Caligrafia de Kanji - Jouyou Kanji - Grade 01

  • Published on
    05-Apr-2015

  • View
    217

  • Download
    20

Transcript

21/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o dia, sol, Japo Leit u ra ,,,, Ro maji NICHI, SHITSU, hi, bi, kaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php1/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o um Leit u ra Ro maji ICHI, ITSU, hito, hitotsuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php2/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o dez Leit u ra Ro maji JUU, JIT, JUT, too, toExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php3/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o dois Leit u ra Ro maji NI, JI, futa, futatsu, futatabiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php4/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o grande,enorme Leit u ra Ro maji NICA, TAI, oo, ookii, ooiniExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php5/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o trs Leit u ra Ro maji SAN, ZOU, mi, mitsu, mittsuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php6/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o ano Leit u ra , Ro maji NEN, toshiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php7/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o em, interior, mdio, meio, centro Leit u ra , Ro maji CHUU, naka, uchi, ataruExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php8/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o livro, presente, real, verdadeiro, principal, sufixo p/ contagem de coisas longas Leit u ra , Ro maji HON, motoExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php9/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o cinco Leit u ra ,, Ro maji GO, itsu, itsutsuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php10/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o quatro Leit u ra ,,,, Ro maji SHI, yo, yotsu, yottsu, yonExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php11/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o sada, deixa Leit u ra ,,, Ro maji SHUTSU, SUI, deru, de, dasu, dasu, ideru, idasuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php12/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, escalar Leit u ra ,,,,,,,, , Ro maji JOU, SHOU, SHAN, nica, nica, uwa, kami, ageru, ageru, agaru, agaru, agari, agari, noboru, nobori, noboseru, nobosu, yosuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php13/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o estudo, aprendizagem, cincia Leit u ra , Ro maji GAKU, manabuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php14/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o vida, genuna, nascimento Leit u ra ,,,,,,,,, ,, Ro maji SEI, SHOU, ikiru, ikasu, ikeru, umareru, umare, umare, uum, ou, umeru, umyasu, ki, nama, nama, naru, nasu, umsu, uExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php15/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o ms, lua Leit u ra ,, Ro maji GETSU, GATSU, tsukiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php16/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o seis Leit u ra ,,,, Ro maji ROKU, RIKU, mu, mutsu, muttsu, muiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php17/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o mo Leit u ra ,, Ro maji SHU, ZU, te, te, te, taExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php18/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o oito Leit u ra ,,,, Ro maji HACHI, ya, yatsu, yattsu, yoExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php19/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o ver, esperanas, oportunidades, idia, opinio, olhar, visveis Leit u ra ,,, Ro maji KEN, miru, mieru, miseruExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php20/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o nove Leit u ra ,,, Ro maji KYUU, KU, kokono, kokonotsuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php21/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o sete Leit u ra ,,, Ro maji SHICHI, nana, nanatsu, nanoExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php22/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o criana Leit u ra ,, Ro maji SHI, SU, TSU, ko, ko, tko, neExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php23/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o ficar de p, levantar-se Leit u ra ,,, Ro maji RITSU, RYUU, RITTORU, tatsu, tatsu, tachi, tateru, tateru, tate, tate, tate, date, dateruExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php24/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o olho, classe, olhar, viso, experincia, ateno, favor Leit u ra ,,, Ro maji MOKU, BOKU, me, me, maExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php25/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o pequeno, pouco Leit u ra ,,, Ro maji SHOU, chiisai, ko, o, nicaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php26/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o fora, forte, esforo, suportar, exercer Leit u ra ,, Ro maji RYOKU, RIKI, RII, chikaraExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php27/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o crculo, iene, redondo Leit u ra , Ro maji EN, marui, maru, mado, madoka, maroyakaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php28/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o esprito, mente Leit u ra , Ro maji KI, KE, ikiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php29/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o ouro Leit u ra ,,, Ro maji KIN, KON, GON, kane, kana, ganeExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php30/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o mil Leit u ra , Ro maji SEN, chiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php31/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o entrar, inserir Leit u ra ,,, Ro maji NYUU, NIT, iru, iru, iri, ireru, ire, hairu, hamaruExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php32/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o baixo, abaixo, descende, inferior, baixo,sub, sob Leit u ra ,,,,,,,,, ,, Ro maji KA, GE, shita, shimo, moto, nicageru, nicagaru, kudaru, kudari, kudasu, kudasu, kudasaru, orosu, o riruExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php33/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o corrigir, justia, correto, direito, 10 elevado a 40 Leit u ra ,,,, Ro maji SEI, SHOU, tadashii, tadasu, masa, masaniExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php34/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o corrente, rio Leit u ra , Ro maji SEN, kawaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php35/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o gua Leit u ra , Ro maji SUI, mizu, mizuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php36/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o nome, fama, distino, reputao Leit u ra ,, Ro maji MEI, MYOU, na, naExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php37/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o aldeia, cidade, bloco, rua Leit u ra , Ro maji CHOU, machiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php38/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o rvore, madeira Leit u ra ,,, Ro maji BOKU, MOKU, ki, koExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php39/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o sentena, literatura, estilo, arte, decorao, figuras, plano Leit u ra ,, Ro maji BUN, MON, fumi, ayaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php40/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o exame, escola, impresso, prova, correo Leit u ra Ro maji KOU, KYOU,Exerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php41/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o carro Leit u ra , Ro maji SHA, kurumaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php42/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o antes, prvio, na frente, futuro, precedncia Leit u ra , Ro maji SEN, saki, mazuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php43/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o mulher, fmea Leit u ra ,,,, Ro maji JO, NYO, NYOU, onna, meExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php44/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o cidade, aldeia Leit u ra , Ro maji SON, muraExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php45/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o esvaziar, ce, desocupado, vazio, vcuo Leit u ra ,,,, Ro maji KUU, sora, aku, aki, akeru, kara, suku, sukasu, munashiiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php46/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o masculino Leit u ra ,, Ro maji DAN, NAN, otoko, oExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php47/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o pessoa Leit u ra ,, Ro maji JIN, NIN, hito, ri, toExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php48/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o boca Leit u ra ,, Ro maji KOU, KU, kuchiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php49/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o cedo, rpido Leit u ra ,,,, Ro maji SOU, SAT, hayai, haya, haya, hayamaru, hayameru, saExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php50/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o perna, p, ser suficiente Leit u ra ,,,, Ro maji SOKU, ashi, tariru, taru, tasuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php51/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o pedra Leit u ra ,,, Ro maji SEKI, SHAKU, KOKU, ishiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php52/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o branco Leit u ra ,,,, Ro maji HAKU, BYAKU, shiro, shira, shiroiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php53/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o cem Leit u ra Ro maji HYAKU, BYAKU, momoExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php54/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o solo, terra, cho, Turquia Leit u ra ,, Ro maji DO, TO, tsuchiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php55/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o verde,azul, imaturo, verde-claro Leit u ra ,,, Ro maji SEI, SHOU, ao, ao, aoiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php56/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o bosque, floresta Leit u ra , Ro maji RIN, hayashiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php57/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o fogo Leit u ra ,, Ro maji KA, hi, bi, hoExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php58/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o paraso, ce, imperiais Leit u ra ,, Ro maji TEN, amatsu, ame, amaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php59/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o esquerda Leit u ra , Ro maji SA, SHA, hidariExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php60/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o som, barulho Leit u ra ,,, Ro maji ON, NON, IN, oto, neExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php61/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o direita Leit u ra ,, Ro maji U, YUU, migiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php62/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o vermelho Leit u ra ,,,,, Ro maji SEKI, SHAKU, aka, aka, akai, akaramu, akarameruExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php63/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o rei, regra, magnata, governo Leit u ra Ro maji OU, NOU,Exerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php64/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o floresta, mata Leit u ra , Ro maji SHIN, moriExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php65/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o flor Leit u ra , Ro maji KA, KE, hanaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php66/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o chuva Leit u ra ,, Ro maji U, ame, ama, sameExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php67/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o caracter, letra, palavra, seo de aldeia Leit u ra , Ro maji JI, aza, azana, naExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php68/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o jia, bola, gota Leit u ra , Ro maji GYOKU, tama, tama, damaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php69/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o contexto Leit u ra , Ro maji SHI, itoExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php70/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o descanso, dia desligado, aposentar, sono Leit u ra ,,, Ro maji KYUU, yasumu, yasumaru, yasumeruExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php71/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o noite Leit u ra , Ro maji SEKI, yuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php72/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o grama, erva daninha, ervas, pasto, escrever, esboar Leit u ra , Ro maji SOU, kusa, kusa, gusaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php73/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o bambu Leit u ra , Ro maji CHIKU, takeExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php74/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o campo de arroz, arroz sem beneficiar Leit u ra , Ro maji DEN, taExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php75/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o inseto, bichinho, temperamento Leit u ra , / Ro maji CHUU, KI, mushiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php76/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o co Leit u ra , Ro maji KEN, inu, inuExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php77/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o ouvido Leit u ra , Ro maji JI, mimiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php78/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o marisco, conchas Leit u ra Ro maji BAI, kaiExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php79/8021/3/2010Caligrafia de kanjiExe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.S ig n if icad o montanha Leit u ra , Ro maji SAN, SEN, yamaExerccio d e calig raf ialocalhost/cms/caligrafia-de-kanji.php80/80