Hodnotenie dopadov na zdravie, predpoklady a požiadavky na jeho ...

  • Published on
    04-Feb-2017

  • View
    225

  • Download
    6

Transcript

Hodnotenie dopadov na zdravieHealth impact assesment (HIA)Inovan kurz hodnotenie dopadov na verejn zdravie, 20.-22. aprl 2009MUDr. Kvetoslava Koppov, PhD.Hodnotenie dopadov na zdravieHealth impact assesment (HIA)Gothenburgsk deklarcia, WHO 1999HIA je kombincia postupov, metd a nstrojov, ktor umouj identifikova, mera a ovplyvova potencilne inky na zdravie udskej populcie a distribciu tchto inkov v populcii Postupmi HIA je mon posudzova: politiky, programy, zkony, projekty, strategick dokumenty .....Zkon . 355/2007 Z.z.Hodnotenie dopadov na verejn zdravie je sbor nstrojov, ktorch cieom je posdi priame a nepriame vplyvy udskej aktivity na verejn zdravie Cie HIAMaximalizova prnosy pre zdravie a minimalizova nepriazniv dopady na zdravieSvisiace typy hodnoteniaHodnotenie dopadov na ivotn prostredie Environmental Impact Assesment - EIAHodnotenie dopadov na environmentlne zdravie Environmental Health Impact Assesment - EHIAStrategick environmentlne hodnotenie Strategie Environmental Assesment - SEAHodnotenie socilneho dopadu Social Impact Assesment - SIAIntegrovan hodnotenie Integrated Assesment - IAZdravie stav fyzickej, psychickej a socilnej pohody, nielen neprtomnos choroby alebo chyby (Defincia WHO, 1948)Verejn zdravie rove zdravia spolonosti, ktor zodpoved rovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej rovni spolonosti (zkon . 355/2007 Z.z.)Zdravie verejnosti zdravotn stav obyvateov vyjadren charakteristikami, opisom a indiktormi, napr. oakvanm doitm, mrtnosou, chorobnosou a pod. (Anglicko-slovensk slovnk verejnho zdravotnctva, 2008) Zdravie zkladn podmienka rozvoja spolonosti . Ekonomick rozvoj i ochrana a tvorba ivotnho prostredia by stratili zmysel bez zdravho loveka.Policy systmov kroky a opatrenia Zkony, pravidl, rozhodnutia, nvody formlneho aj neformlneho charakteru, ktor sa prijmaj na spolonom zklade pre usmernenie konania jednotlivca a komunity ako celku.Politikainnos, prostrednctvom ktorej udia tvoria, chrnia a menia pravidl, ktormi sa riadia vo svojom ivoteshrn prehlsen alebo povinnost, ktor ved k uskutoovaniu definovanch cieov vo verejnom alebo v skromnom sektorejeden zo zsadnch nstrojov riadenia spolonostiStrategick dokumenty politiky, koncepcie potravinov politika, politika nezamestnanosti, politika vodohospodrska, energetick, koncepcie rozvoja, ...Programy program proti fajeniu, proti obezite, program rozvoja vzdelanosti, program rozvoja portu, programy vedy a vskumu, zemnoplnovacia dokumentcia Projekty technick, stavebn, projekty socilne, ekonomick, regionlneho rozvoja, ...Zkony veobecne zvzn prvne predpisy zkon o ochrane nefajiarov, nariadenie vldy o poiadavkch na prrodn kpalisk, ...EIAEnvironmental Impact Assesment Hodnotenie dopadov na ivotn prostredieSEAStrategie Environmental Assesment Strategick environmentlne hodnotenieprocesy vyadovan legislatvou E a SRSmernica Rady 85/337/ES z 27. jna 1985 o posudzovan vplyvov niektorch verejnch a skromnch projektov na ivotn prostredieSmernica Eurpskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. jna 2001 o posudzovan vplyvov uritch plnov a programov na ivotn prostredieKoncepcie ktor maj alebo mu ma signifikantn vplyv na zdravie a ivotn prostredie. Posdenie musia ma aj iadosti o finann pomoc zo trukturlnych fondov E. Hodnotenie sa nedotka plnov a programov zahrujcich nrodn obranu, civiln obranu a nedotka sa rozpotu. Zkon . 24/2006 Z.z. o posudzovan vplyvov na ivotn prostredieupravuje postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovan predpokladanch vplyvov na ivotn prostredie strategickch dokumentov pred ich schvlenm a navrhovanch innost pred rozhodnutm o ich umiestnen alebo pred ich povolenm z hadiska ich predpokladanho vplyvu na ivotn prostredieZkon vymedzuje strategick dokumenty, ktor podliehaj posudzovaniu vplyvov na ivotn prostredie vrtane zdravia v dvoch okruhoch:Politiky, koncepcie, plny a programy z oblast: aba a prava nerastnch surovn, energetika, priemysel, odpadov hospodrstvo, doprava ...Politiky, plny a programy, ktor uruj vyuvanie zemiaregionlny rozvojzemnoplnovacia dokumentciazemn plny reginu, P obc nad 2000 obyvateov V druhej asti zkon vymedzuje navrhovan innosti, ktor podliehaj posudzovaniu poda zkona na zklade urenia prahovej hodnoty (objem vroby, vkonnos spaovacieho zariadenia, objem vyaench surovn, ...) SEA strategick dokumenty, koncepcie so znanm geografickm, asovm, politickm i ekonomickm rozsahom. Obsahuj menej konkrtnych dajov v porovnan s EIA, posdenie z hadiska vplyvu na zdravie vyaduje tmov prcu erudovanch odbornkov. HIA Health impact assesment Hodnotenie dopadov na zdraviePotreba komplexnho hodnotenia dopadov na zdravie vychdza z poznania:politiky inch sektorov mu ma zvan vplyv na zdravie, vznik alebo prevenciu chorbhistoricky najvznamnejie zlepenie udskho zdravia nepochdzalo zo sektoru zdravotnctva ale zo socilnych a ekonomickch zmientradin prstup k tvorbe zdravch ivotnch podmienok v minulosti v naej krajine vychdzal z hodnotenia zdravotnch rizk najm fyziklnych a chemickch faktorov, nebolo mon sledova a hodnoti napr. vplyvy vzdelania, socilneho a ekonomickho postavenia na zdraviez pohadu sasnosti socilne prostredie a ekonomick podmienky maj vrazn vplyv na zdravotn stav na rovni jednotlivca, populanej i celospoloenskej rovni lnok . 152 hlavy XIII. Amsterdamskej zmluvy o Eurpskej nii, platn od 1.5.1999pri prijman a vykonvan vetkch politk a innost spoloenstva sa iada zaisti vysok stupe ochrany zdravia, t.j. vyaduje overi, e nvrh koncepcie nebude ma kodliv vplyv na zdravie a vytvor podmienky pre podporu zdraviazdraznenie subsidiarity innos spoloenstva v oblasti verejnho zdravia plne repektuje zodpovednos lenskch ttov za organizciu zdravotnctva a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sluieb.tatt dobrovonosti HIAHIA je prioritou E ale nie je postaven na prvnom zklade (rozdiel oproti EIA, SEA)Zkony E maj v oblasti zdravotnctva obmedzen kompetencieRokovania o pristpen do E obmedzenie na kontrolu ochoren, bezpenosti potravn, kontrolu tabaku Oblas HIA nechva E na zodpovednosti lenskch ttovzdrazuje implementovanie HIA ako nstroja na identifikovanie a odstraovanie rozdielov v zdrav novch a starch lenskch krajn po rozren E z 15 na 25 krajn (1.mj 2004) Proces odhadu dopadov na zdravie zaha:vahu o podkladoch a oakvanom vzahu medzi politikou, programom alebo projektom a zdravm populcievahu o nzoroch, sksenostiach a oakvaniach, ktor mu by predpokladanou politikou, programom alebo projektom ovplyvnenZaistenie lepej informovanosti tch, ktor bud rozhodova a verejnosti o tom, ak vplyvy na zdravie od predloenej politiky, programu alebo projektu mono oakva Nvrhy na prispsobenie, pravy, zmeny predkladanho materilu na zvenie pozitvnych a znenie negatvnych dopadov na zdravie Dopad na zdravieSumrny vplyvpriamy alebo nepriamy, politiky, stratgie, programu alebo projektu na zdravie populciePriamy vplyv na zdravie jednotlivch lenov populcieNepriamy vplyv prostrednctvom faktorov ovplyvujcich determinanty zdravia populcie Pozitvne vsledky procesu HIAidentifikovanie rozdielovskmanie prin rozdielov a ovplyvnitench rizikovch faktorovpresadzovanie stratgi ochrany zdravia do zsadnch politk ttovrozhodovac mechanizmus pre sektor zdravotnctvazlepenie medzisektorovej spoluprcespoluas verejnosti v procese rozhodovaniaminimalizovanie nepriaznivch dopadov na zdravie udVznamn sksenosti s aplikciou HIA: Nemecko, rsko, Spojen krovstvo, Holandsko Nov lensk tty: presadzovanie hodnotenia vplyvov na zdravie prostrednctvom EIA a SEA

Recommended

View more >