Caligrafia de kanji - jouyou kanji - grade 01.pdf

 • Published on
  25-Dec-2015

 • View
  19

 • Download
  0

Transcript

 • Signif icado dia, sol, Japão Leit ura ジツ,ニチ,か,ひ,-び Romaji NICHI, SHITSU, hi, bi, ka Exercício de caligraf ia do kanj i 日 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 1/80
 • Signif icado um Leit ura イチ,イツ,ひと-,ひと.つ Romaji ICHI, ITSU, hito, hitotsu Exercício de caligraf ia do kanj i 一 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 2/80
 • Signif icado dez Leit ura ジュウ,ジッ,ジュッ,とお,と Romaji JUU, JIT, JUT, too, to Exercício de caligraf ia do kanj i 十 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 3/80
 • Signif icado dois Leit ura ニ,ジ,ふた,ふた.つ,ふたた.び Romaji NI, JI, futa, futatsu, futatabi Exercício de caligraf ia do kanj i 二 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 4/80
 • Signif icado grande,enorme Leit ura おお-,おお.きい,-おお.いに,ダイ,タイ Romaji ÚNICA, TAI, oo, ookii, ooini Exercício de caligraf ia do kanj i 大 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 5/80
 • Signif icado três Leit ura サン,ゾウ,み,み.つ,みっ.つ Romaji SAN, ZOU, mi, mitsu, mittsu Exercício de caligraf ia do kanj i 三 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 6/80
 • Signif icado ano Leit ura ネン,とし Romaji NEN, toshi Exercício de caligraf ia do kanj i 年 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 7/80
 • Signif icado em, interior, médio, meio, centro Leit ura チュウ,なか Romaji CHUU, naka, uchi, ataru Exercício de caligraf ia do kanj i 中 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 8/80
 • Signif icado livro, presente, real, verdadeiro, principal, sufixo p/ contagem de coisas longas Leit ura ホン,もと Romaji HON, moto Exercício de caligraf ia do kanj i 本 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 9/80
 • Signif icado cinco Leit ura ゴ,いつ,いつつ Romaji GO, itsu, itsutsu Exercício de caligraf ia do kanj i 五 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 10/80
 • Signif icado quatro Leit ura シ,よ,よっつ,よつ,よん Romaji SHI, yo, yotsu, yottsu, yon Exercício de caligraf ia do kanj i 四 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 11/80
 • Signif icado saída, deixa Leit ura シュツ,スイ,だす,でる Romaji SHUTSU, SUI, deru, de, dasu, dasu, ideru, idasu Exercício de caligraf ia do kanj i 出 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 12/80
 • Signif icado acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, escalar Leit ura ショウ,ジョウ,あがる,あげる,うえ,うわ,かみ,のぼす,のぼせ る,のぼる Romaji JOU, SHOU, SHAN, única, única, uwa, kami, ageru, ageru, agaru, agaru, agari, agari, noboru, nobori, noboseru, nobosu, yosu Exercício de caligraf ia do kanj i 上 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 13/80
 • Signif icado estudo, aprendizagem, ciência Leit ura ガク,まなぶ Romaji GAKU, manabu Exercício de caligraf ia do kanj i 学 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 14/80
 • Signif icado vida, genuína, nascimento Leit ura ショウ,セイ,いかす,いきる,いける,うまれる,うむ,おう,き,な ま,はえる,はやす Romaji SEI, SHOU, ikiru, ikasu, ikeru, umareru, umare, umare, uum, ou, umeru, umyasu, ki, nama, nama, naru, nasu, umsu, u Exercício de caligraf ia do kanj i 生 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 15/80
 • Signif icado mês, lua Leit ura ガツ,ゲツ,つき Romaji GETSU, GATSU, tsuki Exercício de caligraf ia do kanj i 月 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 16/80
 • Signif icado seis Leit ura ロク,む,むい,むっつ,むつ Romaji ROKU, RIKU, mu, mutsu, muttsu, mui Exercício de caligraf ia do kanj i 六 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 17/80
 • Signif icado mão Leit ura シュ,た,て Romaji SHU, ZU, te, te, te, ta Exercício de caligraf ia do kanj i 手 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 18/80
 • Signif icado oito Leit ura ハチ,や,やっつ,やつ,よう Romaji HACHI, ya, yatsu, yattsu, yo Exercício de caligraf ia do kanj i 八 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 19/80
 • Signif icado ver, esperanças, oportunidades, idéia, opinião, olhar, visíveis Leit ura ケン,みえる,みせる,みる Romaji KEN, miru, mieru, miseru Exercício de caligraf ia do kanj i 見 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 20/80
 • Signif icado nove Leit ura キュウ,ク,ここの,ここのつ Romaji KYUU, KU, kokono, kokonotsu Exercício de caligraf ia do kanj i 九 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 21/80
 • Signif icado sete Leit ura シチ,なな,ななつ,なの Romaji SHICHI, nana, nanatsu, nano Exercício de caligraf ia do kanj i 七 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 22/80
 • Signif icado criança Leit ura シ,ス,こ Romaji SHI, SU, TSU, ko, ko, tko, ne Exercício de caligraf ia do kanj i 子 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 23/80
 • Signif icado ficar de pé, levantar-se Leit ura リツ,リュウ,たつ,たてる Romaji RITSU, RYUU, RITTORU, tatsu, tatsu, tachi, tateru, tateru, tate, tate, tate, date, dateru Exercício de caligraf ia do kanj i 立 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 24/80
 • Signif icado olho, classe, olhar, visão, experiência, atenção, favor Leit ura ボク,モク,ま,め Romaji MOKU, BOKU, me, me, ma Exercício de caligraf ia do kanj i 目 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 25/80
 • Signif icado pequeno, pouco Leit ura ショウ,お,こ,ちいさい Romaji SHOU, chiisai, ko, o, única Exercício de caligraf ia do kanj i 小 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 26/80
 • Signif icado força, forte, esforço, suportar, exercer Leit ura リキ,リョク,ちから Romaji RYOKU, RIKI, RII, chikara Exercício de caligraf ia do kanj i 力 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 27/80
 • Signif icado círculo, iene, redondo Leit ura エン,まるい Romaji EN, marui, maru, mado, madoka, maroyaka Exercício de caligraf ia do kanj i 円 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 28/80
 • Signif icado espírito, mente Leit ura キ,ケ Romaji KI, KE, iki Exercício de caligraf ia do kanj i 気 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 29/80
 • Signif icado ouro Leit ura キン,コン,かな,かね Romaji KIN, KON, GON, kane, kana, gane Exercício de caligraf ia do kanj i 金 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 30/80
 • Signif icado mil Leit ura セン,ち Romaji SEN, chi Exercício de caligraf ia do kanj i 千 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 31/80
 • Signif icado entrar, inserir Leit ura ニュウ,いる,いれる,はいる Romaji NYUU, NIT, iru, iru, iri, ireru, ire, hairu, hamaru Exercício de caligraf ia do kanj i 入 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 32/80
 • Signif icado baixo, abaixo, descende, inferior, baixo,sub, sob Leit ura カ,ゲ,おりる,おろす,くださる,くだす,くだる,さがる,さげる,し た,しも,もと Romaji KA, GE, shita, shimo, moto, únicageru, únicagaru, kudaru, kudari, kudasu, kudasu, kudasaru, orosu, o riru Exercício de caligraf ia do kanj i 下 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 33/80
 • Signif icado corrigir, justiça, correto, direito, 10 elevado a 40 Leit ura ショウ,セイ,ただしい,ただす,まさ Romaji SEI, SHOU, tadashii, tadasu, masa, masani Exercício de caligraf ia do kanj i 正 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 34/80
 • Signif icado corrente, rio Leit ura セン,かわ Romaji SEN, kawa Exercício de caligraf ia do kanj i 川 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 35/80
 • Signif icado água Leit ura スイ,みず Romaji SUI, mizu, mizu Exercício de caligraf ia do kanj i 水 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 36/80
 • Signif icado nome, fama, distinção, reputação Leit ura ミョウ,メイ,な Romaji MEI, MYOU, na, na Exercício de caligraf ia do kanj i 名 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 37/80
 • Signif icado aldeia, cidade, bloco, rua Leit ura チョウ,まち Romaji CHOU, machi Exercício de caligraf ia do kanj i 町 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 38/80
 • Signif icado árvore, madeira Leit ura ボク,モク,き,こ Romaji BOKU, MOKU, ki, ko Exercício de caligraf ia do kanj i 木 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 39/80
 • Signif icado sentença, literatura, estilo, arte, decoração, figuras, plano Leit ura ブン,モン,ふみ Romaji BUN, MON, fumi, aya Exercício de caligraf ia do kanj i 文 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 40/80
 • Signif icado exame, escola, impressão, prova, correção Leit ura コウ Romaji KOU, KYOU, Exercício de caligraf ia do kanj i 校 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 41/80
 • Signif icado carro Leit ura シャ,くるま Romaji SHA, kuruma Exercício de caligraf ia do kanj i 車 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 42/80
 • Signif icado antes, prévio, na frente, futuro, precedência Leit ura セン,さき Romaji SEN, saki, mazu Exercício de caligraf ia do kanj i 先 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 43/80
 • Signif icado mulher, fêmea Leit ura ジョ,ニョ,ニョウ,おんな,め Romaji JO, NYO, NYOU, onna, me Exercício de caligraf ia do kanj i 女 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 44/80
 • Signif icado cidade, aldeia Leit ura ソン,むら Romaji SON, mura Exercício de caligraf ia do kanj i 村 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 45/80
 • Signif icado esvaziar, ceú, desocupado, vazio, vácuo Leit ura クウ,あく,あける,から,そら Romaji KUU, sora, aku, aki, akeru, kara, suku, sukasu, munashii Exercício de caligraf ia do kanj i 空 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 46/80
 • Signif icado masculino Leit ura ダン,ナン,おとこ Romaji DAN, NAN, otoko, o Exercício de caligraf ia do kanj i 男 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 47/80
 • Signif icado pessoa Leit ura ジン,ニン,ひと Romaji JIN, NIN, hito, ri, to Exercício de caligraf ia do kanj i 人 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 48/80
 • Signif icado boca Leit ura ク,コウ,くち Romaji KOU, KU, kuchi Exercício de caligraf ia do kanj i 口 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 49/80
 • Signif icado cedo, rápido Leit ura サッ,ソウ,はやい,はやまる,はやめる Romaji SOU, SAT, hayai, haya, haya, hayamaru, hayameru, sa Exercício de caligraf ia do kanj i 早 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 50/80
 • Signif icado perna, pé, ser suficiente Leit ura ソク,あし,たす,たりる,たる Romaji SOKU, ashi, tariru, taru, tasu Exercício de caligraf ia do kanj i 足 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 51/80
 • Signif icado pedra Leit ura コク,シャク,セキ,いし Romaji SEKI, SHAKU, KOKU, ishi Exercício de caligraf ia do kanj i 石 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 52/80
 • Signif icado branco Leit ura ハク,ビャク,しら,しろ,しろい Romaji HAKU, BYAKU, shiro, shira, shiroi Exercício de caligraf ia do kanj i 白 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 53/80
 • Signif icado cem Leit ura ヒャク Romaji HYAKU, BYAKU, momo Exercício de caligraf ia do kanj i 百 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 54/80
 • Signif icado solo, terra, chão, Turquia Leit ura ト,ド,つち Romaji DO, TO, tsuchi Exercício de caligraf ia do kanj i 土 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 55/80
 • Signif icado verde,azul, imaturo, verde-claro Leit ura ショウ,セイ,あお,あおい Romaji SEI, SHOU, ao, ao, aoi Exercício de caligraf ia do kanj i 青 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 56/80
 • Signif icado bosque, floresta Leit ura リン,はやし Romaji RIN, hayashi Exercício de caligraf ia do kanj i 林 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 57/80
 • Signif icado fogo Leit ura カ,ひ,ほ Romaji KA, hi, bi, ho Exercício de caligraf ia do kanj i 火 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 58/80
 • Signif icado paraíso, ceú, imperiais Leit ura テン,あま,あめ Romaji TEN, amatsu, ame, ama Exercício de caligraf ia do kanj i 天 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 59/80
 • Signif icado esquerda Leit ura サ,ひだり Romaji SA, SHA, hidari Exercício de caligraf ia do kanj i 左 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 60/80
 • Signif icado som, barulho Leit ura イン,オン,おと,ね Romaji ON, NON, IN, oto, ne Exercício de caligraf ia do kanj i 音 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 61/80
 • Signif icado direita Leit ura ウ,ユウ,みぎ Romaji U, YUU, migi Exercício de caligraf ia do kanj i 右 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 62/80
 • Signif icado vermelho Leit ura シャク,セキ,あか,あかい,あからむ,あからめる Romaji SEKI, SHAKU, aka, aka, akai, akaramu, akarameru Exercício de caligraf ia do kanj i 赤 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 63/80
 • Signif icado rei, regra, magnata, governo Leit ura オウ Romaji OU, NOU, Exercício de caligraf ia do kanj i 王 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 64/80
 • Signif icado floresta, mata Leit ura シン,もり Romaji SHIN, mori Exercício de caligraf ia do kanj i 森 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 65/80
 • Signif icado flor Leit ura カ,はな Romaji KA, KE, hana Exercício de caligraf ia do kanj i 花 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 66/80
 • Signif icado chuva Leit ura ウ,あま,あめ Romaji U, ame, ama, same Exercício de caligraf ia do kanj i 雨 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 67/80
 • Signif icado caracter, letra, palavra, seção de aldeia Leit ura ジ,あざ Romaji JI, aza, azana, na Exercício de caligraf ia do kanj i 字 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 68/80
 • Signif icado jóia, bola, gota Leit ura ギョク,たま Romaji GYOKU, tama, tama, dama Exercício de caligraf ia do kanj i 玉 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 69/80
 • Signif icado contexto Leit ura シ,いと Romaji SHI, ito Exercício de caligraf ia do kanj i 糸 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 70/80
 • Signif icado descanso, dia desligado, aposentar, sono Leit ura キュウ,やすまる,やすむ,やすめる Romaji KYUU, yasumu, yasumaru, yasumeru Exercício de caligraf ia do kanj i 休 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 71/80
 • Signif icado noite Leit ura セキ,ゆう Romaji SEKI, yu Exercício de caligraf ia do kanj i 夕 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 72/80
 • Signif icado grama, erva daninha, ervas, pasto, escrever, esboçar Leit ura ソウ,くさ Romaji SOU, kusa, kusa, gusa Exercício de caligraf ia do kanj i 草 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 73/80
 • Signif icado bambu Leit ura チク,たけ Romaji CHIKU, take Exercício de caligraf ia do kanj i 竹 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 74/80
 • Signif icado campo de arroz, arroz sem beneficiar Leit ura デン,た Romaji DEN, ta Exercício de caligraf ia do kanj i 田 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 75/80
 • Signif icado inseto, bichinho, temperamento Leit ura チュウ,むし / キ Romaji CHUU, KI, mushi Exercício de caligraf ia do kanj i 虫 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 76/80
 • Signif icado cão Leit ura ケン,いぬ Romaji KEN, inu, inu Exercício de caligraf ia do kanj i 犬 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 77/80
 • Signif icado ouvido Leit ura ジ,みみ Romaji JI, mimi Exercício de caligraf ia do kanj i 耳 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 78/80
 • Signif icado marisco, conchas Leit ura かい Romaji BAI, kai Exercício de caligraf ia do kanj i 貝 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 79/80
 • Signif icado montanha Leit ura サン,やま Romaji SAN, SEN, yama Exercício de caligraf ia do kanj i 山 A prenda ma is sobre l íngua j a pone sa no s i te w w w . l ingua j aponesa . com .br. Exercício de caligraf ia 21/3/2010 Caligrafia de kanji localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 80/80