Caligrafia de Kanji - Jouyou Kanji - Grade 01

  • Published on
    05-Apr-2015

  • View
    221

  • Download
    23

Transcript

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o dia, sol, Japo Leit u ra ,,,, Ro maji NICHI, SHITSU, hi, bi, ka

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

1/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o um Leit u ra Ro maji ICHI, ITSU, hito, hitotsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

2/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o dez Leit u ra Ro maji JUU, JIT, JUT, too, to

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

3/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o dois Leit u ra Ro maji NI, JI, futa, futatsu, futatabi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

4/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o grande,enorme Leit u ra Ro maji NICA, TAI, oo, ookii, ooini

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

5/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o trs Leit u ra Ro maji SAN, ZOU, mi, mitsu, mittsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

6/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ano Leit u ra , Ro maji NEN, toshi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

7/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o em, interior, mdio, meio, centro Leit u ra , Ro maji CHUU, naka, uchi, ataru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

8/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o livro, presente, real, verdadeiro, principal, sufixo p/ contagem de coisas longas Leit u ra , Ro maji HON, moto

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

9/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o cinco Leit u ra ,, Ro maji GO, itsu, itsutsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

10/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o quatro Leit u ra ,,,, Ro maji SHI, yo, yotsu, yottsu, yon

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

11/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o sada, deixa Leit u ra ,,, Ro maji SHUTSU, SUI, deru, de, dasu, dasu, ideru, idasu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

12/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, escalar Leit u ra ,,,,,,,, , Ro maji JOU, SHOU, SHAN, nica, nica, uwa, kami, ageru, ageru, agaru, agaru, agari, agari, noboru, nobori, noboseru, nobosu, yosu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

13/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o estudo, aprendizagem, cincia Leit u ra , Ro maji GAKU, manabu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

14/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o vida, genuna, nascimento Leit u ra ,,,,,,,,, ,, Ro maji SEI, SHOU, ikiru, ikasu, ikeru, umareru, umare, umare, uum, ou, umeru, umyasu, ki, nama, nama, naru, nasu, umsu, u

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

15/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ms, lua Leit u ra ,, Ro maji GETSU, GATSU, tsuki

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

16/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o seis Leit u ra ,,,, Ro maji ROKU, RIKU, mu, mutsu, muttsu, mui

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

17/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o mo Leit u ra ,, Ro maji SHU, ZU, te, te, te, ta

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

18/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o oito Leit u ra ,,,, Ro maji HACHI, ya, yatsu, yattsu, yo

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

19/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ver, esperanas, oportunidades, idia, opinio, olhar, visveis Leit u ra ,,, Ro maji KEN, miru, mieru, miseru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

20/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o nove Leit u ra ,,, Ro maji KYUU, KU, kokono, kokonotsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

21/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o sete Leit u ra ,,, Ro maji SHICHI, nana, nanatsu, nano

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

22/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o criana Leit u ra ,, Ro maji SHI, SU, TSU, ko, ko, tko, ne

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

23/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ficar de p, levantar-se Leit u ra ,,, Ro maji RITSU, RYUU, RITTORU, tatsu, tatsu, tachi, tateru, tateru, tate, tate, tate, date, dateru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

24/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o olho, classe, olhar, viso, experincia, ateno, favor Leit u ra ,,, Ro maji MOKU, BOKU, me, me, ma

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

25/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o pequeno, pouco Leit u ra ,,, Ro maji SHOU, chiisai, ko, o, nica

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

26/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o fora, forte, esforo, suportar, exercer Leit u ra ,, Ro maji RYOKU, RIKI, RII, chikara

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

27/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o crculo, iene, redondo Leit u ra , Ro maji EN, marui, maru, mado, madoka, maroyaka

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

28/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o esprito, mente Leit u ra , Ro maji KI, KE, iki

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

29/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ouro Leit u ra ,,, Ro maji KIN, KON, GON, kane, kana, gane

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

30/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o mil Leit u ra , Ro maji SEN, chi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

31/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o entrar, inserir Leit u ra ,,, Ro maji NYUU, NIT, iru, iru, iri, ireru, ire, hairu, hamaru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

32/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o baixo, abaixo, descende, inferior, baixo,sub, sob Leit u ra ,,,,,,,,, ,, Ro maji KA, GE, shita, shimo, moto, nicageru, nicagaru, kudaru, kudari, kudasu, kudasu, kudasaru, orosu, o riru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

33/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o corrigir, justia, correto, direito, 10 elevado a 40 Leit u ra ,,,, Ro maji SEI, SHOU, tadashii, tadasu, masa, masani

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

34/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o corrente, rio Leit u ra , Ro maji SEN, kawa

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

35/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o gua Leit u ra , Ro maji SUI, mizu, mizu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

36/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o nome, fama, distino, reputao Leit u ra ,, Ro maji MEI, MYOU, na, na

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

37/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o aldeia, cidade, bloco, rua Leit u ra , Ro maji CHOU, machi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

38/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o rvore, madeira Leit u ra ,,, Ro maji BOKU, MOKU, ki, ko

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

39/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o sentena, literatura, estilo, arte, decorao, figuras, plano Leit u ra ,, Ro maji BUN, MON, fumi, aya

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

40/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o exame, escola, impresso, prova, correo Leit u ra Ro maji KOU, KYOU,

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

41/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o carro Leit u ra , Ro maji SHA, kuruma

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

42/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o antes, prvio, na frente, futuro, precedncia Leit u ra , Ro maji SEN, saki, mazu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

43/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o mulher, fmea Leit u ra ,,,, Ro maji JO, NYO, NYOU, onna, me

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

44/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o cidade, aldeia Leit u ra , Ro maji SON, mura

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

45/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o esvaziar, ce, desocupado, vazio, vcuo Leit u ra ,,,, Ro maji KUU, sora, aku, aki, akeru, kara, suku, sukasu, munashii

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

46/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o masculino Leit u ra ,, Ro maji DAN, NAN, otoko, o

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

47/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o pessoa Leit u ra ,, Ro maji JIN, NIN, hito, ri, to

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

48/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o boca Leit u ra ,, Ro maji KOU, KU, kuchi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

49/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o cedo, rpido Leit u ra ,,,, Ro maji SOU, SAT, hayai, haya, haya, hayamaru, hayameru, sa

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

50/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o perna, p, ser suficiente Leit u ra ,,,, Ro maji SOKU, ashi, tariru, taru, tasu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

51/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o pedra Leit u ra ,,, Ro maji SEKI, SHAKU, KOKU, ishi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

52/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o branco Leit u ra ,,,, Ro maji HAKU, BYAKU, shiro, shira, shiroi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

53/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o cem Leit u ra Ro maji HYAKU, BYAKU, momo

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

54/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o solo, terra, cho, Turquia Leit u ra ,, Ro maji DO, TO, tsuchi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

55/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o verde,azul, imaturo, verde-claro Leit u ra ,,, Ro maji SEI, SHOU, ao, ao, aoi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

56/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o bosque, floresta Leit u ra , Ro maji RIN, hayashi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

57/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o fogo Leit u ra ,, Ro maji KA, hi, bi, ho

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

58/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o paraso, ce, imperiais Leit u ra ,, Ro maji TEN, amatsu, ame, ama

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

59/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o esquerda Leit u ra , Ro maji SA, SHA, hidari

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

60/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o som, barulho Leit u ra ,,, Ro maji ON, NON, IN, oto, ne

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

61/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o direita Leit u ra ,, Ro maji U, YUU, migi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

62/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o vermelho Leit u ra ,,,,, Ro maji SEKI, SHAKU, aka, aka, akai, akaramu, akarameru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

63/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o rei, regra, magnata, governo Leit u ra Ro maji OU, NOU,

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

64/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o floresta, mata Leit u ra , Ro maji SHIN, mori

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

65/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o flor Leit u ra , Ro maji KA, KE, hana

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

66/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o chuva Leit u ra ,, Ro maji U, ame, ama, same

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

67/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o caracter, letra, palavra, seo de aldeia Leit u ra , Ro maji JI, aza, azana, na

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

68/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o jia, bola, gota Leit u ra , Ro maji GYOKU, tama, tama, dama

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

69/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o contexto Leit u ra , Ro maji SHI, ito

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

70/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o descanso, dia desligado, aposentar, sono Leit u ra ,,, Ro maji KYUU, yasumu, yasumaru, yasumeru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

71/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o noite Leit u ra , Ro maji SEKI, yu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

72/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o grama, erva daninha, ervas, pasto, escrever, esboar Leit u ra , Ro maji SOU, kusa, kusa, gusa

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

73/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o bambu Leit u ra , Ro maji CHIKU, take

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

74/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o campo de arroz, arroz sem beneficiar Leit u ra , Ro maji DEN, ta

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

75/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o inseto, bichinho, temperamento Leit u ra , / Ro maji CHUU, KI, mushi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

76/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o co Leit u ra , Ro maji KEN, inu, inu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

77/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ouvido Leit u ra , Ro maji JI, mimi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

78/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o marisco, conchas Leit u ra Ro maji BAI, kai

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

79/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o montanha Leit u ra , Ro maji SAN, SEN, yama

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

80/80