Hygienické požiadavky na salašoch

 • Published on
  04-Jan-2016

 • View
  44

 • Download
  2

DESCRIPTION

Hygienick poiadavky na salaoch. MUDr. Iveta Truskov,PhD . rad verejnho zdravotnctva SR. OBSAH. Hygienick poiadavky na prevdzky Hygienick poiadavky na zamestnancov Poiadavky malch mnostiev - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Hygienick poiadavky na salaochMUDr. Iveta Truskov,PhD.rad verejnho zdravotnctva SR

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • OBSAHHygienick poiadavky na prevdzkyHygienick poiadavky na zamestnancovPoiadavky malch mnostievEpidemiologick bezpenos potravn a vvoj zdravotnho stavu u obyvateov SR s ohadom na prenosn ochorenia z potravn

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • HYGIENICK POIADAVKY NA PREVDZKYHygienick poiadavky na prevdzkyHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Legislatva hygiena prevdzokZkon . 152/1995 Z. z.Nariadenie (ES) 852/2004 o hygiene potravn

  Niektor pecifick poiadavky:Nariadenie vldy SR . 359/2011Nariadenie vldy SR . 360/2011

  Zkon . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygiena prostredia poda prlohy . II. nariadenia (ES) . 852/2004Vmiestnostiach, kde sa potraviny pripravuj, oetruj alebo spracvaj (vrtane miestnost nachdzajcich sa vdopravnch prostriedkoch) mus vyhotovenie ausporiadanie dovoova sprvne praktiky hygieny potravn, vrtane ochrany pred kontaminciou medzi operciami apoas nich. Vetky povrchy vntornho vybavenia prevdzky sa musia udriava vneporuenom stave amusia by ahko istiten a tam, kde je to potrebn, dezinfikovaten. Toto si vyaduje pouitie nepriepustnch, nesavch, umvatench anetoxickch materilov.

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuVetky ndoby, nstroje, pracovn plochy apracovn miesta sa musia vdy udriava v istote, musia by viditene oznaen, e s uren na uchovvanie amanipulciu so surovinami alebo shotovmi potravinami, priom sa nesm vzjomne zamiea, anajm ak neboli pred tm riadne vyisten aumyt.Musia by zhotoven zdobre istitench materilov, odolnch proti porueniu povrchov, smonosou pouitia dezinfeknch prostriedkov.Kuchynsk pracovn plochy maj by pravidelne isten horcou vodou a detergentom ; nikdy sa nemaj a dosta do kontaktu sdomcimi zvieratami

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuUtierky, obrsky, uterky a zstery sa maj asto pra pri vysokch teplotch; ich rchle suenie zabrauje mnoeniu prtomnch mikrorganizmovhandry na umvanie podlahy sa musia pra rovnakm spsobom a uklada oddeleneistiace a mycie prostriedky obsahujce antibakterilne zloky mu zabraova rekontamincii vinou vak nie s stopercentne inn; je preto vhodn ich povaova za jedno zopatren vboji proti rekontamincii*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuObalov materily pouvan na balenie surovn ahotovch potravn musia by vhodn na dan el pre potravinyMusia sa skladova tak, aby boli chrnen pred akoukovek kontaminciou (zneistenie, pred hmyzom, hlodavcami, zvieratami).

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuvetky istiace prostriedky, vrtane nradia, musia by oddelene skladovan od potravn aod ndob, ktor s uren pre potraviny nradie uren na istenie sa mus pravidelne isti adezinfikova dezinfekn prostriedky sa musia pouva poda nvodu amus sa vies evidencia ovykonvanej dezinfekcii, dezinsekcii aderatizcii.

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuAkkovek odpad sa mus skladova vo vhodnch, uzatvratench ndobch

  Ndoby na odpad musia by zhotoven ztakho materilu, ktor sa d dobre isti adezinfikova

  Odpad mus by pravidelne odstraovan nekodnm spsobom. Nesmie sa znekodova uskladovanm na von, nechrnen skldku anesmie by umiestovan vokol zdroja pitnej vody

  Skldka odpadu mus by chrnen pred zvieratami, hlodavcami amuchami anesmie by zdrojom zneisovania ivotnho prostredia*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuDo priestorov kde sa manipuluje s potravinami a do skladovacch priestorov sa nesm vodi iadne zvierat

  Vykonva pravidelne preventvne opatrenia proti muchm, hmyzu a hlodavcom

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na pitn voduMus by zabezpeen dostaton zsobovanie pitnou vodou, ktor sa pouije vdy, ke je potrebn zabezpei, aby sa potraviny nekontaminovali

  (poda poiadaviek prlohy . II. Nariadenia(ES) 852/2004)

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Pitn vodanariadenie vldy SR . 496/2010 Z. z. 3 ods. 1 povinnosti fyzickch osb - podnikateov a prvnickch osb:poiadavky zdravotnej bezpenosti a kvality

  zabezpei kontrolu ukazovateov pitnej vody- schova 10 rokov*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012prevdzka

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Nariadenie vldy SR . 496/2010 Z. z.vzorky pitnej vody sa odoberaj tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodvanej pitnej vody vo verejnom vodovode v ase a priestorepri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje poda slovenskej technickej normy ------------------------------------------------------------

  STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. as 3: Pokyny na konzervciu vzoriek a manipulciu s nimi.*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Nariadenie vldy SR . 496/2010 Z. z.schvleniu RVZ podlieha:vyuvanie vodnch zdrojovurenie ochrannch psiemprava pitnej vody (vrtane chemickch ltok na pravu)oznmi RVZ prekroenie limitov (ustanovench MH a NMH) zisti prinu a oznmi jej odstrneniepouva na pravu pitnej vody len schvlen pravy a technologick postupyoverova innos dezinfekcie (ak sa dezinfikuje) 5 kontrola kvality pitnej vody sa vecne nemen (dopl. psm. d) v ods. 2 - mimoriadna kontrola v prpade vodovodnch rozborov u novch a rekontruovanch stavieb)

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012Vlastn zdroj

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • VPoiadavky malch mnostievv prevdzkach ZSSHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Problematika malch mnostiev potravnNariadenie vldy SR . 360/2011 Z. z. ,ktorm sa ustanovuj hygienick poiadavky na priamy predaj a dodvanie malho mnostva prvotnch produktov rastlinnho a ivoneho pvodu a dodvanie mlieka a mlienych vrobkov konenmu spotrebiteovi a inm maloobchodnm prevdzkarniam Nariadenie vldy SR . 359/2001 Z. z.,ktorm sa ustanovuj poiadavky na niektor potravinrske prevdzkarne a na mal mnostv *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • lenenie nariadenia vldy . 359/2011 Z. z.Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012Dodvanie potravn ivoneho pvodu z malobchodnej prevdzkarne (MP) inm MP, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou (mso, mlet mso, msov prpravky, msov vrobky, okvarky a kvaren ivone tuky)

  hygienick poiadavky na mal mnostv msa z hydinyhygienick poiadavky na mal mnostv domcich krlikovhygienick poiadavky na mal mnostv a vone ijcej zveri a zveriny z nej

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie potravn ivoneho pvodu z maloobchodnej prevdzkarne inm maloobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosouHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012dodvanie potravn ivoneho pvodu MMP inej MMP, ktor je od nej vzdialen najviac 2 hodiny cesty za dodrania hygienickch podmienok prepravyMMP, ktor ich dodva mus by zriaden ako trval zariadenie (poda vnosu 28167/2007-OL) okrem stnkov a stanov na predaj potravn, pojazdnch vozidiel na ambulantn predajby zaregistrovan na dodvanie potravn ivoneho pvodu poda zkona . 39/2007nsledne rozhodnutie RVZ na uvedenie pracovnch priestorov poda 13 ods. 4 psm. a) zkona . 355/2007 Z. z.*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na mal mnostv hydiny, domcich krlikov a vone ijcej zveri a zveriny z nej Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012 7 - mono dodva aj MMP vrtane ZSS okrem predkolskch, kolskch a nemocninch zariaden, stnkov a stanov na krtkodob predaj potravn, pojazdnch predajnch vozidiel na ambulantn predaj, supermarketov, distribunch centier, vekoobchodnch predajn a distribunch koncoviek, podomovho, zsielkovho, internetovho alebo inho sprostredkovateskho predaja

  vzdialen najviac 2 hodiny cesty za dodrania hygienickch podmienok prepravy od zemnho obvodu kraja, v ktorom m sdlo RVPS, ktor zaregistrovala prvovrobcu a jeho innos; ak ide o mal mnostv vone ijcej zveri, RVPS, ktor zaregistrovala uvatea poovnho revru

  tto MMP me dodva len priamo konenmu spotrebiteovi na priamu spotrebu alebo na prpravu pokrmov do ZSS

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na prvovrobcum vlastn osobitne zaregistrovan chov poda zkona . 39/2007 Z. z. vrobky len z vlastnej produkcieuveden bude aj predmetom kontroly v ZSS v prpade priameho dodvania vrobkov z vlastnej produkcie zo strany orgnov verejnho zdravotnctva

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na PP s malm objemom vrobyPoiadavky s uveden v 2, 3 a 4 nariadenia, ktor zahaj aj urit vnimky zo trukturlnych poiadaviek (prevdzkarne s bitnkom)

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na PP s malm objemom vrobyVnimky s uveden v 4 a musia by schvlen prslunm orgnom VPSz pohadu hygienickch poiadaviek na zamestnancov k vnimke patria atne s hygienickou slukou mu by nahraden skrinkami na odkladanie odevovskrinky musia by dostaton na osobn a pracovn odev oddelene aby nedolo ku vzjomnej kontaminciizchody sa nesm otvra priamo do pracovnch miestnostpoda veobecnch poiadaviek alej plat, e musia by vybaven predsienkou s umvadlom, tecou teplou a studenou vodou, mydlom a jednorazovou utierkou rk

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Nariadenie vldy SR . 360/2011 Z. z.Nariadenie vldy SR . 360/2011 Z. z., ktorm sa ustanovuj hygienick poiadavky na priamy predaj a dodvanie malho mnostva prvotnch produktov rastlinnho a ivoneho pvodu a dodvanie mlieka a mlienych vrobkov konenmu spotrebiteovi a inm maloobchodnm prevdzkarniam

  Pozn.: zruilo sa nm nariadenie vldy SR . 352/2009 Z. z.

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • lenenie nariadenia vldy . 360/2011 Z. z.Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktovhygienick poiadavky na mal mnostv rbhygienick poiadavky na mal mnostv surovho mliekahygienick poiadavky na mal mnostv vajechygienick poiadavky na mal mnostv velieho meduhygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov rastlinnho pvodudodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov II Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012mal mnostv prvotnch produktov ivoneho pvodu (ryby, surov mlieko, vajcia a vel med)

  mono dodva len MMP OKREM stnkov a stanov na krtkodob predaj potravn, pojazdnch predajnch vozidiel na ambulantn predaj poda osobitnch predpisov (vnos . 28167/2007-OL),ktor je vzdialen najviac dve hodiny cestyza dodrania hygienickch podmienok prepravy od zemnho obvodu kraja, v ktorom m sdlo prslun RVPS, ktor zaregistrovala prvovrobcu poda zkona . 39/2007 Z. z.*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov IIIHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012miestna maloobchodn prevdzkare (MMP) je vhodne vybaven maloobchodn predaja potravnvhodne vybaven trhov miestomaloobchodn zariadenie spolonho stravovaniaOKREM supermarketov, distribunch centier, vekoobchodnch predajn a distribunch koncoviek, podomovho, zsielkovho, internetovho alebo inho sprostredkovateskho predaja!

  v ktorej sa manipuluje s potravinami, ktor sa skladuj v mieste ich predaja alebo dodvky konenmu spotrebiteovi alebo ich spracva a pripravuje a podva z nich pokrmy konenmu spotrebiteovi*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov IV Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012MMPnesmie alej dodva mal mnostv prvotnch produktov inm prevdzkarniam

  nesmie ich umiestova na trh inou formou ako jepriamy predaj konenmu spotrebiteovi ALEBOpodvanie pokrmov z nich pripravench konenmu spotrebiteovi na mieste v maloobchodnej prevdzkarniKonen spotrebite me takto nakpen potraviny poui len na domcu spotrebu*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na mal mnostv surovho mlieka IHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012mal mnostvo surovho mliekaje tak mnostvo surovho kravskho mlieka, surovho ovieho mlieka alebo surovho kozieho mlieka, ktor zodpoved obvyklej dennej spotrebe tohto mlieka v domcnostiodkaz na 115 Obianskeho zkonnka , kde sa uvdza, e Domcnos tvoria fyzick osoby, ktor spolu trvale ij a spolone uhradzuj nklady na svoje potreby.

  me by len chladen

  nesmie by iadnym spsobom spracovan, nesm sa z neho oddeova alebo k nemu pridva iadne zlokynesmie by odstredennesmie sa bali vopred do spotrebiteskch obalov

  (poiadavky na zdravie zvierat, dojenie, povrchy v kontakte s mliekom) *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na mal mnostv surovho mlieka IIHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012teplota mlieka 4-8 Cdtum spotreby 24- 48 hodn od nadojenia (24 nevychladen)v mieste predaja surovho mlieka musia by na viditenom mieste tieto informcieupozornenie pre konenho spotrebitea: Pred konzumciou je potrebn surov mlieko prevari. Nie je vhodn na priamu konzumciu pre deti, gravidn eny, chor a star osoby alebo osoby s oslabenou imunitou. + uvedenie druhu surovho mliekadtum spotreby surovho mlieka so slovami spotrebujte do + uvedenie dtumu a podmienok jeho skladovaniameno, priezvisko a bydlisko prvovrobcu alebo obchodn meno a miesto podnikania, ak ide o prvovrobcu, ktor je fyzickou osobou podnikateom, alebo obchodn meno a sdlo prevdzkovatea potravinrskeho podniku, ak ide o prvovrobcu, ktor je prvnickou osobouadresa chovu na produkciu mlieka

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou IHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012dodvanie mlieka a mlienych vrobkov je miestnou innosou maloobchodnej prevdzkarne vrtane maloobchodnej prevdzkarne v rmci chovu na produkciu mlieka, ak vykonva innosti manipulcie s mliekom alebo jeho spracvanie a skladovanie poda 9 a 10 a dodva toto mlieko a mliene vrobky inm maloobchodnm prevdzkarniam, ktor s od nej vzdialen najviac dve hodiny cesty za dodrania hygienickch podmienok prepravy

  me vykonva len maloobchodn prevdzkare, ktor je zriaden ako trval zariadenie, okrem stnkov a stanov na predaj potravn, pojazdnch predajnch vozidiel na ambulantn predaj a je na toto dodvanie osobitne zaregistrovan poda zkona . 39/2007 Z. z. *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou IIHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012dodvanie surovho mlieka a mlienych vrobkov z tohto mliekasurov kravsk, kozie, ovie mliekomlieko mus spa poiadavky nariadenia 853/2004

  pri predaji surovho mlieka mus by okrem ostatnho oznaenia umiestnen na viditenom mieste dobre itaten upozornenie pre konenho spotrebitea: Surov mlieko pred spotrebou potrebn prevari. Surov mlieko nie je vhodn na priamu konzumciu pre deti, gravidn eny, chor a star osoby alebo osoby s oslabenou imunitou. s uvedenm druhu surovho mlieka*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou IIIHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012pri predaji mlienych vrobkov zo surovho mlieka musia by okrem ostatnho oznaenia oznaen slovami Vyroben zo surovho mlieka s uvedenm jeho druhu, ak ide o vrobky vyroben z mlieka, ktorho vrobn proces nezaha iadne tepeln oetrenie poda nariadenia 853/2004 ani iadne fyziklne alebo chemick oetrenie, ktor by malo rovnocenn inok*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou IVHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012me by dodvan do prevdzok verejnho stravovania, zariaden spolonho stravovania, ktor poskytuj stravovacie sluby na pracoviskch, okrem zariaden, ktor poskytuj stravovacie sluby v kolskch a predkolskch zariadeniach, kolch, zariadeniach socilnych sluieb, zdravotnckych zariadeniach, zariadeniach socilnoprvnej ochrany det a socilnej kurately a na zotavovacch podujatiach a tieto mu poui dodan surov mlieko a vrobky z neho vo vlastnej prevdzkarni len na prpravu tepelne upravench pokrmov urench na priame podvanie konenm spotrebiteom

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou VHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012dodvanie tepelne oetrenho mlieka a mlienych vrobkov z tohto mliekapri tepelnom oetren surovho mlieka od zvierat z vlastnho chovu musia by splnen poiadavky nariadenia 853/2004me by dodvan do prevdzok verejnho stravovania, zariaden spolonho stravovania, ktor pouva dodan mlieko alebo mliene vrobky vo vlastnej prevdzkarni na prpravu pokrmov urench na priame podvanie konenmu spotrebiteovi

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na zamestnancov

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na zamestnancovHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zkon . 355/2007 Z. z. Odborn spsobilos a vydvanie osvedenEpidemiologicky zvan innosti ( 15 ods.2 psm. c))Odborn spsobilos sa preukazuje poda charakteru epidemiologicky zvanch innost:Dokladom o absolvovan prslunho vzdelania (diplomom, vysvedenm) vzdelvacch intitci, ktor s uveden v prlohe . 6 vyhlky MZ SR . 585/200leboOsvedenm o odbornej spsobilosti vydanm regionlnym radom verejnho zdravotnctvaAj dokladom z inho ktor sli na rovnak el alebo je z neho zrejm, e skutonos je preukzan.

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zkon . 355/2007 Z. z. - odborn spsobilos: RVZ zriauje komisie na preskanie odbornej spsobilosti na epidemiologicky zvan innosti patr sem aj vroba, manipulcia a uvdzanie do obehu potravn a pokrmov

  Epidemiologicky zvan innos me vykonva len osoba odborne spsobil a osoba zdravotne spsobil

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Platnos osvedeniaOsvedenie vyd RVZ najneskorie do 30 dn od vykonania skky

  Osvedenie sa vyd na dobu neurit (osvedenia vydan po 1. mji 2010)

  Zapsanie odborne spsobilej osoby do registra (webov strnka uvzsr)Prslun orgn me osvedenie o odbornej spsobilosti odaHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zkon . 355/2007 Z. z.Odborn spsobilos zamestnancovVyhlka MZ SR . 520/2007, ktorou sa ustanovuje rozsah poadovanch vedomosti pre skky odbornej spsobilosti, podrobnosti o zriaovan a innosti komisi na preskanie odbornch vedomost

  Poiadavky na skku

  Skka pozostva z psomnej a stnej astiKad as skky sa hodnot osobitneAk iadate nevyhovel, me opravn skku vykona najskr po troch mesiacoch a najneskorie do iestich mesiacovV prpade spenej skky sa vyd osvedenie, v ktorom sa uvedenie druh innosti na ktor sa osvedenie vydva

  V prlohe . 1 je uren rozsah poadovanch vedomosti pri skke

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zdravotn stav zamestnancovPotvrdenie o zdravotnej spsobilosti poda vyhlky MZ SR . 585/2008ktorou sa ustanovuj podrobnosti o prevencii a kontrole prenosnch ochoren Poiadavky na aktulny zdravotn stav poda nariadenia (ES) . 852/2004 EP a Rady o hygiene potravn

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zkon . 355/2007 Z. z.zdravotn spsobilos( 22 epidemiologicky zvan innos):

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zkon . 355/2007 Z. z.zdravotn spsobilosPotvrdenie o zdravotnej spsobilosti obsahuje:

  meno a priezvisko osobydtum narodeniatrval bydlisko dtum vydania a povinnosti

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zkon . 355/2007 Z. z.zdravotn spsobiloslekr pou osobu o jej prvach a povinnostiach a o tom, e ho pri ochoren mus vyhada

  pri kadom lekrskom oetren je osoba povinn upozorni na druh epidemiologicky zvanej innosti, ktor vykonva

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Zkon . 355/2007 Z. z.zdravotn spsobilosAk bude osoba krtkodobo vykonva epidemiologicky zvan innos na zotavovacch podujatiach pre deti alebo v inch seznnych aktivitch, vyzna lekr do zdravotnho preukazu jeho platnos najdlhie na tri mesiace od jeho vydania; tto osoba odborn spsobilos nepreukazujeHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Pvodcovia prenosnch ochorenBiologick nebezpeenstvS dan ijcimi organizmamiPochdzaj zo surovn, potravn, prostredia, z inch organizmovMenia sa z hadiska kvality poas ich produktvneho cyklu a doby spotreby vrobku

  Patria sem: baktrie, bakterilne toxny, vrusy, huby, parazityHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Biologick nebezpeenstvo Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*Ovplyvovanie

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Nariadenie . 852/2004Zdravotn stav zamestnancovKad kto manipuluje so surovinami apotravinami nesmie trpie alebo by nosiom ochorenia, ktor sa me prena potravinami, alebo je postihnut hnisavmi poraneniami, konmi infekciami, vredmi alebo hnakou.

  Ak sa vyskytne utakejto osoby ochorenie alebo jeho prznaky mus ihne toto hlsi svojmu vedcemu prevdzky amus by zprce spotravinami poas ochorenia vylen.

  Vprpade potreby sa mus podrobi mimoriadnym lekrskym prehliadkam.

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Osobn hygiena zamestnancovHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Osobn hygiena zamestnancovAj ke vina mikroorganizmov nespsobuje ochorenia, nebezpen mikroorganizmy meme njs v pde, vode, u zvierat a ud Tieto mikroorganizmy sa prenaj rukami, na utierkach, pracovnom nrad (pracovn dosky na krjanie)Aj ten najmen kontakt ich me prenies do potraviny a nsledne po konzumcii takchto potravn me vznikn ochorenieHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Epidemiologick bezpenos potravnVvoj zdravotnho stavu u obyvateov SR s ohadom na prenosn ochorenia z potravn

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na potravinypoda prlohy . II. nariadenia (ES) . 852/2004Potraviny (vrtane surovn na ich vrobu) musia by chrnen pred akmkovek zneistenm na vetkch stupoch ich zskavania, spracovania a manipulciePri manipulcii snimi mus by dodriavan najvy stupe hygieny Musia sa uchovva vistch ndobch, prpadne uzavretch, urench len na dan elSurov potraviny predstavuj potencilny zdroj kontamincie, preto ich ukladajte oddelene od hotovch potravn

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na potravinySurov potraviny predstavuj potencilny zdroj kontamincie, preto ich ukladajte oddelene od hotovch potravn

  Nikdy nepouvajte rovnak ndoby na surov atepelne upraven potraviny*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na potraviny - chladenieAk si suroviny alebo potraviny vyaduj chladenie tento proces mus by dodran na vetkch stupochnesmie sa preruova,teplota chladenia mus by zaznamenvan vevidencii.

  Usmrtenie baktrieBaktria rastieZastaven rast *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Epidemiologick bezpenos potravn ochorenia z potravnZepidemiologickho hadiska maj vznam ochorenia, ktor sa mu prena potravinami.

  Najastejou prinou (prameom pvodcu nkazy) tchto ochoren me by chor lovek alebo chor zviera.

  Pvodcovia nkaz sa dostvaj do organizmu stnou dutinou potravinou aopaj ho stolicou alebo moom. revn nkazy sa vyskytuj jednotlivo alebo epidemicky.

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Ochorenia z potravnEschrichia coli Najastejie osduje revo nielen loveka ale iteplokrvnch zvierat, me by prleitostnm patognom (vznamn je srptyp O157:H7. Patr do eade Enterobaktriaceae. Rastie optimlne pri T 37C, pH toleruje a k4,4 aminimlna aw je 0,95. Patogenza je zvisl od typu produkovanho toxnu. Do potraviny sa dostva feklnym zneistenm aobecne niou hygienou.

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Ochorenia z potravnListeria monocytogenes - listerizaRastie vteplotnom rozmedz od 0 42 C soptimom medzi 30 35 C. Rast pri teplotch pod 5 C je extrmne pomal. Pasterizcia zniuje hodnoty prevajcich mikroorganizmov o5,2 radov. Rast prestva pri pH hodnote pod 5,5, je tolerantn kvyej koncentrcii NaCl (10%). Vprrode je znane rozren (izolovanie zo sladkej, slanej vody, mokrad, vdncej vegetcie, sile). Zven nebezpeenstvo predstavuje pre mal deti, tehotn adojiace eny, starch ud, jednotlivcov soslabenm imunitnm systmom, kde me ma prejavy od miernej chrpky a po zpal mozgovch bln. Utehotnch ien je riziko prechodu L. monocytogenes cez placentrnu bariru ansledn infekcia plodu spotratom alebo predasnm prodom. Miernejia chrpkov forma infekcie sa prejavuje horkou, bolesami hlavy aaldono-revnmi akosami. Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Ochorenia z potravnSalmonella - salmonelzaje dnes najastejou prinou alimentrnych ochoren (prenosnch zo zvieraa na loveka cestou potravn). Existuje vea srovarov (2200). Salmonely patria do eade Enterobacteriaceae.

  Rast pri teplote od 5 do 47 C, soptimom pri 37 C. Minimlna aw pre rast je 0,93 ale me preva aj suench ivmrazench potravinch

  Pri revnej forme choroba nastupuje po 6 a 48 hod. od konzumcie infikovanej potravy, srznym priebehom od ahej nevonosti a po porn hnaku, zvracanie ahorky. Systmov forma choroby postihuje rzne vntorn orgny a po mozog (zpal mozgovch bln).Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Ochorenia z potravnStaphylococcus aureus - stafylokokov enterotoxikzaProdukuje eterotoxn.Rastie vrozmedz od 7 do 48 C, soptimom pri 37 C. Teplotn rozmedzie pre tvorbu endotoxnu je 35 40 C Toleruje vy obsah soli (NaCl) od 5 7 %. Je termostabiln (pri T 100 C sa ni a po 15 20 min).Ochorenie (otrava) je charakterizovan krtkou inkubanou dobou (2 4 hod). Prejavuje sa nevonosou, zvracanm, kmi aldka ahnakami, ktor odznej vinou do 2 dn. Vyskytuje sa napr. vsurovom mlieku (kontamincia mastidty). Hnisav afekty na koi pracovnkov.

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hlavn cesta prenosu je alimentrna, prostrednctvom nedostatone tepelne upravenho msa, msovch produktov, ako aj surovho alebo kontaminovanho mlieka. V rokov 2006 2009 bolo vSlovenskej republike hlsench celkovo 13273 ochoren na kampylobakterilnu enteritdu*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Mikroorganizmy izolovan v potravinch (lahdkarsk vrobky, cukrrske vrobky, hotov pokrmy, zmrzlina) vsledky z kontroly r.2011*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • akujem za pozornosiveta.truskova@uvzsr.skHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  *

Recommended

View more >