kaj je to bivak ? - Stenas - Rod Krakih J'rt Se si postavimo bivak? Lokacija bivaka, zelo odvisna od okoliin v katerih se znajdemo. Vedno poskusimo izkoristiti monosti, ki nam jih ponuja narava, to so razline votline, skalne previsi, podrta drevesa in podobno. Ob vsem tem ...

  • Published on
    17-May-2018

  • View
    225

  • Download
    8

Transcript

bivaki Pripravil:AndraDreekViri:1.http://vejaiv.skavt.net/index.php?module=ContentExpress&func=print&ceid=2.http://dwiyuni.wordpress.com/2009/02/15/pengetahuantentangsurvival/3.Matejerneti,Bodipripravljen,skavtskiprironikzaivljenjevnaravi,ZKSSS,Ljubljana2005kaj je to bivak ? Obbesedibivak,sivsak izmednas tabornikovpredstavljanekajsvojega,posebnega.eelimo todejavnost opredeliti po olsko, se glasi nekako takole: beseda bivak, izvira iz francoske besedebivouacinvprevodupomeni: nonostraoobtabornemognju, taborjenjepododprtimnebomoz. otorjenjenasplohzakaj si postavimo bivak? Bivaksipostavimo,zaradizaitepredrazlinimivplivi,kotso: vremenskivplivi(mraz,de,veter...) divjeivali prekomernimpregretjemtelesa,...Osnovnafunkcijabivaka,jetakoohranjanjetelesnetemperaturenjegovihstanovalcev.kakni so lahko bivaki? Bivakelahkoloimovdvevelikeskupine:Venoskupinosodijonartovanibivaki,semspadajovsibivaki,kijihvnaprejnartujemoinsenanjetudiustreznopripravimo.Priskrbimosiustreznoopremo(spalnavrea,otorke,lealnapodloga,..),vnaprejpredvidimoprostorzabivakiranje,skratkasmonabivakvnaprejpripravljeni,....Vdrugoskupinopasodijonenartovanibivaki,za tebivakenismovnaprejpripravljeni,obiajnossabonimamoopremezabivakiranje,vtehprimerihsemoramoznajtististimkarnamponujanaravainpredvsemohranititreznoglavo.Vtakobivakiranjenasprisilijorazlineokoliine,kotsodenimo: izgubimose,boljejedaponoinetavamookrog,rajeprenoimozunaj inposkusimozjutrajpoiskatipravopot lahkosekdopokodujeinsenaizletzavlee vremesenenadomaposlaba,...gradivoG2011rodkrakihj'rthttp://dwiyuni.wordpress.com/2009/02/15/pengetahuan-tentang-survival/kje si postavimo bivak? Lokacija bivaka, zelo odvisna od okoliin v katerih se znajdemo. Vedno poskusimo izkoristitimonosti,kinamjihponujanarava,tosorazlinevotline,skalneprevisi,podrtadrevesainpodobno.Obvsemtempasevedanepozabimonavarnost!Za izbiro ustreznega prostora, si vzemimo dovolj asa, ob tem pa poskuamo upotevati nekajosnovnihnapotkov,dabonaebivakiranjepotekaloimboljprijetnoinuspeno: poiemoimboljozaitopredvetrom, terennajborahlonagnjen,dabovodavprimerudejalepeodtekala v dolinah bivaka ne postavljamo v najnijem delu, saj se tja steka hladen zrak in je tamnajhladneje,podobnoveljazaglobokevrtae vbliinistrugvodotokovjevlagaveja,zatotoninajboljprimerenprostorzabivakiranje za bivakiranje prav tako niso primerne suhe struge potokov ali hudournikov, sploh e sepripravljadabodeevalo izberemosiprostornekjevgozdu,sajnam le tanudizadostnokoliinomateriala indobrozaitopredvremenskimivplivi izognemosesteinamdivjadi nebivakiramopodsamotnimidrevesom(nevarnostudarastrele!) ejelemogoebivakiramovbliinipitnevode zaprtidelbivakaobrnemovsmer,izkaterepihaveter izognemoseprostoruzvisoko,bujnozelenotravo,tojeznakdajeprostorzelovlaen injedomovanjetevilnihinsektovTojesamonekajnapotkov,izkunjeindodatnoznanjepasipridobimozpraktinimdelom,takodaveljateveineimvekratpreizkuatiinuritivpraksi.kako si zgradimo bivak? Poleg delitev bivakov na nartovane in nenartovane, lahko bivake delimo e na druge naine.Bivake,lahkogledenaletniasdelimonaletneinzimskebivake.Delitevbivakovgledenauporabljenmaterial za izgradnjo, bi delila na skupino bivakov iz naravnih materialov in skupino bivakov izumetnihmaterialov.Potem,kosmosiizbraliprostorzabivakiranje,sezanegradnjabivaka,najprejnaberemomaterial,kigabomopotrebovaliza izgradnjoostreja in leia.Velikokratpozabljamo,da jebivakkombinacijaostrejainleia.Prigradnjisedrimonaela,manjjeve.Manjibivakbotopleji,vzelonambotudivelikomanjasazaizgradnjo,velikolajebomonaliprimerenprostorzaparalitrojkokotpazacelomnoicoljudi.Zavedajmosetudi,dabivakniotor,zatonamnipotrebnopostavljatiluksuznegadomovanja, v katerem bomopreiveli samo eno alidvenoi. Pri gradnjiostreja smo eposebejpozorni na naravne danosti. Izkoristimo lahko razline jame, podrta drevesa, skalne previse inpodobno.Velikokrat takosplohnipotrebno,graditicelotnestrehe,sajnamdel le tezgradinaravasama.Ko imamoostrejezgrajeno,se lotimo izdelavestrehe, leto izdelamopodobnokotstrehonahii,zanemonadnuinkonamonavrhu.Zaizdelavostreheuporabimorazlinemateriale,odvisnoodtegakjesenahajamo.Vnaihgozdovihnajdemovelikosmreke,njenevejesozelodobermaterialzastrenokritino.enenajdemo smreke,pauporabimomaterial, kinam jena razpolago (veje listavcev,drevesno lubje,trava,slama,drevesnolistje,....).Pogostojenajlaje,dauporabimokombinacijorazlinihmaterialov.Negledenauporabljenmaterial,jezelopomembno,dasovejenastrehopoloenetako,kotrastejovnaravi.gradivoG2011rodkrakihj'rtprimerbivakzgrajenegapodpodrtimdrevesom nekajprimerovpostavitveslemenabivaka gradivoG2011rodkrakihj'rtKosmonabivakiranjepripravljeni,imamossebojponavaditudiopremozabivakiranje.Prtemsilahkopomagamonarazlinenaine.Tabornikomsonamzelopoznanaotorskakrila(t.i.otorke),uporabimolahkotudirazlineplahteinpodobno.Velikojespetodvisnoodnaeiznajdljivostiinzmonostiprilagajanjanastalisituaciji. nekajprimerovuporabeotorskegakrilazaizgradnjobivakazavetieobskalnemprevisu,narejenospomojoplahtealiotorke enasmotisredinskapalicavbivakugradivoG2011rodkrakihj'rtbivakiranje v zimskih razmerah Bivakiranjevzimskihrazmerahzahtevadobropripravoindobrnomeroprevidnosti.Vnadaljevanjubompredstavilzimskobivakiranjenaprimeruiglujainzimskegazavetia.Predenselotimoizdelaveiglujajezelopomembno,dasezavedamonekaterihdejstev: premislitimoramo,zakolikoosebgradimoiglu,vprevelikemnasbozeblo,vpremajhnemnebodovoljprostorazavse leiemorabitivijeodvhoda,sajjetopelzraklajiodhladnega,kivdiraskozivhod iglujanemoremoogretinadledie,vendarkljubtem,uvnjemnebohladnejeod10C,negledenazunanjetemperaturePredenselotimogradnjepreverimokakovostsnega,letasemorasprijemati,morabitimalcejuen,eboljeje,ejezmrznjen,takosnegpreprostoreemokosesnegavoblikikvadra.Dimenzijeletehsopriblino45x20cm indebelineod10do20cm.Izdelanekvadrezlagamonarobkroga,kismogavnaprejzarisaliinsitakooznailivelikostnaegaigluja.Vhodviglusilahkoizdelamonavenainov,lahkosiizkopljemorovpodstenoiglujaalipasipustimoluknjovsteniigluja,kinamsluikotvrata.Za dotok zraka v iglu poskrbimo tako, da s palico naredimo v streho luknjo. S tem poskrbimo zaodvajanjenevarnihplinov,kotsoCO2inCO.Poleiglujapapoznamoedrugemonostizimskegabivakiranja.Tesozeloaktualne,konimamoasazagradnjo iglujaalipanamrazmereteganedopuajo.Lahko izkoristimokronjodrevesainsipodnjimiuredimo zatoie,mogoe si je tudi izkopati snenibrlog, za le tega jepotrebnaprecejnakoliinasnega.Spetjevelikoodvisnoodnaihizkuenjinzmonostiprilagajanja. primerzavetiaobkoatemdrevesu gradivoG2011rodkrakihj'rtgradivoG2011rodkrakihj'rtZakonec:nakoncuvsakegasestavkasespodobi,dajepodanzakljuek,nekpovzetekvsegapovedanega.Nebomdolgovezil,kertonivmojinavadi:D.Nateajusteseotejteminajvenauilivpraksi, tegaseposkuajtedrati tudivprihodnje,eposebejkobostepridobljenoznanjeprenaalinadruge.Pojditevnaravoinboditedelnje,tojetistokarnasdelataborniketakoposebne!kaj je to bivak ?zakaj si postavimo bivak? kakni so lahko bivaki?kje si postavimo bivak?kako si zgradimo bivak?bivakiranje v zimskih razmerahBivakiranje v zimskih razmerah zahteva dobro pripravo in dobrno mero previdnosti. V nadaljevanju bom predstavil zimsko bivakiranje na primeru igluja in zimskega zavetia.

Recommended

View more >