuit s concretizm ideea nprototip, produs matur, vndut ntr-o serie de 5 uniti,cu utilitate i inovaie validate de pia.

  Aadar, ne-am prezentat la Salon cu ideea csuntem ndreptii s primim acest premiu, destul dencreztori, dar emoiile au fost puternice pn nultimul moment i competiia acerb. De la deschidereatrgului am prins zvonuri, ce veneau chiar din interioruljuriului, care cotau o firm din Spania ca fiind favorit lactigarea Marelui Premiu. n faa acestui start ce nedefavoriza, ne-am crescut eforturile de prezentare iconvingere a juriului asupra importanei, complexitiii maturitii inveniei noastre, eforturi ce au fostncununate de succes. Eforturile i invenia noastr aureuit s conving juriul care a votat n unanimitateacordarea Marelui Premiu firmei noastre, chiar dactrofeul fusese mpodobit cu drapelul Spaniei aa cum l-am i primit, dup cum se poate vedea n fotografia de lafestivitatea de decernare.

  RRRRII:: RoboScan 1M este un produs 100% MBTelecom sau ai apelat i la colaborri exterioarefirmei?

  AA..BB..:: Invenia i produsul RoboScan 1M au fostdezvoltate n ntregime n cadrul firmei, cu resurse100% private i 100% romneti. Nu am avut colaborricu nicio universitate sau institut de cercetare pentruacest proiect. Toat activitatea, de la idee i pn laprodus matur, vandabil, fiind realizat exclusiv ninteriorul MB Telecom. Trebuie spus c exist doar nc5 productori n lume de astfel de produse, toi fiindconstituii n companii mari, cu bugete de cercetare deordinul sutelor de milioane de Euro, cu cifre de afaceride ordinul miliardelor de Euro. Astfel, MB Telecom estesingurul IMM din lume care a reuit realizarea unuiprodus de o asemenea complexitate, ce integreaz, pe oplatform unitar, tehnologii nucleare, electronicindustrial, energetic, automatizri industriale, mate-matic, tehnologia informaiei, software specializat,acionri proporionale mecanice, hidraulice i pneu-

  matice comandate direct de sisteme IT, comunicaii dedate cablate i wireless i structuri metalice auto-portante din aliaje uoare.

  Succesul la Geneva pare, din aceast per-spectiv, aproape ireal faptul c o companie aa micreuete s surclaseze 5 gigani de renume mondialeste aproape de neimaginat. i totui, a fost posibil,chiar aici, n Romnia.

  RRRRII:: Cine sunt oamenii care au facut posibilaceast victorie?

  AA..BB..:: Rezultatul se datoreaz unui efort deechip, susinut pe parcursul a 4 ani de 17 oamenidedicai acestui scop, care au pasiune pentru inovare iconvingerea c munca lor aduce societii un beneficiu,prin evoluie. Un aspect important este c n aceastechip nu exist niciun doctor n tiine, semn cinovarea poate aprea i prospera oriunde, nu numai ncentrele universitare sau n institutele de cercetare.

  RRRRII:: Care este politica firmei privind proteciaproprietii intelectuale i a celei industriale pentruprodusele oferite pieei?

  AA..BB..:: Ca n orice companie bine conectat la piaaintern i internaional care furnizeaz produseinovative, protecia proprietii intelectuale i indus-triale este o preocupare permanent n care suntantrenate costuri consistente. RoboScan este subiectulunui brevet de invenie cu 9 revendicri complexe,nregistrat n 43 de ri, ns firma are n portofoliu 10brevete de invenie nregistrate la OSIM i 11 aplicaiisoftware nregistrate la ORDA.

  RRRRII:: Avei n plan participarea i la alte competiiiinternaionale? Care este portofoliul de produse pe carev bazai?

  AA..BB..:: n politica de marketing este destul derecurent ca tem participarea la trguri inter-naionale, ns pn acum ne-am concentrat pe dome-niile n care activeaz firma i anume sisteme desecuritate, ingineria traficului i automatizri indus-triale. Din portofoliul nostru a putea enumera proiectede securizare a frontierei de est i nord a Romniei,sisteme de imagistic pentru transporturi de marf,sisteme de cntrire static i dinamic pentru mana-gementul traficului rutier, sisteme de control imanagement n domeniul petrol i gaze, metalurgie itransporturi speciale.

  n domeniul inventic i inovare, ne propunem sparticipm i n 2010 la Salonul Internaional deInventic de la Geneva cu un alt produs revoluionar, dindomeniul ingineriei traficului care, sperm noi, ne vaaduce cel puin un premiu special.

  MMBB TTeelleeccoomm eessttee ssiinngguurruull IIMMMM ddiinn lluummeeccaarree aa rreeuuiitt rreeaalliizzaarreeaa uunnuuii pprroodduuss ddee oo

  aasseemmeenneeaa ccoommpplleexxiittaattee..

  AAddrriiaann BBZZGGAANN DDiirreeccttoorr CCeerrcceettaarree--

  DDeezzvvoollttaarree,, MMBB TTeelleeccoomm

  GGrruuppaajjuull ddee llaa ppaaggiinniillee 5500--5566 aa ffoosstt rreeaalliizzaatt ddee AAnnccaa PPeerrooiiuu

 • 5577RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  SSiisstteemmuull TTRRAACCKK VVIIEEWW aa ffoosstt ddeezzvvoollttaatt nn IITTCC ((IInnssttiittuuttuull ppeennttrruuTTeehhnniicc ddee CCaallccuull)) ccaa oo ccoommppoonneenntt aa ffaammiilliieeii ddee ssiisstteemmee iiaapplliiccaaiiii ddeeddiiccaattee mmaannaaggeemmeennttuulluuii aaccttiivviittiilloorr ffeerroovviiaarree..SSoolluuiiaa eellaabboorraatt ssee bbaazzeeaazz ppee tteehhnnoollooggiiii iinnffoorrmmaattiiccee nnooii::GGIISS ((GGeeooggrraapphhiicc IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemmss)),, GGPPSS ((GGlloobbaallPPoossiittiioonniinngg SSyysstteemm)),, GGSSMM ((GGlloobbaall SSyysstteemm ffoorr MMoobbiilleeccoommmmuunniiccaattiioonnss:: oorriiggiinnaallllyy ffrroomm GGrroouuppee SSppcciiaall MMoobbiillee)),,tteehhnniiccii mmooddeerrnnee ddee ddeezzvvoollttaarree ssooffttwwaarree ddee ttiipp RRAADD ((RRaappiiddAApppplliiccaattiioonn DDeevveellooppmmeenntt)) ii eessttee ccoonnffoorrmm ssttaannddaarrddeelloorr iirreegglleemmeennttrriilloorr eeuurrooppeennee,, nn ppeerrssppeeccttiivvaa rreeaalliizzrriiii pprroo--iieeccttuulluuii GGAALLIILLEEOO ((rreeeeaa ddee ssaatteelliiii GGPPSS eeuurrooppeeaann)).. SSiisstteemmuullggrraaffiicc iinntteerraaccttiivv ssee bbaazzeeaazz ppee uunn ffoorrmmaatt GGIISS ddee ttiipp pprroo--pprriieettaarr,, ccuu ffuunncciiii ggrraaffiiccee ddee ttiipp lluupp ((zzoooomm)) ii ddeeppllaa--ssaarree((ppaann)) ffooaarrttee rraappiiddee.. SSiisstteemmuull eessttee ddeesscchhiiss,, ppeerrmmiitteeddeezzvvoollttrrii uulltteerriiooaarree ii ppeerrssoonnaalliizzrrii,, ppooaattee ffii iinntteerrffaaaatt ccuuaapplliiccaaiiiillee ddee ggeessttiiuunnee aa nnttrreeiinneerriiii ppaarrccuulluuii ddee llooccoommoottiivvee iivvaaggooaannee..

  CCuuvviinnttee cchheeiiee:: TRACK VIEW, managementul activitilor feroviare,GIS, GPS, GSM, sistem grafic interactiv.

  TTRRAACCKK VVIIEEWW -- SSyysstteemm ooff LLooccaattiioonn,, TTrraacckkiinngg,, AAddmmiinniissttrraattiioonnaanndd MMaannaaggeemmeenntt ooff aa FFlleeeett ooff LLooccoommoottiivveess

  AAbbssttrraacctt:: TRACK VIEW, an application software product, wasdeveloped at ITC (The Institute for Computing Technique) with aview to facilitating new services in the domain of the railwayoperation management. It integrates several information andcommunication technologies such as GIS, GPS, and GSM. The RapidApplication Development approach was used to develop theapplication. The system observes the EU recommendations in thedomain and is an open solution. The interface utilizes a proprietaryGIS. Potential users are all sorts of railway transport companies aswell as insurance firms.

  KKeeyywwoorrddss:: TRACK VIEW, railway operation management, GIS, GPS,GSM, Rapid Application Development.

  IInnttrroodduucceerree

  n sistemele informatice moderne destinate dirijrii transporturilorferoviare, o soluie des ntlnit este cea n care locomotivele (trenurile)sunt localizate pe baza tehnologiei GPS i n care datele de localizare sunttransmise ctre o Baz de Date (BD) aflat pe un server, folosind serviciileunei reele GSM (serviciul GPRS-General Packet Radio Service). Utili-zatorul poate afla astfel, n timp real, poziia pe hart a locomotivelor

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  TTRRAACCKK VVIIEEWW -- SSiisstteemm ddee llooccaalliizzaarree,, uurrmmrriirree,, ggeessttiiuunnee ii mmaannaaggeemmeenntt aall uunnuuii

  ppaarrcc ddee llooccoommoottiivvee

  AAnnttoonn CCoorriioollaann CCHHIICCIIUUDDEEAANN**

  *AAnnttoonn CCoorriioollaann CChhiicciiuuddeeaanneste cercettor tiinificprincipal la Institutul pentruTehnic de Calcul Bucureti.Participant n calitate dedirector de proiect sauproiectant principal laproiecte de cercetare-dezvoltare din cadrulProiectelor NaionaleORIZONT 2000, AMTRANS,INFOSOC, CEEX. n prezent, dezvolt aplicaiidin domeniul GIS-GPS-GSM,utiliznd un format GISproprietar. tchici@itc.ro

 • 5588 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  FFiigguurraa 11.. HHaarrttaa rreeeelleeii CCFFRR..

  (trenurilor) care l intereseaz. n plus, el poate: a)monitoriza traseele parcurse ntr-un interval detimp, b) face analize cu privire la eficiena utilizriilocomotivei, c) calcula trasee optime.

  Soluia care va fi descris n continuarepoate fi lansat de pe un suport de tip MemoryStick, din orice loc de pe Pmnt, sau instalat peun PC, care are asigurat o conexiune la Internet.Ea include urmtoarele aplicaii tipice:

  monitorizarea locomotivelor n timp real (po-ziie, distane, viteze de deplasare, timpi de sta-ionare etc.);

  supravegherea i msurarea n timp real a unorparametri ai locomotivei;

  monitorizarea transporturilor de mrfuri peteritoriul naional i internaional (transportintermodal rutier, cale ferat, fluvial, maritim).

  Articolul este structurat dup cum urmea-z: mai nti, sunt prezentate principalele funciiale sistemului elaborat, apoi se descrie modul deexploatare; n continuare, se descriu elementeleinterfeei utilizator sistem i se enumer perfor-manele sistemului.

  FFuunncciiii pprriinncciippaallee

  Aplicaia software, realizeaz n mediul gra-fic al Romniei, are urmtoarele funcii:

  1. deplasarea i orientarea virtual pe harta ree-lei de ci ferate (fig.1);

  2. localizarea pe hart, n diferite momente de

  timp, a tuturor locomotivelor dotate cu dispozi-tive AVL (Automated Vehicle Location);

  3. urmrirea deplasrii n timp real pe hart atuturor locomotivelor n micare, selectate;

  4. vizualizarea i analiza offline pe hart, ndiferite moduri, a traseelor parcurse de o loco-motiv n anumite perioade de timp, fixate deutilizator;

  5. programarea dispozitivelor AVL montate pelocomotive n diferite moduri de funcionare.

  6. transferul de date i evenimente de la dispozi-tivele AVL ntr-o baz de date situat pe unserver;

  7. configurarea grafic i funcional a mediuluide lucru;

  8. furnizarea de informaii cu privire la stareaunor parametri de funcionare ai locomotivei;

  9. realizarea de acionri la comand de ladistan (telematic);

  10.transmiterea automat de mesaje de alarm (detip SMS) la un dispecer, cu informaii asuprastrii parametrilor supravegheai i, opional, lanc trei telefoane mobile (coninutul mesajuluipoate fi personalizat);

  11.editarea unor rapoarte statistice privind depla-srile locomotivelor i a evenimentelor care auavut loc n anumite perioade de timp, selectatede utilizator;

  12.cutarea automat a unor elemente grafice(magistrale, gri CFR);

  13.conectarea la o Baz de Date de pe un server,populat, via serviciul GPRS (General Packet

 • Radio Service),, de ctre dispozitivele AVLmontate pe locomotivele monitorizate;

  14.vizualizarea i tiprirea unor rapoarte dedeplasare;

  15.vizualizarea i tiprirea unor rapoarte cu nu-mrul de treceri ale locomotivelor prin puncteprestabilite, ntr-un interval de timp fixat deutilizator;

  16.vizualizarea grafic i tiprirea unor rapoartede proximiti a parcului de locomotive monito-rizate fa de un punct selectat (gar) pe hart;

  17.tiprirea unor seciuni sau a ntregii hri gra-fice cu traseele afiate.

  MMoodduull ddee ffuunncciioonnaarree

  Pentru exploatarea sistemului, suntnecesare cteva operaii pregtitoare, dup cumurmeaz:

  se instaleaz aplicaia de monitorizare ihrile de interes la dispecerul care doreteefectuarea monitorizrii;

  se instaleaz pe locomotive unitile mobileAVL (acestea funcioneaz complet indepen-dent nu necesit supravegheri sau acionri);

  se obin serviciile GSM ale unui operator detelefonie mobil. Serviciul de localizare GPS(serviciu satelitar) este gratuit;

  operatorul configureaz aplicaia: introduce/scoate locomotive, nume mecanici, parametride comunicaie, numere de telefon, parole etc.

  Platforma informatic necesar cuprinde:

  a) PC Dispecer (2 GHz, 512 MRAM, HDD 100 GB,CDROM, monitor 19) cu conexiune la Internet);

  b) Unitai AVL (care se instaleaz pe locomotive).Aplicaia de baz cuprinde harta grafic

  complet a Cilor Ferate Romne, asupra creiapot fi efectuate foarte uor operaiile de zoom i dedeplasare a hrii (pan) (fig.2).

  n funcie de necesiti, operatorul poaterealiza urmtoarele: calculul i stabilirea unui traseu optim pentru o

  locomotiv; localizarea tuturor locomotivelor selectate din

  parcul de locomotive dotate cu dispozitive AVL; urmrirea deplasrii online pe hart a locomo-

  tivelor selectate din parcul de locomotivedotate cu dispozitive AVL.;

  analizarea traseelor parcurse n anumite inter-vale de timp selectate;

  obinerea de informaii privind starea unorparametri sau ntreprinderea unor aciuni co-rective sau proactive (telematica).

  IInntteerrffaaaa ccuu uuttiilliizzaattoorruull

  Principala interfa utilizator este prezen-tat n figura 3. Ea se lanseaz din Meniul prin-cipal al aplicaiei cu ajutorul comenzii MONITO-RIZARE. Dup activarea interfeei, trebuie rea-lizat conexiunea la Serverul care conine Baza deDate a aplicaiei. Acest lucru se realizeaz prinapsarea butonului de comand CONECTARE LABD. n urma acestei comenzi, n tabelul interfeei

  5599RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  FFiigguurraa 22.. HHaarrttaa CCFFRR ccuu lluuppaa ((zzoooomm))..

 • 6600 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  FFiigguurraa 33.. IInntteerrffaaaa OOppeerraattoorr -- AApplliiccaaiiee..

  va aprea ntregul parc de locomotive i locali-zarea fiecrei locomotive (cu gara-magistrala) laacel moment.

  Interfaa cuprinde dou grupe de comenzi,dup cum urmeaz:

  1. Comenzi de vizualizare grafic vizualizare offline locomotive; vizualizare online locomotive; localizare offline locomotive.

  2. Comenzi de calcule i statistici tabelare : rapoarte de deplasare; statistici treceri; proximiti.

  Pentru realizarea funciilor grafice, seselecteaz comanda respectiv din controlulcorespunztor de interfa, se alege intervalul devizualizare, modul i viteza de vizualizare, apoi seapas butonul de comand OK. n urma acesteicomenzi, pe harta reelei CFR, va fi prezentat, nmodul grafic ales, traseul cu principalii parametride identificare ai locomotivelor: numrul de iden-tificare, gara (magistrala) unde se afl, data itimpul, viteza cu care se deplaseaz n acelmoment.

  Pentru activarea comenzilor din grupa a 2-a, interfaa cuprinde butoane specifice. Astfel, prinapsarea butonului RAPOARTE DE DEPLASARE,,va fi activat interfaa utilizator din figura 4. Cuajutorul acestei interfee, se pot genera tabele dedescriere a parcursurilor locomotivelor ntr-uninterval de timp selectat de utilizator. Aceste

  tabele cuprind elementele de identificare a loco-motivelor, depoul de care aparine, firma pro-prietar, numele mecanicului, kilometrii parcuri,timpul de deplasare efectiv, viteza medie cu cares-a circulat. Dac se dorete o detaliere atraseului, se face un clic pe cmpul TRASEULPARCURS al unei locomotive selectate. n urmaacestei comenzi, va fi indicat, ntr-un alt tabel,traseul n detaliu cu grile (magistralele), data itimpul trecerii prin fiecare gar i viteza dedeplasare. Ambele tipuri de tabele pot fi tiprite nformate specifice, comandate de utilizator.

  Prin apsarea butonului de comandSTATISTICA TRECERI din interfaa Operator-Aplicaie (fig. 3), va fi activat interfaa utilizatorprezentat n figura 5.

  Toate datele din tabele sunt preluate dinBaza de Date de pe server, prin interogrispecifice, la distan.

  Cu ajutorul acestei comenzi, se pot facecalcule asupra numrului de treceri prin anumitepuncte (gri), ntr-un interval selectat, a uneilocomotive. Selecia punctelor de trecere (grile)poate fi fcut fie dintr-un tabel cu toate numelede gri din reea, fie prin punctarea lui direct pehart, printr-o procedur specific. Interfaapermite i vizualizarea parametrilor locomotiveidin momentul trecerii: nume punct (gara), data itimpul, viteza. Ambele tabele pot fi tiprite nformate specifice.

  A treia funcie din cadrul comenzilor decalcul tabelar i statistici se activeaz prin ap-

 • 6611RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  FFiigguurraa 44.. IInntteerrffaaaa RRaappooaarrttee ddee ddeeppllaassaarree..

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  FFiigguurraa 55.. IInntteerrffaaaa SSttaattiissttiicc ttrreecceerrii..

 • 6622 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  FFiigguurraa 66.. IInntteerrffaaaa PPrrooxxiimmiittii..

  sarea butonului PROXIMITATI din interfaaOperator-Aplicaie (figura 3). n urma acesteicomenzi, se va afia o interfa ca n figura 6.

  Cu ajutorul acestei interfee, pot fi fcutecalcule asupra rspndirii parcului de locomotivefa de un punct (gar) selectat de utilizator.Selecia punctului de reper poate fi fcut fiedintr-un tabel cu toate numele de gri din reea,fie direct, prin punctarea lui pe hart. Aplicaiacalculeaz distanele ntre punctul selectat ipoziia momentan a fiecrei locomotive, le ordo-neaz n funcie de distan i le plaseaz ntr-untabel, care poate fi tiprit ntr-un format specific.

  PPeerrffoorrmmaannee

  Principalele caracteristici de calitate alesoluiei descrise mai sus sunt date n continuare: alinierea la tehnici, metode i standarde

  europene; modul de operare prietenos, interactiv, grafic; posibilitatea de localizare sau de urmrire a

  unei locomotive n timp real; analiza traseelor parcurse n diferite moduri; calculul i stabilirea traseelor optime; informarea asupra strii unor parametri ai

  locomotivei; acionarea de la distan asupra unor para-

  metri ai locomotivei; inexistena unor limitri asupra numrului de

  locomotive monitorizate; securizarea sistemului prin parole i chei att la

  comunicaia cu locomotivele monitorizate ct ila utilizarea aplicaiei.

  BBeenneeffiicciiiillee care pot fi obinute prin folosireaeficient a resurselor privesc

  transportul i constau n folosirea mai eficienta locomotivelor;

  combustibilul consumat, prin controlul onlineal consumurilor de combustibili i energie;

  timpul, deoarece se monitorizeaz online timpiide folosire i de staionare ai locomotivelor i almecanicilor de locomotiv;

  securitatea i sigurana sistemului de trans-port, prin urmrirea online a locomotivelor.

  CCoonncclluuzziiii

  Acest articol a prezentat o soluie complex,realizat practic, care nglobeaz mai multe teh-nologii informatice i de comunicaii moderne, decost sczut, n vderea crerii i facilitrii unui noutip de servicii: urmrirea i optimizarea asistat decalculator a transporturilor feroviare.

  Utilizatorii poteniali sunt firmele carelucreaz cu parcuri de locomotive pentru opera-iuni de:

  a) transport de mrfuri (firme de distribuie);b) transport public sau privat de persoane pe calea

  ferat; c) transport de valori;d) transporturi speciale;e) servicii de urgen.

  Societile de asigurri pot gsi folositoaresoluia descris mai sus.RRI

 • 6633RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA IINNOOVVAARREEAA

  Profesorul, inginerul i mate-maticianul Constantin Clinoiu neofer o carte de mare valoare practic,destinat celor care se formeaz ndomeniul sistemelor de monitorizarei conducere a procese-lor cunoscutesub numele generic de SCADA Supervisory Control and DataAcquisition.

  Sistemele SCADA sunt utilizaten toate domeniile vieii moderne, de latelecomunicaii la managementul apei,al energiei i al deeurilor, extracia,transportul i prelucrarea petrolului,conducerea proceselor i echipamentemedicale.

  Sistemele SCADA utilizeazinstrumente informatice i de tele-transmisie complexe pentru a realizaachiziia semnalelor numerice sauanalogice de la traductoarele i sen-zorii afereni echipamentelor controla-te, urmat de analiza datelor, elabora-rea i transmiterea comenzilor ctreelementele de execuie incorporate nechipamente, vizualizarea evenimen-telor din proces n diferite formate,detectarea strilor anormale i a inci-dentelor, tratarea alarmelor, executa-rea automat a secvenelor de controlpredefinite, simularea aciunilor ce potfi realizate n condiii specifice, arhi-varea ierarhizat a evenimentelornregistrate, vizualizarea evenimen-telor dup diferite criterii de filtrare,fundamentarea deciziilor operatorilor(prin sisteme expert), simularea pro-ceselor n timp real pentru formareapersonalului etc. Cea mai importantcalitate a unui astfel de sistem rmnetotui cunoaterea strii procesuluiprin intermediul datelor achiziionatecu ajutorul senzorilor i traductoarelor.

  Format la coala unor specia-liti reputai n domenii destul de nde-prtate, precum hidroenergetica iconstruciile aerospaiale, profesorulConstantin Clinoiu a contribuit dinplin la concepia i realizarea a nume-roase proiecte de execuie pentrutraductoare inteligente i sisteme demsur moderne, necesare laboratoa-

  relor de specialitate i proceselorindustriale energetice. A ajuns astfel lao nelegere profund a domeniuluiabordat, care i-a permis s formuleze,ntr-o manier accesibil, informaiileeseniale pentru alegerea i utilizareacorect a senzorilor i traductoarelor,pornind de la efectele fizice care staula baza funcionrii senzorilor iajungnd la caracteristicile statice,dinamice, energetice, constructive imetrologice ale sistemelor de msurdigitale.

  Autorul ofer, ntr-o formmodern i concis, descrieri adecvateale principiilor de msur, precum iale soluiilor constructive specificediferitelor categorii de senzori itraductoare, care permit o nelegerecorect i profund a posibilitilor ilimitelor acestora. Folosind vasta ex-perien de care dispune n domeniu,autorul ofer informaii detaliateasupra soluiilor de integrare a sen-zorilor i traductoarelor n sistemelede msur i comand, indispensabilepersonalului care lucreaz n cercetaresau industrie. Fr a recurge la abor-dri matematice pretenioase, autorulintroduce, ntr-o form riguroas,noiuni fundamentale precum precizia,sensibilitatea i reproductibilitateamsurrilor, dar i soluii de prezen-tare a datelor achiziionate cu diferitesisteme digitale.

  Datorit prezentrii structuratea informaiilor, specific sistemelorinformatice, dar i rigorii condiiilornecesare alegerii i integrrii nsisteme tehnice a diferitelor tipuri desenzori i traductoare, lucrarea repre-zint un mijloc de instruire generos,necesar cadrelor didactice, studenilori personalului tehnic interesat derezolvarea corect a problemelor demsur i contro,l att de diversentr-o societate bazat pe cunoatere.

  PPrrooff.. ddrr.. iinngg.. NNiiccoollaaee VVAASSIILLIIUUCatedra de Hidraulic,

  Maini hidraulice i Ingineria mediuluiUniversitatea POLITEHNICA din Bucureti

  SSEENNZZOORRII II TTRRAADDUUCCTTOOAARREE

  Autor: CCoonnssttaannttiinn CCLLIINNOOIIUU

  CCoonnssttaannttiinn CCLLIINNOOIIUU, confereniaruniversitar dr. ing. mat. Absolvent al Facultii de Ener-getic, specialitatea Hidroenergeti-c, Institutul Politehnic Bucureti(1976) Absolvent al Facultii de Mate-matic, specialitatea Matematic-Mecanic, Universitatea Bucureti(1981) Doctor inginer n specialitateaHidraulic, Maini, Instalaii iAcionri Hidropneumatice (1998) A lucrat la Trustul EnergomontajBucureti (1976 - 1980), ca cerce-ttor tiinific la Institutul Naionalde Creaie tiinific i Tehnic -Bucureti (1980 - 1993) icercettor tiinific gr. I la U.P.B.(1993-2004) Din 2004, este confereniar laCatedra de Hidraulic, MainiHidraulice i Inginera Mediului,Facultatea de Energetic, Universi-tatea POLITEHNICA din Bucureti,la disciplinele Acionri i comenzihidraulice i pneumatice, Senzori itraductoare, Servomecanismehidraulice i pneumatice A studiat modelarea, simularea iidentificarea experimental a siste-melor automate hidraulice, publi-cnd numeroase articole n 10 ri.

  Premii i distincii importante: Premiul Ministerului Educaiei iCercetrii, Programul INVENT(2006), pentru lucrarea Cercetripentru realizarea unui regulatorautomat digital de vitez i puterecu distribuitoare proporionale des-tinat turbinelor cu dublu reglaj; Premiul Ministerului Educaiei iCercetrii, Programul EXCELENN CERCETARE 2008 pentruproiecte de cercetare dezvoltare ndomeniul prioritar Agricultur,Securitate i Siguran Alimentar Medalie de aur cu meniune laExpoziia Eureka Brussels 2008 imedalia de aur a Parcului Tehno-logic TEHNOPOLIS din Moscova; Medalie de aur cu felicitrilejuriului la Salonul Internaional deInvenii de la Geneva 2009 imedalia de aur a SocietiiInventatorilor din Polonia.

  EEddiittuurraa TTeehhnniiccStr. Olari, nr. 23, sector 2, 024056, BucuretiTel/fax: + 40 (021) 031.401.11.09

 • 6644 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  TTiittlluull lluuccrrrriiii (1166pptt,, bboolldd,, cceennttrraatt)n limba romn i n limba englez

  Prenume NUME (12pt, centrat)

  Denumirea Instituiei (10pt, centrat, italic)Adresa de coresponden (10pt, centrat, italic)

  Telefon (10pt, centrat, italic)E-mail (10pt, centrat, italic)

  RReezzuummaatt ((1111pptt,, bboolldd,, aalliinniiaatt ssttnnggaa)) Rezumatul cuprinde obiectivele i contribuiileautorului la tema cercetat, n limba englez i nlimba romn (11pt, aliniat stnga-dreapta).

  CCuuvviinnttee cchheeiiee ((1111pptt,, bboolldd,, aalliinniiaatt ssttnnggaa)) 4 pn la6 cuvinte cheie, reprezentative pentru coninutularticolului, n limba romn i n limba englez(10pt, aliniat stnga-dreapta).

  IInnttrroodduucceerree (1122pptt,, bboolldd,, aalliinniiaatt ssttnnggaa)) Lucrareatrebuie redactat n limba romn sau n limbaenglez/francez (12pt). Pentru lucrrile redac-tate n limba romn/francez se elaboreaz i oversiune n limba englez a titlului, a rezumatului(abstract) i a cuvintelor cheie.Dimensiunea lucrrii este de maximum 8 pagini,redactate conform acestor instruciuni.

  11.. TTiittlluu ((1122pptt,, bboolldd,, aalliinniiaatt ssttnnggaa)).. n cuprinsullucrrii se prezint metodologia de cercetareutilizat, se realizeaz poziionarea n literaturade specialitate i se descriu contribuiile metodo-logice/rezultatele practice obinute.

  11..11.. SSuubbttiittlluu ((1122pptt,, bboolldd,, aalliinniiaatt ssttnnggaa)).. Pentrutehnoredactarea articolului trebuie utilizat formatul:

  Format A4 (297x210)

  Margini: sus 2,54 cm, jos 2,54 cm, stnga 3,17 cm,dreapta 3,17 cm, ndoitur 0 cm, antet 1,27 cm,subsol 1,27 cm.

  Textul trebuie scris n Microsoft Word, obligatoriucu diacritice.

  Font: Times New Roman, dimensiune 12, spaierentre linii: un rnd, aliniat la stnga i la dreapta.

  Redactarea se realizeaz ntr-o singur coloan,continuu, fr spaii libere, cu excepia rndurilordintre titlurile de capitole i text, dintre paragrafesau dintre text i figuri, tabele. Cuvintele nu sedespart n silabe.

  TTiittlluurriillee ddee ccaappiittoollee trebuie s aib continuitate nnumerotare, iar numrul rangurilor de ssuubbttiittlluurriinu trebuie s fie mai mare de 2 (de exemplu,11..22..11..), prezena i numrul lor fiind la alegereaautorului (12pt).

  NNuummrruull ppaaggiinniiii nnuu se insereaz n lucrare.FFiigguurriillee,, ggrraaffiicceellee,, ttaabbeelleellee se aliniaz la cceennttrruu,,ssee nnuummeerrootteeaazz nn oorrddiinneeaa aappaarriiiieeii lloorr ii sseeffoorrmmaatteeaazz n negru i alb. n cazul n care o figureste realizat n Microsoft Word, toate compo-nentele grafice ale acesteia se vor grupa ntr-unsingur obiect grafic. Numrul tabelului, graficuluisau figurii se prezint naintea titlului; ambele vorfi plasate centrat deasupra tabelului. Numeletabelului, graficului sau figurii se prezint cuacelai font ca i textul articolului. Sursa (daceste cazul) se plaseaz sub figur, tabel saugrafic, aliniat la centru, 10pt. Fontul tabelelor sfie de acelai tip i mrime ca n text. Pentrutabele extrem de mari, se va utiliza o paginntreag (mpreun cu titlul, sursa dac este cazuli legenda tabelului) i o orientare adecvat atabelului. CCoonncclluuzziiii ((1122pptt,, bboolldd,, aalliinniiaatt ssttnnggaa))

  BBiibblliiooggrraaffiiee ((1122pptt,, bboolldd,, aalliinniiaatt ssttnnggaa)) cuprindedoar sursele citate n text, n notaie Harvard(10pt).

  Pentru articole de revist:Nume, Prenume autor(i) (anul publicrii). Titlularticolului, NNuummeellee rreevviisstteeii,, VVooll.. (nr.), paginnceput-sfrit.

  Pentru cri:Nume, prenume autor(i) (anul publicrii). TTiittlluullccrriiii. Editura, Oraul.

  Pentru articole n volume de contribuii:Nume, prenume autor(i) (anul publicrii). Titlularticolului. n: NNuummeellee vvoolluummuulluuii (Numele edito-rilor/coordonatorilor, Editura, Oraul, paginnceput-sfrit.

  Referirile n text se vor face n forma (Numeautori, anul apariiei). Cnd numrul de autori depete cifra 3, sescrie (nume prim autor i colegii, anul apariiei).

  DDaattee ddeesspprree aauuttoorrii (7-12 rnduri):StudiiGrad tiinific, didacticInterese tiinificeCteva realizri practice i/sau date desprepublicaiiDenumirea instituiei, adresa de coresponden,adresa de e-mail, URL (dac exist)Domenii de expertizFotografie (bust, format jpg, rezoluie 300dpi).

  IInnssttrruucciiuunnii ddee rreeddaaccttaarree aa aarrttiiccoolleelloorr

Recommended

View more >