Akta 76 - Akta Perlindongan Hidupan Liar (1972)

  • Published on
    15-Nov-2015

  • View
    50

  • Download
    0

DESCRIPTION

Akta 76

Transcript

, - . .UNDANG2 MALAYSIAAkta 76AKTA PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR, 19722Tarikh Persetujuan di-Raja . . . 28hb April, I972Tarikh di-terbitkan dalam Warfrr 4hb Mei, 19723UNDANGZ MALAYSJAAkta 76AKTA PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR, 1972SUSUNAN SEKSHENZBAHAGIAN ISrkshenPERMULAAN1 . Tajok ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.2 . Pemansokhan, perkechualian dqn pcralehan.3 . Tafsiran.BAHAGIAN IIPENTADBIRANBAB 1Perlnr~fekm4 . Perlantekan pegawaiZ d s b .5. * Penyataan kuasa.BAB 26 .7 .8.9 .10.1 I.I?.13.14.Menggeledah Merlgartthil dun MenangknpMenggeledah dengan waran.Menggeledah tanpa waran.Menggeledah kereta tanpa waran, oleh pegawai kastam.Memasoki kawasan tanah lain daripada rumah kediaman dsb.untok menchegah kesalahan.Kuasa* tambahan bagi memereksa dan mengambil dsb. ber-bangkit daripada penggeledahan.Senarai benda yang di-ambil.Pendudok hendak-lah menyaksikan penggeledahan.Borang dan membaharui waran geledah.Mengubah dsb. kurongan dsb. di-mana binatang atau burongliar di-tempatkan.15. Menangkap dengan waran.16. Borang dan pembaharuan waran tangkap.17. Menangkap tanpa waran.[Susunan Sekshen2]4 AKTA 7618. K u a s a tambahan bagi memereksa d:rn tnengambil sa-lcpactangkapan.I9 Jika harta yang di-ambil mudah binasxx.?I.73--.73.24.2.6.37.2x.3-Y.30.31.32.i?.11.35.36.37 .18.Kua~? Pelindong Mergasetua u n t o k mcnyia~lBAB 4Pct,rhir.tznrtrmrl Mntrkrttttrrtt tish.Mengkompaun kcsalahan.Pendakwaan.Mcmbayar hadlah.Perlindongan bugi mcmberi rahsia mclainhat~ (Ii-percnlahkatlsa-lain-ny:i oleh Mahkamah.Pzrentah termcsti mcngenai perampasan.Percntah pcrampasan mengikui budihichara.Percntah penyerahan.Kuasa polis dan Mejisteret tidak tersentoh.RAFIAGIAN IIILESENZLesen perlu bagi ksgiatan: tertentu.Siapa y a n g belch memberi l e s e n d a n mengenakan sekatanatas-nya.Mcnteri belch menetapkan sharat.Menteri boleh mengeluarkan permit: sa-bagai tambahan kapadalesen.Lesen untok mcncmbak dengan senjatapi tidal\ boleh di-herikcchuali pemohon di-benar menggunahan seniatapi.Tiada apa lescn dsb. boleh cli-beri berkcnaan dengan binatangliar dsb. yang di-perlindongi sa-penoh-nya.Daftar lesen dsb.Pemburu berlcsen hendak-lah merekodkan perkara tertentu.Pcniaga dan psngawet binatang hendak-lah merekodkan butir?tertentu.Memhawa atalt mcnunjokkan lesen.lSusunan SekshenzJPERLINDONGAN HIDUPAN LtAR 539.40.Pen&a dan pengawet binatang hendak-lah membeli binatangliar yang di-perlindongi hanya dari orang2 tertentu.Menjual binatang liar yang di-perlindongi dsb. hanya kapadaorang- tertcntu.31. Binatang dsb . yang di-perlindonpi rli-bcli oleh orang: sa-laindaripada peniaga, pcngawet binatang dsb.Lcscn yang baharu boleh di-bxi jika lesen dsb. hilang dsb.Lescn- di-an&gap sa-bagai tidak sah.Lesen di-anggap sa-bagai di-gantong dan hilang kelayakan.Lien- tidak boleh di-pindahmilek.Kuasa mcminta lescn di-keniukakam.BAHAGIAN IV41.4X.KEZABJ HIDUPAN LIAR DAN TEMPAT PERLINDONGANPerishtiharan rezab hidupan liar dan ternpat perlindongan.Permit untok memasoki rezab hidupan liar dan ternpat? pcr-lindongan hidupan liar.49 . Sa-tengah? perbuatan di-larang dalam tempat perlindonganhidupan liarso . Permit untok ment:mbak dsb. dalam rczab hidupan liar.BAHAGIAN Vit~NC;KHUAI.i,AN ,Wvf 1,Ai-d ANGGAPAN251. PermitY khas bagi ahliz sains menembak dsb. hidupan liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya.Orang asli boleh mcnembak dsb. binatang2 dan burong liaryang tcrtentu.53 .3.55.56.Pegawai hidupan liar boleh rncnembak dsb. mana binatangatau burong liar walau pun di-pcrlindongi sa-penoh-nya.Pemun!~a a tau pendudok boleh menggunakan getah buronguntok membinasakan burong yang memakan bijirin.Mencmbak dsb. hidupan liar untok mclindongi tanaman.51.58.59.Binatank liar yang menjadi bahaya serta merta terhadap nyawamanusi;t hoich di-tcmbak dsb. walau pun di-perlindongi sa-pcnoh-llya.Anggapan kerana chuba moncmbak dsb. jika denak di-gunakan..4nggapan yang terbit dari pemilekan binatang liar dsb. yangdi-perlirldongi, oleh orang yang tidak berkebenaran.Anggqan yang terbit dari penlilckan binatang liar dsb. olehorang hcrkcbenaran.[Susunan Sekshen*]6 AKTA 76Sekshen60. Anggapan yang terbit dari pemilekan binatang liar dsb. yangbaharu di-bunoh.61 . Anggapan mengena? jerat dalam keterangan.62. Anggapan mengenai pcrsubahatan.63. Anggapan terhadap pendudok.BA H A G I A N VIKESALAHAN* D A N PENAL-F12BAB IPcrlindongan Am64.65.66.67.Menembak dsb. menyalahi undang hidupan liar yang di-per-lindongi atau sa-mata? memileki-nya.Menembak dsb. dengan menyalahi undang hidupan liar yangtidak matang dan yang di-perlindongi sa-penoh-nya.Menembak dsb. dengan menyalahi undangz jenis betina hidupanliar yang di-perlindongi sa-penoh-nya.Merosakkan dsb. sarang atau tclor hidupan liar yang di-per-lindongi sa-penoh-nya.68 . Menembak dsb. dengan menyalahi undang hidupan liar yangdi-perlindongi.69 . Menembak dsb. drngan menyalahi undang jenis betina hidupanliar yang di-perlindongi.70 .71.72.73.74.Menembak dsb. dengan menyalahi undang hidupan liar yangtidak matang yang di-perlindongi.Merosakkan sarang atau telor hidupan liar yang di-perlindongi.Penalti tambahan jtka orang merosakkan dsb. sarang atau telorhidupan liar dalam sa-suatu tempat perlindongan hidupan liar.Penalti tambahan jika orang merosakkan dsb. sarang atau telorhidupan liar dalam sa-suatu rezab hidupan liar.Penalti tambahan jika orang menembak dsb. hidupan liardalam mass: yang di-larang.75 . Anggapan kerana menembak dsb. dengan menyalahi undang*hidupan liar.BAB 276.77 .78 .CharaL menembak membunoh mengambil dsb.Memasang jerat atau memileki-nya dsb.Membunoh dsb. rachun dsb.Menembak dsb.. hidupan liar yang di-perlindongi dengansenlata yang tidah sesuai.[Susunan Sekshen2]SekshenPERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 779. Menembak dsb:~ hidupan liar dalam jarak suku batu dari sa-suatu jenut.80. Menembak dsb. hidupan liar dari kereta.BAB 3Lesed Permit cfsh.8 1 .8 2 .8 3 .Memasoki tempat perlindongan hidupan liar tanpa permit.Memasoki rezab hidupan liar tanpa permit.Menjalankan perniagaan sa-bagai peniaga atau pengawetbinatang tanpa lesen.8 4 . Peniaga atau pengawet binatang membeli daripada dsb. pem-buru tidak berlescn.8 5 . Menjual kapada peniaga atau pengawet binatang yang tidakberlesen.8 6 . Membeli daripada peniaga atau pengawet binatang yang tidakberlesen.8 7 . Peniaga atau pengawet binatang yang tidak merekodkan butir2tertentu.8 8 . Pemburu berlesen yang tiduk merekodkan butiti2 tertentu.8 9 . Peniaga atau pengawet binatang yang tidak menunjokkan lesen.90. Tidal mengemukakan lesen apabila di-minta.BAB 4Pelhrrgai9 1 .9 2 .93.94.95.96.97.Mengganggu jenut atau kawasan-nya.Kezaliman terhadap hidupan liar.Mahkamah boleh memerentahkan pesalah membayar belanjadan melarang-nya daripada mencmpatkan dsb. hidupan liaryang di-perlindongi.Menqalahgunakan kechuallan yang di-beri oleh sekshen 56.Penalti tambahan kerana membawa senjata dalam sa-suatutempat perlindongan hidupan liar.Penalti tambahan kerana membawn senjata dalam sa-suaturezab hidupan liar.Penalti am.9 8 . Menyubahati dan menchuba.lSusunan Sekshdj8 AKIA 76BAFIhtiIAN v 11A M99. birma peniaga atau pengawet binatang boleh di-hukum.100. Tidak menchegah atau melaporkan kesalahan oleh pekerja.101. Laporan yang di-bust kapada pegawai polis dsb. hendak-lahdi-beritahu kapada pegawai hidupan liar.107. Laporan mengenai binatang liar yang merbabaya hcntlak-lahdi-buat.103. Menjual hidupan lrar yang di-tembak dsb. dengau mcnyalahiundang-.I&l. Pclratoran?.105. &rang permit dsbI Oh. Pindaan bagi Jadual?.JADUAI. SAru-Binatang2 Liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya.JAIXJAI. Dulz-Binatang2 Liar yang di-perlindongiJAL)U;ZL TIC;A--Burong? Liar yang di-perlindongi sa-penoh-nyu.JALXJAL EMl~aT--~Burong2 Liar yang di-perlindongiJADUAL LlMApmSerangga2 yang di-perlindongi.JADUAL ENAM --Taraf Kematangan.JADUAL TUJOH ---Rachun.JADUAL LAPAN-Wuran Geledah d i - b a w a h Akta PerlindonganHidupan Liar. 1971.J A D U A L SEMRILAN -Waran T a n g k a p d i - b a w a h A k t a Per-lindongan Hidupan Liar. 1972.UNDANG2 MALAYSIAAkta 76AKIA PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR, 1972Suatu Akta bagi menyatukan undang2 berhubong denganhidupan liar dan sa-lanjut-nya bagi mengadakan per-untokan untok memberi perlindongan kapada hidupanliar dan bagi maksudz yang berkaitan dengan-nya.MAKA INI-LAH DI-PERBUAT UNDANG oleh DuliYang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara danDewan Raayat yang bersidang dalam Parlimen, dandengan kuasa daripada-nya, saperti berikut :BAHAGIAN IPERMULAAN1. (1) Akta ini boleh-lah di-namakan Akta Perlindongan ;;jooaiHidupan Lia,r, 1972. pHll&Xl(2) Akta ini hendak-lah tli-pakai hanya di-Malaysia ~~~~?Barat.(3) Akta ini hendak-lah mula berkuatkuasa pada tarikhyang di-tetapkan oleh Menteri melalui pemberitahu dalamWarta.2. (1) Ordinan Perlindongan Binatang dan Burong Liar, Fg;;,-1955 ada-lah dengan ini di-mansokhkan. perke- (2) Kechuali sa-bagaimana di-peruntokkan dalam Akta %?lialini dengan nyata-nya atau patut di-fahamkan sa-demikian-- ~,;5~~hrn.(N) semua oraiig. perkara dan keadaan yang di-lantekatau di-u ujudkan o l e h atau d i - b a w a h mana:undang yang di-mansokhkan itu atau yang sediaada atau yang berterusan di-bawah mana undar$yang di-mansokhkan itu sa-belum sahaja Akta mimula berkuatkuasa hendak-lab, menurut dan ter-taklok kapada Akta ini, terus mempunyai taraf,kuatkuasa dan kesan yang sama saperti yang ada[Bah. I, S. Z-311 0 AKTA 76pada-nya masing sa-kira-nya undang itu tidakdi-mansokhkan sa-demikian; dan16) khusus-nya dan tanpa menyentoh keluasan maknaperenggan ((1) pemansokhan itu tidak boleh meng-gang&u terusan-nya taraf, kuatkuasa atau kesanmana perentah, pemberitahu, kaedah, peratoran,bayaran, perlantekan, lesen, permit, pcngambilan.penggeledahan, tangkapan, hak, pengechualian,tanggongan, kewajipan, kuasa, pembicharaan, ha1atau perkara yang di-buat, di-lakukan, di-laksana-kan, di-beri, di-keluarkan, di-luluskan, di-ambil.di-sahkan, di-ikat, terakru. di-tanggong. sedia ada.maseh belum selesai atau di-perolehi rrrcnurtrt :ttaudi-bawah marra7 undang~ yang d!-m~rn~~)hI~kan it usa-belum Akta ini mula berkuatkudui;aTafsiran. 3. Dalam Akta ini melainkan jika k:tndong;:n ayat-nyamenghendaki makna vang lain--binatang liar ertr-nya mamalia, reptiha d,ln serangga(sama ada yang di-perlindongi atau di-Perlindon;:i sa-penoh-nya) yang di-perihalk;m dalam Jadual Satu, DI:.~ dan Limasama ada ia matang &ttau tidak matan!! tii.Iak kira yang ia-nya boleh di-jinakkan atau di-biakkan dalam kurongan;binatang liar yang tidnk matarr~ erti-nya anak sa-ekorbinatang liar yang tidak memenohi taraf kematangan yangdi-tetapkan dalam JaJual Enarn bagi hinatang liar itu danyang tidak boleh di-tembak di-bunoh at:au di-arnhil:binatang liar yang di-perlindongi atau burong liar yangdi-perlindongi erti-nya sa-saekor binatang atau burongliar yang masing di-perihalkan dalam Jadual Dua danJadual Lima atau Jadual Empat yang boleh di-tembak, di-bunoh atau di-ambil atau di-mileki oleh sa-saorang pemburuberlesen, peniaga be&en atau orang lain s,l-bagaimanayang di-peruntokkan dalam .4kta ini dan sharnt yang di-tetapkan dalam lesen;binatang liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya atauburong liar yang tii-perlindongi sa-penoh-nya erti-nyasa-saekor binatang liar atau burong liar yang masing? di-perihalkan dalam Jadual Satu atau Jadual Tiga yang tidakboleh di-tembak, di-bunoh atau di-ambil atau Ji-mileki olehsa-siapa jua kechuaii sa-bagaimana yang di-peruntokkandalam Bahagian V Akta ini;@ah. I, S. 31PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 1 1burong liar erti-nya burong 2 (sama ada y a n g di-perlindongi atau di-perlindongi sa-penoh-nya) yang di-perihalkan dalam Jadual Tiga dan Empat t idak kiramatang-nya atau tidak matang-nya walau pun ia-nya bolehdi-jalankan atau di-biakkan dalam kurongan;burong liar yang tidak matang erti-nya anak sa-saekorburong liar yang di-sebabkan oleh keadaan-nya yang tidakmatang belum berupaya terbang dan yang tidak boleh di-tembak di-bunoh atau di-ambil;hutan rezab ert i -nya mana? tanah yang di-bawahperuntokan manal undang bertulis yang berkuatkuasa di-Malaysia Barat berhubong dengan hutan ia-lah pada masaitu hutan rezab;jenut termasok-lah mana mata-ayer galian atau tanahyang mengandongi garam atau yang bergaram atau apagalian lain (sama ada dari jenis yang sama atau tidak) yangberfaedah untok kesihatan atau kebaikan jika di-makanoleh binatangz liar;jerat erti-nya apa perangkap yang di-gunakan untok,dan yang boleh, mengambil atau membunoh manabinatang atau burong liar;*kereta termasok-Iah---(a) kapaludara;(h) kapal layaran dari segala jenis; dan(c) apa binaan lain (sama ada dari jenis yang samaatau tidak)--(i) yang boleh bergerak atau di-gerakkan; atau(ii) yang di-gunakan untok membawa sa-siapajua atau mana* benda, dan yang sentiasa!?ersentohan dengan bumi manakala bergerak;menembak termasok-lah menembak atau mengarahkantembakan, dengan apa sumpitan, anak panah, lembing,lastik atau dengan lain misail atau bebalang (sama ada darjjenis yang sama atalJ tidak) yang boleh di-lepas, di-lancharatau di-arahkan dengan apa chara jua pun;mengambil tertnasok-lah memerangkap, menjaringatau menangkap dengan apa chara jua pun;Menteri erti-nya Menteri yang bertanggongjawab bagimemperlindongi hidupan liar;[Bah. 1, S. 311 2 AKTA 76musim terbuka erti-nya suatu tempoh (yang di-ishtihar-kan oleh Menteri dari sa-masa ka-samasa melalui perentahdalam Warta menurut sekshen 31) dalam mana binatang*atau burong2 liar tertentu y+ang di-perlindongi boleh di-tembak, di-bunoh atau di-ambll oleh pemburu? berlesen atauorang lain sa-bagaimana yang di-peruntokkan d:ilnm Ad taini;musim tutup erti-nya suatu tempo11 (yang di-ishtiharkanoleh Menteri dari sa-mass ka-samasa melalui perentahdalam Wurrcl menurut sekshen 31) dalam mdna binatangatau burongz liar tertentu yang di-perlindony:i tidak bolehdi-tembak, di-bunoh atau di-ambil;pegawai erti-nya sa-orang pegawai yii31g di-lantck. di-bawah sekshen-kechil (1) sekshen 4:pegawai berkuasa erti-nya sa-saorang 4 an5 di-lantekdi-bawah sekshen-kechil (2) sekshen 4 dan yang dl-herikuasamenjalankan kuasa yang di-perihalkan dalum pemberiankuasa menurut sekshen-kechil itu;pemburu berlesen erti-nya sa-siapa ir,;i >.ang di-berilesen di-bawah Akta ini untok menembak membunoh ataumengambil sa-saekor binatang atau burring liar yang di-* perlindongi sa-bagaimana yang di-nyi,takan dalam lesen itusa-lain daripada ua-saekor hinatan? ;ltau hurong liar yangtidak matang;pengawet hina tang erti-tiya sa+iapa jua >ang menjalan-kan perniagaan sa-bagai pengawet binatang dengan---(N) menyediakan atau mengawet kulit atau bulu, atautnengisi atau melekapkan mana bmatang liar atauburong liar atau bahagian-ny,t untok cli-jual;(h) membuat atau membentok apa- barang atau bendadaripada mana?- binatang liar atau hurong liar ataubahagian-nya untok di-jualn atau((81 membeli untok di-jual sa-mula harang atau bendayang di-bust itu;peniaga erti-!lya sa-siapa jua yang merljalankan per-niagaan sa-bagai peniaga binatang liar atati burong liardengan- -~((I) menempatkan, mengurong atuu membiakkan manabinatang liar atau burong liar untok di-jual; atau(h) menjual mana?- binatang liar atau burong liar yanghidup atau mati atau mana bahagian-nya sa-bagaimakanan atau bagi maksud perubatan sama ada iadi-impot a'tau tidak;[Bah. I , S. 31PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 1 3rachun erti-nya apa benda yang mengandongi rachunyang berbahaya kapada binatang liar atau buror$ liarsa-bagaimana yang di-perihalkan dalam Jadual Tujoh atauapa benda !ain yang di-perakui oleh Ahli Kimia Kerajaansa-bagai mengandongi rachun yang berbahaya kapadabinatang liar atau burong liar melainkan jika di-buktikansa-balek-nya;rezab hidupan liar erti-nya mana kawasan yang di-ishtiharkan di-bawah Bahagian TV sa-bagai di-rezabkanbagi maksud yang tersebut dalam Bahagian itu;sarang er t i -nya-(n) berhubong dengan sa-saekor binatang liar, manaltempat kediaman, jerumun atau apa binaan lain(sama ada sama jenis-nya atau tidak) yang di-hinaatau di-gunakan oleh bmatang2 liar untok- -(i) melahirkan anak atau bertelor;(ii) melindong; atau(iii) memelihara;binatangz 1ia.r y a n g t i d a k matang a t a u t e l o rbinatang liar; dan(h) berhubong dengan sa-saekor burong liar, apabinaan atau benda yang di-bina atau di-gunakanoleh burong liar untok--(i) bertelor;(ii) mengeramkan telor; atau(iii) melindong atal. memelihara burong2 yangtidak matang;senjatapi erti-nya senjata dalam erti Akta Senjata. 1960: 21160.tanah Kerajaan erti-nya tanah Kerajaan dalam erti 56/6xKanun Tanah Negara;tanah rezab erti-nya mana 2 tanah rezab dalam ert i 56/a.Kanun Tanah Negara;tempat perlindongan hidupan liar erti-nya mana*kawasan yang di-ishtiharkan di-bawah Bahagian IV sa-bagaidi-rezabkan bagi maksud2 yang tersehut dalam Bahagianitu;terofi. erti-nya-(CI) kulit atau bulu binatang atau burong liar (mengikutmana yang berkenaan) yang telah di-sedia atau di-awet;[Bah. I-II, B. 1, S. 3-411 4 AKTA 76(h) mana binatang atau burong liar atau manabahagian-nya yang telah di-isi atau di-lekapkan; atau(c) mana tandok, gading, gigi atau kuku yang belumdi-sedia atau di-awet;umpan berachun erti-nya apa umpan yang bole11menjadi bahan penarek kapada binatang liar atau burong2liar, yang bersalut, di-chelup, di-lumuri atau di-isi sa-charalain dengan rachun.BAHAGIAN 1 IPENTADBIRANBAB 1Perlan tekanPerlantekanpegawai2,4. (1) Maka hendak-lah di-lantek sa-orang Ketua Pelindongdsb. Mergasetua, beberapa orang Pelindong Mergasetua,Timbalan Pelindong Mergasetua, Penolong PelindongMergasetua dan Renjer Mergasetua sa-bagaimana yangdi-fikirkan perlu bagi menjalankan peruntokan2 Akta in?dengan sa-patut-nya.(2) Ketua Pelindong Mergasetua boleh dari sa-masa% ka-samasa memberikuasa kapada sa-siapa jua yang layakdan patut untok menjalankan atas sifat kehormat semuaatau mana daripada kuasa yang di-beri kapada sa-saorangPelindong Mergasetua di-bawah Akta ini bagi sa-lama suatutempoh sa-bagaimana di-nyatakan dalam pemberiankuasaitu.N.M.B.Bab 45.(3) Tertaklok k;ipada sekshen-kechil (4) Ketua PelindongMergasetua hendak-lah mengawasi semua pegawa? lainyang di-lantek atau di-berikuasa di-bawah sekshen ini.(4) Menteri boleh dari sa-masa ka-samasa memberikapada Ketua Pelindong Mergasetua arahan2 yang bersifatam dan tidak berlawanan dengan peruntokan2 Akta iniberkenaan dengan menjalankan kuasa yang di-beri kapadaatau kewajipan lang hendak di-sempurnakan oleh KetuaPelindong Mergasetua atau mana pegawai lain yang di-lantek atau di-berikuasa di-bawah sekshen ini.(5) Tiap perlantekan dan pemberiankuasa di-bawahsekshen ini hendak-lah di-siarkan dalam Warts.(6) Semua pegawai yang di-lantek atau di-berikuasadi-bawah sekshen ini hendak-lah di-sifatkan sa-bagaipenjawat awam dalam erti Kanun Keseksaan.[Bah. II, B. 1-2, S. 5-61PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 155. (1) Apabila sa-saorang pegawai atau pegawai berkuasa E;n,;;taanmenjalankan apa 2 kuasa-nya atau melaksanakan manakewajipan-nya di-bawah Akta ini ia hendak-lah menyatakanjawatan atau kuasa-nya (mengikut mana yang berkenaan)dan menunjokkan untok di-pereksa suatu kad kuasa (mem-perihalkan jawatan atau kuasa-nya) yang di-tetapkan olehKetua Pelindong Mergasetua jika-(a) perbuatan atau jawatan atau kuasa-nya di-chabar;Ch) ia bertindak terhadap sa-siapa jua; atau(c) ia menjalankan kuasaz-nya menggeIedah mengambilatau menangkap tanpa waran untok berbuatdemikian.(2) Walau apa pun, peruntokan yang berlawanan dalamAkta ini tidak-lah menjadi suatu kesalahan bagi sa-siapajua yang enggan mematohi apa arahan yang di-beri olehsa-orang pegawai atau pegawai berkuasa jika pegawai ataupegawai berkuasa itu tidak mematohi kehendakz dalamsekshen-kechil (1).Menggeledull, Mengwnhil clan Menangkap6. Jika atas maklumat bertulis yang di-buat dengan ber- Menage-sumpah o l e h mana pegawai atau pegawai berkuasa, $inTmsa-saorang Mejisteret berpendapat bahawa- waran.(a) ada sebab yang menasabah bagi mengshaki bahawasuatu kesalahan di-bawah Akta ini sedang di-lakukan;(h) mana binatang liar atau burong liar yang hidupatau mati atau mana bahagian-nya di-tempatkansedang di-kurong, di-simpan, di-sembunyi atau di-biakkan (mengikut mana yang berkenaan); atau(c) apa buku atau rekod yang di-kehendaki di-simpandi-bawah Akta ini, apa terofi, rachun atau jaringyang boleh di-gunakan untok mengambil mana.binatang liar atau burong liar, di-simpan ataudi-sembunyikan dalam mana kereta atau rumahkediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunanyang lain,ia bole11 mengeluarkan suatu waran geledah memberikuasakapada mana pegawai atau pegawai berkuasa yang tersebutdalam waran itu untok memasoki dan menggeledah padawaktu siang atau malam rumah kediaman, kedai, premisperniagaan atau bangunan yang lain itu.(Rah. II, H. 2, S. 7-91Mengge-ledahtanpawaranVengge-lcdahkereta tanpawaran olehpegawaikastam.Memasokikawasantanah laindarioadarumshkediamandsb. untokmenchegahkesalahan.1 6 AKTA 767. Walau apa pun peruntokan yang berlawanan yangterkandong dalam sekshen 6 sa-saorang PelindongMergasetua atau pegawai berkuasa boleh memasoki danmenggeledah tanpa waran sa-suatu kereta atau rumahkediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan yanglain jika-(u) manakala ber t indak menurut sa -sua tu warantangkap atau menjalankan kuasa*-nya untokmenangkap tanpa waran tangkap di-bawah Aktaini, ia mempunyai sebab mengshaki bahawa orangyang hendak di-tangkap itu berada dalam keretaatau rumah kediaman, kedai, premis perniagaanatau bangunan yang lain itu;(h) Pelindong Mergasetua atau pegawai berkuasa itumendapati sa-siapa jua melakukan atau chubamelakukan sa-suatu kesalahan atau di-shaki sa-bagai telah melakukan sa-suatu kesalahan di-bawahAkta ini dan ia mengekori atau mengikut orang itumenuju ka-kereta atau rumah kediaman, kedai.premis perniagaan atau bangunan yang lain itu; atau(c) Pelindong Mergasetua atau pegawai berkuasa ituberpuashati sa-telah menerima maklumat bertulisbahawa suatu kesalahan di-bawah Akta ini di-Iakukan dalam kereta atau rumah kediaman, kedai,premis perniagaan atau bangunan yang lain itu ataukawasan tanah.8. Mana pegawai kastam yang hak boleh, di-manaperhentian pemereksaan Kastam, menggeledah dan me-nahan sa-lama tempoh tidak lebeh daripada 24 jam manakereta tanpa waran geledah jika-(a) ia mendapati apa binatang liar atau burong liardalam kereta itu; danfh) ia mempunyai sebab mengshaki atau berpuashatibahawa kereta itu sedang di-gunakan untok mem-bawa binatang liar atau burong liar itu ka-dalamatau keluar dari Malaysia Barat,dan ia boleh mengambil binatang liar atau burong liar itu9. Sa-saorang Pelindong Mergasetua atau pegawai berkuasabo leh bagi maksud menchegah a tau mer i sek mana*kesalahan di-bawah Akta ini memasoki tanpa warangeledah mana kawasan tanah Kerajaan, tanah rezab, hutanrezab, tanah milek dan tanah lombong; tetapi bagi maksudsekshen ini tanah tidak termasok mana* rumah kediaman,kedai, premis perniagaan atau bangunan yang lain.[Bah. II, B. 2, S. lo]PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 1 710. (1) Jika sa-saorang pegawai atau pegawai berkuasa Kuasa?-menjalankan kuasa2 di-bawah sekshen2 6 dan 7 ia boleh $phansa-lain daripada itu- memereksad a n(a) memereksa sa-siapa jua dalam kereta itu atau rumah ;Sysambirkediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan be&an&ityang lain tetapi sa-saorang perempuan hanya boleh g;@;zdi-pereksa oleh sa-orang perempuan yang lain; ledahan.(b) menahan sa-siapa jua yang di-jumpai dalam rumahkediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunanyang lain sa-hingga pemereksaan itu selesai;(c) memechahkan mana pintu atau tingkap rumahkediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunanyang lain dan memasoki-nya dengan menggunakankekerasan; dan(d) memereksa atau membuat chabutan daripada ataumengambil milek mana buku suratan atau kertasyang di-simpan bagi maksud2 Akta ini.(2) Jika sa-saorang pegawai atau pegawai berkuasamenjalankan kuasa2 di-bawah sekshen 9 ia boleh-(a) mengambil mana binatang liar atau burong liaryang hidup atau mati atau mana bahagian-nya apaterofi, senjatapi, peluru, perangkap, rachun, umpanberachun, sarang atau telor atau apa benda alatsenjata atau bahan lain yang menjadi ha1 perkaraatau yang di-gunakan atau yang di-shaki denganmenasabah sa-bagai telah di-gunakan dalam melaku-kan sa-suatu kesalahan di-bawah Akta ini;(b) mengaleh benda, alat, senjata atau bahan yang di-ambil menurut perenggan (a), ka-pejabat PelindongMergasetua atau jika mustahak atau perlu, ka-balaipolis yang berhampiran sa-kali sementara menanti-kan ia di-aleh kemudian-nya ka-pejabat PelindongMergasetua untok di-simpan dalam jagaan-nya bagisa-lama tempoh tidak lebeh daripada tiga pulohhari multi dari tarikh ia di-ambil melainkan jikadalam tempoh itu sa-siapa jua di-pertudoh atassa-suatu kesa lahan a tau apa langkah pem-bicharaan la in di -ambil d i -bawah Akta iniberkenaan dengan benda, alat, senjata atau bahanitu dan dalam ha1 yang demikian ia boleh di-tahanlebeh lama lagi sa-hingga pembicharaan itu selesaikemudian-nya; danIBah. II, B. 2, S. lo-1411 8 AKTA 76(c) menghapuskan dengan menggunakan kekerasanapa* halangan yang mengendalakan-nya menjalan-kan kuasil2-nya di-bawah sekshen itu.Senaraibenda11. Jika sa-saorang pegawai atau pegawai berkuasa men-yang jalankan kuasa menggeledah menurut sekshen* 6, 7, 9 dandi-ambil. 18 ia hendak-lah menyediakan suatu senarai (yang di-tandatangani oleh-nya) mengenai segala benda yan.g telahdi-ambil dalam mass menjalankan penggeledahan rtu dansuatu salinan senarai itu hendak-lah di-hantar kapadapemunya atau orang yang menjaga kereta itu atau kapadapemunya atau pendudok rumah kediaman, kedai, premisperniagaan atau bangunan yang lain itu atau kapada wakil-nya sa-chara persendirian atau dengan jaian pos tanpakelengahan yang tidak berpatutan.Pendudok 12. Pegawai atau pegawai berkuasa hendak-lah mem-hendak-labmenyaksikan benarkan pendudok rumah kediaman, kedai, premiswtxe-lcdahan.perniagaan atau bangunan yang lain itu atau wakil-nya, jikasalah sa-orang i tu hadhir, untok menyaksikan peng-geledahan itu.Borangmem-13. (1) Tiapl waran geledah yang di-beri di-bawah Akta inibaharui hendak-lah-warangeledxh. (a) dalam borang yang di-tetapkan oleh Jadual Lapan;dan(h) terus berkuatkuasa bagi sa-suatu tempoh yangberpatutan.(2) Sa-suatu witran geledah yang di-beri di-bawah Aktaini boleh di-laksanakan di-mana bahagian Malaysia dan,jika tidak di-lakxanakan, boleh di-baharui oleh sa-orangMejisteret.Mengubahdsb.kurongandsb. di-manabinatangliar atauburongliar di-tempatkan.14. (1) Jika sa-silorang pegawai atau pegawai berkuasamenjalankan kuasa menggeledah di-bawah Bdb ini, ia bolehdengan notis b e r t u l i s mengarahkan p e m u n y a manakurongan, kandang atau pondok di-mana nianaz binatangliar atau burong liar di-tempatkan, di-kurong atau di-biak-kan supaya mengubah membina sa-mula atau membaikikurongan, kandang atau pondok i&u, jika pegawai ataupegawai berkuasa itu berpuashati bahawa kurongan,kandang atau pondok itu tidak sesuai untok keselesaanatau keadaan baik binatang liar atau burong liar itu.(2) Notis bertulis itu hendak-lah menyatakan--(a) jenis dan sa-takat mana sa-suatu perubahan pem-binaan sa-mula atau pembaikan itu di-kehendaki;dan[Bah. II, B. 2, S, 14-171PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 19Tf(b) tempoh bagi pemunya itu mematohi kehendaknotis bertulis itu.15. (1) Jika atas maklumat bertulis yang di-buat dengan z.gakapbersumpah oleh sa-orang pegawai atau pegawai berkuasa, waran.sa-saorang Mejisteret berpendapat bahawa ada sebab yangmenasabah bagi mengshaki bahawa sa-saorang telahmelakukan suatu kesalahan di-bawah Akta ini, ia bolehmengeluarkan suatu waran tangkap memberikuasa kapadapegawai atau pegawai berkuasa itu untok menangkap orangitu.(2) Pegawai atau pegawai berkuasa itu hendak-lah-(a) menunjokkan waran tangkap atau satu salinan-nyakapada orang itu;(b) memberitahu isi-nya kapada orang itu; dan(c) tanpa kelengahan yang tidak berpatutan membawaorang itu ka-hadapan sa-orang Mejisteret untokdi-bicharakan mengikut undang*.16. (1) Tiap waran tangkap yang di-beri di-bawah Akta i;:;fm-ini hendak-lah- baharui(a) dalam borang yang di-tetapkan oleh Jadual gFiAp.Sem bilan; dan(b) terus berkuatkuasa bagi sa-suatu tempoh yangberpatutan.(2) Sa-suatu waran tangkap yang di-beri di-bawah Aktaini boleh di-laksanakan di-mana bahagian Malaysia dan.jika tidak di-laksanakan, boleh di-baharui: oleh sa-orangMejisteret.17. (1) Jika sa-saorang pegawai atau pegawai berkuasa- Menangkap(a) mendapati sa-siapa jua melakukan, chuba melaku- gg.kan atau bersubahat melakukan suatu kesalahandi-bawah Akta ini; atau(b) berpuashati bahawa di-atas tuntutan atau per-mintaan-nya sa-saorang yang telah di-beri suatulesen, permit atau permit khas di-bawah Akta ini,enggan mematohi tuntutan atau permintaan-nyasupaya lesen, permit atau permit khas itu di-kemukakan,ia boleh menangkap orang itu tanpa waran tangkap.@ah. II, B. 2, S. 17-191Kuasatambahanbagimemercksadanmengambilsa-lepaslangkapan.Jika hartayangdi3.d.kilbinasa.2 0 AKTA 76(2) Jika sa-saorang-(a) yang boleh di-tangkap tanpa waran tangkap, tidakdi-tangkap menurut sekshen-kechil ( I ); atau(6) lepas lari :>a-telah di-tangkap,ia boleh kemudian-nya di-tangkap atilu di-tangkap sa-mula(mengikut mana yang berkenaan) tanpa waran tangkap.(3) Pegawai atau pegawai berkuasa yang menangkap sa-saorang tanpa waran tangkap boleh menahan orang itudalam jagaan bagi sa-lama tempoh tidak Iebeh daripadadua puloh empat jam dan sa-lepas itu ia hendzk-lah segeramembawa orang itu ka-hadapan sa-orang Mejisteret untokdi-bicharakan mengikut undang.18. Jika sa-saorang pegawai atau pegawS berkuasamenangkap sa-saorang (dengan atau tanpa waran tangkap)di-bawah Bab ini, la bole11 sa-lain daripada itu memereksaorang itu dan jika orang itu di-tangkap dalam suatu rumahkediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan yanglain, atau dalam kawasan tanah (yikng di-perihalkan dalamsekshen 9) menggeledah rumith ketii;.lman. kedai, premis,perniagaan atau bangunan yang lain atau kawnsan tanahitu (yang di-perihalkan dalam sekshen 9).19. (1) Tertaklok kapad a sekshen-kechil (2) dan (3) jikaapa harta yang di-ambil di-bawah Bah ini mcngikut tahii-nya lekas rosak, sa-saorang Pelindorrg Mcrgasetua ataupegawai berkuasa hendak-lah dengan segera merngemuka-kan harta itu ka-hadapan sa-orang Meiisteret yang akanmemerentahkan supaya harta itu di-jual denFan segera ataudi-lepaskan dengari sa-chara lain,(2) Walau apa j>un peruntokan yxlg be:Izwanan yangterkandong dalam sekshen-kechil (I! jika ti:tda sa-saorangMejis teret boleh di-dapat i dengan se$era, PelindongMergasetua hendak-lah tertaklok kapada sekshen-kechil(3) tnenjual atau rnelepaskan harta itu deng;\n sa-chara lainsa-bagaimana yang di-fkirkan-nya patut.(3) Walau apa pun peruntokan yang berlnwanan yangterkandong dalam sekshen-kechil (11 dan (2) PelindonpMergasetua tidak bole11 dengan se?era menjual ;~tau melenas-kan harta i t u den=an sa-chara l a i n iika ada kemudahansimpanan sejok yang chukup di-peiab:lt-nva u n t o kmengawet harta itu supaya tidak rosak atau binasa.IBah. II, B. 3-4. S. 2@-231PERLINDONGAN HlDlWAN LIAR 21BAR 3Peizyiasn tan20. (1) Semua kesalahan di-bawah Akta ini hendak-lah Kuasazdi-sifatkan sd-bagai kesalahan boleh di-tangkap dalam erti E&Y$&Kanun Ach,!ra Jenayah; dan sa-saorang Pelindong Mer- untok.gasetua hendak-lah mempunyni segala kuasa khas yang ~~~,sat.di-beri kapada sa-orang pcga wai pohs oleh Bab XIII Kanun ~a/> G dunitu berhubong dcngnn penyiasatan polis mengenai ke- Ns. Rnb 21.salahan2 belch di-t;ingk;lp.(2) Perunt:&an sekshen 1 I2 hingga 114 Kanun PeratoranJendyah (N.:V.R. Bab 6) atau sekshen 123 hingga 125Kanun Achxa Jenayah (N.S. Bat-? 21) mengikut mana yangberkenaan hendak-lah di-pakai bagi kenyataanz yang di-buat oleh c,rang yang di-pereksa dalam masa manapenyiasatan yang di-bust di-bawrah sekshen ini.26. (1) Kechuali sa-bagaimana yang di-peruntokkan dalam ~eng-6 sekshen in s>-snorang Pclinilong Mergasetua boleh meng- $!~~~!~z~kompaun apzz kesalahan Ji-bawah Akta ini tetapi hanyaKetua Pelindong R/bergasetua yang boleh mengkompaunsa-suatu kesalahan di-bawah Akta ini yang berkenaandengan binatang liar yarig di-pcrlindongi sa-penoh-nya atauburong liar yang di-porlmdongi sa-penoh-nya.(2) Jika Ketua Pelindong Mergasetua atau sa-saorangPelindong Mergasetua rncn-gkompaun sa-suatu kesalahanmenurut sekshen-kechii (1) kampaun yang di-kenakan itutidak boleh hbeh daripada s;i-tengah jumlah wang dendayang di-tetapktin hagi kesalahar itu.22. Sa-saorang Prlindong Mergasetua boleh menjalankan Pendakwaao.pendakwaan bcrkenaan dengan apa kesalahan di-bawahAkta ini. 23, Ketua Pelindong Mergasetua b&h memerentahkan ETaFarsupaya ha&ah sa-ba,gaimana yang di-fikirkan-nya patut .di-bayar kapada sa-siapa ,jua -yang telah memberi perkhid-matan berkenaan dengan risekan dahtm kes2 mengenaikesalahan di-bawah Akta ini, atau berkcnaan dengan apapengambi!an yang di-lakukan di-bnwah Akta ini.[Ball. II, B. 4, s. 24-25122 AKTA 76Perlin-donganbagimemberirahsiamelainkandi-perentah-kan sa-lain-nya olehMahkamah.24. (1) Kechuali sa-bagaimana di-peruntokkan kemudiandaripada ini, tiada sa-saorang saksi peguam atau pendakwadalam mana pembicharaan sivil atau jenayah boleh di-wajibkan atau di-benarkan menyatakan-(0) nama, alamat dan pekerjaan (jika ada) sa-saorangpemberi rahsia;(h) isi maklumat yang di-terima daripada pemberirahsia; atau(cj apa perkara yang mungkin menyebabkan pemberirahsia itu di-ketahuy.(2) Kechuali sa-bagaimana yang di-peruntokkan sa-lain-nya dalam sekshen-kechil (3) jika apa buku suratan ataukertas yang menjadi keterangan &au yang boleh kenadi-pereksa dalam mana* pembicharaan sivil atau jenayahmengandongi apa chatitan yang menyebut nama atau yangmemberi perihal mengenai pemberi rahsia itu atau yangmungkin menyebabkan ia di-ketahui, maka Mahkamahhendak-lah mengarahkan supaya chatitan atau perengganyang mengandongi perihal atau nama pemberi rahsia ltusupaya di-sembunyikan dari kelihatan atau di-padam hanyasa-takat yang perlu untok melindongi pemberi rahsia itudaripada di-ketahui.(3) Walau apa pun peruntokan yang berlawanan yangterkandong dalam sekshen-kechil (1) dan (2) Mahkamahboleh menghendaki supaya di-kemukakan maklumat ataupengaduan asal pemberi rahsia itu (jika bertulis), membenar-kan supaya di-jalankan siasatan dan memerentahkansupaya pemberi rahsia itu di-umumkan sa-penoh-nya jikasa-telah di-jalankan siasatan penoh ka-atas kes dalam manapembicharaan atas apa kesalahan di-bawah Akta ini ataudalam apa pembicharaan lain Mahkamah berpuashatibahawa-(n) dalam maklumat atau pengaduan-nya pemberirahsia itu dengan sengaja telah membuat suatukenyataan matan yang di-ketahui atau di-perchayai-nya sa-bagai palsu atau yang tidak di-perchayai-nyasa-bagai benar; atau(b) keadilan sa-penoh-nya tidak boleh di-lakukantanpa di-umumkan pemberi rahsia itu.Perentahtermesti25. Atas permohonan yang di-buat oleh sa-saorangmengenai Pelindong Mergasetua, sa-saorang Mejisteret hendak-lahperampasan. membuat suatu perentah perampasan, berkenaan dengan[ Rah. II, B. 4, S. 25-281EERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 2 3yang berikut yang di-ambil sunggoh pun tiada sa-siapadi-pertudoh atau di-thahitkan atas sa-suatu kesalahandi-bawah Akta ini:(a) apa* jerat, belantek atau penurun;(b) apa senjatapi (berlesen atau tidak berlesen) atauapa* senjata lain, rachun atau umpan berachunYwT--(i) di-gunakan ~ntok menc,mbak, membunoh ataumengambil binstang liar yang di-perlindongisa-penoh-nya atau burong liar yang di-per-lindongi sa-penoh-nya; atau(ii) di-dapati dalam milek sa-saorang yang di-jumpai dalam kawasan rezab hidupan liaratau tempat pcrlindo?gan hidllpan liar tanpakebenaran bertulis Pelmdong Mergasetua; atau(c) apa binatang liar atau burong liar yang-ii) di-tembak, d!-bunoh atau di-;imbil a t a u di-tetrpat ban, di-kur0nj.r at;111 di-biakkanberlawanan dengan peruntokan Akta ini; atau(ii) menjadi ha1 perkara sa-suatu kesalahan ber-hubong dengan penyeksaan terhadap hidupanliar.*26. Sa-saorang Mejisteret boleh membuat perentah peram- perentahpasan dalam apa ha1 lain jika apa benda, alat, senjata atau gL;;{;;anbahan yang telah di-ambil menurut sekshen 10 atau 18 budibichara.menjadi ha1 perkara atau telah di-gunakan sa-masa melaku-kan sa-suatu kesalahan di-bawah Akta ini.27. (I) Apabila sa-saorang Mejisteret membuat perentah ;:;yer&an,perampasan mendrut sekshen2 25 dan 26, ia hendak-lahmemerentahkan supaya ha1 perkara perentah itu di-serahkankapada Pelindong Mergasetua Negeri di-mana ha1 perkaraitu telah di-ambil.(2) Pelindong Mergasetua i t u hendak-lah, menurutsekshen-kechil ( I j. melepask:m hal pcrkara dalam perentahitu mengikut sa-bagaimana yang di-fikirkan-nya patuttertakiok kapada arahan (Jika ada) yang di-beri olehMejisteret mengenai chara pelepasan.28. Tiada apa jua dalam Akta ini boleh di-ertikan sa-bagai f$;f,menyentoh kuasa2 yang di-beri kapada sa-saorang pegawai Mejisteretpolis atau Mejisteret di-bawah Kanun Achara Jenayah. tidaktersentoh.N.M.B.Bab 6 dunN.S. Bab 21.plah. III, s. 29-30)24 AKTA 76BAHAGIAN IllLESEN2Lesen2perlu bagi29. Tertaklok kapada Akta ini tiada sa-siapa boleh-kegiatanzter tentu.(a) menembak, membunoh atau mengambil apabinatang liar yang di-perlindongi atau burong liaryang di-perlindongi, atau mengambil sarang atautelor-nya;(6) menjalankan perniagaan sa-bagai peniaga;(c) menjalankan perniagaan sa-bagai pengawetbinatang;ftl) menempatkan, mengurong at;lu memhrakkan sa-saekor binatang liar yang di-perlindongi atauburong liar yang di-perlindongi kechuali sa-bagaisa-orang peniaga atau pengawet binatang;(e) mengimpot ka-dalam atau mengeksepot dariMalays ia Barat apa binatang l iar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi;(f) menyimpan terofi apa binatang liar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi;atauCg) masok ka-dalam tempat perlindongan hidupanliar atau kawasan rezab hidupan liar,melainkan jika ia ada-lah pemegang suatu lesen, permit ataupermit khas (mengikut mana yang berkenaan) yang di-beridi-bawah Akta ini akan tetapi tiada apa jua lesen, permitatau permit khas di-kehendaki bagi menembak. membunohatau mengambil binatang liar yang berikut :(i) Malayan Flying Fox (Pteropus Vampyrus) (Kluang);atau(ii) Island Flying Fox (Pteropus Hypomelanus)(Kluang kechil).;;,P; yang 30. (1) Kechuali sa-bagaimana yang di-peruntokkan dalammem beri sekshen ini dan Akta ini sa-saorang Pelindong Mergasetuahen danmengenakan boleh memberi lesea atau permit yang berasingan (mengikutsekatanatas-nya.mana yang berkenaan) kapada sa-siapa jua mengenaiperenggm (~1, th), (cl, (4, (4, cf) atau (g) sekshen 29 meng-ikut kuota Iesen dxr permit yang di-tetapkan oIeh Menteri[Bah. III, S. 30-311PERLINDONGAN HlDUPAN LIAR 2 5bagi Negeri di-mana Pelindong Mergasetua menjalankankuasa-nya, dan lesen atau permit itu hendak-lah berkuat-kuasa hanya di-Negeri itu.(2) Lesen yang berasingan ada-lah di-kehendaki bagiperenggan (a) atau lb) mengikut tafsiran peniaga dan bagiperenggan (a), (b) atau (c) mengikut tafsiran pengawetbinatang dalam sekshen 3.(3) Jika dua orang atau lebeh rnenjalankan perniagaansa-bagai peniaga atau pengawet binatang (mengikut manayang berkenaan) mereka tidak di-kehendaki memeganglebeh daripada satu lesen untok membenarkan merekamenjalankan salah satu daripada perniagaan itu atas namadan mengenai perkongsian itu.31. Tertaklok kapada Akta ini, Menteri boleh dari sa-masa Menterika-samasa melalui perentah dalam Wnrta menetapkan F$&pkansharat2 berkenaan dengan pemberian lesen dan dengan sharat.tidak menyentoh keluasan kuasa yang tersebut di-atas bolehdengan khusus-nya menetapkan-(a) musim2 terbuka atau tutup berkexaan denganbinatang liar yang di-perlindongi atau burong liaryang di-perlindongi yang tertentu;(h) bilangan binatang liar yang di-perlindongi, burongliar yang di-perlindongi, sarang atau telor-nya atauterofi yang boleh di-tembak, di-bunoh, di-ambil, di-tempatkan, di-kurong, di-biakkan atau di-simpansa-bagaimana yang di-benar dan di-tetapkan dalamIesen yang di-beri di-bawah sekshen 30;(c) jalan2 atau char:;12 bagaimana binatang liar atauburong2 liar yang tertentu boleh di-lembak, di-bunoh atau di-ambil serta termasok jenis senjatapi;(d) masa2 pada waktu siang atau malam bila binatangliar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi atau sarang atau telor-nya bolehdi-tembak, di-bunoh atau di-ambil;(e) ternpat yang di-hadkan bagi menembak, membunohatau mengambil binatang liar yang di-perlindongiatau burong liar yang di-perlindongi yang tertentuatau sarang atau telor-nya;(f) kategor? lesen yang berlainan yang di-beri di-bawahAkta ini;(g) kuota lesen dan permit yang hendak di-beri bagi-(i) tiap2 satu kategori yang di-perihalkan dalamsekshen 29 dan 30;[Bah. III, S. 31-341Menteribolehmenge-luarkanpermit2sa-bagaitambahankapadalesen .Lesenuntokmenembakdcngansenjatapitidak bolehdi-berikechualipemohondi-benarmengguna-kansenjatapi.21/m.Tiada apazlesen dsb.bolehdi-beriberkenaandenganbinatangliar dsb.yang di-perlindongisa-penoh-nya.2 6 AKT,I\ 76(ii) tiap satu tahun atau musim terbuka; dan(iii) tiap* satu Negeri, berkenaan dengan tiap2 satubinatang liar yang di-perlindongi atau burongliar yang di-perlindongi atau sarang atautelor-nya; dan(hj bayaran dan bentok lesen.32. Walau apa pun peruntokan yang berlawanan yangterkandong dalam Bahagian ini, Menteri boleh dari sa-masaka-samasa mengeluarkan tidak lebeh daripada lima permitbagi tiap satu tahun atau musim terbuka (mengikut manayang berkenaan) sa-bagai tambahan kapada kuota lesen danpermit yang di-tetapkan oleh sekshen-kechil (2) sekshen 30dan sekshen 31.33. Tiada sa-siapa jua boleh di-beri lesen untok menembakbinatang liar yang di-perlindongi atau burong liar yangdi-perlindongi dengan menggunakan senjatapi melainkanjika-(a) ia ada-lab pemegang suatu lesen yang sah yangdi-beri di-bawah Akta Senjata, 1960;(b)(4ia mengemukakan lesen itu knpada PelindongMergasetua apabila memohon lesen untok menem-bak binatang liar yang di-periindongi atau burongliar yang di-perlindongi; dania memenohi sharat yang di-tetapkan melaluiperentah berkenaan dengan penjelasan depositbayaran dan sharat2 lain yang di-tetapkan menurutsekshen 3 1.34. Kechuali sa-bagaimana yang di-peruntokkan dalamBahagian V, tiada apa lesen atau permit boleh di-beriberkenaan dengan-(nj mana? blnatang liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya atau burong liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya; (b) mana binatang liar yang di-perlindongi sa-penoh-il>a vang tidak matang atau burong liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya yang tidak matang;dan(c) sarang atau telor mana binatang liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya atau burong liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya.[Bah. III, S. 35-381P E R L I N D O N G A N H I D U P A N L I A R 2 735. Ketua Pelindong Mergasetua hendak-lah menyimpan ;z;;Sb,dan menyelenggara suatu daftar mengenai: orang2 yangdi-beri lesen dan permit atau permit khas di-bawah Akta initermasok nama, alamat dan pekerjaan mereka dan butir2ringkas yang lain.36. Jika sa-saorang pemburu berlesen menembak, mem- ;zzrbunoh atau mengambil sa-saekor binatang liar atau burong hen&k-[&liar, ia hendak-lah merekodkan dalam ruangan yang ber- r;$odkankenaan yang di-peruntokkan dalam lesen itu- tertentu.((I) bilanzan, jantina dan jenis binatang liar atau burongliar iiu;(11) tarikh dan tempat binatang liar atau burong liar itudi-temhak, di-bunoh atau di-amhil; dan(c) jalan atau chara bagaimana ia di-tembak, di-bunohatau di-ambil.37. Jika sa-saorang menjalankan perniagaan sa-bagai Peniaga danpeniaga atau pengawet binatang (mengikut mana yang $t$&:itberkenaan), ia hendak-lah menyimpan dan merekodkan ~;~;~-~~,dalam suatu buku butir2 berikut- buti9(n) tarikh. bilangan dan jenis binatang liar atau burong tertentl i a r , sama ada hidup a t a u mati a t a u manabahagian-nya atau baranga yang di-buat daripadabinatang liar atau burong liar, yang telah di-terimaatau di-beli atau di-jual;tb) nama, alamat dan nombor lesen (,jika ada) penjualatau pembeli; dan4~) harga belian atau harga jualan benda dan perkarayang tersebut dalam perenggan (a) sama ada dalamkeadaan-nya yang sudah siap atau belum siap.38. Tiapz orang yang di-beri lesen di-bawah Akta ini M$=wahendak-lah- menunjok-(a) jika ia $a-orang pemburu berlesen, membawa lesen kanesenitu (yan2 membenarkan-nya menembak, membunohatau mengambil binatang liar yang di-perlindongiatau burong liar yang di-perlindongi) apabila iamembawa senjatapi atau dengan apa charamenembak, membunoh atau mengambil binatangliar atau burong liar atau menchuba atau membuatpersediaan untok menembak, membunoh a taumengambil-nya;[Bah. III, S. 38-39128 AKTA 76Peniaga danpengawetb i n a t a n ghendak-lahmembelib i n a t a n g!iar yang di-perlindongi,hanya dariorangzter tentu.(6) jika ia sa-orang peniaga atau pengawet binatangberlesen, menunjokkan lesen itu (yang membenar-kan-nya menjalankan perniagaan sa-bagai peniagaatau pengawet binatang mengikut mana yangberkenaan) di-suatu bahagian yang muduh di-l&atdi-tempat perniagaan-nya;(4 apabi la di-minta a tau di-tuntut ofeh sa -orangpegawai atau pegawai Eerkuasa, mcngemukaknnapa* lescn yang telah di-beri kapada-nyq di-b;liv,r!~iAkta ini untok di-pereksn;(~0 memberitahu Pelindong Mergase~:.t.i men?elia7 !p,Gpertukar.cn alamat-nya yan;; ill-rei;odkard J:llamlesen itu,, dan(4 m e n g e m b a l i k a n lesen-nya k;,p:rd:j Pelirnd~~ilgMergasetua dalam tempoh 14 hari il;irl tarikh iesenitu habis tempoh-nj a,3 9 . (I) Tiada sa-saorang pcniaga ixj&,l: ~nerc~beli ataudengan sa-chara lain memperolehi manal- bixiang bar yangdi-perlindongi atJu burong liar yang di-;;c:-liIidongi samaada hidup atau mati atau mana bahtigian-nya dari sa-siapajua sa-lain daripada pemburu berlesi,:n atau sa-orangPelindong Mergasetua jika mana? binatang liar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi itu samaada hidup atau mati atau mana bahagian-nya di-jual olehPelindong Mergasctua menurut Akta jni.(2) Tiada sa-saorang pengawet bin;Gang boleh memhe!iatau depgan sa-chara lain memperolehi mana? binatang liaryang dl-periindongi atau burong liar vang di-perlindoqzisama ada hidup &au mati atau man;?~ bahaginn-nya atausa-suatu barang yang di-buat daripada binatang liar yangdi-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi sa-laindaripada----(a 1 sa-orang pem5uru benlesen.Ih) sa-orang ;)eniaga bcrlesen; at,tu(c) sa-orang Pelindong Mergactua, jika mana* bina-tang liar qang di-perlindongi atau burong liar yangdi-perlindcrngi sama ada hidup xtau mati atau manabahagian-rlya itu di-jual cleh sa-orang PelindongMergasetcr mcxurut Akta ini.(3) Sa-saorang peniaga berlesen boleh menjual ataumenawarkan untok di-jual mana binatang liar yang di-perlindong,i atau burong liar yang di-periindongi dalamP E R L I N D O N G A N H I D U P A N L I A R 2 9musim terbuka atau dalam tempoh tiga puloh hari yangpertama dalam musim tutup dan sa-lepas itu tidak bolehmenjual atau menawarkan untok di-jual binatang liar yangdi-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi itumelainkan jika kemudian-nya suatu musim terbuka di-ishtiharkan bagi binatang yang di-perlindongi atau burongliar yang di-perlindongi itu.40. Tiada s;l-siapa jua, kechuali Pelindong Mergasetuayang bertindak di-bawah sekshen 103, boleh menjual manabinatang liar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi sama ada hidup atau mati atau mana* bahagian-nya kapada sa-siapa jua sa-lain daripada sa-orang peniagaberlesen atau pengawet binatang berlesen.41. Tiada sa-siapa jua (kechuali sa-orang peniaga ataupengawet binatang) yang berchadang hendak menempat,mengurong atau membiakkan mana binatang liar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi atau yangberchadang hendak menyimpan suatu terofi boleh membelimana binatang liar yang di-perlindongi atau burong liaryang di-perlindongi atau terofi sa-lain daripada sa-saorangpe*mburu berlesen, peniaga berlesen, pengawet binatang* berlesen atau Pelindong Mergasetua atau pegawai berkuasajika mana binatang liar yang di-perlindongi atau burongliar yang di-perlindongi atau terofi itu di-jual oleh PelindongMergasetua atau sa-saorang pegawai berkuasa menurutAkta ini.42. (1) Jika sa-suatu lesen, permit atau permit khas hilang,binasa atau chachat, pemegang lesen itu boleh mendapatkansuatu Iesen, permit atau permit khas yang baharu (yanghabis tempoh-nya pada tarikh yang sama dengan tarikhhabis tempoh bagi lesen, permit atau permit khas yanghilang, binasa atau chachat itu) daripada Pelindong Mer-gasetua jika ia -(n) membuat perrnohonan bertulis di-sokong dengansuatrl akuan berkanun;(b) membaskan hati Pelindong Mergasetua bahawa iamembuat permohonan itu dengan suchi hati; dan(c) membayar suatu bayaran bagi lesen baharu itu.(2) Pemegang lesen, permit atau permit khas menurutsekshen-kechil (1) tidak boleh menjalankan kegiatanz yangdi-benarkan oleh lesen, permit atau permit khas yang hilang.binasa atau chachat itu sa-hingga ia telah di-beri suatu lesen,permit atau permit khas yang baharu.[Bah. III, S. 39-421Menjualbinatangliar yang di-perlindongidsb. hanyakapadaorangztertentu.Rinatangdsb. yang di-perlindongidi-beli olehorangzsa-laindaripadapeniaga,pengawetbinatangdsb.pray ambolehdi-beri jikalesen dqb.hilang dsb[Bah. III, S. 43-4613 0 AKTA 76Lesen*di-anggap43. (1) Mana lesen yang di-beri di-bawah Akta ini ber-2sa-bagai lawanan dengan peruntokan Akta ini yang berhubongtidak sah. dengan pemberian lesen, ada-lah di-sifatkan sa-bagai tidaksah akan tetapi ada-lah menjadi suatu pembelaan bagi sa-saorang yang di-pertudoh melakukan sa-suatu perbuatantanpa lesen yang membenarkan-nya berbuat demikian,mengemukakan lesen yang tidak sah yang bermaksudmembenarkan-nya melakukan perbuatan itu kechuali jikaia telah melakukan perbuatan itu dengan mengetahuibahawa lesen itu tidak sah.(2) Bagi maksud sekshen ini, jika menurut sekshen-kechil (1) suatu lesen yang tidak sah di-kemukakan sa-bagaipembelaan terhadap sa-suatu pertudohan, lesen yang tidaksah erti-nya suatu lesen yang (sa-kira-nya lesen itu sah)belum habis tempoh-nya.Le.sen;j-ya;:;p44. (i) Jika sa-siapa jua yang di-beri lesen di-bawah Aktaini di-thabitkan kerana melakukan kesalahan melanggardi-gantongdan hilangsharat2 dalam lesen, maka lesen itu hendak-lah di-sifatkankelayakan. sa-bagai telah di-gantong dan tidak berkuatkuasa sementaramenantikan rayuan terhadap thabitan di-putuskan (jikaada) dan jika rayuan terhadap thabitan itu di-tolak, lesenx itu hendak-lah di-sifatkan sa-bagai tidak sah.(2) Jika sa-saorang yang dahulu-nya telah di-thabitkanatas sa-suatu kesalahan di-bawah Akta ini, di-thabitkanlagi atas suatu kesalahan di-bawah Akta ini dan denda(jika ada) dalam kedua* thabitan itu ia-lah atau lebeh dari-pada lima ratus ringgit, maka ia ada-lah hilang kelayakan-nya daripada memegang apa lesen bagi sa-lama tempohlima tahun mulai dari tarikh pembicharaan berkenaandengan thabitan yang kedua atau thabitan yang kemudian-nya itu di-putuskan dengan muktamad.tisen* tidak 45. Tiada apa jua lesen yang di-beri di-bawah Akta iniboleh di-pindahmilek. boleh di-pindahmilek.Kuasameminta46. Jika sa-saorang Pelindong Mergasetua atau pegawailesen di- berkuasa mendapati sa-siapa jua-kemukakan. (a) membawa sa-suatu senjatapi;(b) ada dalam milek atau kawalan-nya mana binatangliar atau burong liar sama ada yang hidup atau matiatau mana* bahagian-nya;(c) menjalankan perniagaan sa-bagai sa-orang peniagaatau pengawet binatang; atau@ah. II&IV, S . 46-481PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 31ff(d) yang di-shaki-nya dengan menasabah sa-bagai telahmelakukan atau chuba melakukan atau bersubahatmelakukan sa-suatu kesalahan di-bawah Akta ini,ia boleh menahan orang itu dan meminta-nya mengemuka-kan apa lesen yang di-beri di-bawah Akta ini.BAHAGIAN IVREZAB HIDUPAN LIAR DAN TEMPAT PERLINDONGAN47. Raja atau Gabnor sa-suatu Negeri sa-telah berunding g;ztti-dengan Menteri dari sa-masa ka-samasa boleh melalui pem- rezabzberitahu dalam Wartu- hidupan(a) mengishtiharkan mana 2 liar dantanah Kerajaan sa-bagai ternpatrezab hidupan liar atau tempat perlindongan $;Jg;hidupan liar dan menetapkan pegawai yang pada masa itu mempunyai kawalan ka-atas rezab atautempat perlindongan itu;(6) menetapkan dan mengubah sempadanz rezabhidupan liar atau tempat perlindongan hidupan liar;(c.) mengenai sa-suatu rezab hidupan liar, menetap-kan binatang- dan burong* tertentu (yang bukanbinatang liar yang di-perlindongi atau bukan burongliar yang di-perlindongi dalam erti Akta ini) sa-bagalb ina tang l ia r yang d i -per l indongi a tau di-perlindongi sa-penoh-nya atau burong liar yangdi-perlindongi atau di-perlindongi sa-penoh-nya(mengikut mana yang berkenaan) dan penetapanitu ada-lah sa-bagai tambahan kapada senaraibinatang liar dan burong liar yang di-nyatakandalam Jadualz kapada Akta ini.48. (I) Tiada sa-siapa jua boleh memasoki sa-suatu rezab Permithidupan liar atau tempat perlindongan hidupan liar kechuali Ei$&ok,jika ia terlebeh dahulu mendapxt suatu permit bertulis dari rezab2Pelindong Mergasetua yang membenarkan-nya berbuat ~~~$$demikian. ternpatperlin-(2) Tiada sa-siapa jua boleh di-beri sa-suatu permit ;t;;;znbertulis yang membenarkan-nya memasoki sa-suatu rezab liar.hidupan liar atau tempat perlindongan hidupan liar kechualijika-~-la) bagi sa-suatu rezab hidupan liar, ia sa-orangpemburu berlesen; atauth) bagi sa-suatu rezab hidupan liar atau tempat per-lindongan hidupan liar, ia memuaskan hati Pelin-dong Mergasetua dengan membuat permohonan[Bah. IV-V, S. 48-5113 2 AKTA 76Sa-tengah*perbuatandi-larangdalamtempatperlin-donganhidupanliar.Permituntokmenembakdsb. dalamrezabhidupanliar.Permit*khas bagiahli* sainsmenembakdsb. hidupanliar yang di-perlindongisa-penoh-nya.bertulis, bahawa ia berchadang hendak masokka-dalam rezab hidupan liar atau tempat perlin-dongan hidupan liar itu bagi maksud seni lukis,sains atau rekreasi.(3) Mana permit bertulis yang di-beri di-bawahBahagian ini hendak-Iah menyatakan tempoh pemegangpermit itu di-benarkan masok ka-dalam rezab hidupan liaratau tempat perlindongan hidupan liar itu, dan tempohitu tidak boleh lebeh daripada satu bulan bagi tiap2satu tahun.(4) Jika sa-saorang yang di-benarkan masok ka-dalamrezab hidupan liar atau tempat perlindongan hidupan liarmasok ka-dalam rezab hidupan liar atau tempatperlindongan hidupan liar itu, ia hendak-lah di-iringi olehsa-orang Pelindong Mergasetua, pegawai berkuasa ataumana pegawai lain.49. Tiada sa-siapa boleh-(a) menembak, membunoh atau mengambil manCIZbinatang atau burong Iliar atau tidak);(b) mengambil, mengganggu, merosak atau membinasa-kan sarang atau telor mana* binatang atau burong(liar atau tidak);(c) mengganggu atau mengeluarkan apa kayu atautumbohzan,dalam sa-suatu tempat perlindongan hidupan liar.50. Mana pemburu berlesen boleh menembak, membunohatau mengambil sa-saekor binatang liar yang di-perlindongiatau burong liar yang di-perlindongi (yang di-nyatakandalam lesen-nya) dalam sa-suatu rezab hidupan liar jika iatelah terlebeh dahulu mendapat suatu permit bertulismenurut sekshen 48.BAHAGIAN VPENGECHUALIAN* AM DAN ANGGAPAN51. (1) Walau apa pun yang terkandong dalam Akta ini,Menteri boleh memberi tidak lebeh daripada lima permitkhas tiap2 tahun kapada sa-siapa jua untok menembak,membunoh atau mengambil mana binatang liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya atau burong liar yang dt-perlindongi sa-penoh-nya jika orang itu-(a) membuat permohonan bertulis untok mendapatkanpermit khas itu dengan menyatakan alasan bagimembuat permohonan itu;i[Bah. V, S. 51-531P E R L I N D O N G A N HIDUPAIK L I A R 3 3(h) memuaskan hati Menteri bahawa binatang liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya atau burong liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya yang hendak di-tembak,di-bunoh atau di-ambil itu ada-lah untok kepen-tingan penyelidekan sains; dan(c) memenohi sharat2 yang di-tetapkan melalui perentahberkenaan dengan penjelasan deposit, bayaran dansharat lain.(2) Sa-suatu permit khas itu ada-lah bagi suatu tempohtidak lebeh daripada sa-bulan dan hendak-lah menetapkanbinatang liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya atau buror1.gliar yang di-perlindongi sa-penoh-nya yang hendak dl-tembak, di-bunoh atau di-ambil itu.(3) Sa-siapa jua yang telah di-beri permit khas menurutsekshen ini tidak boleh menembak, metnbunoh atau meng-ambil binatang liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya atauburong liar yang di-perlindongi sa-penoh-nya yang di-tetapkan dalam permit khas itu melainkan jika ia di-iringioleh sa-orang pegawai atau pegawai berkuasa dan jikaorang itu melanggar peruntokan sekshen ini ia hendak-lahdi-sifatkan sa-bagai telah melakukan suatu kesalahan di- bawah sekshen 07.52. Walau apa pun yang terkandong dalam Akta ini, sa- aq;~;;,~~saorang dari kaum orang asli (sa-bagaimana di-taarif dalam menembakOrdinan Orang Asli, 1954) boleh menembnk, membunoh dzh.atau mengambil binatangz liar dan burong? liar yang di- ~~~a~~~g2perihalkan dalam Jadual Dua dan Empat sa-bagai rusa, b&g?pelandok, burong b u r u a n d a n m o n y e t bagi maksud $;&::fmenyara diri sendlri dan keluarga-nya.53. Mana pegawai atau pegawai berkuasn yang bertindak Pegawai*sa-chara hor~a fide pada menjalankan kuasaz-nya b o l e h z$t$zhmenembak, membunoh atau mengamhil mana binatang liar menemhakatau burong liar .jika- d?h. manabinatang(a) binatang liar atau burong liar itu ada-lah berbahaya !&$kapada nyawa atau harta manusia; liar walaupun di-(b) perlu atau mustahak untok mengelakkan binatang r;~$d;;iliar atau burong liar daripada menderita dengan nya.tidak sa-patut-nya; atau(c) ia mengiringi pemegang permit khas menurutsekshen 5 1.[Bah. V, S. 54-5513 4 AKTA 7654. (1 ) Walau apa pun yang terkandon~sa-saorang pemunya ,ttau pendudok tanahdalam Akta ini,boleh mengguna-kan getah b u r o n g b;lgi mernbinasakan sa-chara /KVUI fineburonyz yang memakan bijiran yang di-dapati merosak ataume~nbinasakan bijirin hidup dalum mass tanaman itu masakatau sedang masak :D e n g a n s h a r a t b,thawa pcmunya at,lu pendudok ituhendak-lah membinasakan tlengCu~ herkssan apabila tana-man ini di-tuai apa iu\ getah hurong dan beki~s kayu atauapa bahan l a i n y a n g di-mana getah buror:? telah di-gunakan.( 2 ) Sa-saorang Pelindong MergasetuL ,ai bahawa ia mangkin menyebab-kan kerosakan besar kapada tanaman. sayor211n, buahan,pohon hidup. ayan~ tcrnak atau binat:mg ternak d a l a mmilek sa-saorang p~~~unya atau pendlldok tanah makapetnunya atau pendlldok atau pekerjal-nya atatj PelindongMer9rlsetua a t ,111 t~e~awxi her-k u;ls;i holch ~nenembak.membunoh atau mengambil binatang liar atau burong liaritu jika-(n) terlebeh dah(llu ia t&h Il~rusaha dengan menasabahuntok menakutkan binxirrng liar ataL! burong liaritu (termasok melepaskall tembakan ka-udara); dan(6) usaha yam: menasabnh itu t idak nnenakutkanbinatang liar atau burong liar itu.(2) Menurut seksllen ini sa-saorang pernunva atau pen-dudok tanah hendak-lnh melnporkan hutir-2 mengenaikerosakan (jika ada) dan ienis binrrtang liar atau burong liaritu kapada mana? l)egawai atau pegawai berkuasa walau[Bah. V, S. 55561PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 3 5pun tiada apa jua biuatan g liar atau burong liar telah di-tembak, di-bunoh atau di-ambil, dan jika pemunya ataupendudok itu telah menembak, membunoh atau mengambilbinatang liar atau burong liar itu ia hendak-lah, kechuali iadi-beri lesen berbuat demikian, membuat laporan yang sama.(3) Jika sa-saekor binatang liar atau burong liar yangtelah menyebabkan kerosakan besar itu menurut sekshen-kechil (1) tidak lagi sa-lepas itu berbuat demikian maka iatidak boleh di-tembak. di-bunoh atau di-ambil.(4) Mana binatang liar atau burong liar yang di-tembak,di-bunoh atau di-ambil menurut sekshen ini ada-lah menjadiharta KerajaL1.n Negeri dan heudak-lah di-serahkan kapadaPelindong Mergasetua atau pegawai berkuasa dengan tidakberlengah.56 . (1) Walau apa pun yang terkandong dalam mana? ;$a~;;sekshen kechuali sekshen ini dan sekshen 94, jika sa-saekor menjadibinatang liar menjadi bahaya serta merta terhadap nyawa Bahamamanusia maka sa-siapa jua bole11 menembak, membunoh Fz$$$rtaatau mengambil binatang liar itu akan tetapi jika orang yang za;ziamenggunakan kechualian ini memhangkitkan kemarahan botchatau melukakan binatang liar itu hingga kemudian-nya ia ~~~~;~;\menjadi bahaya besar terhadap nyawa manusia, orang itu pun di-ada-lah terlepas dari kesalahan hanya mengenai perbuatan Fi$$,,hiyang mula tersebut i tu dan boleh di-dapati bersalah nya.mengenai perbuatan jan,(7 tersebut kemudian i t u menurutsekshen 94.(2) Bagi maksud sekshen ini, terbit-nya bahaya besarterhadap nyawa manusia ia-lah apabila ada s e b a b bagimempercha~Si bahawa jika binatang liar itu tidak di-tembak,di-bunoh atau di-ambil ia mungkin menyebabkan kehilangannyawa manusia.(3) Jika sa-siapa ji!a menembak, membunoh atau meng-ambil mana? binatang liar menurut sekshen ini dengantujuan hendak menyelamatkan nyawa manusia ia hendak-lah (kech &li ia di-beri lesen untok menembak, membunohatau mengambil binntang liar) dengan segera melaporkanperkara itu kapada mana3- pegawai atau pegawai berkuasadan jika orang itu melukakan binatang liar itu peruntokanzsekshen 102 hendak-lah di-pakai.(4) Mana binatang liar yang di-tembak, di-bunoh ataudi-ambil menurut sekshen ini ada-lah menjadi harta Kera-jaan Negeri dan hendak-lah di-serahkan kapada PelindongMergasetua atau pegawai berkuasa dengan tidak berlengah.[Bah. V, S. 57-5913 6 AKTA 76Anggapankcrana57. Jika sa-siapa di-jumpai memasang, meletak, mengguna-chubamenembakkan atau dengan sa-chara lain memileki mana* binatangdsb. jika atau burong (liar atau tidak) dalam sa-suatu keadaan yangdenakdi-gunakan.menyebabkan ada sebab bagi mengshaki bahawa orang itumenggunakan binatang atau burong itu sa-bagai denak atauumpan bagi maksud memikat mana binatang liar atauburong liar, maka sa-hingga akas-nya di-buktikan ada-lahdi-anggap bahawa orang itu telah chuba menembak, mem-bunoh atau mengambil binatang liar atau burong liar.Anggapanyang 58. Kechuali sa-bagaimana yang di-peruntokkan dalamter bit daripemllekansekshen 59 dan 60, tiap orang sa-lain daripada---blnatangItar d\b.(a) sa-orang peniaga berlesen dalam mass menjalankanyang di- perniagaan-nya;per-lindongi.oleh orangzyang rldak(0) sa-orang pengawet binatang berlesen dalam masabcrkc- menjalankan perniagaan-nya;benaran. (c) sa-orang pemburu herlesen;(4 sa-orang yang di-beri lesen untok menempatkan,mengurong atau membiakkan binatang liar yangdi-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongidi-bawah perenggan td) sekshen 39, kechuali sa-bagaisa-orang peniaga atau pengawet binatnllg; atau(e) sa-orang yang di-beri lssen untok mcngimpot danmengekspot binatang liar yang di-pcrlindongi atauburongl liar yang di-perlindongi menurut perenggan(e) sekshen 29,yang ada dalam milek-nya binatang liar yang di-perlindongiatau burong liar yang di-perlindongi hcndak-lah sa-hinggaakas-nya di-buktikan di-sifatkan sa-b;tg;ti telah menembak,membunoh atau mengambil binxtang iix atau burong liaritu.Anggapan 59. Jika--YlJj2tee b t daripemliekanbin;rtangliar dqbolch orangzberke-ben.tran.(a) sa-siapa dari orang yang di-perihalkan dalamperenggan (a), (h), (4 dan (cl sckshen 58 di-jumpaiada dalam milek-nya bin;; tang liar atau burong liarlebeh daripada bilangan binatang* liar atau burongliar yang di-benarkan yang di-tetapkan dalam lesenyang di-beri kapada-nya menurut sekshen 31; atau[Bah. V, S. 59-621PEKLlNDONGAN HIDI!PAK LIAR 3 7(6) sa-saorang pemburu berlesen di-jumpai ada dalammilek-nya binatangz liar atau burong2 liar---(i) !ebeh daripada bilangan birtatang liar atauburongl liar yang di-henarkan yang di-tetap-kan dalam lesen yang di-beri kapada-nyarnenurut sekslten 3 1: atau(ii) Ja1an-1 musim tutup yang di-ishtiharkan bagininatang liar atau burong liar itu,ia helidak-l:llr Ji-sifatkan sa-hingga akas-nya di-buktikansa-hagai tel:!:~ mcnembak, membunoh atau mengambilbinutang liar atau hurongz liar itu.60. Tiap or,.mg (termnsok orang y a n g d i - p e r i h a l k a n t;;;apalldalam perenggan (a,, (/I), (cl) dan ((2) sekshen 58) sa-lain &;it Cirlr,daripada s:v-i~r,m~ pemburu berlesen. yang ada dalam ;~v$@milek-nya binalang liar atau ij;irong liar yang baharu di- lia,- &b,bunoh atau di-lukakan hend,lk-lah di-sifatkan sa-hingga ;;:;lg?,Uakas-nya di-huktikan s:l-b:\qi tclah mettemhak, membunoh &h;nah.atau menganibil Irinatang li;ir atau burong liar itu.6 1 . J i k u Kei 19;9 Pelindong Mcrgasetrr:i a t a u s a - o r a n g AWWW* Pelindong Mcrgasetua nlemberi keterangan dengan ber- P$$.z&sumpah &lam ntahk:m;lh bait;:w;l mana: belantek, ranjau, kerer.ilv:lnpelub;tngan, penurun .IIXU icrat i t u ada-lah sa-ienisperangkap, iii hendak-lah sa-hittgga ak;js-nya di-buktikandi-sifatkan s;r-bagai perangkap.62. Jika sa-slorang di-!habitk;ln atas suatu kesalahan di- Anggapanbawah Akta ini keran;i ntc:ncmbak, m e m h u n o h atau ~~~$~mengambil l~inatCmg liar atLiLt burong bar a tau kerana ham.chuba meiak ukan ItesaLthan itu m,lka h c n d a k - l a h di-an&gap sa-hi ngga alias-ttya di-buktik:ln bahawa sa-siapaju:~ vang l a i n telah bersubahat dzttgan orang y a n g di-thabitkan it{! jikci pad;r mass kesalahim i t u d i - I a k u k a norang yang lain itu- ---(a) telah -di-jrlntpal bcrsatn;] orang yang di-thabitkanitu: dan(h) telah memhawa rachun. umpan berachun, denak,jarilr;: . getah huronc. seniatapi. sumpitan, panah dana n a k panah, lentbing,lastik atau apa senjata lain(sami! ada sama jenis-nya atau tidak) yang belchdi-gunakan untok ntencmbak, ntembunoh ataumen~amhil mana binatang liar ;.ltau burong liar.[Rah. V-VI, R. 1, S. 63-6413 8 AKTA 76Anggapantcrhadap63. Jika binatang liar atau burong liar di-jumpai dalampmdudok. mana bangunan maka hendak-lah di-sifatkan sa-hing:gaakas-nya di-buktihan bahawa pendudok bangunan itumemileki binatang liar ntau burong liar itu dan jika terdapatlebeh daripada sa-orang pendudok dalam bc\tlgunan itumaka pendudok bahagian bangunan di-mana binxtangliar atau burong liar itu di-jumpai hendak-lah di-sifatkansa-hingga akas-nya di-buktikan sa-bagai pendudok bagimaksud sekshen ini.Menembakdsb.. denganmenyalahiundnng?-hidupan liaryang di-perlindongiatau5a-matamemileki-nya.BAB 16 4 . ( 1 ) Tiap orallg y a n g d e n g a n meny;ll;ihi undangmenembak, mernbur~oh atau mengambil binatang liar yangdi-perl indongi sa-penoh-nya atau burqng liar yangdi-perlindon.gi s a - p e n o h - n y a (sa-lain darlpaila hinatangliar yang dl-perlinJongi sa-penoh-nq,a yang tidak matangatau burong liar yar]lg di-perlindol;gi sa-pcnoh-nya yangt idak matang atau denis betina blnatang li;lr ynns di-perlindongi sa-penoh-nya atall buronrr li::r y a n g di-perlindongl sa-pcnoh-nya) ada-lah IGel:tkukun sU2\tukesalahan dan, apabila di-thabitkan. boleh di-kenakandenda tidak lebeh d;\ripada tiga rihu ringgit atau pcnjaras:i-lama t e m p o h tidali l e b e h d[Bah. VI, B. 1, S. 65-691PERLINDONGAN I[IDUPAK LIAR 3 965 . Tiap orang yang dengan tnenyalahi undang-menembak, metnbunoh atau mengambil binatang liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya yang t idak ntatang a tauburong liar yan g di-perlindongi sa-penoh-nya yang tidakmatang ada-la h melakukan suatu kesalahan dan boleh,apabila di-thabitkan, di-kenakatt denda lidak lebeh daripadattga ribu litna ratus rtnggit atau penjara sa-lama te tnpohtidak lebeh daripada du:t tahun sa-tengah atau keduaz-nya.66. Tiap cjrxng yang dengan mcnynlahi undang menembak.membunoh alau tnengamhil jettis hetina binatang liar yangdi-perlindongi sa-penoh-nya atau burong liar yang di-perlin-dongi sa-pcnoh-nya ada-lab tnelakttknn suatu kesalahandan boleh, apabilit di-thahitkan. tli-kenakan denda tidakl e h e h daripad;t empat r i h u ringgit atau penjara sn-lamatempoh tid:tk lcheh daripada tig tahun atau keduaz-nya.67. Tiap2 orang yang dengan menyalahi undang meng-ambil atau merosak atau membinasakan sarang atau telorbinatang liar yang di-pcrlindottgi sa-penoh-nya atau burongliar yang di-perlindongi sa-penoh-nya ada-lah mclakukans u a t u kes,tl:than datl Isolch. apabila d i - t h a h i t k a n . di-kenakan dcnda tidak lebeh daripada dua ribu lima ratusringgit ataLl petljara su-lama tctnpoh lidak lebeh daripadasatu tahun sa-tengah atau kcdual-nya.68. Tiapz orang yang dengan menyalahi undang me-nembak, tnembunoh atau tnettgambil binatang liar yang di-perlindongi alau burong liar yang di-perlindongi (sa-laindaripada i~itialang liar > itng di-pcrlindongi yang * tidakmatang at .tu burong liar yang di-perlindongi. yun~ tidaktnatang atitu jcnis betina binatang liar yang dt-perltndongiatau burottc l i a r vang di-perlindongi) ada-lab melakukansuatu kesal~han dan boleh, itpabila di-thabitkan, di-kena-kan dend;: tidak lebch daripada satu ribu ringgit ataupenjara sa-lama tempoh tidak lebeh daripada satu tahunatau kedu,l-nya.69. Tiap2 o r a n g y a n g d e n g a n tncnvalahi undang2 me-nembak, ntembunoh atau mengamhil yjenis betina binatangliar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongiada-lah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apahiladi-thabitkan, di-kenakan dcnda tidak lebeh daripada duaribu ringgit a tau penjara w-lama tempoh t idak lebehdaripada sa-tahun sa-icngah atau ked ua?-nya.Mcncmb.lkdsb. denganmrnqalahiundanglhtdupan liaryang tidnkmatangyang dl-perlindongisa-penuh-nya.Mcncmbakd s b . d e n g a nmeny:llahiundxngicni\ betinahidupnn liaryang C]I-perllndongi\a-pcnoh-nya.Mcncmbnkdsb. denganmcny.tlahtundnngzhidupxn liaryan_e di-pcrllndongiMcnembakd5b. dcnganmcnynlahiundangljcni? hctinnhidupnn liaryang di-p e r l i n d o n g i .[Bah. VI, B. 1, S. 70-731Mcnembakd s b . d e n g a nmenyalahiundang2hldupan liaryang tidakmatangyang di-perlindongi.Mcrosakkandsb. wrangatau telorhidupan liaryang di-pctlindongi.Penaltitambahnnjika orangmcrosakkandsb . sa rangatall tclorhidupanli,lr dalams:c-ruafuternpat pcr-IIndonpaljhtdupanliar.Penaltitambahanjika orangnwosakkandsb. sarangarau telorhidupanbar dalamca-suaturcza bhidupanliar ,4 0 AKTA 7670. Tiap orang yang dengan menyalahi undang menem-bak, membunoh atau mengambil binatang liar yang di-periindongi yang t;dak matang atau burong liar yangdi-perlindongl yan,0 tidak matang ada-lah melakukan suatukesalahan dan boleh, apabila di-thabitkan. di-kenakandenda tidak lebeh daripada satu ribu tujoh ratus ringgit ataupenjara sa-lama tempoh tidak lebeh daripada lima belasbulan atau keduaz-nya.71. Tiapz orang yang dengan menyalahi undang mengambilatau merosak atau nxmbinasakan sarang atau telor binatangliar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindon@ada-lah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila dl-thabitkan, di-kenakan denda tidak lebeh daripada satu ribudua ratus ringgit atau penjara sa-lama tempoh tidak lebehdaripada sembilan bulan atau kedua%ly;x72. Tiap orang yang----(a) dengan mellyalahi undang? menembak, membunohatau meng;lmbil binatang liar atau burong liardalam sa-stlatu tempat perlindongan hidupan liar;atau(/I) dengan menyalahi undan:, 02 mengamhil atau merosakatau membinasakan swans atau telor binatang liaratau burong liar dalarn sa-suatu ternpat perlin-dongan hidupan liar;ada-lah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila di-thabitkan (sa-lain daripada apa? penalti lain yang di-per-untokkan bagi apa kesalahan lain). di-kenakan denda tidakl e b e h d a r i p a d a satu r i b u ringgit atau peniara sa-lamatempoh tidak lebeh daripada enam Man atau k.eduaQya.73. (1) Tiap orang yang-(a) dengan menyalahi undang? menembak, membunohatau mengambil binatang liar atau burong liardalam sa-suatu rezab hidupan liar; atau(b) dengan menvalahi undang mengambil atau merosakatau membinas,akan, sarang atau telor binatang liaratau burong liar dalam sa-suatu rezab hidupan liar;ada-lah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabiladi-thabitkan (sa-lain daripada apa penalti lain yang di-peruntokkan bagi apa? kesalahan lain), di-kenakan dendatidak lebeh daripada lima ratus ringsit atau penjara sa-lamatempoh tidak lebeh daripada tiga bulan atau keduaz-nya.[Bah. VI, B. 1, S. 73-75)PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 4 1(2) Bagi maksud sekshen ini man;11 pemburu bcrlesenyang memasoki sa-suatu rezab hidupan liar tanpa permityang membenarkan-nya berbuat demiklan dan melakukansalah satu daripada perbuatan yang di-perihalkan dalamsekshen-kechil (1) hendak-lah cli-sifatkan sa-bagai telahmelakukan suatu kesalahan menurut sekshen-kechil itu.74. (1) Tiapl orang yang menembak. membunoh atau meng- Penaltjambil binatang liarburong liar yangyang di-perlindongi sa-penoh-nya atau $?$$~~di-perlindongi sa-penoh-nya di-antara menv$kpukul tujoh malam dan pukul enam pa$ ada-lab melaku- $),FE,$fankan suatti ke~;:\lahan dan boleh, apahila di-thahif-kan (w-lain z;;;;z,+;rpdaripada ap;~ pen;;lti lain yang di-pcrl!tltokk;ln hagi apa kesalahan laini, di-kenakan denda titluh !ebeh daripada wturibu ringgit atau penjara sa-lama tempoh tidak lebeh dari-pada enam bulan atau keduaz-nyu.(2) Kechullli sa-bagaimana di-pet untokkan dalams e k s h e n - k e c h i l (31, tiap:! orang isama L~tl;~ ia sa-orangpemburu beriesen atau tidak) yitllg mencnllxlk. membunohatau mengarnbil binatang liar yang cli-pcrlindongi atauburong liar yang di-perlindongi kechu:lli dalam rn;~ yangdi-benar dan di-tetapkan oleh Menteri bngi binatang liar* yang di-perlindongi atau buron:,: liar lang di-perlind~~ngiyang di-tetapkan menurut suatu pcrctltah yang di-huatdi-bawah perenggan (PI sekshen 31, ada-la11 melakukans u a t u kesalnhan d a n holeh, apabila di-thahitkan (sa-laindaripada apa? penalti lain yang di-pernntokkan b+i npakesalahan lain). di-kenakan denda tidak lebeh daripada limnratus ringgit ;~tau penjara ~-lam;1 tempo11 tidak leheh dari-peda tiga bui;ln atau ketlua%ya.(3) Walau apa pun y a n g terkandong d;~lam sekshct>-kechil (I) dan (2), tidak-l;Ih menjildi ke\al;lh;u~ hngi sa-si;ipajua menembak., memhunoh atau meng;lmbil beberapa ekorbinatang liar yang di-perlindorngi yang di-perihalkan dalamJadual Dua sa-bagai ~ilying fox (Pteropus vampyrus danhypomelanus) (Kluang) d i - a n t a r a pukul enam pagi d a npukul sa-bel:ls malatn.7.5. Tiapz orang yano* menembah: membunoh atau meng- Anggapnnambil binatang liar atau burong liar ~- kcrsnsmenembak(a) tanpa lesen, permit atau permit khas untok herbuat $$,!$ndernikian; 1mdang(b) dalam musim tutup (bagi binatang liar yang d i - l!?anperlindongi atau burong liar v;lng di-perlindongi)[Bah. VI, B. 1-2, S. 75-7714 2 fkTA 76yang di-ishtiharkan bagi binatang liar yang di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi;atau(c) lebeh daripada bilangan yang di-benarkan dan di-berikuasa dnlarn lesen. permit atau perlnit khas, ha$binatang liar yang di-pcrlindongi atau burong listyang di-perl!ndongi.hendak-lah di-sifa tknn sa-bqai telah Je11::an menyalahiundangz menembak, membunoh atnu mengambil binatangliar atau burong liar itu (yang di-perlindongi h;l-penoh-nynatau yang di-perlindongi mcngikut IX~IU van:: lx~t~kcruani.Ci1artr? 1?1(1lC171 Wfi. t~ler?lhlrilol!, IIli~l~flIIl hi. dsh.Memasangjerat atau7 6 . (1) Tiap orang y,u~s nlctn;ts;1ng, t~~:let.,h ;!ta~~ menu-mcmileki- _cunak:ln apaz,jerat, bzl,tntek atau bah;m Ic!up;tv !y:gi maksudnyn, dsb. menembak, menibuJtoh atau mengantb;t n>,lil:l binatangliar atau burong liav. xfa-lah melakuk:~:1 sr~a!u keAahandan holeh., apabila di-thabitkan, di-ken.lkan denda tidaklebeh daripxla tiga ribu ringgit atau penjara sa-lama tempohtidak lebeh daripacla ctua tahun ;I tau kcrlun-l~> :I.(21 Tiap orang (~~lelainkan jil\a mcmpun~;~i kebenaranbertulis dat-i Kctua Pelindong ~lergasetu:~) yang ada dalammilch--nya tipa jerat .itau perlurun ada-la11 m~:lakukan suatukesnlahan dan boieh. apabila di-thahitkan, d i - k e n a k a np e n a l t i y a n g sama s a p c r t i yany di-tetapkan di-bawahsekshen-ke&il (1)..LlcmbubohDeb. rnchun77. (I 1 Ti;!p? orang !ittlg memhuboh. nxletak ;~tau meng-d\b. gunakan apa rachusr, umpan berachun ,ltau clelah b u r o n g(tertaklok k a p a d a peruntokan Rahagian \/: berhubongdengan getah burong) atau jaring bagi maksud membunohiitau mengambil mana7- binatang liar atail burong liar ada-lah melakukan suatu ktml:than c?:in boleh. apabil;! di-thabit-kan , di-kenakan denda t idak lebeh dar ipada iima ratusringgit atill1 penjara sa-lama tempoh tid;tk lebeh daripadatiga huiiln &au kedlta%ya.(2) Sekshen ini tid;tk boleh di-pakai bagi mana penjawatiLWHIll y a n g membut>oh atau mcnggunakan apa rachundalam mass menjalank:ln kewajipan rasmi-nya hagi tnaksudmembinasakan pero:;ak pertaninn a t a u tumboh*an ber-bahaya tertaklok kapx~a pengawasan Pelindong Mergasetuatentang membubob atau menggunakan rnchun itu.[Bah. VI, B. 2, S. 78-801PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 4378. Tiap orang 1~ng menembnk, membunoh atnu meng- Menemb:lkambil binat,mg liar yang di-perlindongi atau burong liar ~$Y~/$i:;:iyang di-perlindongi dengan menggunakan apa senjata sa- perlindongilain daripada apa? senjala yang di-nyatakan oleh Menteri f~~~~menurut sekshen 31 sa-bagai senjata bagi menembak, mem- z$$dakbunoh atau mengambil binatang liar atau burong liar yang di-tetapkan itu ada-lah melakukan suatu kesalahan danboleh, apabiL di-thabitkan, di-kenakan denda tidak lebehdaripada 1i11x ratus rin,,+t at:lu penjara sa-lama tempohtidak lebeh daripada tiga bulan atau kcduaz-nya.79. Tiap ornng yang- Menemb:lkdsb. hidupan(a) menembak, membunoh atau mengambil binatang f$F$~t~$liar atau burong liar dalam jarak suku batu dari batudarimana jenut; sa-suntujenut.(h) ada clalam milek-nya apa senjatapi, panah d a nanaic panah, sutnpitan, lembing. lastik a t a u apaseIiJatii l a i n (sama ada sama jenis-nya atau ticlak)yan~z boleh di-gunah;In untok menembak, mem-bunoh atau mengambil rnana~ binatang liar atauburong liar dalam jarak suk LI batu dari mana3- jenut;ata(c) metlunggu di-mana tempa!. membina apa pelantarata: tempat berlindonf atnu memasang atautncic!;tl\knn apa ,jcr,il. rachuI\. umpan berachun,get;lh burong atait jaring yang menyalahi undang-bagi maksud menembak, menlbunoh atau meng-am )il mana binatang liar atau burong liar dillamjar:,k suku batu d a r i mana jenut atau d a l a mka~wsan mana jalan ~xng menuju kn-mana? jenut.;I&-lah nwl;lk ukan srlatu kcwlahan dan b o l e h . apabilacli-thitbitkan (t;,l-,lain dsripada apa?- penalti lain yang di-per-nntokknn b:t?i apa kesal:lh;~rl I;linL di-kenakan dendatidak lebeh daripada satu ribu ringgit atau penjara sa-lamatempoh tiddk lebeh daripada enam hulan atau kedua-nya.)rang yang menembak, membunoh atau meng- Menembak;iz binatang liar atau burong liar dari mana? $:.&$pnlah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apa- kereta.hil;t di-thai+tkan (sa-lain daripada apa penalti lain yangdi-perunln!:kan bagi apa kesalirhan lain). di-kenakan dendatidak lebeh daripada tiga ratus ringgit atau penjara sa-lamatcmpoh tic!:lk lebeh daripad;l S.I!U hulan atau keduaz-nya.[Rah. VI, IL 3, S. fll-8.4]4 4 AKTA 76Peniagantaupcngzwetbinatangmem belidsb.daripadapcmburutidakheilwzn.[Bah. VI, B. 3, S. 85891PERLINDONGAN HIDUPAN L.IAR 4 585. Tiapz orang yang menjual mana binatang liar yang hgcnju:tldi-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi yang $f!$hidup atau mati atau mana bahagian-nya kapada sa- atausaorang peniaga atau pengawet binatang yang tidak berlesen ~~,~,$~~ada-lah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila di- ~anz tid.lkthabitkan, di-kenakan denda tidak lebeh daripada lima ratus berescn,ringgit atau penjara sa-lama tempoh tidak lebeh daripadatiga bulan atau kedua-nya.86. l&p orang (sa-lain daripada sa-or-ang peniaga atau y,;;;;;;pengawet binatang) yang membeli binatang liar yang p&,gadi-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi yang stauhidup atau mati a t au mana 2 bahagian-nya daripada sa- [~,~Cf~~~saorang peniaga atau pemburu yang tidak berlesen atau v:ingtldLlksa-suatu terofi daripada sa-saorang pengawet binatang yang hceen.tidak berlesen ada-lah melakukan suatu kesalahan danboleh, apabila di-thabitkan, di-kenakan denda tidak lebehdaripada tiga ratus ringgit atau penjara sa-lama tempohtidak lebeh daripada satu bulan atau kedua*-nya.87. Tiap2 sa-orang peni;jga atau pengitwet binatang yang feniazat idak merekodkan da/am suatu buku apa butir yang ~$,&we,di-tetapkan oleh sekshen 37 (apabila di-kehendaki oleh binat:tflgkexdaan-nya menurut sekshen itu) ada-lah melakukan E$n$fL,nsuatu kesalahan dan boleh, apabila di-thabitkan, di-kenakan butil-:denda tidak lebeh daripada lima ratus ringgit atau penjara tertentu.sa-lama tempo11 tidak lebeh daripada tiga bulan ataukeduaz-nya.88. Tiap* pemburu berlesen yarfg tidak mcrekodkan dalam [c:;t~;rruangan yang tertentu yang ch-sediakan dalam lesen-nya ,.zni,fdakapa butir yang di-tetapkan oleh sekshen 36 (apabila di- $;,odkankehendaki oleh keadaan-nya nsenurut sekshen itu) ada-Iah te,-tentU.melakukan suatu kesalah.~n clan boleh, aplbila di-thabitkan,di-kenakan denda tidak lebeh daripadii lima ratus ringgitatau penjara sa-lama tempoh tidak lebeh daripada tigabulan atau kcduaz-nya.89 . Tiap* peniaga atau pengawet bixtang yang tidak Pen&amenunjokkan lesen membenarkan-nya menjalankan per- iFUgawetniagaan sa-bagai peniaga atau pengawct binatang, di-suatu binatafxbahagian yang mudah di-lihat di-ternpat perniagaan-nya ~C!U$~f~ada-lah melakakan suatu kesalahan darl boleh, apabila di- kan lesen.thabitkan, di-kenakan denda tidak leheh daripada lima ratusringgit atau penjara sa-lama tempo11 tidak lebeh daripadatiga bulan atau kedua*-nya.[Bah. VI, B. 3-4, S. 90-921Mcngganggujcnut ataukawasan-nya.Ke7alimanterhadaphidupanliar.3 6 AKTA 7690. Tiap orang ~ang enpogan mengemukakan untok di-pereksa apa lesen yang dl-beri kapada-nya di-bawah Aktaini apabila di-tuntut atau di-minta oleh sa-saorang pegawaiatau pegawai berkuasa ada-lab melakukan suatu kesalahandan boleh, apabilLt di-thabitkan, di-kenakan denda tidaklebeh daripada lima ratus ringgit atau penjara sa-lamatempoh tidal< lebeh daripada tiga bulan atau keduaz-nya.BAB 4Pelbagai91. (I) Kechuali :a-bagaimana di-peruntokAan sa-lain-nyadalam sekshen ini. tiap orang yang dengan mengetahuimengganggu apa? jenut atau kawasan tanah berdekatandengan manal jenut (yang mana kawasan tanah yangnlenunjokkan di-ganggu akan menjadikan ,jcnut itu tid;ikmenarek atau tid;ik selamat kapada mana? binatang liar&Lida-lah melakuk;l.1 suatu kcsalahan dnn holed, apab~ln tli~thabitk;ln, di-kenakan denda tidak lebch daripada sate rib::ringgit atau penjara sa-lama tempoh tidak lebeh daripai:iB:enam bulan atnu keduaz-nya.(2) Bagi maksud s e k s h e n ini mengganggu termasok-lah mengaleh atau menchachat apa t a n n h . galian. ayer.pokok, tumbohan bawah atau tumboh;~n~ lain di-dalnm Ataric!i-xtas jenut atau di-dalam atau di-atas tanah dalamkawasan berdekat,ln dengan jenut itu.6) Sckshen ini t idak boleh di-pak;li bagi- -(~1 Kerajaan Persekutuan:(I,) Kerajaan manal Negeri; atau(c) mana? peg bad,lnan, sharikat, firma atau orang per-saorangan yang di-berikuasa atau di-benarkan olehKerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana Negeri,yang bertindak atau akan bertindak (mengikut mana yangberkenaan) menurut manal ranchangan pembangunan luarbander. ranchanizan pembangunan b a n d a r a t a u usahaperusahaan.92. (1) Kechuali sa-bagaimana yang di-peruntokkan sa-lain-nya dalam sekshen ini, tiap orang yang -(0) memrrkul. menendan,,0 memberangkan, menakutkanatau menycksa mana? binatang liar atau burong liar;(bj chuai memberi makanan atau ayer yang chukupkapada nlana3- binatang liar atau burong liar yangdi-tempatkan, di-kurong atau di-biakkan oleh-nya;[Bah. VI, B. 4, S. 92-931PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 47(c) menempatkan, mengurong atau membiakkan manabinatang liar atau burong liar mengikut sa-suatuchara yang menyebabkan kapada-nya kesakitanatau penderitaan yang t idak patut termasokmenempatkan, mengurong atau membiakkan manabinatang liar atau burong l i a r d a l a m manakurongan, kandang atau pondok yang tidak sesuaiatau tidak baik untok keselesaan atau kesihatanbinatang liar atau burong liar itu;(4 menggunakan mana binatang liar bagi melaksana-kan atau membantu dalam melaksanakan apakerja atau perburohan yang tidak boleh di-jalankanoleh binatang liar itu oleh kerana apa kelemahan,luka, penyakit atau apa hilangupaya yang lain;(e) menggunakan, menguja, membangkitkan ke-masahan atau memberangkan mana binatang liaratau burong liar bagi maksud mengumpan-nya ataumelagakan-nya dengan mana= binatang liar atauburong liar lain atau menguruskan mana premisatau tempat bagi mana? makstirl itu; atau!f) dengan sengaja melakukan atau dengan sengajatidak melakukan apa yang menyebabkan denganmana chara apa pender i taan, kesaki tan a taukesusahan yang tidak patut kapada mana binatangliar atau burong liar,ada-lah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila di-thabitkan, di-kenakan denda tidak lebeh daripada satu riburinggit atau penjara sa-lama tempoh tidak lebeh daripadaenam bulan atau keduaz-nya.(2) Sekshen ini tidak di-pakai bagi sa-siapa jua yangmelukakan mana binatang liar atau burong liar dalammasa menembak, membunoh atau mengambil-nya dengansah di-bawah dan tertaklok kapada Akta ini.93. .Jika sa-saorang yang telah di-dapati salah atas sa-suatu Mahkamahkesalahan di-bawah sekshen 97 (jika kesalahan itu ber- E$t,.,,.hubong deligan sekshen 141, mahkamah boleh sa-lain tahkandaripada mengenakan apa penalti atau sa-bagai ganti apa K$$$,a,.penalti memerentahkan ~~--- belanja dan(a) supayu orangmelarang-itu di-larang tnenempatkan, me- nyadaripadangurong atau membiakkitn mana binatang liar yang ;;naen~~b~t-di-perlindongi atau burong liar yang di-perlindongi hidupanbagi sa-lama tempoh tidak lebeh daripada lima ~~~l~~$n$~tahun mulai dari tarikh perentah itu; dan[Bah. VI, B. 4, S. 93-961Menyalxh-gurlakankechualianyangdi-beri olehsckshen 56.Penaltitam bahankeranamembawasenjatadalamsa-suatutempat per-lindonganhidupanliar.2.3 ihO.Pcnaltitambahankeranamcmbawasenjatadalamsa-suaturezabhidupanliar.4 8 AKTA 76(b) supaya apa perbelanjaan yang di-lakukan termasokbelanja rawatan doktor haiwan dan belanja meng-angkut memberi qakan mengurong atau menanatnbinatang liar atau burong liar itu di-tanggong olehorang itu.94. Kechuali sa-bagaimana yang di-pcruntokkan sa-lain-nyadalam sekshen 56, tiap orang. yang meluka atau mem-bangkitkan kemz rahan mana bmatang liar dengan t tliuanuntok memper~unakan kechualian yang di-beri olehsekshen 56 ada-Lth mclakukan suatu kesnlallan dan holc11.apabila di-thabitLan (sa-lain daripada apa penalti lain yangdi-peruntokkan bxgi apa kesalahan lain), di-kenakan dentintidak lcbeh darip(tda satu ribu ringgit atau pcnjara sa-lamatempoh tidak iehzb darip;-da enam bulan atau keduaz-nya.95. Jika sa-siapa sa-lain daripada--(a) (i) anggo!a angkatan tentera;iii) angg(~ia angkatan tentera pelawat (sa-bagaim~l!~;rdi- taarifkan dalam Akta Angkatan Tente~~Pelawiit, 1960); a t au(iii) pegawii polis,yang bertindak dalam masa menjalankan tugasrasmi meleka; a tau(0) pegawai atau pegawai berkuasa,metnhawa apa senjatapi. sumpitan, panah dan anak panahatau Iembing dalam sa-suatu tempat perlindongan hidupanliar ia ada-lah inei:lkukarl suatu kesal;Lhan dan boleh, apa-bila di-thabitkan Isa-lain daripada apa* penalti lain yangdi-peruntokkan ba2i apa kesalahan lain), di-kenakan dendatidak lebch daripada satu ribu ringgit atau penjara sa-lamatempoh tidak lebeh daripada enam bulan atau kedua*-nya.96. Jika sa-siapa sii-lain daripada-(a) (i) anggota angkatan tentera;(iij anggota angkatan tentera pelawat (sa-bagaimanadi-taarilkan d a l a m A k t a Angkatan TenteraPelawat , I 960); atau(iii) pegawa? polis,yang bertiildak dalam masa menjalankan tugasrasmi mereka;(6) pegawai alau pegawai* berkuasa; atau[Bah. VI 8. 4-VII, S. 96-991PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 4 9(c) pemburu berlesen yang di-benarkan memasokisa-suatu rezab hidupan liar,membawa apa senjatapi, sumpitan, panah dan anak panahatau lembing dalam sa-suatu rezab hidupan liar ia ada-lahmelakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila di-thabitkan(sa-lain daripada apa penalti lain yang di-peruntokkan bagiapa kesalahan lain), di-kenakan denda tidak lebeh daripadalima ratus ringgit atau penjara sa-lama tempoh tidak lebehdaripada tiga bulan atau keduaz-nya.97. Tiap2 orang yang melanggar--(n) peruntokanl Akta ini;Penalti am.(b) mana perentah yang di-buat oleh Mejisteret atauMenteri menurut Akta ini;(c) apa arahan yang di-beri oleh Ketua PelindongMergasetua, Pelindong Mergasetua atau sa-saorangpegawai berkuasa menurut Akta ini;(d) peruntokan mana peratoran yang di-buat di-bawahAkta ini;(e) sharat atau kehendak yang di-tetapkan dalamlesen-nya,jika tiada apa penalti di-peruntokkan, ada-lah melakukansuatu kesalahan dan boleh, apabila di-thabitkan, di-kenakandenda tidak lebeh daripada tiga ratus ringgit atau penjarasa-lama tempoh tidak lebeh daripada satu bulan ataukedua-nya.98. Ti;tp orang yang bersubahat atau chuba melakukan :;;:;;a-sa-suatu kesalahan di-bawah Akta ini ada-lah melakukan menchuba,suatu kesalahan dan boleh, apabila di-thabitkan, di-kenakanpenalti yang sama saperti penalti yang di-peruntokkan bagikesalahan utama.BAHAGIAN VIIAM99. (1) Jika Mahkamah mendapati kongsi sa-suatu firma Firmatelah melakukan suatu kesalahan di-bawah Akta ini, firma ~:$,$faitu ada-lah di-sifatkan sa-bagai telah melakukan kesalahan ;$;;ngitu dan Mahkamah boleh, sa-lain daripada menghukum di-hukum,kongsi-nya, menghukum firma itu membayar denda yangdi-peruntokkan bagi kesalahan itu.[Bah. VII, S. 99-102150 AKTA 76TidakmcnchegahataunlclrtporkankcwI;Lhancilchpekerja.Laporanyangdi-huatkapadapCgZlW~ipli< d s h .hcndak-lnhdi-bcritahukapndapeg3 waihidupanIur.(2) Bag] maksud sekshen ini, firma erti-nya sa-suatufirma peniaga atau pengawet binatang yang di-daftar di-Malaysia di-bawah peruntokan mana undangz bertulis yangberkuatkuasa di-Malaysia berhubong dengan pendaftaranperniagaan.100. Tiap* orang yang---(CI) mengetahui atau ada sebab mengshaki bahawapekerja atau ejen-nya sedang chuba melakukansa-suatu k~salahan atau bcrsubahat melakukansa-suatu kejalahan dan tidak mengambil langkah*atau langkah awasan yang menasabah untok men-chegah berl,&u-nya kesalahan itu; atau(tl) mengetahui atau ada sebab mengshaki sa-suatukesalahiln tclah di-lakukun oleh pekeria a tau ejen-nya dan titfak melaporl\nn berlaku-nya kesalahanitu atau perihal shak-nya itu kapada sa-orangpeg.awai pcgawai berkuasa atau mana p e g a w a ipolls,ada-lah mclakuknn sl.ratu kesalah;ln c l a n boleh, apabiladi-thabitkan, di-ken,rkan sa-tenqh daripada pcnalti yang di-peruntokkan bagi b,esalahan itu.101. Jika-(a) mana lapor-an atau pengaduan berkenaan denganapa perkara berhubong dengan Akta ini di-buat;(h) mana makiumat berkenaan dengan apa perkaraberhubong dengan Alit a ini cli-sampaik an; atau(c) mana binatang liar atau burong liar yang hidupatau mati atau mana bahagian-nya di-serahkan;kapada mana pegawai polis, pegawai daerah atau pegawaikastam, ia hendak-lah memberitahu perkara itu kapadamana?- pegawai atau pcgawai bcrkurtsa tanpa kelengahanyang tidak sa-patul-nya.l2poranmengenai102. (I) Sa-siapa iua yang melukakx2 sa-saekor binatanghinatang liar yang merbahaya hendak-lah tanpa kelengahan yangli;ir yangmcrhahayatidak sa-patut-nya membuat suatu laporan (dalam sekshenhcndak-lab ini di-sebut sa-bagai la poran bahaya) kapada -~-di-huat. (n) mana pegawai atau pegawai berkuasa;(h) mana pegawai polis; atau[Bah. VII, S. l&Z-104]PERLINDONGAN HIDUIA& LIAR 51(c) pegawai daerah bagi daerah di-mana binatang liaryang merbahaya itu telah di-lukakan,dan pegawai itu hendak-lah dengan serta merta menuliskanlaporan bahaya itu.(2) Bagi maksud sekshen ini, hinatang liar yang mer-bahaya erti-nya gajah, sel:&ng, beruang, harimau, harimaubintang, harimau kumbang, hadak dan apa binatang liaryang lain yan,(r menjadi baha~ a serta tnerta terhadap nyawamanusia menurut sekshen 56:(3) Laporan bahaya itu hendak-lah menyebutkan bina-tang liar yan,(r Incrbahaya itu mas;~, tarikh dan tempat iatelah di-lukakan dan senjata >xng telah melukakan-nya itu.(4) Jika orang yang melukakan binatang liar yang mer-bahaya itu tidak dapat membuat laporan di-sebabkanoleh luk;l parah, ia hendak-lah meminta sa-saorang lainuntok membuat laporan sa-bagaimana yang di-tetapkanoleh sekshen ini sa-baik sahaja ia mendapat peluang yangmenasab;ih.103. Mana binatang liar atau burong liar atau mana g;;$+;bahagian-nya-- li;+r yang(u) > ang di-tembak, di-bunoh ittau di-ambil menurut ~~~~~&$I,,sekshen 53? 55 atau 56 atau dengan melanggar per- ;;;;;;hiuntokan2 Akta ini; atau(6) ;/ang bangkai-nya yang bclum di-tuntut di-jumpaidi-mana tanah Kerajaan atau hutan rezab atau;itas mana tanah lain;boleh di-jual atau dengan sa-chara lain di- lepaskansa-bagaimana yang di-fikirkan patut oleh PelindongMergasetua.104. Menteri boleh. tertaklok kapada peruntokan Akta ini, peratoran2.membuat peratoran bagi melaksanakan peruntokan Aktaini dan tanpa menghadkan keluassn makna peruntokanzy a n g tersebut di-atas, khusus-nya. boleh membuat per-atoran- -(a) bagi menyebarkan maklumat mengenai binatangliar atau buroygz liar tertnasok tabiat pembiakan-nya, habitat, lenis serta chara dan jalan untokmenolong memelihara-nya;(0) berkenaan dengan pendaftaran terofi;(c) bagi menentukan sharat yang di-bawah-nya lecen,permit dan permit khas boleh di-beri di-bawah Aktaini;[Bah. VII, S. 101-106, Jad. 115 2 AKTA 76(d) bagi menyelenggara rezab? hidupan liar dan ternpatperlindongan hidupan liar dalam keadaan baik dan(e!sa-patut-nya;bagi menentukan sharat yang di-bawah-nya bina-tang liar yang di-perlindongi at;iu burong2 liar yangdi-perlindongi boleh di-tetl~r,ati\.an, di-kurong dandi-biakkan oleh orang ya& di-beri lesen untokberbuat demikian;lj) bagi segal:i hal ata p e r k a r a y a n g perlu a t a umustahak di-tetapkan bagi melaksanakan Akta ini.Barangpermit dcb1 0 5 . Ketua Pelinddng Mergasetua h,>leh d;lri s a - m a s aka-samasn menetapkan borang untok di-gunnkan berkenaandengan permit khas dan kad kuasa.106. Menteri boleh melalui perentah vang di-siarkan dalamWarfrr meminda Jadual kapada Ak t av ini.JAD(JAI- SATIJRINATANG2 L I A R Y A N G DI-PER~.INDO~\~~I~ S.4-PI:NOH-NYAI. Javan Rhinoceros3. Sumairan Rhinoceros3. Tapi]4 . Bantcng5. Siamang6 . Agile Gibbon7. White-handed Gibbon8. Scaly anteater or Pangolin9. Ilalayan Wild Dog1 0 . Clouded LeopardI I. Marbled Cat12. f%lt-headed Cat13. Golden Cat14. fhsang:.r. Blnturong or Bear-cat16. Slow Loris17. Otter civet18. Derbys Banded Civet1 9 . Yellow-throated Marten2 0 . Weasel2 I. Long-tailed porcupine22. Serow23. Selnngor Pigmy FlyingSquirrel2 4 . Red-cheeked FlyingSquirrel25. Grev-cheeked FlyingSquirrel( B[Jad. I-2)PERLINDONGAN HIDUIAN L I A R 5 326. Whiskered Flying Squirrel17. Uhite-Bellied FlyingSquirrel28. Vordermanns FlyingSquirrel19. Horsfields Flying Squwrci30. Smoky Flying Squirrel31. I,nr-ge Black FlyingSquirrel33. Red Giant Flying Squirrel31. Spotted Giant Flyinshqirirrel.G. hl.~lnyan F l y i n g Lcmur(Petinomys genebnrbiz)(Pctinomyk; sclows)(Pelinomys vorder-mannilTupai Terbang RerjamhangTupai Tcrha!tg Dada PutehTup:li Terhang KechilTupni Pel b:lng Ekor LlerahTupai Terhang KotorTup;li Tel-bang HitamTupai Tcrbang McrahTupai Terhang RintangKubong1. Hairy-nosed Otter2. Smooth O!te~3. Common Otter4. Small-clawed otter-5. Common Palm Civet6. Malay Civet7. Large Indian Ciw8. Large Spntled CivGt4. Masked Palm Civet10. Small-toothed Palm CivetIl. Little Civet12. Short-tailed Mongoose13. Snwll Indian Mongoose14. I n d i a n Grey Mon&ooseI.. Javan Mongoose16. Leopard catIi. Pig-tailed MacaqueKU%1liijangXapohPelandokHarirnatl belangHarimau hintang. harimaukumbangBeruangBabi hutanHubi BodohMemberang Hidong berbuluMemberang lichinMemherang Utara!Xfemberang kechilMusang pulutMusang tcnggalonfMusang JebatMusnng Ti tek BesarMusang lamriMusang akarMusang hulanBamhun ekor pendekCherpelai. bambun kcchilHambun KclabuHamhu!l JavaKuching BatuBerok[Jad. 2-315418. Long-tailed or Crab-eatingMacaqueI9 B,lndcd Leaf-Vonkey20. Dusky Ixaf-Monkey21. Silbcred I.eaf-Monkey22. hlalayan Porcupine13. Brush-tailed porcllpine73. Prevwts Squirrel25. Common Giant Squirrel or(.rcanl-Coloured G ian tAKTA 7 6KeraLotong ChenckaLoton: ChengkongLotong KclabuLandak rnyal.andak nibong, landnk b3tuTllpai GadingTupai kcr:lwnk puteh-kuningJADUAI. TEAGrrhc\. fnrn;/~- Podicipididr).Pflicms, fomil v Pelrcmirl~r~~5. White Pelican (Pelecanuc o lc~crot~~lus) Undan Puteh.6. Spottetl-hilled Pelican (Pelc~ anus roseus) Undan Paroh Titek.C;trrilrerr trnd f~oohirc. fnmii \ .Yiilitiirc7 Brown b o o b y (Sula le~~cc>g, xtci-) Dcnd:ing I.:lut.8. Masked Gannet (Sula dactl lrtra).Corrnorctrrts, furtrily Phc~lrr( I x,ot,tic.idrre9 C o m m o n C o r m o r a n t (Phalc OCOI.;IX carbo) Dendung Aler.Drrrtcrs, familv Anhingidnr10 . Dal-ter (Anhinga anhinga) hurong Kosa.Frignte Rirds. fam;[ FrcPERLINDONGAN HIDUPAN LIAR[Jad. 315515. Purple Herorl (Arden purpurea) Burong Scrandn~~.16. Lit t le Green Heron (Burorides striatus) Puchong Keladi .17. Chinese Pond Heron (Ardeola bacchus).18. Cat t le Egret (Bubulcus ib is) Bu~ong Bangau.19. Large Egret (Egretta alba) Burong Bang:tu Bcca..20. Li t t le Egret (Egretta gnrzetta) Hurong B:lngau Kcchil.2 1 . Chinese Egrcc (Egrctta cr~lopl~~\~cs) B~~:-ong B:~ng.~lr (hina.22. Intermediate Egret (Egretta intcrmcdial.23. Reef Egret (I:grctta sacra) Puchong B:ltu.24. Night Heron fNycticoray nycticorax) Htlrong Kuak.25. Tiger Bi t te rn (Gorsact:ius melanoloph~ls).26. C h i n e s e Little Bittern flwobrychus sinenqis) Puchons Mcrah.2 7 . C i n n a m o n Bittern (iuobrychu~ cinnamomeu~) PuchLlng Bendang.2 8 . Von Schrcncks Bi t tern (Iuobr-ychu\ cllrhythmu\) Pllchong Gclam29. Black Bi t tern (Dupctol. flavicollis) Pucho~rp ~11t.11~1.30. Great Bit tern (Bo!aurus Stellaris).Stork, family Liconiidae31. Milky Stork (Ibis clncreus) Burong Upch32. Painted Stork ( Ibis leucocephalus).33. White-necked Stork (Ciconia cpixoptl\j34. Storms Stork :Ciconia stnrnli).35. Lesser Adjutnl:t S tork (I.cptcptil,Ts jnvanicus) Burctng Botak.31.38.3 9 .40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.5 0 .51.52.53.5 4 .55.5 6 .5 7 .58.Hawks and E~glcs, fumil~ A c, ipiirridn~~Bat Hawk (Ivl.:ch:lcrhampi~u~ alcinui) 1 .ang hfal.~~nJerdons B a z a (A\iccda jerdonl).Black-crested Batn (Aviccda leuphotc\i.Crested Honey Burzard (Pernis ptilorhpnchus) I.anfi Lcbah.Black-cared kite (MilvuT migrans).Common Buzr ud (Butco buteol.Grey-faced Buzard-Eagle (Butnstur intlicui).Black Eagle (Ictinaetus malaycnsis) Lang IIitam.White-bel l ied Sea-ca_clc (Hxli:lcetl,\ Icucogactcr) Lang Siput.Grey-headed I:[Jad. 315 6 AKTA 7659.60.61.62.63.64.h5.66.67.68.6).70.71.Phaasonr.~. parrridges, etc., family PhasinrlidaeLong-billed Partridge (Rhizothcra Iongiroztrisl Burong Selanting.Black wood Partridge (Melanoperdiu nigra) Burong Bcrtanl.Bare-throatcd Tree Partridge (Arbarophila brunncopectus) Sang Scrok Gunong.Chestnut-breasted Purridge (Arborophila char laeni) Sang Serok.l erruginous Wood Partridge (Calope~dix oculcn) S%tng Se;oh Rimba.Roulroul (Rollult~s rottlroul) Burong Siul.C rcYtlc$x Fire-txtckctl fheasant (Lophur,t cr! thrt~phtha1m.t) Mcr,th Mata.Crested Fire-backed Pheasant (LophurA ignita) Burong Pegar.Malay Peacock Phcas tnt (Polyplectron M:tlPERLINDONGAN HIDUPAN LIAR[Jad. 3157100. Little Cuckoo (C~uculus poliocephalus).101. Banded Bay Cuckoo (Cacom,antis sonnerati) Burong Takuweh.102. Plaint ive Cuckoo (Cacomantis merulinus) Burong Mati Anak.1 0 3 Fantailed Cuckoo (Cacomantis variolosus).104. Emerald Cuckoo (Chalcites maculatus).105. Violet Cuckoo (Chalcites xanthorhynchu~).1 0 6 . Bronze Cuckoo (Chalcites basalis).107. M;ilay Cuckoo (Chalci tes malayanus).108. Drongo Cuckoo (Surniculus lugubris).1 0 9 . Kocl (Eudynamrs scolopacca) Bllrong Tahu.1 to. Lesser Green-billed Malcoha (Ph~enicophaeus diardl) Burong Chenok.1 1 1 . Rufous-bell ied Mnlcoha (lhacnicoph\cus xumatranus) Burong Chenok Kechil1 1 2 . Large Green-billed Malcoha (Phaenicophnchs tri\tis) Burong Kera.1 1 3 . Raffles Malcoha (Phaenicophaeus chloroph;lcus) Burang Krak.1 1 4 . Red-bil led Malcoha (Phacnicophaeus javanicus) B:lrong Chcnok Ali.115. Chestnut-breasted Malcoha ~Phaenicophacus curviro5fric).1 1 6 . Short- toed Coucal (Ccntropus rectungiq).117. Common Coucal (Centropur sinensis).118. Lesser Coucal (Centropus bengalensis).1 1 9 .120.1 2 1 .1 2 2 .1 2 3 .* 1 2 4 .1 2 5 .1 2 6 .127128.129.1 3 0 .1 3 1 .1 3 7 .1 3 3 .1 3 4 .135.136.1 3 7 .1 3 8 .1 3 9 .140.1 4 1 .Typical owls, family Strigid:TcLarge Stops Owl (Otus sagittatu~).Reddish Stops Owl (Otus rufescens).Mountain Stops Owl (Otus spilocephalu~;l.Stops Owl (Otus stops) Burong Hantu.Collared Stops Owl (Otus bakkamoena) Burong Jampok.Malay Eagle Owl (Bubo sumatranu~).Dusky Eagle Oul (Bubo coromnntlus).Ceylon Fish Owl (Bubo zcylonicu>).Fish Owl (Bubo ketupu).Pygmy &let (Glaucidium brodici) Burong PungSok KcchilOriental Hawk Owl (Ninox scutulata) Burong Betcniak.Spotted Wood O w l (Slrix ~loput~$ Burring thnrek-knfan.Brown Wood Owl (Strix Icpto~rammira)Short-eared Owl (Asia flammeusi.Rarrt Owls, fntnil v TytoniducB a r n Owl (Tyto .liba).Bay Owl (Phodiius badiusj Burong Punggok Api.Frogmouths, janzily PudorgidwLarge Frogmouth /BatrochostomllF ;~uritus) Ilu~ ong Ccc,lnGclulds Frogmouth (Batrachostomus \tcllatu\).Blyths Frogmouth (Burrachostomus aflinis).Nightjars, family CapritnulgidaeMalaysian Eared NIghtjar (Eurostopodus temmincki) Burong Tapt ibau.Giant Nightjar (turostopodus mscratis).Migratory Nightj;lr (Caprimulgus indicus).Long-tai led Nightjar (Caprimulgus macrurus) Burong Kuhrr.Swrfr.~. farnil!, Apodidae142. Giant Swiftlet (Collocalia gigas).143. Black-nest Swiftlet (Collocalia maxIma).[Jad. 3158 AKTA 761 4 4 .1451 4 6 .1 4 7 .148.149.150.1 5 1 .152.Himalayan Swiftlet (Collocalia brrvirostris).Crcy-rumped Swiftlet (< ollocalia fucipha!::t) Lryang-lay:lng GIIXWhite-bellied Swiftlet (C ollocalia esculenta) Laynng padi.White-throated Spinetail Swift (Cbnetura caudlcutn).Malaysian Spinetnil Swil t (Ch.letura gigantea) L:yanp-l;iy:knr: tPERLINDONGAN NIDUPAN LIAR[Jad. 3159IRS. Blyths Hornhill (Accros plicatus) Burong Jawa.186. Black Hornbill CAnthracoceros mnlayanu\) Burong Gatalhirnh.187. P i e d Hornbill (4nthracoceros coronatus) B u r o n g T:tngllng.188. Rhinoceros Hornbill (Buceros rhinoceros) Enggang189. Great Hornbill (Buceros bicornis) Enggang Papan.190. Helmeted Hornhill (Rhinoplax vigil) Burong Tebang Mentua.191. C-ire-tufted Barhet (PGlopogon pyl-olophus) Burong I ckukor Akar.1 9 2 . Lineated Barbe: !5lcgnlaimn ze~lanica) Tanau R~II.1 9 3 . Gold-whiskered Barber (Meg,tI.tima chrysopogon) Iakor Besar.194. Many-coloured Barbet (Megalairna ramesi) Eurong TCtkor.19.5. Ciaud) Barht.1 2lcg;ll;Gma mystacophancs?.1 9 6 . Golden-throatc,i R,lt-bet (Megalairna franhjini).1 9 7 . Mullers Barbet (Mcgalaima oorti) Burong Taker Bui.it.1 9 8 . Yellow-crowncal Barhct (hl~pala~ma hcnricil.i 99. Little Barbct i Ilcg:~l,uma :tu\trillls) T~lhanr: BCSI.700. Copper-smith Barhct (Mepalainla haemaccphal:l).201. B r o w n Barbet (Cslorhampus tuliginosui).Barbets, fami ly CtrpitnnidueHoney-guide. !anlily Indicatoridae202. Malay Honey-guide (Indicator :~rchipclagus) Musoh Lcbah.203.204.705.:06.107.708.209.210. I l .112.7-13114.7-15.216.217.218.219.270.221.737---.227.224.15--.276.??I.Woodpeckers, famii~~ PicidapSpeckled Pictl!ct (Pl;unmcls innomln,ttus) Pel:ltok Helang.R u f o u s Piculej (S.licuT !lavinuchus) Pelatok Bcsnr Tengkok Kuning.(rImson-wing ,II Woodpcckcr (PICCI~: plini[Jad. 31AKTA 76Broadbills, family Eur vlairnTdcicze228. Green Broadbil l (Calyptomena virtdis) Burong Takau.229. Long-tailed Broadhill I Psarisomus daIhousi:rI:) fIurong Hujarr-hujan.230. Black-and-red Broadbilf (Cymbirhynchus macror-hynchos) Buiong Rakit.131. Silver-breasted Broadbrll (Serilophus lunatus) f3urclng Iad~ fltrjan.37. Black-and-yellow Broadbill (Eurylaimus ochromalrrs).133. B.mdcd Broadbill (Et11 ylaimus javani;u>).234. D u s k y Bro;r,~bifl (Corgtl~~n sumatranus).Pittas. family Pittidac2 3 5 . G i a n t Pitta (Pitta cacr.rlca) !311rong Pach:tt.3-36. G a r n e t Pitta (Pitta gt-anatina) B u r o n g Pachat Kep.11;: M e : It-z237. Blue-tai led Pitta (Pitta gunjana) Burong Pachat char Bir-11238. Blue-wrnged Pitta (Pit:,1 brachyrrra) Pcchat Sayap Bi1.u.239. Hooded Pitta (Pitta soi dida) But-ong Gembala Pclandr~kSwallows and martins. fwli1.v Hirurzdinidnc740. H o u s e M a r t i n (Delrch~~n urbica).241, B.rrm Sw.~llow ( H i r u n d J rustica).131. Pacific Swallow (Hircrrldo tahitica).233. Red-rumped Swallow i Hir-undo \tr-iolxta) La~.rrrg-f.ryang (;II~.744245.246.347.248.249.150.251.252.253.?.54.Minivets and greybirdi, family Campeplur~idncHook-bil led Grcybird Tephrodornis gularis) hlci-lo rh Rrr;;:~Whrtc-vented Crevhird (Coracina novaeholiancr!,rc)B a r r e d Greyhird (Coracma striata) Punai Rimh,~.Lesser Greybird (Coratina fimhriata).Black-winged Flycatch< r-shrihe (Hemipuc hirundin~il.eu~).B.rr-winged f;fycatcher-shrrke (Hcmipus pic:rtu\).Pted Trillt~r (Lalage ni,;ra) Kuang Kurt.A s h y Minivet (Iercroc~!tus rcrxu\) Bur-ong Chok fadang.M o u n t a i n Minivet (Per icrtlcntus solnris) Hurong hfata Ha1.i.Fiery Minivtrt (Pericro otus igneus).Scarlet Minivet (Pericrocotus flammcus)Crested Brown Bulbul !P~cn[Jad.PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 6 172. Crcstcd Olive Bulbul (Hqpsipetes chariottae).173 Mountain Streaked Bulbul (Hypsipctes mcclellandi) Burong Barau Bukit.274 Streaked BuLbul (Hypsipetes viridescent).275 Ashy Bulbul (Hypsipctes Bavalus) Hurong Tuar.276177.278279.780.281.182.283.Leafbirds atrd Fairy Bluebird, familv lrenidaeGreen Iora (Aegithina viridissima).Common Inra (Aegithina tiphia) Kelichap Kunyct.Great Iora (Aegithina lafresnayei).Lesser Green Leafbird (Chloropsis cyanopogon) Burong Daun Besar.Greater Green I.eafbird (Chloropsis sonnerati) Burong Daun Kechil.Yellow-headed Green Leafbird (Chloropsis cochinchinensi\).Hardwicks Leal.bird (Chloropsis hardwicki).Fairy Bluebird (Irena puella) Mut-ai Gajah.Dronpos, family Dicruridae284. Crow-billed Drongo (Dicrurus annectan>) Chcchawi.185. Ashy Drongo (Dicrurus leucophaeus).86. Bronzed Drongo (Dicrurus aeneus) Burong Paha Kclati.287. Lesser Racket-tailed Drongo (Dicrurus remiler) Burong Chawi Chawi.288. Large Racket-tailed Drongo (Dicrurus paradiseus) Burong Cha Hamba KeraOrioles, family Oriolidae189. Black-naped Oriole (Oriolus chincnsis) Burong Kunyet Besar.390. Indian Black-headed Oriole (Oriolus xanthornus).191. Malaysian I3lack-headed Oriole (Oriolus xanthonotus) Burong Kunyet Kechil.192. Black-and-crimson Oriole (Oriolus cruentus).293.294.295.296.Crows and jays. family CorvidaeCrested Malay Jay (Platylophus galericulatus) Burong Menjerit.Green Magpie (Kitta chinensis) Bur-ong Gagak Cunong.Racket-tailed Magpie (Dendrocitta temia).Black-Crested Magpie (Platysmurus Icucopteru\) Burong Kambing.97.798.Titmice, family ParidaeGreat Tit (Parus major).Sultan Tit (Melanochlora sultanea) Serai-serai.Nuthatches, family Sittidae299. Velvet-fronted Nuthatch (Sitta frontali%).300. Blue Nuthatch (Sitta azurea).301.302.3 0 3 .304.30.5 .306.307.308.309.310.311.312.Flycatchers. family MuscicapidaeWhite-throated Fantail Flycatcher (Rhipidura alhicollis) Merbah Gila Gunong.Spotted Fan!ail Flycatcher (Rhipidura pcrlata).Pied Fantail Flycatcher (Rhipidura javaniea) Merbah Gila.Grey-headed Flycatcher (Culicicapa ceylonensis).Verditer Flycatcher (Muscicapa thalassina).Blue-and-white Flycatcher (Muscicapa cyanomelana).Niltava (Muscicapa grandis) Burong Kubong Padi.Siberian Flucatcher (Muscicapa sibirica).Ferruginous Flycatcher (Muscicapa ferruginea!.Brown Flycatcher (Muscicapa latirostris).Blue-and-orange Flycatcher (Muscicapa sundara).White-tailed Blue Flycatcher (Museicapa concreta).[Jad. 3162 AK T A 763 1 3 .3 1 4 .3 1 5 .3 1 6 .317.318.3 1 9 .3 2 0 .311.322.313.324.325.3 2 6 .3 2 7 .328,3 2 9 .3 3 0 .3 3 1 .3 3 2 .3 3 3 .Pale Blue Flycatcher jhlurcicapa unicolor).Blue-throated Flycatcher (Muscicapa rubcculuide~).Malaysian Blue Flycntchcr (Muscicapa turcosa).Mangrove Blue Flycatcllcr (R/1 uscicapa rufgastra).Tickells Blue Flycatcher t Xluscicapa tichellac) Kclrchap R.lntlng.Hi l l Rluc Flycatcher (>!uscicapa banyunias).Pygmy Blue Flycatcher (Muscicapa hodgFoni).Rufous-breasted Blue Flycatcher (h4uccicapa hqpcr! thra).M u g i m a k i Flycatcher (\luxicapa mugimaki).Orange-breasted Flycatcher (Muscicap:l dllmctoria).Narcissus Flycatcher (hlusc~c~pa narcis\inn).Li t t le Pled Flyc.ltchcr X1 u,cicapa wcstcrmanni I .Wllite-throated talycatct cr (Musclcapa solitarii).Olive-backsd Jungle t-1; c,:tchcr (Rhinnm) i.l\ o:iv,~~~~~a).White-throatcd Jungle i~lycatchcl- (Rhirtwlyias umhratilis).Chestnut-winged Flyc,ltcher (Philentom:k pyrrhoptcr.1).Maroon-breastccl Flycaicher t Philcntonr,t velnta) hfcrbah tl,ltll.Black-naped Blue Flycatcher (Hypothymii a7urca).P a r a d i s e Flycatcher ( rr,rphiphonc lxuadi,!) .\IuI-.i~ E k o r Cjading.J a p a n e s e P a r a d i s e Flycatcher (Tcrpciptiwc at~~lcaudata) Vurai.Mangrove Whistler (l:~~.hy;cphnla cincic,l) Mll:ai I~akau.Babblers, family Timal~idac3 3 4 . Rai l Babbler (Eupctes ~nacroccrus) Burvng Gemb:,l:l Kera335. Striped Babbler (Pellornetrm ruficeps).336. Black-capped Babbler (Pcllurncum capiitratum).337. T ickc l l s Junxlc Babble (Trichastomn liiicllac).1%. Short-talled Babbler (I richa\toma malaccens~s).339. Blyths Jungle Habblcr (Trichastoma rostraturn) Burong Jclunlor.340. Fcrruginour Babbler (1 rlcha\toma bicolor).341. Hol-siiclds Jungle Babbler (Trichastoma scpiariaj.342. Abbot t s Jungle Babbler (Trichastoma abbotti) Uur~i Relukar.343. Gl-enter Red-hcadcd I IX R,lhhler (Xlalacn nfinc).341. White- thronted Babhlcr (Llalacopteron albogularc).348. Chestnut-backct Scimitxr Dabbler (Pomatorhinus montanus).349. Large Scimitar Babble: (Pomatorhinw hypolcucos).350. Str iped Wren Babbler ~Kcnopia striata).351. Marbled Wren Babbler (Napothcra ma:!norata).352. Large-footed Wren Babbler (Napothers macrodactyla).351. Streaked W r e n B a b b l e r (Napothcra brevlcsudxta)3 5 4 . Small Wren Babbler (h2pothera epilepidota).35s. Pygmy Wren Babbler (Pnocpyga pusilln) Burong R~~cam.3 5 6 . S t r iped Ti t Babbler (Macronus gularis) hlcrbah Sampah kuning .3 5 7 . Fluffy-backed Tit Rabbler (Xlacronu? ptiloPERLINDONGAN HIDUPAN LIAR[Jad. 3163363.363.364.365.366.367.368.369.370.371.371.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384./385.386.387.388.389.390.391.39.393.394.395.396.397.398.399.400.401. Siberian Blue Robin (Luscinia cyane).402. Red-headed Robin (Luscinia ruficeps).403. White-tailed Blue Robin (Muscisylvia leucural.404. Lesser Shortwing (Brachypteryx lcucophris).405. Orange-tailed Shama (Copsychas pyrropygus).40h. Common Shama (Copsychus miilabaricuz) Murai Batu.407. White-crowned Forktail (Enicurun lcschenaulti).408. Chestnut-naned Forktail (Enicurus ruficapillus) Burong Chegar.409. Slaty-backed Forktail (Enicurus schistaceus) Burong Chegar Besar.Red-rumpcd Tree Babbler (Stachyris maculatn).Red-winged Tree Babbler (Stachyris erythroptera).Humes Tree Babbler (Stachyris rulilrons).Golden Tree Babbler (Stachyris chrysca) Kelichap Mas.Black Laughing Thrush (tiarrulax lugubris).Chestnut-capped Laughing Thrust (Carrulax mitratus).Red-headed Laughing Thrush (Garrulax erythrocephalus).Sliver-eared Mesia (Leiothrix argcntauris).Cutia (Cutia nepalensis).Red-winged Shrike Babbler (Pteruthius erythropterus).Black-eared Shrike Babbler (Pteruthius melanotiu).Chestnut-headed Nun Babbler (Alcippc castanciccps).Mountain Nun Babbler (Alcippe nipalensis).Common Nun Babbler (Alcippe poiocephala) Murai Sampah.Chestnut-tailed Siva (Minla strigula).Blue-winged Siva (Minla cyanouroptrra).White-bellied Crerted Babbler (Yuhina zantholeuca) Kelichap Bcrjambul.White-headed Babbler (Gamsorhynchus rufulus).Long-tailed Sibia (Hcterophasia picaoides).Warblers, farmYy SylviidaeFly-eater (Gcrygone lusca) Kelichap Perepar.Streaked Fantail Warbler (Cisticola juncidis) Burong Laki Padi.Lesser Brown Wren Warbler (Prinia rufescens).Yellow-bellied Wren Warbler (Prinia flaviventris).White-breasted Hill Warbler (Prinia atrogularis).Pallas Grasshopper Warbler (Locustella certhiola).Streaked Grasshopper Warbler (Locustella lanccolata) Burong Tikus.Great Reed Warbler (Acroccphalus arundinaceus).Green Leaf Warbler (Phylloscopus trivirgatus).Arctic Leai Warbler (Phylloscopus borealis).Yellow-bi-owed Leaf Warbler (Phyllo[Jad. 3164 AKTA 76410. Stone Chat (Sax&la torquata).411. White-throated Rock rhrush (Monticola gularis).412. BlwRock Thrush (~lonticola solitaria) Burong rarcm.413. Grey-headed I brush (Turdus obscurus) Murai Bclandn.414. Whites Ground Thrukh (Zoothcra dauma).415. Siberian Ground Thrush (Zoothera sibirica).416. Orange-headed Ground Thrush (Zoothera citrina).417. Chestnut-headed Ground Thrush (Zoothera intcrpres).418. Blue Whistling Thru& (Mvrqiophoneus cocrulcus) 1.iong Rciachan.419. Malayan Whis t l ing Thrush (Myiophoneus robimc~ni).420.42 I.422.423.424.425.Wagfcils and pipiis. jnmily MotacillidaeGrey Wagtail (Motacii!a cinerea) Mentua Pciandr,k.Pied Wagtail (Motacilla alba).Yellow Wagtai l (Motaci l la ilava).Forest Wagtail (Motacilla indica).T r e e Pipit (Anthus hodgsoni).Richards Pipit (Anthus novaeseelandiae) Buror:g Apit-npit.Shrikes, family Laniidiw426. Schach Shrike (Lanius schach).427. Brown Shrike (Lanius a-istatus).42x. Thick-billed Shrikc (Laniu\ tigrinus) Burong Tir~up.429.430.Flo~cc~pc~Xc~s, latnil~ DicntJitirwScarlet-backed I;lowerprchrr (Dicacum crucntatum) Burong Scpah Putri.Javan Eire-breasted Fowcrpccker (Dicaellm s~~n~tlinolcntllm) Rurong Scpah PutriGunong.431. Orange-bellied Flowerpccker (Dicacum trigonostigmum).432. Yellow-vented Flowerpc,ckcr (Dicacum chrysorrhcum).433. Pla in Flowcrpecker (Dicaeum concolor).434. Crimson-breasted Flowcrpeckcr (Prionochilus percussus).43.5. Scarlet-breasted Flowerpecker (Prionochilus thoracicu5).436. Yellow-throated Plowcrpccker (Prionochilus maculatu~).437. Humes F!owerpecker (Dicaeum modesturn).43x. Thick-billed Flowerpcckcr (Dicaeum agile).439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.4.52.453.Sunbirds and spiderhrr~:~~r.c~ jarniiy Nwfnriniidac~Plain-coloured Sunbird :i\nthrcptes simplex).Brown-throated Sunbird (Anthreptes malacencir) Kclichap hlayang Kelapa.Rufous-throated Sunbird (.4nthreptes rhedolaema).Ruby-cheeked Sunbird (4nthrzptcs singalensis) Kclichap Bcluha~-.Purple-naped Sunbird (Ncctarinia hypogrammica) Kciichap RImha.V a n Hassclts Sunbird (Yectarinia sperata).Macklot s Sunbird (Nectarinia chalcostetha).Yellow-breasted Sunbird (Nectarinia jugularis).Black-breasted Sunbird (Aethopyga saturata).Yellow-backed Sunbird (.4ethopyga siparaja).Scarlet Sunbird (Aethopyga mystacalis).Little Spiderhtmtcr (AraLhnothera longirostris) Kelichap Jantong.Thick-bi l led Spidcrhunter (Arachnothera crassiroTtri[Jad. 3-41PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR 65454.45.5.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.Lesser Yellow-eared Spiderhuntcr (Arachnothera chrysogenys) Kelichap Pisang.Grey-breasted Spiderhunter (Arachnothera affinis).Streaked Spiderhunter (Arachnothera magna).While-eye. fanlil ZoslcropidaeOriental White-eyed (Zosterops palpebrosa) Kelichap Kunyet.Starlings, famii?; SturnidaeDaurian Starling (Sturnus sturninus).Chinese Starling (Sturnus sinensis).Gold-crested Myna (Ampeliceps coronatus).Chinese Crested Myna (Acridothercs cristatellus)Sparrows rend fitwhcs. fmiily PloceiducPin-tailed Parrot Finch (Frylhrura prarina) Chi;lk Pcrut %fernh.Bamboo P::rrot Finch (Erythrura hypcrthra).Brown Bullfinch (Pyrrhula nipalenqis) Pipit Gunong.Yellow-breagted Bunting (Emberiza aureola).JADUAL EMPATBURONGZ LIAR YANG DI-PERI.INDONGI?-.3 . Painted Snipe (Rostratula benghalenxis) Meragi.Family Charudriidae4 .56 .7 .8 .9 .10.11.12.13. Whimbrel (Numenius phaeopus) Burong Pisau Raut.14. Common Curlew (Numenius arquatus) Burong Kendi.15. Australian Curlew (Numenius madagascariensis) Burong Kendi Australia.16. Black-tailed Godwit (Limosa limosa) Kedidi Ekor Hitam.17. Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica) Kedidi Ekor Berjalor.18. Redshank (Tringa totanus) Burong Kaki Dian Merah.19. Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) Kedidi Paya.20. Wood Sandpiper (Tringa glareola) Kedidi Kayu.Family RallidneFamily RostrafulidaeRed-wattled Lapwing (Lobiavanellus indicus) Duit-duit.Grey Plover (Pluvialis squatarola) Kedidi Resar.Golden Plover (Pluvialis dominica) Burong Keriyut.Little Ringed Plover (Charadrius dubius) Kedidi Biji Nangka.Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) Kedidi Pantai.Malay Sand Plover (Charadrius peroni) Burong Kepala Rapang.Mongolian Plover (Charadrius mongolus) Burong Kepala Rapang Kechil.Large Sand Plover (Charadrius Ieschenaulti) Burong Kepala Rapang Besar.Eastern Dot!eral (Charadrius asiaticus) Kedidi CaTpian.Family Scolopacidoe[Jad. 4166 AKTA 7621.22.23.24.15.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.Nordmanns Greenshank (Tringa guttifer) Burong Kaki Dian Titek.Terek Sandpiper (Tringa terek).Common Sandpiper (Tringa hypoleucas) Kedidi Kelichap.Wandering Tattler (Heteroscelus incanus) Burong Kuchau Iongkang KelabuTumstone (Arenaria interpres) Burong Tiarab Batu Kerikil.Dowitcher (Limnodromus griseus) Berkek Dada Merah.Pintail Snipe (Capella stenura) Berkek.Wood Snipe (Capella nemoricola).Swinhoes Snipe (Capella megala) Burong Tirok.Common Snipe (Capella gallinago) Berkek Ekor Kipas.Woodcock (Scolopax rusticola) Berkek Besar.Knot (Calidris canutus).Great Knot (Cslidris tenuirostris).Sanderling (Crocethia alba) Kedidi Kepak Jalor Puteh.Little Stint (Calidris ruficollis) Kedidi Leher Merah.Temmincks Stint (Calidris temmincki) Kedidi Temminck.Long-toed Stint (Calidris minutillus) Kedidi Jari PanjangCurlew Sandpiper (Cilidris ferrugineus) Kedidi Kendi.Broad-billed Sandpiper (Limicola falcinellus) Kedidi Paroh Lebar.Ruff (Philomachus pugnax) Burong Bopol.Family Dromadidae41. Crab Plover (Dramas ardeola) Kedidi Ketam.Family GlareolidaeI?. Collared Pratincole (Glareola pratincola) Ketlidi PadangMusim Terbuka: Ihb September hingga 3Ihb niscmberFamily Columbidue43. Seimunds Pintail Pigeon (Sphcnurus seimundii Punai Gunong.44. Wedge-tailed Green Pigeon iSphenurus sphenurus) Punai Bukit.45. Larger Thick-billed Green Pigeon (Treron capcllei) Lengguak.46. Lesser Thick-billed Green Pigeon (Treron curvirestra) Punai Daun.47. Cinnamon-headed Green Pigeon (Treron fulvicollis) Punai Bakau.48. Little Green Pigeon (Treron olax) Punai Siul.49. Pink-necked Green Pigeon (Treron vernans).SO. Orange-breasted Green Pigeon (Treron bicincta) Punai Slam.51. Jambu Fruit Pigeon cPtilinopus jambu) Punai &ding.52. Barred Cuckoo Dove (Macropygia unchall) 7.ekukor Api Gunong.53. Little Cuckoo Dove !Macropygia ruficeps) Tekuhor ApiMusim Terbuka: Ihb Ogos hingga 3Ohb AprilFamily Anatidaes4. lndian Whistling Due k (Dendrocygna javanica) Belibic.55. White-winged Wood Duck (Cairina scutuiata) Serati Hutan.56. Gargany Teal (Anas querquedula) Itek Gargany57. Common Teal (Anss crecca) Itek Eropah.58. Shoveller (Anas clypcata) Itek Sudu.59. Cotton Teal (Nettapus coromandelianus) Itek Ayer.60. Pufted Duck (Aythya fuligula).PERLINDONGAN HIDUPAX LIAR 67[Jad. 4-61Family Rallidue61. Slaty-breasted Rail (Rullus striatus) Sintar.62. Malay Banded Crake (Rallina fasciata) Sintar Api.63. Philippine Banded Crake (RalIina eurizonoidcs) Sintar Mernh.64. Baillons Crake (Porzana pusilla) Sintar Kenck.65. Ruddy Crake (Porzana fusca) Sintar Kechil.66. Chinese Banded Crake (Porzana paykulli) Sintar Berjalor.67. White-browed Rail (Poliolimnas cinereus) Sintnr Perut Kelabu.68. Watercock (Gallicrex cinerea) Ayam-ayam.69. Moorhen (Gallinula chlorophus) Tiang Ayer.Family Phasianidae70. Painted Quail (Coturnix chinensis) Pikau.Family Turnicidae71. Barred Bustard Quail (Turnix suscitator) PuyohBahagian II-Burong2 Liar Lain yang Di-perlindongi1 .2 .3 .4.5 .6 .I.8.\9.10.11.12.1 3 .1 4 .1 5 .Hawks, Eagles, family AccipitsidaeBrahminy Kite (Haliastur indus) Helang Merah.Shikra Goshawk (Accipiter badius) Hclang.Chinese Goshawk (Accipiter soloensis) Rajawali.Crested Goshawk (Accipiter trivirgatus) Lang Sikap.Asiatic Sparrow Hawk (Accipiter virgatus) Lang Pipit.Blythes Hawk-eagle (Spizaetus alboniger).Wallaces Hawk-eagle (Spizactuq nanus).Changeable Hawk-eagle (Spizaetus cirrhatu\) Lang Hindek.Booted Hawk-eagle (Hiraaetus pennatur) Lang.Rufous-bellied Hawk-eagle (Hirnaetus kiencri) Helang Pcrut Choklat Kemcrahan.Serpent Eagle (Spilornis checla) l.ang Rcrjamhol.Pigeon, family ColumbidaeEmerald Dove (Chnlcophaps indica) Punni T,lnah.Bulb&. family PycnonotidaeRed-whiskered Hulbul (Pycnonotus jocozus) Merbnh Iclinga mcrah.Yellow-crowned Bulbul (Pycnonotuy 7eylnnicus) Rnwrl-hnratl.Mynas, fnrrri1.v SturnidaeHill Myna (Gracula religiosa) Tiong Ma\.JADUAL LIMASERANGGAZ YANG Dl-PERLTNDONGIRaja Brookes Birdwing (P. troides brookiana) Kupu-kupu, Rama-ramaJADUAL ENAMTARAF KEMATANGANfi) Elephant-Elephas maximus-Gajah, hendak-lah di-sifatkan sa-bagai tidak matangjika berat keduaz gading-nya kurang daripada tiga puloh paun atau jika garispusatkaki hadapan-nya kurang daripada tujoh helns inchi.(ii) Gaur-Bos gaurus hubbacki-Seladang, hendak-lab di-sifatkan sa-bagai tidak matangjika lilitan tandok-nya di-ukor pada pangkal-nya adu-lah kurang daripada lima belasinchi[Jad. 6-8)AKTA 76(iii) Sambur deer-Curvus unicolor equinu-Russ, hendak-lah di-sifatkan sa-bagai t idakmatang jika panjang tandokz-nya kurang daripada empat belas inchi atau j ikalilitan tandokz-nya kurang daripada lima sa-tengah inchi di-ukor satu sa-tengah inchidari buku tandok atau jika rangga tandokz-nya kurang daripada enam: dan sa-ekorjcnis betina hendak-lah di-sifatkan sa-bagai t idak matang j ika t inggi dari bahu-nyakurang daripada empat puloh inchi.( iv) Serow-Capricornis sumatrensis-Kambing Gurun, Kambing Buki t , Kambing Hutan.hcndak-lah d-sifatkan sa-bagai t idak matang j ika panjang tandok-n\a di-ukor darilengkong sa-belah luar ada-lah kurang daripada lima inchi.(v) Monitor Lizard---Veranus, all species---Biawak, hendak-lah di-sifatkan sa-bagai t idakmatanq j ika panjsng keselurohan-nya. termasok ekor ada-lah kurang daripada enambe!as inchi.(vi) Crocodile-Crocodylu,, porosus--Buaya Tembaga. hendak-lah di-sifatkan sa-bagaitidal\ matang j ika p:tjang kcxlurohan-nya. termasok ekor ada-lah kurang daripadaiapan b&s mchi .(viii (1h~!I,i:i1~~-7,,;nistorna ,chlegali Bun~a Julong lulong. hcndth-lah di-sifatkan sa-bagait idak matang jika ps:ljang kecelurohsn-nya termasok ekor ada-lah kurang daripadalapdn brlas inchi.( v i i i ) Binatangz lain y a n g Ji-perlindongi mengikut ap;,l chara oleh pcruntokanz A k t a iniatsu mana? peratoran yang di-buat di-bawah-nya hendak-lah di-sifatkan sa-bagaitldak matang sa-lagi isi masch mengekori indok-nya dan maqeh men;u~u.JADUAI. TUJOH(Sckshen 3)RACHUNI 1 . Rat Poison (Zinc phosphide)1. Sodium Arsenitc (Sodium .r\rsenitc).WARAN GELFDAH DI-l\i\WAH A K T A PERI.INIX~NGAN HIDUPAN L I A R , 1 9 7 2(Sekshen 13)Kapada Ketua Pelindong MergasetuuIpegawai Jabatan hlerpasetua:pegawai berkuasaBahaw:r s:l-nya mnklumat hertulis denyan bcrsumpah telah d i - b e r i d i - h a d a p a n saya o l e h. . . . ,,.,. ._...,.,,...... .in-itu Ketua Pel indong Mergasetua/pegawaiJ a b a t a n Mergasetua/pegawai b e r k u a s a d a n saya b e r p e n d a p a t b a h a w a perkaraz y a n g di-perihalk:tn dnl.tm perenggan (rr!,:(hl (c,)/sekshcn h ,4kt,l Pcrlindongan H i d u p a n L i a r . 1 9 7 2telah di-buktikan;Ini ada-lah memberikuasa L,apada kamu dalam temptrh ._... .._ hnri mulai dari .._.... ._._..,haribulan., _ . ,. .untok memasoki dan m c n g g e l e d a h _ . . . ..._................ .._ .,,_... ,...... ........... _...,,_.... ..,,........ . . . . . . . . .._....._........_._...._...(Di-sini nyatakan alamat dan tempat letak-nya rumah kediaman kedai premis perniagaanatau bangunan yang lain yang berhubong dengan perenggan fn\ :(h)/(c) sekshen 6).Kamu ada-lah di-kehendabi mengembalikan waran inr dcngan suatu chati tan memperakuiapa yang kamu telah lakukan serta melampirkan Suatu senarai hendn~ (jika ada) yang telahdi-ambil di-bawah waran ini sa-telnh sahaja ia di-laksanakan.D i - p e r b u a t d i - b a w a h t a n d a t a n g a n saya d a n meteri Mahkamah, pada.. . . .haribulan,17 ,.(METERI) MEJISTERET(Tandatangan)PERLINDONGAN[Jad. 91HIDUPAN LIAR 69JADUAL SEMBILANWARAN TANGKAP DI-BAWAH AKTA PERLINDONGAN HIDUPAN LIAR, 1972(Sekshen 16)Kapada Ketua Pelindong Mergasetuajpegawai Jabatan Mergasetuajpegawai berkuasa.Bahawa sa-nya maklumat bertulis dengan bersumpah telah di-beri kapada saya oleh,,._.,_.__._,._...,.........._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jebatan Mergasetua/pegawai berkuasa.ia-itu Ketua Pelindong Mergasetua pegawaidan saya berpendapat bahawa ada sebab yangmenasabah bagi mengshaki bahawa (di-sini nyatakan nama dan alamat orang yang di-shaki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o..............................~................................~......ada-lah melakukan atau telah melakukan suatu kesalahan di-bawah sekshen., ._ _ . _ .Akta Perlindongan Hidupan Liar. 1972;lni-ada-lah memberikuasa kapada kamu untok menangknp _..... . . . . ,........._. . . . . . . . . . . . . ,...yang tersebut dalam tcmpoh.. _ , .._.__ ._. _ . .___. .._ .hari mulai dari.. ,_._ ._..._.._........ haribulan. . . . . ..~..~.~~.~.~...~.~.~~~~ . ..( 19.. .dan membawa-nya kahadapan sa-orang Mejisteret tanpakelengahan yang tidak sa-patut-nya untok di-bichizrakan mcngikut undangz.Jika . . . . . . . . . _.,.: . . . .._..__ ,_. ,__.._.._.._,._. ,.__ yang tersebut. . . . . . . . . . . . . . . rmgglt beserra denfan sa-orangTemberi jaminan diri-nya sa-banyakbeserta dengan dua orang peq aminpenlamm atau lamman sa-banyak. . . . . . . . ..ringgitharibulan... . . . . . . . . . . . . . . . . ..__, 1 8untok hadhir di-hadapan Mahkamah pada . . . . . . . . . . ..__........ . . .dan untok terus hadhir demikian itu sa-hingga di-arahkansa-lain-nya oleh saya, maka ia boleh-lah di-lepaskan.Kamu ada-lah di-kehendaki mengembalikan waran ini dengan suatu cbatitan memperakuiapaqaug kamu telah Iskukan di-bawah-nya dan melamy:rkan suatu senarai benda yangtelah di-ambil (jika ada), sa-telah sahaja waran ini di-laks:n:ikan.Di-perbuat di-bawah randatangan saya dan metcri Mai! kamah, pada., _ , _ . haribulan._..,...._... .., I,(METERI) MEJISTERET(Tandatangan)

Recommended

View more >