BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY NA OBSLUHU A PRÁCU ?_ · Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách…

 • Published on
  30-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  5

  BEZPENOSTN POIADAVKY NA OBSLUHU A PRCU NA ELEKTRICKCH ZARIADENIACH PODA EURPSKYCH NORIEM

  V KONTEXTE S STN 34 3100

  Ing. Jn Merav LIGHTNING sluby elektro Trenn

  Kad elektrotechnik mus ma vedomosti z problematiky technickch predpisov, ktor s zameran na innosti na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach medzi ktor patr obsluha a bezpen prca. Vstupom SR do E je potrebn si osvoji zaveden sbor eurpskych noriem EN 50110: 1996 Obsluha a prca na elektrickch zariadeniach. Cieom je postupn zavedenie jednotnch kritri a rovne bezpenosti prce pri obsluhe elektrickch zariaden platnch v Eurpe, teda vytvorenie spolonej rovne bezpenosti. Toto nie je mon vykona zo da na de, preto v prechodnom obdob bude v platnosti aj STN 34 3100: 2001. Jednou z prvch zsad bezpenosti je ovlda zkladn pojmy a defincie.

  VBER POJMOV A DEFINCI (EN 50110)

  Elektrick zariadenie (electrical installation). Zostava vzjomne spolupracujcich elektrickch zariaden s koordinovanmi vlastnosami, ktor slia na plnenie jednho alebo niekokch urench cieov. Zaha vetky elektrick zariadenia, ktor s uren pre vrobu, prenos, premenu, rozvod a pouitie elektrickej energie. alej zaha vetky zdroje akumulovanej elektrickej energie ako s batrie, kondenztory a pod.

  Obsluha a prca (operation). Pracovn kony nutn k uvedeniu elektrickho zariadenia do innosti, napr. spnanie, ovldanie, monitorovanie, drba a po prce na ivch a neivch astiach. Pred zapoatm prce na elektrickom zariaden alebo v jeho blzkosti, mus by vykonan analza elektrickho nebezpeenstva, ktor mus stanovi, akm spsobom mus by vykonvan obsluha alebo pracovn innos, aby bola zabezpeen bezpenos.

  Riziko (risk). Kombincia pravdepodobnosti a stupa monho zranenia alebo kody na zdraviu osoby, ktor je pri prci vystaven riziku alebo rizikom.

  Elektrick riziko (electrical hazard). Monos zranenia alebo kody na zdrav psobenm elektrickej energie z elektrickho zariadenia.

  Elektrick nebezpeie (electrical danger). Nebezpeie zranenia od elektrickho zariadenia.

  Zranenie (spsoben elektrinou) (injury electrical). Smr alebo zranenie spsoben elektrinou, poplenm elektrickm oblkom, ohom alebo explziou spsobenou elektrickou energiou pri obsluhe alebo prci na elektrickom zariaden.

  Vedci prce (nominated person in control of a work activity). Osoba poveren priamou zodpovednosou za pracovn innos. as zodpovednosti sa me previes aj na in osobu.

  Osoba zodpovedn za elektrick zariadenie (nominated person in control of an electrical installation).Osoba poveren priamou zodpovednosou za elektrick zariadenie. as zodpovednosti sa me previes aj na in osobu ako je poveren.

  Osoba znal (skilled person). Osoba zo zodpovedajcim vzdelanm a praxou.

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  6

  Osoba pouen (Instructed person). Osoba pouen znalmi osobami, ktor me pracova len s ich dohadom (prca s dohadom).

  Osoba oboznmen (ordinary person). Osoba, ktor nie je ani znal ani pouen.

  Pracovisko (work location). Vymedzen priestor pre prcu.

  Prca (work activity). Prca na elektrickom zariaden a v jeho blzkosti s vskytom elektrickho rizika.

  Prca na elektrickom zariaden (electrical work). Prca na elektrickom zariaden a v jeho blzkosti ako je skanie, meranie, oprava, vmena, prava, rozrenie, mont a prehliadka.

  Prca v blzkosti elektrickch zariaden neelektrick prca (non-electrical work). Prca v blzkosti elektrickch zariaden ako s stavebn innosti (vkopy, istenie, natieranie, a pod.

  Odpojenie (isolate). pln oddelenie elektrickho zariadenia od inch zariaden a obvodov.

  Prca pod naptm (live working). Vetky prce, pri ktorch sa osoba dostane do styku so ivmi asami alebo zasahuje do ochrannho priestoru bu asami tela, nradm, zariadenm alebo predmetmi, ktorch sa dotka.

  Prca v blzkosti ivch ast (working in the vicinity of live parts). Vetky pracovn innosti, pri ktorch osoba asami tela, nradm alebo inmi predmetmi zasahuje do zny priblenia nie vak do ochrannho priestoru.

  Prca na vypnutom zariaden (dead working). Pracovn innos na elektrickch zariadeniach, ktor nie s pod naptm a s nbojom, vykonvan po vykonan vetkch opatren zabraujcich elektrickmu ohrozeniu.

  Zna priblenia (vicinity zone). Priestor obklopujci ochrann priestor, obr.1. (DV).

  Ochrann priestor (live working zone). Priestor okolo ivch ast, do ktorho nie je dovolen prenikn bez vykonania ochrannch opatren, obr.1. (DL).

  Beznapov stav (dead). Naptie je pribline nulov alebo elektrick zariadenie je bez naptia alebo bez prtomnosti elektrickho nboja.

  Obr.1 Vzdun vzdialenosti a ohranienie priestorov a zn pre pracovn postupy

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  7

  Zbrana (screen). Pouva sa pre zbranu priblenia sa k elektrickmu zariadeniu alebo jeho ast, ktor predstavuj elektrick nebezpeie. Me a nemus by izolovan.

  Prepka (barier). Ide o as zaisujcu ochranu pred dotykom ivch ast z kadho obvyklho smeru prstupu.

  Izolovan zakrytie (insulating covering). Pevn alebo prenosn kryt z izolanho materilu, uren na krytie ivch ast alebo priahlch ast pred nhodilm dotykom.

  Kryt (enclosure). as zaisujca ochranu zariadenia pred uritmi vonkajmi vplyvmi a vo vetkch smeroch ochranu pred dotykom ivch ast.

  Minimlne pracovn vzdialenosti (minimum working distances). Minimlne pracovn vzdun vzdialenosti, ktor maj by dodriavan medzi akoukovek asou tela pracujcej osoby alebo vodivm nradm priamo dranm v ruke a akoukovek ivou alebo neuzemnenou asou a rznymi potencilmi. Minimlna pracovn vzdialenos (DC) je set elektrickej vzdialenosti a ergonomickej vzdialenosti.

  Elektrick vzdialenos (electrical distance). Vzdun vzdialenos chrniaca pred elektrickm prierazom poas prce pod naptm, obecne minimlna vzdialenos medzi dvomi elektrdami predstavujce iv alebo uzemnen asti, ktor m zaisti, e pravdepodobnos elektrickho prierazu pri najvom elektrickom zaaen za predpsanch podmienok je zanedbaten.

  Ergonomick vzdialenos (ergonomic component). Vzdun vzdialenos, ktor dovouje pre znenie chb pri pohybe a odhadu vzdialenosti v priebehu vykonvanej prce, aby prca bola vykonvan na minimlnu pracovn vzdialenos. Do vahy treba zobra innosti osb rovnako ako aj pouitie a manipulciu s nradm.

  Predkladan eurpska norma EN 50110-1 postupne nahrad radu noriem STN 34 3100 a

  STN 34 3112. Pri pozornom tan tejto normy elektrotechnikovi urite neujde skutonos, e naa rada noriem v problematike bezpenosti prce a obsluhy elektrickch zariaden patr aleko k prepracovanejm a dokonalm ako nm ponka eurpska nia.

  ZKLADN PRINCPY (ZSADY) BEZPENOSTI OBSLUHY A PRCE NA ELEKTRICKOM ZARIADEN

  Pred zaatm prce na elektrickom zariaden alebo v jeho blzkosti, mus by vykonan analza elektrickho nebezpeenstva, ktor mus stanovi, akm spsobom mus by vykonvan obsluha alebo pracovn innos, aby bola zaisten bezpenos. Osoby zapojen do pracovnej innosti na elektrickch zariadeniach musia:

  by kolen z bezpenostnch predpisov a miestnych pracovnch predpisov, by pouen vedcim prce o rizikch, ktor nie s zrejm, ma potrebn technick znalosti, praktick sksenosti a poadovan zrunos pre dan innos, ma urenho vedceho prce a osobu zodpovedn za elektrick zariadenie (me to by jedna,

  t ist osoba), nosi primeran a zapnut pracovn odev, ma potrebn nradie, vstroj a prstroje vhodn pre dan pouitie, ma pri prci na elektrickom zariaden s vedcim prce dohodnut pracovn postup a zaistenie

  pracoviska, jednoznane uren a oznaen pracovisko.

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  8

  Pred zaatm prce mus by vykonan rozbor jej zloitosti, aby pre jej vykonanie bola vybran vhodn osoba (znal, pouen alebo oboznmen). Osoby, ktor s uren k prci na elektrickom zariaden alebo v jeho blzkosti, musia by vykolen tak, aby boli schopn poskytn prv pomoc pri zraneniach spsobench elektrickm prdom. Norma EN50110 zavdza pre innosti na elektrickch zariadeniach nasledovn pracovn postupy:

  1) BEN PREVDZKOV POSTUPY

  Medzi ben prevdzkov postupy patr prevdzkov innos a kontroly funknho stavu. S tmito innosami (so zahjenm a ukonenm) mus by oboznmen osoba zodpovedn za elektrick zariadenie, ktorej shlas im mus predchdza. Pri oboch innostiach mus by pouvan primeran a vhodn nradie ako aj vstroj, ktor zabrnia zraneniu osb elektrickm prdom.

  Prevdzkov innos na elektrickom zariaden:

  Mono ju rozdeli na dva druhy:

  zsahy, ktormi sa m meni elektrick stav elektrickho zariadenia ovldacmi prvkami na spojenie odpojenie, zapnutie alebo vypnutie elektrickho zariadenia bez rizk,

  rozpojenie alebo prepnutie zariadenia z dvodu prce na om.

  Odpojenie dodvky elektriny pre zariadenie v prpade stavu ndze mus by vykonan v slade s nrodnmi alebo miestnymi predpismi osobami s prslunou odbornou spsobilosou.

  Kontroly funknho stavu:

  Medzi kontroly funknho stavu elektrickho zariadenia patria meranie, skanie a odborn prehliadka a odborn skka (revzia) elektrickho zariadenia.

  Meranie:

  Meranie definovan v EN 50110 je pre vetky innosti, pri ktorch s meran fyziklne veliiny v elektrickom zariaden. Mu ho vykonva len osoby znal alebo osoby pouen pod dozorom.

  Skanie:

  Skanie zaha vetky innosti obsahujce kontrolu prevdzky alebo stavu elektrickho zariadenia (elektrickho, mechanickho, tepelnho). Me by vykonvan pri normlnom napjan, pri napjan z inho (vonkajieho) zdroja alebo skanie me by vykonan pri odpojenom zdroji (bez naptia). Skanie mu vykonva osoby znal alebo pouen pod dozorom znalej osoby.

  Odborn prehliadky a odborn skky:

  elom OPaOS je overi, i elektrick zariadenie je v slade so zkladnmi technickmi a bezpenostnmi ustanoveniami technickch predpisov a noriem a me zaha i overenie normlneho prevdzkovho stavu elektrickho zariadenia. OPaOS pozostva z prehliadky, z merania, prpadne i z jeho skania.

  Pri novch alebo rekontruovanch elektrickch zariadeniach mus by pred uvedenm do prevdzky vykonan prv odborn prehliadka a odborn skka.

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  9

  Na elektrickom zariaden v prevdzke musia by vykonvan pravideln OPaOS, cieom ktorch je predchdza zvadm, ktor by mohli nasta a vyvola na elektrickom zariaden poruchu.

  OPaOS musia by vykonvan s odvolanm sa na prslun vypracovan technick dokumentciu. Zvada zisten na elektrickom zariaden znamenajca bezprostredn nebezpeenstvo, mus by neodkladne odstrnen alebo vadn as mus by odpojen a zaisten proti jej optovnmu zapnutiu.

  OPaOS mus by vykonvan osobami s odbornou spsobilosou elektrotechnik pecialista (24) poda Vyhl. MPSVaR SR .718/2002 Z. z. O vsledku OPaOS mus by vyhotoven psomn doklad Sprva o OPaOS elektrickho zariadenia.

  2) PRACOVN POSTUPY

  Na prce vykonvan na elektrickch zariadeniach musia by pred ich zaatm stanoven postupy prc. Osoba zodpovedn za elektrick zariadenie alebo vedci prce mus zaisti, e osoby vykonvajce prcu bud oboznmen s priebehom prc pred zahjenm a ukonenm prce.

  Pracovn postupy sa rozdeuj na tri rzne skupiny:

  Prca na elektrickom zariaden bez naptia, Prca na elektrickom zariaden pod naptm, Prca na elektrickom zariaden v blzkosti zariadenia pod naptm.

  V prpade nepriaznivch atmosfrickch podmienok musia by prijat prslun opatrenia a

  obmedzenia. Pokia je na pracovisku zl viditenos, nesmie by zaat a nesmie ani pokraova iadna pracovn innos na elektrickom zariaden. V prpade, e sa bli brka (blska sa a pou hrmenie), musia by neodkladne zastaven prce na rozvodnch vedeniach alebo na zariadeniach priamo spojench s tmito vedeniami a osoba zodpovedn za elektrick zariadenie mus by upozornen na tieto skutonosti. Pokia sa pracuje na elektrickom veden s monosou vzniku indukcie, musia by prijat bezpenostn opatrenia (uzemnenie v uritch vzdialenostiach k obmedzeniu potencilu medzi vodimi a zemou na bezpen hodnotu, prpadne ekvipotencilne spojenie na pracovnom mieste).

  2.1 Prca na elektrickom zariaden bez naptia

  Prca na elektrickom zariaden bez naptia sa vykonva po zabezpeen opatren, ktor zabrauj vzniku elektrickho nebezpeenstva (zaistenie pracoviska). Aby bola prca bez naptia na pracovisku bezpen, mus by toto pracovisko presne vymedzen, mus by bez naptia a mus by spoahlivo zabezpeen pre vykonvan prce.

  Pre zaistenie pracoviska na prcu bolo stanovench p zkladnch poiadaviek, ktor musia by pri zaisovan pracoviska dodran v nasledujcom porad:

  1. pln odpojenie (zo vetkch strn monho napjania)

  2. Zabezpeenie proti optovnmu zapnutiu

  3. Overenie, e zariadenie je bez naptia

  4. Vykonanie uzemnenia a skratovanie

  5. Ochrann opatrenia voi zariadeniam pod naptm, ktor s v blzkosti

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  10

  Shlas k zahjeniu prce mus da osoba zodpovedn za elektrick zariadenie vedcemu prce alebo vedcim prce. Osoba vykonvajca pracovn innos mus by znal alebo pouen pod dozorom osoby znalej.

  1 pln odpojenie

  as elektrickho zariadenia, na ktorom sa bude vykonva prca, mus by odpojen od vetkch zdrojov monho napjania. Odpojenie mus by vykonan vzdunou vzdialenosou alebo izolciou, ktor zabezpe rovnak bezpenos.

  V rozvodnch zariadeniach sa vypn istie vyber tavn poistky a pod. asti elektrickho zariadenia, ktor zostvaj nabit po celkovom odpojen siete (kondenztory, kble a pod.) musia by vybit vhodnmi prostriedkami.

  2 Zabezpeenie proti optovnmu zapnutiu

  Vetky spnacie prstroje, ktor boli pouit k odpojeniu elektrickho zariadenia pre prcu bez naptia, musia by zaisten proti optovnmu zapnutiu prednostne uzamknutm vybavujceho mechanizmu, napr. vonkajie senky alebo sekov odpojovae a odpnae zaisovacm zmkom. Spnae, odpojovae alebo stkae zaisti blokovanm, uzatvorenm vzduchovch ventilov, spoahlivo, odpoji ovldacie okruhy, diakov ovldanie a pod. Pokia nie s k dispozcii uzamykaten zariadenia, musia by vykonan zodpovedajce opatrenia v slade s miestnymi prevdzkovmi predpismi, aby bolo zabrnen optovn zapnutie. Pokia s pouvan spnacie prstroje s diakovm ovldanm, mus by zaisten, aby nemohlo djs k optovnmu zapnutiu miestnym ovldanm. Vetka signalizcia a uzamykaten systmy pouit pre tento el, musia by spoahliv. Ak sa pracuje na elektrickej intalcii NN, ktor je isten tavnmi poistkami, musia sa tavn poistky spolu s hlavicami po vybrat bezpene uschova. Treba da pozor na mon spojenie elektrickej intalcie, na ktorej sa m pracova, s elektrickou intalciou pod naptm cez meracie prstroje, zhacie tlmivky, meracie transformtory, kondenztory, prpadne na sptn naptie cudzieho zdroja, na indukovan naptie a pod. Z vonkajch a kblovch veden a kondenztorov treba po odpojen odstrni nebezpen elektrick nboj.

  3 Overenie beznapovho stavu siete

  Po odpojen je treba na pracovisku meranm (napr. vhodnou skakou naptia) zisti, i elektrick zariadenie je skutone bez naptia. Len takto sa d zisti, i nedolo k zmene poistiek prdovho obvodu, spnaov, istiov a pod. Stav bez naptia mus by overen na vetkch ploch elektrickho zariadenia na pracovisku. Skuton stav asti zariadenia, ktor boli odpojen, mus by overen poda miestnych predpisov. To zaha napr. pouitie prstrojov vstavanch do zariadenia indikujcich naptie. Tieto vak musia by preveren vdy pred pouitm a po zapsoben. Ak sa ned (naprklad za daa) vypnut stav el. intalcie preveri skakou a ak je nevyhnutn z dleitch prevdzkovch dvodov neodkladne odstrni poruchu vo vonkajej rozvodni, prever sa odpojen stav vizulnou kontrolou na vetkch ploch alebo fzach.. Ak sa odstrauje porucha medzi sekovmi vypnami, preveruje sa vypnut stav vedenia vn v najbliej krytej stanici.

  4 Uzemnenie a skratovanie

  Vopred pripraven uzemovacie a skratovacie zariadenie alebo prstroje sa na pracovisku ihne po odskan beznapovho stavu najprv spoja so zemou, a potom so vetkmi vodimi vypnutho zariadenia na pracovisku.

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  11

  Pokia to nie je mon, uzemovacie a skratovacie zariadenie alebo prstroje musia by viditen z pracoviska. Skratovacie zariadenie (vrtane uzemovacch noov) sa mus dimenzova tak, aby vydralo skratov prd tak dlho, a vypne ochrana pred miestom pripojenia skratovacieho zariadenia.

  Uzemnenie a skratovanie sa vykonva na elektrickch zariadeniach:

  vysokho naptia

  Na elektrickom veden VN s holmi vodimi mus by vykonan uzemnenie a skratovanie na pracovisku zo vetkch strn monho naspjania a/alebo na vetkch vodioch vstupujcich do tohto miesta umiestnen aspo jedno skratovacie zariadenie, ktor mus by na dohad z pracoviska. Ak nie je uzemovacie a skratovacie zariadenie alebo prstroj na dohad, mus by na hraniciach pracoviska pripojen prenosn uzemovacie zariadenie alebo vykonan alie potrebn opatrenia. U pracovnch innost, kde sa nepreruia vodie v priebehu prce, je vhodn pripojenie samostatnho uzemovacieho a skratovacieho zariadenia na pracovisku. Ak ide o vypnanie z dvodu poruchy na veden VN, mu sa zapn uzemovacie noe odpojovaov alebo namontova skratovacia sprava na vvode z rozvodne a ke dostane manipulant rozvodne alebo in oprvnen osoba sprvu o vypnut tohto vedenia zo vetkch strn, odkia by sa mohlo dosta naptie. A potom sa na tomto veden mu montova skratovacie spravy bez preverenia vypnutho stavu skakou.

  Pokia sa pracuje na vonkajom veden len na jednom vodii, nie je poadovan na

  pracovisku skratovanie za predpokladu splnenia nasledujcich podmienok:

  vetky deliace miesta s uzemnen a skratovan, vodie, na ktorch sa zaalo pracova a akkovek vodiv asti na pracovisku s spojen

  a uzemnen vhodnmi zariadeniami a prstrojmi, uzemovac vodi, pracovisko a pracujca osoba s vo vzdialenosti vej ne DL (obr. 5.1) od zbvajcich vodiov tohto elektrickho obvodu.

  Pre izolovan vonkajie vedenie, kble alebo in izolovan vodie mus by uroben uzemnenie skratovanie na nezaizolovanch astiach rozpojovacieho miesta zariadenia alebo o najbliie tmto miestam zo vetkch strn pracoviska.

  malho a nzkeho naptia

  V elektrickch intalcich MN a NN sa nemusia vodie spja so zemou a skratova, ak je vypnut stav bezpene zaisten vybratm tavnch poistiek alebo inak a ak je nhodn zapnutie alebo vzniknutie naptia vylen.

  Pri prslunch poistkovch spodkoch sa umiestni bezpenostn znaka s npisom POZOR, NA ZARIADEN SA PRACUJE. Vypnutie spnaa NN vyhovuje tejto podmienke iba vtedy, ak je postaran o to, aby nepovolan osoba nemohla spna zapn.

  Ak je nebezpeie, e na vonkajch vedeniach MN a NN bude zavleen naptie, naprklad:

  u vonkajieho vedenia kriovanho alebo idceho v sbehu s inmi elektrickmi vedeniami, prostrednctvom zlonch genertorov sa musia na pracovisku spoji vodie so zemou a

  navzjom skratova aj vtedy, ak je beznapov stav je zaisten vybratm poistkovch vloiek alebo inak. V takomto prpade sa na pracovisku mus vyvesi bezpenostn znaka s npisom LEN TU PRACUJ.

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  12

  Povolenie k zaatiu prce

  Po zaisten pracoviska skontroluje osoba uren na toto zaistenie spolu so zodpovednm vedcim prce, i s uroben vetky bezpenostn opatrenia na pracovisku a a potom dovol pracovnej skupine vstup na pracovisko. Tto kontrolu vykon zodpovedn vedci prce aj v tom prpade, e pracovisko zaisoval sm. Pri tejto kontrole presved osoba zaisujca pracovisko pracovn skupinu o beznapovom stave priamym dotykom na zaisten as elektrickej intalcie.

  5 Ochrann opatrenia voi zariadeniam pod naptm, ktor s v blzkosti

  Ak s asti elektrickho zariadenia v blzkosti pracoviska trvalo pod naptm, je treba vykona zvltne dodaton opatrenia, ktor musia by uskutonen pred zahjenm prc na elektrickom zariaden. Poda miestnych podmienok sa urobia opatrenia, aby pracujci nemohli omylom vstpi do miest so ivmi asami (naprklad ohradenie, vyznaenie cesty na pracovisko, uzamknutie nezamenitenmi kmi, oznaenie bezpenostnmi znakami (predtm tabukami), uzatvracou pskou, zaplombovanie dver kobiek, prelepenie zmkov kobiek a pod). Pri prcach v ohradench priestoroch (kobkch a pod.) musia by pracujce osoby oboznmen s nikovou cestou, aby v prpade nebezpeenstva mohli rchlo opusti pracovn priestor. nikov cesta mus by trvale von.

  Uvedenie zariadenia do prevdzky

  Po ukonen prce mus by z pracoviska odstrnen vetko nradie, vstroj a prstroje pouvan poas prce. alej sa musia z pracoviska odstrni vetky zmky a in prstroje, ktor boli pouit na zabrneniu optovnho zapnutia a vetky oznaenia pouit pri pracovnej innosti. Nakoniec zodpovedn vedci prce prehliadne pracovisko, skontroluje prtomnos vetkch lenov svojej skupiny, upovedom ich o zamanom pripojen na napjanie a d pokyn vetkm lenom pracovnej skupiny, aby opustili pracovisko. Po potvrdenej kontrole, e vetci lenovia pracovnej skupiny opustili pracovisko, sa me odstrni zaistenie pracoviska. Po odstrnen skratovacieho zariadenia sa povauje stle ete vypnut elektrick intalcia u za elektrick intalciu pod naptm. Ke je vedci prce presveden, e elektrick zariadenie je pripraven na obnovu napjania, mus by vykonan overenie osobou zodpovednou za elektrick zariadenie, ktor prehlsi, e je prca dokonen a elektrick zariadenie je schopn k uvedeniu do innosti.

  Prce na elektrickom zariaden pod naptm

  Prce na elektrickom zariaden pod naptm je prca, ktor mus by vykonvan len v slade s nrodnmi normami a pracovnmi postupmi. Behom prce pod naptm mu by pracujce osoby v styku s nezakrytmi ivmi asami alebo zasiahnu do ochrannho priestoru niektorou asou tela alebo nradm, zariadenm alebo predmetmi dranmi v ruke. Vonkajia hranica ochrannho priestoru je dan vzdialenosou DL obr.1.

  Osoby pri prci na elektrickom zariaden pod naptm musia by vhodne obleen a ma zodpovedajce osobn ochrann prostriedky bez osobnch kovovch predmetov (perky, prvesky, prstene). Pre zvyovanie a udrovanie odbornosti a zrunosti osb znalch a pouench mus by vytvoren pecilny vukov program na vykonvanie prce pod naptm zaloen na teoretickch a praktickch znalostiach. Po spenom absolvovan kolenia obdr absolvent osvedenie, ktor potvrdzuje schopnos osoby vykonva prcu na elektrickch zariadeniach pod naptm.

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  13

  V sasnosti s zaveden tri pracovn metdy prce pod naptm, ktor zvisia na pozcii osoby vzhadom k ivm astiam a prostriedkom zabraujcim zranenie elektrickm prdom a skratu:

  prce na vzdialenos - prce na bezpen vzdialenos prce v dotyku prce na potencili

  1 Prce na vzdialenos (prce na bezpen vzdialenos)

  Ide o prcu na elektrickej intalcii pod naptm, pri ktorej je osoba v uritej vzdialenosti od ivch ast (mimo priestoru ohrozenia) a do tohto priestoru vnik a ivch ast pod naptm sa dotka iba predpsanmi pracovnmi pomckami (napr. izolovanmi tyami) pri pouvan predpsanch ochrannch pomcok.

  2 Prce v dotyku

  Ide o prcu na elektrickej intalcii pod naptm, pri ktorej osoba, ktor m ruky chrnen ochrannmi pomckami (izolan rukavice, prpadne izolan rukvy) sa priamo dotka ivch ast pod naptm. Pri zariadeniach nzkeho naptia sa mu pouva izolovan run nradie (ke, skrutkovae apod.) a vhodn izolcia voi zemi.

  3 Prce na potencili

  Ide o prcu na elektrickej intalcii pod naptm, pri ktorej je osoba vykonvajca prcu, vodivo spojen so ivmi asami iba jednej fzy (plu) na ktorej pracuje a za ktorej sas sa poklad. Osoba m teda rovnak potencil svojho tela ako je iv as s vhodnou izolciou proti okoliu.

  Pracovn podmienky pre prcu na elektrickom zariaden pod naptm

  Poda zloitosti prce musia pracovn podmienky stanovova pravidl vyplvajce z danej pracovnej metdy prce pod naptm, ktor s obsiahnut v pracovnom postupe prce pod naptm. Ide o sbor jednotlivch pracovnch konov, potrebnch na vykonanie prslunho druhu prce. V pracovnch podmienkach mus by uren vzah medzi osobami zastujcimi sa prce pod naptm ako je osoba zodpovedn za prevdzku elektrickho zariadenia, vedci prce a pracujce osoby. V pracovnch podmienkach mus by zahrnut aj zvltny reim prevdzky opatrenia na obmedzenie spnacieho preptia na pracovisku ako je zkaz automatickho optovnho zapnutia vypnaa obvodu (OZ), dan pracovn vzdialenosti pre osoby a pre vodiv zariadenia v priebehu prce. Tieto vzdialenosti s uren poda napt medzi fzou a zemou ale aj medzi fzami navzjom.

  Pri pracovnch podmienkach je treba bra do vahy aj atmosfrick podmienky okolitho prostredia ako je d, hust hmla, brka, siln vietor, slan d a mimoriadne nzka teplota. Prce pod naptm musia by zakzan alebo preruen, ke je siln vietor, zl viditenos alebo ke osoby nemu ahko ovlda nradie. V prpade bliacej sa brky nesm by prce pod naptm vbec zahjen alebo musia by preruen. pecifick prce na ivch astiach ako je istenie, postrek a odstraovanie nnosov nmrazy na izoltoroch musia by zabezpeen pecilnymi pracovnmi pokynmi a postupmi.

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  14

  Prca na elektrickom zariaden v blzkosti zariadenia pod naptm

  Pokia s v blzkosti pracoviska asti zariadenia, ktor z dvodov bezpenosti prevdzky alebo ekonomickch strt nemu by vypnut, je treba tieto asti pod naptm zakry a zaisti tak, aby nebol mon nemyseln dotyk telom alebo nstrojom. Pri takejto prci sa pracovnk dostva do zny priblenia. Vekos vzdialenosti Dv vonkajej hranice zny priblenia uvdzaj nrodn predpisy. Veobecne plat pridanie vzdialenost k ochrannmu priestoru DL pre nzke naptie do 1000V vzdialenos 500 mm, pre vysok naptie do 110kV vzdialenos 1000 mm.

  Pracovnk pri prci v blzkosti zariaden pod naptm mus dba, aby sa nepriblil k ivm astiam pod naptm. K tomu sli ochrana pred razom elektrickm prdom zaisten:

  krytmi, prepkami, zbranami alebo zakrytm izolciou. Pred zaatm prce mus vedci upozorni osoby na dodriavanie bezpench vzdialenost. Hranice pracoviska musia by dkladne vyznaen.

  ochranou bezpenou vzdialenosou a dozorom. Bezpen vzdialenos nesmie by menia ako je ochrann priestor DL

  Na pracovisku sa mu vykonva stavebn prce a in neelektrick prce ako s napr.

  zemn, intalan, zdvhacie, prepravn, natierask a pod. Pri takchto prcach mus by dodriavan stanoven vzdialenos pri manipulcii s nkladmi, s dopravnmi a zdvhacmi zariadeniami. Tto vzdialenos mus by meran od najblich vodiov alebo nezakrytch ivch ast. Mus by vdy via ne Dv.

  Postupy pri drbe

  lohou drby je udriava elektrick zariadenie v prevdzkovom stave. drba me pozostva z:

  preventvnej drby, ktor je vykonvan na zklade sksenost so zmerom zabrni poruche a udriava zariadenie v prevdzkovom stave,

  opravnej drby, ktor zasahuje pri poruche a vykonva vmenu (opravu).

  Osoby, ktor vykonvaj drbov prce, musia by na tieto prce vykolen. Musia by vybaven a pri prci pouva zodpovedajce nradie, meracie a diagnostick prstroje a individulne ochrann prostriedky, ktor musia by udriavan v dobrom stave. drbov prc sa rozdeuj na:

  prce, pri ktorch je nebezpeie zranenia elektrickm prdom (napr. skratom, oblkom a pod.) musia by pouvan zodpovedajce pracovn postupy,

  prce, kde kontrukcia zariadenia umouje urit bezpenos ( napr. vmena poistiek, iaroviek a pod.), ktor sa vykonvaj bez plnch pracovnch postupov.

  V prlohe norma EN 50110-1 uvdza nvod na stanovenie doporuench vzdunch vzdialenost pri pracovnch postupoch pre prce pod naptm a prce v blzkosti zariaden pod naptm. Tu dochdza k podstatnm zmenm oproti naimi zauvanm vzdialenosami uvedenmi v STN 34 3100.

  Ochrann priestor obklopuje iv asti. Tento priestor je meran od ivch ast a tvor vzdialenos DL. Tto vzdialenos DL po hranicu zny ochrannho priestoru nesmie by menia, ako je minimlna pracovn vzdialenos DC pre tto iv as.

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  15

  Pri prci pod naptm prichdza pracujca osoba do kontaktu so ivmi asami vo vntri ochrannho priestoru alebo poas prce asami svojho tela alebo nradm a predmetmi dranmi v ruke zasahuje do ochrannho priestoru.

  Pri prci na elektrickom zariaden v blzkosti zariadenia pod naptm je dleit zna priblenia, ktor obklopuje ochrann priestor (DV - DL). Vzdialenos od ochrannho priestoru po vonkajiu hranicu zny priblenia zvis od vky naptia na ivej asti. Prce v blzkosti zariadenia pod naptm predstavuj vetky prce, kedy je pracujca osoba bu vo vntri zny priblenia, alebo asami svojho tela, nradm, zariadenm alebo prstrojmi dranmi v ruke zasahuje do tejto zny priblenia, priom nezasahuje do ochrannho priestoru.

  V prlohe normy EN 50110-1 s uveden v tabukch aj elektrick vzdialenosti s rozdielnymi dajmi, nakoko boli zskan z rznych zdrojov informci.

  alej v prlohe normy EN 50110-1 je uveden pojem Ergonomick vzdialenos, ktor sa pridva dodatone k vzdunej vzdialenosti pri takch faktoroch ako s:

  neiadce pohyby osoby vykonvajcej prcu, neschopnos sprvne posdi poadovan vzdialenos, zvl pokia je via, ne

  poadovan pre vyie naptie, akosti s dodranm sprvnej vzdialenosti, hlavne ke je menia ako poadovan pre

  niie naptie, nhodn pohyb vodivch predmetov a vybavenie osobou nesench alebo dranch

  v ruke alebo ktor s v blzkosti osoby.

  Ergonomick vzdialenos sa obyajne pohybuje v rozsahu 200 mm a 1000 mm. Pri zariadeniach 72,5 kV a vyom tieto ergonomick vzdialenosti prevldaj nad vzdunmi vzdialenosami.

  Tab. 1 Porovnanie vzdialenost pri prci na el .intalcich v blzkosti ivch ast pod naptm poda normy STN 34 3100 a poda eurpskej normy EN 50110-1

  Striedav naptie [kV] Vzdialenos [mm] od ivch ast

  menovit najvyie vntorn intalcia vonkajia intalcia

  Minimlna pracovn vzdialenos DC [mm]

  poda tab. A2 EN 50110-1 do 1 1,2 350 400 200 10 12 450 500 350 20 24 - - 400 22 - 750 800 - 35 - 850 900 - 36 41,5 - - 580 110 123 1 400 1 500 1000 220 245 2 300 2 500 1600 380 420 - - 2500

  alej s v prlohe EN 50110-1 uveden dodaton informcie potrebn pre bezpen prcu.

  Treba si uvedomi, e aj tie najlepie pravidl a postupy nemaj vznam, pokia vetky osoby pracujce na elektrickom zariaden alebo v jeho blzkosti nie s s nimi vetkmi zkonnmi prostriedkami oboznmen a neriadia sa tmito pravidlami v prevdzkovej praxi.

Recommended

View more >