Lesson Plan Filipino

  • Published on
    22-Sep-2014

  • View
    212

  • Download
    4

Transcript

Nov. Tuesday I. II. Filipino Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa pagsulat ng talata at usapan Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap Pamamaraan Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng Halimbawa. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. Marina; Sino kaya ang mas matapang kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol. III. A. B. C. D. E. IV. V. Nov. 3 Wednesday I. Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa Pagsulat ng talata at isapan II. Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap III. Pamamaraan A. Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng halimbawa B. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. C. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok D. Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? E. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. IV. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. V. Marina; Sino kaya ang mas matapng kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol. Nov. 4 Thursday Holiday - Hermano Puli Nov. 5 Friday – Alay Lakad Nov. 7 Monday Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos II. Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap III. Pamamaraan A. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Hayaang magtalakayan B. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. C. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. D. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin E. Ipasagot ang pagganyak na tanong. F. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. ( kasalanan, bahagi ng bahay) 2. Ilan na ang nababasag kong paso. (lalagyan ng halaman, daan o landas) 3. Masarap ang inihaw sa baga. ( lamang – loob, uling na may apoy pa) 4. Tayo na ngang umuwi at gabi na. ( ako ikaw siya, tindig) 5. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. ( magagawa, ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 8 Tuesday I. Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap Pamamaraan A. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Hayaang magtalakayan B. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. C. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. D. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin I. II. III. E. Ipasagot ang pagganyak na tanong. F. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. ( kasalanan, bahagi ng bahay) 2. Ilan na ang nababasag kong paso. (lalagyan ng halaman, daan o landas) 3. Masarap ang inihaw sa baga. ( lamang – loob, uling na may apoy pa) 4. Tayo na ngang umuwi at gabi na. ( ako ikaw siya, tindig) 5. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. ( magagawa, ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 9 Wednesday I. II. Nagagamit ang mga salitang di – gaano, di – gasino, pinaka o napaka, ubod, saksakan sa paghahambing ng tao, bagay, pangyayari Paggamit ng Salitang di – gaano, di – gasino, pinaka o napaka, ubod, saksakan sa Paghahambing Batayang Aklat: Hiyas sa Wika pp.118 – 123 Pagpapahalaga : Pakikinig ng mabuti Pamamaraan A. Pagbalik aralan ang antas ng pang – uri. Papagbigayin ang mga bat ang mga halimbawa ng mga pang – uring lantay, pahambing at pasukdol. B. Basahin ang usapan sa bahaging Isipin. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Fatima? C. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Sabihin na sundan nng kanilang mata habang binabasa ng isang iskwela nang malakas ang liham. Unawain ang nilalaman ng liham. D. Bumuo ng pangungusap na naghahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. 1. Pusa – aso – tigre a. _________________________________________________________ b. _________________________________________________________ c. _________________________________________________________ E. Anu – ano ang mga salitang ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. Ipabasa sa isang bata nang malakas ang panuto na nasa Sabihin. Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng gawain. Ipagawa rin ang mga Gawain sa bahaging Gawin. Tukuyin s a patlang ang kaantasan ng pang – uring may salungguhit na ginamit sa pangungusap. _________1. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid. _________2. Ang ama nila ay hari ng sipag. _________3. Pagkatamis – tamis ng piñatas niyang santol. _________4. Ang langka ay mas gusto ko kaysa atis. _________5. Sinlaki ng butil ng mais ang bato ng kanyang singsing. Ilagay sa puwang ang angkop na pang-uri. Piliin ang sagot sa kahon. Pinakamaingay Masasarap pinakamakulay marami napakasaya makukulay III. IV. V. Matutulin masasaya Tapos na ang Ramadan. Hari-Raya Puasa na. Ito ang ______________at _____________ na pagdiriwang. Tayo na sa plasa. ______________ng tao sa Mosque. Araw ito ng pasasalamat at =pagpapatawad. Kaya lahat___________na dekorasyon ang nagsabit,____________ na pagkain ang handa sa bahay-bahay at____________ mga Bangka ang nagpapalig-sahan sa ilog. November 10, 2010 Thursday Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Naibibigay ang kahulugan ng mga grapikong larawan sa paghanap ng impormasyon II. A. Mga larawan, Maghambing B. Pagsulat ng mga Pang -uring Hambingan C. Natuto sa Panaginip (Tula) III. Batayang aklat sa Pagbasa pp.128-133 Mga larawang angkop sa aralin IV. A. Paghahanda Pagbalik-aralan ang antas ng pang-uri. Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangurin lantay, pahambing, at pasukdol. Ano kaya an gang nilalaman ng sulat ni Fatima? B. Paglalahad Tumawag ng bata. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Unawain ang nilalaman ng liham. 1. Sagutan ang “talakayin” C. Pagtatalakay Ipaawa ang mga pagsasanay Panuto: Bumuo ng pangungusap na nahahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. 1. Pusa-aso-tigre a.________________________________ b.________________________________ c.________________________________ D. Paglalahat Anu-ano ang mga salitang ginagamit sa paghahabing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. Paglalapat Sagutan “Gawin” IV. Pagtataya Panuto: I.

Recommended

View more >