กลุ่มที่ ๑

 • Published on
  23-Jul-2015

 • View
  743.729

 • Download
  4

Transcript

 • ประโยคในภาษาไทย เร่ือง ลักษณะประโยค
 • ลกัษณะประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง ส่วนประกอบ ความหมาย
 • ประโยค คอื ถ้อยค าที่มีความเกีย่วข้องกนั ถูกต้องตามระเบียบของภาษา มีเนือ้ความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครท าอะไรหรือใครท าอะไรกบัใคร ส่วนส าคญัของประโยคคอื ผู้กระท า และกริยาที่ ท า เช่น ณเดชไปมหาวทิยาลยั หมากชอบกนิลิน้จี่ เป็นต้น ความหมาย
 • ส่วนประกอบของประโยค ประโยคประกอบด้วยส่วนส าคญั ๒ ส่วน คอื นามวล ีท าหน้าที่เป็นภาคประธาน และ กริยาวล ี ท าหน้าที่เป็นภาคแสดง ซ่ึงประโยคอาจมีแต่ กริยาวลไีด้แต่จะมีเฉพาะนามวลไีม่ได้
 • ภาคประธาน ได้แก่ ส่วนทีเ่ป็นผู้กระท า เเละอาจมีส่วนขยายหรือไม่มีกไ็ด้ เป็นส่วน ส าคญัของประโยคซ่ึงภาคประธานอาจจะมี บทขยายทีเ่ป็นค าหรือกลุ่มค าต่อท้ายเพือ่ท า ให้ใจความของประโยคชัดเจนยิง่ขึน้ ภาคประธาน
 • ภาคเเสดง ได้แก่ ค าหรือกลุ่มค าทีป่ระกอบด้วยบท กริยา บทกรรม หรือส่วนเติมเต็ม บทกริยาท าหน้าที่ เป็นตัวกระท า หรือตวัแสดงของประธาน ส่วนบท กรรมท าหน้าทีเ่ป็นผู้ถูกกระท าและส่วนเตมิเตม็ท า หน้าทีเ่สริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์ คอื ท า หน้าทีค่ล้ายบทกรรมแต่ไม่ใช่กรรมเพราะไม่ได้ถูก กระท า ภาคแสดง
 • นามวล ี กริยาวล ี ประธาน ภาคแสดง หิว น้อง หิว น้องของฉัน หิวมาก น้องของฉัน หิวมากจนตาลาย พีช่าย เป็นคนเรียนเก่ง พีช่ายของหน่อย เป็นคนเรียนเก่งทีสุ่ดในช้ันเรียน พชีายของหน่อยที่เป็นเพือ่นของฉัน เป็นคนเรียนเก่งทีสุ่ดในช้ันเรียนจน ใครๆ ต่างช่ืนชม
 • จากตาราง จะเห็นว่า ประธาน คอื นามวลซ่ึีงอาจเป็น ค านามค าเดยีว หรือค านามกบัส่วนขยาย ท าหน้าทีเ่ป็น ผู้แสดงอาการ ส่วนภาคแสดง คอื กริยาวลทีีแ่สดง อาการของประธาน ซ่ึงภาคแสดงจะต้องมคี ากริยา ปรากฏเสมอและอาจมหีน่วยกรรม หน่วยเติมเต็มหรือ หน่วยขยายด้วยกไ็ด้
 • แบบทดสอบ
 • จงเลอืกค าตอบทีถู่กเพยีง ๑ ข้อ ๑.ข้อใดต่อไปนีค้อืความหมายของประโยค ก. ถ้อยค าทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัถูกต้องตามระเบียบ ของภาษา มเีนือ้ความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครท า อะไรหรือใครท าอะไรกบัใคร ข. หมากไปถ่ายละคร ค. ข้อ ก.และ ข. ถูก ง. ไม่ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • ๒. ส่วนใดของประโยคเป็นส่วนที่ ส าคญัทีสุ่ด ก. ภาคแสดง ข. ภาคประธาน ค. ส่วนขยาย ง. ถูกทุกข้อ
 • ๓. ภาคแสดงคอือะไร ก. ค าหรือกลุ่มค าทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผู้กระท าหรือ ผู้แสดง ข. ค าหรือกลุ่มค าทีป่ระกอบด้วยบทกริยา บทกรรม หรือส่วนเติมเต็ม ค. ค าหรือวลทีีน่ ามาเรียงกนัอย่างเป็นระเบียบ ง. ไม่มข้ีอใดถูก
 • ๔. ภาคประธานคอือะไร ก. ค าหรือกลุ่มค าทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผู้กระท าหรือผู้แสดง ข. ค าหรือกลุ่มค าทีป่ระกอบด้วยบทกริยา บทกรรม หรือส่วนเติมเต็ม ค. ค าหรือวลทีีน่ ามาเรียงกนัอย่างเป็นระเบียบ ง. ไม่มข้ีอใดถูก
 • ๕.ส่วนประกอบของประโยคที่ส าคญัมีกีส่่วน ก. ๒ ส่วน ข. ๓ ส่วน ค. ๔ ส่วน ง. ๕ ส่วน
 • ๖. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของประโยค ก. ภาคประธาน ข. ภาคแสดง ค. ภาคพืน้ฐาน ง. ไม่มข้ีอใดถูก
 • ๗. ข้อใดต่อไปนีค้อืหน้าที่ของบทกรรม ก. ท าหน้าทีเ่ป็นผู้กระท า ข. ท าหน้าที่เป็นประธาน ค. ท าหน้าที่เป็นผู้ถูกกระท า ง.ท าหน้าที่เติมเต็มประโยค
 • ๘. “ญาญ่ากนิข้าว” จากประโยคข้างต้นข้อใด เป็นภาคแสดง ก. ญาญ่า ข. ข้าว ค. กนิ ง.ข้อ ข. และ ค. ถูก
 • ๙. “ณเดชไปมหาวทิยาลยั”จากประโยค ข้างต้นข้อใดเป็นภาคประธาน ก. ณเดช ข. ไป ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก ง. มหาวทิยาลยั
 • ๑๐. “พีส่าวของฝนเป็นคนเรียนเก่ง” จาก ประโยคข้างต้นข้อใดเป็นภาคประธาน ก. เรียนเก่ง ข. ของฝน ค. พีส่าวของฝน ง. ไม่มข้ีอใดถูก
 • ๑. ก ๖. ค ๒. ง ๗. ค ๓. ข ๘. ง ๔. ก ๙. ก ๕. ก ๑๐. ค เฉลย
 • • หนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานภาษาไทยหลกัภาษาและการ ใช้ภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๒ • http://www.thaigoodview.com • http://www.trueplookpanya.com อ้างองิ
 • คณะผู้จัดท า ๑.เดก็หญงิ ธณาภรณ์ เทพค า เลขที ่๑๓ ๒.เดก็หญงิ นันทิกานต์ พฒันา เลขที ่๑๕ ๓.เดก็หญงิ ปานทอง โนราช เลขที ่๑๗ ๔. เดก็หญงิ ผการัตน์ ค าปลวิ เลขที ่๑๘ ๕. เดก็หญงิ วาฐิณ ี สุทธะ เลขที ่๒๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒/๑ น าเสนอ...คุณครูนงคราญ เจริญพงษ์
 • ขอบคุณค่ะ

Recommended

View more >