Lesson Plan Filipino

  • Published on
    26-Oct-2014

  • View
    124

  • Download
    3

Transcript

BANGHAY ARALIN SA FILIPINO VI I. Naipakikita ang kawilihan sa pakikinig sa kuwento Naaayos sa wastong pagkakasunud-sunod ang mga pangyayari sa kuwento Nagagamit ang angkop na pang-uri sa paglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari Nakasusulat ng talatang naglalarawan II. KSP: Kawilihan sa Pakikinig Kuwento: “Si Pilandok at ang mga Buwaya’ Sanggunian; Big Book MP: Pag-aayos sa Wastong Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari sa Kuwento LPKP; Paggamit ng Pang-uri sa Paglalarawan Sanggunian; Gintong Aklat sa Wika P.87-88 Punla 6(wika at pagbasa) p.112 PNP: Pagsulat ng Talata III. Interactive white board, activity worksheet, laptop IV.Pamamaraan 1.A. Bago Bumasa 1. Pagganyak Anu-anong mga hayop ang inyong kinagigiliwan? Ano naming hayop ang ayaw ninyo? Bakit? Pagpapakita ng larawan ng buwaya at usa Saang lugar kayo nakakakita ng buwaya? usa? Ano ang masasabi mo sa kanila? 2. Paglinang ng Talasalitaan Panuto Ibigay ang kasing kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa pangungusap,Pitasin ang wastong sagot sa bunga ng punong mangga at ilagay sa patlang ________ 1. Tumawid si Pilandok sa malaking ilog upang makakuha ng mga mangga sa Mabunga. _________2.. Nagkunwari siya na isa-isang binibilang ang mga buwaya sa ilog .________3. Malumanay na kinausap ni Pilandok ang mga buwaya. _________4. Nalinlang ni Pilandok ang mga gutom na buwaya sa ilog _________5. Matiyagang nag-abang ang. mga buwaya sa pagbabalik ni Pilandok. 3. Pagbuo ng Tanong Pangganyak (Mga mag-aaral ang magbibigay ng tanong) 4. Pag-alala sa pamantayan sa pakikinig B. Habang Bumabasa Unawain ang mga pangyayarin sa kuwento C. Pagkatapos Bumasa 1. Pagsagot sa pangganyak na tanong 2. Pagtatalakayan Ano ang kailangang gawin ni Pilandok upang makakuha ng mangga sa Mabunga? Anong paraan ang ginawa ni Pilandok upang matiyak na wasto ang bilang ng mga buwaya sa ilog? Ano ang katangian ni Pilandok? ng mga Buwaya? Sino sa mga tauhan sa kuwento ang nais mong tularan?Bakit? 3. A. Paglinang ng Kasanayan Basahin ang bawat pangungusap.Pagkatapos, ayusin sa wastong pagkakasunudsunod ang mga pangyayari sa kuwento..Ilagay ang kahon sa maze _Lumapit si Pilandok sa pinunong buwaya at itinukod sa nakabukang bunganga nito ang kaputol na kahoy at mabilis na lumayo sa pampang. _Humingi ng pahintulot si Pilandok sa pinunong buwaya upang makatawid sa ilog ngunit hindi siya pinagbigyan. _Inutusan si Pilandok ng kanyang ina na mamitas ng mangga sa nayon ng Mabunga. . _Nakaisip si Pilandok ng paraan at ligtas na nakatawid sa ilog at namitas ng mangga. _Nagpahat id si Pilandok sa kabilang pampang upang kunin ang kanyang atay B. Ugnayang Gawain Pangkatang Gawain Unang Pangkat: Idrowing ang tauhan at ilarawan ito Ikalawang Pangkat: Hanapin at kulayan ang mga buwaya Ikatlong Pangkat: Sumulat ng maikling talatang naglalarawan sa mga tauhan sa kuwento 2 . LPKP 1.Paglalahad Balikan angKuwento Basahin ang mga pangungusap na naglalarawan ng katangian o anyo ng tauhan ,bagay o lugar sa kuwento 1. Nasira ang tulay sa malaking ilog. 2. Maraming buwaya sa ilog. 3. Malalaki,hinog at matatamis ang mangga. 4. Mukhang gutom na gutom ang mga buwaya. 5. “Nais kong sukatin kung sino ang may pinakamalaking bunganga”,wika ni Pilandok.. 2. Pagsusuri Tukuyin ang mga salitang naglalarawan at ang salitang inilalarawan sa pangungusap Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan? 3. Paglalahat Ano ang pang-uri? 4. Paglalapat A. Hulihin ang paru-paru at pangkatin ang mga salitang nakasulat dito. madasalin maalalahanin mabangis malayo mabigat maamo hinog matalino matarik malinis mabango matapang B. Ilarawan ang mga sumusunod 1.BagongTaon 2. Dagat 3. Dr. Jose Rizal 4. Bulaklak 5.Guro V.Pa gtataya Panuto: Punan ang pat. Gamitin ang angkop na pang-uri upang mabuo ang diwa ng pangungusap.Piliin ang wastong sagot sa loob ng kahon 1. Si Angeline Quinto ay ______________ na mang-aawit. 2. _____________ ang klima sa Baguio. 3. ____________ ang buhay sa nayon. 4. Ang hinog na mangga ay__________. 5. Ibinili ni Nanay ng ________ laruan si Totoy. VI. Takdang Aralin Isulat ang sagot sa jornal Ano sa palagay mo ang mangyayari kung patuloy na mauubos ang mga hayop sa kagubatan? Ilarawan ang isang magandang daigdig ng mga hayop.

Recommended

View more >