10 Boli Metabolice Si de Nutritie-nursing Specific

 • Published on
  17-Jan-2016

 • View
  43

 • Download
  0

DESCRIPTION

metab

Transcript

 • II Manual de nursing pentru elevll de anul II ai $colilor Postttce.iU- s.mit.ire Volumul^

  Incertitudine privind semnifica^ia existen^ei sale manifestata prin intrebari asupra semnificatiei vietii, asupra mortii sj suferintei

  - sa se impace cu sine si sa renunte la intrebarile cu privire la semnificatia vietii si suferintei in decurs de 1-2 saptamani

  - ii explic ca e normal sa se simta frustrat si manios in situatia sa - explorez cu el cunotintele despre boala sa si consecintele asupra starii sale de bine - permit pacientului sa-sj exprime incertitudinile - asigur prezenta apartinatorilor sj a preotului daca pacientul dores.te, precum sj confortul sj intimitatea acestuia - raspund cinstit la intrebarile persoanei - ii explic ca fiecare noua adaptare reduce sentimentul de incertitudine, insecuritate dar cu timpul se va reveni la normal

  Dezinteres in indeplinirea activitatilor recreative din cauza spitalizarii

  Sa participe la activitatile recreative posibilein decurs de 2-3 zile

  - asigur o pozitie confortabila in pat - ii recomand activitati de scurta durata pentru a nu se obosi - stabilesc cu persoana prin intrebari deschise - modalitatea de recreere preferata (joc de carti, privitul la televizor, citit etc.) - evaluez cu el semnele de oboseala, devalorizare, pesimism - facilitez exprimarea emotiilor sj sentimentelor negative - planifk activitati recreative si vizita apartinatorilor in a$a fel incat starea pacientului sa aiba o evolutie favorabila

  MODULUL 37. Boli metabolice, de nutritie si nursing specific

  D I A B E T U L Z A H A R A T De f i n i t i e : s indrom caracter izat prin valori c rescute ale g lucozei Tn sange (hiper-

  g l icemie) si dezechi l ibrarea metabol ismulu i . E t i o l o g i e Interact iunea factor i lor ereditar i si a celor de med iu : predispozi t ia genet ica , auto-

  imuni tatea, factori i de med iu , obezi tatea S i m p t o m a t o l o g i e : senzat ie accentuata de sete si f oame , pol iur ie, senzat ie de

  gura uscata, astenie f iz ica si intelectuala, l ipot imie, p ierdere inexpl icabi la Tn g reu-tate, vedere neclara, c rampe muscu lare , mancar imi ale pieli i, v indecarea lenta a plagilor.

  T r a t a m e n t - Tra tament med icamen tos : insul ina, medicat ie h ipogl icemianta orala, medicat ie

  ad juvanta. Insul ina Insulina poate fi: rapida, intermediara sau lenta, in functie de durata intrarii in

  actiune si de perioada de actiune. Terapia conventionala implica administrarea a 1-2 injectii de insulina intermediara

  pe zi. Terapia insul inica intensiva se real izeaza prin admin is t rarea insul inei cu act iune

  intermediara sau lunga seara, alaturi de insul ina rapida Tnainte de f iecare masa . Admin is t rarea cont inua subcutanata de insulina p resupune fo losirea unei pompe act ionata de un acumula tor electr ic, cu el iberarea subcutanata a insul inei Tn peretele abdomina l . Insul ina este el iberata Tntr-un f lux bazal cont inuu pe parcursul zi lei , cu cresteri p rogramate Tnainte de mese .

  Ant id iabet icele orale Derivatele de sulfoniluree Metformin Derivati de tiazolidindione

  - Terapia compor tamenta la modif icar i ale sti lului de v ia ta ; sch imbarea obiceiur i lor a i imentare.

 • N u r s i n g in d i a b e t z a h a r a t Manifestari de dependents: senzat ie accentuate de sete si f oame, pol iur ie, sen -

  :at,ie de gura uscata, astenie f izica si intelectuala, l ipot imie, p ierdere inexpl icabi la in j reutate, vedere neclara, c rampe rr iusculare, mancar imi ale pieli i , v indecarea lenta i plagilor.

  Probleme de dependents: a l imentat ie inadecvata Tn exces ; desh idra tare ; intoleranta la act iv i tatea f iz ica si in te lectuala; anx ietate; rise de al terare a integritati i tegumente lor si mucoase lor ; rise de compl icate acu te ; rise de compl icate c ron ice ; vulnerabi l i tate; refuzul de a se con forma t ra tamentu lu i ; refuzul de a accepta sch imbarea regimului de v ia ta ; cunost in te insuf ic iente despre boala. Surse de dificultate Factori et iologi si de rise:

  - factori de med iu : poluare, radiat i i , noxe profes ionale; - psihic i : s t res; - bio-f iz iologici : predispozi t ia genet ica, eredi ta tea; - social i : locul de munca si relati i le in terumane de la locul de munca , relati i le fami -

  liale, obiceiur i le si tradit i i le cul inare fami l ia le; - spir i tuals obiceiur i si ritualuri re l ig ioase; - cul tural i : inf luenta mediu lu i cul tural .

  Obiective de ingrijire Pacientu l :

  sa se a l imenteze Tn raport cu nevoi le sa le ; sa nu fie deshidratat ; sa Tsi recapete condit ia f iz ica si in te lectuala; sa benef ic ieze de contort psihic; sa prezinte tegumente si mucoase integre; sa nu prezinte compl icat i i acu te ; sa nu prezinte compl icat i i c ron ice ; se s imta Tn s iguranta ; sa accepte si sa u rmeze t ra tamentu l ; sa prezinte i'nteres fata de sch imbarea regimului de v ia ta ; sa prezinte cunost inte suf ic iente despre boala. Interventii autonome

  comun ica re : in formare, expl icat i i ofer i teTn legatura cu et io logia boli i , s imptoma to logie, evolut ie, impor tanta t ra tamentu lu i si regimulu i ig ienico-dietet ic, adminis-t rarea insul inei- tehnica, ca lcularea ratiei g lucidelor admise ;

  moni tor izarea functi i lor vi tale si vegetat ive de doua ori pe z i : TA, puis, T, respl-ratie, d iureza, scaun ;

  as igurarea condit i i lor de med iu ; as igurarea ig ienei ; a l imentarea ;

  MODULUL 37. Boll metabollce, de nutrljle si nunlng specific :i4f.

  h idratarea; as igurarea pozitj'ilor; mobi l izarea; preveni rea compl icat i i lor ; educat ia pentru sanata te : in formare, expl icati i ofer i te Tn legatura cu et iologia

  boli i , s imptomato log ie , evolut ie, importanta t ratamentu lu i si regimului ig ieni-co-dietet ic, admin is t rarea insul inei- tehnica, ca lcularea ratiei g lucidelor admi -se, de terminarea gl icemiei cu g lucometru l , recunoasterea semne lor comelor si h ipogl icemiei , controlul greutat i i , Tntocmirea meniu lu i si respectarea regimului al imentar.

  Interventii delegate 1. Recol tare de produse bio logice:

  recol tare sange pent ru : g l icemie, H L G , Hb gl icozi lata, colesterol total , LDL, HDL, tr igl icer ide, proteine ser ice, ionograma, ac id uric, V S H ;

  recol tarea urinei pent ru : g l icozur ie, ionograma, corpi cetonic i , proteinur ie, urocul tura.

  2. Admin is t rarea medicat ie i : insul ina, medicat ia h ipogl icemianta orala, medicat ia ad juvanta.

  3. Tngrijirea piciorului diabet ic. T r a t a m e n t s p e c i f i c c u i n s u l i n a Admin is t ra rea subcutanata cont inua sa fie cea mai fo losi ta. Unul dintre progre-

  sele impor tante Tn pract ica insul inoterapiei subcutanate Tn ultimii an i , l-a reprezentat descr ierea vi tezei diferi te de absorbt ie a i nsu l i ne lo rm funct ie de regiunea anatomica Tn care sunt adminis t rate. Aceas ta a dus la recomandarea ferma ca insul inele pre-prandiale sa fie injectate Tn regiunea abdomina la , Tn care absorbt ia este cea mai rapida, iar insul inele bazale, Tn regiunea anter ioara a coapselor. De la recoman-darea c lasica prin rotat ie, admin is t rarea insul inelor sa se faca Tn mai mul te regiuni anatomice (brate, a b d o m e n , fese, coapse) , s-a t recut la recomandarea actuala ca aceasta rotatie sa se faca Tn interiorul acelorasi regiuni , ceea ce a tenueaza var iab i -litatea absorbt ie i .

  Admin is t ra rea in t ravenoasa este calea de elect ie Tn t ra tamentu l cetoacidozelor , a stari lor h iperg l icemice h iperosmolare si a altor stari cri t ice (infarctul miocard ic acut , a l imentat ia parentera la) . Ea se face prin perfuzie cont inua sau prin injectii repetate la intervale de o ora. Int ravenos se admin is t reaza exclusiv insul ine cu durata scurta de act iune.

  Admin is t rarea in t ramusculara as igura o absorbt ie mai rapida a insul inelor atunci cand acestea sunt admin is t ra te la nivelul bratelor si coapselor, dar nu si atunci cand sunt admin is t ra te la nivelul abdomenu lu i . Aceas ta cale de admin is t rare poate fi o al ternat ive Tn t ra tamentu l cetoac idozelor atunci cand calea in t ravenoasa nu este abordabi la . Disconfortu l administrar i i in t ramusculare face ca ea sa nu f ie o recoman-dare pentru pract ica curenta.

  Admin is t ra rea intraper i toneala este s ingura care as igura absorbt ia insul inelor exogene Tn circulat ia portala. Ea se face cu ajutorul pompelor , pr intr-un cateter f lo-tant Tn spatiul per i toneal . Aceas ta cale de admin is t rare prezinta rise mare de infectie, pune prob leme de Tntretinere a cateterului si de costur i r idicate.

  Ser ingi le de plastic de unica fo losinta au deveni t mi j locul s tandard pentru admi -nistrarea insulinelor. Vo lumul lor diferit, de la 0,25 la 1 c m 3 , permite o indiv idual izare a folosiri i lor, pentru copii si adul t i . Ace le folosi te, de 12 m m , 8 m m , 6 m m (ultraf ine)

 • 346 Manual de nursing pentru elevii de anul II ai colilor Postliceale Sanltare - Volumul 2

  asigura in jectarea cu m in imum de disconfort . Manevrarea si pastrarea insul inelor si acelor t rebuie sa se faca Tn condit i i ig ienice.

  Recomandarea actuala este ca, indiferent de lung imea aculu i , in jectarea sa se faca numai dupa efectuarea unui pliu cutanat , Tn direct ie vert icala sau usor obl ica.

  Gradat i i le Tn unitati de pe seringi sunt diferi te, Tn funct ie de concentrat ia insul inelor folosi te. Aces t lucru se marcheaza pe seringi cu U-40 (de ment ionat ca acestea au fost scoase oficial din uz Tn tara noastra Tn urma cu 7 ani) sau U-100 si ech ipa de Tn-grij ire t rebuie sa atraga atent ia pacient i lor asupra acestu i fapt, a carui necunoastere poate duce la gresel i Tn dozarea insul inelor!

  Pen-ur i le sunt dispozi t ive pentru admin is t rarea insul inei, avand fo rma unui st i lou, de unde si denumi rea , Tn care se introduc f lacoane specia le de insul ina (car tuse, pen -fill), nemaif i ind necesara aspirarea insul inei la f iecare injectie. Manevrarea pen-ur i -lor este relativ s impla, avand caracter ist ic i (producerea de zgomote pentru f iecare unitate de insul ina), ceea ce permite fo losirea lor de catre pacient i cu prob leme de manual i ta te sau tulburar i de acui tate v izuala. De asemenea , usurinta manevrar i i lor le face foarte potrivite pentru regimuri le de insul inoterapie cu injectii mult ip le, unice administ rate Tn afara locuintei .

  O B E Z I T A T E A Definitie: crestere a greutat i i corpora le cu mai mult de 20 de procente din g reu -

  tatea normala. Etiologie: complexa impl icand genet ica si mediu l Tnconjurator, aportul si consu -

  mul energet ic , compor tamentu l personal si factori i social i Simptomatologie: crestere Tn greutate, obosea la , astenie, d ispnee, h iper tens iune

  arteriala, amenoree , const ipat ie, prezenta var icelor la membre le infer ioare T r a t a m e n t Terapia fa rmaco log ica Categor i i le pr incipale de med icamente fo losi te:

  - med icamente le care ac t ioneaza central prin scadere aportulu i a l imentar ; - med icamente care ac t ioneaza periferic prin b locarea absorbt ie i a l imentare; - med icamente care cresc consumul energet ic .

  Daca dieta si exercit i i le nu sunt ef ic iente, med icamente le pot fi o opt iune. Or l i s t a t reduce absorbt ia de gras ime Tn intest ine prin inhibarea l ipazei pancrea-

  t ice. Poate cauza f recvent s teatoree, incont inenta fecala, f latu lenta, unele studii au aratat cresterea incidentei canceru lu i la san . Contraindicat i i le cupr ind : malabsorbt ie , co lec is tectomie, sarc ina si a laptare, afect iuni pancreat ice. Orl istat t rebuie sup l imen-tat cu v i tamina A, D, K, E si beta-caro ten.

  S i b u t r a m i n a este un supresant al apet i tului sau anorect ic care reduce dor inta de a manca . Este contra indicat Tn: bul imie nervoasa, depresi i , mani i , a lcool ic i , h iper ten-s iune pu lmonara , h iper tens iune arter iala care nu poate fi contro lata, ar i tmi i , afect iuni va lvulare card iace, insuf ic ienta card iaca, atac cerebra l , h ipert i ro id ism, g laucom Tn unghi Tnchis, epi lepsie, feoc romoc i tom, Tn sarc ina sau a laptare. Efectele adverse cupr ind : mucoase uscate, cresterea paradoxa ls a apet i tu lu i , greata, const ipat ie, tu l -burar i a le somnu lu i , amete l i , c rampe menst rua le , durere art iculara, cefa lee.

  M e t f o r m i n este pr ima opt iune terapeut ica la persoanele cu diabet t ip II si obez i -tate, la persoanele cu funct ie renala pastrata, si pentru bolnavi i cu s indrom pol ichis-tic ovar ian . Efectele adverse cupr ind : ac idoza lactica la cei cu insuf ic ienta hepat ica sau renala, d iaree, c rampe abdomina le , greata, varsatur i si f latu lenta.

  MODULUL 37. Boll metabolice, de nutrlflc si nursing specific 347

  E x e n a t i d o oste un ana log al hormonulu i GLP-1 secretat de cStre Intestine ca raspuns la ingestia de a l imente. GLP-1 Tntarzie gol i rea gast r ic^ si determine senza-tia de sat,ietate. Este recomandat pacient i lor cu d iabet t ip II . Efectele adverse sunt gastro intest inale: h iperacidi tate, greata si varsatur i . Poate accentua h ipogl icemia.

  E f e d r i n a s i c a f e i n a sunt opt iuni de linia a doua Tn t ra tamentu l obezita} i i . Ac t ioneaza prin cresterea consumulu i energet ic , dar sunt asoc iate cu riscul de tah i -cardie, h iper tens iune si palpitat i i . Scaderea Tn greutate apare prin act ivarea te rmo-genezei si prin scaderea apet i tu lui .

  D r o n a b i n o l s i r i m o n a b a n t sunt anorect ice si agonist i inversi pentru receptorul canabino id C B 1 . Sunt indicate la persoanele cu IMC peste 30 , sau cei peste 27 si cu d iabet t ip II sau d is l ip idemie. Efectele adverse sunt severe : depres i i , dezvo l tarea boli lor neurodegenera t ive : sc leroza mult ipla, boala Alzheimer, sc leroza amiotrof ica laterala, Park inson, boala Hunt ington (prin efecte le s imi lare cu canabisu l ) .

  S u b s t i t u e n t i i d e g r a s i m i Una dintre strategi i le de a preveni obezi tatea explorata de catre industr ia dietelor

  a l imentare impl ica subst i tu i re grasimilor. O l e s t r a a fost aprobata pentru t ra tament . Prezinta o va loare calor ica de 0 kcal /

  kg. A re o structura prea mare pentru a putea fi hidrol izata intest inal . S i t o s t a n o l este un stanol ester vegeta l asemana to r margar ine i . B locheaza ab -

  sorbt ia colesterolului Tn intest in. Pi lu la c u h i d r o g e l este fo rmata dintr-un hidrogel , componen t asemana to r ge lat i -

  nei cu proprietat i absorbat ive si var iate aplicati i medica le . Admin is t ra rea pilulei cu un pahar de apa determina expandarea hidrogelului Tn s tomac si senzat ia de sat ietate. Efectele adverse apar la abuzu l de pilule care poate determina blocaje intest inale.

  Terapia chirurgicala (chirurgia bariatr ica) reprezinta una dintre opt iuni le te rapeu-tice asoc iate cu scaderea Tn greutate semni f icat iva si sust inuta la persoanele cu obezi tate morb ida asociata cu comorbid i tat i . Prezenta comorbid i tat i lor nu reprezinta o contra indicat ie. Aces te procedur i sunt indicate doar la pacient i i cu IMC >40 kg / m2 si o greutate mai mare cu 45 kg peste greutatea ideala. Printre comorbid i tat i le amel iorate dupa operat ie se numara diabetul tip II , h iper tens iunea, insuf ic ienta card iacaa, edemul periferic, insuf icienta respirator ie, as tmu l , d is l ip idemia, eso fa-gi ta, pseudo tumor cerebr i , tulburar i le de s o m n , os teoar t roza, t romboembo l i smu l , incont inenta ur inara.

  Procedurile standard includ: - gastroplast ia or izonta la; - by-pass-ul gastr ic Roux-en-Y; - bypass-u l b i l iopancreat ic; - l igaturarea gastr ica cu s i l icon; - l igaturarea gastr ica a justabi la; - procedur i le de bypass je juno i lea l ; - bypass-u l bi l iopancreat ic.

  Terapia comportamentala modif icar i ale sti lului de v ia ta ; sch imbarea obiceiur i lor a l imentare.

 • 348 | Manual de nursing pentru elevii de anul II ai $colilor Postllceale Sanitare - Volumul 2

  M o d i f i c a r e a s t i l u l u i de v i a ta - consumu l de mese mic i , act iv i tatea f iz ica; - ment inerea unei d iete sanatoase si dupa scaderea Tn greuta te ; - Tnscrierea Tn grupur i de sust inere pentru persoanele obeze pentru suportul psihic

  si mot ivare ; - a l imentarea la san a nou-nascut i lor ; - consumu l de fructe si legume proaspete sau preparate ; - e l iminarea grasimi lor saturate si a l imentelor bogate Tn co lestero l ; - consumu l de cerea le ; - echi l ibrarea aportului de calori i cu consumul aces tora ; - e l iminarea meselor f rugale, pastrarea unei ore exacte la care se ia masa ; - luarea mese i Tn bucatar ie, fara televizor; - scaderea apeti tului prin consumul unui pahar de apa cu 30 de minute Tnainte de

  masa . P r o g r a m e l e de exe rc i t i i f i z i ce Inainte de a opta pentru un program de exerci t i i , pacientul t rebuie sa faca un

  control pentru s is temul respirator si eel cardiovascular . Exercit i i le cu va loarea terapeut ica cea mai importanta pentru obezi sunt cele an -

  aerobice izometr ice. Scopu l este lucrul f izic pentru 30-60 de minute cont inuu de 5-7 ori pe sap tamana . Exercit i i le sunt vitale pentru or ice program de control al greutati i deoarece ajuta la refacerea mase i muscu lare , creste act iv i tatea metabol ica Tn toata masa corpora la . Ajuta de asemenea la reducerea proport i i lor de gras ime corporala si scade cant i tatea de masa muscu lara pierduta compensa to r si este importanta pentru o funct ie cardiorespirator ie buna.

  N U R S I N G IN O B E Z I T A T E Manifestari de dependents: crestere Tn greutate, obosea la , astenie, d ispnee,

  h iper tens iune arter iala, amenoree , const ipat ie, prezenta var icelor la membre le infer ioare

  Probleme de dependents tulburar i respirator i i ; tulburar i c i rculator i i ; mobi l i tate l imi tata; intoleranta la act iv i tatea f iz ica; a l terarea tranzitului intest inal ; a l terarea confortului psihic; a l terarea imagini i de s ine; durere ; vulnerabi l i ta te; rise de al terare a integritati i tegumente lor ; refuzul de a se con forma t ra tamentu lu i ; refuzul de a accepta sch imbarea regimului de v ia ta ; cunost in te insuf ic iente despre boala. Surse de dificultate Factori et iologi si de r ise:

  - factor i de med iu : po luare, radiat i i , noxe profes ionale; - psih ic i : s t res; - bio-f iz iologici : predispozi t ia genet ica , eredi tatea, tu lburar i metabol ice, tulburar i

  ho rmona le ;

  MODULUL 37. Boll metabolice, de nutrljle si nursing specific 340

  - socia l i : locul de munca si relati i le in te rumane de la locul de munca , relati i le faml -l iale, obiceiur i le si tradit i i le cul inare fami l ia le;

  - spir i tual i : obiceiur i si ritualuri re l ig ioase; - cul tural i : inf luenta mediulu i cul tural .

  Objective de ingrijire Pacientu l :

  sa nu prezinte tulburar i respirator i i ; sa nu prezinte tu lburar i c i rculator i i ; sa se mobi l i zeze; sa Tsi recapete condit ia f izica si in te lectuala; sa prezinte tranzit intestinal no rma l ; sa benef ic ieze de contort psihic; sa se s imta in s iguranta; sa nu prezinte durere ; sa prezinte tegumente si mucoase integre; sa se a l imenteze Tn raport cu nevoi le sa le; sa benef ic ieze de contort psih ic; sa se s imta Tn s iguranta; sa accepte si sa u rmeze t ra tamentu l ; sa prezinte interes fata de sch imbarea regimului de v ia ta ; sa prezinte cunost inte suf ic iente despre boala. Interventii autonome

  comun ica re : in formare, expl icat i i oferi te Tn legatura cu et io logia bol i i , s imp toma-tologie, evolut ie, importanta t ra tamentu lu i si regimului ig ienico-dietet ic, ca lcu la-rea ratiei a l imentare;

  moni tor izarea functi i lor vi tale si vegetat ive de doua ori pe z i : TA, puis, T, respi -ratie, d iureza, s caun ;

  as igurarea condit i i lor de m e d i u ; as igurarea ig ienei ; a l imentarea; h idratarea; as igurarea pozit i i lor; mobi l izarea; preveni rea compl icat i i lor ; educat ia pentru sanata te : in formare, expl icat i i ofer i te Tn legatura cu et io logia bo-

  lii, s imptomato log ie , evolut ie, importanta t ra tamentu lu i si regimulu i ig ienico-di -etetic, ca lcularea ratiei a l imentare, de terminarea, contro lu l greutat i i , Tntocmirea meniu lu i si respectarea regimului al imentar.

  Interventii delegate 1. Recol tarea de produse pentru examenu l de laborator: sange , ur ina. 2. Investigate speci f ice.

  - Parametr i i ant ropometr ic i Circumferinta talieisicea a coapselorpoX es t ima g ras imea v iscera la . Ci rcumfer in ta

  gatului este predict iva pentru aprec ierea r iscului apnee i de s o m n , iar masurarea aceste ia ser iata es t imeaza strat i f icarea r iscului .

  Raportul talie/coapse se ca lcu leaza prin masura rea c i rcumfer inte i tal iei Tmpartita la va loarea c i rcumfer intei coapselor . Valori le normale pentru feme i si barbat i sunt de 0,7 si respect iv 0,9, f i ind corelate s t rans cu s tarea de sanata te genera la si fert i l i tatea.

 • 350 Manual de nursing pentru elevii de anul II ai $colilor Postliceale Sanitare - Volumul 2

  Femei le cu va loarea 0,7 prezinta nivele opt ime de est rogen si sunt mai putin suc-ceptibi le la boli majore p recum diabetu l , afect iuni le card iovasculare si canceru l ova-rian. Barbati i cu va loarea 0,9 au un rise mai scazut de cancer la prostata si cancer testicular.

  Diametrul abdominal sagital Masoara obezi tatea v iscerala si reprezinta distanta dintre spate si abdomenu l

  super ior la nivelul ombi l icu lu i . Indexul volumului corporal Este o al ternat ive la indexul masei corpora le. Tn t imp ce IMC-ul ca lcu leaza masa

  corporala tota la, fara local izarea aceste ia, indexul vo lumulu i corporal se bazeaza pe relatia dintre masa si d is t r ibu te corpora la. Un dispozi t iv va scana suprafata corpo-rala a persoanei de te rminand un model 3D care este uti l izat de calculator pentru a calcula vo lumele diferi telor parti a le corpulu i si compozi t ia diferi ta a acestora .

  Metoda pliului cutanat Se bazeaza pe masurarea pliului cutanat Tn anumi te zone ale corpului pentru a

  determina gros imea stratului de gras ime subcutanata . Valori le sunt convert i te pentru a est ima procente de gras ime printr-o ecuat ie .

  Investigatii speciale: - Testarea la infrarosu prin care se t ransmi te o lumina infrarosie Tn muschiu l b iceps,

  aceasta este ref lectata si absorb i ta de catre g ras ime. Metoda este rapida si usor de folosit.

  - Absorbt iometr ia cu raze X (DEXA) este metoda s tandard de testare a compoz i t i -ei corpora le. Doua tipuri diferi te de raze X scaneaza corpul , una care detec teaza toate tesutur i le si cealal ta care nu detec teaza gras imea. Un compute r va sust rage doar fract ia de tesut ad ipos.

  - Masurarea medie i densitat i i corpora le. Inainte de adoptarea D E X A cea mai fo-losita metoda de a es t ima procentul de gras ime era densi ta tea totala corpora-la si apl icarea unei fo rmule pentru a convert i va loarea Tn procente de gras ime. Deoarece tesutul gras are o densi tate scazuta fata de muschi i d in oase se poate est ima cont inutul Tn gras ime. Se fo loseste apoi una dintre formule le Brozek sau Siri pentru a calcula procentul de gras ime. 3. Admin is t rarea t ratamentu lu i med icamentos . 4 . Tngrijiri Tn cazul t ra tamentu lu i chirurgical (chirurgia bar iatr ica). Interventi i a le asistentulu i medica l Tn cazul interventi i lor chirurgicale pentru

  obez i ta te : > Mater ia le necesare . >Poz i t i a pacientu lu i . VSup raveghe rea pacientu lu i . V- Pregat i re preoperator ie . Hng r i j i r i postoperator i i . Investigatii specifice in obezitate a) Masurarea parametr i lor ant ropometr ic i > Ci rcumfer in ta taliei si a coapselor. >C i rcumfe r in ta gatu lu i . > Raportu l ta l ie /coapse. V Diametru l abdomina l sagi ta l . > Indexul vo lumulu i corpora l . V Metoda pliului cutanat .

  MODULUL37. Boll metabolice, de nutrljle si nursing specific 361

  b)lnvestigat f i i imagist ice VExp lo rar i radio logice: radiogrefie art icularS, examen gastro intest inal , absorb j io-

  metr ia cu raze X (DEXA) . >Tes ta rea la inf rarosu. > Masurarea medie i densi tat i i .

  Die te le a l i m e n t a r e Tn obezi tate Postul alimentar reprezinta aportul calor ic sub 200 kcal/d si nu este indicat tera-

  peutic. Tnfometarea este potent ial periculoasa si poate conduce la cetoza semni f ica-t iva, dezechi l ibre electrol i t ice, definite ale vi taminelor, micronut r imente lor si minera-lelor, alaturi de un rise marcat al rrortalitatii si morbidi tat i i .

  tnfometarea reprezinta apo r t J a doar 5 0 % din cant i tatea de gras imi necesarS corpului pe z i , astfel acesta va foosi propri i le rezerve pentru a-si sat is face nevoia de energ ie . Aces te rezerve nu reprezinta gras imea depusa Tn exces ci si alte c o m -par t imente nutr i t ionale. Gl icogenU este fo rma de depozi tare a g lucoze i . Depozi tu l de g l icogen este mic, astfel aceasta sursa de energ ie este terminate Tn pr ima zi de Tnfometare. Cand se metabol izea^a gl icogenul se e l imina apa care creste greutatea corpora la. Cea mai Tntalnita problema rezultata din dietele de Tnfometare este repre-zentata de recast igul Tn greutate. 3e revine la starea de obezi tate deoarece nu s-a modi f icat sti lul de viata care a co idus initial la condit ia pato logica. Desi prin dieta de Tnfometare se pierde si masa musculara, dupa Tncetarea dietei cast igul va fi doar prin g ras ime. Procentul de grasirre corporala dupa o dieta de Tnfometare va fi mai crescut decat anter ior aceste ia . Psntru a ajuta pacientul sa Tntrerupa acest ciclu de Tnfometare-castig Tn greutate acesta t rebuie sa modi f ice stilul de v iata. Ast fe l , sunt indicate mese le mici pr incipale si adaugarea a l t o r4 -6 gustar i pe parcursul zi lei . Este importanta asoc ierea exercit i i lor izice pentru a reface masa muscu lara pierduta\ Pacientul t rebuie sa fie realist asupra posibil i tati i scaderi i Tn greutate Tntr-o anumi ta per ioada de t imp. Nu t rebuie sa sedepaseasca 1 0 % din greutatea initiala Tntr-o per i -oada de 6 luni. Dupa cele 6 luni este importanta ment inerea greutat i i obt inute pentru cateva luni Tnainte de a Tncepe un nou program de slabire.

  Dietele cu minimum de calorii uti l izeaza de obicei formule a l imentare preparate disponibi le comerc ia l care promo/eaza scaderea Tn greutate rapida pentru obezi . Acestea constau Tn bauturi sau baloane care Tnlocuiesc aportul a l imentar total pentru cateva saptamani sau luni. Formuele cont in nivele opt ime de v i tamine si micronutr i -mente. Unii mediei recomanda formulele bazate pe un s i ngu r t i p de proteina, cum ar fi cea de pasare sau peste. Pacientii care opteaza pentru aceste diete consuma sub 800 calori i pe z i . Dietele cu calorii Dutine sunt dest inate sa produca o scadere Tn gre-utate rapida la pacienti i cu IMC > 30 si comorbidi tat i semnif icat ive. Uti l izarea acestora de catre pacienti i cu IMC-ul Tntre 27-30 trebuie rezervata celor care prezinta afectiuni medica le secundare obezitat i i , c u n a r f i h iper tensiunea. Pacienti i t rebuie sa asoc ieze si modi f icarea stilului de viata, piarzand Tn medie 15-25% din greutatea initiala Tn pr imele 3-6 luni. Majori tatea pacientilor care au folosit dietele pentru 4-16 saptamani raporteaza efecte adverse minore, cum ar fi oboseala , const ipat ia, d iareea, greata. Acestea se amel ioreaza dupa cateva saptamani si rar Tmpiedica pacientul sa duca la sfarsit programul . Compl icat ia cea mai f recventa este lit iaza bil iara, mai ales la femei care se dezvol ta dupa o scadere Tn greutate majora. Studii le arata cresterea nivelului de colesterol Tn vezicula biliara si diminuarea capacitat i i de contract ie a acesteia. Al te efecte adverse sunt : subt ierea pielii, caderea parului , h ipotermia.

 • 352 Manual de nursing pentru elevll de anul II al $colllor Postllceale Sanltare - Volumul 2

  Dietele conventionale Acestea se clasif ica Tn:

  - echi l ibrate - diete cu calori i put ine (sau reducerea d imensiuni i port i i lor de al i -mente) ;

  - dietele fara gras imi ; - dietele fara carbohidrat i ; - dietele intermediare (cele Tn care macronut r imente majore : grasimi le, proteinele,

  carbohidrat i i sunt Tn cantitat i ega le de 3 0 - 4 0 % ) ; - dietele specia le.

  Dietele echilibrate, cu proteine put ine sau reducerea portiei de a l imente consu -mate la o masa este t ipul de dieta eel mai recomandat . Se Tmparte necesaru l de calori i Tn trei mese pr incipale pe z i . Mese le sunt bazate pe a l imente consumate Tn mod normal , bautur i si ba toane care Tnlocuiesc gustar i le, gustar i le reci. Deoarece alcoolul , sucul de fructe, sucur i le ca rbogazoase si dulciur i le sunt bogate Tn calori i si cont in put ine nutr imente sunt interzise.

  Dietele fara carbohidrati (dieta Atkins) sunt p rograme a l imentare care restr ict io-neaza consumul de carbohidrat i la 2 0 % din aportul calor ic zi lnic. A l imente le bogate Tn carbohidrat i , pastele, pa inea sunt Tnlocuite cu cele care cont in un procent mai mare de proteine si gras imi , carnea, soia, vegeta le le . Efectele adverse ale acestora cupr ind cetoza si supraproduct ia de insul ina. Cont roverse le asupra acestei diete au avut drept baza efectul negat iv al grasimi lor crescute asupra inimii si vaselor, e fecte-le negat ive ale excesulu i de insul ina asupra depozitar i i grasimi i si cast igului Tn gre-utate, stresul adit ional asupra f icatului prin cetoza, p recum si p romovarea distruct iei musculare. De asemenea , se discuta efecte le dietei fata de p ierderea de apa din o rgan ism si ret inerea aceste ia prin excesul de insul ina, efect advers de scurta d u -rata, unii critici acuza dieta de Tmpiedicarea efectuari i exercit i i lor f iz ice necesare prin s labic iunea muscu lara d e t e r m i n a t e Unele var iante ale dietei impl ica scaderea aportului de f ibre vegeta le cu const ipat ie si def ici te v i tamin ice.

  Dieta fara grasimi consta Tn e l iminarea colesterolului si a grasimi lor saturate, care conduc la afect iuni card iace. Este important de stiut ca unele grasimi sunt imper ios necesare f iziologiei u m a n e : acizii grasi esent ia l i , gras imi le pentru depozi te le energe-t ice, pentru a ajuta la absorbt ia unor v i tamine l iposolubi le: A, D, E, K.

  DISL IP IDEMI ILE De f in i t i e : d is l ip idemii le reprezinta alterari cal i tat ive sau/s i cant i tat ive ale meta-

  bol ismului l ipoproteinelor mani festate prin cresterea sau descresterea concentrat ie i sangv ine a fract iuni lor l ipidice.

  F r a c t i u n i l e l i p i d i c e s u n t r e p r e z e n t a t e d e : t r ig l icer ide; colesterolu l tota l ; HDL-colestero l - denumi t si colesterolul bun", deoarece recupereaza co les te-

  rolul aflat Tn canti tat i mar i Tn tesutul ad ipos, muschi si-l t ranspor ts spre f icat pen -tru a fi e l iminat ;

  LDL-colestero l - denumi t si colesterolul rau", deoarece se depune pe pereti i ar-terelor fo rmand placi de a te rom.

  MODULUL 37. Boll metabolice, de nutrllle si nursing specific 353

  E t i o l o g i e m u l t i f a c t o r i a l s In hipol ip idemii

  - deficit genet ic famil ial Tn procesul de s inteza al l ipoproteinelor; - secundar unor stari carent ia le, Tn denutr i t ie, anemi i severe, h ipert i ro id ism, c i roze

  hepat ice avansate , boli intest inale malabsorpt ive (Tnsotite de s teatoree) . Tn hiper l ipedimi i

  - deficit genet ic , cu caracter fami l ia l ; - secundare : Tn diabet, insuf ic ienta renala cronica, s indrom nefrotic, h ipot i ro id ism,

  guta, l i t iaza bi l iara, t ra tament estrogenic, acromega l ie , boala Add ison , sarc ina, in-toxicat ie cu v i tamina D, a lcool ism (cresc T G si C l iber dator i ta act iuni i inhibitori i a alcoolului asupra activitati i l ipoproteinl ipazei si oxidari i acizi lor gras i ) . S i m p t o m a t o l o g i e : pacient i i devin s imptomat ic i la varsta adul ta , cand prezinta

  mani festar i aterosclerot ice, hepatosp lenomegal ie , durer i abdomina le , xante las-ma, xan toame tend inoase, xan toame erupt ive, s imptomele boli lor asociate-d iabet , obezi tate.

  T r a t a m e n t Principalele c lase de med icamente h ipo l ipemiante si efectele lor asupra pa rame-

  trilor l ipidici Derivati ai acidului fibric (fibrati)

  - bezaf ibrat, ciprof ibrat, fenof ibrat , gemf ibrozi l , c lof ibrat - indicat i i :

  au demonst ra t ef ic ienta modera ta Tn preveni rea boli lor card iovascu lare ; sunt eficienti Tn dis l ip idemia a terogena, Tn specia l prin reducerea nivelelor tr igl i -

  cer idelor; produc o crestere usoara a Co l -HDL; eficienti Tn disbetalipoproteinemie (caracterizata prin cresteri ale valorilor Col-VLDL); Tn asoc iere cu stat ine, pot Tmbunatati profi lul l ipidic Tn dis l ip idemi i mix te ; la pacient i cu valor i foar te mari a le tr igl iceridelor, pentru reducerea r iscului de

  pancreat i ta. Diverse

  ulei de peste : dator i ta cont inutului Tn acizi grasi o>3 nesaturat i reduce semni f i -cativ nivelul ser ic al T G , prin reducerea sintezei Co l -VLDL, reducandu-se si n i -velul Co l -LDL;

  inhibitori ai ac i l -coenzima A-colesterol -ac i l - t ransferazei (ACAT), enz ima respon-sabi la de ester i f icarea excesulu i de colesterol intracelular - previn t r a n s p o r t s colesterolului Tn peretele ar ter ia l ;

  inhibitori ai absorbt ie i intest inale a co lestero lu lu i : ezet imibe. - Terapia compor tamenta la

  modif icar i ale sti lului de v ia ta ; sch imbarea obiceiur i lor a l imentare. N U R S I N G IN D ISL IP IDEMI I Manifestari de dependents: pacienti i devin s imptomat ic i la vars ta adul ta, cand

  prezinta mani festar i aterosclerot ice, hepatosp lenomega l ie , durer i abdomina le , x a n -te lasma, xan toame tend inoase, xan toame erupt ive, s imptomele bol i lor asoc iate-d i -abet, obezi ta te.

 • I1 Manual de nursing pentru elevii de anul II ai $colilor Postliceale Sanitare - Volumul 2 obleme de dependents: i l imentat ie inadecvata Tn exces ; leshidratare; i to le ranta la act iv i tatea f iz ica si in te lectuala; inxietate; isc de al terare a integritati i tegumente lor si mucoase lor ; isc de compl icat i i acu te ; isc de compl icat i i c ron ice; 'u lnerabi l i tate; efuzul de a se conforma t ra tamentu lu i ; efuzul de a accepta sch imbarea regimului de v ia ta ; ;unostinte insuf ic iente despre boala. jrse de dificultate actori et iologi si de rise: ;tori de med iu : po luare, radiat i i , noxe profes ionale; ihici : s t res; )-f iziologici: predispozi t ia genet ica, eredi ta tea; c ial i : locul de munca si relati i le in terumane de la locul de munca , relati i le fami -le, obiceiur i le si tradit i i le cul inare fami l ia le; ir i tuali : obiceiur i si ritualuri re l ig ioase; Iturali: inf luenta mediu lu i cul tural . biective de ingrijire acientul : sa se a l imenteze Tn raport cu nevoi le sa le ; sa nu fie deshidratat ; sa Tsi recapete condit ia f iz ica si in te lectuala; sa benef ic ieze de contort psihic; sa prezinte tegumente si mucoase integre; sa. nu prezinte compl icat i i acu te ; sa nu prezinte compl icat i i c ron ice ; se s imta Tn s iguranta; sa accepte si sa u rmeze t ra tamentu l ; sa prezinte interes fata de sch imbarea regimului de v ia ta ; sa prezinte cunost inte suf ic iente despre boala. iterventii autonome comunicare : in formare, expl icat i i ofer i te Tn legatura cu et io logia boli i , s imp toma-tologie, evolut ie, impor tanta t ra tamentu lu i si regimului ig ienico-dietet ic, ca lcu la-rea ratiei a l imentare; moni tor izarea functi i lor vi tale si vegetat ive de doua ori pe z i : TA, puis, T, respi-ratie, d iureza, scaun ; as igurarea condit i i lor de med iu ; as igurarea ig ienei ; a l imentarea; h idratarea; as igurarea pozit i i lor; mobi l i zarea; oreveni rea compl icat i i lor ;

  MODULUL 37. Hoiii metabolice, de nutrllle si nursl

  e d u c a t e pentru sSnState: informare), expl icati i ofer i te Tn l e g a t u r f l i Hi, s imptomato log ie , evolut ie, impor tan ta t ra tamentu lu i si r eg im i i l l tetic, ca lcularea ratiei a l imentare, c

 • 356 Manual de nursing pentru elevii de anul Hal colilor Postliceale Sanitare - Volumul 2

  N U R S I N G IN G U T A Manifestari de dependents: cresterea temperatur i i locale, durere, e d e m si sens i -

  bilitate crescuta la nivelul art iculatiei (de obicei ha luce) , durere nocturna intensa, dis-confort care se intensif ies pe parcursul nopt i i , prurit tegumentar , cu loare ros ie -v ine te a tegumentu lu i Tn regiunea art iculatiei afectate, febra, l imitarea miscar i lor normale a art iculatiei ( redoare) , nodul i (tofii gutosi) , cu local izare la nivelul mainilor, coatelor sau urechilor, colici ureterale, disur ie, pol iur ie.

  Probleme de dependents: durere ar t icu lara; febra, f r i son; gretur i , varsatur i , desh idra tare ; insomnie ; a l imentat ie inadecvata ; intoleranta la act iv i tatea f izica si inte lectuala; anx ie ta te ; rise de al terare a integritati i tegumente lor si mucoase lor ; rise de compl icat i i acu te ; rise de compl icat i i c ron ice; vulnerabi l i tate; refuzul de a se con forma t ra tamentu lu i ; refuzul de a accepta sch imbarea regimului de v ia ta ; cunost inte insuf ic iente despre boala. Surse de dificultate Factor i et iologi si de rise:

  - factori de med iu : poluare, radiat i i , noxe profes ionale; - psih ic i : s t res; - bio-f iz iologici : sexul mascu l in , istoria famil ia la pozit iva pentru guta, obezi tatea,

  consumul moderat - exces iv de a lcool , dieta a l imentara bogata Tn carne sau pro-duse a l imentare de or ig ine mar ina, boli in tercurente sau boli infect ioase acute , in-toxicat ia cu p lumb (saturn ism), leziuni art iculare sau per iar t iculare;

  - social i : anturaju l , obiceiur i le si tradit i i le cul inare fami l ia le; - spir i tual i : obiceiur i si r i tualuri re l ig ioase; - cul tural i : inf luenta mediu lu i cul tural .

  Obiective de ingrijire Pacientu l :

  sa nu prezinte durere ; sa nu prezinte febra ; sa se a l imenteze Tn raport cu nevoi le sa le; sa nu fie deshidratat ; sa se benef ic ieze de od ihna nocturna; sa Tsi recapete condit ia f izica si in te lectuala; sa benef ic ieze de contort psihic; sa prezinte tegumente si mucoase integre; sa nu prezinte compl icat i i acu te ; sa nu prezinte compl icat i i c ron ice; sa se s imta Tn s iguranta ; sa accepte si sa u rmeze t ra tamentu l ; sa prezinte interes fata de sch imbarea regimului de v ia ta ; sa prezinte cunost in te suf ic iente despre boala.

  MODULUL 37, Boll metabolic*, de nutrljle si nursing specific I 357

  Intervenpl autonome comun ica re : in formare, expl icat i i ofer i te Tn legSturS cu et io logia boli i , s imp toma-

  tologie, evolut ie, importanta t ra tamentu lu i si regimulu i ig ienico-dietet ic; moni tor izarea functi i lor vitale si vegeta t ive de douS ori pe z i : TA, puis, T, resp l -

  ratie, d iureza, scaun ; as igurarea condit i i lor de med iu ; as igurarea ig ienei ; a l imentarea; h idratarea; as igurarea pozit i i lor; mobi l izarea; prevenirea compl icat i i lor ; educat ia pentru sanata te : in formare, expl icat i i ofer i te Tn legatura cu et io logia bo-

  lii, s imptomato log ie , evolut ie, impor tanta t ra tamentu lu i si regimului ig ienico-die-tetic, controlul greutat i i , Tntocmirea meniu lu i si respectarea regimului al imentar.

  Interventii delegate 1. Recoltar i p roduse biologice

  recoltare sange pent ru : hemo leucog rama , g l i cemie , uree, creat in ina, acid uric, colesterol total , LDL, HDL, t r ig l icer ide, prote ine ser ice, V S H ;

  recol tarea urinei pent ru : ac idur ie , proteinur ie, urocu l tura ; aspirat ia de l ichid art icular (ar t rocenteza) , test ca re poate identi f ica cr istalele de

  acid uric de la acest n ivel . 2. Admin is t rarea medicat ie i : Ibuprofen, Naproxen , Indometac in , Colch ic ina, cor-

  t icosteroizi , A C T H , Al lopur inol . 3. Part ic iparea la examenu l radio logic al extremitat i lor. 4. Ingri j irea pacient i lor cu t ra tament chirurgical de corectare (exciz ia chirurgicalS

  a tofi lor).

  S T U D I U DE C A Z

  C U L E G E R E A D A T E L O R SI I D E N T I F I C A R E A P R O B L E M E L O R Pacientul N.V., de 59 ani , internat Tn sect ia Bol i metabo l ice cu d iagnost icu l

  Suspect guta faza acuta. Obez i ta te gradul I I" Tn vede rea acordar i i as istentei de special i tate.

  I n f o r m a t i i g e n e r a l e Nume, p renume : N.V. Vars ta : 59 ani Sex: mascul in Stare mat r imonia la : casator i t Copi i : are 1 copil Ocupat ie , loc de munca : funct ionar publ ic Nivel de scolar izare: studi i medi i Mediul de proven ienta : urban D i a g n o s t i c la i n t e r n a r e : Suspec t guta faza acu ta . Obez i ta te gradul II D i a g n o s t i c la e x t e r n a r e : Guta Tn remis ie. Obez i ta te gradul II P r o b l e m e de s a n a t a t e a n t e r i o a r e :

  boli le copi lar ie i : pojar, var icela a avut interventi i ch i rurg icale: nu

 • 358 I Manual de nursing pentru elevii de anul II ai colilor Postliceale Sanltare - Volumul 2

  nu a suferi t fracturi nu a mai fost spital izat nu se stie alergic la nici o substanta Sta rea de sana ta te a f am i l i e i : nu are Tn famil ie prob leme deosebi te de sanatate C o m p o r t a m e n t e fa ta d e s ta rea de s a n a t a t e :

  are Tncredere Tn servici i le de sanatate, dar Ti este teama de per iodic i tatea s imp-tomelor si de consecinte le bolii

  obisnuinte ig ienice: Tsi ment ine igiena prin dusur i zi lnice si toaleta cavitat i i buca-le si are un aspect genera l Tngrijit

  obisnuinte a l imentare: a l imentat ie obisnui ta, apet i t crescut , 3 mese pr inc ipa-le/zi si 3 gustar i , Ti plac mult carnur i le, dar prezinta inapetenta si greata de o sap tamana

  ob isnuinte privind od ihna: de obicei doa rme 7-8 ore /noapte darTn ul t ima sapta-mana s-a un s-a odihni t si a deveni t agitat din cauza durer i lor

  consuma ocaz ional a lcool , nu f umeaza Pro f i l u l m e d i u l u i a m b i e n t a l : locuieste Tmpreuna cu fami l ia Tntr-un apar tament

  la bloc, Tntr-un cart ier din oras Pro f i l u l p i h o - s o c i a l , c u l t u r a l s i s p i r i t u a l : are o relatie foar te buna cu fami l ia,

  are rude si pr ieteni cu care past reaza legatura si se v iz i teaza si este de religie or to-doxa. Ti este teama de posibi le le compl icat i i ale boli i .

  E v o l u t i a b o l i i : nu stie ca este bolnav, a fost luat Tn ev identa cu obezi tate de medicu l de fami l ie caruia nu i-a respectat recomandar i le . Tn urma cu o sap tamana au aparut s imptomele de durere nocturna la haluce drept si prezinta febra, f r isoane, gretur i , inapetenta, agi tat ie, tumefact ie art iculara, pol iur ie, d isur ie mot iv pentru care s-a adresat medicu lu i de fami l ie care a facut recomandarea de internare Tn spital pentru investigat i i si t ra tament .

  M o t i v e l e i n t e r n a r i i : durere tumefact ie art iculara inapetenta greata agitat ie febra f r isoane insomnie pol iurie, d isur ie

  E x a m e n u l a p a r a t e l o r s i s i s t e m e l o r : s tarea genera la : al terata Tnaltime: 178 c m greuta te : 102 kg s tarea de nutr i t ie: buna s tarea de const ienta : perfect const ient fac ies : normal colorat t egumente si mucoase : cu loare rosie-vinet ie a tegumentu lu i Tn reg iunea ha luce-

  lui drept tesut c o n j u n c t i v - ad ipos : exagera t reprezentat

  MODULUL 37. Boll metabolice, de nutritie si nursing specific 369

  s is tem gangl ionar : nu se pa lpeaza gangl ioni i s is tem muscular : integru s is tem osteoart icular : integru cu tumefact ie art iculara la halucele drept, ref lexe-

  le os teotend inoase prezente aparat respirator: murmur vezicular prezent aparat card iovascular : zgomote card iace r i tmice, T.A.= 150 /80mmHg, puis = 88

  batai /min aparat d igest iv : gretur i , inapetenta f icat, cai bi l iare, sp l ina: nu se pa lpeaza aparat uro-geni ta l : loji renale l ibere, pol iur ie, disur ie s is tem nervos, endocr in , o rgane de s imt : relatii normale E x a m i n a r i p a r a c l i n i c e :

  Hemat i i = 4 2 0 0 0 0 0 / m m 3 Hb = 14 ,34% Leucoci te = 1 2 2 0 0 / m m 3 Tromboc i te = 3 2 0 0 0 0 / m m 3 V .S.H. = 10-18 Gl icemie = 96 m g % T.S. = 2 '30" T.C. = 10'20" F ibr inogen = 320 m g % Uree = 1,3 g/l Creat in ina =2,4 m g % Ex. ur ina: A - P - Z - sed . - n i m i c patologic

  Urocul tura: fara f lora E x a m e n ecograf ic : l it iaza bil iara

  I d e n t i f i c a r e a p r o b l e m e l o r 1 . durere acuta

  - cauzata de afect iuni 2 . imposibi l i tatea de a dormi si a se odihni mani festata prin insomnie

  - din cauza dureri i si bolii 3. a l terarea mobil i tat i i f iz ice 4 . a l terarea funct iei renale mani festata prin pol iur ie, d isur ie 5. a l terarea confortului

  - d in cauza spital izari i 6. dezechi l ibrarea nutrit iei 7. dezechi l ibru termic mani festat prin h iper termie 8. rise de infectie

  - din cauza punct iei venoase 9. t eama de consecinte le bolii

  10. cunost inte insuf ic iente despre boala

  Depa r t a j a rea s i m p t o m e l o r pe n e v o i Diagnost icul medica l la in ternare: Suspec t guta faza acuta . Obez i ta te gradul II S e m n e si s imp tome: durere, tumefact ie art iculara, inapetenta, greata, agi tat ie,

  febra, f r isoane, insomnie, pol iur ie, d isur ie.

 • 360 Manual de nursing pentru elevii de anul II ai colilor Postliceale Sanltare - Volumul 2

  Nr. at. Nevoia Dependent Independent 1. de a respira da 2. de a bea si a manca dezechilibrare a nutritiei 3. de a elimina aisurie, poliurie 4. de a se misca si a avea a buna

  postura alterarea mobilitatii fizice

  5. de a dormi si a se odihni incapacitate de a se odihni: insomnie alterarea confortului

  6. de a se imbraca si dezbraca da 7. de a mentine temperatura

  corpului in limitele normale febra, frison

  8. de a fi curat, ingrijit, de a-si proteja tegumentele si mucoasele

  da

  9. de a comunica da 10. de a evita pericolele durere acuta

  rise de infectie frica

  11. de a actiona conform propriilor credinte sj valori, de a practica religia

  da

  12. de a se autorealiza da 13. de a se recreea da 14. de a invata cum sa-ti pastrezi

  sanatatea cunostinte insuficiente despre boala

  Plan de t n g r i j i r e al c a z u l u i p e n t r u p e r i o a d a p o s t o p e r a t o r i e Diagnost icul de nurs ing Object ive Interventi i Evaluare 1. Durere acuta la nivelul halucelui drept dator i ta depuner i lor de acid uric si a t u -

  mefact ie i art iculare Pacientu l : - sa Tnteleaga cauza durer i i ; - sa Tnteleaga necesi tatea efectuari i t ra tamentu lu i ; - sa nu prezinte durere. Evaluare permanenta . - l inisteste pacientul expl icandu- i ca durerea este normala Tn situatia da ta ; - asigura pozi t ionarea pacientulu i cu repaus al art iculatiei pana la te rminarea ata-

  cului gutos si r idicarea piciorului drept pe doua perne ; - apl icarea locala a unei comprese ca lde. Daca acest lucru nu ajuta se poate

  apl icare local punga cu ghea ta ; - admin is t reaza, la indicat ia medicu lu i , medicat ia ana lgez ica si ant i in f lamatoare,

  cu respectarea dozei si r i tmului . Obiect iv real izat Tn 3 z i le. Pacientul este linistit si nu prezinta durere.

  MODULUL 37. Boll metabolice, de nutritie si nursing specific 301

  2. Imposibi l i tatea de a dormi si a se odihni mani festata prin obosealS si insomnie dator i ta dureri i si bolii

  Pac ientu l : - sa se od ihneasca corespunzator ; - sa" nu mai prezinte durere.

  Evaluare zi ln ica. - Linisteste pacientul expl icandu- i ca durerea este normala Tn si tuat ia data. - Creeaza condit i i op t ime Tn sa lon, de ca lm si l iniste, permi tand accesu l persoane-

  lor strict necesare acordar i i Tngrijirilor. - Pregateste patul si accesor i i le lui pentru a-i as igura pacientulu i contor t Tn pozit ie

  anta lg ica. - Admin is t reaza, la indicatia medicu lu i , medicat ia sedat iva, cu respectarea doze i si

  r i tmului . Obiect iv real izat Tn 3 zi le. 12.11.2010 ora 20 Pacientul nu mai sol ic i ts analgez ice si sedat ive pentru ca nu mai prezinta durer i

  si se poate od ihn i . 3. A l terarea mobil i tati i f iz ice mani festata prin dif icultate Tn dep lasare dator i ta

  dureri i Pac ientu l :

  - sa sol icite ajutor Tn mobi l izare - sa se mobi l izeze

  Evaluare zi ln ica. - Ajuta pacientul la mobi l izarea act iva si Tl supravegheaza . - Invata pacientul sa se mobi l izeze cu cadru mobi l .

  Pacientul se mobi l izeaza cu ajutor la r idicarea din pat, se dep laseaza Tn sa lon cu cadru .

  4. A l terarea funct iei renale mani festata prin disur ie, pol iurie Pacientu l :

  - sa ur ineze normal - sa nu prezinte modif icar i cal i tat ive si cant i tat ive ur inare - sa sol icite ajutor Tn el iminare

  Evaluare permanenta . - As igura cantitat i i necesare de l ichide/zi : apa, ceaiur i , sucur i , compotu r i , supe . - Recol teaza ur ina, la indicatia medicu lu i , pentru examene de laborator. - Aco rda pacientului ajutor Tn e l iminare: Tn Tnsoteste la toaleta. - Moni tor izeaza si noteaza d iureza Tn foaia de observat ie .

  Obiect iv nereal izat pe per ioada spital izar i i . 5. A l terarea confortului dator i ta spital izari i Pac ientu l :

  - sa comun ice cu echipa de Tngrijiri pe toata per ioada spital izari i - sa prezinte o stare de bine pe per ioada spital izari i

  Evaluare permanenta . - Real izeaza un c l imat de l iniste, ca lm, as igurand pacientul de Tntreaga disponibi l i -

  tate Tn acordarea Tngrijirilor. - Se adreseaza ca lm pacientului as igurandu- l ca echipa de Tngrijire va face tot po-

  sibilul pentru o evolut ie buna.

 • 362 I Manual de nursing pentru elevii de anul II ai colilor Postllceale Sanltare - Volumul 2

  Creeaza condit i i op t ime Tn sa lon, de contort si int imitate, permi tand accesul per-soanelor strict necesare acordSri i Tngrijirilor. Se mani fests empat ic si Tl as igura de prezenta ei Tn momente le dif ici le. Obiect iv real izat Tn 24 de ore Se real izeaza o comunicare eficientS cu pacientu l , atat verbal cat si afectiv. Pacientul este convins de disponibi l i tatea echipei de Tngrijire Pacientul se s imte confortabi l dupa cedarea durer i i . 6. PosibilS dezechi l ibrare a nutrit iei dator i ta inapetentei si gretur i lor Pacientu l :

  sa solicite ajutor Tn hidratare si a l imentare sa se a l imenteze adecvat varstei si bolii Evaluare zi lnica

  Informeaza pacientul Tn legatura cu regimul a l imentar hipol ipidic si h ipoproteic pe care t rebuie sa Tl u rmeze. Ajuta pacientul sa se hidrateze si sa se a l imenteze. Urmareste hidratarea si a l imentarea pacientu lu i . Urmareste starea genera ls a pacientulu i , aspectu l fac iesulu i , tegumente lo r si m u -coaselor. Obiect iv real izat part ial . 7. Dezechi l ibru termic mani festat prin h iper termie Pacientu l :

  sa nu prezinte febra Evaluare la 6 ore.

  Admin is t reaza, la indicatia medicu lu i , med icamente le ant i termice, cu respectarea dozei si r i tmului de admin is t rare. Moni tor izeazS si noteaza tempera tura Tn foaia de observat ie . As igura cant i tatea necesara de l ichide/zi : apa, ceaiur i , sucur i , compotur i , supe. As igura sch imbarea lenjeriei de pat si corp dupa ce pacientul a t ranspirat . Obiect iv real izat Tn 48 ore. Pacientul nu mai prezinta febra. 8. Rise de infectie dator i ta punct ie i venoase Pacientu l :

  sa Tnteleaga necesi tatea recoltSrii produselor biologice pentru anal ize de labora-tor sa nu contacteze nici o infectie nosocomia ls Evaluare zi ln ica.

  InformeazS pacientul asupra necesitSti i recoltSrii produselor biologice pentru ana-lize de laborator si respects mSsuri le de aseps ie si ant isepsie la recol tarea aces-tora. PregSteste si asigurS mater ia le le si inst rumente le curate si steri le necesare si a ju-tS medicu l Tn efectuarea d i fer i te lor tehn ic i , cu respectarea mSsur i l o rde aseps ie si ant isepsie si a circuitelor f u n c t i o n a l . Efectueaza, la indicatia medicu lu i , t ra tamentu l , cu respectarea dozei si r i tmului de admin is t rare, a mSsuri lor de aseps ie si ant isepsie necesare . Obiect iv real izat. Pacientul se externeazS fSrS s e m n e de contactare a unei infectii nosocomia le .

  MODULUL:. Boll metabolice, de nutrlfle si nursing specific 303

  9. Teama de consecinte le bolii Pac ientu l :

  sS-si expr ime d iminuarea temerilr sS-si d im inueze temer i le Eva luare zilnicS

  Linisteste pacientul expl icandu-i casemenea temeri sunt normale Tn situatia datS. Sfatu ieste si TncurajeazS pac ien l sS comun ice cat mai mult posibi l . Obiect iv real izat Tn 48 de ore . Pacientu l este mai linistit, dar pue Tn cont inuare Tntrebari. 10. Cunost in te insuf ic iente d e s p boalS Pac ientu l :

  sS TnteleagS t ra tamentu l prescr iscont inuarea t ratamentu lu i Tn ambulator, regimul a l imentar si restricti i le impuse dooa lS Evaluare zi lnicS.

  OferS pacientului informati i desje t ra tamentu l prescr is, t ra tamentu l pe care va t rebui sS Tl u rmeze Tn ambulate despre regimul al imentar, despre regimul de muncS si viatS. Educat ia pentru sanState a fami l i pacientu lu i . Obiect iv real izat partial Tn 3 zi le. Pacientul are cunost inte despre oala si regimul a l imentar dar nu sunt suf ic iente.

Recommended

View more >