Caligrafia de Kanji - Jouyou Kanji - Grade 01

  • Published on
    05-Apr-2015

  • View
    213

  • Download
    20

Transcript

21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 日 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o dia, sol, Japão Leit u ra ジツ,ニチ,か,ひ,-び Ro maji NICHI, SHITSU, hi, bi, ka Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 1/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 一 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o um Leit u ra イチ,イツ,ひと-,ひと.つ Ro maji ICHI, ITSU, hito, hitotsu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 2/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 十 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o dez Leit u ra ジュウ,ジッ,ジュッ,とお,と Ro maji JUU, JIT, JUT, too, to Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 3/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 二 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o dois Leit u ra ニ,ジ,ふた,ふた.つ,ふたた.び Ro maji NI, JI, futa, futatsu, futatabi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 4/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 大 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o grande,enorme Leit u ra おお-,おお.きい,-おお.いに,ダイ,タイ Ro maji ÚNICA, TAI, oo, ookii, ooini Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 5/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 三 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o três Leit u ra サン,ゾウ,み,み.つ,みっ.つ Ro maji SAN, ZOU, mi, mitsu, mittsu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 6/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 年 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o ano Leit u ra ネン,とし Ro maji NEN, toshi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 7/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 中 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o em, interior, médio, meio, centro Leit u ra チュウ,なか Ro maji CHUU, naka, uchi, ataru Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 8/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 本 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o livro, presente, real, verdadeiro, principal, sufixo p/ contagem de coisas longas Leit u ra ホン,もと Ro maji HON, moto Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 9/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 五 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o cinco Leit u ra ゴ,いつ,いつつ Ro maji GO, itsu, itsutsu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 10/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 四 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o quatro Leit u ra シ,よ,よっつ,よつ,よん Ro maji SHI, yo, yotsu, yottsu, yon Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 11/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 出 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o saída, deixa Leit u ra シュツ,スイ,だす,でる Ro maji SHUTSU, SUI, deru, de, dasu, dasu, ideru, idasu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 12/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 上 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, escalar Leit u ra ショウ,ジョウ,あがる,あげる,うえ,うわ,かみ,のぼす,のぼせ る,のぼる Ro maji JOU, SHOU, SHAN, única, única, uwa, kami, ageru, ageru, agaru, agaru, agari, agari, noboru, nobori, noboseru, nobosu, yosu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 13/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 学 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o estudo, aprendizagem, ciência Leit u ra ガク,まなぶ Ro maji GAKU, manabu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 14/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 生 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o vida, genuína, nascimento Leit u ra ショウ,セイ,いかす,いきる,いける,うまれる,うむ,おう,き,な ま,はえる,はやす Ro maji SEI, SHOU, ikiru, ikasu, ikeru, umareru, umare, umare, uum, ou, umeru, umyasu, ki, nama, nama, naru, nasu, umsu, u Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 15/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 月 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o mês, lua Leit u ra ガツ,ゲツ,つき Ro maji GETSU, GATSU, tsuki Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 16/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 六 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o seis Leit u ra ロク,む,むい,むっつ,むつ Ro maji ROKU, RIKU, mu, mutsu, muttsu, mui Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 17/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 手 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o mão Leit u ra シュ,た,て Ro maji SHU, ZU, te, te, te, ta Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 18/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 八 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o oito Leit u ra ハチ,や,やっつ,やつ,よう Ro maji HACHI, ya, yatsu, yattsu, yo Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 19/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 見 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o ver, esperanças, oportunidades, idéia, opinião, olhar, visíveis Leit u ra ケン,みえる,みせる,みる Ro maji KEN, miru, mieru, miseru Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 20/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 九 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o nove Leit u ra キュウ,ク,ここの,ここのつ Ro maji KYUU, KU, kokono, kokonotsu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 21/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 七 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o sete Leit u ra シチ,なな,ななつ,なの Ro maji SHICHI, nana, nanatsu, nano Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 22/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 子 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o criança Leit u ra シ,ス,こ Ro maji SHI, SU, TSU, ko, ko, tko, ne Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 23/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 立 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o ficar de pé, levantar-se Leit u ra リツ,リュウ,たつ,たてる Ro maji RITSU, RYUU, RITTORU, tatsu, tatsu, tachi, tateru, tateru, tate, tate, tate, date, dateru Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 24/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 目 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o olho, classe, olhar, visão, experiência, atenção, favor Leit u ra ボク,モク,ま,め Ro maji MOKU, BOKU, me, me, ma Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 25/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 小 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o pequeno, pouco Leit u ra ショウ,お,こ,ちいさい Ro maji SHOU, chiisai, ko, o, única Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 26/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 力 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o força, forte, esforço, suportar, exercer Leit u ra リキ,リョク,ちから Ro maji RYOKU, RIKI, RII, chikara Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 27/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 円 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o círculo, iene, redondo Leit u ra エン,まるい Ro maji EN, marui, maru, mado, madoka, maroyaka Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 28/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 気 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o espírito, mente Leit u ra キ,ケ Ro maji KI, KE, iki Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 29/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 金 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o ouro Leit u ra キン,コン,かな,かね Ro maji KIN, KON, GON, kane, kana, gane Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 30/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 千 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o mil Leit u ra セン,ち Ro maji SEN, chi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 31/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 入 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o entrar, inserir Leit u ra ニュウ,いる,いれる,はいる Ro maji NYUU, NIT, iru, iru, iri, ireru, ire, hairu, hamaru Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 32/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 下 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o baixo, abaixo, descende, inferior, baixo,sub, sob Leit u ra カ,ゲ,おりる,おろす,くださる,くだす,くだる,さがる,さげる,し た,しも,もと Ro maji KA, GE, shita, shimo, moto, únicageru, únicagaru, kudaru, kudari, kudasu, kudasu, kudasaru, orosu, o riru Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 33/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 正 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o corrigir, justiça, correto, direito, 10 elevado a 40 Leit u ra ショウ,セイ,ただしい,ただす,まさ Ro maji SEI, SHOU, tadashii, tadasu, masa, masani Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 34/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 川 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o corrente, rio Leit u ra セン,かわ Ro maji SEN, kawa Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 35/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 水 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o água Leit u ra スイ,みず Ro maji SUI, mizu, mizu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 36/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 名 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o nome, fama, distinção, reputação Leit u ra ミョウ,メイ,な Ro maji MEI, MYOU, na, na Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 37/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 町 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o aldeia, cidade, bloco, rua Leit u ra チョウ,まち Ro maji CHOU, machi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 38/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 木 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o árvore, madeira Leit u ra ボク,モク,き,こ Ro maji BOKU, MOKU, ki, ko Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 39/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 文 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o sentença, literatura, estilo, arte, decoração, figuras, plano Leit u ra ブン,モン,ふみ Ro maji BUN, MON, fumi, aya Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 40/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 校 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o exame, escola, impressão, prova, correção Leit u ra コウ Ro maji KOU, KYOU, Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 41/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 車 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o carro Leit u ra シャ,くるま Ro maji SHA, kuruma Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 42/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 先 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o antes, prévio, na frente, futuro, precedência Leit u ra セン,さき Ro maji SEN, saki, mazu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 43/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 女 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o mulher, fêmea Leit u ra ジョ,ニョ,ニョウ,おんな,め Ro maji JO, NYO, NYOU, onna, me Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 44/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 村 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o cidade, aldeia Leit u ra ソン,むら Ro maji SON, mura Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 45/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 空 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o esvaziar, ceú, desocupado, vazio, vácuo Leit u ra クウ,あく,あける,から,そら Ro maji KUU, sora, aku, aki, akeru, kara, suku, sukasu, munashii Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 46/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 男 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o masculino Leit u ra ダン,ナン,おとこ Ro maji DAN, NAN, otoko, o Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 47/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 人 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o pessoa Leit u ra ジン,ニン,ひと Ro maji JIN, NIN, hito, ri, to Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 48/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 口 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o boca Leit u ra ク,コウ,くち Ro maji KOU, KU, kuchi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 49/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 早 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o cedo, rápido Leit u ra サッ,ソウ,はやい,はやまる,はやめる Ro maji SOU, SAT, hayai, haya, haya, hayamaru, hayameru, sa Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 50/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 足 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o perna, pé, ser suficiente Leit u ra ソク,あし,たす,たりる,たる Ro maji SOKU, ashi, tariru, taru, tasu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 51/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 石 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o pedra Leit u ra コク,シャク,セキ,いし Ro maji SEKI, SHAKU, KOKU, ishi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 52/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 白 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o branco Leit u ra ハク,ビャク,しら,しろ,しろい Ro maji HAKU, BYAKU, shiro, shira, shiroi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 53/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 百 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o cem Leit u ra ヒャク Ro maji HYAKU, BYAKU, momo Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 54/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 土 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o solo, terra, chão, Turquia Leit u ra ト,ド,つち Ro maji DO, TO, tsuchi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 55/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 青 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o verde,azul, imaturo, verde-claro Leit u ra ショウ,セイ,あお,あおい Ro maji SEI, SHOU, ao, ao, aoi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 56/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 林 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o bosque, floresta Leit u ra リン,はやし Ro maji RIN, hayashi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 57/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 火 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o fogo Leit u ra カ,ひ,ほ Ro maji KA, hi, bi, ho Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 58/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 天 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o paraíso, ceú, imperiais Leit u ra テン,あま,あめ Ro maji TEN, amatsu, ame, ama Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 59/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 左 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o esquerda Leit u ra サ,ひだり Ro maji SA, SHA, hidari Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 60/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 音 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o som, barulho Leit u ra イン,オン,おと,ね Ro maji ON, NON, IN, oto, ne Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 61/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 右 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o direita Leit u ra ウ,ユウ,みぎ Ro maji U, YUU, migi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 62/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 赤 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o vermelho Leit u ra シャク,セキ,あか,あかい,あからむ,あからめる Ro maji SEKI, SHAKU, aka, aka, akai, akaramu, akarameru Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 63/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 王 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o rei, regra, magnata, governo Leit u ra オウ Ro maji OU, NOU, Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 64/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 森 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o floresta, mata Leit u ra シン,もり Ro maji SHIN, mori Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 65/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 花 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o flor Leit u ra カ,はな Ro maji KA, KE, hana Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 66/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 雨 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o chuva Leit u ra ウ,あま,あめ Ro maji U, ame, ama, same Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 67/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 字 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o caracter, letra, palavra, seção de aldeia Leit u ra ジ,あざ Ro maji JI, aza, azana, na Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 68/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 玉 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o jóia, bola, gota Leit u ra ギョク,たま Ro maji GYOKU, tama, tama, dama Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 69/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 糸 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o contexto Leit u ra シ,いと Ro maji SHI, ito Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 70/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 休 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o descanso, dia desligado, aposentar, sono Leit u ra キュウ,やすまる,やすむ,やすめる Ro maji KYUU, yasumu, yasumaru, yasumeru Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 71/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 夕 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o noite Leit u ra セキ,ゆう Ro maji SEKI, yu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 72/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 草 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o grama, erva daninha, ervas, pasto, escrever, esboçar Leit u ra ソウ,くさ Ro maji SOU, kusa, kusa, gusa Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 73/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 竹 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o bambu Leit u ra チク,たけ Ro maji CHIKU, take Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 74/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 田 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o campo de arroz, arroz sem beneficiar Leit u ra デン,た Ro maji DEN, ta Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 75/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 虫 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o inseto, bichinho, temperamento Leit u ra チュウ,むし / キ Ro maji CHUU, KI, mushi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 76/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 犬 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o cão Leit u ra ケン,いぬ Ro maji KEN, inu, inu Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 77/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 耳 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o ouvido Leit u ra ジ,みみ Ro maji JI, mimi Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 78/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 貝 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o marisco, conchas Leit u ra かい Ro maji BAI, kai Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 79/80 21/3/2010 Caligrafia de kanji Exe rcício de caligraf ia do kanji 山 A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r. S ig n if icad o montanha Leit u ra サン,やま Ro maji SAN, SEN, yama Exercício d e calig raf ia localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 80/80